Наредба № Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз

 Наредба  № H-9  от 16 декември 2009  г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 48 от 26 Юни 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

 

В сила от 01.01.2010 г.Издадена от министъра на финансите
Обн. ДВ. бр.101 от 18 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.96 от 7 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 1 Май 2021г.

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) условията и редът за възстановяване на начислен данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност в друга държава - членка на Европейския съюз, за закупени от тях стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната, и
2. (изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) условията и редът за подаване на искане за възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени в страната и регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, за закупени от тях стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на друга държава - членка на Европейския съюз включително за закупени от тях стоки на територията на Северна Ирландия, и
3. (нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) условията и редът за възстановяване на начислен данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени и идентифицирани за целите на данък върху добавената стойност в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса "XI" за закупени от тях стоки и осъществен внос на територията на страната.
(2) Наредбата не се прилага по отношение на суми, които представляват неправомерно начислен данък върху добавената стойност, включително и за осъществени вътреобщностни доставки и износ.

 

Чл. 2.  (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) (1) Данък върху добавената стойност по реда на тази наредба се възстановява на данъчно задължено лице, неустановено в страната, което отговаря на следните условия:
1. за периода на възстановяване не е имало седалище и адрес на управление или постоянен обект, от който се осъществяват доставки на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната, или при липса на такива - постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната, и
2. за периода на възстановяване не е извършвало доставки на стоки или услуги с място на изпълнение на територията на страната съгласно Закона за данък върху добавената стойност с изключение на:
а) доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка съгласно чл. 82, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, и/или
б) (В сила от 01.07.2021 г.) доставки на стоки и услуги по режим в Съюза и доставки на стоки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за които съгласно чл. 152, ал. 7, т. 3 и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност страната е държава членка по потребление, и
3. за периода на възстановяване лицето е регистрирано за целите на данък върху добавената стойност в държавата членка, в която е установено.
(2) Данък върху добавената стойност по реда на тази наредба се възстановява на данъчно задължено лице, установено в Северна Ирландия, което отговаря на следните условия:
1. за периода на възстановяване не е имало седалище и адрес на управление или постоянен обект, от който се осъществяват доставки на стоки с място на изпълнение на територията на страната, или при липса на такива - постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на страната, и
2. за периода на възстановяване не е извършвало доставки на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно Закона за данък върху добавената стойност с изключение на:
а) доставки на стоки, облагаеми с нулева ставка, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка съгласно чл. 82, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за данък върху добавената стойност, и/или
б) (В сила от 01.07.2021 г.) доставки на стоки по режим в Съюза и доставки на стоки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за които съгласно чл. 152, ал. 7, т. 3 и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност страната е държава членка по потребление, и
3. (В сила от 01.07.2021 г.) за периода на възстановяване лицето е идентифицирано за целите на данък върху добавената стойност в Северна Ирландия с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса "XI". 

 

  Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Лицето по чл. 2, ал. 1 има право да му бъде възстановен начисленият от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице данък върху добавената стойност за закупени от него стоки, получени услуги и осъществен внос на територията на страната, а лицето по чл. 2, ал. 2 има право да му бъде възстановен начисленият от регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност лице данък върху добавената стойност единствено за закупени от него стоки на територията на страната и за осъществен внос на стоки на територията на страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Правото на възстановяване по ал. 1 е налице, когато стоките и услугите се използват за доставки с място на изпълнение извън територията на страната, които биха дали право на приспадане на данъчен кредит съгласно глава седма "Данъчен кредит" от Закона за данък върху добавената стойност, ако мястото на изпълнение беше на територията на страната, както и за доставките с място на изпълнение на територията на страната по чл. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Правото на възстановяване е налице, когато данъчно задълженото лице по чл. 2 извършва в държавата членка по установяване/Северна Ирландия облагаеми доставки с право на приспадане на данъчен кредит.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Лицето по чл. 2 има право на частично възстановяване на данъка върху добавената стойност, когато в държавата членка по установяване/Северна Ирландия извършва както доставки с право на приспадане на данъчен кредит, така и доставки, за които не е налице такова право. Размерът на данъка за възстановяване се изчислява на базата на приложимия от лицето коефициент за право на частичен данъчен кредит, изчислен по правилата в държавата членка по установяването му.
(5) Когато конкретната доставка е предназначена само за извършване на доставки с право на данъчен кредит, ал. 4 не се прилага.    

 

Чл. 4. (1) Правото на възстановяване на данък върху добавената стойност се упражнява от лицата по чл. 2 чрез подаване на искане за възстановяване до компетентния орган по приходите на Националната агенция за приходите, посредством електронен портал, създаден в държавата членка по установяване на лицето.

(2) Получаването на искането от Националната агенция за приходите се удостоверява чрез изпращане на електронно потвърждение до държавата членка по установяването на лицето.

(3) Информацията в искането за възстановяване, както и евентуално поисканата допълнителна информация се предоставя от лицето по чл. 2 на български или английски език.

(4) В искането за възстановяване лицето по чл. 2 трябва да посочи описание на икономическата си дейност чрез хармонизираните кодове, определени в чл. 34а, пар. 3, втора алинея от Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност въз основа на класификацията NACE, утвърдена съгласно Регламент (ЕО) № 1893/2006, с който е изменен Регламент (ЕО) 3037/90 (Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета).

(5) В искането за възстановяване лицето по чл. 2 следва да посочи естеството на придобитите стоки и услуги, описани в съответствие с кодовете от приложение № 2. Когато лицето използва код 10, посочва и естеството на доставените стоки и услуги.

(6) Към искането за възстановяване не се представят копия от фактурите и документите за внос.

 

Чл. 5. (1) Правото на възстановяване на данък върху добавената стойност за закупени стоки и получени услуги се отнася за фактурирани доставки, по които данъкът е станал изискуем, както и за осъществен внос на територията на страната през периода на възстановяване.

(2) Правото се упражнява лично или чрез упълномощено лице.

(3) Лицето по чл. 2 може да упражни правото си на възстановяване на данъка върху добавената стойност най-късно до 30 септември на календарната година, следваща годината, през която е възникнало правото на възстановяване на данъка.

(4) Периодът, за който се извършва възстановяване на данъка, е календарно тримесечие и/или календарна година. Искането за възстановяване на данък върху добавената стойност може да се отнася за период, по-кратък от календарно тримесечие, само когато този период е остатък от календарната година.

(5) Когато искането е за период от календарно тримесечие, сумата на данъка за възстановяване не може да бъде по-малка от 800 лв.

