Съдържание (144/2021)

Съдържание (144/2021)

Издание: Данъци и счетоводство 

 


Коментари - чл. 73, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДФЛ


Подаване на информация за изплатените през 2020 г. доходи на физически лица със справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ

Евгения Попова, данъчен експерт


Подаване на информация за изплатените през 2020 г. облагаеми доходи по трудови правоотношения

Евгения Попова, данъчен експерт


Относно облагане на доходи на починал служител, изплатен на наследниците след датата на смъртта

Даниела Петкова, данъчен експерт


Счетоводство - годишно приключване

 

Прогнозни разходи на дъщерно дружество през 2020 г. при получаване фактура от майката през септември 2021 г.

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистиран одитор


Отчитане по МСФО на непризнат ДК по време на ревизия при предприето съдебно обжалване към 31.12.2020 г.

Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. и регистиран одитор

 

Счетоводно и данъчно третиране на сделки с авансови плащания в чуждестранна валута

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

Разходи за собствена интернет страница - счетоводни и данъчни аспекти

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор


Плащане по предварителен договор за продажба на земя в пълен размер в края на 2020 г. при изповядване на сделката през 2021 г.
Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор

 

Отчитане на приходи от помощи за подкрепа на заетостта през 2020 г., при получени компенсации през 2021 г.

Доц д.р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Актуално - Брекзит

 

ЗМ. ЗДДС. Транзитните продажби по чл. 329, ал. 1 от ТЗ след Брекзит

Мариянка Вълчанова, Моника Петрова


ЗДДС. Отразяване на фактура за услуга от Великобритания, издадена след 01.01.2021 г. със стария VAT номер

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Продажби чрез Амазон и собствени продажби във Великобритания

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗКПО. Доходи от дивиденти в полза на чуждестранно юридическо лице от Обединеното кралство

Кети Славова, данъчен експерт


Актуално - трансгранични данъчни схеми

 

Примери за трансгранични данъчни схеми
Иван Антонов, данъчен експерт
 

Актуално - заличаване

 

Казус. ГДД и ГОД при заличаване на дружество до края на месец януари 2021 г.

Румяна Йорданова, данъчен експерт


Дискусионно - недействителност на  сделка и разваляне на договор

 

Недействителността на сделката налага ли корекция на ползвания във връзка с нея данъчен кредит?

Александра Атанасова, адвокат

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Третиране от 01.12.2020 г. доставки на фирма, занимаваща се кетъринг

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Покупко-продажба на авточасти втора употреба от страни от ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Покупко-продажба на автомобили втора употреба от страни от ЕС

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Отдаване под наем на недвижим имот и корекция на ДК

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Незаписване в кл. 80 от СД на данък за възстановяване

Даниела Даракчиева, данъчен експерт


ЗДДС. Третиране на пощенски парични преводи, извършвани от лицензирано лице

Даниела Даракчиева, данъчен експерт


ЗДДС. Оборот за регистрация на електронен магазин при плащания само с пощенски паричен превод

Моника Петрова, данъчен експерт


ЗКПО. Данъчно третиране при предоставяне на ваучери за храна
Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Разходи за обучение, придобиване и/или повишаване на квалификация на служители

Кети Славова, данъчен експерт

 

 

Следващ брой

 

Следващ брой