Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на издаваните ваучери за храна на електронен носител и осъществяване на дейност като оператор

Наредба № 7 от 9 юли 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на издаваните ваучери за храна на електронен носител  и осъществяване на дейност като оператор (загл. доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

В сила от 25.07.2003 г. Издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите


Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.87 от 3 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 19 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.7 от 26 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 7 Септември 2018г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 28 Ноември 2023г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) С тази наредба се определят:
1. редът за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор и за провеждане на конкурс, условията за организирането и контролът върху осъществяваната дейност като оператор, както и условията и редът за отпечатване на ваучери за храна на хартиен носител по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, номиналната стойност на издаваните ваучери за съответната година и разпределението им между операторите;
2. редът за издаване и отнемане на разрешението, условията и редът за издаване на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, характеристиките на издаваните ваучери, условията за организирането и контролът върху осъществяването на дейност като оператор.

 

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Чрез ваучерите за храна на хартиен носител работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, наричани по-нататък "ползватели", ежемесечно средства за храна отделно от възнаграждението им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Предоставяните ваучери за храна на хартиен носител са средство за замяна, посредством което ползвателите получават храна и хранителни продукти срещу номиналната стойност на ваучерите в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и др., осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните.
(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Чрез ваучерите за храна на електронен носител работодателите предоставят на лица, работещи по трудови правоотношения и по договори за управление, наричани по-нататък "ползватели", средства за храна ежемесечно до размера на данъчното облекчение по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, отделно от възнаграждението им.

 

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Ваучери за храна на хартиен носител се отпечатват само от лица, получили разрешение от министъра на финансите да осъществяват дейност като оператор, и се приемат като средство за замяна само в обекти по чл. 2, ал. 2 на доставчици, които са сключили договор за обслужване с оператор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Ваучери за храна на хартиен носител не могат да бъдат ползвани:
1. като разплащателно средство за покупката на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия (цигари, пури, пурети, тютюн за лули, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане и др.);
2. за замяната им срещу пари.
(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Ваучери за храна на електронен носител се издават само от лица, получили разрешение от министъра на финансите да осъществяват дейност като оператор.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Ваучери за храна на електронен носител не могат да бъдат ползвани за:
1. покупката на вино, спиртни напитки, пиво, тютюневи изделия;
2. теглене на пари в брой, замяната им срещу пари, прехвърляне на средства по друга сметка.

 

Глава втора.
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР ПО ЧЛ. 209, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Кандидат за извършване на дейност като оператор може да бъде само лице, което:
1. има внесен основен (регистриран) капитал не по-малко от 2 млн. лв. към момента на подаване на документите за издаване на разрешение;
2. е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност;
3. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
4. няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на документите за разрешение;
5. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено с обявяване в несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

 

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Разрешенията за извършване на дейност като оператор са безсрочни и се издават веднъж годишно от министъра на финансите въз основа на конкурс.
(2) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Със заповед министърът на финансите обявява конкурса, като определя неговия предмет, условия, крайния срок и мястото за подаване на документите. Заповедта се публикува в два централни всекидневника най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на документите.

 

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Конкурсът по чл. 5 се организира и провежда ежегодно в срок до 30 ноември за съответната следваща година от комисия, в която участват:
1. трима представители на Министерството на труда и социалната политика;
2. трима представители на Министерството на финансите;
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) по един представител от национално представителните организации на работниците и служителите;
4. (изм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) двама представители, определени от национално представителните организации на работодателите.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Представителите по ал. 1, т. 4 се определят с писмено споразумение между заинтересуваните организации.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) Ако в 14-дневен срок от получаване на поканата за определяне на участници в комисията организациите по ал. 1, т. 4 не определят свои представители, те губят правото си на участие в комисията и тяхното представителство се разпределя между организациите по ал. 1, т. 1 и 2.

 

Чл. 7. (1) Председателят, членовете и секретарят на комисията за провеждане на конкурсите се определят със заповед от министъра на финансите. Административното и организационно-техническото обслужване на комисията се осигуряват от Министерството на финансите.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.)
(3) Комисията се свиква на заседание от нейния председател въз основа на обявения конкурс.
(4) Заседанията на комисията са редовни, когато присъстват най-малко две трети от членовете ѝ.
(5) Решенията се приемат с консенсус.
(6) За заседанията и взетите решения се съставя протокол, който се подписва от членовете на комисията. Когато протоколът е подписан с особено мнение, то се мотивира и прилага към него.
(7) Членовете на комисията и другите длъжностни лица, които имат достъп до информация, която представлява търговска тайна, са длъжни да я опазват като служебна тайна.

 

Чл. 8. (1) За участие в конкурса кандидатите подават заявление, към което се прилагат:
1. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г.)
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г.)
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г.)
6. (отм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.)
7. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 74 от 2018 г.) документ за установяване на обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква "а", както следва:
а) за български граждани, родени в страната, които представляват кандидата за извършване на дейност като оператор - копие от личната карта или декларация относно данните от личната карта с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14 и 15 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от 2018 г.);
б) за български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в чужбина - декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, за служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им, или по желание на лицето - свидетелство за съдимост;
в) за чуждите граждани - декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква "а";
8. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 4, т. 5, буква "б";
9. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) образец на ваучер за храна на хартиен носител, отговарящ на изискванията на чл. 22, ал. 2;
10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.01.2010 г.) декларация по образец за наличие на свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с лица, които притежават разрешение за извършване на дейност като оператор или кандидатстват за издаване на разрешение.
(2) Освен документите по ал. 1 кандидатите могат да представят на комисията и документи, които удостоверяват международния им опит:
1. данни за практически опит и традиции в областта на ваучерната система;
2. образци на ваучери за храна, използвани в международната дейност на кандидата в различни страни;
3. референции от органа, издал разрешението за дейност като оператор в съответната държава, както и референции от чуждестранни партньори във връзка с осъществявана международна дейност в тази област;
4. други документи.
(3) Заявленията с приложените към тях документи се подават в Министерството на финансите в запечатан плик, върху който се отбелязват предметът на конкурса и пълното наименование и адресът на заявителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) При промяна на обстоятелствата по отношение свързаността на лицата се подава декларация по ал. 1, т. 10 в Министерството на финансите в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2018 г.) Фактите и обстоятелствата във връзка с изпълнение на условията по чл. 4 се установяват по служебен път от Министерството на финансите, когато това е предвидено с нормативен акт.


Чл. 9. (1) Заявленията се разглеждат от комисията в 30-дневен срок от изтичане на срока за подаването им.
(2) Не се разглеждат заявления, които:
1. са подадени след определения срок;
2. не съдържат някой от необходимите документи по чл. 8, ал. 1.
(3) Комисията разглежда заявленията, отговарящи на изискванията, оценява ги съобразно предмета, условията и критериите на конкурса и при съобразяване с опита на кандидата изготвя мотивирано предложение до министъра на финансите.
(4) Въз основа на предложението по ал. 3 министърът на финансите със заповед издава разрешение за извършване на дейност като оператор.