(6) Когато искането е за период от една календарна година или за остатъка от същата, сумата на данъка за възстановяване не може да бъде по-малка от 100 лв.

(7) Пропуснати фактури за доставки или документи за внос за периоди, обхванати в предшестващи искания, се включват в искане, подадено за следващи периоди, най-късно в срока по ал. 3.

 

Чл. 6. (1) Ако след подаването на искането за възстановяване на данъка има промяна в посочения от лицето по чл. 2 коефициент за право на частичен данъчен кредит, лицето има право да коригира посочената в предходно искане сума за възстановяване или вече възстановена сума.

(2) Корекцията се извършва през календарната година, следваща периода на възстановяване, с представяне на декларация, подадена чрез електронния портал на държавата членка по установяване на лицето по чл. 2, в срок до 30 септември на същата година.

(3) Когато лицето по чл. 2 установи неправилно отразени фактури или документи за внос в подадено от него искане за възстановяване, може да подаде корекционно искане за възстановяване. Корекционното искане може да бъде подадено до края на календарната година, следваща периода на възстановяване.

 

Чл. 7. (1) Компетентният орган по приходите възстановява данъка въз основа на полученото искане, след като по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс установи, че са налице условията на Закона за данък върху добавената стойност, Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и тази наредба, относно правото на възстановяване на данъка.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) В срок четири месеца от получаване на искането за възстановяване органът по приходите изпраща в електронен вид на лицето по чл. 2 за връчване своето решение да одобри или отхвърли цялостно или частично искането.

(3) Когато органът по приходите прецени, че не разполага с необходимата информация, относима към искането за възстановяване, може да изиска в срока по ал. 2 по електронен път допълнителна информация от лицето по чл. 2, упълномощеното от него лице или държавата членка по установяване на лицето.

(4) Ако е необходимо, органът по приходите може по реда на ал. 3 да поиска нова допълнителна информация.

(5) В срока по ал. 2 органът по приходите може да поиска да бъде предоставено копие или оригинал на фактурата или документа за внос. След приключване на производството оригиналните документи се връщат на лицето.

(6) Срокът за представяне на информацията по ал. 3 - 5 е един месец от получаване на искането за допълнителна информация.

(7) Когато органът по приходите поиска допълнителна информация, уведомява по реда на ал. 2 лицето по чл. 2 за своето решение да одобри или отхвърли искането за възстановяване в срок от два месеца след получаването на поисканата информация или, ако не е получил отговор - в срок от два месеца след изтичането на срока по ал. 6.

(8) Срокът за решението на органа по приходите да одобри или отхвърли искането, в случаите по ал. 7, е най-малко шест месеца, но не повече от осем месеца от получаване на искането за възстановяване.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) В случаите по ал. 4 срокът за изпращане на решението на лицето по чл. 2 е не повече от осем месеца след получаване на искането за възстановяване.

 

Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Независимо от датата на връчване на решението данъкът, подлежащ на възстановяване, се възстановява на лицето по чл. 2 в лева не по-късно от десет работни дни от крайния срок по чл. 7, ал. 2, съответно ал. 8 или 9, по посочена банкова сметка от лицето.

(2) Когато данъкът по ал. 1 се възстановява по банкова сметка, различна от сметка в българска банка или клон на чуждестранна банка в Република България, всички банкови такси във връзка с възстановяването на данъка, както и с обмяната на валутата се приспадат от установения данък за възстановяване.

 

Чл. 9. (1) В случай че сумата за възстановяване бъде изплатена след изтичане на срока по чл. 8, ал. 1, сумата се изплаща заедно със законната лихва.

(2) Алинея 1 не се прилага, ако лицето не предостави поисканата допълнителна или нова допълнителна информация по чл. 7 в рамките на срока по чл. 7, ал. 6.

(3) Лихвата се дължи за периода от изтичане на крайния срок за възстановяване до датата, на която сумата е наредена по банковата сметка на лицето.

 

Чл. 10. (1) Решението за пълно или частично отхвърляне на искането за възстановяване подлежи на обжалване от лицето по чл. 2 по реда за обжалване на актове за прихващане и възстановяване съгласно чл. 152 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) Ако органът по приходите не уведоми лицето по чл. 2 за взетото решение относно искането за възстановяване на данъка в определените от наредбата срокове, се прилага чл. 131 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Връчването на решението по чл. 7 на органа по приходите и решението по чл. 10 на решаващия орган се извършва по електронен път чрез електронно съобщение, съдържащо електронна препратка към решението. За удостоверяването на датата на връчване на съобщението на лицето по чл. 2 или неговия пълномощник е приложим чл. 30, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В случай че при връчване на решението по чл. 7 лицето не активира електронната препратка до изтичане на 14-дневен срок от изпращане на електронното съобщение, на 15-ия ден отново се изпраща по електронен път електронно съобщение, съдържащо електронната препратка към решението. В случай че лицето не активира електронната препратка до изтичане на 20-дневен срок от повторното изпращане на електронно съобщение, решението по чл. 7 се счита за редовно връчено.
(2) Когато органът по приходите поиска допълнителна информация или документи по реда на чл. 7, ал. 3 и 4 или чл. 7, ал. 5 за удостоверяването на датата на връчване на съобщението на лицето по чл. 2 или неговия пълномощник, е приложим чл. 30, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Когато лицето по чл. 2 има упълномощен представител, установен на територията на страната, връчването се извършва и удостоверява по реда на чл. 28 - 30 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 

Чл. 12. (1) Неправомерно възстановен данък подлежи на връщане от лицето по чл. 2 ведно със законната лихва.

(2) Лицето по чл. 2 при получаване на уведомление от органа по приходите трябва да върне неправомерно възстановения му данък в тридневен срок, считано от датата на получаване на уведомлението.

(3) В случай че лицето по чл. 2 не изплати сумата на неправомерно възстановения му данък ведно с начислената лихва, органът по приходите прихваща същата от сумите, подлежащи на възстановяване, по всяко следващо искане на съответното лице по чл. 2 до размера на сумата, подлежаща на връщане.

 

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което иска да му бъде възстановен данък върху добавената стойност от друга държава - членка на Европейския съюз, за начислен му за закупени от него стоки, получени услуги или осъществен внос на територията на същата, следва да отговаря на условията, предвидени в държавата членка по възстановяване.
(2) Правата и задълженията на лицата по ал. 1, както и периодите за упражняване на правото за възстановяване са съгласно законодателството на държавата членка по възстановяване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) Алинеи 1 и 2 се прилагат за данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което иска да му бъде възстановен данък върху добавената стойност от Северна Ирландия за начислен му за закупени от него стоки от лице, идентифицирано за целите на данък върху добавената стойност с идентификационен номер по ДДС, който съдържа знака/префикса "XI", или осъществен внос на територията на същата и което отговаря на условията, предвидени в държавата членка по възстановяване.

