Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане на дружествата-майки и дъщерните дружества от различни държави-членки

Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане на дружествата-майки и дъщерните дружества от различни държави-членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
Като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност, и по-специално член 100 от него,
Като взе предвид предложението на Комисията1,
Като взе предвид становището на Европейския парламент2,
Като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет3,
Като има предвид, че може да е необходимо групиране на дружества от различни държави-членки с цел създаване на условия, които са аналогични на тези на един вътрешен пазар и с цел по този начин да се гарантира установяването и ефикасното функциониране на общия пазар; като има предвид, че такива сделки не трябва да бъдат възпрепятствани от ограничения, неблагоприятно третиране или несъответствия, които произтичат в частност от данъчни разпоредби на държавите-членки; като има предвид, че следователно по отношение на такова групиране на дружества от различни държави членки е необходимо да се въведат данъчни правила, които са неутрални от гледна точка на конкуренцията, за да се позволи на предприятията да се приспособят към изискванията на общия пазар, да увеличат производителността си и да подобрят своята конкурентноспособност на международно ниво;
Kато има предвид, че подобно групиране може да доведе до образуване на групи от дружества-майки и дъщерни дружества;
Kато има предвид, че действащите данъчни разпоредби, които регулират отношенията между дружествата майки и дъщерните дружества от различни държави-членки сериозно варират между отделните държави членки и като цяло са по-неблагоприятни от разпоредбите, които се прилагат към дружества-майки и дъщерни дружества в една и съща държава-членка; като има предвид, че по тази причина сътрудничеството между дружествата от различни държави-членки е поставено в неблагоприятно положение в сравнение със сътрудничеството между дружества от една и съща държава-членка; като има предвид, че е необходимо да бъде премахнато това неблагоприятно третиране чрез въвеждане на обща система, за да бъде улеснено групирането на дружества;
Kато има предвид, че в случаите когато едно дружество майка по силата на асоциирането си със своите дъщерни дружества получава разпределена печалба, държавата по регистрация на дружеството-майка трябва:
- или да се въздържа от облагане на такава печалба,
- или да облага такава печалба като даде право на дружеството-майка да приспада от размера на дължимия данък частта от корпоративния данък, платена от дъщерното дружество, която е свързана с тази печалба;
Kато има предвид, че освен това е необходимо с цел гарантиране на фискална неутралност печалбата, която едно дъщерно дружество разпределя на дружеството майка, да бъде освободена от удържане при източника; като има предвид обаче, че на Федерална република Германия и Република Гърция поради спецификата на системите за корпоративното облагане, и Република Португалия от съображения, свързани с бюджета, следва да бъде разрешено временно да удържат данък при източника;
ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
Член 1
1. Всяка държава членка прилага настоящата директива по отношение на:
- разпределението на печалба, получена от дружества от съответната държава, която е била генерирана от техните дъщерни дружества в други държави членки,
- разпределението на печалба от дружествата от съответната държава на дружества в други държави членки, които са техни дъщерни дружества.
2. Настоящата директива не забранява прилагането на вътрешни разпоредби или такива основаващи се на споразумения, които се изискват с цел предотвратяване на измамите и злоупотребите.
Член 2
За целите на настоящата директива 'дружество от една държава членка' означава всяко дружество, което:
a) има една от формите, изброени в приложението по-долу;
б) съгласно данъчното законодателство на една държава членка се счита за регистрирано в нея за данъчни цели и според условията на споразумение за избягване на двойното данъчно облагане, сключено с трета държава, не се смята за регистрирано за данъчни цели извън територията на Общността;
в) освен това подлежи на облагане с един от следните данъци, без възможност за избор или за освобождаване от задължение за плащане:
- vennootschapsbelasting/impot des societes в Белгия,
- selskabsskat в Дания,
- Korperschaftsteuer във Федерална република Германия,
- ????? ??????????? ??????? ???????? ????????????? ????????? в Гърция,
- impuesto sobre sociedades в Испания,
- impot sur les societes във Франция,
- corporation tax в Ирландия,
- imposta sul reddito delle persone giuridiche в Италия,
- impot sur le revenu des collectivites в Люксембург,
- vennootschapsbelasting в Нидерландия,
- imposto sobre p rendimento das pessoas colectivas в Португалия,
- corporation tax във Великобритания,
или с друг данък, които замества някой от гореизброените.
Член 3
1. За целите на прилагането на настоящата директива,
a) статут на дружество-майка се дава на всякакво дружество в една държава членка, което отговаря поне на условията, предвидени в член 2 и притежава дял от най-малко 25 % от капитала на дружество от друга държава членка, което отговаря на същите условия;
б) "дъщерно дружество" означава дружество, чийто капитал включва дял като този, упоменат в буква a).
2. Чрез дерогация от действието на параграф 1, държавите членки разполагат с възможността:
- чрез двустранно споразумение да предвидят за критерий правата на глас вместо дяла от капитала,
- да не прилагат настоящата директива по отношение на дружествата на съответната държава членка, които не притежават дялове за непрекъснат период от поне две години, квалифициращи ги като дружества-майки или по отношение на онези техни дружества, в които дружество на друга държава членка не притежава дял за непрекъснат период от поне две години.
