Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.

 

В сила от 01.01.2023 г.

 

Обн. ДВ. бр. 66 от 1 Август 2023г.

 

Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2023 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

40 810 564,6

 1.

Данъчни приходи

35 559 400,0

 1.1.

Корпоративен данък

5 404 330,0

 1.2.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица

105 670,0

 1.3.

Данъци върху доходите на физически лица

6 100 000,0

 1.4.

Данък върху добавената стойност

17 005 000,0

 1.5.

Акцизи

5 939 000,0

 1.6.

Данък върху застрахователните премии

57 500,0

 1.7.

Мита и митнически такси

405 000,0

 1.8.

Други данъци

542 900,0

 2.

Неданъчни приходи

5 250 664,6

 3.

Помощи и дарения

500,0

 

(2) Приема държавния бюджет за 2023 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 II.

РАЗХОДИ

22 252 283,5

 1.

Текущи разходи

18 553 314,0

 

в т.ч.

 

 1.1.

Персонал

8 627 894,1

 1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 588 361,3

 1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

1 423 969,9

 1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

159 920,9

 1.2.3.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

4 470,5

 1.3.

Лихви

784 082,8

 1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

2 230 188,1

 2.

Капиталови разходи

3 515 589,9

 2.1

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

3 234 977,0

 2.2.

Капиталови трансфери

280 612,9

 3.

Прираст на държавния резерв (нето)

31 275,1

 4.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

20 704,5

 5.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

131 400,0

 5.1.

По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

130 000,0

 5.2.

По бюджета на съдебната власт

900,0

 5.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

 III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО

22 531 891,5

1.

 Предоставени трансфери за:

22 545 291,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Общините

7 016 289,2

1.2.

Държавното обществено осигуряване

10 572 946,5

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

2 714 315,8

 

в т.ч.

 

1.3.1.

 – от Министерството на здравеопазването

153 282,6

1.4.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд

522 757,4

1.5.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“

335 316,2

2.

 Получени трансфери от:

13 400,0

 

     в т.ч.

 

2.1.

Държавното обществено осигуряване

7 400,0

2.1.1.

– за Министерството на труда и социалната политика

4 000,0

2.1.2.

– за Министерството на транспорта и съобщенията

250,0

2.1.3.

– за Министерството на здравеопазването

3 150,0

 IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 042 408,2

 

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-6 016 018,6

 

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2023 г., както следва:                       

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

VІ.

 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

6 016 018,6

 

(5) Приема разходи по централния бюджет за 2023 г. за изпълнение на политики, както следва:

 

Направление на средствата

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

ОБЛАСТ НАУКА

 

1.1.

За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта

89 107,0

1.2.

За допълнително финансиране за увеличаване на възнагражденията на академичния състав в Селскостопанската академия, считано от 1 август 2023 г.

3 000,0

2.

ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ

 

2.1.

За саниране, ремонт и обзавеждане на студентски общежития

37 944,8

2.2.

За изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, в т.ч. дофинансиране на ремонт на училищата по Оперативна програма „Региони в растеж“

80 000,0

2.3.

За разширяване на достъпа и обхващането в задължително предучилищно образование на 4-годишните деца

7 000,0

2.4.

За повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик; допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения

45 000,0

2.5.

За изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата

5 000,0

2.6.

За компенсиране на разходите за отглеждане и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в държавни и общински детски градини и училища (чл. 283 от Закона за предучилищното и училищното образование)

10 000,0

2.7.

За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища от 1 август 2023 г.

16 000,0

2.8.

За въвеждане на допълващ стандарт за 2023 г. за месечна помощ за ученици, настанени по реда на Закона за закрила на детето в социални услуги за резидентна грижа, в размер на 38 лв.

1 700,0

2.9.

За финансиране на повишените разходи за храна на образователните институции в системата на предучилищното и училищното образование, за допълнителна подкрепа на личностното развитие в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за финансиране на недостига на разходи за транспорт на педагогическите специалисти

15 000,0

2.10.

За социална и образователна подкрепа на деца и ученици от уязвими групи

7 800,0

2.11.

За възлагане на изработване на работни проекти за нова сграда за Факултет по фармация в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас

220,0

3.

ОБЛАСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

3.1.

За закупуване на ваксини срещу COVID-19

140 000,0

3.2.

За компенсиране на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини

10 000,0

3.3.

За организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирани репродуктивни техники

2 000,0

3.4.

За увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването – за Центровете за спешна медицинска помощ и за Регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г. и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала

30 000,0

3.5.

За изграждане на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ в град Бургас, чрез бюджета на Община Бургас

1 500,0

4.

ОБЛАСТ ОТБРАНА

 

4.1.

За съпътстващи разходи по придобиването на новия тип боен самолет – I-ви етап (транспорт, ДДС и мита)

15 700,0

4.2.

За придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада

100 000,0

4.3.

За придобиване, модернизация, поддръжка и ремонт на въоръжение, ракети, торпеда и техника и за ремонт и изграждане на инфраструктура

545 748,2

4.4.

За придобиване на боеприпаси и горива за бойна подготовка

40 000,0

4.5.

За увеличаване на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на отбраната, считано от 1 август 2023 г.

75 000,0

5.

ОБЛАСТ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 

5.1.

За реализиране на Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти

10 000,0

6.

ОБЛАСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА

 

6.1.

За реализиране на културни програми в чужбина, планове за управление и опазване на недвижимо културно наследство, финансиране на държавни културни институти в областта на сценичните изкуства и други дейности по реда на ЗЗРК и ЗКН – по предложение на министъра на културата

17 665,0

6.2.

За Рилския манастир (за източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия)

400,0

6.3.

За финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното наследство и библиотечното дело чрез увеличаване с до 8 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала

1 572,0

6.4.

За финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките с регионален характер чрез увеличаване с до 8 на сто и на читалищата с увеличение до 4 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала

10 763,0

6.5.

За допълнителен трансфер (субсидия) от държавния бюджет по бюджета на Българското национално радио за увеличение на възнагражденията на персонала считано от 1 август 2023 г. за изпълнението на функциите им като национален обществен доставчик на радиоуслуги

1 500,0

7.

ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА

 

7.1.

За подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина

200,0

7.2.

За развитие на двустранните и многостранните отношения в областта на външната политика, за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от членството в международни организации, и за подпомагане развитието на историческите български общности в чужбина, включително и за обезпечаване на проект „Изграждане на нова спортна зала на гимназията в гр. Тараклия“ и проект „Довършване на хранителен блок в Теоретичния лицей в с. Твърдица, район Тараклия“

7 200,0

7.3.

За актуализация на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат

2 400,0

8.

ОБЛАСТ ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

8.1.

За осигуряване на подкрепа на земеделските стопани по национални мерки и за компенсации на повишените цени на енергоносители, фуражи, препарати за растителна защита, горива и торове

363 000,0

8.2.

За мерки за компенсиране на земеделските стопани за претърпени щети от неблагоприятни климатични събития, вкл. преди периода на застраховане

20 000,0

8.3.

За увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на земеделието и храните – за Българската агенция по безопасност на храните, считано от 1 август 2023 г.

6 000,0

8.4.

За увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на земеделието и храните – за Изпълнителната агенция по горите, считано от 1 август 2023 г.

2 000,0

9.

ОБЛАСТ ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ

 

9.1.

За увеличаване на основните заплати на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи, считано от 1 август 2023 г. с 10 на сто, както и допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения на служителите, заемащи длъжности по т. 2 – 13 и 15 от приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и 2 от Наредба № 8121з-919 от 13 юли 2017 г., вкл. за други плащания за персонала (за време на разположение; за специфични служебни дейности и условия за работа; за постигнати резултати; за облекло; порцион и пътни пари по време на платен годишен отпуск)

150 000,0

9.2.

За увеличаване на възнагражденията на персонала в Държавната агенция „Национална сигурност“, считано от 1 август 2023 г.

5 700,0

9.3.

За увеличаване на разходите за издръжка на Държавната агенция „Национална сигурност“

1 500,0

9.4.

За увеличаване на възнагражденията на персонала в Държавната агенция „Технически операции“, считано от 1 август 2023 г.

3 700,0

10.

ОБЛАСТ ПРАВОСЪДИЕ

 

10.1.

За увеличаване на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на правосъдието – за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, считано от 1 август 2023 г.

8 325,0

10.2.

За увеличаване на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на правосъдието – за Главна дирекция „Охрана“, считано от 1 август 2023 г.

2 725,0

11.

ОБЛАСТ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

 

11.1.

За субсидия за източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия

2 900,0

11.2.

За допълнителна субсидия за мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание

500,0

11.3.

За ремонт на старата джамия в гр. Пазарджик (Куршунлу джамия)

311,8

11.4.

За Софийска духовна семинария „Св. Йоан Рилски“ – за цялостен ремонт и консервационно-реставрационни дейности на оградата

1 300,0

11.5.

За изграждане на храм „Св. Иван Рилски“ за българската общност в Лондон

800,0

11.6.

За придобиване на храм „Св. св. Кирил и Методий“ за българската общност в Щутгарт

500,0

12.

ОБЛАСТ ЕФЕКТИВНО СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПРИХОДИ

 

12.1.

За увеличаване на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на финансите – за Националната агенция за приходите и за Агенция „Митници“, считано от 1 август 2023 г.

25 000,0

 

(6) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на разходите по ал. 5.

 

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

100 000,0

1.

Неданъчни приходи

100 000,0

1.1.

Съдебни такси

85 000,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 300,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

10 400,0

1.4.

Други приходи

3 300,0

II.

РАЗХОДИ

1 087 529,4

1.    

Текущи разходи

1 060 059,4

2.    

Капиталови разходи

26 570,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

26 570,0

3.    

 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

900,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

987 529,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

987 529,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2023 г., както следва:

 

 

 

Органи на съдебната власт

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 

Висш съдебен съвет

56 223,3

 

Върховен касационен съд

28 406,5

 

Върховен административен съд

34 181,7

 

Прокуратура на Република България

399 172,3

 

Съдилища на Република България

550 340,8

 

Национален институт на правосъдието

4 895,7

 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

13 409,1

 

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

900,0

 

Всичко:

1 087 529,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от органите на съдебната власт, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

174 779,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

109 654,8

 

 (4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.

(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.

(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.

(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 560,0

1.    

Неданъчни приходи

1 560,0

1.1.

Държавни такси

460,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 260,6

1.3.

Други приходи

-160,6

II.

РАЗХОДИ

104 642,3

1.    

Текущи разходи                                            

91 755,3

2.    

Капиталови разходи

12 387,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

12 387,0

3.    

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

103 082,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

103 082,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.    

Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“

63 776,4

 

 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи

500,0

2.    

Функционална област „Осигуряващи дейности“

38 310,1

3.    

Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)

1 834,0

4.

Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)

721,8

 

Всичко:

104 642,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Народното събрание, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

41 635,6

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

46 522,7

 

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.

(5) В срок един месец от обнародването на този закон председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.

(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.

(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.

(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.

(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

40,0

1.    

Неданъчни приходи

40,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

1.2.

Други приходи

 

II.

РАЗХОДИ                                      

25 199,1

1.    

Текущи разходи                                           

24 275,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

22 027,7

2.    

Капиталови разходи

924,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

924,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

25 159,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

25 159,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.    

Функционална област „Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности“

25 199,1

 

Всичко:

25 199,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Сметната палата, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

3 081,4

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

3 151,4

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                       

10 842,2

1.    

Текущи разходи                                           

10 642,2

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

8 056,2

2.    

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

10 842,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

10 842,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България“

10 842,2

 

Всичко:

10 842,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Администрацията на президента, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

2 733,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

2 733,0

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

12 721,7

1.

Неданъчни приходи

12 721,7

1.1.

Държавни такси

633,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 855,2

1.3.

Други приходи

4 233,5

II.

РАЗХОДИ                                       

149 238,3

1.    

Текущи разходи                                           

145 597,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

75 332,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

39 925,5

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

39 925,5

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

444,2

2.    

Капиталови разходи

3 641,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

3 641,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

136 516,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

136 516,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“

16 899,2

2.

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

559,7

3.

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

38 312,4

4.

Политика в областта на правото на вероизповедание

40 253,5

5.

Политика в областта на архивното дело

9 620,5

6.

Бюджетна програма „Администрация“

13 308,7

7.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

30 284,3

7.1.

Бюджетна програма „Други дейности и услуги“

18 308,0

7.2.

Бюджетна програма „Убежище и бежанци“

11 976,3

 

Всичко:

149 238,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерския съвет, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

69 890,2

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

88 874,4

 

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

За източноправославното вероизповедание – на Българската православна църква – Българска патриаршия, в т. ч.:

31 000,0

1.1.

Рилски манастир

200,0

1.2.

Троянски манастир

200,0

1.3.

Бачковски манастир

200,0

 2.

За мюсюлманското вероизповедание – на Мюсюлманското изповедание

6 387,0

 3.

За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква – Българска патриаршия – на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа

650,0

 4.

За Българските православни църковни общини в чужбина

750,0

 5.

За Католическата църква в България

300,0

 6.

За протестантските вероизповедания в България

698,5

 7.

За Религиозната общност на евреите в България

70,0

 8.

За Арменската Апостолическа православна света църква

70,0

 

Всичко:

39 925,5

 

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                      

5 663,1

1.    

Текущи разходи                                           

5 443,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

4 823,1

2.    

Капиталови разходи

220,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

220,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

5 663,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

5 663,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Върховенство на Конституцията“

5 663,1

 

Всичко:

5 663,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Конституционния съд, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

840,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

838,0

 

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                      

4 112,0

1.    

Текущи разходи                                           

4 041,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

2 951,0

2.     

Капиталови разходи

71,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

71,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

4 112,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

4 112,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Защита правата на гражданите“

4 112,0

 

Всичко:

4 112,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Омбудсмана, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

1 159,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

1 159,1

 

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

246 287,3

1.

Неданъчни приходи

246 287,3

1.1.

Държавни такси

242 842,4

1.2.

Приходи и доходи от собственост

729,8

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 416,0

1.4.

Други приходи

1 299,1

II.

РАЗХОДИ                                      

682 182,3

1.    

