Директива 2003/123/ЕО на Съвета от 22 декември 2003 година относно изменение на Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане на дружествата-майки и дъщерните дружества от различни държави-членки


Директива 2003/123/ЕО на Съвета от 22 декември 2003 година относно изменение на Директива 90/435/ЕИО на Съвета от 23 юли 1990 година относно общата система за данъчно облагане на дружествата-майки и дъщерните дружества от различни държави-членки

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за създаването на Европейската общност, и по-специално член 94 от него,
като взе предвид предложението на Комисията,
като взе предвид становището на Европейския парламент,
като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет,
като има предвид, че:
(1) Директива 90/435/ЕИОвъвежда общи правила, свързани с плащането на дивиденти и други форми на разпределение на печалби, които се считат за неутрални от гледна точка на конкуренцията.
(2) Целта на Директива 90/435/ЕИО е дивидентите и другите форми на разпределение на печалби, плащани от дъщерни дружества на техните дружества-майки да се освободят от данъците, свързани с печалбата и да се предотврати двойното данъчно облагане на този вид доход на ниво дружество-майка.
(3) Опитът с прилагането на Директива 90/435/ЕИО показва, че съществуват различни начини за усъвършенстване на директивата и за увеличаване на полезния ефект от прилагането на общите правила, възприети през 1990 г.
(4) Член 2 от Директива 90/435/ЕИО определя дружествата, които попадат в обхвата й. Приложението съдържа списък от фирми, по отношение на които се прилага директивата. Някои видове фирми не са включени в списъка на Приложението, въпреки че те се считат резиденти за целите на данъчното данъчно облагане в дадената държава-членка и подлежат на данъчно облагане с данък печалба. Поради това обхватът на Директива 90/435/ЕИО се разширява, като се включват и други предприятия, които извършват задгранична дейност в рамките на Общността, и които отговарят на всички изисквания, предвидени в директивата.
(5) На 8 октомври 2001 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 2157/2001 относно статута на европейската дружество (СЕФ и Директива 2001/86/ЕО, с която се допълва статута на европейската дружество с оглед включването на служителите. По същия начин на 22 юли 2003 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 1435/2003 относно статута на европейските кооперативни дружества (СЕКД и Директива 2003/72/ЕО, с която се допълва статута на европейските кооперативни дружества с оглед включването на служители. Тъй като СЕФ е публично дружество с ограничена отговорност а СЕКД е кооперативно дружество и двете дружества имат характер, подобен на дружествата, които са обхванати от Директива 90/435/ЕИО, СЕФ и СЕДК следва да се включат в списъка на приложението към Директива 90/435/ЕИО.
(6) Новите фирми, които се включват в списъка са корпоративни данъкоплатци в държавите-членки по място на установяване, но някои от тях въз основа на правните им характеристики се считат прозрачни за целите на данъчното данъчно облагане на останалите държави-членки. Държавите-членки, които разглеждат нерезидентните корпоративни данъкоплатци като фискално прозрачни на тази основа, е необходимо да предоставят подходящи данъчни облекчения по отношение на приходите, които формират данъчната основа на дружеството-майка.
(7) За да се увеличат ползите от Директива 90/435/ЕИО, прагът за акционерното участие на дружество, която се счита за дружество-майка на друго, приемано за нейно дъщерно дружество, е необходимо постепенно да се намали от 25% до 10%.
(8) Изплащането на разпределената печалба и получаването на такава от дружеството-майка трябва да поражда отношение подобно на това, което се прилага между дъщерно дружество и дружество-майка. Това включва случаите, когато дружеството-майка и нейното дъщерно дружество са в една и съща държава-членка, и когато дружеството-майка е в друга държава-членка. От друга страна, се оказва, че в случаите когато дружеството-майка и дъщерно дружество са разположени в една и съща държава-членка могат, без да се накърнява прилагането на принципите на Договора, да се разглеждат в контекста на националното законодателство на съответните държави-членки.
(9) Във връзка с разглеждането на дружествата-майки, на държавите-членки може да се наложи да определят условия и законодателни инструменти, с които да защитят националните данъчни приходи и да предотвратят заобикалянето на националното законодателство в съответствие с принципите на Договора и предвид международно приетите данъчни правила.
(10) Когато корпоративни групи са организирани като вериги от фирми и печалбите се разпределят чрез веригата от дъщерни дружествате към дружеството-майка, двойното данъчно данъчно облагане се избягва или чрез освобождаване от данъчно данъчно облагане или чрез данъчен кредит. В случая с данъчния кредит дружеството-майка трябва да е в състояние да отчислява платените от дъщерни дружествате във веригата данъци, при условие че се изпълняват изискванията, предвидени в Директива 90/435/ЕИО.
(11) Преходните разпоредби повече не се прилагат, и затова следва да бъдат заличени.
(12) В директива 90/435/ЕИО се извършват съответните изменения,
ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
 
