Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 15. 01. 2020 г.

 


Акцентите са:

 

 

Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01. 01. 2020 г.

 

Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01. 01. 2020 г.

 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01. 01. 2020 г.

 

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01. 01. 2020 г.

 

Промените в Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ.

 

Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01. 01. 2020 г.

 

Промените в осигурителното законодателство, в сила от 01. 01. 2020 г.

 

Новата Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

 

Промените в Закона за счетоводството, в сила от 01. 01. 2020 г.

 

Промени в образеца на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г.

 

Попълване на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2019 г. (ред по ред) с примери. 

 

Прилагане на МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти по примера на често срещани казуси от практиката.

 

По въпроса за срока на лизинговия договор в МСФО 16.

 

Счетоводно третиране на промяна в срока на лизингов договор при прилагане на НСС.