Текущи разходи                                           

651 876,2

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

458 756,9

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

4 470,5

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

4 470,5

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 500,0

2.    

Капиталови разходи

30 306,1

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

30 306,1

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

435 895,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

461 188,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-6 600,0

2.1.

        Предоставени трансфери (-)

-6 600,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

 

-18 693,1

3.1.

       Предоставени трансфери (-)

-18 693,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

90 347,8

 2.

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

484 112,7

 3.

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

63 068,3

 4.

Политика в областта на управлението на дълга

6 598,2

 5.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

 

 5.1.

Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“

 

 6.

Бюджетна програма „Администрация“

38 055,3

 

Всичко:

682 182,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на финансите, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

246 148,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

234 329,4

 

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

53 122,3

1.

Неданъчни приходи

53 122,3

1.1.

Държавни такси

41 086,1

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 846,2

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

250,0

1.4.

Други приходи

3 940,0

II.

РАЗХОДИ                                      

173 237,8

1.    

Текущи разходи                                           

158 980,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

45 537,6

2.    

Капиталови разходи

7 413,3

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7 413,3

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

6 844,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

120 115,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

126 491,2

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-6 375,7

2.1.

       Предоставени трансфери (-)

-6 375,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

170 396,3

 2.

Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика

1 619,5

 3.

Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница

1 222,0

 

Всичко:

173 237,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на външните работи, както следва:

 

 

Показатели

 

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

126 673,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

126 673,3

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 844,5 хил. лв., в т.ч. 844,5 хил. лв. по Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите – членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, одобрени от Европейската комисия и представителите на правителствата на държавите членки на 18 юли 2018 г. (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 101 от 2018 г.). Утвърдените средства не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.

(5) Утвърждава целеви средства в размер на 4 429,4 хил. лв. за националната вноска за 2023 г. за изпълнението на мерки за помощ, финансирани чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира.

 

Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

104 000,0

1.

Неданъчни приходи

104 000,0

1.1.

Държавни такси

40,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

84 300,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 080,0

1.4.

Други приходи

18 580,0

II.

РАЗХОДИ                                      

2 382 167,1

1.    

Текущи разходи                                           

1 901 068,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 485 683,5

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

4 210,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

3 948,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

262,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Съюз на ветераните от войните в България

262,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 360,0

2.    

Капиталови разходи

481 098,3

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

481 098,3

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 278 167,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 328 981,2

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-50 814,1

2.1.

        Предоставени трансфери (-)

-50 814,1

2.1.1.

– за държавните висши училища

-50 814,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на отбранителните способности

2 269 528,3

 2.

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

112 638,8

 

Всичко:

2 382 167,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на отбраната, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

721 511,5

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

1 030 908,0

 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

12 940,0

 2.

Национален военен университет „Васил Левски“

21 395,1

 3.

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

10 723,0

 4.

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

5 756,0

 

Всичко:

50 814,1

 

(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 60 от 2019 г.) могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.

(6) Превеждането на средствата за изпълнението на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет и произтичащите от управлението и инвестирането на средствата по ал. 5 нетни постъпления от лихви, друга доходност, такси и комисиони, както и прехвърлянето по банкова бюджетна сметка на Министерството на отбраната в Българската народна банка на неусвоени средства по ал. 5, включително прехвърлянето на средствата от лихви и друга доходност, се отразяват като приходи и разходи по бюджета на Министерството на отбраната по реда, предвиден за отчитане по бюджетите на бюджетните организации на постъпления и плащания, произтичащи от операции, извършени чрез акредитивни и други подобни сметки.

 

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

323 000,0

1.

Неданъчни приходи

323 000,0

1.1.

Държавни такси

90 564,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

45 500,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

200 000,0

1.4.

Други приходи

-13 064,0

II.

РАЗХОДИ                                      

2 407 158,5

1.    

Текущи разходи                                           

2 387 573,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

2 169 159,5

2.    

Капиталови разходи

19 585,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

19 585,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 084 158,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 119 158,5

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-35 000,0

2.1.

       Предоставени трансфери (-)

-35 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

1 437 803,2

 2.

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

343 801,4

 3.

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

393 163,4

 4.

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

232 390,5

 

Всичко:

2 407 158,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

360 553,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

336 544,0

 

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

62 180,0

1.

Неданъчни приходи

62 180,0

1.1.

Държавни такси

61 944,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

36,0

1.3.

Други приходи

200,0

II.

РАЗХОДИ                                      

455 462,0

1.    

Текущи разходи                                           

434 646,6

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

340 813,2

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

19 890,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

19 890,0

2.    

Капиталови разходи

20 815,4

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

20 815,4

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

393 282,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

393 305,2

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-23,2

2.1.

       Предоставени трансфери (-)

-23,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на правосъдието

176 172,9

 2.

Политика в областта на изпълнение на наказанията

267 466,1

 3.

Бюджетна програма „Администрация“

11 823,0

 

Всичко:

455 462,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

140 679,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

113 098,2

 

(4) Утвърждава целеви текущи разходи за предоставяне на държавна субсидия на политическите партии по чл. 25 от Закона за политическите партии в размер до 19 200,0 хил. лв., които не могат да бъдат изразходвани за други цели.

 

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

47 000,0

1.

Неданъчни приходи

47 000,0

1.1.

Държавни такси

43 150,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

50,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

7 000,0

1.4.

Други приходи

-3 200,0

II.

РАЗХОДИ                                       

2 465 016,0

1.    

Текущи разходи                                           

2 458 663,4

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

232 653,8

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

14 424,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

8 924,6

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

5 499,4

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Сдружение „Съюз на инвалидите в България“

709,6

1.2.2.2.

Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“

282,9

1.2.2.3.

Сдружение „Съюз на слепите в България“

722,2

1.2.2.4.

Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“

212,8

1.2.2.5.

Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“

478,4

1.2.2.6.

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“

112,7

1.2.2.7.

Сдружение „Съюз на глухите в България“

372,6

1.2.2.8.

Сдружение „Българска асоциация „Диабет“

406,0

1.2.2.9.

Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“

92,0

1.2.2.10.

Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“

193,2

1.2.2.11.

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

312,8

1.2.2.12.

Сдружение „Център за психологически изследвания“

287,5

1.2.2.13.

Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“

59,8

1.2.2.14.

Сдружение „Национална организация „Малки български хора“

52,9

1.2.2.15.

Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“

59,8

1.2.2.16.

Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“

236,9

1.2.2.17.

Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“

51,8

1.2.2.18.

Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“

230,0

1.2.2.19.

Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“

113,9

1.2.2.20.

Сдружение „Българска асоциация за рекреация и туризъм“

51,8

1.2.2.21.

Сдружение „Национална асоциация на хората с придобити увреждания“

59,8

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

2 176 734,0

2.    

Капиталови разходи

6 352,6

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

6 352,6

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 418 016,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 414 016,0

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

4 000,0

2.1.

        Получени трансфери (+)

4 000,0

2.1.1.

– от Държавното обществено осигуряване

4 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция

140 756,8

2.

Политика в областта на трудовите отношения

32 210,0

3.

Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете

324 838,2

4.

Политика в областта на хората с увреждания

1 242 569,0

5.

Политика в областта на социалното включване

709 242,6

6.

Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции

1 225,6

7.

