Регламент (EО) № 1777/2005 на съвета от 17 октомври 2005 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/EИО относно общата система на данъка върху добавената стойност


Регламент (EО) № 1777/2005 на съвета от 17 октомври 2005 година за установяване на мерки за прилагане на Директива 77/388/EИО относно общата система на данъка върху добавената стойност
 

 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, като взе предвид Шеста директива 77/388/EИО на Съвета от 17 май 1977 г. относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки за данъците върху оборота — обща система
на данъка върху добавената стойност: уеднаквена основа за оценка (1), наричана по-долу „Директива 77/388/EИО“, и по-специално член 29a от нея, като взе предвид предложението на Комисията, като има предвид, че:

(1) Директива 77/388/EИО съдържа правила за данъка върху добавената стойност, които в някои случаи са предмет на тълкуване от страна на държавите-членки. Приемането на общи разпоредби за прилагане на Директива 77/388/EИО
би следвало да гарантира, че прилагането на системата на данъка върху добавената стойност съответства в по-голяма степен на целите на вътрешния пазар в случаите, в които са възникнали или могат да възникнат различия при прилагането, несъвместими с надлежното функциониране на упоменатия пазар. Тези мерки за прилагане на директивата са с обвързваща правна сила от датата на влизане в сила на настоящия регламент и не засягат валидността на законодателството и тълкуването, приети на по-ранен етап от държавите-членки.
(2) За постигането на основната цел за гарантиране на по-еднакво прилагане на настоящата система на данъка върху добавената стойност е необходимо да се установяват правила за прилагане на Директива 77/388/EИО, и по-специално по отношение на данъчно задължените лица, доставката на стоки и услуги и мястото на доставката им. В съответствие с принципа на пропорционалността, определен в член 5, трета алинея от Договора, настоящият регламент не излиза извън необходимото за постигане на преследваната цел. Еднаквото прилагане ще бъде гарантирано по най-добър начин посредством регламент, тъй като той е задължителен и се прилага пряко във всички държави- членки.
(3) Тези разпоредби за прилагането съдържат специфични правила, които регулират отделни въпроси на прилагането и имат изключително предназначение да доведат до еднаквото третиране на последните в рамките на Общността.Поради това те не могат да бъдат прилагани към други случаи, както и въз основа на тяхното формулиране следва да бъдат прилагани с ограничения.
(4) По-нататъшната интеграция в рамките на вътрешния пазар доведе до засилена необходимост от трансгранично сътрудничество от страна на икономическите оператори, установени в различни държави-членки, както и до развитието на
европейски обединения по икономически интереси (ЕОИИ), създадени в съответствие с Регламент (EИО) № 2137/85 (2), поради което би следвало да се предвиди,
че тези ЕОИИ са също данъчнозадължени лица, ако доставят срещу възнаграждение стоки или услуги.
(5) Продажбата на опция като финансов инструмент би следвало да бъде третирана като доставка на услуги, разглеждана отделно от базисните операции, с които е
свързана опцията.
(6) Съществува необходимост, от една страна, да се определи, че дадена операция, която се състои единствено в монтаж на предоставените от потребител различни части на машина, трябва да се разглежда като доставка на услуги, и
от друга страна — да се определи мястото на тази доставка.
(7) Правилото за мястото на доставка също би следвало да бъде определено, когато бъдат предоставени различни услуги в рамките на организирането на погребения, които са част от една-единствена услуга.
(8) Някои специфични услуги, такива като предоставяне на права за телевизионно излъчване на футболни мачове, превод на текстове, услуги за възстановяване на данък върху добавената стойност, някои услуги на посредници, наемане
на транспортни средства и някои електронни услуги включват трансгранични сделки или дори участие на икономически оператори, установени в трети страни. Мястото
на доставка на тези услуги е необходимо да бъде ясно определено, за да се създаде по-голяма правна сигурност. Би следвало да се отбележи, че идентифицираните като електронни услуги или друг тип услуги не представляват нито окончателен, нито изчерпателен списък.
(9) При някои специфични обстоятелства данъчната основа не би следвало да се намалява с таксата за кредитна или дебитна карта, която се заплаща във връзка с сделка.
(10) Под понятието „професионално обучение или преквалификация“ би следвало да се разбира обучение, което се отнася пряко до търговията или професията, както
и всяко обучение, което цели придобиване или актуализиране на знанията за професионални цели, независимо от времетраенето на курса.
(11) Понятието „благородна платина“ би следвало да бъде третирано извън обхвата на данъчното освобождаване за валута, банкноти и монети.
(12) Стоките, транспортирани извън Общността от техния купувач и използвани за оборудването, зареждането с гориво или материалното снабдяване на транспортни средства, които се използват за нестопански цели от лица, различни от физически лица, такива като органи, предмет на публичното право, и асоциации, би следвало да бъдат изключени от обхвата на данъчното освобождаване за сделки при износ.
(13) За да се гарантират еднакви административни практики за изчисляване на минималната стойност за данъчно освобождаване при износ на стоки, пренасяни в личния багаж на пътници, разпоредбите за това изчисляване би следвало да
се хармонизират.
(14) Електронните документи при внос също би следвало да бъдат приети, за да се упражни правото на приспадане, ако отговарят на същите изисквания, както хартиените документи.
(15) За да се гарантира еднаквото третиране на икономическите оператори, би следвало да се определи кои тегла инвестиционно злато се приемат със сигурност на пазарите на злато и на коя дата следва да се констатира стойността на златните монети.
(16) Специалното регулиране за данъчнозадължените лица, които не са установени в Общността и които предоставят електронни услуги на лица, които не са данъчнозадължени и са установени или пребивават в Общността, е предмет на
определени условия. Когато тези условия престанат да се изпълняват, последствията от това би следвало да бъдат ясно посочвани.
(17) В случай на придобиване на стоки в рамките на Общността правото на държавата-членка по придобиването да наложи данък би следвало да остане незасегнато от третирането на сделката с данък върху добавената стойност в други
държави-членки.
(18) Би следвало да бъдат създадени правила за гарантиране унифицираното третиране на доставките на стоки, когато доставчикът е превишил пределната стойност за дистанционни продажби в друга държава-членка,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ

