ВИНАГИ НАЙ-АКТУАЛНОТО, ВИНАГИ НАЙ-ПОЛЕЗНОТО

Цялостни решения за счетоводители

Данъци

Осигуряване

Трудово право

Счетоводство

Търговско право

Абонирай се!

Последни новини

От нашия уебсайт и блог

18 септември, 2018

Промени в АПК, ДОПК, КСО, КТ, ЗЗО, НЕВДВКПОВ и СИДДО със Саудитска Арабия


В ДВ, бр. 77 от 18. 09. 2018 г. са обнародвани:
-   Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в сила от 01. 01. 2019 г. с ПЗР на който се правят синхронизиращи промени в редица нормативни актове, включително в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Кодекса на труда (КТ), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО);
-    ПМС № 193 от 13. 09. 2018 г. за допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДВКПОВ), в сила от 01. 10. 2018 г.;
-   Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане (СИДДО със Саудитска Арабия).

11 септември, 2018

E - писма на НАП до земеделскитe стопани


На Интернет страницата си НАП информира, че започна изпращането на електронни писма до земеделски стопани, при които са установени разминавания между данните за изплатени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“ и декларираните суми пред приходната агенция.