31.03. Обучение

2021 г.


ЗКПО. Разходи за обучение, придобиване и/или повишаване на квалификация на служители

2019 г.


ЗКПО. КСО. Данъчно третиране  и осигурителни вноски при тиймбилдинг/обучителен семинар

 

ЗКПО. ЗДДФЛ. СИДДО. Данъчно облагане на доходи на чуждестранни лица, провеждащи обучение в България

КТ. ЗКПО. Възможност за командироване за обучение по реда на НСКСЧ по граждански договор


2018 г.


Договор за обучение по КТ и признаване на разходите по реда на ЗКПО

 

ЗДДС. ЗКПО. Третиране на финансиране на програма за преквалификация

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗДДФЛ. Третиране на корпоративно мероприятие (тиймбилдинг)


2014 г.


Третиране на договори, сключени на основание чл. 229 и чл. 230 - 234 от Кодекса на труда по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане 
 
Третиране на договори, сключени на основание чл. 229 и чл. 230 - 234 от Кодекса на труда по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (продължение)


2013 г.


ЗКПО. Признаване на разходи за обучение по реда на чл. 177а от ЗКПО

ЗКПО. Третиране на предоставена стипендия

 

ЗКПО. Третиране на разходи за издръжка и образование на сирак

 

2012 г.


ЗКПО. Признаване на разходи за обучение в учебно заведение на свързано лице

2011 г.


ЗКПО. Облагане с данък при източника на възнаграждение за обучение на персонала

2010 г.


Данъчно третиране на разходите за тиймбилдинг по реда на ЗКПО