Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.06.2023 г.

 

 

Акцентът е:

 

Обзор на съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане  (м. януари – април 2023 г.)

 

Обзор на три актуални решения на СЕС по български дела, свързани с прилагане на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност.

 

Данъчна практика по Закона за данък върху добавената стойност по отношение на физическо лице, извършващо настаняване на туристи чрез платформите Booking и AirBnB в недвижим имот.

 

Относно размера на дневните командировъчните пари по реда на Наредбата за командировките в страната, който се третира като необлагаем доход.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.