Тарифа № 1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието

Тарифа № 1  към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и от Министерството на правосъдието
 

Приета с ПМС № 167 от 28.08.1992 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.

Обн. ДВ. бр.71 от 1 Септември 1992г., изм. ДВ. бр.92 от 13 Ноември 1992г., изм. ДВ. бр.32 от 16 Април 1993г., изм. ДВ. бр.64 от 27 Юли 1993г., изм. ДВ. бр.45 от 3 Юни 1994г., изм. ДВ. бр.61 от 28 Юли 1994г., изм. ДВ. бр.15 от 20 Февруари 1996г., изм. ДВ. бр.53 от 21 Юни 1996г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 1997г., изм. ДВ. бр.28 от 4 Април 1997г., изм. ДВ. бр.36 от 6 Май 1997г., изм. ДВ. бр.20 от 18 Февруари 1998г., попр. ДВ. бр.24 от 27 Февруари 1998г., изм. ДВ. бр.95 от 14 Август 1998г., изм. ДВ. бр.14 от 18 Февруари 2000г., изм. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., доп. ДВ. бр.89 от 16 Октомври 2001г., доп. ДВ. бр.83 от 30 Август 2002г., изм. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2004г., изм. ДВ. бр.69 от 6 Август 2004г., изм. ДВ. бр.94 от 25 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.35 от 28 Април 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.22 от 28 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009 г., изм. ДВ. бр.30 от 12 Април 2011г., изм. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 8 Октомври 2013г., доп. ДВ. бр.35 от 2 Май 2017г.

 

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на таксата

проста
(лв.)

пропор-
ционална
(%)

 


А. Такси, събирани от съдилищата


1.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 2.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 2а.

(Нова, ДВ, бр. 92 от 1992 г.; изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

 2б.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:

 

а) от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци

10

 

 

б) от юридически лица, без посочените в буква “а”, и от физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон

50

 

 

в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер

 

 3.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

4.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

5.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

6.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

7.

(Нова, ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

7а.

(Предишна т. 7, изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

7б.

(Нова, ДВ, бр. 32 от 1993 г.; предишна т. 7а, бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 53 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

7в.

(Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

8.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

8а.

(Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; отм., бр. 36 от 1997 г.)

 

 

 

  

 

9.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер

12

 

 

  

 

10.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

11.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

12.

(Изм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.) При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част

 

 

 

  

 

13.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

14.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер

5

 

 

  

 

15.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело

6

 

 

  

 

16.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

17.

(Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

18.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

19.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За издаване на:

 

 

 

 

 

а) (изм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост

5

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.) препис от документи

2

 

 

 

 

а ако преписът е повече от една страница, за всяка следваща по

1

 

 

 

 

в) (нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) фотокопие от документи - за всяка страница

0,10

 

 

 

 

а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща

0,07

 

 

  

 

20.

(Отм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.)

 

 

 

  

 

21.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

22.

(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

22а.

(Нова, ДВ, бр. 105 от 2006 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

23.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

24.

(Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отменена с Решение № 798 на ВАС по адм. дело № 8295 от 2000 г., бр. 19 от 2001 г.)

2

 

 

  

 

 


Б. Такси за връчване
(Изм. на загл., ДВ, бр. 95 от 1998 г., бр. 69 от 2004 г.)
(Отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

 


В. Такси по съдебното изпълнение
(Изм., ДВ, бр. 35 от 2006 г.; отм., бр. 22 от 2008 г.)

 

  

 

 

Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието
(Изм. на загл., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г.)

 

(Доп. - ДВ, бр. 83 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., в сила от 18.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., доп. - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.)

 


 

 

55.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от:

 

 

 

 

 

а) (доп., ДВ, бр. 45 от 1994 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

30

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

10

 

 

 

 

в) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) други лица

100

 

 

  

 

56.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство

50

 

 

  

 

57.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) По молби за издаване на удостоверения за гражданство по чл. 39 от Закона за българското гражданство

50

 

 

  

 

58.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 75 от 2007 г.)

