Първо издание (2019) Имуществена отговорност

Автор: Михаил Илиев

Първо издание (2019) Имуществена отговорност

Автор: Михаил Илиев

СЪДЪРЖАНИЕ

Имуществена отговорност

 

Първо издание: 2019 година

 

ISBN 978-619-7088-09-0 (онлайн издание)

 

 Михаил Илиев, доктор по право, експерт в МТСП

 

 

Издател: Трансфер Инкъм Такс Адвайзъри ООД

София, 2019 г. 

Съдържание

 

Въведение

 

I. Правна уредба

 

II. Имуществена отговорност на работодателя

 

1. Имуществена отговорност на работодателя при смърт или увреждане здравето на работника и служителя

 

1.1. Предпоставки за възникване на отговорността

 

1.1.1. Неработоспособност

 

1.1.2. Трудова злополука

 

1.1.3. Професионална болест

 

1.2. Вреди, които подлежат на обезщетяване

 

1.3. Реализиране на отговорността на работодателя при увреждане здравето на работника или служителя

 

1.4. Изключване или намаляване на отговорността

 

1.5. Регресен иск

 

2. Имуществена отговорност на работодателя при нарушаване на трудовите права на работника и служителя

 

2.1. Отговорност при незаконното недопускане до работа

 

2.2. Отговорност при временно отстраняване от работа

 

2.3. Отговорност при неиздаване или несвоевременно издаване на необходим документ

 

2.4. Отговорност при вписване на неверни данни в издаден документ

 

2.5. Отговорност при незаконно задържане на трудовата книжка

 

2.6. Реализиране на отговорността на работодателя за причинени вреди на работника или служителя

 

III. Имуществена отговорност на работника или служителя

 

1. Пълна имуществена отговорност на работника или служителя

 

Реализиране на пълната имуществена отговорност на работника или служителя и вреди, които подлежат на обезщетяване

 

2. Ограничена имуществена отговорност на работника и служителя

 

2.1. Правна същност на ограничената имуществена отговорност

 

2.2. Функции на ограничената имуществена отговорност

 

2.3. Предпоставки за възникване на ограничената имуществена отговорност

 

2.4. Обем на вредите, които подлежат на обезщетяване

 

2.5. Момент към който се определя размерът на вредата

 

2.6. Изключване на отговорността

 

2.7. Обсег на отговорността

 

2.8. Бригадна отговорност

 

2.9. Отговорност за вреда, причинена от няколко работници или служители

 

2.10. Производство за реализиране на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя

 

2.10.1. Производство за доброволно плащане

 

Етапи на производството за доброволно плащане

 

Срокове за реализиране на ограничената имуществена отговорност

 

Спиране на сроковете

 

2.10.2. Съдебно производство

 

2.11. Защита на работника или служителя срещу незаконно привличане към ограничена имуществена отговорност

 

Заключение - накратко за най-важното

 

Приложение - примерен образец на заповед

 

Използвана литература