Съдържание (172/2022)

Съдържание (172/2022)

 

Коментар

 

Себестойност на строителна продукция при продажба на самостоятелни обекти в сграда без прехвърляне на правото на собственост върху земята

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Счетоводство - годишно приключване 

 

ЗСч. ЗАНН. ЗТРРЮЛНЦ. Санкции за неподадени ГФО и декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2, б.  “а“ от ЗСч в ТР

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗСч. Относно валутния курс, използван при оценка на сделки, деноминирани в руски рубли

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

ЗСч. ЗДДС. Покупка на поземлен имот с прилежащи сгради, последващо разрушени

Христо Досев, Даниела Даракчиева

 

ЗСч. Определяне на стойността на наследствен дял в ООД   

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 


ЗСч. Относно ежегодно заплащан лиценз за софтуер, ползван продължителен период

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор    

 
ЗСч. Отчитане на разходи за изменение на действащ ПУП

Христо Досев, д.е.с. регистриран одитор 

 

Актуално

 

ЗДДФЛ. Относно третиране на лихви по действащи към 01.04.2022 г. депозити

Георги Николов, д-р по икономика, д.е.с., регистриран одитор

 

Данъчна практика

 

Ваучери за храна – актуална данъчна практика по ЗКПО

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Въпроси - отговори

 

ЗДДС. Относно разпоредбата на чл. 102, ал. 3, т. 2 от ЗДДС

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗДДС. Брак на ДМА след повече от 5 години, като през част от периода активът не e ползван        
Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Получена обратно стока по рекламация от Великобритания

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Формиране на облагаем оборот при доходи от наем, лихва и продажба на автомобил

Ганка Петрова, данъчен експерт

 

ЗДДС. Относно прилагане на чл. 96, ал. 10  

Ганка Петрова, данъчен експерт


ЗДДС. Формиране на облагаем оборот от физическо лице от дейност по ДУК 

Ганка Петрова, данъчен експерт 

 

ЗДДС. Третиране на възнаграждения на ЕООД - управител на АД

Даниела Даракчиева, данъчен експерт

 

ЗКПО. Определяне датата на изтичане на дванадесетмесечния период по чл. 59, ал. 1

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗКПО. Подлежащи на принудително изпълнение публични задължения съгласно чл. 209, ал. 1, т. 2

Александра Атанасова, адвокат

 

ЗКПО. Данъчно третиране на разходи за ваучери за храна

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗКПО. Инвестиране на преотстъпен корпоративен данък по реда на чл. 189б от ЗКПО

Кети Славова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Данъчно третиране на преведени парични суми в ЕСКРОУ сметки на служители    

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Ред на облагане на възнаграждение на съдружник в ТД по граждански договор с друго ТД       

Евгения Попова, данъчен експерт


ЗДДФЛ. Ред на облагане на присъдено обезщетение по чл. 225, ал. 1 от КТ и законната лихва

Евгения Попова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Относно деклариране по чл. 50, ал. 1, т. 5 на облигационен заем на АД във Великобритания и облагане на лихвите

Лорета Цветкова, данъчен експерт

 

ЗДДФЛ. Авансово облагане на доходи от лихви по заем

доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

Следващ брой

 

Следващ брой