Следващ брой

Следващият брой на списание "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.06.2020 г.

 


Акцентите са:

 

 

Счетоводни и данъчни аспекти на прехвърлянето на вземания.

 

Промените в МСФО 16 Лизинг.

 

Счетоводно отчитане на намалени или опростени наеми по време на извънредните мерки при прилагане на НСС 17, както и третиране по реда на ЗДДС.

 

Въздействието на COVID-19 върху данъчните спогодби и международното данъчно облагане.

 

Онлайн платформи за споделена икономика – предоставяне на информация и данъчни аспекти при облагането на продавачите/търговците.

 

Облагане с данък при източника на услуга по демонтаж на материални активи.

 

Прилагане на чл. 189б при договори за финансов лизинг.


Счетоводното отчитане на разходи, отнасящи се за повече от един отчетен период
 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, КСО, ЗСч.

 

Назад към рубриката