Член 4
1. В случаите когато едно дружество-майка по силата на асоциирането си със своите дъщерни дружества получава разпределена печалба, държавата по регистрация на дружеството майка, освен когато дъщерното дружество е ликвидирано, трябва:
- или да се въздържа от облагане на такава печалба,
- или да облага такава печалба като разреши на дружеството-майка да приспада от размера на дължимия данък частта от корпоративния данък, платена от дъщерното дружество, която е свързана с тази печалба и, в дадени случаи, сумата на данъка,удържан при източника, начислен от държавата членка по регистрация на дъщерното дружество, съгласно изключенията, предвидени в член 5, до размера на сумата на съответния данък в държавата.
2. Всяка държава-членка обаче си запазва възможността да предвиди, че разноските, свързани, с дяловете и загубите, произтичащи от разпределението на печалбата на дъщерното дружество, няма да могат да се приспадат от облагаемата печалба на дружеството майка. В случаите, когато разходите по управлението на дяловете, представляват фиксирана сума, тя не може да надвишава 5% от печалбата, разпределена от дъщерното дружество.
3. Параграф 1 се прилага до датата на ефективно въвеждане на обща система за корпоративно облагане.
Когато е целесъобразно Съветът приема правилата, които следва да бъдат прилагани след датата, предвидена в първата алинея.
Член 5
1. Печалбата, която едно дъщерно дружество разпределя на своето дружество майка, поне в случаите когато последното притежава дял, възлизащ на най-малко 25 % от капитала на първото, се счита за освободена от удържане на данък при източника.
2. Независимо от действието на параграф 1, Република Гърция има право дотогава докато не начислява корпоративен данък върху разпределената печалба, да начислява данък, удържан при източника, върху печалбата, разпределена на дружества-майки от други държави членки. Размерът на този данък, удържан при източника, обаче, не трябва да надхвърля размера, определен в двустранните споразумения за избягване на двойното данъчно облагане.
3. Независимо от действието на ал. 1, Федерална република Германия има право дотогава докато начислява корпоративен данък върху разпределената печалба в размер на поне 11 пункта по-нисък от размера, приложим спрямо неразпределената печалба и най-късно до средата на 1996 г. да наложи компенсаторен данък, удържан при източника,от 5% върху печалбата, разпределена от дъщерните дружества, регистрирани там.
4. Независимо от действието на ал. 1, Република Португалия има право да начислява данък, удържан при източника, върху печалбата, разпределена от дъщерните дружества, регистрирани там на дружествата-майки в други държави членки до не по-късно от края на осмата година след датата на влизане в сила на настоящата директива.
Въз основа на действащите двустранни споразумения, сключени между Португалия и друга държава членка, през първите пет години размерът на този данък върху дохода не може да надвишава 15%, а през последните три от тях - 10%.
Преди изтичане на осмата година Съветът по предложение от Комисията решава с единодушие относно евентуално разширение на обхвата на разпоредбите на настоящия параграф.
Член 6
Държавата-членка на дружеството-майка няма право да начислява данък, удържан при източника, върху печалбата, която такова дружество получава от свое дъщерно дружество.
Член 7
1. Както е използван в настоящата директива терминът "данък, удържан при източника", не обхваща авансовото плащане или предварително плащане на корпоративен данък на държавата членка на дъщерното дружество, извършено във връзка с разпределението на печалбата към неговото дружество-майка.
2. Настоящата директива не засяга прилагането на национални разпоредби или на разпоредби, основаващи се на споразумения, предназначени да премахнат или да намалят двойното данъчно облагане на дивидентите, в частност на разпоредбите, свързани с плащането на данъчни кредити на получателите на дивидент
Член 8
1. Държавите-членки въвеждат в сила необходимите законови, подзаконови и административните разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива преди 1 януари 1992 г. Те незабавно информират Комисията за това.
2. Държавите членки гарантират, че текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които са приели в областта, регулирана от настоящата директива са съобщени на Комисията.
Член 9
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 1990 година.
За Съвета
Президент
G. CARLI

ПРИЛОЖЕНИЕ
Списък на дружествата, упоменати в член 2, буква a)
a) дружества, които според белгийското право са известни като: "societe anonyme"/"naamloze vennootschap", "societe en commandite par actions" / 'commanditaire vennootschap op aandelen", "societe privee a responsabilite limited / "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" и онези публичноправни субекти, които извършват дейност съгласно частното право;
б) дружества, които според датското право са известни като: "aktieselskab", "anpartsselskab";
в) дружества, които според немското право са известни като: "Aktiengesellschaft', 'Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung","bergrechdiche Gewerkschaft";
г) дружества, които според гръцкото право са известни като "??????? ??????";
д) дружества, които според испанското право са известни като: "sociedad anonima","sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada" и онези публичноправни субекти, които извършват дейност съгласно частното право;
е) дружества, които според френското право са известни като: "societe anonyme", "societe en commandite par actions", "societe a responsabilite limitee" и промишлени и търговски публични стопански единици и предприятия;
ж) дружества, които според ирландското право са известни като "public companies limited by shares or by guarantee", "private companies limited by shares or by guarantee", предприятия, регистрирани съгласно "Industrial and Provident Societies Act" или "building societies", регистрирани съгласно "Building Societies Act",
з) дружества, които според италианското право са известни като: "societa per azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita limitata, и публични и частни субекти, които извършват промишлена и търговка дейност;
и) дружества, които според люксембургското право са известни като: "societe anonyme", "societe en commandite par actions", "societe a responsabilite limitee";
й) дружества, които според холандското право са известни като: "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";
к) търговски дружества или гражданско-правни дружества, които имат търговска форма, и кооперации и публични предприятия, които са регистрирани в съответствие с португалското право;
м) дружества, регистрирани съгласно правото на Великобритания.