 

Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) Правото на възстановяване на данък върху добавената стойност се упражнява от лицата по чл. 13 чрез подаване по електронен път на искане за възстановяване, подписано с квалифициран електронен подпис, до компетентния орган за възстановяването в държавата членка по възстановяване, посредством създадено за целта WEB-базирано приложение на страницата на Националната агенция за приходите чрез въвеждане на данните през приложението или подаване на предварително създаден файл с формат и структура съгласно приложение № 1.

(2) Искането се подава от лицето или от упълномощено от него лице.

(3) Искането се смята за подадено само ако съдържа цялата информация по чл. 15.

(4) Искането не се препраща до държавата членка по възстановяването, ако за периода, за който се иска възстановяване, лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност или извършва само дейности или доставки на стоки или услуги, които са без право на приспадане на данъчен кредит.

(5) Информацията в искането за възстановяване, както и евентуално допълнително поискана информация от държавата членка по възстановяване чрез Националната агенция за приходите трябва да бъде предоставена от лицето по чл. 13 на български език и на един от езиците, посочени от държавата членка по възстановяване.

(6) В искането за възстановяване лицето по чл. 13 посочва описание на икономическата си дейност чрез хармонизираните кодове, определени в чл. 34а, пар. 3, втора алинея от Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета.

(7) Лицето по чл. 13 се уведомява по електронен път за препращането или непрепращането на искането за възстановяване в държавата членка по възстановяване. В случай че държавата членка по възстановяването уведоми Националната агенция за приходите за датата на получаване на искането, Националната агенция за приходите уведомява за това лицето с електронно съобщение.

 

Чл. 15.  (1) Искането за възстановяване трябва да съдържа следната информация:
1. име и пълен адрес на лицето по чл. 13;
2. адрес за връзка по електронен път;
3. описание на стопанската дейност, за която са предназначени придобитите стоки и услуги, чрез хармонизирани кодове, определени в чл. 34а, пар. 3, втора алинея от Регламент (ЕО) 1798/2003 на Съвета;
4. период на възстановяване, обхванат от искането;
5. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) декларация от заявителя, че не е извършвал доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на държавата членка по възстановяване по време на периода на възстановяване с изключение на:
а) доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка, съгласно законодателството на държавата членка по възстановяване;
б) доставки на стоки и услуги по режим в Съюза и доставки на стоки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за които държавата членка по потребление по чл. 152, ал. 7, т. 3 и ал. 8, т. 4 от Закона за данък върху добавената стойност е държавата членка по възстановяване;
5а. (нова - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.07.2021 г.) декларация от заявителя, че не е извършвал доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на Северна Ирландия по време на периода на възстановяване с изключение на:
а) доставки, облагаеми с нулева ставка, транспортни услуги и спомагателни услуги за тях, и/или доставки, за които получателят е лице - платец на данъка, и/или
б) доставки на стоки и услуги по режим в Съюза и доставки на стоки по режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, за които държава членка по потребление е Северна Ирландия;
6. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност и префикс BG;
7. данни за банкова сметка, включително кодовете IBAN и BIC.
(2) Освен информацията в ал. 1 искането за възстановяване трябва да съдържа и следните данни от фактурите или документите за внос:
1. име и пълен адрес на доставчика;
2. идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност или данъчния референтен номер на доставчика, определен от държавата членка по възстановяване в съответствие с разпоредбите на чл. 239 и 240 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112/ЕО) - освен в случаите на внос;
3. префикс, определен от държавата членка по възстановяване в съответствие с разпоредбите на чл. 215 от Директива 2006/112/ЕО - освен в случаите на внос;
4. дата и номер на фактурата или документа за внос;
5. данъчна основа и размер на данъка, изразени в съответната валута;
6. размер на подлежащия на възстановяване данък върху добавената стойност, изразен в съответната валута, изчислен в съответствие с коефициента за определяне на правото на частичен данъчен кредит по чл. 73 от Закона за данък върху добавената стойност на лицето, приложим за периода на подаване на искането, ако за конкретната доставка лицето има право на частичен данъчен кредит;
7. коефициент за частичен данъчен кредит, изразен като процент - когато лицето по чл. 13 има право на частичен данъчен кредит;
8. естеството на придобитите стоки и услуги, описани в съответствие с кодовете съгласно приложение № 2; когато се използва код 10, се посочва и естеството на доставените стоки и услуги.
(3) Ако държавата членка по възстановяване изисква с искането за възстановяване да се предоставя копие на фактурата или документа за внос, по които е поискано възстановяване на данъка за съответен период, лицето по чл. 13 с искането за възстановяване представя по електронен път и копия на фактурите или документите за внос, по които иска да му бъде възстановен данъкът за съответния период.

 

Чл. 16. (1) При получаване в Националната агенция за приходите на подадени от държавата членка по възстановяването, адресирани до лицето по чл. 13 искания за допълнителна информация, във връзка с подадени от лицата искания за възстановяване и на решения относно тези искания, същите се връчват на лицата по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Държавата членка по възстановяването се уведомява по електронен път за датата на връчването.

(2) Предоставената от лицето по чл. 13 пред органите по приходите информация, допълнително поискана по реда на ал. 1 от държавата членка по възстановяване, се препраща до държавата членка по възстановяване от Националната агенция за приходите по реда на Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета.

 

Допълнителни разпоредби
 

§ 1. За целите на тази наредба:

1. "Компетентен орган по приходите" по смисъла на тази наредба е директорът на Териториалната дирекция на Национална агенция за приходите - София, или упълномощен от него орган по приходите.
2. (изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.) "Държава членка по възстановяване" означава държавата членка/Северна Ирландия, в която е начислен данък върху добавената стойност на данъчно задълженото лице, неустановено в тази държава членка/Северна Ирландия, за стоки или услуги, доставени му от други данъчно задължени лица в тази държава членка/Северна Ирландия, или по осъществен от него внос в тази държава членка/Северна Ирландия.
3. "Период на възстановяване" е периодът, посочен в чл. 5, обхванат от искането за възстановяване.
4. "Искане за възстановяване" означава заявлението за възстановяване на ДДС, начислен в държавата членка по възстановяване на данъчно задълженото лице, неустановено в държавата членка по възстановяване, по отношение на стоки или услуги, предоставени му от други данъчно задължени лица в тази държава членка, или по отношение на вноса на стоки в тази държава членка.
5. Данъчно задължено лице по чл. 2 и 13, което е неустановено в държавата членка по възстановяване, е лице заявител, което подава искането за възстановяване.