 

Глава трета.
ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ. ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ПО ЧЛ. 209, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

 

Чл. 10. (1) По предложение на комисията министърът на финансите отказва издаването на разрешение за извършване дейност като оператор на кандидат:
1. който не отговаря на някое от изискванията по чл. 4;
2. който е представил неверни данни или информация в документите, представени на комисията, или в рамките на процедурата по издаване на разрешение.
3. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., отм. с Решение № 4344 от 03.04.2018 г. на ВАС - ДВ, бр. 6 от 2019 г., в сила от 18.01.2019 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Отказът за издаване на разрешение се извършва с мотивирана писмена заповед на министъра на финансите, която се съобщава на заинтересованите лица и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г, изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Издадено разрешение се отнема в случаите на чл. 209, ал. 3, т. 1 - 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Министърът на финансите отнема разрешението с мотивирана писмена заповед, която се съобщава на заинтересованите лица и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на Интернет страниците на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Оператор, на когото е отнето разрешението на основание чл. 209, ал. 3, т. 1, 3 и 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, няма право да кандидатства за ново разрешение в срок 2 години след датата на заповедта по ал. 2.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Оператор по ал. 4 се задължава в 30-дневен срок от отнемане на разрешението да възстанови и/или изплати размера на номиналната стойност на издадените от него ваучери за храна на хартиен носител, предявен от работодателите и доставчиците.
(6) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) При промяна на обстоятелствата по чл. 209, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане или при промяна на обстоятелства, които се вписват в разрешението, лицата подават декларация в Министерството на финансите в 7-дневен срок от настъпване на промяната.

 

Глава четвърта.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Работодателите договарят отпечатването и предоставянето на ваучери за храна на хартиен носител чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по чл. 9, ал. 4.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Ваучерите за храна на хартиен носител се предоставят на работодателите от операторите след заплащане на номиналната стойност и възнаграждението по отпечатване на ваучерите за храна. При частично или неизвършено плащане доставката на заявените и отпечатани ваучери за храна на хартиен носител се задържа до пълното уреждане на паричните задължения на работодателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Номиналната стойност по ал. 2 се превежда по специални сметки, открити на територията на страната от операторите при доставчици на платежни услуги, наречени "ваучери за храна".
(4) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Операторите декларират специалните сметки, наречени "ваучери за храна", в срок до края на работния ден, следващ деня на откриването им, пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Операторите са длъжни в срок до 5 работни дни от датата на плащането по ал. 2 да предоставят ваучерите на работодателя.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) На работодателите и ползвателите се предоставят и списъци с търговските обекти, които приемат отпечатаните от съответния оператор ваучери за храна на хартиен носител.

 

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Ваучери за храна на хартиен носител се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/ или на представителя/ите на национално представителните синдикални организации в предприятието.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Ползвателите, които са получили ваучери за храна на хартиен носител, отпечатани от един оператор, могат да ползват тези ваучери само в търговски обект на доставчик, с който съответният оператор е сключил договор за обслужване.
(3) Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по-ниска от номиналната стойност на ваучера, ползвателят няма право да получи остатъка до номиналната стойност на предоставения ваучер.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Всеки ползвател, който е получил ваучери за храна на хартиен носител, е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери за храна при прекратяване на трудовото правоотношение или договора за управление.

 

Глава пета.
ПРИЕМАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

 

Чл. 15. (1) Операторите сключват договори за обслужване на ползватели само с доставчици, които:
1. са регистрирани като търговци и извършват стопанска дейност чрез търговски обекти по чл. 2, ал. 2;
2. са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;
3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) нямат подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към момента на сключване на договора;
4. спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
5. са наели всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление.
(2) Обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 4 и 5 се удостоверяват пред оператора с декларация, а по ал. 1, т. 2 и 3 с документ, издаден от съответния компетентен орган.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В договора за обслужване страните определят условията и сроковете за приемане на ваучерите за храна на хартиен носител и изплащане на номиналната стойност на ваучерите от страна на оператора, както и размера на възнаграждението на оператора за предоставените услуги по осребряване на ваучерите за храна на хартиен носител.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Операторът е длъжен да изплати номиналната стойност на ваучерите за храна на хартиен носител в срок до 20 работни дни от предоставянето на ваучерите за осребряване от доставчика, с който е сключил договор за обслужване на ползватели.

 

Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Доставчиците, които са сключили договор за обслужване на ползватели с оператор, са длъжни да прилагат изискванията и ограниченията, предвидени в тази наредба и в договора с оператора, при приемане на отпечатаните от оператора ваучери за храна на хартиен носител, включително да:
1. не връщат остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер;
2. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) не продават вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия срещу ваучери за храна на хартиен носител;
3. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) попълват на гърба на всеки използван от ползвател ваучер за храна на хартиен носител датата, на която е ползван, и да поставят печата на съответния доставчик;
4. продават храни и хранителни стоки по цени, обявени в съответния търговски обект, без да включват надценка или да коригират цените с размера на възнаграждението, дължимо на оператора;
5. изпълняват всички други свои задължения, произтичащи от закона, тази наредба или договора за обслужване, сключен с оператор.

 

Глава шеста.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРИТЕ ПО ЧЛ. 209, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (ДОП. - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

 

Чл. 17. (1) Операторите извършват своята дейност в съответствие с изискванията на закона, тази наредба и разрешението за извършване дейност като оператори, издадено от министъра на финансите.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Операторите водят отчетност на броя и серийните номера на отпечатаните от тях ваучери за храна на хартиен носител.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Операторите са длъжни да осребряват всички издадени от тях ваучери за храна на хартиен носител, които са пуснати в обращение и са валидни към датата на приемането им, както и един месец след изтичане на срока на валидност на ваучерите.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Не може да се осребряват ваучери за храна на хартиен носител, отпечатани от други оператори, ваучери за храна на хартиен носител с нарушена цялост или ваучери за храна на хартиен носител, за които не може да се докаже тяхната автентичност.
(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При промяна на одобрен образец на ваучер за храна на хартиен носител операторът е длъжен да предостави на Министерството на финансите новия образец на ваучер за храна на хартиен носител, с описание на способите за защита. Министърът на финансите в срок от 10 работни дни одобрява новия образец на ваучер за храна на хартиен носител, при условие че са изпълнени изискванията на тази наредба.

 

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Всички плащания между оператори и работодатели и между оператори и доставчици се извършват безкасово.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Операторите могат да използват средствата, платени от работодатели за получени ваучери за храна на хартиен носител, само за:
1. разплащане с доставчици, сключили договор за обслужване на ползватели; или
2. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) възстановяване на работодателя на суми на неизползваните ваучери за храна на хартиен носител до размера на номиналната им стойност в случаите по чл. 11, ал. 5.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Салдото по сметките "ваучери за храна" на операторите е равно на номиналната стойност на пуснатите от тях в обращение ваучери за храна на хартиен носител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) С изключение на случаите по чл. 11, ал. 5 предоставени ваучери за храна на хартиен носител от оператор на работодател не подлежат на връщане.

