12.01. Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер (чл. 37, ал. 1, т. 1)