Бюджетна програма „Администрация“

14 173,8

 

Всичко:

2 465 016,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

2 231 353,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

2 231 704,4

 

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

39 285,0

1.

Неданъчни приходи

39 285,0

1.1.

Държавни такси

29 260,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

8 185,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

1.4.

Други приходи

-160,0

II.

РАЗХОДИ                                       

920 579,4

1.    

Текущи разходи                                           

887 766,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

443 613,3

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

255 131,3

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

249 931,3

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

5 200,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Български Червен кръст, в т.ч.:

5 200,0

1.2.2.1.1.

Планинска спасителна служба при Български Червен кръст

1 168,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

20 000,0

2.    

Капиталови разходи

32 812,6

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

13 683,2

2.2.

Капиталови трансфери

19 129,4

 

в т.ч.

 

2.2.1.

Български Червен кръст

1 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

879 111,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 029 243,9

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-150 132,6

2.1.

        Получени трансфери (+)

3 150,0

2.1.1.

– от Държавното обществено осигуряване

3 150,0

2.1.

        Предоставени трансфери (-)

-153 282,6

2.1.1.

– за Националната здравноосигурителна каса

-153 282,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

-2 183,1

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

2 183,1

1.

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

2 183,1

1.1.

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)

2 183,1

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

158 462,2

 2.

Политика в областта на диагностиката и лечението

690 412,1

 3.

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

38 101,0

 4.

Бюджетна програма „Администрация“

33 604,1

 

Всичко:

920 579,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

606 873,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

474 772,6

 

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2023 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.

(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2023 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.

 

Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

9 300,0

1.

Неданъчни приходи

8 800,0

1.1.

Държавни такси

875,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 418,7

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

35,0

1.4.

Други приходи

471,3

2.

Помощи и дарения

500,0

II.

РАЗХОДИ                                       

1 056 662,3

1.    

Текущи разходи                                           

1 032 375,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

611 956,1

1.1.1.

      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

55 573,9

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

18 531,7

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

18 431,7

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

100,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Македонски научен институт

100,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

16,0

2.    

Капиталови разходи

10 427,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 427,0

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

13 860,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 049 362,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 961 771,4

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-907 409,1

2.1.

        Получени трансфери (+)

 

2.2.

        Предоставени трансфери (-)

-907 409,1

2.2.1.

в т.ч. за Българската академия на науките

-160 449,7

2.2.2.

 за държавните висши училища

-746 959,4

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-5 000,0

3.1.

       Предоставени трансфери (-)

-5 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

2 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-2 000,0

1.

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

-2 000,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот

959 792,6

 2.

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

85 027,8

 3.

Бюджетна програма „Администрация“

11 841,9

 

Всичко:

1 056 662,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

443 150,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

442 152,6

 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Българска академия на науките

160 449,7

 2.

Технически университет – София

75 672,8

 3.

Технически университет – Варна

19 413,4

 4.

Технически университет – Габрово

9 228,6

 5.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

26 360,5

 6.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

10 090,1

 7.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

13 388,4

 8.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

11 053,7

 9.

Лесотехнически университет – София

12 071,3

 10.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

24 812,7

 11.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София

8 126,3

 12.

Университет за национално и световно стопанство – София

32 868,0

 13.

Икономически университет – Варна

13 901,3

 14.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

7 044,4

 15.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

108 975,3

 16.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

23 984,8

 17.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

42 348,6

 18.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

25 344,9

 19.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

17 243,6

 20.

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

22 123,4

 21.

Аграрен университет – Пловдив

11 338,0

 22.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

5 374,2

 23.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

8 385,5

 24.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

8 558,6

 25.

Национална художествена академия – София

9 497,3

 26.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

6 660,0

 27.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

4 721,9

 28.

Медицински университет – София

53 722,2

 29.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

40 299,5

 30.

Медицински университет – Пловдив

37 308,4

 31.

Медицински университет – Плевен

16 747,0

 32.

Тракийски университет – Стара Загора

33 198,6

 33.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

4 721,1

 34.

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

2 375,0

 

Всичко:

907 409,1

 

(5) В трансфера по ал. 4, т. 15 са включени средства в размер на 355,1 хил. лв. за осигуряване на дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

(6) В трансферите по ал. 4 по бюджетите на държавните висши училища са включени средства за персонал в размер на 104 050,7 хил. лв., като част от субсидията за издръжка на обучението над формираната по чл. 91, ал. 2 от Закона за висшето образование, от които 83 580,1 хил. лв. за осигуряване на достигнатите размери на възнагражденията на академичния състав.

 

Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

39 000,0

1.

Неданъчни приходи

39 000,0

1.1.

Държавни такси

500,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

38 300,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 100,0

1.4.

Други приходи

-900,0

II.

РАЗХОДИ                                      

357 307,0

1.    

Текущи разходи                                           

335 439,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

198 197,5

1.1.1.

      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

11 809,6

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

53 951,5

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

49 900,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

4 051,5

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Национален дарителски фонд „13 века България“

226,0

1.2.2.2.

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

412,0

1.2.2.3.

Съюз на народните читалища

86,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

666,6

2.    

Капиталови разходи

21 867,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

21 867,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

318 307,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

314 507,0

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

3 800,0

2.1.

        Получени трансфери (+)

3 800,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

42 202,8

 2.

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование

307 092,0

 3.

Бюджетна програма „Администрация“

8 012,2

 

Всичко:

357 307,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на културата, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

158 320,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

158 320,3

 

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

42 539,0

1.

Неданъчни приходи

42 539,0

1.1.

Държавни такси

39 625,6

1.2.

Приходи и доходи от собственост

2 559,1

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 410,0

1.4.

Други приходи

-1 055,7

II.

РАЗХОДИ                                      

114 675,6

1.    

Текущи разходи                                           

112 036,6

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

69 151,6

1.1.1.

    в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

49 429,2

1.2.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

280,0

2.    

Капиталови разходи

2 639,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 639,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

72 136,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

115 096,2

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-42 959,6

2.1.

        Получени трансфери (+)

6 000,0

2.1.1.

– от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

6 000,0

2.2.

        Предоставени трансфери (-)

-48 959,6

2.2.1.

в т.ч. за Българската академия на науките

-675,0

2.2.2.

 за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

-48 284,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

42 586,4

 2.

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

12 997,0

 3.

Други бюджетни програми:

27 386,1

 3.1.

Бюджетна програма „Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология“

27 386,1

 4.

Бюджетна програма „Администрация“

31 706,1

 

Всичко:

114 675,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

49 618,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

44 618,3

 

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

25 026,0

1.

Неданъчни приходи

25 026,0

1.1.

Държавни такси

18 815,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

5 204,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 629,0

1.4.

Други приходи

-1 622,0

II.

РАЗХОДИ                                      

85 137,9

1.    

Текущи разходи                                           

83 566,4

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

50 199,7

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

10 040,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

8 000,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

2 040,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Български институт за стандартизация

1 970,0

2.    

Капиталови разходи

1 571,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 571,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

60 111,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

83 043,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-22 836,7

2.1.

        Предоставени трансфери (-)

-22 836,7

2.1.1.

– за Държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“

-22 836,7

2.1.2

– за Държавното предприятие „Държавна петролна компания“

 

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-94,5

3.1.