 

§ 1а. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяване на данък върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка (OB, L 44 /11 от 20 февруари 2008 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
 

§ 2. Тази наредба отменя Наредба Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (обн., ДВ, бр. 75 от 2006 г.; изм., бр. 106 от 2006 г.).

 

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 81, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност.

 

§ 4. (1) За подадени искания за възстановяване от данъчно задължени лица след 1.01.2010 г. включително се прилагат разпоредбите на тази наредба.

(2) За подадени искания за възстановяване до 31.12.2009 г. включително се прилагат разпоредбите на отменената Наредба Н-11 от 2006 г.

 

§ 4а. (нов - ДВ, бр. 96 от 2010 г. , в сила от 01.10.2010 г.) Искане за възстановяване, което се отнася до периодите на възстановяване от 2009 г., се подава не по-късно от 31 март 2011 г.

 

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.

 

Допълнителни и заключителни разпоредби

към Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № H-9  от 16 декември 2009  г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността

(обн. ДВ, бр. 96 от 7 Декември 2010 г., в сила от 07.12. 2010 г.)

 

Допълнителни разпоредби
 

§ 3. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2010/66/ЕС на Съвета от 14 октомври 2010 г. за изменение на Директива 2008/9/ЕО за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка (OВ, L 275 от 20 октомври 2010 г.).

 

Заключителни разпоредби
 

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник", с изключение на § 2, който влиза в сила от 1 октомври 2010 г.

 


Заключителна разпоредба към

Наредба за изменение на Наредба № Н-9 от 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава – членка на Общността
(обн. – ДВ, бр. 48 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

Заключителна разпоредба


§ 8. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-9 ОТ 2009 Г. ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, НЕУСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НО УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(ОБН. - ДВ, БР. 36 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.05.2021 Г.)

 

§ 9. Възстановяване на данък върху добавената стойност на данъчно задължени лица, установени в Обединено кралство Великобритания, които не са установени на територията на страната, за получени стоки на територията на страната до 31 декември 2020 г. включително, до влизане в сила на тази наредба се извършва по досегашния ред.
§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", с изключение на § 2 относно чл. 2, ал. 1, т. 2, буква "б" и чл. 2, ал. 2, т. 2, буква "б" и т. 3, и § 6, т. 2, които влизат в сила от 1 юли 2021 г.

 

 

Приложение № 1 към чл. 14, ал. 1 

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., в сила от 07.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2021 г., в сила от 01.05.2021 г.)

 

І. Формат и изисквания към подавания файл по чл. 14, ал. 1, т. 2 от наредбата

1.  Формат, име, структура на файла

Подаваният файл е в текстови формат с кодиране UTF-8 и име "VATREFUND.TXT'' или "VATREFUND.CSV".

Полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Файлът съдържа 3 секции - секция "Основни данни", секция "Информация за импортните документи" (документ за внос) и секция "Информация за покупките". Секциите се състоят от един или повече записа (редове). Записите (редовете) започват с поле "код на реда". Кодовете на редовете могат да приемат стойности 01, 02, 03, 04 и 05.

Секция "Основни данни" се състои от един-единствен ред с код 01.

Секция "Информация за импортните документи" съдържа данните за импортните документи. Всеки импортендокумент се описва с един ред с код 02 и един или повече реда с код 03. В редовете с код 02 се описватномерът и датата на импортния документ,данни за доставчика и данни за транзакцията. В редовете с код 03 се описва естеството на получените стоки и/или услуги.

Секция "Информация за покупките" съдържа данните за фактурите. Фактурите се описват с един ред с код 04 и един или повече реда с код 05. В редовете с код 04 се описват номерът и датата на фактурата, данните за доставчика и данните за транзакцията. В редовете с код 05 се описва естеството на получените стоки и/или услуги.

Данните във файла трябва да са в следната последователност:

A. Секция "Основни данни".

B. Секция "Информация за импортните документи". При описанието на всеки импортен документ последователността е:

Ред с код 02

Редове с код 03

C. Секция "Информация за покупките". При описанието на всяка фактура последователността е:

Ред с код 04

Редове с код 05

Секция "Основни данни" е задължителна. Задължително е наличието на поне една секция "Информация за импортните документи" или секция "Информация за покупките".

Всеки ред се състои от определен брой полета. Броят на полетата във всеки ред е задължителен. Дължината на полетата не може да надвишава дефинирания максимален размер.

Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като " , . и др.) без знака точка и запетая (;).

Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители.

Полетата в условен формат "Дата" са във формат "dd.mm.yyyy", където "dd" е ден, "mm" - месец, "yyyy" - година.

2. Описание на полетата от редовете на файла

A. Секция "Основни данни"

Ред с код 01. Основни данни за искането за възстановяване на ДДС

 

Номер

Описание на полето

Формат

Формула,

Контроли/правила

Задължи-

по ред

 

(брой

допустими

при приемане

телно

 

 

знаци)

стойности

 

 

1

2

3

4

5

6

01-01

Код на реда

цифров - 2

01

 

Да

01-02

Идентификационен номер по ДДС на лицето

символен - 12

стандарт за (валиден) ИН

Наличие в регистъра по ДДС на НАП

Да

01-03

Основно или коригиращо искане

цифров - 1

0 и 1

0 - основно, 1 - коригиращо заявление

Да

01-04

Държава по възстановяването

символен - 2

 

Код на страната съгласно ISO 3166 - държава от ЕС (без България - BG)

Да

01-05

Период на възстановяване - от дата

дата dd.mm.yyyy

 

 

Да

01-06

Период на възстановяване - до дата

дата dd.mm.yyyy

 

 

Да

01-07

Код за език, на който се попълва искането освен на български език

символен - 2

 

Код на език съгласно ISO639. Държавата по възстановяване определя езиците, на които ще се подават исканията

Да

01-08

Официалната валута на държавата по възстановяването

символен - 3

 

Код на валутата съгласно ISO 4217

Да

01-09

Идентификационен номер на упълномощеното лице - ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Служебен номер от регистъра на НАП/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ

символен - 10

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/Служебен номер от регистъра на НАП/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ

 

да, когато искането се подава от упълномощено лице

01-10

Референтен номер на искането, което се коригира

символен - 18

 

 

да при коригиращи искания

01-11

Брой фактури

цифров - 6

>=0

 

Да

01-12

Брой импортни документи

Цифров - 6

>=0

 

Да

01-13

Сума на данъчните основи от фактурите и импортните документи

цифров - 20,2

 

