е-платформа
за Данъци, Счетоводство,
Осигуровки и Труд

Богат избор на дигитални решения

пакет
TITA 3.0

2 е-списания
+ 7 е-каталога
+ е-архив

е-книги

Интерактивни е-книги по актуална тематика

е-семинари

Качествени уебинари + едномесечен достъп до запис от тях

присъствени
семинари

Семинари с индивидуално внимание

Новини

Нови образци на декларации за ползване на данъчни облекчения за деца и деца с увреждания за 2022 г.

Декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ  и декларацията за ползване на данъчните облекчения за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ са публикувани в рубриката "Формуляри" в сайта на НАП.

Съветът на ЕС разреши България да увеличи минималния праг за ДДС регистрация на 100 000 лв.

На интернет страницата си МФ информира, че Съветът на Европейския съюз разреши на България да освободи от ДДС данъчно задължените лица с годишен оборот до равностойността в национална валута на 51 130 евро по обменния курс в деня на присъединяването.

Статии

ЗДДС. Доставка от ЕС с предхождаща от Китай

ЗДДС. Въпрос. Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, получава стоки от холандски доставчик (но с неговия полски ДДС-номер). Стоките пристигат от Полша в България, като е издадена съответна фактура от доставчика и начислен полски ДДС. Самите стоки, премет на доставката, са с първоначален транспорт от Китай, които впоследствие пристигат в Полша, там са освободени по нормите на полското митническо законодателство и след това – транспортирани към България.

 

Въпроси:

1. Представлява ли ВОД, респективно ВОП (за българското дружество) изпращането на стоките от Полша за България, при първоначален транспорт от Китай?

2. Правилно ли холандският доставчик с полски ДДС-номер е включил в издадената от него фактура полски ДДС?

3. Какво следва да направи българският получател в този случай, за да изпълни своите задължения по ЗДДС? Трябва ли да се издава протокол по чл. 117 и по какъв способ да стане това, при положение, че доставката е фактурирана с полски ДДС?
4. Ако все пак доставката от Полша към България, при горе описаните условия, е с място на изпълнение Полша и доставчикът правилно е начислил полски ДДС, как следва да подходи българското дружество, за да ползва правото си на данъчен кредит (или да възстанови платения полски ДДС), доколкото стоките, обект на доставка, ще бъдат използвани изключително и само за последващи облагаеми доставки на територията на Република България?

 

Отговор: Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗКПО. Подаване на данъчни декларации по ЗКПО при преобразуване чрез вливане

ЗКПО. Въпрос. Във връзка с реорганизация и оптимизация на бизнеса е планирано вливане (по смисъла на чл. 262 от Търговския закон (ТЗ) на 4 български дружества в ЕООД. Вливането се очаква да бъде вписано в търговския регистър през месец ноември 2022 г.

 

Въпроси:
1. На кого е задължението за подаване на справката по реда на чл. 140, ал. 6 и чл. 141 от ЗКПО и данъчен амортизационен план (ДАП)?
2. На кого е задължението за деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период?
3. На кого е задължението за подаване на декларация по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (за удържан данък при източника върху доходи на чуждестранни лица) за последния тримесечен период?

 

Отговор: Кети Славова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Доходи от рекламиране на продукти в интернет и предоставяне на промокод за закупуването им

ЗДДФЛ. Въпрос. Физическо лице е получател на доход, изплатен като бонус от международна компания, която предлага продукти за здраве. Лицето не е служител на компанията, няма договор с нея, но компанията му е предоставила промоционален код, с който да осъществява покупки на нейни продукти. Лицето споделя информация за продуктите на компанията, постигнати здравни резултати и отзиви в социалните мрежи и на своята интернет страница, където, като цяло регулярно предоставя информация за здравословен начин на живот, действие на тези продукти и др. Промоционалният код лицето предоставя на други лица, които харесват продуктите на компанията, и ги закупуват директно от компанията. Периодично компанията изплаща на физическото лице по платежна сметка бонусите за покупките на продуктите от другите лица, размерът на които зависи от броя на закупените продукти с промокода.

 

Въпрос:

Какво е данъчното третиране на придобитите от физическото лице доходи по описания ред?

 

Отговор: Евгения Попова, данъчен експерт

Видео

Към Нормативна уредба