Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.04.2020 г.

 


Акцентите са:

 

 

Промените в Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност.

 

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство.

 

В какъв срок следва да подаде  годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г. и да заплати дължимите от него данъци физическо лице, регистрирано като едноличен търговец, което има  отделно и доходи по граждански договор и наем?

 

Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство.

 

Може ли изпълнител по договор за управление и контрол да бъде пуснат в неплатен отпуск?

 

Задължителни осигурителни вноски във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации.

 

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения и обезщетения във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации. 

 

Как следва се постъпи от изпълнител по договор в случая на форсмажорни обстоятелства?

 

Особености при извършване на корекции в справките по чл. 73 от ЗДДФЛ до 30.09.2020 г.

 

Попълване на приложенията на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, КСО, ЗСч.

 

Назад към рубриката