е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Относно срока за пререгистрация на фирми и граждани, извършващи дейности с виртуални валути

На интернет страницата си НАП информира, че на 22.05. изтича срокът, в който лицата, по занятие предоставящи услуги за прехвърляне, обмяна, съхраняване или управление на виртуални активи, позволяващо на контрол върху тях, както и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи, следва да се пререгистрират.

Промени в ЗКПО и ЗДДС

В ДВ. бр. 42 от 14.05.2024 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта, с преходни и заключителни разпоредби на който са направени промени и в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Статии

ЗОПБ. Относно прихващане на дивиденти над 10 000 лв. срещу задължение на съдружници

ЗОПБ. Въпрос. Съдружници имат протокол от решение за разпределение на дивиденти над 10 000 лв.

 

Въпрос:

 

Допустимо ли е дивидентите да бъдат прихванати срещу тяхно задължение?

 

Отговор: Александра Атанасова, адвокат

ЗДДФЛ. Относно дължимост на авансов данък от работодател при получени акции съгласно програма от напуснал служител

ЗДДФЛ. Въпрос. През 2021 г. служител на дружество е участвал в програма за закупуване на акции, които е трябвало да получи през 2024 г. (след три годишен период), когато съответно ще представляват доход в натура, подлежащ на облагане. Служителят е напуснал дружеството през 2022 г., но акциите се получават от него през 2024 г.

 

Въпрос:

Чие е задължението за облагане с данък на придобитите доходи в натура, като се има предвид, че лицето вече не работи при работодателя, предоставил акциите?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

Видео

Към Нормативна уредба