е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Последна информация относно прилагането на Многостранната конвенция за промяна на данъчните спогодби

Съгласно информация, публикувана на страницата на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) България депозира инструмента си за ратифициране на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчни спогодби за предотвратяване на ерозията на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (Конвенцията BEPS), в сила за България от 01.01.2023 г.

Статии

ЗДДФЛ. Третиране на доходи от сделки с финансови инструменти, извършени на пазарите в Австралия, Хонг Конг и САЩ

ЗДДФЛ. Въпрос. Попадат ли в обхвата на освободените по реда на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ доходи от сделки с дялове и акции на колективни инвестиционни фондове, акции, права и държавни ценни книжа, извършени на пазарите в Австралия, Хонг Конг и САЩ като се имат предвид решенията за изпълнение (ЕС) 2017/2318, 2017/2319 и 2017/2320 от 13.12.2017 г. относно еквивалентността на правната и надзорна уредба на финансовите им пазари в съответствие с Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

ЗДДС. Данъчна ставка при префактурирани от наемател към наемодател топло енергия и газ

ЗДДС. Въпрос. Във връзка с УК-2/13.07.2022 г. и допълнението му, как следва да бъдат префактурирани от наемател към наемодател топлоенергия и газ. Съгласно договора те се заплащат отделно от наемната цена. Следва ли наемателят да приложи ставката 9 %?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗСч. Отчитане придобити при покупка на сграда идеални части от УПИ на ниска стойност

ЗСч. Въпрос. Дружество придобива с ипотечен банков заем ДМА - недвижим имот на обща стойност 1 млн. лв., включваща офис и склад, съответно за дейността на фирмата и за отдаване под наем. Заедно със сградата с 482 кв.м. чиста площ се придобиват и идеални части от поземления имот – 189 кв.м. УПИ. Дружеството разполага с данъчна оценка на имота и данъчна оценка на земята, като отнесена към общата сума земята е 0,04% от придобивания актив и е на стойност 391 лв.

 

Въпроси:

1. Трябва ли земята да се заведе като отделен актив, имайки предвид, че не е самостоятелен актив и е с ниска стойност?

1. И как сделката трябва да се отрази счетоводно?

 

Отговор: Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

Видео

Към Нормативна уредба