Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието

Тарифа № 1  към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието
 

Приета с ПМС № 167 от 28.08.1992 г.

Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

 

Обн. ДВ. бр.71 от 1 Септември 1992г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 1992г., изм. ДВ. бр.32 от 16 Април 1993г., изм. ДВ. бр.64 от 27 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.45 от 3 Юни 1994г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 1994г., изм. ДВ. бр.15 от 20 Февруари 1996г., изм. ДВ. бр.53 от 21 Юни 1996г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1997г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 1997г., изм. ДВ. бр.36 от 6 Май 1997г., изм. ДВ. бр.20 от 18 Февруари 1998г., попр. ДВ. бр.24 от 27 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.95 от 14 Август 1998г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., доп. ДВ. бр.89 от 16 Октомври 2001г., доп. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2013г., доп. ДВ. бр.35 от 2 Май 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г., доп. ДВ. бр.63 от 25 Юли 2023г., доп. ДВ. бр.25 от 22 Март 2024г.

 

А. Такси, събирани от съдилищата

 

Наименование на

Размер

на таксата

 

действията, услугите

 

 

 

и книжата, за които

проста

пропор-

 

се събира държавна

(лв.)

ционална

 

такса

 

(%)

1

2

3

4

 

А. Такси, събирани от съдилищата

 

 

1.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

2.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

2а.

(нова - ДВ, бр. 92 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

2б.

(нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

 

 

 

а) от юридическите лица с нестопанска цел и от физическите лица, които не са търговци

10

 

 

б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон

50

 

 

в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер.

 

 

3.

(изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

4.

(отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

5.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

6.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

7.

(нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

7а.

(предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

7б.

(нова - ДВ, бр. 32 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

7в.

(нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

8.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

8а.

(нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.)

 

 

9.

(изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12

 

10.

(изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

11.

(изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

12.

(изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част.

 

 

13.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

14.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер

5

 

15.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело

6

 

16.

(отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

17.

(изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

18.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

19.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) За издаване на:

 

 

 

а) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост

5

 

 

б) (нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г.) за издаване на поискано от съдилищата Многоезично стандартно удостоверение, придружаващо свидетелство за съдимост, съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (ОВ, L 200 от 26 юли 2016 г.)

20

 

 

в) (изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., предишна буква "б" - ДВ, бр. 20 от 2022 г.) препис от документи

2

 

 

а ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по

1

 

 

г) (нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., предишна буква "в" - ДВ, бр. 20 от 2022 г.) фотокопие от документи - за всяка страница,

0,10

 

 

а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

0,07

 

20.

(отм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.)

 

 

21.

(отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

22.

(отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

22а.

(нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

23.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

 

24.

(изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., отм. с Решение № 798 на ВАС - ДВ, бр. 19 от 2001 г.)

 

 

 

Б. Такса за връчване (Загл. изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г.)

(Отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

В. Такси по съдебното изпълнение

(Изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.)

 

Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.)

(Доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 88 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 02.05.2017 г. , доп. - ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 02.05.2017 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., доп. - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 25.07.2023 г.

 

 

Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието

 

 

55.

(изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от:

 

 

 

а) (изм. - ДВ, бр. 45 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

30

 

 

б) (изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

10

 

 

в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) други лица

100

 

56.

(изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство

50

 

57.

(изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство

50

 

58.

(изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.)

 

 

59.

(изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:

 

 

 

а) (изм. - ДВ, бр. 45 от 1994 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

50

 

 

б) (изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

20

 

 

в) (изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) други лица

250

 

60.

(изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ

200

 

60а.

(нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или за лишаване от българско гражданство

250

 

61.

(изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата

30

 

62.

(изм. - ДВ, бр. 64 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г.) За удостоверения, издавани във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази

10

 

62а.

(нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., попр. - ДВ бр. 24 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) За даване на съгласие за осиновяване от министъра на правосъдието по чл. 117, ал. 1 от Семейния кодекс

50

 

 

(2) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване по чл. 121, ал. 1 от Семейния кодекс

300

 

62б.

(нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., доп. - ДВ, бр. 89 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документи, подлежащи на легализация и за удостоверяване с "Apostille" на актовете на съдилищата и нотариусите съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.)

