Първо издание (2017) Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО

Автор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

Първо издание (2017) Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО

Автор: Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Командироване в ЕС – КТ, КСО, ЗДДФЛ, СИДДО

 

 

Първо издание: 2017 година

ISBN 978-619-7088-05-2 (онлайн издание)

 


Михаил Илиев, Димитър Бойчев, Людмила Мермерска

 

 

Издател: Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД

София, 2017 г. 

Съдържание

 

 

 

Част I 

 

Някои аспекти на командироване в рамките на предоставяне на услуги

(Третиране от гледна точка на трудовото законодателство)

Михаил Илиев, д-р по право, експерт в МТСП


Въведение. Обща информация и нормативна уредба.

 

1. Обща информация.

 

2. Основни характеристики на уредбата за командироването и изпращането в рамките на предоставяне на услуги, въведена със ЗИД на КТ и Наредбата за командироването и изпращането

 

2.1. Командироване

 

2.2. Изпращане

 

1. Условия и ред за командироване и изпращане

 

1.1. Условия и ред за командироване и изпращане от Република България

-        1.1.1. Командироване

-        1.1.2. Изпращане

-        1.1.3. Възможни изключения

1.2. Условия и ред за командироване и изпращане в Република България).

 

2. Командироване и изпращане на лица, заети в международния транспорт

 

2.1. Обща информация за проблема

2.2. Прилагане на изискванията на Директива 96/71/ЕО

 

3. Често задавани въпроси относно прилагане на чл. 121а от КТ и Наредбата за командироване и изпращане

 

4. Контрол, административно сътрудничество и трансгранично изпълнение на глоби и имуществени санкции

 

4.1. Контрол

4.2. Административно сътрудничество и трансгранично изпълнение на глоби и имуществени санкции

 

5. Практика на МТСП

 

6. Документи

 

-    Примерен образец на Споразумение по чл.2 от Наредбата за командироването и изпращането при командироване по чл. 121а от КТ

-    Примерен образец на Заповед по чл. 5 от НКСЧ при командироване по чл. 121 а от КТ

 

7. Полезна информация  и използвана литература

 

 

Част II

 

Командироване в ЕС, ЕИП и Швейцария

(Третиране от гледна точка на осигурителното законодателство)

Димитър Бойчев, експерт по социално и здравно осигуряване


Въведение.  Обща информация и нормативна уредба.

 

 

1. Координация на системите за социална сигурност на държавите–членки

 

1.1. Териториален обхват на регламентите за координация на системите за социална сигурност

 

1.2. Персонален обхват на регламентите за координация на системите за социална сигурност

 

1.3. Особености при прилагане на правилата за координация на системите за социална сигурност спрямо граждани на трети държави

 

2. „Определяне на приложимото законодателство” – същност и предназначение

 

 

1. Приложимо законодателство и задължителни осигурителни вноски. Казуси. Въпроси.

 

1.1. Основно правило при определяне на приложимото законодателство (lex loci laboris)

1.2. Специални правила за командированите работници - изключение от основното правило

-        1.2.1. Задължителни изисквания, за да остане приложимо спрямо командированото лице законодателство на изпращащата държава–членка

-        1.2.2. Задължение за уведомяване и получаване на формуляр А1

-        1.2.3. Определяне на осигурителния доход на работници, които са командировани в друга държава –членка на ЕС,  в Конфедерация Швейцария или в държави от ЕИП

-        1.2.4. Командироване при  неизпълнение на задължителните изисквания за прилагане на чл. 12(1) от Регламент (ЕО) № 883/2004 , т.е. при отказ за издаване на формуляр А1

 

2. Правила за международния транспорт  

 

2.1. Правила спрямо шофьори, които са командировани от български предприятия, за да извършват курсове в само една друга държава-членка

2.2. Правила спрямо шофьори, които са командировани, за да работят на територията на  различни държави-членки на ЕС

 

3. Кратко за командироване на територията на трети държави (тези, които не са членки на ЕС) 
 

4. Практика на НАП и други информационни материали

 

5. Документи

 

-       формуляр по образец Окд-236

-       формуляр по образец Окд-237

-       Удостоверение А1

 

 

Част III

 

Командироване  в страни от ЕС, ЕИП и Швейцария
(Третиране по реда на ЗДДФЛ и СИДДО
)

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант


Въведение. Обща информация и нормативна уредба.

 

1. Разпоредби на СИДДО, който трябва да познавате,  относно доходите от трудови правоотношения

 

1.1. Най-важните правила, които въвежда СИДДО при командироване на работници в чужбина - разликите в третирането при дългосрочно и краткосрочно командироване

1.2. Особености в случаите на договори за предоставяне на персонал

 

2. Взаимодействие на СИДДО И ЗДДФЛ – авансово и годишно облагане от страна на български работодател при едновременно облагане на доходите в чужбина съгласно СИДДО.

 

3. Третиране на дневните, квартирните и пътните и пари при командироване по чл. 121а, ал. 1, т. 1 според ЗДДФЛ и ЗКПО

 

4. Особености при третиране на възнагражденията на шофьорите, заети в международния транспорт

 

5. Данъчна практика