 

Да

01-14

Сума на ДДС за възстановяване от фактурите и импортните документи

цифров - 20,2

 

 

Да

01-15

Сума на коригирания ДДС за възстановяване с коефициент на ЧДК от фактурите и импортните документи

Цифров - 20,2

 

 

Да

 

 

 

 

 

 

 

Б. Секция "Информация за импортните документи"

Редове с код 02. Информация за импортните документи - основни данни

Номер

Описание на полето

Формат

Формула,

Контроли/правила

Задължи-

по ред

 

(брой

допустими

при приемане

телно

 

 

знаци)

стойности

 

 

1

2

3

4

5

6

02-01

Код на реда

цифров - 2

02

 

Да

02-02

№ по ред импортен документ

цифров - 6

 

 

Да

02-03

Код за заличаване 0 - валиден, 1 - заличен

цифров - 1

0 и 1

 

Да

02-04

Референтен номер на импортния документ

символен - 18

 

 

да, ако 02-03 не е попълнено

02-05

Референтна информация за импортния документ

символен - 100

 

 

да, ако 02-02 не е попълнено

02-06

Дата на импортния документ

дата dd.mm.yyyy

 

 

Да

Данни за доставчика:

02-07

Наименование на доставчика на езика по 01-07

символен - 100

 

 

Да

02-08

Адрес на доставчика - държава

символен - 2

 

Код на държавата по ISO 3166 - страна извън ЕС

Да

02-09

Адрес на доставчика на езика по 01-07

символен - 100

 

 

Да

02-10

Телефон на доставчика

символен - 20

цифри, +,-

 

Не

Данни за транзакцията:

02-11

Валута - официалната валута на страната по възстановяване

символен - 3

 

Код на валутата съгласно ISO 4217

да

02-12

Данъчна основа

цифров - 20,2

 

 

да

02-13

Начислен ДДС

цифров - 20,2

 

 

да

02-14

Коефициент за определяне на размера на ДДС, който може да бъде възстановен на лицето заявител

цифров - 5,2 без знак

>=0,01 <=0,99

Когато не е попълнен, се счита за 1

02-15

ДДС за възстановяване

цифров - 20,2

 

 

да

 

 

 

 

 

 

 

Редове с код 03. Информация за импортния документ - естеството на получените стоки/услуги. Към един импортен документ трябва да има поне 1 ред с код 03.Подкодовете не може да се повтарят.

Номер

Описание на полето

Формат

Формула,

Контроли/правила

Задължи-

по ред

 

(брой

допустими

при приемане

телно

 

 

знаци)

стойности

 

 

1

2

3

4

5

6

03-01

Код на реда

цифров - 2

03

 

Да

03-02

№ по ред импортен документ

цифров - 6

 

Съвпада с 02-02

Да

03-03

№ по ред стока/услуга за съответния импортен документ

цифров - 2

 

 

Да

03-04

Код за заличаване на реда 0 - валиден, 1 - заличен

цифров - 1

 

 

Да

03-05

Код на стоките/услугите

цифров - 2

 

Код от номенклатура с кодове на стоки и услуги

Да

03-06

Подкод на стоките/услугите

символен - 20

 

Подкод на стоките/услугите от номенклатурата

не

03-07

Описание на стоките/услугите при избран код 10 - на български език

символен - 100

 

 

да при код на стоките/ услугите 10 и непопълнен подкод 03-06

03-08

Описание на стоките/услугите при избран код 10 - на езика по 01-07

символен - 100

 

 

да при код на стоките/ услугите 10 и непопълнен подкод 03-06

 

 

 

 

 

 

 

Кодовете и подкодовете може да намерите в приложение № 2 към чл. 4, ал. 5

 

В. Секция "Информация за покупките"

 

Редове с код 04. Информация за покупките(описание на фактурите) - основни данни

Номер

Описание на полето

Формат

Формула,

Контроли/правила

Задължи-

по ред

 

(брой

допустими

при приемане

телно

 

 

знаци)

стойности

 

 

1

2

3

4

5

6

04-01

Код на реда

Цифров - 2

04

 

Да

04-02

№ по ред

Цифров - 6

 

 

Да

04-03

Код за заличаване на реда - 0 - валиден, 1 - заличен

цифров - 1

0 и 1

 

Да

04-04

Референтен номер на фактурата

Символен - 100

 

 

Да

04-05

Дата на фактурата

Дата dd.mm.yyyy

 

 

Да

04-06

Вид на фактурата - 0 - данъчна или 1 - опростена

Цифров - 1

0 или 1

 

Да

Данни за доставчика:

04-07

Идентификационен номер по ДДС на доставчика

символен - 14

ДДС идентифика- ционен номер

За доставчици от всички държави

Да - за данъчни фактури за всички държави освен Германия

04-08

Идентификационен номер по ДДС или данъчен номер на доставчика

символен - 20

 

Само за доставчици от Германия

Да - за данъчни фактури от доставчици от Германия, ако не е попълнен  04-07

04-09

Наименование на доставчика на езика по 01-07

символен - 100

 

 

Да

04-10

Адрес на доставчика - държава

символен - 2

 

Код на държавата по ISO 3166

Да

04-11

Адрес на доставчика на езика по 01-07

символен - 100

 

 

Да

04-12

Телефон на доставчика

символен - 20

0-9, +,-

 

Не

Данни за транзакцията:

04-13

Валута - официалната валута на държавата по възстановяване

символен - 3

 

Валута - код съгласно ISO 4217

да

04-14

Данъчна основа

цифров - 20,2

 

 

да

04-15

Начислен ДДС

цифров - 20,2

 

 

да

04-16

Коефициент за определяне на размера на ДДС, който може да бъде възстановен на лицето заявител

цифров - 5,2 без знак

>=0,01 и <=0,99

Когато не е попълнен, се счита за 1

04-17

ДДС за възстановяване

цифров - 20,2

 

 

да

 

 

 

 

 

 

 

Редове с код 05. Информация за фактурите - естеството на получените стоки/услуги. Към една фактура трябва да има поне 1 ред с код 05.Подкодовете не може да се повтарят.