Член 1
Директива на Съвета 90/435/ЕИО се изменя както следва:
1. В член 1, параграф 1 се добавят следните две тирета:
"- при разпределение на печалбите, получавани от място на стопанска дейност, което се намира в държавата на дружествата на друга държава-членка, които идват от дъщерни дружества на държава-членка различна от тази, в която се намира мястото на стопанска дейност;
- при разпределение на печалбите от дружествата на дадена държава към място на стопанска дейност, намиращо се в друга държава-членка на дружествата от същата държава-членка, на която те са дъщерни дружества".
2. В член 2, настоящият параграф се номерира под номер "1" и се добавя нова параграф както следва:
"2. За целите на настоящата директива понятието "място на стопанска дейност" означава установеното място на стопанска дейност в държава-членка, откъдето се ръководи цялата или част от дейността на дружество от друга държава-членка, до степен до която, печалбите й подлежат на данъчно облагане с данъци в държавата-членка по местонахождение по силата на съответните двустранни данъчни спогодби, или при отсъствие на такива в съответствие с националното законодателство."
3. В член 3, параграф 1 се заменя както следва:
"За целите на прилагането на настоящата директива:
а) статута на дружество-майка се присъжда на всяка дружество на държава-членка, която отговаря на изискванията, предвидени в член 2 и притежават минимум 20% от капитала на дружество на друга държава-членка, която отговаря на същите условия;
подобен статут при същите условия се присъжда и на дружество на държава-членка, която притежава минимум 20% от капитала на дружество от същата държава-членка, притежавана изцяло или частично от място на стопанска дейност на първата дружество, което се намира в друга държава-членка;
от 1 януари 2007 г. минималното участие е 15%;
от 1 януари 2009 г. минималното участие е 10%;
б) " дъщерно дружество" означава дружество, чиито капитал включва упоменатото в буква а) участие."
4. Член 4 се изменя както следва:
а) Параграф 1 се заменя със следното:
"1. Ако дружество-майка или нейно място на стопанска дейност , по силата на сдружаването на дружеството-майка с дъщерно й дружество, получава разпределена печалба, държавата на дружеството-майка и държавата на мястото на стопанска дейност, освен когато дъщерно дружество е в ликвидация, или
- се въздържат от данъчно облагане на подобни печалби, или
- облагат печалбите, като разрешават на дружеството-майка и на място на стопанска дейност да отчисляват от дължимата сума по данъците тази част от данък печалба, която е свързана с конкретните печалби и е платена от дъщерно дружествоа и някое от по-нискостепенните подразделения до лимита на сумата по съответното данъчно задължение, при условие че на всяка отделна степен дружествота и по-нискостепенните й подразделения отговарят на условията, предвидени в член 2 и 3."
- б) Добавя се параграф 1а както следва:
"1а. Разпоредбите на настоящата директива не възпрепятстват по никакъв начин държавата-членка на дружеството-майка да разглежда дъщерно дружествоа като фискално прозрачна въз основа на извършената от тази държава оценка на правните й характеристики, произтичащи от законодателството, по което въпросният дъщерно дружество е създаден, и следователно от данъчно облагането на дружеството-майка върху дела на печалбата на дъщерно й дружество, когато такива печалби възникнат. В този случай държавата на дружеството-майка се въздържа от данъчно облагане върху разпределената печалба на дъщерно дружество.
- При оценката на дела на печалбата на дружеството-майка във дъщерно дружество държавата на дружеството-майка или освобождава от данъци тези печалби или разрешава на дружеството-майка да отчислява от дължимата сума по данъците онази част от данък печалба, която е свързана с дела на печалбата на дъщерно дружествоа и е платена от него и някое от по-нискостепенните подразделения до лимита на сумата по съответното данъчно задължение, при условие че на всяка отделна степен дружеството и по-нискостепенните му подразделения отговарят на условията, предвидени в членове 2 и 3."
в) В параграф 3, първата алинея се заменя със следния текст:
"Параграф 1 и 3 се прилагат до датата на влизане в сила на общата система за данъчно облагане на дружества."
5. Член 5 се изменя както следва:
а) Параграф 1 се заменя със следния текст:
"Печалбите, които се разпределят от дъщерно дружество на дружеството-майка се освобождават от данък върху дивидентите.
б) Параграфи 2, 3 и 4 се заличават.
6. Приложението се заменя с текста в приложението към настоящата директива.
 