 

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Операторите издават документи за предоставените ваучери за храна на хартиен носител, в които задължително се вписват серийните номера, единичните номинални стойности и общата номинална стойност на предоставените ваучери за храна на хартиен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В срок до 15 дни от изтичането на всеки календарен месец операторите представят по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс справки за предоставените и изплатени (осребрени) ваучери за храна на хартиен носител за предходния месец съгласно приложение № 1.


Чл. 20. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Операторите предприемат всички необходими мерки за сигурност във връзка с пускането в обращение, ползването и осребряването на ваучерите за храна на хартиен носител.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) При кражба или при унищожаване на ваучерите за храна на хартиен носител в резултат на непреодолима сила операторите незабавно уведомяват доставчиците, работодателите и органите на Националната агенция за приходите.

 

Чл. 21. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Контролът върху дейността на операторите се осъществява от органите на Националната агенция за приходите и контролните органи на Националния осигурителен институт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Когато съответният компетентен орган установи, че не са налице изискванията по чл. 4, т. 2 - 5 или установи нарушения по тази наредба, уведомява незабавно за това министъра на финансите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) Министърът на финансите може да изисква от оператора удостоверяването на изискванията по чл. 4, т. 2 - 5.

 

Глава седма.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ (ЗАГЛ . ДОП. - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

 

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Ваучерите за храна на хартиен носител се отпечатват от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите по реда на чл. 9, ал. 4.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Всеки ваучер за храна на хартиен носител има серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране и проследяване. Ваучерът за храна на хартиен носител задължително съдържа:
1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ;
2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) фирма, единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, съответно единния идентификационен код по БУЛСТАТ на работодателя;
3. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) номинална стойност на ваучера за храна на хартиен носител (изразена цифром и словом) определена в левове;
4. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) срок на валидност на ваучера за храна на хартиен носител;
5. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучери за храна на хартиен носител;
6. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер за храна на хартиен носител;
7. най-малко пет способа за защита;
8. място за поставяне на дата и печат на доставчика;
9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна на хартиен носител;
10. (нова - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) дата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна на хартиен носител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2015 г., в сила от 31.03.2015 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В случаите по чл. 41, ал. 12 ваучерът за храна на хартиен носител задължително съдържа и дата на издаване на заповедта за удължаване срока на валидност на ваучерите за храна на хартиен носител.


Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Операторите съхраняват осребрените на доставчици ваучери за храна на хартиен носител в срок от 5 години, следващи годината на осребряването.

 

Чл. 23. (1) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Ваучерите за храна на хартиен носител могат да се ползват в търговски обекти по чл. 2, ал. 2 само в рамките на срока им на валидност. След изтичане на този срок те се считат обезсилени и не могат да служат като разплащателно средство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Срокът на валидност на ваучера за храна на хартиен носител не може да бъде по-дълъг от 12 месеца от датата на издаване на заповедта за получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна на хартиен носител.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.)

 

Глава осма.
ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ ПО ЧЛ. 209а, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ (НОВА - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

 

Раздел I.
Разрешение за извършване на дейност като оператор (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Кандидат за извършване на дейност като оператор може да бъде само лице, което отговаря на условията по чл. 209а, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане.


Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Разрешенията за извършване на дейност като оператор са безсрочни и се издават от министъра на финансите въз основа на подадено заявление.
(2) Към заявлението по ал. 1 се подават следните документи или информация:
1. документ за установяване на обстоятелствата по чл. 209а, ал. 2, т. 5, буква "а" от Закона за корпоративното подоходно облагане, както следва:
а) за български граждани, родени в страната, които представляват кандидата за извършване на дейност като оператор - посочва се единен граждански номер на лицето, което представлява кандидата за извършване на дейност като оператор, с цел служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им чрез издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по реда на чл. 35б от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост;
б) за български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост, включително за български граждани, родени в чужбина - декларация относно данните, посочени в чл. 35, ал. 1 и 4 от Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, за служебно установяване на обстоятелствата относно съдимостта им, или по желание на лицето - свидетелство за съдимост;
в) за чуждите граждани - декларация за обстоятелствата по чл. 209а, ал. 2, т. 5, буква "а" от Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. декларация за обстоятелствата по чл. 209а, ал. 2, т. 5, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане;
3. образец на ваучер за храна на електронен носител, отговарящ на изискванията по чл. 209а, ал. 2, т. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
4. декларация и други документи, които удостоверяват изпълнението на изискванията по чл. 209а, ал. 2, т. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
5. декларация по образец за наличие на свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с лица, които притежават разрешение за извършване на дейност като оператор или кандидатстват за издаване на разрешение.
(3) Заявленията по ал. 1 с приложените към тях документи се подават в Министерството на финансите чрез Системата за сигурно електронно връчване.
(4) При промяна на обстоятелствата по отношение свързаността на лицата се подава декларация по ал. 2, т. 5 в Министерството на финансите в 7-дневен срок от настъпване на промяната.
(5) Обстоятелствата по чл. 209а, ал. 2, т. 1 - 4 за лицата по чл. 24 се установяват служебно от Министерството на финансите.


Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Заявленията по чл. 25 се разглеждат от постоянна работна група, определена със заповед на министъра на финансите, в която участват представители на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика.
(2) Членовете на работната група по ал. 1 и другите длъжностни лица, които имат достъп до информация, която представлява търговска тайна, са длъжни да я опазват като служебна тайна.
(3) Работната група разглежда подадените заявления в 14-дневен срок от постъпването и когато условията за издаване на разрешение за извършване на дейност като оператор и подадените документи отговарят на изискванията, работната група изготвя проект на мотивирано предложение до министъра на финансите за издаване на разрешение. Изготвеният проект на мотивирано предложение по изречение първо се изпраща за съгласуване до Българската народна банка по отношение на съответствието с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи заедно с копие на предоставения по реда на чл. 25, ал. 2, т. 3 образец на ваучер за храна на електронен носител и на документите, удостоверяващи изпълнението на изискването по чл. 209а, ал. 2, т. 7, буква "ж" от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(4) Въз основа на съгласуваното с Българската народна банка предложение по ал. 3 министърът на финансите със заповед издава разрешение за извършване на дейност като оператор в срок от 30 работни дни от подаване на заявлението по чл. 25.