 

Номер

Описание на полето

Формат

Формула,

Контроли/правила

Задължи-

по ред

 

(брой

допустими

при приемане

телно

 

 

знаци)

стойности

 

 

1

2

3

4

5

6

05-01

Код на реда

Цифров - 2

10

 

Да

05-02

№ по ред фактура

Цифров - 6

 

Съвпада с 04-02

Да

05-03

№ по ред стока/услуга за съответната фактура

Цифров - 2

 

 

Да

05-04

Код за заличаване на реда - 0 - валиден, 1 - заличен

Цифров - 1

 

 

Да

05-05

Код на стоките/услугите

Цифров - 2

 

Код на стоките/ услугите

Да

05-06

Подкод на стоките/услугите

Символен - 20

 

Подкод на стоките/услугите

Не

05-07

Описание на стоките/услугите при избран код 10 - на български език

символен - 100

 

 

да при код на стоките/ услугите 10 и непопълнен подкод 05-06

05-08

Описание на стоките/услугите при избран код 10 - на езика по 01-07

символен - 100

 

 

да при код на стоките/ услугите 10 и непопълнен подкод 05-06

 

 

 

 

 

 

 

Кодовете и подкодовете може да намерите в приложение № 2 към чл. 4, ал. 5


 

3. Примери

Пример 1.Основно искане за възстановяване на ДДС. Период 01.01.2009 г. - 31.03.2009 г. Държава Люксембург. Данните се подават от упълномощено лице. Искането съдържа 2 импортни документа и две фактури.

Импортен документ

Доставчик

Данни за транзакцията

Стоки и услуги

Номер

Дата

Наименование

Държава

Данъчна

Начислен

Коеф.

ДДС за

Код

Подкод

 

 

 

 

 

основа

ДДС

ЧДК

възстановяване

 

 

1

123A0002

23.3.2009

 

DataDealersLtd.

VN

425,35

63,8

80

51,04

2

2.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3.1.3

2

CC90019D

22.3.2009

 

PineappleProductsS.A.

CR

350

52,5

80

42

2

2.1

Фактура

Доставчик

Данни за транзакцията

Стоки и услуги

Номер

Дата

Наименование

Държава

Данъчна

Начислен

Коеф.

ДДС за

Код

Подкод

 

 

 

 

 

основа

ДДС

ЧДК

възстановяване

 

 

1

ZXA-B0001

21.1.2009

LU 14130865

TotalGasperich

LU

35000

5200

80

4160

2

2.1

2

ZYB-A0002

23.1.2009

LU 13591815

SofitelLuxembourg- Europe

LU

280000

42000

80

33600

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01; BG117123456; 0; LU; 01.01.2009; 31.03.2009; en; EUR; ; 2; 2; 131123456; 315775.35; 47316.30; 46253.04;

02;1;0;123A0002;;23.03.2009;Data Dealers Ltd.;VN;Dai Lo Huu Nghi;78 Thuan An District 811-1200 Binh Duong;EUR;425.35;63.80;80.00;51.04

03;1;1;0;2;2.4;;

03;1;2;0;3;3.1.3;;

02;2;0;CC90019D;;22.03.2009;Pineapple Products S.A.;CR;Avenida Central 122 Pavas 811-1200 San Jose;EUR;350.00;52.50;80.00;42.00

03;2;1;0;2;2.1;;

04;1;0;ZXA-B0001;21.01.2009;0;Total Gasperich;LU14130865;;LU;Route d’Esch 312 L-1471 Luxembourg;EUR;35000.00;5200.00;80.00;4160.00

05;1;1;0;2;2.1 ;;

04;2;0;ZYB-A0002;23.01.2009;0;Sofitel Luxembourg Europe;LU13591815;;LU;rue du Fort Niedergruenewald 6 Kirchberg L-2015 Luxembourg;EUR;280000.00;42000.00;80;33600.00

05;2;1;0;1;;;

05;2;2;0;6;6.1;;

При изпращане към Люксембург искането е получило референтен номер BG20100000000125.

 

Пример 2.Коригиращо искане за възстановяване на ДДС. Коригира се искането в пример 1. В първия импортен документ данъчната основа от 350.00 става 530.00. Първата фактура се заличава от искането.

01; BG117123456; 1; LU; 01.01.2009; 31.03.2009; en; EUR; BG20100000000125; 2; 2; 131123456; 280955.35; 42116.30; 33693.04;

02;1;0;123A0002;;23.03.2009;Data Dealers Ltd.;VN;Dai Lo Huu Nghi 78 Thuan An District 811-1200 Binh Duong;EUR;425.35;63.80;80.00;51.04

03;1;1;0;2;2.4;;

03;1;2;0;3;3.1.3;;

02;2;0;CC90019D;;22.03.2009;Pineapple Products S.A.;CR;Avenida Central 122 Pavas 811-1200 San Jose;EUR;530.00;52.50;80.00;42.00

03;2;1;0;2;2.1;;

04;1;1;ZXA-B0001;21.01.2009;0;Total Gasperich;LU14130865;;LU;Route d’Esch 312 L-1471 Luxembourg;EUR;35000.00;5200.00;80.00;4160.00

05;1;1;0;2;2.1 ;;

04;2;0;ZYB-A0002;23.01.2009;0;Sofitel Luxembourg Europe;LU13591815;;LU;rue du Fort Niedergruenewald 6 Kirchberg L-2015 Luxembourg;EUR; 280000.00;42000.00;80;33600.00

05;2;1;0;1;;;

05;2;2;0;6;6.1;;

4. Причини за неприемане на подавания файл

Файл VATREFUND.CSV не се приема от Националната агенция за приходите, когато:

1. Файлът не може да се прочете.

2. Файлът съдържа полета, надвишаващи максималния брой символи или записи с нарушена структура.

3. Файлът е с нарушена структура - във файла липсват или има допълнителни записи.

4. Файлът е с непопълнени данни в задължителните полета.

5. Структурата на полетата не е в посочения формат.

6. Полето "Идентификационен номер по ДДС на лицето" (01-02) от първия ред (ред с код 01) е с невярно съдържание.

 

ІІ. Формат и изисквания към подаваните сканирани копия на документи по чл. 14, ал. 7 от Наредбата

1. Формат на файловете

Файловете, които се подават, могат да бъдат в един от следните формати:

application/pdf

image/jpeg

image/tiff

application/zip

2. Големина на файловете

Общият размер на файловете със сканирани документи към едно искане за възстановяване на ДДС не може да надвишава 5MB.