Член 1
Настоящият регламент установява мерки за прилагане на
членове 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18, 26б, 26в, 28a и 28б от Директива
77/388/EИО, както и приложение Л към нея.

ГЛАВА II

ДАНЪЧНОЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА И ДАНЪЧНООБЛАГАЕМИ СДЕЛКИ

РАЗДЕЛ 1
(Член 4 от Директива 77/388/EИО)

Член 2
Европейското обединение по икономически интереси (ЕОИИ), създадено в съответствие с Регламент (EИО) № 2137/85, което доставя срещу възнаграждение стоки или услуги на неговите членове или на трети страни, е данъчнозадължено лице по смисъла на член 4, параграф 1 от Директива 77/388/EИО.

РАЗДЕЛ 2
(Член 6 от Директива 77/388/EИО)

Член 3
1. Продажбата на опция е доставка на услуги по смисъла на член 6, параграф 1 от Директива 77/388/EИО, когато тази продажба е сделка в обхвата на член 13, част Б, буква г), точка 5 от посочената директива. Доставката на услуги се отделя от основните операции, с които са свързани услугите.
2. Когато дадено данъчнозадължено лице извършва само монтаж на различни части на машина, които са му предоставени от негов потребител, то тази операция е доставка на услуги по смисъла на член 6, параграф 1 от Директива 77/388/EИО.
206 BG Официален вестник на Европейския съюз 09/т. 2

ГЛАВА III

МЯСТО НА ДАНЪЧНООБЛАГАЕМИТЕ СДЕЛКИ

РАЗДЕЛ 1
(Член 9, параграф 1 от Директива 77/388/EИО)

Член 4
Доколкото представляват една-единствена услуга, предоставените
услуги при организирането на погребения попадат в обхвата на
член 9, параграф 1 от Директива 77/388/EИО.

