Съдържание (брой 115/2019)

Четете в броя
 
Съдържание (брой 115/2019)
 
ПОДАРЪК! – Нова е-книга - глава II: Имуществена отговорност на работодателя
 
Е-книга: Имуществена отговорност | глава II: Имуществена отговорност на работодателя
Михаил Илиев, доктор по право, експерт в МТСП
 
Актуално – Наредба №18
 
Последните промени в Наредба № Н-18 от 2006 г.
Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Въпрос. Деклариране на електронен магазин
Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Издаване на касова бележка и софтуер при разносна и мобилна търговия
Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Продажба на рекламни услуги
Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Дистанционна продажба по интернет на физически лица в страни от ЕС
Юлия Калчева, данъчен консултант

Наредба № Н-18. Осъществяване на дейност от няколко фирми, свързани лица, в един и същи склад
Юлия Калчева, данъчен консултант
 
Актуално – ЗМИП
 
Деклариране на действителните собственици в търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ, както и в регистър Булстат
Александра Атаансова, адвокат

ЗМИП. Деклариране на действителни собственици в АД
Александра Атаансова, адвокат
 
Актуално – система за проследяване на тютюневите изделия

Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове
Мариянка Вълчанова, началник на сектор «Проверки и ревизии», отдел „Акцизна дейност“ в Териториална Дирекция „Тракийска“

Дискусионно – годишно изравняване при пенсиониране
 
 
Казуси
 
ЗДДФЛ. КСО. Необложени от застрахователя, изплатени суми по застраховки “Живот“, за които е ползвано данъчно облекчение
Даниела Петкова, Димитър Бойчев

ЗКПО. ЗДДФЛ. КТ. Съчетаване на командировка в чужбина с частно пътуване
Михаил Илиев, Людмила Мермерска

ЗКПО. ЗСЧ. Ликвидация на дружество без дейност със загуба от минали години
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗКПО. ЗСЧ. Апорт при разлика между оценка на вещи лица и придобити дружествени дялове
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

ЗДДС. ЗКПО. Продажба на сграда и УПИ и корекция на данъчен кредит
Ганка Петрова, Людмила Мермерска

ЗДДС. ЗСЧ. Дата за определяне на курса на валутата при внос или ВОП
Ганка Петрова, Христо Досев

Въпроси - отговори
 
ЗДДС. Услуги в полза на дружество-туроператор от ЕС, свързани с предлаганите пакетни почивки
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Префактуриране на разходи за храна при проведено мероприятие на служители от фирмата майка

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Задължение за начисляване на ДДС при брак на стока, за която е приложен чл. 163а
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Ишлеме в Сърбия с последващ износ за държава от ЕС
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Ползване на частичен данъчен кредит от финансова институция
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Ползване на право на данъчен кредит за лек автомобил
Ганка Петрова, данъчен експерт

ЗДДС. Закупен лек автомобил, като немският доставчик е начислил ДДС
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Продажба на апартаменти от физическо лице, получени като обезщетение по договор за суперфиция
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Извършване на услуги по обработка на материали, притежавани от дружество майка от ЕС
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Определяне на данъчната основа при внос
Даниела Даракчиева, данъчен експерт

ЗДДС. Депозирана авансово сума на наемодателя за 6 месеца напред
Моника Петрова, данъчен експерт

ЗКПО. Третиране на ваучери за храна при възникнали задължения по ЗМДТ
Румяна Йорданова, данъчен експерт

ЗКПО. Прилагане на чл. 96 от финансова институция
Румяна Йорданова, данъчен експерт

ЗДДФЛ. Възстановена субсидия от регистриран земеделски стопанин за предходна година
Даниела Петкова, данъчен експерт

КСО. Получаване на дивидент при обезщетение от НОИ за отглеждане на дете
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

ЗЗО. Здравно осигуряване при работещ пенсионер - собственик в две ТД
Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

КТ. Наемане на лице на граждански договор
Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

Назад към рубриката