Член 2
1. Държавите-членки приемат необходимите законови, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива най-късно до 1 януари 2005 г.
Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.
2. Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на разпоредбите от националното законодателство в областта, регулирана от настоящата директива, като прилагат и таблица на съответствията между разпоредбите на настоящата директива и приетите национални разпоредби.
 
Член 3
Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден от датата на публикуването й в Официален вестник на Европейския съюз.
 
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2003 година.
За Съвета:
Председател
А. MATTEOLI

ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВАТА, ВКЛЮЧЕНИ В ЧЛЕН 2, Параграф1, БУКВА A)
(a) Дружествата по белгийското законодателство, известни като 'societe anonyme'/'naamloze vennootschap','societe en commandite par actions'/'commanditaire vennootschap op aandelen', 'societe privee а societe'/'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative а societe'/'cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'societe cooperative а responsabilite illimitee'/'coцperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid', 'societe en nom collectif'/'vennootschap onder firma', 'societe en commandite simple'/'gewone commanditaire vennootschap', публични предприятия, които са възприели една от гореспоменатите правни форми и други фирми, създадени съгласно белгийското законодателство и подлежащи на данъчно облагане с данък печалба в Белгия;
(б) Дружествата по датското законодателство, известни като 'aktieselskab' и 'anpartsselskab'. Други фирми, подлежащи на данъчно данъчно облагане съгласно Закона за данък печалба, до степен, до която облагаемият доход е изчислен и обложен с данъци в съответствие с правилата на общото данъчно законодателство, приложимо към 'aktieselskaber';
(в) Дружествата по германското законодателство, известни като 'Aktiengesellschaft', 'Kommanditgesellschaft auf Aktien', 'Gesellschaft mit beschrдnkter Haftung', 'Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft', 'Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des цffentlichen Rechts', и други фирми, създадени в съответствие с германското законодателство, подлежащи на данъчно облагане с данък печалба в Германия.
(г) Дружествата по гръцкото законодателство, известни като '?v?v?µ? ????????', '???????? ????????µ?v?? ????v?? (?.?.?.)' и други фирми, създадени в съответствие с гръцкото законодателство, подлежащи на данъчно облагане с данък печалба в Гърция;
(д) Дружествата по испанското законодателство, известни като 'sociedad anуnima', 'sociedad comanditaria por acciones', 'sociedad de responsabilidad limitada', организации, които функционират съгласно публичното право. Други предприятия, създадени в съответствие с испанското законодателство, подлежащи на данъчно облагане с данък печалба в Испания ('Impuesto sobre Sociedades');
(е) Дружествата по френското законодателство, известни като 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe а responsabilite limite', 'societes par actions simplifiees', 'societes d'assurances mutuelles', 'caisses d'epargne et de prevoyance', 'societes civiles', които автоматично подлежат на данъчно облагане с данък печалба, 'cooperatives', 'unions de cooperatives', промишлени и търговски публични предприятия и други фирми, създадени в съответствие с френското законодателство, подлежащи на данъчно облагане с данък печалба във Франция;