 

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5

 

Код 1. Гориво

 

1.1 Гориво за превозни средства, чиято

1.1.1 Бензин

маса надвишава 3 500 кг, с изключение на

1.1.2 Дизел

превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

1.1.3 Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

 

1.1.4 Природен газ

 

1.1.5 Биогориво

1.2 Гориво за превозни средства, чиято

1.2.1 Бензин

маса не надвишава 3 500 кг, с изключение

1.2.2 Дизел

на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

1.2.3 Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

 

1.2.4 Природен газ

 

1.2.5 Биогориво

 

1.2.6 PKW

 

1.2.7 LKW

1.3 Гориво за превозни средства, чиито

1.3.1 Бензин

пътници заплащат своя превоз

1.3.2 Дизел

 

1.3.3 Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

 

1.3.4 Природен газ

 

1.3.5 Биогориво

1.4 Гориво, което се използва единствено за изпитвани превозни средства

 

1.5 Петролни продукти, използвани за смазване на превозни средства или двигатели

 

1.6 Гориво, закупено за препродажба

 

1.7 Гориво за товарни превозни средства

 

1.8 Гориво за леки пътнически и многофункционални автомобили

1.8.1 Използвани единствено със стопанска цел

 

1.8.2 Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

 

1.8.3 Използвани отчасти с цел, различна от 1.8.2

1.9 Гориво за мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо или

1.9.1 Използвани за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

спортно предназначение, както и за въздухоплавателни средства с маса, по-малка от 1 550 кг

1.9.2 Използвани със стопанска цел

1.10 Гориво за машини и селскостопански

1.10.1 Бензин

трактори

1.10.2 Дизел

 

1.10.3 Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

 

1.10.4 Природен газ

 

1.10.5 Биогориво

1.11 Гориво за пътнически

1.11.1 Бензин

превозни средства с по-малко от 9 места

1.11.2 Дизел

за сядане или за автомобили, отдавани под наем

1.11.3 Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)

 

1.11.4 Природен газ

 

1.11.5 Биогориво

1.12 Гориво за пътнически превозни средства, различно от 1.8 и 1.9

 

1.13 Гориво за превозни средства, за които не съществуват ограничения върху правото на приспадане

 

1.14 Гориво за превозни средства, за които съществува ограничение върху правото на приспадане

 

Код 2. Наем на превозни средства

 

2.1 Наем на превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

2.2 Наем на превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение

2.2.1 За непрекъснат период, надхвърлящ 6 месеца

на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

2.2.2 За непрекъснат период, ненадхвърлящ 6 месеца

 

2.2.3 PKW

 

2.2.4 LKW

2.3 Наем на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

2.3.1 За непрекъснат период, надхвърлящ 6 месеца

 

2.3.2 За непрекъснат период, ненадхвърлящ 6 месеца

2.4 Наем на товарни превозни средства

 

2.5 Наем на леки пътнически и многофункционални автомобили

2.5.1 Използвани единствено със стопанска цел

 

2.5.2 Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска или учебна цел

 

2.5.3 Използвани отчасти с цел, различна от 2.5.2

2.6 Наем на мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо или

2.6.1 Използвани за превоз на пътници с търговска или учебна цел

спортно предназначение, както и на въздухоплавателни средства с маса, по-малка от 1 550 кг

2.6.2 Използвани с друга стопанска цел

2.7 Наем на леки пътнически автомобили категория М1

 

2.8 Наем на пътнически превозни средства с повече от 9 места за сядане

 

2.9 Наем на пътнически превозни

2.9.1 Използвани за търговски дейности

средства с по-малко от 9 места за сядане

2.9.2 Използвани за дейности, различни от търговските

2.10 Наем на превозни средства, за които не съществуват ограничения върху правото на приспадане

 

2.11 Наем на превозни средства, за които съществува ограничение върху правото на приспадане

 

2.12 Наем на превозни средства, различен от 2.5 и 2.6

 

Код 3. Разходи, свързани с превозните средства (различни от стоките и услугите, посочени под кодове 1 и 2)

 

3.1 Разходи, свързани с превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.1.1 Покупка на превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.1.2 Техническо обслужване на превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.1.3 Покупка и монтаж на принадлежности за превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.1.4 Разходи за гараж или паркинг на превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.1.5 Други разходи, свързани с превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.2 Разходи, свързани с превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.2.1 Покупка на превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.2.2 Техническо обслужване на превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.2.3 Покупка и монтаж на принадлежности за превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.2.4 Разходи за гараж или паркинг на превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.2.5 Други разходи, свързани с превозни средства, чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.2.6 PKW

 

3.2.7 LKW

3.3 Разходи, свързани с превозни средства, чиито пътници заплащат своя

3.3.1 Покупка на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

превоз

3.3.2 Техническо обслужване на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.3.3 Покупка и монтаж на принадлежности за превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.3.4 Разходи за гараж или паркинг на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

3.3.5 Други разходи, свързани с превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

3.4 Разходи, свързани с товарни превозни средства

3.4.1 Покупка на товарни превозни средства

 

3.4.2 Техническо обслужване на товарни превозни средства

 

3.4.3 Разходи за гараж или паркинг на товарни превозни средства

 

3.4.4 Разходи, свързани с товарни превозни средства, различни от 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.3

3.5 Техническо обслужване на леки пътнически и многофункционални

3.5.1 Използвани единствено със стопанска цел

автомобили

3.5.2 Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

 

3.5.3 Използвани отчасти със стопанска цел, различна от 3.5.2

3.6 Техническо обслужване на мотоциклети, каравани и плавателни

3.6.1 Използвани за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

съдове с туристическо и спортно предназначение, както и на въздухоплавателни средства с маса, по-голяма от 1 550 кг

3.6.2 Използвани с друга стопанска цел

3.7 Разходи, свързани с леки пътнически и многофункционални автомобили,

3.7.1 Използвани единствено със стопанска цел

различни от разходите за техническо обслужване, гараж и паркинг

3.7.2 Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел

 

3.7.3 Използвани отчасти с цел, различна от 3.7.2

3.8 Разходи, свързани с мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение,

3.8.1 Използвани за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел или с цел препродажба

както и на въздухоплавателни средства с маса, по-голяма от 1 550 кг, различни от разходите за техническо обслужване, гараж и паркинг

3.8.2 Използвани с друга стопанска цел

3.9 Покупка на леки пътнически автомобили категория М1

 

3.10 Покупка на принадлежности за леки пътнически автомобили категория М1, включително сглобяване и монтаж

 

3.11 Разходи, свързани с пътнически превозни средства с повече от 9 места за сядане или с товарни превозни средства

 

3.12 Разходи, свързани с пътнически превозни средства с по-малко от 9 места за сядане, използвани за търговски дейности

 

3.13 Разходи, свързани с превозни средства, за които не съществуват ограничения върху правото на приспадане

 

3.14 Разходи, свързани с превозни средства, за които съществува ограничение върху правото на приспадане

 

3.15 Техническо обслужване на пътнически превозни средства, различни от леки пътнически и многофункционални автомобили, мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и от въздухоплавателни средства с маса, по-голяма от 1 550 кг

 