 

 

 

  

 

59.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:

 

 

 

 

 

а) (доп., ДВ, бр. 45 от 1994 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност

50

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) за лица до 18-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст

20

 

 

 

 

в) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) други лица

250

 

 

  

 

60.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ

200

 

 

  

 

60а.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За удостоверения, издавани във връзка с укази за отмяна на натурализацията или за лишаване от българско гражданство

250

 

 

  

 

61.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г., бр. 75 от 2007 г.) За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата

30

 

 

  

 

62.

(Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения издавани във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази

10

 

 

  

 

62а.

((нова - ДВ, бр. 20 от 1998 г., попр. - ДВ бр. 24 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) (1) За даване на съгласие за осиновяване от министъра на правосъдието по чл. 117, ал. 1 от Семейния кодекс

 

(2) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване по чл. 121, ал. 1 от Семейния кодекс

50

 

 

 

 

 

 

 

 300

 

 

  

 

62б.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; доп., бр. 89 от 2001 г. изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документи, подлежащи на легализация и за удостоверяване с “Apostille” на актовете на съдилищата и нотариусите съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.)

5

 

 

 

62б1. (Нова, ДВ, бр. 35 от 2017 г., в сила от 02.05.2017 г.) За предоставяне на информация, необходима за установяване на банката или на банките и на сметката или на сметките на длъжника съгласно чл. 14 от Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела  50 лв      


 

 

62в.

(Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г. изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г..изм. - ДВ, бр. 98 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За издаване на свидетелство за съдимост:) За издаване на свидетелсвто за съдимост:

а) на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България                        

б) в електронен вид

5

3

 

 

  

 

62г.

(Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; предишна т. 62а, изм., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишаване от свобода и от затворите

2

 

 

  

 

62д.

(Нова, ДВ, бр. 83 от 2002 г. изм. - ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

20

 

 

  

 

62е.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.., в сила от 12.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) За конкурса за нотариуси

50

 

 

  

 

62ж.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За изпита за помощник-нотариуси по заместване

50

 

 

  

 

62з.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители

50

 

 

  

 

62и.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За ползване на информационната система на съдебното изпълнение за година

100

 

 

  

 

62к.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За вписване в Единния регистър на медиаторите

20

 

 

  

 

62л.

(Нова, ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За одобряване на организациите, които обучават медиатори

100

 

 

 

62м

(нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) За издаване на удостоверение за юридическа правоспособност по чл. 301 от Закона за съдебната власт

12

 

 

 

62н

(нова - ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) За издаване дубликат на удостоверението по т. 62м

6

 

 

 

 

62о

(нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в чужбина, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в Република България при условията на пълно осиновяване

100      
62п (нова - ДВ, бр. 30 от 2011 г., в сила от 12.04.2011 г.) За вписване в регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 3 от Семейния кодекс на осиновяващи с обичайно местопребиваване в Република България, които желаят да осиновят дете с обичайно местопребиваване в чужбина 100      
62р. (нова - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) За участие в конкурс за държавни съдебни изпълнители  50      

62с.


(нова - ДВ, бр. 88 от 2013 г.) За участие в конкурс за съдии по вписванията 

50      


 

 

 

Д. Такси, събирани от прокуратурата
(Нов раздел, ДВ, бр. 15 от 1996 г.)

 


 

 

63.

Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер:

 

 

 

 

 

а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

2

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

1

 

 

  

 

64.

За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл. 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1991 г.)

 

 

 

 

 

а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница

2

 

 

 

 

б) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница

1

 

 

  

 

 

Е. Такси, събирани от следствените служби
(Нов раздел, ДВ, бр. 2 от 1997 г.)

 


 

 

65.

(Изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер

2

 

 

 

 

Ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1 лв.

 

 

 

  

 

 

Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията
(Нов раздел, ДВ, бр. 69 от 2004 г.; отм., бр. 94 от 2005 г.)

 

 


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 ОТ 14 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА
(ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 25.11.2005 Г.)
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.09.2006 Г.)
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 7 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2005 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2007 Г.)
§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 18.09.2007 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА ПО ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

(ОБН. - ДВ, БР. 22 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2008 Г.)
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 март 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 109 ОТ 12 МАЙ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2009 Г.)
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.10.2009 Г.)
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2009 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 1 АПРИЛ 2011 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 12.04.2011 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 306 ОТ 30 НОЕМВРИ 2012 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1992 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 98 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 27 АПРИЛ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 02.05.2017 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Назад