Първо издание (2017): Третиране на вземания и задължения по реда на ЗКПО

Съдържание

Третиране на вземания и задължения по реда на ЗКПО

 

Първо издание: 2017 година

 

ISBN 978-619-7088-03-8 (онлайн издание)

 

Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант

 

 

 

Съдържание

 

Част I

 

Третиране на разходи от отписване на вземания като несъбираеми и разходи от обезценка/приходи от преоценки на вземане при нефинансови предприятия по реда на ЗКПО

 

1. Общи бележки.

 

2. Третиране на разходи от отписани несъбрани вземания

 

2.1.Третиране на разхода от отписване на несъбрано вземане в годината на отписване

 

2.1.1. Първа възможност за признаване на разхода - изтичане на три години за вземанията с тригодишен давностен срок или на 5 години за вземанията с петгодишен давностен срок от момента, в който вземането е станало изискуемо (т. 1)

- 2.1.1.1. Кога вземането става изискуемо?

- 2.1.1.2. Кога изтича давностният срок на вземането за целите на ЗКПО и има ли значение спирането и прекъсването на давността, регламентирани в ЗЗД?

- 2.1.1.3. Може ли вземанията да се отписват безпроблемно след изтичане на 3 или 5 години, откакто са станали изискуеми?

- 2.1.1.4. А как се третира при данъчни ревизии прилагане на разпоредбата на чл. 37, ал.1, т. 1 от ЗКПО между свързани лица?

 

- 2.1.1.5. Какво е третирането на надвнесени авансови вноски преди отмяната на разпоредбата чл. 94, ал. 1 от ЗКПО, в сила до 31. 12. 2012 г., позволяваща приспадане на надвнесени авансови вноски директно от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, които никога няма да бъдат поискани за възстановяване по реда на чл. 129 от ДОПК?

2.1.2. Втора възможност за признаване на разхода - Възмездно прехвърляне на вземане (цесия)

2.1.3. Трета възможност за признаване на разхода - Производството по несъстоятелност на длъжника е прекратено с утвърден оздравителен план, в който се предвижда непълно удовлетворяване на данъчно задълженото лице; непризнатите разходи се признават за данъчни цели само по отношение на намалението на вземането.

2.1.4. Четвърта възможност за признаване на разхода - С влязло в сила съдебно решение е постановено, че вземането или част от него е недължимо; непризнатите разходи се признават за данъчни цели само по отношение на недължимата част от вземането.

 

2.1.5. Пета възможност за признаване на разхода - Преди изтичане на съответния срок по чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗКПО вземанията са погасени по силата на закон.

 

2.1.6. Шеста възможност за признаване на разхода - При заличаване на длъжника, когато вземането или част от него е останало неудовлетворено - признава се до размера на неудовлетворената част.

3. Третиране на отчетени през текущата година разходи от обезценка на вземане

4. Третиране на непризнати в предходен период разходи от обезценка на вземания или разходи от отписани вземания в следващ данъчен период

5. Третиране на разходи от обезценка на несъбрани вземания, когато преди настъпване на което и да е от обстоятелствата по чл. 37, ал.1 от ЗКПО вземането е събрано изцяло или частично

6. Примери относно прилагане на разпоредбите на чл. 34 и чл. 37 от ЗКПО

 

6.1. Пример относно третиране на разход от отписване на необезценени вземания, при които обстоятелството по чл. 37, ал.1, т.1 от ЗКПО е налице през 2017 г.

 

6.2. Пример относно третиране на непризнати разходи от обезценка, при които обстоятелството по чл. 37, ал.1, т.1 от ЗКПО е налице през 2017 г.

 

6.3. Пример относно третиране на непризнат разход от обезценка при частично събиране на вземане преди да са настъпили други обстоятелства по чл. 37, ал. 1 от ЗКПО

 

Част II

 

Третиране на задължения по реда на ЗКПО

 

1. Кои задължения подлежат на регулиране по реда на чл. 46 от ЗКПО?

 

1.1. Обхват на задълженията, потенциално подлежащи на регулиране

 

1.2. Състояние на задълженията, при които може да се извърши регулиране

 

1.3. Какъв е механизмът на регулиране по чл.46, ал.1 от ЗКПО?

 

2. Какво включва всяко от изброените шест обстоятелства, които водят до увеличение на счетоводния финансов резултат с дадено задължение съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗКПО?

 

2.1. Изтичане на „данъчен давностен“ срок

 

2.2. Производство по несъстоятелност на данъчно задълженото лице, прекратено с утвърден оздравителен план, предвиждащ непълно удовлетворяване на кредиторите

 

2.3. Недължимост на задължението или част от него на база на съдебно решение

 

2.4. Отказване от страна на кредитора от вземането си по съдебен ред или чрез опрощаване го е опростил; увеличението се извършва с размера на опростената сума

 

2.5. Задълженията са погасени по силата на закон

 

2.6. Длъжникът е подал молба за заличаване.

 

3. Какъв е механизмът на действие на разпоредбата на чл. 46 от ЗКПО, след извършено увеличение през даден отчетен период, ако впоследствие то е погасено или е отписано като счетоводен приход?

 

4. Пример за прилагане на чл. 46 от ЗКПО