Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 14. 02. 2018 г.
 

Акцентите са:
 
 
Промените в образеца на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2017 г.
 
Годишното изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2017 г.
 
Последните промени в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
 
Счетоводно отчитане на лизингови договори според МСФО 16 Лизинг
 
Обзор на данъчна практика за данъчното третиране на криптовалутата.
 
Пререгистриране на ЮЛНЦ в регистъра на ЮЛНЦ.

Възможност за промени в управителния съвет преди пререгистрацията ЮЛНЦ в регистъра на ЮЛНЦ.

Как следва да се процедира при незаконосъобразно деклариране и внасяне през годината по стария ред с Декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ на окончателен данък за дивиденти с източник чужбина, след като би следвало да се извърши единствено годишно облагане въз основа на деклариране в  ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ?
 
Казус относно данъчното третиране по реда на ЗДДС, ЗКПО и счетоводно отчитане при обявяване на сделка с недвижим имот за недействителна.
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.