Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 14.01.2023 г.

 


Акцентът е:

 

Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2023 г.


Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове

 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за 2023 г.

 

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2023 г.

 

Новите моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2022 г.

 

Промени в ДОПK в областта на административното сътрудничество и въвеждането на автоматичния обмен на информация от оператори на платформи

 

Подаване на годишен отчет за дейността (ГОД) през 2023 година

 

Промените в  МСС/МСФО, приложими за финансовите отчети за 2022 г.