Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.07.2023 г.

 

 

Акцентът е:

 

Последни промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. (Ще бъде добавен към материалите на броя най- късно до 10.07.2023 г.)

 

Относно Тълкувателно решение № 1/2020 от 31.05.2023 г. по Тълкувателно дело № 1/2020 г. на ОСТГ на ВКС по въпроси, свързани с приложението на Търговския закон и Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Обзор на съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане  (м. януари – април 2023 г.) - продължение.

 

Доставки на една и съща стока във верига от доставки при износ по чл. 28 от Закона за данък върху добавената стойност  (казуси при износ с крайна цел - Украйна).

 

Дефиниране на доставки на услуги - организиране на мероприятие, осигуряване на достъп, комплексна доставка.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.