РАЗДЕЛ 2
(Член 9, параграф 2 от Директива 77/388/EИО)

Член 5
С изключение на случаите, в които монтираните стоки станат част от недвижима собственост, мястото на доставка на дефинираните в член 3, параграф 2 от настоящия регламент услуги се определя в съответствие с член 9, параграф 2, буква в) или член 28б, буква Е от Директива 77/388/EИО.
Член 6
Услугата „превод на текстове“ е в обхвата на член 9, параграф 2, буква д) от Директива 77/388/EИО.
Член 7
Когато установена в трета страна организация даде права за телевизионно излъчване на футболни мачове на данъчно задължени лица, установени в Общността, тази сделка е в обхвата на член 9, параграф 2, буква д), първо тире от Директива
77/388/EИО.
Член 8
Доставката на услуги, които се състоят в кандидатстването или получаването на данъчно възстановяване по силата на Директива 79/1072/EИО (3) е в обхвата на член 9, параграф 2, буква д), трето тире от Директива 77/388/EИО.
Член 9
Доставката на услуги на посредници, назовани в член 9, параграф 2, буква д), седмо тире от Директива 77/388/ЕИО, обхваща услугите на посредници, които действат от името и за сметка на получателя на доставяната услуга, както и услугите, които се изпълняват от посредници, действащи от името и за сметка на
доставчика на съответната услуга.
Член 10
Ремаркетата и полуремаркетата, както и железопътните вагони, са транспортни средства за целите на член 9, параграф 2, буква д), осмо тире от Директива 77/388/EИО.
Член 11
1. Понятието „електронно доставяни услуги“ съгласно член 9, параграф 2, буква д), дванадесето тире от Директива 77/388/EИО и приложение Л към Директива 77/388/EИО, означава услуги, които се предоставят чрез Интернет или електронна мрежа, както и които се предоставят по принцип автоматизирано — предвид естеството им, при минимална намеса на човешки фактор и които е невъзможно да бъдат предоставени при отсъствието на информационни технологии.
2. По-специално, когато се предоставят чрез Интернет или електронна мрежа, следните услуги са в обхвата на параграф 1:
a) в общия случай доставката на дигитални продукти например софтуер и промени или актуализиране на софтуер;
б) услуги, които осигуряват или подпомагат присъствие в електронна мрежа за стопански или лични цели, такава като Интернет пространство или интернет страница;
в) услуги, които се генерират автоматично от компютър чрез Интернет или електронна мрежа, в отговор на специфично подаване на данни от получателя;
г) прехвърляне срещу възнаграждение на правото на предлагане за продажба на стоки или услуги на интернет страница, функционираща като пазар в диалогов режим, на който потенциалните купувачи правят офертите си посредством
автоматизирана процедура и на който страните се уведомяват
за продажбата с електронно съобщение, генерирано автоматично от компютър;
д) информационни пакети за интернет обслужване (ПИО), в които елекомуникационният компонент е допълваща и подчинена част (например пакети, които включват не само интернет достъп, а и други елементи, такива като страници, даващи достъп до новини, информация за времето или пътувания;
игри; поддържане на интернет пространство; достъп до чат
линии и прочие);
е) услугите, изброени в приложение I.

Член 12
По-специално, следното не е в обхвата на член 9, параграф 2, буква д), дванадесето тире от Директива 77/388/EИО:
1. услуги за радио — и телевизионно излъчване, назовани в член 9, параграф 2, буква д), единадесето тире от Директива 77/388/EИО;
2. телекомуникационни услуги по смисъла на член 9, параграф 2,буква д), десето тире от Директива 77/388/EИО;
3. доставки на следните стоки и услуги:
a) стоки, за които заявката и нейната обработка се извършват по електронен път;
б) компактдискове, дискети и подобни материални носители;
в) печатни материали, такива като книги, бюлетини, вестници или списания;
г) дискове, аудиокасети;
д) видеокасети, дигитални видеодискове;
е) игри на компактдиск;
ж) консултантски услуги, такива като юридически услуги и услуги на финансови консултанти, които съветват потреби-
телите си по електронна поща;
з) учебни услуги, при които съдържанието на курса се преподава от учител чрез Интернет или електронна мрежа
(а именно чрез дистанционна връзка);
и) услуги за физически ремонт на компютърно оборудване, в автономен режим;
й) услуги за съхраняване на данни, в автономен режим;
к) услуги за рекламиране, и по-специално във вестници, афиши и по телевизията;
л) услуги за телефонни служби за потребители;
м) учебни услуги, които включват само курсове за кореспонденция, такива като пощенски курсове;
н) услуги за стандартни продажби на търг, с пряка намеса на човешки фактор, независимо от това по какъв начин се правят офертите;
o) телефонни услуги с видеокомпонент, наричани още „услуги за видеотелефония“;
п) достъп до Интернет и глобалното интернет пространство;
р) телефонни услуги, предоставяни през Интернет.

