Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.10.2023 г.

 

 

Акцентът е:

 

Особености при данъчното третиране на доходите, придобити от физически лица от международни организации.

 

Особености и нови моменти при подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.

 

Има ли санкция за недеклариране или грешно деклариране на касови наличности? 

 

Кратък преглед на промените в Търговския закон - продължение.

 

Обзор на данъчна практика по ЗДДС - продължение.

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗКПО.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.