Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.10.2023 г.

 

 

Акцентът е:


Особености и нови моменти при подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО.

 

Деклариране на наличните парични средства в касите и размера на вземанията съгласно чл. 123, ал. 10 от ЗДДС.

 

Има ли санкция за недеклариране или грешно деклариране на касови наличности? 

 

Особености при данъчното третиране на доходите, придобити от физически лица от международни организации.

 

Кратък преглед на промените в Търговския закон - продължение.

 

Обзор на данъчна практика по ЗДДС - продължение.

 

Обзор на актуална съдебна практика по ЗКПО.

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.