Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.02.2022 г.

 


Акцентите са:

 

Съдебна практика при определяне размера на ДДС при липса на изискуемите документи за доказване на  ВОД и износ.

 

Предсрочно прекратяване на лизингови договори - счетоводно отчитане от лизингополучатели, прилагащи НСС.

 

Казуси относно разпределяне на дивиденти.

 

Данъчно облагане на доходи, реализирани от дружество от САЩ, във връзка с използване на софтуер.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.