5

 

62б1.

(нова - ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 02.05.2017 г.) За предоставяне на информация, необходима за установяване на банката или на банките и на сметката или на сметките на длъжника съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела

50

 

62в.

(нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За издаване на свидетелство за съдимост:

 

 

 

а) на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България

5

 

 

б) в електронен вид

3

 

62в.1

(нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г.) За издаване на документа "Информация за съдимост, получена от Европейската информационна система за съдимост (ECRIS)"

5

 

62в.2

(нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г.) За издаване на поискано от Министерството на правосъдието Многоезично стандартно удостоверение, придружаващо свидетелство за съдимост, съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

20

 

62г.

(нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., предишна т. 62а - ДВ, бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишаване от свобода и от затворите

2

 

62д.

(нова - ДВ, бр. 83 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

20

 

62е.

(нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) За конкурса за нотариуси

50

 

62ж.

(нова - ДВ, бр. 75 от 2006 г., в сила от 12.09.2006 г.) За изпита за помощник-нотариуси по заместване

50

 

62з.

(нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители

50

 

62и.

(нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За ползване на информационната система на съдебното изпълнение за година

100

 

62к.

(нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За вписване в Единния регистър на медиаторите

20

 

62л.

(нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г.) За одобряване на организациите, които обучават медиатори

100

 

62м.

(нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) За издаване на удостоверение за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт

12

 

62н.

(нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) За издаване дубликат на удостоверението по т. 62м

6

 

62о.

(нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване

100

 

62п.

(нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина

100

 

62р.

(нова - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) За участие в конкурс за държавни съдебни изпълнители -

50

 

62с.

(нова - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) За участие в конкурс за съдии по вписванията -

50

 

62т.

(нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г.) За издаване и връчване на електронен документ, удостоверяващ съдържанието на получената справка чрез електронна административна услуга от информационната система за съдебното изпълнение

2

 

62у.

(нова - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 25.07.2023 г.) За предоставяне на електронна справка за наличие на запор върху имущество от информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон – 5 лв.

   
62ф.

(нова - ДВ, бр. 63 от 2023 г., в сила от 25.07.2023 г.) За предоставяне на електронна справка за наличие на запорирано имущество на лице от информационната система за единна входна точка за запорите на движими вещи, подлежащи на регистрация по силата на закон – 5 лв.

   

62х.

(нова - ДВ, бр. 25 от 2024 г.) За вписване в регистъра по чл. 9б от Закона за мерките срещу изпирането на пари на лицата, които по занятие извършват дейностите по чл. 4, т. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

50

 

 

Забележка. (нова - ДВ, бр. 20 от 2022 г.) При заявено в българското дипломатическо или консулско представителство искане за издаване на свидетелство за съдимост таксата по т. 62б и 62в се заплаща в съответната местна валута, като размерът ѝ се определя по официалния курс на Българската народна банка към лева със закръгление до два знака след десетичната запетая.

 

Д. Такси, събирани от прокуратурата (Нов - ДВ, бр. 15 от 1996 г.)

 

  Д. Такси, събирани от прокуратурата    
63. (нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер:    
  а) за първата страница 2  
  б) за всяка следваща страница 1  
64. (нова - ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1991 г.):    
  а) за първата страница 2  
  б) за всяка следваща страница 1  

 

Е. Такси, събирани от следствените служби (Нов - ДВ, бр. 2 от 1997 г.)

 

  Е. Такси, събирани от следствените служби    
65. (нова - ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 1997 г.) За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер 2  
  Ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1  
       

 

Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията (Нов - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 14 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА

(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)

 

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2006 Г.)

 

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2007 Г.)

 

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 18.09.2007 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 март 2008 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2009 Г.)

 

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2009 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2009 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 1 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2011 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 27 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.05.2017 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 7 МАРТ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 20 ОТ 2022 Г.)

 

§ 3. Параграф 2, т. 2 влиза в сила от 1 септември 2022 г.

 

Заключителна разпоредба

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 ОТ 21 ЮЛИ 2023 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

(ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2023 Г.)

 

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.