Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01. 05. 2019 г.
 

Акцентите са:
 
 
Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.  
 
Относно задължение за търговците на дребно, участващи в продажбата и разпространението на тютюневи изделия за регистрация в системата за проследяване на тютюневи изделия.
 
Изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари относно деклариране на действителните собственици.
 
Имуществената отговорност на работника.
 
Облагане по реда на ЗДДФЛ при изплащане на дължими суми по договор за цесия на цесионер-физическо лице.
 
Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, СИДДО, КСО, ЗСч.

Назад към рубриката