Първо издание (2021) Казуси за работа на българи за чуждестранни лица и на чужденци извън България за местни лица - осигуряване, ЗДДФЛ, ЗДДС

Автор: Борислав Димчев, Евгения Попова, Моника Петрова

Първо издание (2021) Казуси за работа на българи за чуждестранни лица и на чужденци извън България за местни лица - осигуряване, ЗДДФЛ, ЗДДС

Автор: Борислав Димчев, Евгения Попова, Моника Петрова

СЪДЪРЖАНИЕ

Местни физически лица, работещи за чуждестранно лице   -  ЗДДФЛ, осигуряване, ЗДДС

 

 

Първо издание: 2021 година

ISBN 978-619-7088-12-0 (онлайн издание)

 

 

Автори: Борислав Димчев, Евгения Попова, Моника Петрова

 

Рецензент: доц. д-р Людмила Мермерска

 

 

Издател: Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД

София, 2021 г. 

Съдържание

 

Въведение

 

Част I.

Местни физически лица, извършващи дейност в полза на чуждестранно лице или пребиваващи извън страната

 

А. Доходи от трудови правоотношения

 

 Казус 1. КСО. ЗДДФЛ. Доходи от работа в България по трудово правоотношение с британско дружество

 

Казус 2. КСО. ЗДДФЛ. Доходи от работа в България по трудово правоотношение с дружество от ЕС

 

Казус 3. КСО. ЗДДФЛ. Доходи от трудови правоотношения на борда на кораб

 

Казус 4. ЗДДФЛ. Доходи на местно физическо лице от работа в ООН

 

Казус 5. КСО. Доходи на командировани местни физически лица в Германия от българско дружество

 

Казус 6.  ЗЗО. Освобождаване от здравни осигуровки на лице в неплатен отпуск, пребиваващо извън страната повече от 183 дни през една календарна година и възстановяване на осигурителни права

 

Б. Доходи без трудово правоотношение

 

Казус 7. КСО. ЗДДФЛ. ЗДДС. Доходи от друга стопанска дейност от България, изплатени от американско дружество

 

Казус 8. КСО. ЗДДФЛ. ЗДДС. Доходи от Русия от извънтрудово правоотношение с руско дружество

 

Казус 9. КСО. ЗДДФЛ. ЗДДС. Доходи на местно физическо лице от друга стопанска дейност от канадско дружество

 

Казус 10. КСО. ЗДДФЛ. ЗДДС. Доходи на местно физическо лице от извършени услуги чрез онлайн платформа

 

Казус 11. КСО. ЗДДФЛ. ЗДДС. Доходи на местно физическо лице от еднократна услуга в ОАЕ

           

Част II.

Чуждестранни физически лица, работещи в чужбина за местни лица

 

Казус 12. КТ. КСО. ЗДДФЛ. Доходи на командировани чуждестранни физически лица в Германия от българско дружество

 

Казус 13. КСО. ЗДДФЛ. ЗДДС. Доходи от чужбина на чуждестранни физически лица по граждански договор