10.01. Продажба или замяна на недвижимо имущество (чл. 33, ал. 1 )

2023 г.

 

ЗДДФЛ. ГПК. Относно цена на придобиване при последваща продажба на имот, придобит от ФЛ по договор за даване вместо изпълнение или публична продан

 

ЗДДФЛ. Относно предоставяне на срочно право на строеж на ФЕЦ от ФЛ срещу фиксирана сума и процент от приходите

 

Как учредяване на срочно право на строеж за изграждане на ФЕЦ се третира от гледна точка на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица?

 

2022 г.

 

ЗДДФЛ. Продажба на три недвижими имота от лице, преместило се през годината извън България

 

ЗДДФЛ. Продажба на недвижим имот при закупуване на идеални части от него през различни години

 

2021 г.


ЗСч. ЗДДФЛ. Прехвърляне в ЕООД с предмет строителство на УПИ, притежавано от физическото лице – собственик

ЗДДФЛ. Продажба на апартамент, придобит през годините на части по различен начин

КСО. ЗДДФЛ. Продажба на 10 апартамента от сграда и отдаване на имоти под наем

 

 2019 г.


ЗДДФЛ. Учредяване на право на строеж срещу апартаменти и гаражи

ЗДДФЛ. Продажба на земеделска земя

ЗДДС. ЗДДФЛ. Продажба на имот, състоящ се от жилище и търговски комплекс

 

2018 г.


Третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС продажба на УПИ и къща, построена по стопански начин

ЗДДФЛ. Доход при доброволна делба на имот, получен по наследство

ЗДДС. ЗДДФЛ. Продажба на УПИ от физически лица при извършени СМР в него

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно апорт на недвижим имот и последващо намаляване на капитала
 

2016 г.

 

ЗДДФЛ. Относно замяна на земеделска земя 

Данъчна практика по реда на ЗДДФЛ относно продажбата на недвижими имоти от местни физически лица

Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ

Съдебна практика относно третиране на доходи от продажба на недвижими имоти от местни физически лица по реда на ЗДДФЛ  (продължение)

ЗДДФЛ. Относно деклариране на отстъпено право на строеж срещу апартаменти

Относно третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на прехвърляне на апартаменти, придобити срещу учредено право на строеж в режим на СИО
 

2013 г.


Данъчно третиране по реда на ЗКПО и ЗДДФЛ при прехвърляне на недвижим имот при ликвидация на ЕООД в полза на собственика – физическо лице

 

2011 г.


ЗДДФЛ. Продажба на  жилищен имот