Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.04.2023 г.

 

 

Акцентът е:

 

Оценка за наличие на контрол в съответствие с МСФО 10 Консолидирани финансови отчети.

 

Съдебна практика при определяне на стойността на дял при прекратяване на членство в ООД.

 

Отново за ваучерите за храна.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.