КУПИ КАЧЕСТВО

Цялостни решения за счетоводители

Данъци

Осигуряване

Трудово право

Счетоводство

Търговско право

Абонирай се!

Последни новини

От нашия уебсайт и блог

19 август, 2017

Видео: Възстановяване на ДДС при покупка в друга държава членка


Гледайте на Интернет страницата на ТИТА ново безплатно видео: Въстановяване на ДДС при покупка в друга държава членка.

15 август, 2017

Проекто-промените в данъчното законодателство за 2018 г.


На Интернет страницата на Министерство на финансите е публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД ДОПК), в сила от 2018 г. С преходни и заключителни разпоредби на ЗИД на ДОПК се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за счетоводството, Валутния закон и др. Предложени са и промени в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (ППЗАДС), също в сила от 2018 г.