Следващ брой

Следващ брой 

 

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 15.01.2024 г.

 


Акцентът е:

 

Промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2024 г.


Последни изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 01.01.2024 г.

 

Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2024 г.

 

Промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2024 г.

 

Новите моменти и особености при попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2023 г.

 

Протокол за изменение на СИДДО с Германия.

 

Промените в Закона за счетоводството.

 

Промените в  МСС/МСФО, приложими за финансовите отчети за 2023 г.