Следващ брой

Следващият брой на е сп. "Данъци ТИТА" ще бъде публикуван на 01.07.2024 г.

 


Акцентът е:

 

Относно промените през 2023 г. на Закона за мерките срещу изпиране на пари и промените в Правилника за прилагането му (обн. ДВ. бр. 39 от 01.05.2024 г.).

 

Обзор на актуална съдебна практика по Закона за корпоративното подоходно облагане (м. януари -  април 2024 г.) (продължение).

 

Казуси по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ДОПК, СИДДО, ЗСч.