Съдържание (166/2022)

Съдържание (166/2022)

 

Актуално - промени в ГДД

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2021 г.

Цветана Янкова, данъчен експерт

 

Нови моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2021 г.

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Актуално - данъчно облeкчение за деца

 

ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за деца от чужд гражданин    

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Ползване на данъчно облекчение за две деца при невъзможност да се ползва в пълен размер само от единия родител

Евгения Попова, данъчен експерт

 

Дискусионно -   запор по чл. 446 от ГПК

 

ГПК. Налагане на запор по чл. 446 от ГПК върху сумата, възстановена на служителя от данъчни облекчения за деца

Александра Атанасова, адвокат

 

Дискусионно - чл. 39, ал. 1 от ППЗДДС

 

ЗДДС. ЗКПО. ЗСч. Третиране на отчетен разход за ДДС на основание на чл. 39, ал. 1 от ППЗДДС

Румяна Йорданова, Георги Николов

 

Данъчна практика - ставка 9 на сто и OSS

 

Данъчна практика по прилагането на ЗДДС

Моника Петрова, данъчен експерт

 

Полезна информация

 

Изменения и допълнения в Закона за административните нарушения и наказания, в сила от 23.12.2021 г.

Мариянка Вълчанова, началник на отдел „Последващ контрол“ в ТД Митница - Пловдив

 

Кратък преглед на тълкувателно  решение № 11 от 03.12.2021 г. по тълкувателно дело №3/2020 г. на ОСС на ВАС, I и  II колегия 

Александра Атанасова, адвокат

 

Годишно счетоводно приключване 

 

Счетоводно и данъчно третиране на придобити обикновени акции

доц. д-р Бойка Брезоева д.е.с. и регистриран одитор

 

ЗСч. Изготвяне на консолидиран финансов отчет при дъщерно дружество в чужбина

Георги Николов,  д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗКПО. Прихващане на липси и излишъци при инвентаризация на материални запаси   

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 


ЗСч. Разрушаване на стара сграда с цел построяване на нова   

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 


ЗСч. Относно т. 4.1. на СС 17 - Лизинг

Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор 

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Третиране при закупена стока от Русия доставена в Нидерландия по системата DAP

Ганка Петрова, данъчен експерт 


ЗДДС. Третиране при произведена стока в България с купувач френско дружество транспортирана до Швейцария 

Ганка Петрова, данъчен експерт

   
ЗДДС. Анулиране при грешно издадена фактура

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Определяне датата на изискуемост на данъка и издаване на протокол по чл. 117

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Класифициране на услуги като спедиторски услуги и право на възстановяване по чл. 92, ал. 3 от ЗДДС

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно обезщетение при откраднат служител от клиент

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗДДС. Третиране на субсидии по ПМС № 326 от 12.10.2021 г.

Моника Петрова, данъчен експерт
   
ЗКПО. Третиране на държавна помощ, получена по схема BG-176789478-2021-03 от Министерство на туризма

Кети Славова, данъчен експерт   

 

ЗДДФЛ. Продажба на три недвижими имота от лице, преместило се през годината извън България

Даниела Петкова, данъчен експерт

 

Следващ брой

 

Следващ брой