Раздел II.
Отказ за издаване разрешение. Отнемане на разрешение (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) По предложение на работната група по чл. 26, ал. 1 министърът на финансите отказва издаването на разрешение за извършване дейност като оператор на кандидат в случаите по чл. 209а, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) Отказът за издаване на разрешение се извършва с мотивирана писмена заповед на министъра на финансите, която се съобщава на заинтересованите лица и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Издадено разрешение се отнема в случаите на чл. 209а, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) Министърът на финансите отнема разрешението с мотивирана писмена заповед, която се съобщава на заинтересованите лица и може да бъде обжалвана по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната политика.
(4) Оператор, на когото е отнето разрешението на основание чл. 209а, ал. 3, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, няма право да кандидатства за ново разрешение в срок 2 години след датата на заповедта по ал. 2.
(5) Оператор по ал. 4:
1. няма право да издава и/или зарежда ваучери за храна на електронен носител от датата на отнемане на разрешението по предоставена и неизчерпана индивидуална квота, но продължава да обслужва издадените и заредени ваучери за храна на електронен носител до изтичане на срока им на валидност, като продължава да поддържа специалната сметка "ваучери за храна" до изтичане срока на валидност на всички издадени и заредени ваучери за храна на електронен носител до датата на отнемане на разрешението;
2. в 7-дневен срок от датата на отнемане на разрешението възстановява размера на номиналната стойност на ваучерите за храна на електронен носител, които не са издадени и/или заредени до датата на отнемане на разрешението, на съответните работодатели.
(6) При промяна на обстоятелствата по чл. 209а, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане или при промяна на обстоятелства, които се вписват в разрешението, лицата подават декларация в Министерството на финансите в 7-дневен срок от настъпване на промяната.


Раздел III.
Приемане на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане в търговски обекти (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Операторите сключват договори за обслужване на ползватели само с доставчици, които:
1. са регистрирани като търговци и извършват стопанска дейност в ресторанти, заведения за бързо обслужване, както и в обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните;
2. са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;
3. са идентифицирани с уникален идентификационен номер на ниво платежна схема, който да позволи на операторите на ваучери за храна да оторизират трансакциите с ваучери за храна, само за онези доставчици, които имат валиден договор за обслужване с оператор;
4. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски към момента на сключване на договора;
5. спазват изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;
6. са наели всички свои работници и служители по трудово правоотношение и/или по договори за управление.
(2) Обстоятелствата по ал. 1 се удостоверяват пред оператора с декларация.
(3) В договора за обслужване по ал. 1 страните определят условията и сроковете за приемане на ваучерите за храна на електронен носител и метода за изплащане на номиналната стойност на ваучерите от страна на оператора, както и размера на възнаграждението на оператора за предоставените услуги по контрол и оторизиране на ваучерите за храна.
(4) Операторът е длъжен да изплати на доставчика, с когото е сключил договор за обслужване на ползватели, номиналната стойност на ваучерите за храна на електронен носител безкасово в срок до 5 работни дни след извършена трансакция.
(5) Доставчиците, които са сключили договор за обслужване на ползватели, са длъжни да изплатят безкасово размера на договореното възнаграждение за услугите по обслужване на ваучерите за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане в срок до 15 работни дни от предявяване на възнаграждението за услугите по обслужване на ваучерите за храна на електронен носител от оператора.


Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Доставчиците, които са сключили договор за обслужване на ползватели с оператор, са длъжни да прилагат изискванията и ограниченията, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане, в тази наредба и в договора с оператора, при приемане на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени от оператор, включително да:
1. не връщат остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер за храна на електронен носител;
2. не продават вино, спиртни напитки, пиво или тютюневи изделия срещу ваучери за храна на електронен носител;
3. продават храни и хранителни стоки по цени, обявени в съответния търговски обект, без да включват надценка или да коригират цените с размера на възнаграждението, дължимо на оператора, нито с комисиони/такси, дължими за поддържането на инфраструктурата, необходима за приемане на ваучерите за храна на електронен носител;
4. изпълняват всички други свои задължения, произтичащи от Закона за корпоративното подоходно облагане, от тази наредба или от договора за обслужване, сключен с оператор;
5. да уведомят своевременно операторите на ваучери за храна, с които имат сключен договор за обслужване, за уникалния си идентификационен код на ниво платежна схема, както и да уведомят операторите при промяна на уникалния си идентификационен код.


Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) В зависимост от избрания механизъм по чл. 209а, ал. 9 от Закона за корпоративното подоходно облагане за разплащане между оператор на ваучери за храна на електронен носител и доставчиците по чл. 29:
1. в случаите по чл. 209а, ал. 9, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане оторизирането на трансакциите на ниво уникален идентификатор на търговец и идентификатор на обслужващата търговеца институция на всички платежни операции се извършва от оператора на ваучери за храна на електронен носител или от банка, платежна институция, дружество за електронни пари, с което операторът има сключен договор, или от системния оператор на система с окончателност на сетълмента, обработваща платежни операции с карти;
2. в случаите по чл. 209а, ал. 9, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане оторизирането на трансакциите на ниво уникален идентификатор на търговец и идентификатор на обслужващата търговеца институция на всички платежни операции се извършва от оператора на ваучери за храна на електронен носител или банка, платежна институция, дружество за електронни пари, с което операторът има сключен договор, или от международната картова схема, обработваща платежни операции с карти;
3. в случаите по чл. 209а, ал. 9, т. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане оторизирането на трансакциите на ниво уникален идентификатор на търговец следва да бъде осигурено от оператора на ваучери за храна на електронен носител.


Раздел IV.
Контрол върху дейността на операторите (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Операторите на ваучери за храна на електронен носител извършват своята дейност в съответствие с изискванията на закона, на тази наредба и на разрешението за извършване дейност като оператори, издадено от министъра на финансите.
(2) Всеки оператор е длъжен да поддържа и съхранява информация в електронен вид, позволяваща извършване на контрол за всички издадени (заредени) ваучери на електронен носител и всички направени плащания към доставчици, обслужващи ползватели на ваучери за храна на електронен носител.
(3) Информацията за контрол на всички издадени (заредени) ваучери на електронен носител е необходимо да позволява:
1. детайлен преглед и обобщаване на данните за издадени (заредени) ваучери на електронен носител по предоставени квоти, включително тяхната валидност, периоди на издаване на ваучерите, работодатели, от името на които са издадени ваучерите, и стойност;
2. детайлен преглед и обобщаване на данните за издадени (заредени) ваучери на електронен носител по работодател, периоди на издаване на ваучерите, електронни носители за съответния работодател, от името на когото са издадени ваучерите, и номинална стойност на ваучерите.
(4) Информацията за контрол на всички направени плащания към доставчици, обслужващи ползватели на ваучери за храна на електронен носител, е необходимо да позволява:
1. детайлен преглед и обобщаване на данните за направени плащания по ваучери, период на плащането, доставчик и платена сума;
2. детайлен преглед и обобщаване на данните за направени плащания по доставчик, периоди на плащанията, електронни носители и стойност на плащането.
(5) При издаване на ваучери за храна на електронен носител по предоставена индивидуална квота по чл. 41 операторите са длъжни да следят за изпълнение на чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, като не допускат издаването (зареждането) на ваучери за храна на електронен носител над определената максимална сума месечно за всяко наето лице.


Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Операторите на ваучери за храна на електронен носител ежемесечно съставят опис на предоставените ваучери за храна на електронен носител, в който задължително вписват данни за:
1. уникален идентификационен номер на издадения ваучер за храна на електронен носител, позволяващ индивидуализиране и на електронния носител;
2. уникалния номер на получената от оператора индивидуална квота за ваучери за храна на електронен носител, от която е издаден ваучерът;
3. фирма и ЕИК на работодател, който е предоставил ваучера за храна за съответния месец;
4. номинална стойност на ваучера;
5. срока на валидност на ваучера.
(2) При всяко зареждане на издадени ваучери за храна на електронен носител операторът предоставя на работодателя описа по ал. 1.
(3) В срок до 15 дни от изтичането на всеки календарен месец операторите представят по електронен път подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс справки за:
1. предоставените ваучери за храна на електронен носител за предходния месец съгласно приложение № 5;
2. изплатените суми на доставчици, обслужващи ползватели на ваучери за храна на електронен носител, за предходния месец съгласно приложение № 6.


Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Всички плащания между оператори и работодатели и между оператори и доставчици се извършват безкасово.
(2) Операторите могат да използват средствата, платени от работодатели за получени ваучери за храна на електронен носител, само за:
1. разплащане с доставчици, сключили договор за обслужване на ползватели; или
2. възстановяване на работодателя на сумата на номиналната стойност на ваучерите за храна на електронен носител, които не са издадени и/или заредени до датата на отнемане на разрешението в случаите по чл. 28, ал. 5, т. 2.
(3) Текущата наличност по сметките "ваучери за храна" за отчитане на ваучерите за храна на електронен носител на операторите е равно най-малко на сумата на номиналната стойност на издадените и заредени от тях ваучери за храна на електронен носител, намалена с платените суми по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 28, ал. 4 операторът е длъжен да спазва изискванията на ал. 2 в двумесечен срок от изтичане на срока на валидност на издадените ваучери.


Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Контролът върху дейността на операторите се осъществява от органите на Националната агенция за приходите и контролните органи на Националния осигурителен институт.
(2) Когато съответният компетентен орган установи, че не са налице изискванията по чл. 209а, ал. 2, т. 2, 3 и 5 от Закона за корпоративното подоходно облагане или установи нарушения по тази наредба, уведомява незабавно за това министъра на финансите.
(3) Министърът на финансите може да изисква от оператора удостоверяването на изискванията по чл. 209а, ал. 2, т. 6 и 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане.


Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) За целите на контрола върху дейността на операторите на ваучери за храна на електронен носител лицата по чл. 31 са длъжни да осигурят информация за оторизираните от тях трансакции с ваучери за храна на електронен носител, включително и за извършения във връзка с тях сетълмент.


Раздел V.
Ред и условия за издаване на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Ваучерите за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане се издават и зареждат от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите по реда на раздел първи "Разрешение за извършване на дейност като оператор" на тази глава.
(2) Всеки ваучер за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане:
1. отговаря на изискванията на чл. 209а, ал. 2, т. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане;
2. технически отговаря на условията по чл. 209а, ал. 2, т. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане.


Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Ваучерите за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане могат да се ползват в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, само в рамките на срока им на валидност.
(2) Срокът на валидност на ваучера за храна на електронен носител по ал. 1 не може да бъде по-дълъг от 12 месеца от датата на издаване на заповедта за получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучерът за храна на електронен носител.


Раздел VI.
Предоставяне на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Работодателите договарят издаването, предоставянето и зареждането на ваучери за храна на електронен носител по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане чрез подписването на договор с оператор, който е получил разрешение от министъра на финансите по чл. 25. В договора по изречение първо не се договаря издаването, предоставянето и зареждането на ваучери за храна на електронен носител, които са извън обхвата на данъчното облекчение по чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(2) Информация (опис) за издадените и заредени ваучери за храна на електронен носител се предоставя на работодателите от операторите в 5-дневен срок след заплащане на номиналната стойност и възнаграждението за издаване на ваучерите за храна на електронен носител. При частично или неизвършено плащане доставката на заявените и издадени ваучери за храна на електронен носител се задържа до пълното уреждане на паричните задължения на работодателя. В случаите на зареждане на ваучери за храна на електронен носител от оператор изречения първо и второ се прилагат съответно.
(3) Номиналната стойност на ваучерите за храна на електронен носител по ал. 2 се превежда по специални сметки, открити на територията на страната от операторите при доставчици на платежни услуги, наречени "ваучери за храна".
(4) Операторите декларират специалните сметки, открити на територията на страната от операторите при доставчици на платежни услуги, наречени "ваучери за храна", в срок до края на работния ден, следващ деня на откриването им, пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(5) Операторите са длъжни:
1. да предоставят на работодателя ваучерите за храна на електронен носител в срок, определен с договора по ал. 1;
2. да заредят ваучерите за храна на електронен носител в срок до 5 работни дни от датата на плащането по ал. 2.
(6) На работодателите и ползвателите се предоставят и списъци с търговските обекти, които приемат издадените от съответния оператор ваучери за храна на електронен носител.
Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Ваучери за храна на електронен носител се предоставят при условия, уговорени между работодателя и представителя/ите на работниците и служителите и/или на представителя/ите на национално представителните синдикални организации в предприятието.
(2) Ползвателите, които са получили ваучери за храна на електронен носител, издадени от един оператор, могат да ползват тези ваучери само в търговски обект на доставчик, с който съответният оператор е сключил договор за обслужване.
(3) Наличният баланс на ваучер за храна на електронен носител се намалява със сумата на закупените храни или хранителни продукти, като сумата, с която балансът по ваучер за храна на електронен носител се намалява, е по-малка или равна на наличния баланс на ваучера за храна на електронен носител.
(4) При намаляване на наличния баланс по ваучер за храна на електронен носител първо се използват ваучерите с най-кратък срок на валидност.
(5) Когато сумата на закупените храни или хранителни стоки е по-ниска от номиналната стойност на ваучер за храна на електронен носител, ваучерът се използва частично и остатъкът остава наличен за използване.
(6) Работодателят и ползвателят не могат да прехвърлят средства от електронния носител на ваучера за храна. Ползвателят не може да зарежда средства на електронния носител на ваучера за храна.
(7) Операторите предоставят възможност на ползвателите на ваучери за храна на електронен носител да:
1. проверяват валидността на електронния носител и валидността на заредените по него ваучери за храна на електронен носител;
2. блокират електронния носител по ред и начин, определени от оператора;
3. подават оплаквания към оператора за неправомерни трансакции, извършени с ваучери за храна на електронен носител, заредени на електронен носител.
(8) Работодател, сключил договор с оператор на ваучери за храна на електронен носител, няма право да:
1. изисква и получи обратно номиналната стойност на заредените ваучери за храна на електронен носител, с изключение на случаите по чл. 28;
2. изисква връщане на зареден ваучер за храна на електронен носител от наето лице в случай на прекратяване на трудовото правоотношение;
3. прехвърля върху наетите лица разходите по договора с оператора на ваучери за храна на електронен носител, включително тези по издаването на електронния носител;
4. получава информация за отделни трансакции, направени от ползвателите на ваучерите за храна на електронен носител.