       Предоставени трансфери (-)

-94,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

60 107,1

 2.

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

15 381,6

 3.

Бюджетна програма „Администрация“

9 649,2

 

Всичко:

85 137,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на икономиката и индустрията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

36 048,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

34 048,8

 

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                      

38 870,8

1.    

Текущи разходи                                           

38 544,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

12 876,2

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

14 630,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

14 630,0

2.    

Капиталови разходи

326,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

326,7

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

46 995,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

46 995,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

8 124,4

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-8 124,4

1.

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

-8 124,4

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика за развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика

38 870,8

 

Всичко:

38 870,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на иновациите и растежа, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

22 775,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

25 974,8

 

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

682 250,8

1.

Неданъчни приходи

682 250,8

1.1.

Държавни такси

2 642,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 300,0

1.3.

Други приходи

675 308,8

II.

РАЗХОДИ                                      

73 269,1

1.    

Текущи разходи                                           

67 043,6

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

11 461,9

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

49 553,5

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

49 553,5

2.    

Капиталови разходи

6 225,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 090,0

2.2.

Капиталови трансфери

5 135,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-608 981,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-608 977,3

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-4,4

2.1.

       Предоставени трансфери (-)

-4,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

0,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

64 498,4

 2.

Бюджетна програма „Администрация“

8 770,7

 

Всичко:

73 269,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

61 542,2

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

61 542,2

 

(4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 489,0 хил. лв. по Решение № 67 на Министерския съвет от 2023 г. за приемане на Програма за условията и реда за подбор на проекти за дейности, които се финансират със средства от Модернизационния фонд, които не могат да бъдат разходвани за други цели.

 

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

5 795,8

1.

Неданъчни приходи

5 795,8

1.1.

Държавни такси

654,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 500,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

200,0

1.4.

Други приходи

3 441,8

II.

РАЗХОДИ                                      

28 254,5

1.    

Текущи разходи                                           

28 083,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

5 096,8

2.    

Капиталови разходи

171,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

171,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

22 458,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

22 458,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

24 692,9

 2.

Бюджетна програма „Администрация“

3 561,6

 

Всичко:

28 254,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на туризма, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

46 271,2

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

44 939,3

 

Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

893 229,0

1.

Неданъчни приходи

893 229,0

1.1.

Държавни такси

887 620,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 530,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 570,0

1.4.

Други приходи

2 509,0

II.

РАЗХОДИ                                      

2 806 497,9

1.    

Текущи разходи                                           

1 437 734,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

108 440,6

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

637,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

637,0

2.    

Капиталови разходи

1 368 763,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 368 763,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 913 268,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 938 057,4

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-24 788,5

2.1.

       Предоставени трансфери (-)

-24 788,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

12 370,5

 2.

Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура

2 771 508,7

 3.

Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“

22 618,7

 

Всичко:

2 806 497,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

3 200 000,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

2 300 000,0

 

Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

174 386,0

1.

Неданъчни приходи

174 386,0

1.1.

Държавни такси

77 000,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

82 386,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

1.4.

Други приходи

13 000,0

II.

РАЗХОДИ                                      

289 563,2

1.    

Текущи разходи                                           

281 563,2

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

193 006,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

29 300,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

29 300,0

2.    

Капиталови разходи

8 000,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

115 177,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

180 796,6

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-44 949,9

2.1.

        Предоставени трансфери (-)

-44 949,9

2.1.1.

– за Селскостопанската академия

-44 949,9

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-20 669,5

3.1.

       Предоставени трансфери (-)

-20 669,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на земеделието и селските райони

223 770,9

 2.

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

7 219,0

 3.

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

35 612,2

 4.

Бюджетна програма „Администрация“

22 961,1

 

Всичко:

289 563,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на земеделието и храните, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

95 892,6

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

94 892,6

 

(4) Утвърждава средства в размер на 29 300,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ – ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

(5) Утвърждава средства в размер на 2 120,6 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

 

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

37 924,5

1.

Неданъчни приходи

37 924,5

1.1.

Държавни такси

25 757,7

1.2.

Приходи и доходи от собственост

807,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 169,0

1.4.

Други приходи

7 190,8

II.

РАЗХОДИ                                      

859 009,4

1.    

Текущи разходи                                           

623 108,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

57 324,9

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

529 820,8

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

529 820,8

1.2.1.1.

    – за „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД

196 190,0

1.2.1.2.

    – за Национална компания „Железопътна инфраструктура“

272 300,0

1.2.1.3.

    – за „Български пощи“ – ЕАД

61 330,8

2.    

Капиталови разходи

235 900,9

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

5 419,9

2.2.

Капиталови трансфери

230 481,0

2.2.1.

    – за Национална компания „Железопътна инфраструктура“

152 234,0

2.2.2.

    – за „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД

49 000,0

2.2.3.

    – за Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

29 247,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

821 084,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

746 042,6

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

115 257,7

2.1.

        Получени трансфери (+)

115 257,7

2.1.1.

– от Държавното обществено осигуряване

250,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-40 215,4

3.1.

       Предоставени трансфери (-)

-40 215,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на транспорта

767 805,3

 2.

Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност

62 909,4

 3.

Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“

28 294,7

 

Всичко:

859 009,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на транспорта и съобщенията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

806 638,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

801 138,1

 

(4) Утвърждава целеви средства за Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт общо в размер на 799,8 хил. лв., от тях за персонал 463,1 хил. лв., за издръжка 296,7 хил. лв. и за капиталови разходи 40,0 хил. лв., които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат разходвани за други цели. Средствата се разпределят по отделните видове транспорт, както следва: 

1. въздушен транспорт – общо в размер на 385,9 хил. лв., от тях персонал 205,9 хил. лв., издръжка 160,0 хил. лв. и капиталови разходи 20,0 хил. лв.;

2. воден транспорт – общо в размер на 201,3 хил. лв., от тях персонал 128,6 хил. лв., издръжка 62,7 хил. лв. и капиталови разходи 10,0 хил. лв.;

3. железопътен транспорт – общо в размер на 212,6 хил. лв., от тях персонал 128,6 хил. лв., издръжка 74,0 хил. лв. и капиталови разходи 10,0 хил. лв.

 

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Министерството на електронното управление за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                      

66 664,5

1.    

Текущи разходи                                            

59 745,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

22 475,8

2.    

Капиталови разходи

6 919,2

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

6 919,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

66 664,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

28 328,6

2.    

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

38 335,9

2.1.

        Получени трансфери (+)

38 335,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на електронното управление

66 664,5

 

Всичко:

66 664,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на електронното управление, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

44 648,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

43 988,7

 

Чл. 27. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

38 700,0

1.

Неданъчни приходи

38 700,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

38 893,0

1.2.

Други приходи

-193,0

II.

РАЗХОДИ                                      

137 093,5

1.    

Текущи разходи                                           

125 093,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

24 706,4

1.1.1.

      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

8 922,4

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

82 495,5

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

180,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

82 315,5

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

11 687,3

2.    

Капиталови разходи

12 000,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

11 300,0

2.2.

Капиталови трансфери

700,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

98 393,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

95 743,5

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2 800,0

2.1.

        Получени трансфери (+)

6 600,0

2.2.

