Регламент (ЕО) № 1174/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за определяне на правила за прилагането на членове 34а и 37 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета по отношение на възстановяването на данъка върху добавената стойност по силата на Директива 2008/9/ЕО на Съвета

Регламент (ЕО) № 1174/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година  за определяне на правила за прилагането на членове 34а и 37 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета по отношение на възстановяването на данъка върху добавената стойност по силата на Директива 2008/9/ЕО на Съвета
 
 
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,
 
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета от 7 октомври 2003 г. относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 218/92 [1], и по-специално членове 34а и 37 от него,
като взе предвид Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка [2], и по-специално член 11 от нея,
като има предвид, че:
 
(1) В член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО се предвижда, че държавата-членка по възстановяване може да поиска от заявителя да представи в електронен вид допълнителна кодирана информация към кодовете, посочени в член 9, параграф 1 от Директива 2008/9/ЕО, доколкото тази информация е необходима поради наличието на ограничения върху правото на приспадане по Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [3] или за прилагането на дерогацията, получена от държавата-членка по възстановяване съгласно член 395 или 396 от посочената директива.
(2) Съгласно член 34а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 компетентните органи на държавата-членка по възстановяване изпращат по електронен път до компетентните органи на другите държави-членки всяка информация, изисквана от тях по член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО.
(3) За тази цел следва да бъдат определени техническите условия за преноса на допълнителната информация, изисквана от страна на държавите-членки по член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО. По-специално следва да бъдат уточнени кодовете, които да се използват при преноса на тази информация. Посочените в приложението към настоящия регламент кодове са разработени от Постоянния комитет по административно сътрудничество въз основа на информацията, изисквана от страна на държавите-членки за целите на прилагането на член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО.
(4) Съгласно член 11 от Директива 2008/9/ЕО от заявителите може да се изисква да предоставят описание на стопанската си дейност чрез хармонизирани кодове. За тази цел следва да се използват широко използваните кодове, предвидени в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области [4].
(5) Член 14 от Регламент (ЕО) № 1798/2003 постановява, че по молба на запитващия орган запитаният орган нотифицира адресата за всички актове и решения, издадени от административните органи и свързани с прилагането на законодателството в областта на данъка върху добавената стойност на територията на държавата-членка, в която е установен запитващият орган.
(6) Ако държавата-членка по възстановяване поиска от държавата-членка по установяване за целите на прилагането на Директива 2008/9/ЕО да нотифицира заявителя за своите актове и решения, от съображения за защита на данните следва да е възможно тази нотификация да се извърши посредством общата комуникационна мрежа/общия системен интерфейс (CCN/CSI) по смисъла на член 2, параграф 1, точка 19 от Регламент (ЕО) № 1798/2003.
(7) Настоящият регламент определя правила за прилагането, inter alia, на член 34а, вмъкнат в Регламент (ЕО) № 1798/2003 по силата на член 1 от Регламент (ЕО) № 143/2008 на Съвета от 12 февруари 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1798/2003 по отношение на въвеждането на административно сътрудничество и на обмен на информация за правилата, свързани с мястото на доставка на услуги, специалните режими и процедурата по възстановяване на данъка върху добавената стойност [5]. Поради това настоящият регламент следва да влезе в сила на датата, на която започва да се прилага член 1 от Регламент (ЕО) № 143/2008.
(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по административно сътрудничество,
ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
Член 1
Когато държавата-членка по възстановяване уведомява други държави-членки, че тя се нуждае от допълнителна кодирана информация в електронен вид, както е предвидено в член 9, параграф 2 от Директива 2008/9/ЕО, за целите на предаването на тази информация се използват кодовете, установени в приложението към настоящия регламент.
Член 2
Когато държавата-членка по възстановяване се нуждае от описание на стопанската дейност на заявителя, както е предвидено в член 11 от Директива 2008/9/ЕО, тази информация се предоставя на четвърто ниво на кодовете по NACE Rev. 2, както е предвидено в член 2, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 1893/2006.
Член 3
Когато държавата-членка по възстановяване поиска от държавата-членка по установяване на адресата да уведоми адресата за актовете и решенията, свързани с възстановяване по силата на Директива 2008/9/ЕО, тази молба за уведомяване може да бъде предадена посредством общата комуникационна мрежа/общия системен интерфейс (CCN/CSI), както е предвидено в член 2, параграф 1, точка 19 от Регламент (ЕО) № 1798/2003.
Член 4
Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2010 г.
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.
Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.
За Комисията
László Kovács
Член на Комисията
[1] ОВ L 264, 15.10.2003 г., стр. 1.