Глава девета.
ОБЩА ГОДИШНА КВОТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ХАРТИЕН И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНА КВОТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ХАРТИЕН И ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ (НОВА - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

 

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) (1) Общата годишна квота за предоставяне на ваучери за храна на хартиен и електронен носител по чл. 209, ал. 7 и чл. 209а, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане, наричана в тази наредба "обща годишна квота", се утвърждава със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Министърът на финансите със заповед определя за всяка календарна година:
1. индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, наричана в тази наредба "индивидуална квота";
2. общ брой на индивидуалните квоти, определен като съотношение между размера на общата годишна квота за ваучери за храна на хартиен и електронен носител и размера на индивидуалната квота.
(3) Министърът на финансите или упълномощено от него длъжностно лице предоставя със заповед първа индивидуална квота на оператор, подал заявление за получаване на първа индивидуална квота. При предоставяне на първа индивидуална квота на оператор за следваща година се прилага редът по ал. 4.
(4) Когато номиналната стойност на предоставените от оператор на работодатели ваучери за храна на хартиен и електронен носител по последно получената индивидуална квота превишава 80 на сто от тази индивидуална квота, операторът има право да подаде заявление за получаване на следваща индивидуална квота. Министърът на финансите или упълномощеното от него длъжностно лице предоставя със заповед следваща индивидуална квота на оператор по изречение първо, подал заявление за получаване на следваща индивидуална квота. Заедно със заявлението за получаване на следваща индивидуална квота операторът подава и декларация за най-малко 80 на сто от предоставените на работодатели ваучери за храна на хартиен и електронен носител по последно получената индивидуална квота, както и декларация за разликата до пълния размер на недекларираните предоставени на работодатели ваучери за храна на хартиен и електронен носител по предходна на последно получената индивидуална квота.
(5) Номиналната стойност на предоставените от оператор на работодатели ваучери за храна на хартиен и електронен носител по получена индивидуална квота не може да превишава тази индивидуална квота. Предоставянето на ваучери за храна на хартиен и електронен носител по следваща индивидуална квота е възможно, след като изцяло е изчерпана предходната индивидуална квота.
(6) Заявлението по ал. 3 и 4 и декларациите по ал. 4 се подават в Министерството на финансите по образец съгласно приложения № 3 и 4 чрез Системата за сигурно електронно връчване. В декларациите по ал. 4 се подават данни само за предоставени отпечатани, издадени или заредени ваучери за храна на хартиен и електронен носител, които попадат в обхвата на данъчното облекчение на чл. 209, ал. 1 и чл. 209а, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане.
(7) Заповедта по ал. 3 и 4 се издава в срок от 5 работни дни от постъпване на заявлението за получаване на индивидуална квота. Отказът за издаване на заповедта по ал. 3 и 4 се съобщава на оператора в срок от 5 работни дни от изтичане на срока по предходното изречение. Заповедта по изречение първо, съответно отказът за издаване на заповед по изречение второ, се съобщава на лицето чрез Системата за сигурно електронно връчване.
(8) Индивидуални квоти се предоставят в последователността на постъпване на заявленията до достигане на общия брой на индивидуалните квоти, определен в заповедта на министъра на финансите по ал. 2, т. 2. Всяка предоставена индивидуална квота има уникален номер.
(9) Когато към 31 декември оператор не е изчерпил изцяло получена индивидуална квота, той има право да предоставя на работодатели ваучери за храна на хартиен и електронен носител по тази квота през следващата година до изчерпването ѝ, но не по-късно от изтичането на срока на валидност на ваучерите по чл. 23, ал. 2 и чл. 38, ал. 2. Операторът по изречение първо има право да подаде заявление за получаване на първа индивидуална квота по ал. 3 само когато номиналната стойност на предоставените от него на работодатели ваучери за храна на хартиен и електронен носител по последно получената индивидуална квота превишава 80 на сто от тази индивидуална квота.
(10) В случаите, когато получената индивидуална квота не може да бъде изчерпана поради невъзможност за издаване на ваучерите в срока на валидност по чл. 23, ал. 2 и чл. 38, ал. 2, операторът има право да подаде заявление за еднократно удължаване на срока на валидност на ваучерите за храна на хартиен и електронен носител до изчерпване на същата индивидуална квота, но с не повече от 12 месеца.
(11) В заявлението по ал. 10 се посочват остатъкът от неизчерпаната индивидуална квота и причините за невъзможността за нейното изчерпване.
(12) В случаите по ал. 10 министърът на финансите или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за удължаване/отказ за удължаване срока на валидност на ваучерите за храна на хартиен и електронен носител след извършване на проверка от органите по приходите на Националната агенция за приходите по реда на чл. 21 и чл. 35, ал. 1.
(13) Срокът за издаване на заповедта по ал. 12 е 30 работни дни от подаване на заявлението по ал. 10.
(14) За целите на предоставяне на индивидуални квоти по ал. 3 и 4 оператори - свързани лица, се считат за едно лице. В случаите, когато оператор - свързано лице, подаде заявление за получаване на индивидуална квота, в декларациите по ал. 4 се декларират данни и за последно получената индивидуална квота от друг оператор - свързано лице.
(15) Не се предоставя индивидуална квота на:
1. оператор, на който е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна;
2. оператор, който е свързано лице с оператор, на който е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на основание чл. 209, ал. 3, т. 4 и чл. 209а, ал. 3, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане, до изтичане на 2 години от датата на заповедта за отнемане на разрешението.
(16) На официалните интернет страници на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите се публикува текущо:
1. списък на лицата, получили разрешение за осъществяване на дейност като оператор на ваучери за храна;
2. списък на лицата, на които е издадена заповед за отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна;
3. броят на предоставените индивидуални квоти на операторите;
4. броят на оставащите индивидуални квоти до изчерпване на общата годишна квота по ал. 1.


Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Ваучери за храна на хартиен носител" са тези по смисъла на § 1, т. 36 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Оператор" е лице по смисъла на § 1, т. 35 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Доставчик" е лице, осъществяващо дейност от ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, включително магазини за хранителни стоки, супермаркети, хипермаркети и други, осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните и сключило договор за обслужване на ползватели с оператор.
4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) "Търговски обекти" са ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни по Закона за храните.
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) "Храна" е всяко вещество или продукт, предназначен или може да бъде използван за консумация от човека, независимо дали е преработен, частично преработен или непреработен по смисъла на чл. 2 от Закона за храните.
6. "Хранителни продукти" са всички хранителни суровини, полуфабрикати, готови продукти и ястия, напитки, подправки, вкусови вещества, добавки, спомагателни материали и др., консумирани от човека за посрещане на неговите енергийни и хранителни потребности за живот и растеж.
7. (нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) "Ресторанти" са класически ресторанти, специализирани ресторанти (брасери, барбекю, грил), ресторанти с българска кухня, ресторанти с чуждестранна кухня и атракционно-тематични ресторанти (шатра, кошара, колиба, фрегата, воденица, пикник, механа, битова къща, ханче, странноприемница и други).
8. (нова - ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г.) "Заведения за бързо обслужване" са снекбар, бистро, фаст фууд, пицария, заведения за топли закуски и други подобни.
9. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна на хартиен и електронен носител" е тази по смисъла на § 1, т. 61 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
10. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна на хартиен и електронен носител" е тази по смисъла на § 1, т. 62 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
11. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Първа индивидуална квота" е първоначалната индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, получена от оператор за съответната календарна година.
12. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Следваща индивидуална квота" е всяка следваща индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна на хартиен и електронен носител за съответната календарна година, получена от съответния оператор след първата индивидуална квота.
13. (нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
14. (нова - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Ваучери за храна на електронен носител" са тези по смисъла на § 1, т. 36а от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
15. (нова - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) "Електронен носител" за целите на наредбата може да бъде физически електронен носител или виртуален електронен носител.

 

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. (Отм. - ДВ, бр. 87 от 2003 г.)
§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 209, ал. 6 и чл. 209а, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане, като по отношение на ваучерите за храна по чл. 209а, ал. 6 от Закона за корпоративното подоходно облагане е съгласувана с Българската народна банка.
§ 4. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР

(ОБН. - ДВ, БР. 6 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР

(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2009 Г.В СИЛА ОТ 06.01.2009 Г.)

 

§ 14. Оператори на ваучери за храна, които до влизането в сила на тази наредба не са осъществявали дейност в продължение на две поредни години, не участват в разпределянето на номиналната стойност на ваучерите за 2009 г. Тези оператори могат да издават ваучери през 2009 г. до размера на натрупаната от тях номинална стойност до края на 2008 г.


§ 15. Тази наредба влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 5, т. 1, буква "в" и т. 3, които влизат в сила от 1 януари 2010 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР

(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 26.01.2010 Г.)

 

§ 4. Лицата, получили разрешение за извършване на дейност като оператори на ваучери за храна до влизане в сила на тази наредба, представят в Министерството на финансите декларация по чл. 8, ал. 1, т. 10 в срок до 14 дни от влизане на наредбата в сила.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2010 Г.)

 

§ 10. (1) Общата годишна квота за периода от влизане в сила на тази наредба до 31 декември 2010 г. се определя от министъра на финансите със заповед.
(2) Министърът на финансите или упълномощено от него длъжностно лице предоставя със заповед първа индивидуална квота за 2010 г. на оператор, подал заявление за получаване на първа индивидуална квота за 2010 г., когато:
1. разпределената му номинална стойност за 2010 г. съгласно чл. 12, в сила до 31 юли 2010 г., е различна от нула, и
2. номиналната стойност на предоставените от оператора и свързаните с него лица на работодатели ваучери за храна през 2010 г. е не по-малка от 97 на сто и не по-голяма от 100 на сто от разпределената им номинална стойност за 2010 г. съгласно чл. 12, в сила до 31 юли 2010 г.
(3) Заедно със заявлението за получаване на първа индивидуална квота за 2010 г. операторът подава и декларация, в която удостоверява обстоятелствата по ал. 2.
(4) Разпределената на оператори номинална стойност на издаваните ваучери за храна за 2010 г. съгласно чл. 12, в сила до 31 юли 2010 г., не се прехвърля за следващи години.
§ 11. Параграф 6 не се прилага по отношение на ваучери за храна, издадени във връзка с разпределена номинална стойност съгласно чл. 12, в сила до 31 юли 2010 г.
§ 12. Тази наредба влиза в сила от 1 август 2010 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

 

§ 14. Навсякъде в наредбата думата "представените" се заменя с "представителните".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР

(ОБН. - ДВ, БР. 102 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

 

§ 15. Операторите декларират специалните банкови сметки, наречени "ваучери за храна", в срок до 31 януари 2013 г. пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
§ 16. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР

(ОБН. - ДВ, БР. 24 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2015 Г.)

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТ КАТО ОПЕРАТОР

(ОБН. - ДВ, БР. 99 ОТ 2023 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2024 Г.)

 

§ 34. След 1 януари 2024 г. до изтичане на валидността на предоставените ваучери за храна на хартиен носител по индивидуални квоти, издадени до 30 юни 2024 г., текущата наличност по сметките "ваучери за храна" по чл. 18, ал. 3 и чл. 34, ал. 3 е равна най-малко на сумата на номиналната стойност на пуснатите в обращение ваучери за храна на хартиен носител и издадените и заредени ваучери за храна на електронен носител, намалена с платените суми по чл. 18, ал. 2 и чл. 34, ал. 2.
§ 35. В случаите на § 25, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. лицата с прекратени разрешения по чл. 209, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане:
1. които към 1 юли 2024 г. не са получили разрешение по чл. 209а, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, поддържат специалната сметка "ваучери за храна" по чл. 13, ал. 3 в месечен срок след изтичане на срока на валидност на предоставените ваучери за храна на хартиен носител и продължават да подават справките по чл. 19, ал. 2 за изплатени (осребрени) ваучери за храна на хартиен носител;
2. които до 1 юли 2024 г. са получили разрешение по чл. 209а, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, използват същата сметка "ваучери за храна" и за целите на чл. 39, ал. 3, като текущата наличност по сметката се определя по реда на § 34.
§ 36. (1) Оператор по чл. 209, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, който не е изчерпал изцяло получена индивидуална квота до 30 юни 2024 г. и не е получил разрешение по чл. 209а, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане най-късно до 1 юли 2024 г., не може да се разпорежда с неизчерпаната част от индивидуалната квота по никакъв начин.
(2) Оператор по чл. 209, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане, който не е изчерпал изцяло получена индивидуална квота до 30 юни 2024 г., но е получил разрешение по чл. 209а, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане най-късно до 1 юли 2024 г., продължава да усвоява неизчерпаната част от получената индивидуална квота за издаване на ваучери за храна на електронен носител.
§ 37. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2024 г.

 

Приложение № 1 към чл. 19, ал. 2

 

(Изм.- ДВ, бр. 1 от 2009 г., в сила от 06.01.2009 г., предишно Приложение към чл. 19, ал. 2 - ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)


 

Справка
за предоставените ваучери за храна на хартиен носител за периода от ...................... до ......................
 

Наименование ..............................................................................................................................