        Предоставени трансфери (-)

-3 800,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-150,0

3.1.

       Предоставени трансфери (-)

-150,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

27 560,7

 2.

Политика в областта на спорта за високи постижения

82 812,0

 3.

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

14 044,7

 4.

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта

601,3

 5.

Политика в областта на младите хора

8 253,6

 6.

Бюджетна програма „Администрация“

3 821,2

 

Всичко:

137 093,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

104 047,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

104 017,0

 

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

200,0

1.

Неданъчни приходи

200,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

33,6

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

166,4

II.

РАЗХОДИ                                      

163 827,7

1.    

Текущи разходи                                           

153 335,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

144 868,4

2.    

Капиталови разходи

10 491,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 491,8

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

163 627,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

163 627,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума (хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на защитата на националната сигурност

163 827,7

 

Всичко:

163 827,7

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

24 195,5

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

18 412,5

 

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                      

4 797,4

1.    

Текущи разходи                                           

4 717,4

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

3 661,4

2.    

Капиталови разходи

80,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

80,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

4 797,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

4 797,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“

4 797,4

 

Всичко:

4 797,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

1 060,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

1 051,0

 

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                       

3 579,6

1.    

Текущи разходи                                           

3 379,6

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

2 649,0

2.    

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

3 579,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 579,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Противодействие и защита на гражданите от дискриминация“

3 579,6

 

Всичко:

3 579,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

913,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

909,6

 

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

700,0

1.

Неданъчни приходи

700,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

700,0

II.

РАЗХОДИ                                      

6 985,0

1.    

Текущи разходи                                           

5 295,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

4 216,2

2.    

Капиталови разходи

1 690,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 690,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

6 285,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

6 285,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Защита на личните данни на физическите лица“

6 985,0

 

Всичко:

6 985,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

2 381,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

2 753,8

 

Чл. 32. (1) Приема бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

40,0

1.

Неданъчни приходи

40,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

II.

РАЗХОДИ                                      

26 613,1

1.    

Текущи разходи                                           

24 893,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

20 227,4

2.    

Капиталови разходи

1 720,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 720,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

26 573,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

26 573,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности“

26 613,1

 

Всичко:

26 613,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

6 185,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

6 185,7

 

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

300,0

1.

Неданъчни приходи

300,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

300,0

II.

РАЗХОДИ                                      

53 448,5

1.    

Текущи разходи                                           

52 648,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

47 492,5

2.    

Капиталови разходи

800,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

53 148,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

53 148,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт“

53 448,5

 

Всичко:

53 448,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Националната служба за охрана, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

8 269,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

8 800,0

 

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                      

48 695,5

1.    

Текущи разходи                                           

47 745,5

2.    

Капиталови разходи

950,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

950,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

48 695,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

48 695,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България

48 695,5

 

Всичко:

48 695,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Държавната агенция „Разузнаване“, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

21 418,5

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

14 386,0

 

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

950,0

1.

Неданъчни приходи

950,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

950,0

II.

РАЗХОДИ                                      

30 812,6

1.    

Текущи разходи                                           

27 328,6

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

23 687,1

2.    

Капиталови разходи

3 484,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

3 484,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

29 862,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

30 362,6

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-500,0

2.1.

       Предоставени трансфери (-)

-500,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България“

30 812,6

 

Всичко:

30 812,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Националния статистически институт, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

9 058,5

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

8 858,5

 

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

6 000,0

1.

Неданъчни приходи

6 000,0

1.1.

Държавни такси

4 000,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

II.

РАЗХОДИ                                      

7 203,2

1.    

Текущи разходи                                           

7 003,2

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

6 156,9

2.    

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 203,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 203,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии“

7 203,2

 

Всичко:

7 203,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

1 039,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

1 021,3

 

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

182 935,0

1.

Неданъчни приходи

182 935,0

1.1.

Държавни такси

182 685,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

250,0

II.

РАЗХОДИ                                      

29 591,4

1.    

Текущи разходи                                            

11 820,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

8 948,8

2.    

Капиталови разходи

17 770,9

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

17 770,9

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-153 343,6

1.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-153 343,6

1.1.

        Предоставени трансфери (-)

-153 343,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Електронни съобщения и пощенски услуги“

29 591,4

 

Всичко:

29 591,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

21 547,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

20 549,6

 

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 200,0

1.

Неданъчни приходи

1 200,0

1.1.

Държавни такси

1 200,0

II.

РАЗХОДИ                                      

3 043,8

1.    

Текущи разходи                                            

2 903,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

2 203,4

2.    

Капиталови разходи

140,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

140,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 843,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 843,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Регулиране на медийните услуги и на услуги на платформи за споделяне на видеоклипове“

3 043,8

 

Всичко:

3 043,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Съвета за електронни медии, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

834,4

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

834,4

 

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

11 800,0

1.

Неданъчни приходи

11 800,0

1.1.

Държавни такси

11 709,9

1.2.

Приходи и доходи от собственост

9,1

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

81,0

II.

РАЗХОДИ                                      

20 562,0

1.    

Текущи разходи                                           

20 331,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

9 841,0

2.    

Капиталови разходи

231,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

231,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

8 762,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

8 762,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора“

20 562,0

 

Всичко:

20 562,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

10 681,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

10 681,0

 

(4) Утвърждава целеви разходи за издръжка, в т.ч. разходи за съдебни обезщетения и разноски, общо в размер на 8 500,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели.

 

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

8 500,0

1.

Неданъчни приходи

8 500,0

1.1.

Държавни такси

8 500,0

II.

РАЗХОДИ                                      

8 435,3

1.    

Текущи разходи                                           

8 265,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

4 374,9

2.    

Капиталови разходи

170,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

170,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

-64,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-64,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България“

8 435,3

 

Всичко:

8 435,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

4 229,6

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

4 042,6

 

Чл. 41. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                       

14 382,3

1.    

Текущи разходи                                           

13 582,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

11 507,4

2.    

Капиталови разходи

800,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

14 382,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

14 382,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Защита на класифицираната информация“

14 382,3

 

Всичко:

14 382,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

2 596,2

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

2 643,9

 

Чл. 42. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

2 050,0

1.

Неданъчни приходи

2 050,0

1.1.

Държавни такси

40,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

310,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 700,0

II.

РАЗХОДИ                                      

68 920,5

1.    

Текущи разходи                                           

26 748,7

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

12 835,3

2.    

Капиталови разходи

10 896,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 896,7

3.    

Прираст на държавния резерв (нето)

31 275,1

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

66 870,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

66 870,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:

68 920,5

 1.1.

Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“

52 732,4

 1.2.

Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“

16 188,1

 

Всичко:

68 920,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

94 000,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

94 000,1

 

(4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен до размера на договорите, свързани с покупко-продажбата по поддържане и обновяване на държавния резерв. Председателят на агенцията уведомява министъра на финансите за извършените промени на показателите по ал. 3 по реда на чл. 112, ал. 2 и ал. 8 от Закона за публичните финанси.

 

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

21 380,0

1.

Неданъчни приходи

21 380,0

1.1.

Държавни такси

18 380,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 000,0

II.

РАЗХОДИ                                      

21 859,2

1.    

Текущи разходи                                           

21 344,7

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

15 298,2

2.    

