Първо издание (2021) Преотстъпване на данък на регистрираните земеделски стопани - актуална съдебна и административна практика

Автор: Румяна Йорданова

Първо издание (2021) Преотстъпване на данък на регистрираните земеделски стопани - актуална съдебна и административна практика

Автор: Румяна Йорданова

СЪДЪРЖАНИЕ

Преотстъпване на данък на регистрираните земеделски стопани - актуална съдебна и административна практика

 

Първо издание: 2021 година

 

ISBN 978-619-7088-13-7 (онлайн издание)

 

Автор: Румяна Йорданова

 

Рецензент: доц. д-р Людмила Мермерска

 

 

Издател: Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД

София, 2021 г. 

Съдържание

 

Част I. Същност и обхват на помощта за земеделски стопани по реда на чл. 189б от ЗКПО

 

 1. Правни основания за ползване на данъчното облекчение – право на преотстъпване на корпоративен данък и данък върху обща годишна данъчна основа
 1. Промени в продължителността на действие на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията и чл. 189б от ЗКПО
 1. Определение за непреработена растителна и животинска продукция и формиране на данъчната печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция

3.1. Определение за непреработена растителна и животинска продукция

 

3.2. Формиране на данъчната печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция

 

Част II. Условия за преотстъпване на данък – чл. 189б, ал. 2

 

 1. Инвестиране в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването;

 

1.1. Относно понятието „нови“ сгради и „нова“ земеделска техника

 

1.2. Относно понятието „сграда“

 

1.3. Относно понятието „земеделска техника“

 

1.4. Относно срока на инвестиране на преотстъпения  данък в придобиването на активи

 

1.5. Относно термина „придобити“ по отношение на активи, закупувани по сключени договори за финансов лизинг

 

 1. Придобиване на активите при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
 1. Осъществяване на дейността за период от поне три години след годината на преотстъпване
 1. Определяне на настоящата стойност на активите
 1. Разбиране за заместване на съществуващи активи
 1. Земеделският стопанин не е получател (бенефициент) на други помощи, с които могат да бъдат придобити нови сгради и нова земеделска техника

 

Част III. Общи условия за ползване на данъчното облекчение за преотстъпване на данък

 

 1. Изискване за липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения
 1. Допълнително установен недеклариран данък
 1. Преустановяване на правото на преотстъпване
 1. Неизпълнение на изисквания за използване (разходване) на преотстъпен данък

 

Част IV. Ограничения при ползване на правото на преотстъпване

 

 1. Прилагане на чл. 182, ал. 5 и ал. 6 от ЗКПО
 1. Прилагане на чл. 48, ал. 7 от ЗДДФЛ