3.16 Разходи за гараж или паркинг на пътнически превозни средства

 

3.17 Разходи, свързани с превозни средства, различни от леки пътнически и многофункционални автомобили, мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и от въздухоплавателни средства с маса, по-голяма от 1 550 кг, различни от разходите за техническо обслужване, гараж и паркинг

 

Код 4. Пътни такси и пътен данък

 

4.1 Пътни такси за превозни средства, чиято маса надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

4.2 Пътни такси за превозни средства,

4.2.1 PKW

чиято маса не надвишава 3 500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз

4.2.2 LKW

4.3 Пътни такси за превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз

 

4.4 Пътни такси за всички превозни средства, преминаващи по моста "Great Belt"

 

4.5 Пътни такси за всички превозни средства, преминаващи по моста "Oresund"

 

4.6 Пътни такси за превозни средства с повече от 9 места за сядане, чиито пътници заплащат своя превоз

 

4.7 Пътни такси за превозни средства с по-малко от 9 места за сядане, чиито пътници заплащат своя превоз

 

4.8 Пътни такси за превозни средства,

4.8.1 За организатора на събитието

използвани във връзка с конференции, панаири, изложения или конгреси

4.8.2 За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора

Код 5. Пътни разходи, като например разноски за таксиметров или обществен транспорт

 

5.1 За данъчно задълженото лице или за служител на данъчно задължено лице

 

5.2 За лица, различни от данъчно задълженото лице или от служител на данъчно задължено лице

 

5.3 За данъчно задълженото лице или за

5.3.1 За организатора на събитието

служител на данъчно задължено лице във връзка с конференции, панаири, изложения или конгреси

5.3.2 За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора

Код 6. Настаняване

 

6.1 Разходи за отсядане и настаняване за данъчно задълженото лице или за служител на данъчно задължено лице

 

6.2 Разходи за отсядане и настаняване за лица, различни от данъчно задълженото лице или от служител на данъчно задължено лице

 

6.3 Разходи за отсядане и настаняване за данъчно задълженото лице или за служител на данъчно задължено лице, участващи на конференции за повишаване на квалификацията

 

6.4 Разходи за отсядане и настаняване за

6.4.1 За организатора на събитието

данъчно задълженото лице или за служител на данъчно задължено лице във връзка с конференции, панаири, изложения или конгреси

6.4.2 За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора

6.5 Разходи за отсядане и настаняване за служител на данъчно задължено лице, което осъществява доставка на стоки и услуги

 

6.6 Разходи за отсядане и настаняване за последващи доставки

 

6.7 Разходи за отсядане и настаняване, различни от 6.5 или 6.6

 

Код 7. Храна, напитки и ресторантьорски услуги

 

7.1 Храна и напитки, осигурявани от хотели, барове, ресторанти и пансиони,

7.1.1 За данъчно задълженото лице или за служител на данъчно задължено лице

включително закуска

7.1.2 За лица, различни от данъчно задълженото лице или от служител на данъчно задължено лице

7.2 Храна и напитки, осигурявани при

7.2.1 За организатора на събитието

конференции, панаири, изложения или конгреси

7.2.2 За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора

7.3 Храна и напитки за служител на данъчно задължено лице, което осъществява доставка на стоки и услуги

 

7.4 Ресторантски услуги, закупени за последващи доставки

 

7.5 Покупка на храна, напитки или ресторантски услуги, различни от 7.2, 7.3 и 7.4

 

Код 8. Достъп до панаири и изложби

 

8.1 За данъчно задълженото лице или за служител на данъчно задължено лице

 

8.2 За лица, различни от данъчно задълженото лице или от служител на данъчно задължено лице

 

Код 9. Разходи за луксозни стоки, забавления и развлечения

 

9.1 Покупка на алкохол

 

9.2 Покупка на промишлено обработен тютюн

 

9.3 Разходи за посрещане и развлечения

9.3.1 С цел популяризиране

 

9.3.2 Не с цел популяризиране

9.4 Разходи за техническо обслужване на плавателните съдове с развлекателно предназначение

 

9.5 Разходи за произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети

 

9.6 Разходи за луксозни стоки, забавления и развлечения с рекламна цел

 

9.7 Разходи за луксозни стоки, забавления и развлечения, различни от 9.1, 9.2 и 9.3

 

10. Други

 

10.1 Инструменти

 

10.2 Поправки в рамките на гаранционния срок

 

10.3 Образователни услуги

 

10.4 Работа по имущество

10.4.1 Работа по недвижимо имущество

 

10.4.2 Работа по недвижимо имущество, използвано за жилищни цели

 

10.4.3 Работа по движимо имущество, различно от код 3

10.5 Покупка или наем на имущество

10.5.1 Покупка или наем на недвижимо имущество

 

10.5.2 Покупка или наем на недвижимо имущество, използвано за жилищни цели или с туристическо или развлекателно предназначение

 

10.5.3 Покупка или наем на движимо имущество, свързано или употребявано във връзка с недвижимо имущество, използвано за жилищни цели или с туристическо или развлекателно предназначение

 

10.5.4 Покупка или наем на движимо имущество, различно от код 2

10.6 Снабдяване с вода, газ или електричество от разпределителната мрежа

 

10.7 Подаръци с малка стойност

 

10.8 Канцеларски разходи

 

10.9 Участие в панаири и семинари,

10.9.1 Панаири

образователни инициативи или обучения

10.9.2 Семинари

 

10.9.3 Образователни инициативи

 

10.9.4 Обучения

10.10 Преференциални общо фиксирани ставки върху селскостопански животни и земеделска продукция

 

10.11 Пощенски разходи за изпращането на писма извън ЕС

 

10.12 Разходи за телефон и факс във връзка с настаняването

 

10.13 Стоки и услуги, придобити от туроператора с цел пряка употреба от страна на пътуващия

 

10.14 Закупени за препродажба стоки, различни от 1.6

 

10.15 Закупени за препродажба услуги, различни от 6.6 и 7.4

 

10.16 Работа по имущество

10.16.1 Работа по недвижимо имущество, използвано като седалище/жилище, туристическо или развлекателно съоръжение

 

10.16.2 Работа по недвижимо имущество, различно от 10.16.1

 

10.16.3 Работа по движимо имущество, свързано или употребявано във връзка с недвижимото имущество в 10.16.1

 

10.16.4 Работа по движимо имущество, различно от 10.16.3

10.17 Разходи за имущество

10.17.1 Разходи за недвижимо имущество, използвано за жилищни цели или с туристическо или развлекателно предназначение

 

10.17.2 Разходи за недвижимо имущество, различно от 10.17.1