Капиталови разходи

514,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

514,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

479,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

479,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

0,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Регулация и надзор на небанковия финансов сектор“

21 859,2

 

Всичко:

21 859,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

6 907,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

6 517,0

 

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                      

2 339,0

1.    

Текущи разходи                                           

2 312,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 834,5

2.    

Капиталови разходи

27,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

27,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

2 339,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 339,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори“

2 339,0

 

Всичко:

2 339,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

501,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

501,8

 

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                       

7 134,1

1.    

Текущи разходи                                           

6 954,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

5 057,8

2.    

Капиталови разходи

180,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

180,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

7 134,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

7 134,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми“

7 134,1

 

Всичко:

7 134,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

1 481,2

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

2 075,3

 

Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

3 000,0

1.

Неданъчни приходи

3 000,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

2 246,7

1.2.

Други приходи

753,3

II.

РАЗХОДИ                                       

388 117,9

1.    

Текущи разходи                                           

375 496,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

57 743,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

300 350,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

300 350,0

2.    

Капиталови разходи

12 621,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 600,0

2.2.

Капиталови трансфери

2 021,8

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

425 117,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

425 117,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

40 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

-40 000,0

1.    

Предоставени кредити (нето)

-40 000,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони

347 854,3

 2.

Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите

433,0

 3.

Бюджетна програма „Администрация“

39 830,6

 

Всичко:

388 117,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Държавен фонд „Земеделие“, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

347 374,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

345 374,8

 

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ                                      

1 921,1

1.    

Текущи разходи                                           

1 826,6

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 400,1

2.    

Капиталови разходи

94,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

94,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

1 921,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 921,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област „Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства“

1 921,1

 

Всичко:

1 921,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

527,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

503,0

 

Чл. 48. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2023 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

92,0

1.

Неданъчни приходи

92,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

85,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

5,0

1.3.

Други приходи

2,0

II.

РАЗХОДИ                                      

83 265,1

1.    

Текущи разходи                                            

75 954,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

71 685,1

2.    

Капиталови разходи

7 311,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7 311,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)

83 173,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

83 173,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

83 265,1

 

Всичко:

83 265,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г.

27 200,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г.

11 465,0

 

Чл. 49. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2023 г. на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Българско национално радио

59 088,0

 

     в т.ч.

 

 

 – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

3 900,0

2.

Българска национална телевизия

86 238,2

 

     в т.ч.

 

 

 – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

6 100,0

3.

Българска телеграфна агенция

11 856,5

 

Чл. 50. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2023 г., както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Столична община – вътрешноградски транспорт

89 000,0

2.

За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

72 000,0

 

Всичко:

161 000,0

 

(2) Приема капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2023 г., както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

23 145,2

 

Всичко:

23 145,2

 

Чл. 51. Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2023 г., в т.ч.:

1. основни бюджетни взаимоотношения под формата на субсидии по механизъм съгласно приложението по видове и по общини: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 6 087 750,9 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 404 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 48 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 426 310,2 хил. лв.;

2. трансфери за други целеви разходи за местни дейности 50 000,0 хил. лв., както следва:

(хил. лв.)

 

Общини

 1. Основни бюджетни взаимоотношения

от тях:

 2. Трансфери за други целеви разходи за местни дейности

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

трансфери за местни дейности

Целева субсидия за капиталови разходи

обща изравнителна субсидия

за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

1

2(3+4+5+6)

3

4

5

6

7

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

 

 

 

Банско

16 839,4

15 851,3

 

136,8

851,3

141,6

Белица

13 348,1

10 342,7

1 450,0

286,1

1 269,3

26,6

Благоевград

81 376,0

75 708,7

2 341,7

387,0

2 938,6

764,1

Гоце Делчев

41 057,8

36 673,8

3 032,7

144,2

1 207,1

229,1

Гърмен

20 459,4

16 905,7

2 119,3

165,7

1 268,7

108,6

Kресна

6 803,5

5 295,9

737,2

123,5

646,9

32,7

Петрич

48 632,9

41 064,2

3 230,3

477,3

3 861,1

177,5

Pазлог

22 974,6

20 340,5

1 185,9

265,8

1 182,4

169,5

Cандански

45 735,5

38 368,0

3 347,7

467,6

3 552,2

252,2

Cатовча

18 695,9

15 425,2

1 911,9

166,2

1 192,6

101,4

Cимитли

17 021,8

13 933,4

1 521,2

220,2

1 347,0

24,8

Cтрумяни

7 472,4

4 904,4

885,8

267,2

1 415,0

16,6

Xаджидимово

11 057,2

8 513,1

1 362,1

110,2

1 071,8

31,2

Якоруда

11 396,9

9 115,1

1 368,7

112,1

801,0

10,7

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

 

 

 

Aйтос  

27 985,0

23 031,7

3 102,7

176,6

1 674,0

128,6

Бургас        

203 300,0

199 065,5

 

180,0

4 054,5

1 180,5

Kамено

11 485,1

9 600,8

857,4

61,0

965,9

161,9

Kарнобат

29 985,5

24 884,1

2 302,4

272,0

2 527,0

275,2

Mалко Tърново

6 352,6

4 448,2

590,8

141,6

1 172,0

66,3

Hесебър

23 269,3

21 917,4

 

101,7

1 250,2

1 465,9

Поморие

23 883,0

22 238,3

 

128,8

1 515,9

270,4

Приморско

6 122,9

5 573,2

 

40,9

508,8

489,9

Pуен

30 101,8

23 422,5

3 509,7

259,9

2 909,7

61,8

Cозопол

11 681,3

10 343,9

 

143,8

1 193,6

302,3

Средец

19 505,1

15 546,7

1 307,4

251,9

2 399,1

288,3

Cунгурларе

16 524,9

12 846,0

1 580,4

182,1

1 916,4

94,7

Царево

8 806,3

7 773,7

 

75,8

956,8

325,8

ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

 

 

 

 

Aврен

8 069,7

6 766,4

 

114,7

1 188,6

89,8

Aксаково

18 486,4

15 387,9

957,7

257,6

1 883,2

90,3

Белослав

13 960,4

12 813,1

617,7

42,8

486,8

58,3

Бяла

4 794,0

4 346,0

 

33,2

414,8

93,8

Bарна

280 523,2

274 539,8

 

258,2

5 725,2

2 269,6

Bетрино

5 918,0

4 399,0

516,7

124,9

877,4

47,7

Bълчи дол

12 739,1

10 182,8

909,6

167,6

1 479,1

113,7

Девня

7 654,3

7 138,5

 

78,7

437,1

53,4

Долни чифлик

22 037,7

18 349,3

2 114,8

174,4

1 399,2

35,6

Дългопол

15 345,2

12 172,4

1 737,7

143,0

1 292,1

55,0

Провадия

24 998,3

20 721,5

2 108,0

246,1

1 922,7

86,9

Cуворово

9 715,0

7 971,2

820,3

108,5

815,0

76,4

ОБЛАСТ ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

 

 

 

 

 

 

