Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ


Приета с ПМС № 55 от 18.03.1993 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.24 от 26 Март 1993г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 1994г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 1994г., изм. ДВ. бр.37 от 3 Май 1994г., изм. ДВ. бр.77 от 23 Септември 1994г., изм. ДВ. бр.101 от 9 Декември 1994г., изм. ДВ. бр.106 от 13 Декември 1996г., изм. ДВ. бр.58 от 21 Юли 1997г., изм. ДВ. бр.78 от 10 Септември 1997г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Май 1999г., изм. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.112 от 29 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.96 от 11 Октомври 2002г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.96 от 28 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.100 от 30 Ноември 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.73 от 17 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.14 от 17 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.80 от 16 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.59 от 29 Юли 2016г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2018г., изм. ДВ. бр.18 от 1 Март 2019г., изм. ДВ. бр.54 от 9 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 18 Август 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 29 Юли 2022г., изм. ДВ. бр.70 от 30 Август 2022г., доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2024г.

 


Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г.)

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г.)


Чл. 3. (1) За проверка и маркиране на златни и сребърни изделия (по сравнителен метод) се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г.) за златни изделия - 0,50 лв. за 1 бр.;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г.) за сребърни изделия - 0,30 лв. за 1 бр.;
3. (изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г. бр. 58 от 1997 г.) за златни изделия за зъболекарски цели - 0,20 лв. за 1 бр.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) За количествено определяне чрез химически анализ на злато, сребро и платина в изделия от благородни метали се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г.) за златни изделия - за 1 проба 10 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г.) за сребърни изделия - за 1 проба 5 лв.;
3. (нова - ДВ, бр. 12 от 2015 г.) за платинени изделия - за 1 проба 20 лв.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г., отм. - ДВ, бр. 2 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) (1) За вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, се събират следните такси:
1. за вписване като обменно бюро - 1000 лв.;
2. за вписване на пункт за обмяна на валута - 200 лв.;
3. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г.)
(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2019 г., в сила от 01.03.2019 г.)


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г.)

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2020 г., отм. - ДВ, бр. 60 от 2022 г., в сила от 01.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2022 г., в сила от 31.08.2022 г.) За упражняване на финансов контрол при отпечатването на ценни книжа по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (ДВ, бр. 101 от 1994 г.) се събира такса в размер 5 на сто от цената на готовата продукция без включен данък върху добавената стойност.

Чл. 9. (Нов, предишния чл. 9 става чл. 12 - ДВ, бр. 106 от 1996 г.)
(1) (Изм. - бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г.) За заверяване на преписи от документи, издадени в системата на Министерството на финансите, се заплаща такса 0,5 лв. за първа страница и по 0,2 лв. за всяка следваща страница.
(2) (Изм. - бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2003 г.)
(3) (Нова - ДВ, бр. 78 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2002 г.) За проверка и заверка на декларациите по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол - образец № 1, се заплаща такса в размер 70 лв.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 1997 г., предишна ал. 3, бр. 78 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 112 от 2001 г.) За издаване на други удостоверения от органите в системата на Министерството на финансите се заплаща такса в размер 1,00 лв.

Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 1 от 1994 г., отм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г.)

Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 18 от 1994 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) За издаване на разрешение лицата по чл. 21, ал. 1 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия заплащат такса в размер 250 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 1996 г., бр. 58 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., в сила от 29.07.2016 г.) За издаване на разрешение лицата по чл. 24 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия заплащат такса в размер 500 лв.
(3) Таксите по ал. 1 и 2 се заплащат независимо една от друга.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г., отм. - ДВ, бр. 1 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)

Чл. 12. (Предишен чл. 9 - ДВ, бр. 106 от 1996 г.) По искания за извършване на действия или за издаване на документи, както и за извършването на тези действия или за издаването на документи, непосочени в тарифата, се събира таксата, предвидена за подобни искания, действия или документи.

Чл. 13. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г.) За издаване на лиценз за извършване на безмитна търговия в обекти по чл. 2, т. 1 и 3 от Закона за безмитната търговия се заплаща еднократна такса в размер 10 000 лв.


Чл. 14. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 15. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., доп. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 25. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 26. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 29. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 30. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 31. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г.)


Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2010 г.) (1) За явяване на изпит за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор" се събира такса в размер 40 лв.
(2) За издаване на сертификат или за издаване на дубликат на сертификата "вътрешен одитор в публичния сектор" се събира такса в размер 3 лв.

 

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 73 от 2020 г.) За вписване в публичния регистър по чл. 9а, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се събират следните такси:
1. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2024 г., в сила от 05.03.2024 г.) за вписване като лице, което по занятие предоставя услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, услуги за прехвърляне или обмяна на виртуални активи, услуги по съхраняване на виртуални активи и управление на такива, позволяващо осъществяването на контрол върху активите, и услуги, свързани с публично предлагане на виртуални активи - 50 лв.;
2. за вписване на доставчик на портфейли, който предлага попечителски услуги - 50 лв.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм. - ДВ, бр. 79 от 2008 г., в сила от 09.09.2008 г.)

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 240 ОТ 8 СЕПТЕМВРИ 2006 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА ФОНД "РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕГОВАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 19.09.2006 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 307 ОТ 21 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 108 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 17. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 ОТ 8 ЯНУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 20.02.2007 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 281 ОТ 22 НОЕМВРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2008 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 219 ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА СТРУКТУРАТА, ДЕЙНОСТТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И НА НЕЙНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
(ОБН. - ДВ, БР. 79 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 09.09.2008 Г.)

§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187 ОТ 22 ЮЛИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ И ЗА ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРОМИШЛЕНА ОБРАБОТКА НА ТЮТЮН И ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ
(ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 29.07.2016 Г.)

§ 20. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТЮТЮНЕВИТЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 1 от 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2018 Г.)

§ 10. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2018 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 01.03.2019 Г.)

 

§ 9. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 ОТ 26 ЮЛИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 60 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.09.2022 Г., ОТМ. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г.)

 

§ 28. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2022 г. с изключение на § 1, т. 3, буква "б", т. 22, буква "а", подбуква "бб", буква "ж", подбуква "бб" и буква "м", подбуква "бб", които влизат в сила от 1 януари 2023 г.


Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256 ОТ 26 АВГУСТ 2022 Г. ЗА ОТМЯНА НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ И ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ИНСТИТУТА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ АНАЛИЗИ И ПРОГНОЗИ

(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2022 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 31 август 2022 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36 ОТ 29 ФЕВРУАРИ 2024 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 05.03.2024 Г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 39, ал. 2, т. 1
(Ново - ДВ, бр. 49 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г.)

Приложение № 2 към чл. 39, ал. 2, т. 2
(Ново - ДВ, бр. 49 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 80 от 2015 г.)