е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Промени в ППЗДДС

В  ДВ. бр. 54 от 25.06. 2024 г. е обнародван Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), в сила от 25.06.2024 г.

Статии

Някои актуални въпроси при представянето на финансовите отчети на предприятията за 2023 г.

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на материала е да се акцентира върху някои актуални финансово-счетоводно въпроси, които предприятията у нас би следвало да вземат предвид при изготвяне на годишните си финансови отчети за 2023 г.

Задължение за съхраняване на архив от търговците, клоновете на чуждестранните търговци, ЮЛНЦ и клоновете на чуждестранните ЮЛНЦ

Александра Атанасова, адвокат

 

Разгледани са новите разпоредби в чл. 6, ал. 4 и ал. 5 на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, въведени с § 73 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпиране на пари, обнародван в „Държавен вестник“, брой 84 от 06.10.2023 г.

ЗКПО. Относно разход за начислен данък по чл. 79, ал. 1 от ЗДДС при установени липси по реда на чл. 28, ал. 3, т. 4

ЗКП0. Въпрос.  В материала: „ЗДДС. Относно дължимост на ДДС върху установени липси, отчетени по чл. 28, ал. 3, т. 4 от ЗКПО“ от майския брой т.г. на е-сп. Данъци ТИТА“ е посочено, че през 2023 г. при установени липси, които отговарят на разпоредбата на чл. 28, ал. 3, т. 4 от ЗКПО за данъчно признат разход, следва да се спази чл. 79, ал. 1 от ЗДДС и да се начисли данък в размер на ползвания данъчен кредит.

 

Въпрос:

Следва ли с отчетения разход по реда на чл. 79, ал. 1 от ЗДДС върху липси в обхвата на чл. 28, ал. 3, т. 4 от ЗКПО да се преобразува счетоводният финансов резултат за 2023 г.?

 

Отговор: доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

Видео

Към Нормативна уредба