Следващ брой

Следващ брой 

 

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 04.03.2024 г.

 


Акцентът е:

 

Промени в образеца на годишната данъчна декларация за корпоративния данък за 2023 г.

 

Прилагане на преходните разпоредби на изменението на МСС 12 Данъци върху дохода – Отсрочени данъци, свързани с активи и пасиви, произтичащи от единична операция.

Счетоводно третиране на продажбата на нестандартна инструментална екипировка.

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (м. септември - декември 2023 г.).

 

Обзор на данъчна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (второ полугодие на 2023 г.).

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.