[2] ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 23.
[3] ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.
[4] ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1.
[5] ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 1.
--------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ
Кодове, използвани при предаването на информация по член 34а, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1798/2003
Код 1.Гориво
1.1Гориво за превозни средства, чиято маса надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз | 1.1.1Бензин1.1.2Дизел1.1.3Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)1.1.4Природен газ1.1.5Биогориво |
1.2Гориво за превозни средства, чиято маса не надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз | 1.2.1Бензин1.2.2Дизел1.2.3Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)1.2.4Природен газ1.2.5Биогориво1.2.6PKW1.2.7LKW |
1.3Гориво за превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз | 1.3.1Бензин1.3.2Дизел1.3.3Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)1.3.4Природен газ1.3.5Биогориво |
1.4Гориво, което се използва единствено за изпитвани превозни средства | |
1.5Петролни продукти, използвани за смазване на превозни средства или двигатели | |
1.6Гориво, закупено за препродажба | |
1.7Гориво за товарни превозни средства | |
1.8Гориво за леки пътнически и многофункционални автомобили | 1.8.1Използвани единствено със стопанска цел1.8.2Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел1.8.3Използвани отчасти с цел, различна от 1.8.2 |
1.9Гориво за мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо или спортно предназначение, както и за въздухоплавателни средства с маса по-малка от 1550 кг | 1.9.1Използвани за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел1.9.2Използвани със стопанска цел |
1.10Гориво за машини и селскостопански трактори | 1.10.1Бензин1.10.2Дизел1.10.3Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)1.10.4Природен газ1.10.5Биогориво |
1.11Гориво за пътнически превозни средства с по-малко от 9 места за сядане или за автомобили, отдавани под наем | 1.11.1Бензин1.11.2Дизел1.11.3Втечнен нефтен газ (пропан-бутанова фракция)1.11.4Природен газ1.11.5Биогориво |
1.12Гориво за пътнически превозни средства, различно от 1.8 и 1.9 | |
1.13Гориво за превозни средства, за които не съществуват ограничения върху правото на приспадане | |
1.14Гориво за превозни средства, за които съществува ограничение върху правото на приспадане | |
Код 2.Наем на превозни средства
2.1Наем на превозни средства, чиято маса надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз | |
2.2Наем на превозни средства, чиято маса не надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз | 2.2.1За непрекъснат период, надхвърлящ 6 месеца2.2.1За непрекъснат период, ненадхвърлящ 6 месеца2.2.3PKW2.2.4LKW |
2.3Наем на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз | 2.3.1За непрекъснат период, надхвърлящ 6 месеца2.3.2За непрекъснат период, ненадхвърлящ 6 месеца |
2.4Наем на товарни превозни средства | |
2.5Наем на леки пътнически и многофункционални автомобили | 2.5.1Използвани единствено със стопанска цел2.5.2Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска или учебна цел2.5.3Използвани отчасти с цел, различна от 2.5.2 |
2.6Наем на мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо или спортно предназначение, както и на въздухоплавателни средства с маса по-малка от 1550 кг | 2.6.1Използвани за превоз на пътници с търговска или учебна цел2.6.2Използвани с друга стопанска цел |
2.7Наем на леки пътнически автомобили категория М1 | |
2.8Наем на пътнически превозни средства с повече от 9 места за сядане | |
2.9Наем на пътнически превозни средства с по-малко от 9 места за сядане | 2.9.1Използвани за търговски дейности2.9.2Използвани за дейности, различни от търговските |
2.10Наем на превозни средства, за които не съществуват ограничения върху правото на приспадане | |
2.11Наем на превозни средства, за които съществува ограничение върху правото на приспадане | |
2.12Наем на превозни средства, различен от 2.5 и 2.6 | |
Код 3.Разходи, свързани с превозните средства (различни от стоките и услугите, посочени под кодове 1 и 2)
3.1Разходи, свързани с превозни средства, чиято маса надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз | 3.1.1Покупка на превозни средства, чиято маса надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.1.2Техническо обслужване на превозни средства, чиято маса надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.1.3Покупка и монтаж на принадлежности за превозни средства, чиято маса надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.1.4Разходи за гараж или паркинг на превозни средства, чиято маса надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.1.5Други разходи, свързани с превозни средства, чиято маса надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз |
3.2Разходи, свързани с превозни средства, чиято маса не надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз | 3.2.1Покупка на превозни средства, чиято маса не надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.2.2Техническо обслужване на превозни средства, чиято маса не надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.2.3Покупка и монтаж на принадлежности за превозни средства, чиято маса не надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.2.4Разходи за гараж или паркинг на превозни средства, чиято маса не надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.2.5Други разходи, свързани с превозни средства, чиято маса не надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.2.6PKW3.2.7LKW |
3.3Разходи, свързани с превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз | 3.3.1Покупка на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.3.2Техническо обслужване на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.3.3Покупка и монтаж на принадлежности за превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.3.4Разходи за гараж или паркинг на превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз3.3.5Други разходи, свързани с превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз |
3.4Разходи, свързани с товарни превозни средства | 3.4.1Покупка на товарни превозни средства3.4.2Техническо обслужване на товарни превозни средства3.4.3Разходи за гараж или паркинг на товарни превозни средства3.4.4Разходи, свързани с товарни превозни средства, различни от 3.4.1, 3.4.2 и 3.4.3 |
3.5Техническо обслужване на леки пътнически и многофункционални автомобили | 3.5.1Използвани единствено със стопанска цел3.5.2Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел3.5.3Използвани отчасти със стопанска цел, различна от 3.5.2 |
3.6Техническо обслужване на мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и на въздухоплавателни средства с маса по-голяма от 1550 кг | 3.6.1Използвани за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел3.6.2Използвани с друга стопанска цел |
3.7Разходи, свързани с леки пътнически и многофункционални автомобили, различни от разходите за техническо обслужване, гараж и паркинг | 3.7.1Използвани единствено със стопанска цел3.7.2Използвани отчасти за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел3.7.3Използвани отчасти с цел, различна от 3.7.2 |
3.8Разходи, свързани с мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и на въздухоплавателни средства с маса по-голяма от 1550 кг, различни от разходите за техническо обслужване, гараж и паркинг | 3.8.1Използвани за превоз на пътници с търговска, учебна или наемна цел или с цел препродажба3.8.2Използвани с друга стопанска цел |
3.9Покупка на леки пътнически автомобили категория М1 | |
3.10Покупка на принадлежности за леки пътнически автомобили категория М1, включително сглобяване и монтаж | |
3.11Разходи, свързани с пътнически превозни средства с повече от 9 места за сядане или с товарни превозни средства | |
3.12Разходи, свързани с пътнически превозни средства с по-малко от 9 места за сядане, използвани за търговски дейности | |
3.13Разходи, свързани с превозни средства, за които не съществуват ограничения върху правото на приспадане | |
3.14Разходи, свързани с превозни средства, за които съществува ограничение върху правото на приспадане | |
3.15Техническо обслужване на пътнически превозни средства, различни от леки пътнически и многофункционални автомобили, мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и от въздухоплавателни средства с маса по-голяма от 1550 кг | |
3.16Разходи за гараж или паркинг на пътнически превозни средства | |
3.17Разходи, свързани с превозни средства, различни от леки пътнически и многофункционални автомобили, мотоциклети, каравани и плавателни съдове с туристическо и спортно предназначение, както и от въздухоплавателни средства с маса по-голяма от 1550 кг, различни от разходите за техническо обслужване, гараж и паркинг | |
Код 4.Пътни такси и пътен данък
4.1Пътни такси за превозни средства, чиято маса надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз | |
4.2Пътни такси за превозни средства, чиято маса не надвишава 3500 кг, с изключение на превозните средства, чиито пътници заплащат своя превоз | 4.2.1PKW4.2.2LKW |
4.3Пътни такси за превозни средства, чиито пътници заплащат своя превоз | |
4.4Пътни такси за всички превозни средства, преминаващи по моста "Great Belt" | |
4.5Пътни такси за всички превозни средства, преминаващи по моста "Öresund" | |
4.6Пътни такси за превозни средства с повече от 9 места за сядане, чиито пътници заплащат своя превоз | |
4.7Пътни такси за превозни средства с по-малко от 9 места за сядане, чиито пътници заплащат своя превоз | |
4.8Пътни такси за превозни средства, използвани във връзка с конференции, панаири, изложения или конгреси | 4.8.1За организатора на събитието4.8.2За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора |
Код 5.Пътни разходи, като например разноски за таксиметров или обществен транспорт
5.1За данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице | |
5.2За лица, различни от данъчнозадълженото лице или от служител на данъчнозадължено лице | |
5.3За данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице във връзка с конференции, панаири, изложения или конгреси | 5.3.1За организатора на събитието5.3.2За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора |
Код 6.Настаняване
6.1Разходи за отсядане и настаняване за данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице | |
6.2Разходи за отсядане и настаняване за лица, различни от данъчнозадълженото лице или от служител на данъчнозадължено лице | |
6.3Разходи за отсядане и настаняване за данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице, участващи на конференции за повишаване на квалификацията | |
6.4Разходи за отсядане и настаняване за данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице във връзка с конференции, панаири, изложения или конгреси | 6.4.1За организатора на събитието6.4.2За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора |
6.5Разходи за отсядане и настаняване за служител на данъчнозадължено лице, което осъществява доставка на стоки и услуги | |
6.6Разходи за отсядане и настаняване за последващи доставки | |
6.7Разходи за отсядане и настаняване, различни от 6.5 или 6.6 | |
Код 7.Храна, напитки и ресторантьорски услуги
7.1Храна и напитки, осигурявани от хотели, барове, ресторанти и пансиони, включително закуска | 7.1.1За данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице7.1.2За лица, различни от данъчнозадълженото лице или от служител на данъчнозадължено лице |
7.2Храна и напитки, осигурявани при конференции, панаири, изложения или конгреси | 7.2.1За организатора на събитието7.2.2За участник в събитието, когато разходите се начисляват пряко от организатора |
7.3Храна и напитки за служител на данъчнозадължено лице, което осъществява доставка на стоки и услуги | |
7.4Ресторантски услуги, закупени за последващи доставки | |
7.5Покупка на храна, напитки или ресторантски услуги, различни от 7.2, 7.3 и 7.4 | |
Код 8.Достъп до панаири и изложби
8.1За данъчнозадълженото лице или за служител на данъчнозадължено лице | |
8.2За лица, различни от данъчнозадълженото лице или от служител на данъчнозадължено лице | |
Код 9.Разходи за луксозни стоки, забавления и развлечения
9.1Покупка на алкохол | |
9.2Покупка на промишлено обработен тютюн | |
9.3Разходи за посрещане и развлечения | 9.3.1С цел популяризиране9.3.2С друга цел |
9.4Разходи за техническо обслужване на плавателните съдове с развлекателно предназначение | |
9.5Разходи за произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети | |
9.6Разходи за луксозни стоки, забавления и развлечения с рекламна цел | |
9.7Разходи за луксозни стоки, забавления и развлечения, различни от 9.1, 9.2 и 9.3 | |
Код 10.Други
10.1Инструменти | |
10.2Поправки в рамките на гаранционния срок | |
10.3Образователни услуги | |
10.4Работа по имущество | 10.4.Работа по недвижимо имущество10.4.2Работа по недвижимо имущество, използвано за жилищни цели10.4.3Работа по движимо имущество, различно от код 3 |
10.5Покупка или наем на имущество | 10.5.1Покупка или наем на недвижимо имущество10.5.2Покупка или наем на недвижимо имущество, използвано за жилищни цели или с туристическо или развлекателно предназначение10.5.3Покупка или наем на движимо имущество, свързано или употребявано във връзка с недвижимо имущество, използвано за жилищни цели или с туристическо или развлекателно предназначение10.5.4Покупка или наем на движимо имущество, различно от код 2 |
10.6Снабдяване с вода, газ или електричество от разпределителната мрежа | |
10.7Подаръци с ниска стойност | |
10.8Канцеларски разходи | |
10.9Участие в панаири и семинари, образователни инициативи или обучения | 10.9.1Панаири10.9.2Семинари10.9.3Образователни инициативи10.9.4Обучения |
10.10Преференциални общо фиксирани ставки върху селскостопански животни и земеделска продукция | |
10.11Пощенски разходи за изпращането на писма извън ЕС | |
10.12Разходи за телефон и факс във връзка с настаняването | |
10.13Стоки и услуги, придобити от туроператора с цел пряка употреба от страна на пътуващия | |
10.14Закупени за препродажба стоки, различни от 1.6 | |
10.15Закупени за препродажба услуги, различни от 6.6 и 7.4 | |
10.16Работа по имущество | 10.16.1Работа по недвижимо имущество, използвано като седалище/жилище, туристическо или развлекателно съоръжение10.16.2Работа по недвижимо имущество, различно от 10.16.110.16.3Работа по движимо имущество, свързано или употребявано във връзка с недвижимото имущество в 10.16.110.16.4Работа по движимо имущество, различно от 10.16.3 |
10.17Разходи за имущество | 10.17.1Разходи за недвижимо имущество, използвано за жилищни цели или с туристическо или развлекателно предназначение10.17.2Разходи за недвижимо имущество, различно от 10.17.1 |