  Министерство на финансите

(пълно наименование на оператора)

 

Вх. № ............../............................................................................

Седалище и адрес на управление ....................................................................................................................

   

ЕИК от Агенцията по вписванията/ ЕИК по БУЛСТАТ ............................................................................................

   
     
Наименование ЕИК от Агенцията по вписванията/ Брой на предоставените Номинална Обща
на работодателя ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя ваучери за съответната стойност на номинална
    номинална стойност ваучера стойност
         
         
         
         
         
         
         
         
Обща номинална стойност
Общ брой предоставени ваучери за храна
 
Управител: .......................................

(подпис и печат)

 
 
Справка
за изплатени (осребрени) ваучери за храна на хартиен носител за периода от ...................... до ......................
 

Наименование ..............................................................................................................................

   

(пълно наименование на оператора)

   

Седалище и адрес на управление ....................................................................................................................

   

ЕИК от Агенцията по вписванията/ ЕИК по БУЛСТАТ ............................................................................................

   
     
Наименование на доставчика ЕИК от Агенцията по вписванията/ ЕИК по БУЛСТАТ на доставчика Наименование на работодателя ЕИК от Агенцията по вписванията/ ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя Брой на изплатените (осребрени) ваучери за съответната номинална стойност Номинална стойност на ваучера Обща номинална стойност
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Обща номинална стойност
Общ брой изплатени (осребрени) ваучери за храна
 
Управител: ........................................

(подпис и печат)

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 10 и чл. 25, ал. 2, т. 5

 

 

(Ново - ДВ, бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.01.2010 г., предишно Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 10 - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)


 

Д Е К Л А Р А Ц И Я
 
Долуподписаният/ата

.................................................................................................................................................................................................................

(име, ЕГН или ЛНЧ на лицето, представляващо дружеството)
представляващ

.................................................................................................................................................................................................................

(наименование на лицето, кандидатстващо за издаване на разрешение)
 
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
 
Представляваното от мен дружество е свързано лице по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс със:
*

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

(наименование и ЕИК на свързаното лице)
Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за невярно деклариране.

 

Дата: Декларатор:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(*) При липса на свързаност с лица, които притежават разрешение за извършване на дейност като оператор или кандидатстват за издаване на разрешение, се изписва "няма".
 

 

 

Приложение № 3 към чл. 41, ал. 3 и 4

 

(Ново - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишно Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3 и 4, доп. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

 

ДО

 

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

 

ГР. СОФИЯ 1000

 

УЛ. Г. С. РАКОВСКИ 102

 

Министерство на финансите: Вх. № ...../........

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

от ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

(име: собствено, бащино, фамилно)

ЕГН/ЛНЧ .......................................................................................................................................................................................................................................................................

в качеството си на ........................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

(управител, прокурист или друго лице с представителна власт)

на дружеството ..............................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

(пълно наименование на оператора)

Седалище и адрес на управление ............................................................................................................................................................................................................................................

ЕИК от Агенцията по вписванията/

ЕИК по БУЛСТАТ ..............................................................................................................................................................................................................................................................

 

Заявявам искането ми да бъде предоставена на представляваното от мен дружество индивидуална квота за предоставяне на ваучери за храна на хартиен и електронен носител на работодатели по смисъла на чл. 41, ал. ....* от Наредба № 7 от 2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна на хартиен и електронен носител, за издаване на ваучери за храна на електронен носител, характеристиките на издаваните ваучери и осъществяване на дейност като оператор.

Прилагам Декларация за предоставените ваучери за храна на хартиен и електронен носител по последно получената индивидуална квота номер .........................................................................................................................................................

 

Дата: ................... 20.... г.

С УВАЖЕНИЕ:

 

........................................................................................................................

 

(подпис)

 

* (изм. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Посочва се "3" в случаите, когато заявлението се подава за първа индивидуална квота, или "4" - за следваща индивидуална квота.


 

Приложение № 4 към чл. 41, ал. 4

 

(Ново - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.08.2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., предишно Приложение № 4 към чл. 12, ал. 4, изм. - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Декларация

за предоставените ваучери за храна на хартиен носител и ваучери за храна на електронен носител по получена индивидуална квота с уникален номер .......................................... от дд.мм.гггг

 

Наименование ……………………………………………………………………………………………..………..

(пълно наименование на оператора)

Седалище и адрес на управление …………………………………………………………………………..……..

ЕИК от Агенцията по вписванията ………………………………………………………………………….....…

ЕИК по БУЛСТАТ ………………………………………………………………………………………………....

 

 

Наименование на работодателя

ЕИК от Агенцията по вписванията/ЕИК по БУЛСТАТ на работодателя

Брой на предоставените ваучери за съответната номинална стойност

Номинална стойност на ваучера

Обща номинална стойност

 

 

хартиен носител

електронен носител

хартиен носител

електронен носител

хартиен носител

електронен носител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща номинална стойност на всеки вид ваучери за храна - на хартиен и на електронен носител към дд.мм.гггг

Обща номинална стойност на ваучерите за храна към дд.мм.гггг

 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата: Декларатор:

 

 

Приложение № 5 към чл. 33, ал. 3, т. 1

 

 

(Ново - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Справка за предоставените ваучери за храна на електронен носител (ВХЕН)

за периода от ................ до .....................

 

Наименование …………………………………………………………………………………………….......…

(пълно наименование на оператора)

Седалище и адрес на управление ……………………………………………………………………...……….

Адрес по чл. 28 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс ………………………………......………..

ЕИК от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ ………………………………………………...….……….

 

 

ЕИК

на работодател

Наименование на работодател

Брой на издадените ВХЕН

Брой на електронните носители, на които са заредени ВХЕН

Обща стойност на издадени и заредени ВХЕН

Номер на индивидуална квота, от която са издадени ВХЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност на издадените ваучери към дд.мм.гггг

Общ брой на издадените ваучери към дд.мм.гггг

 

 

Управител: .....................................

(име и подпис)

 

 

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 3, т. 2

 

(Ново - ДВ, бр. 99 от 2023 г., в сила от 01.01.2024 г.)

 

Справка за платените суми на доставчици, обслужващи ползватели на ваучери за храна на електронен носител (ВХЕН),

за периода от ................ до .....................

 

Наименование …………………………………………………………………………………......…………..

(пълно наименование на оператора)

Седалище и адрес на управление ………………………………………………………………….......……..

Адрес по чл. 28 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс …………………………….......………..

ЕИК от Агенцията по вписванията/по БУЛСТАТ ……………………………………………......…………

 

 

ЕИК

на доставчик

Наименование

на доставчик

Брой на платените трансакции по ВХЕН

Брой на електронните носители, по които са платени трансакции по ВХЕН

Обща стойност на платените трансакции по ВХЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обща стойност на платените трансакции към дд.мм.гггг

Общ брой на платените трансакции по ВХЕН към дд.мм.гггг

 

 

Управител: .......................................

(име и подпис)