Съдържание (127/2020)

Коментари

 

Промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Особености при извършване на корекции в справките по чл. 73 от ЗДДФЛ до 30.09.2020 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално - извънредно положение

 

Извънредните мерки в данъчното, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство          

редакционен коментар

 

Подаване ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ и ползване на отстъпка от ЕТ, който има и други доходи

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Част I - Възможни действия на работодателите при извънредни ситуации от гледна точка на българското трудово законодателство

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

   

Част II - Промени в трудовото законодателство, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.    

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП

 

Част I - Задължителни осигурителни вноски във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации  

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Част II - Задължителни осигурителни вноски във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и промените в Наредба № Н-13/2019 г.

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Задължителни осигурителни вноски за самоосигуряващите се лица във връзка с мерките за органичаване на епидемията от Коронавирус (COVID-19)            

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

Неплатен отпуск на лице по ДУК и осигуряване

Александра Атанасова, Димитър Бойчев,

 

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ при изплащане на възнаграждения и обезщетения във връзка с действия на работодателите в извънредни ситуации 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант    

 

Как следва се постъпи от изпълнител по договор в случая на форсмажорни обстоятелства?

Александра Атанасова, адвокат

 

Актуално - ГДД по чл. 50

 

Новата процедура за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2019 г.          

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Въпроси от общ характер относно попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ    

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси относно обхвата на необлагаемите доходи и попълване на Приложение № 13          

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с ползване на данъчните облекчения и Приложение № 10

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант       

 

Въпроси във връзка с Приложение № 1

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси във връзка с Приложение № 3 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант     

 

Въпроси във връзка с Приложение № 4

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант  

 

Въпроси във връзка с Приложение № 5   

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант       

 

Въпроси във връзка с Приложение № 6    

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант                     

 

Въпроси във връзка с Приложение № 8

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Казуси   

              

ЗДДС. ЗДДФЛ. КСО. Граждански договор с чуждестранно дружество, изпълняван в страната

Людмила Мермерска, Димитър Бойчев, Ганка Петрова

 

ЗКПО. ЗСч. Отчитане на приходи от рента

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Въпроси – отговори

 

ЗДДС. Закупен автомобил в ЕС без издадена фактура

Ганка Петрова, данъчен експерт        

 

ЗДДС. Ремонт и продажба на служебен лек автомобил в ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Доставка на собствен софтуер от дружество по микрокредитиране  

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Данъчен режим на доставка от посредник

Ганка Петрова, данъчен експерт              

 

ЗДДС. Третиране на депозит от наемател       

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Дистанционни продажби към физически лица през немски ДДС номер   

Даниела Даракчиева, данъчен експерт     

 

ЗДДС. Продажба на специализирани софтуерни продукти от британско дружество              

Моника Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Внос на стоки от Турция          

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

Наредба № Н–18. Информация за покупната цена на горивата

Юлия Калчева, данъчен консултант

 

ЗКПО. Заплащане на алтернативен данък от организатор на игри в игрално казино

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Обратно проявление на данъчна временна разлика от обезценка на вземания в по-малък размер      

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Предоставяне на ваучери за храна

Кети Славова, данъчен експерт       

 

ЗКПО. Разкриване на разплащателна сметка в българска търговска банка и формиране на МСД  

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Признаване на начислени разходи за лихви, без да са ефективно платени   

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

СИДДО. Доходи от наем на контейнери, начислени от българско дружество на австрийско дружество

Десислава Канева, адвокат и данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Третиране на обезщетенията във връзка с африканската чума по свинете

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Пропуснато лице по граждански договор в Справката по чл. 73, ал. 1   

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ от пенсионер по ГД        

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

ЗДДФЛ. Продажба на апартаменти от гражданин на ЕС

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

              

КСО. Обезщетение за временна неработоспособност при извършване на трудова дейност  

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

ЗЗО. Здравно осигуряване на работещите по чл. 114 от КТ

Димитър Бойчев, консултант по социално и здравно осигуряване

 

ЗСч. Разпределяне на дивидент и скрито разпределение               

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

ЗСч. Изтеглен кредит от банка с цел рефинансиране кредит на друга фирма

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Следващ брой

 

Следващ брой