12.05. Възнаграждения за технически услуги (чл. 37, ал. 1, т. 7)

2022 г.

 

СИДДО. Граждански договор с руски гражданин с постоянен адрес в Турция

 

2020 г.


ЗДДФЛ. Възнаграждение за услуги, извършвани от чуждестранно лице в Мексико

КСО. ЗДДФЛ. Граждански договори с  украински граждани, полагащи труд извън България

 

2019 г.


КТ. КСО. ЗДДФЛ. Назначаване на работник от друга държава – членка или трета страна, който няма да пребивава в България, за маркетингови услуги

ЗДДФЛ. СИДДО. Възнаграждение на чуждестранно лице за консултация и стайлинг

Осигуряване и облагане на гръцки физически лица за услуги, предоставени в Гърция

ЗДДФЛ. СИДДО. Регламент (ЕО) № 883/2004. Извънтрудови правоотношения с чуждестранно физическо лице за дейност извън България, вкл. ангажимент за пътувания

ЗДДФЛ. Третиране на услуги, извършвани от чуждестранни физически лица извън страната

КТ.КСО.ЗДДФЛ. Граждански договор за извършване на услуга в страна от ЕС
 

2018 г.

Третиране по реда на ЗДДС и ЗДДФЛ на получена проектантска услуга от чуждестранно лице по смисъла на ЗДДФЛ
 

2017 г.


ЗДДФЛ. Относно подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на български гражданин, облаган текущо като чуждестранно лице
 

2016 г.


СИДДО. Освобождаване от облагане на консултантски услуги

Казус относно данъчните и осигурителни задължения по граждански договори с чуждестранни физически лица, работещи извън страната

Казус относно третиране по реда на данъчното и осигурителното законодателство на договор за посредническа услуга с чуждестранно физическо лице

Казус относно третиране на дейност на български гражданин в Испания по реда на КСО, ЗДДФЛ и ЗДДС

Относно третиране по реда на ЗДДФЛ, КСО и ЗДДС услуги от български гражданин, пребиваващ в Катар

2015 г.


ЗДДФЛ. Облагане на наети чуждестранни лица, полагащи труд извън България

ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждение в полза на чуждестранни физически лица

Осигуряване и облагане на чуждестранни физически лица, полагащи труд извън България в полза на българско дружество
 

2014 г.


ЗДДФЛ. Третиране на възнаграждения за тестване на електронен продукт от чуждестранни физически лица извън България