Първо издание (2018) Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя

Автор: Михаил Илиев

Първо издание (2018) Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя

Автор: Михаил Илиев

СЪДЪРЖАНИЕ

Трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност на работника и служителя

 

Първо издание: 2018 година

 

ISBN 978-619-7088-07-6 (онлайн издание)

 

 Михаил Илиев, доктор по право, експерт в МТСП

 

 

 

Издател: Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД

София, 2018 г. 

Съдържание

 

 

 

I. Правна уредба и понятие за трудова дисциплина.

 

II. Дисциплинарна отговорност и нарушението на трудовата дисциплина като предпоставка за нейното реализиране. Състави на нарушения на трудовата дисциплина.

 

1. Дисциплинарна отговорност и нарушението на трудовата дисциплина като предпоставка за налагане на дисциплинарно наказание

 

2. Състави на нарушения на трудовата дисциплина

 

2а. Състави на нарушения на трудовата дисциплина, за които работодателят може да наложи дисциплинарно наказание „уволнение“

 

III. Видове дисциплинарни наказания

 

1. Видове дисциплинарни наказания

 

1а. Относно налагането на глоби или други финансови санкции от работодателя
 

2. Разграничаване на временно отстраняване от работа от дисциплинарните наказания

 

IV. Дисциплинарно производство

 

1. Органи, които могат да налагат дисциплинарни наказания

 

2. Срокове за налагане на дисциплинарно наказание

 

2.1. Продължителност и начален момент на сроковете

2.2. Спиране на сроковете

2.3. Спазване на сроковете

 

3. Процедура за налагане на дисциплинарно наказание

 

V. Заличаване на дисциплинарните наказания

 

Заключение - кратко за най важното

 

Приложение  -  примерни образци на документи

 

Приложение № 1 - Заповед за упълномощаване на длъжностно лице с ръководни функции да налага дисциплинарни наказания

 

Приложение № 2 - Искане на писмени обяснения относно извършено нарушение на трудовата дисциплина           

 

Приложение № 3 - Протокол от изслушани обяснения относно извършено нарушение на трудовата дисциплина

 

Приложение № 4 - Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „забележка“

 

Приложение № 5 - Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“

 

Приложение № 6 - Заповед за налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“

 

Приложение № 7 - Заповед за заличаване на наложено дисциплинарно наказание „забележка“/ „предупреждение за уволнение“

 

Използвана литература