Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 17. 01. 2019 г.
 

Акцентите са:
 
 
Промените в Закона за данък върху добавената стойност и правилника за неговото прилагане, в сила от 01. 01. 2019 г.
 
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01. 01. 2019 г.
 
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2019 г.
 
Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2019 г.
 
Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01. 01. 2019 г.
 
Промените в осигурителното законодателство, в сила от 01. 01. 2019 г.
 
Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2019 г.
 
Новият Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари - кратък обзор.
 
Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2018 г. (ред по ред) с примери. 
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката