Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.05.2022 г.

 


Акцентите са:

 

ЗСч. Относно валутния курс, използван при оценка на сделки, деноминирани в руски рубли.

 

Себестойност на строителна продукция при продажба на самостоятелни обекти в сграда без прехвърляне на правото на собственост върху земята.

 

ЗСч. ЗДДС. Покупка на поземлен имот с прилежащи сгради, последващо разрушени.

 

Казус във връзка с наследяване на дял.

 

Актуална данъчна практика  по ЗКПО относно ваучери за храна.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.