ГЛАВА IV

ДАНЪЧНА ОСНОВА
(Член 11 от Директива 77/388/EИО)

Член 13
Когато даден доставчик на стоки или услуги изисква от потребителя, като условие за приемане на плащане с кредитна или дебитна карта, да заплати към него или друго предприятие определена сума и ако заплащаната от този потребител цена остава непроменена независимо от начина на приемане на плащането, то тази сума представлява неразделна част от данъчната основа за доставката на стоките или услугите съгласно член 11 от Директива 77/388/EИО.

ГЛАВА V

ДАНЪЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ

РАЗДЕЛ 1
(Член 13 от Директива 77/388/EИО)

Член 14
Услугите за професионално обучение или преквалификация, които се предоставят при изложените в член 13, част A, параграф 1, буква и) от Директива 77/388/EИО условия, включват обучение, което се отнася пряко до търговията или професията, както и всяко друго обучение с цел придобиване или актуализиране на знанията
за професионални цели. Времетраенето на професионалното обучение или преквалификацията няма отношение към случая.
Член 15
Данъчното освобождаване, посочено в член 13, част Б, буква г), параграф 4 от Директива 77/388/EИО, не се прилага за благородна платина.

РАЗДЕЛ 2
(Член 15 от Директива 77/388/EИО)

Член 16
Понятието „транспортни средства за лични цели“, назовано в член 15, параграф 2, първа алинея от Директива 77/388/EИО, означава транспортни средства, които се използват за нестопански цели от лица, различни от физически лица, такива като органи, предмет на публичното право, по смисъла на член 4, параграф 5 от
настоящата директива, както и асоциации.


Член 17
За да се установи дали пределната граница, определена от държава-членка в съответствие с член 15, параграф 2, втора алинея, трето тире от Директива 77/388/EИО, е превишена, изчисляването се базира на стойността на фактурата. Общата стойност на няколко стоки може да бъде използвана само ако всички тези стоки са включени в една фактура, издадена от едно и също данъчнозадължено лице, което доставя стоките на един и същ потребител.

ГЛАВА VI

ПРИСПАДАНЕ
(Член 18 от Директива 77/388/EИО)

Член 18
Когато държавата-членка на вноса е въвела електронна система за извършване на митническите формалности, назованият в член 18, параграф 1, буква б) от Директива 77/388/EИО израз „документ по вноса“ означава електронните версии на документите по вноса, при условие че позволяват извършването на проверка относно
упражняването на правото за приспадане.

ГЛАВА VII

СПЕЦИАЛНИ РЕЖИМИ
(Членове 26б и 26в от Директива 77/388/EИО)

