е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Проект на ЗДДС и проект на ЗИД ЗАДС

На интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИД ЗДДС) и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗИД ЗАДС).

Проект ЗИД ЗДДФЛ и проект ЗИД ЗКПО

На интернет страницата на Министерство на финансите са публикувани за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗИД ЗДДФЛ) и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД ЗКПО).

Проект на ЗИД ЗМДТ

На интернет страницата на Министерство на финансите е публикуван за обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗИД ЗМДТ).

Статии

Някои често допускани грешки при счетоводното третиране на притежаваните криптовалути

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Целта на статията е да се насочи вниманието към най-често допускани грешки при счетоводното третиране на притежаваните криптовалути, като едновременно с това с помощта на опростени примери се илюстрира правилното счетоводно третиране.

Кратък преглед на промените в Търговския закон

 Александра Атанасова, адвокат

 

Целта на материала е да се разгледат промените, въведени със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон, обнародван  в ДВ, бр. 66 от 01.08.2023 г. Доколкото промените засягат различни части в закона, те ще бъдат разгледани последователно в няколко броя на е-сп. „Данъци ТИТА“. 
 

ЗДДФЛ. Относно посочване от основния работодател в Справката по чл. 73, ал. 6 на необлагаеми доходи по втори ТД

ЗДДФЛ. Въпрос. Работодател има сключен трудов договор с физическо лице, на което е работодател по основно трудово правоотношение, като това лице има трудов договор и при друг работодател. Лицето получава ваучери за храна и по двата договора, като за всеки един са спазени всички законови изисквания и за лицето това са необлагаеми доходи на основание чл. 24, ал. 2, т. 1, б. „е“ от ЗДДФЛ.

 

Въпрос:

1. Как следва да се подава информацията в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за предоставените ваучери за храна от съответните работодатели? 2. Следва ли работодателят по основно трудово правоотношение на лицето да включва в предоставената от него справка и информация за предоставените ваучери за храна от допълнителния работодател?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

Видео

Към Нормативна уредба