(ж) Дружествата, създадени или съществуващи по ирландското законодателство, органите, регистрирани по Закона за индустриалните и взаимоспомагателните каси, спомагателните каси за жилищно строителство, създадени по Законите за спомагателните каси за жилищно строителство и попечителските спестовни банки по смисъла на Закона за попечителските спестовни банки от 1989 г.;
(з) Дружествата по италианското законодателство, известни като 'societа per azioni', 'societа in accomandita per azioni', 'societа a responsibilitа limitata', 'societа cooperative', 'societа di mutua assicurazione', и частните и публични предприятия, чиято дейност е изцяло или по принцип търговска;
(и) Дружествата по законодателството на Люксембург, известни като 'societe anonyme', 'societe en commandite par actions', 'societe а responsabilite limitee', 'societe cooperative', 'societe cooperative organisee comme une societe anonyme', 'association d'assurances mutuelles', 'association d'epargne-pension', 'entreprise de nature commerciale, industrielle ou miniиre de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, des etablissements publics et des autres personnes morales de droit public', и други фирми, създадени в съответствие със законодателството на Люксембург, подлежащи на данъчно облагане с данък печалба в Люксембург;;
(к) Дружествата по холандското законодателство, известни като 'naamloze vennnootschap', 'besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid', 'Open commanditaire vennootschap', 'Coцperatie', 'onderlinge waarborgmaatschappij', 'Fonds voor gemene rekening', 'vereniging op coцperatieve grondslag', 'vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt', и други фирми, създадени в съответствие с холандското законодателство, подлежащи на данъчно облагане с данък печалба в Холандия;
(л) Фирми по австрийското законодателство, известни като 'Aktiengesellschaft', 'Gesellschaft mit beschrдnkter Haftung', 'Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit', 'Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften', 'Betriebe gewerblicher Art von Kцrperschaften des цffentlichen Rechts', 'Sparkassen', и други фирми, създадени в съответствие с австрийското законодателство, подлежащи на данъчно облагане с данък печалба в Австрия;
(м) търговски фирми или фирми по гражданско право, регистрирани под формата на търговски фирми и кооперации и публични предприятия, създадени в съответствие с португалското законодателство;
(н) Фирми по финландското законодателство, известни като 'osakeyhtio/aktiebolag', 'osuuskunta/andelslag', 'saastopankki/sparbank' и 'vakuutusyhtio/forsakringsbolag';
(о) Фирми по шведското законодателство, известни като 'aktiebolag', 'fцrsдkringsaktiebolag', 'ekonomiska fцreningar', 'sparbanker', 'цmsesidiga fцrsдkringsbolag';
(п) Фирми, създадени по законодателството на Обединеното кралство;
(р) Фирми, създадени в съответствие с Регламент (EО) №o 2157/2001 от 8 October 2001 г. на Съвета относно статута на европейското дружество (SE) и Директива 2001/86/EО на Съвета от 8 октомври 2001 г. за допълнение към статута на европейското дружество с оглед включването в него на служителите и кооперативните дружества, създадени съгласно Регламент (EО) № 1435/2003 на Съвета от 22 юли 2003 г. относно статута на европейското кооперативно дружество (SCE) и Директива 2003/72/EО от 22 юли 2003 г. на Съвета относно допълнение към статута на европейското кооперативно дружество с оглед включването в него на служители.