Член 19
1. Понятието „тегла, които се приемат на пазарите на злато“ съгласно член 26б, част A, i), първи параграф от Директива 77/388/EИО означава най-малкото единиците и теглата, изложени в приложение II към настоящия регламент.
2. За целите на съставяне на списъка, посочен в член 26б, част A,
трета алинея от Директива 77/388/EИО, назованите в точка ii), първа алинея, четвърто тире понятия „цена“ и „стойност на отворения пазар“ означават съответно цената и стойността на отворения пазар към 1 април на всяка година. Ако 1 април не се пада ден, в който тези стойности са фиксирани, то се използват
стойностите на следващия ден, в който те бъдат фиксирани.
Член 20
1. Когато в рамките на календарно тримесечие данъчнозадължено лице, което не е установено в Общността и което използва предвиденото в член 26в, буква Б от Директива 77/388/EИО специално регулиране, изпълнява поне един от критериите за
изключване, установено в член 26в, част Б, параграф 4, то държавата-членка по идентификацията изключва това данъчно задължено лице, което не е установено в Общността, от специалното регулиране. В тези случаи данъчнозадълженото лице, което не е установено в Общността, може да бъде изключено от специалното регулиране във всеки един момент през това тримесечие.
По отношение на електронните услуги, които са доставени преди изключването, но през календарното тримесечие на последното, данъчнозадълженото лице, което не е установено в Общността, представя данъчна декларация за цялото тримесечие в съответствие с член 26в, част Б, параграф 5 от Директива 77/388/EИО.
Изискването за представяне на тази декларация не засяга изискването за регистрация съгласно обичайните правила в държава-членка, в случай че има такова изискване.
2. Ако държавата-членка по идентификацията е получила по-висока сума от сумата, която отговаря на представената съгласно член 26в, част Б, параграф 5 от Директива 77/388/EИО декларация, то тя възстановява надплатената сума директно на въпросното данъчнозадължено лице.
Ако държавата-членка по идентификацията е получила сума съгласно декларацията, за която впоследствие се установи, че е неправилна, както и ако тази държава-членка вече е разпределила сумата между държавите-членки на потреблението, то тези държави-членки възстановяват директно надплатената сума на данъчнозадълженото лице, което не е установено в Общността, и уведомяват държавата-членка по идентификацията за корекцията, която следва да се направи.
3. По смисъла на член 26в, част Б, параграф 5 от Директива 77/388/EИО всеки период за деклариране (тримесечие) е самостоятелен период за деклариране.
След подаване на декларацията съгласно член 26в, част Б, параграф 5 от Директива 77/388/EИО, каквито и да е последващи промени в съдържащите се в нея данни могат да бъдат извършвани само чрез промяна на тази декларация, а не чрез коригиране в декларация за по-късен период.
Сумата на данъка върху добавената стойност, платен съгласно член 26в, част Б, параграф 7 от Директива 77/388/EИО, се отнася само за тази декларация. Каквито и да е последващи промени на платените суми могат да бъдат извършвани само при позоваване на тази декларация и не могат да бъдат отнасяни до друга декларация или да бъдат извършвани в декларация за по-късен период.
4. Сумите в декларацията за данъка върху добавената стойност, представена съгласно специалното регулиранe, предвидено в член 26в, част Б от Директива 77/388/EИО, не се закръгляват нагоре или надолу към следващата кръгла сума на съответната парична единица. Точната сума на данъка върху добавената стойност се отчита и се превежда.

ГЛАВА VIII

ПРЕХОДНИ МЕРКИ
(Членове 28a и 28б от Директива 77/388/EИО)

Член 21
Ако е извършено вътреобщностно придобиване на стоки по смисъла на член 28a от Директива 77/388/EИО, държавата-членка, в която приключва спедицията или
транспортирането, упражнява правото на данъчно облагане независимо от третирането с ДДС, прилагано за операцията в държавата-членка, в която е започнала спедицията или транспортирането.
Всяко искане на доставчик на стоки за коригиране на данъка, начислен и отчетен от него пред държавата-членка, в която е започнала спедицията или транспортирането на стоките, се третира от тази държава в съответствие с нейните вътрешни правила.
Член 22
Ако в пределната граница, прилагана от държава-членка в съответствие с член 28б, част Б, параграф 2 от Директива 77/388/EИО, е превишена рамките на календарната година то съгласно член 28б, част Б от посочената директива не е налице промяна на мястото на доставка на различни от облаганите с акциз стоки, извършена през същата календарна година преди превишаването на прилаганата от държавата-членка пределна граница, при условие че доставчикът:
a) не е упражнил опцията съгласно член 28б, част Б, параграф 3 от посочената директива, и
б) не е превишил пределната граница през предходната календарна година.
Независимо от това съгласно член 28б, част Б от Директива 77/388/EИО е налице промяна на мястото на следните доставки за държавата-членка, в която приключва спедицията или транспортирането:
a) доставката, с която прилаганата от държавата-членка за настоящата календарна година пределна граница, е превишена през същата календарна година;
б) всички последващи доставки в рамките на тази държава- членка, извършени през календарната година;
в) доставки в рамките на тази държава-членка, извършени през календарната година след годината на възникване на посоченото в буква a) събитие.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23
Настоящият регламент влиза в сила на 1 юли 2006 г.

Член 13 се прилага от 1 януари 2006 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 17 октомври 2005 година.
За Съвета
Председател
M. BECKETT

(1) ОВ L 145, 13.6.1977 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/66/EО (ОВ L 168, 1.5.2004 г., стр. 35).
(2) ОВ L 199, 31.7.1985 г., стр. 1. 09/т. 2 BG Официален вестник на Европейския съюз 205

(3) Осма директива 79/1072/EИО на Съвета от 6 декември 1979 г. за  хармонизирането на законодателството на държавите-членки в
областта на данъците върху оборота — процедура за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, които не са установени на територията на страната (ОВ L 331,27.12.1979 г., стр. 11). Директива, последно изменена с Акта за присъединяване от 2003 г. 09/т. 2 BG Официален вестник на Европейския съюз 207

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Член 11 от настоящия регламент


1. Точка 1 от приложение Л към Директива 77/388/EИО
a) поддържане на Интернет пространство и интернет страница,
б) автоматизирано, диалогово и дистанционно поддържане на програми,
в) дистанционно администриране на системи,
г) диалогово съхраняване на данни, при което се съхраняват специфични данни, възстановявани по електронен път,
д) диалогова доставка на дисково пространство, при необходимост.
2. Точка 2 от приложение Л към Директива 77/388/EИО
a) даване на достъп или снемане на софтуер (включително програми за доставки/счетоводни програми и софтуер за антивирусна защита) заедно с актуализациите,
б) софтуер за блокиране появяването на рекламни банери, познат още като банер блокатор,
в) драйвери за снемане на информация, такива като софтуер, който осигурява интерфейс на компютри с периферно оборудване (например принтери),
г) диалогова автоматизирана инсталация на филтри върху интернет пространство,
д) диалогова автоматизирана инсталация на защитни системи.
3. Точка 3 от приложение Л към Директива 77/388/EИО
a) даване на достъп или снемане на десктоп форми,
б) даване на достъп или снемане на фотографски или картинни образи или скрийнсейвъри,
в) дигитално съдържание на книги и други електронни публикации,
г) абонамент за диалогови вестници и списания,
д) интернет протоколи и статистика за интернет пространството,
е) диалогови новини, информация за трафика и за времето,
ж) диалогова информация, генерирана автоматично от софтуер въз основа на въведени от потребителя специфични
данни, такива като юридически или финансови данни (и по-специално, такива като постоянно актуализирани
данни за фондовите борси, в реално време),
з) предоставяне на рекламно място, включително рекламни банери на интернет пространство/интернет страница,
и) използване на машини за търсене и интернет директории.
4. Точка 4 от приложение Л към Директива 77/388/EИО
a) даване на достъп или снемане на музика на компютри и мобилни телефони
б) даване на достъп или снемане на звънене, откъси, тонове на звънене или други звуци,
в) даване на достъп или снемане на филми,
г) снемане на музика на компютри и мобилни телефони,
д) даване на достъп до автоматизирани диалогови игри, които са зависими от Интернет или други подобни
електронни мрежи, като играещите са географски отдалечени един от друг.
5. Точка 5 от приложение Л към Директива 77/388/EИО
a) автоматизирано дистанционно обучение, чието функциониране е зависимо от Интернет или подобна
електронна мрежа и чието предоставяне изисква ограничена или нулева намеса на човешки фактор,
включително виртуални класни стаи, с изключение когато Интернет или подобна електронна мрежа се
използва единствено като инструмент за комуникация между преподавателя и ученика,
б) работни материали, които се обработват диалогово от учениците и се оценяват автоматично, без намеса на
човешки фактор.ПРИЛОЖЕНИЕ I
Член 19 от настоящия регламент


Единици                                     Търгувани тегла
kg                                                       12,5/1
Грам                                                 500/250/100/50/20/10/5/2,5/2
Унция (1 ун. = 31,1035 г)               100/10/5/1/1/2/1/4
Таел (1 таел = 1,193 ун.) (1)         10/5/1

Тола (10 толи = 3,75 ун.)(2)           10

(1) Tаел = традиционна китайска единица мярка за тежина. Номиналната проба на слитък таел в Хонконг е 990, а в Тайван — 5, и 10
слитъка таел могат да бъдат с проба 999,9.
(2) Тола = традиционна индийска единица мярка за тежина на злато. Най-популярният слитък по размер е 10 тола с проба 999.