Bелико Tърново   

93 122,6

85 667,0

2 640,2

486,2

4 329,2

771,3

Горна Oряховица

38 043,9

33 124,8

3 264,6

116,6

1 537,9

288,9

Eлена

16 038,7

11 101,3

1 255,1

585,2

3 097,1

58,2

Златарица

7 202,4

5 521,7

527,2

134,1

1 019,4

36,4

Лясковец

10 477,3

8 797,8

838,6

79,5

761,4

81,9

Павликени

23 966,2

20 183,0

1 860,1

180,9

1 742,2

205,6

Полски Tръмбеш

11 650,2

9 258,6

1 162,2

80,3

1 149,1

152,5

Cвищов

29 651,8

24 982,1

3 038,6

117,6

1 513,5

274,7

Cтражица

15 426,3

12 404,1

1 295,4

171,3

1 555,5

78,0

Cухиндол

4 836,1

3 868,8

433,0

41,9

492,4

33,5

ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

 

 

 

Белоградчик

9 569,1

7 698,7

754,7

120,9

994,8

29,3

Бойница

4 497,1

3 653,7

336,8

50,1

456,5

27,1

Брегово

7 635,7

6 064,1

732,9

70,2

768,5

29,7

Bидин

50 013,3

42 399,6

4 697,2

195,2

2 721,3

525,3

Грамада

2 806,6

1 840,9

374,9

48,1

542,7

17,7

Димово

9 905,7

7 378,5

930,2

139,3

1 457,7

31,2

Kула

6 837,8

5 368,6

583,8

87,4

798,0

79,2

Mакреш

2 564,7

1 733,1

309,6

30,5

491,5

10,9

Hово село

4 996,1

4 114,7

461,9

24,8

394,7

35,2

Pужинци

6 758,3

5 210,6

733,6

64,3

749,8

8,7

Чупрене

4 914,5

3 692,7

524,9

56,1

640,8

14,5

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

 

 

 

 

Борован

7 472,4

5 908,7

879,4

73,2

611,1

48,9

Бяла Cлатина

27 741,9

23 846,4

2 479,7

106,3

1 309,5

201,3

Bраца

73 027,2

65 245,9

4 951,1

222,9

2 607,3

536,6

Kозлодуй

22 232,1

21 612,6

 

26,2

593,3

242,6

Kриводол

9 580,4

7 280,8

1 209,1

66,2

1 024,3

39,4

Mездра

22 797,8

18 167,8

2 229,7

242,5

2 157,8

255,0

Mизия

7 263,4

6 037,8

683,5

28,8

513,3

46,9

Oряхово

10 678,4

8 778,5

1 087,6

83,9

728,4

139,6

Pоман

10 115,9

8 021,2

905,3

131,2

1 058,2

27,5

Xайредин

6 588,3

5 286,2

694,7

50,9

556,5

 

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

 

 

 

 

 

Габрово

55 436,8

45 184,4

3 248,8

729,3

6 274,3

711,9

Дряново

12 820,8

9 811,1

969,0

255,3

1 785,4

38,5

Cевлиево

35 868,3

29 364,2

2 044,6

581,8

3 877,7

164,2

Tрявна

12 651,4

8 462,3

1 251,4

726,6

2 211,1

103,8

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

 

Балчик

18 615,1

16 612,9

 

251,6

1 750,6

307,5

Генерал Тошево

14 659,9

10 705,5

1 306,9

248,7

2 398,8

83,9

Добрич

75 840,5

69 116,8

5 351,5

57,8

1 314,4

552,8

Добричка

25 157,9

17 552,6

2 784,1

505,0

4 316,2

191,2

Kаварна

16 615,2

14 184,8

774,5

188,1

1 467,8

107,0

Kрушари

6 959,9

5 000,2

624,4

144,6

1 190,7

32,3

Tервел

15 880,5

12 160,5

1 879,4

186,2

1 654,4

126,9

Шабла

5 943,8

4 454,0

409,9

124,9

955,0

93,7

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

 

 

 

 

 

Aрдино

14 433,1

9 484,1

1 614,9

396,4

2 937,7

84,8

Джебел

11 987,9

8 228,9

1 209,8

180,2

2 369,0

62,8

Kирково

24 102,4

16 634,5

2 833,7

415,4

4 218,8

81,0

Kрумовград

25 988,4

18 510,0

2 346,0

516,8

4 615,6

217,8

Kърджали

77 069,7

64 356,3

5 790,9

487,6

6 434,9

176,1

Mомчилград

17 870,3

13 083,4

1 694,9

292,6

2 799,4

64,3

Черноочене

11 877,7

7 787,9

1 225,0

300,9

2 563,9

34,1

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

 

 

 

 

 

Бобовдол

8 042,6

6 033,5

759,7

153,8

1 095,6

151,5

Бобошево

3 344,8

2 025,8

451,7

93,5

773,8

18,4

Дупница

37 640,2

32 642,1

3 110,6

192,4

1 695,1

235,5

Kочериново

6 196,9

4 432,5

747,0

110,9

906,5

49,4

Kюстендил

53 333,9

44 436,3

3 720,1

750,7

4 426,8

605,6

Hевестино

4 515,7

2 540,6

529,3

179,5

1 266,3

40,7

Pила

3 916,9

3 043,0

382,6

42,5

448,8

52,7

Cапарева баня

6 631,7

5 406,5

673,8

66,0

485,4

109,4

Tрекляно

3 294,3

1 530,4

426,9

207,4

1 129,6

3,5

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

 

 

 

 

 

Aприлци

4 470,4

3 638,2

263,1

82,9

486,2

29,5

Летница

5 273,1

4 205,8

487,0

63,3

517,0

46,0

Ловеч

46 955,2

39 495,3

3 878,1

372,8

3 209,0

274,0

Луковит

21 942,7

18 652,8

2 006,5

119,6

1 163,8

95,6

Tетевен

22 061,0

18 601,8

1 975,0

169,5

1 314,7

102,6

Tроян

28 260,6

23 096,9

2 163,9

465,7

2 534,1

314,8

Угърчин

8 819,7

6 687,9

933,4

126,0

1 072,4

40,3

Ябланица

9 904,9

7 981,3

772,5

160,9

990,2

17,2

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

 

 

 

 

Берковица

23 025,0

19 142,1

1 915,2

227,6

1 740,1

103,9

Бойчиновци

9 402,5

7 175,8

1 257,3

56,0

913,4

53,0

Брусарци

5 963,8

4 458,3

729,1

54,6

721,8

28,3

Bълчедръм

10 545,5

8 479,2

1 185,9

47,4

833,0

72,6

Bършец

8 505,2

6 653,2

879,2

92,7

880,1

104,6

Георги Дамяново

4 268,8

2 860,1

528,0

69,3

811,4

29,4

Лом

26 603,6

23 035,9

2 354,2

107,6

1 105,9

192,9

Mедковец

4 839,1

3 752,3

632,4

26,9

427,5

45,1

Mонтана

51 372,7

44 682,5

4 443,7

124,9

2 121,6

322,1

Чипровци

3 618,1

2 415,9

516,4

36,5

649,3

25,3

Якимово

4 383,6

3 146,7

729,9

44,8

462,2

 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

 

 

Батак

8 741,3

7 459,5

597,1

102,9

581,8

36,3

Белово

8 186,0

6 541,3

944,7

40,3

659,7

24,0

Брацигово

9 204,7

7 326,5

1 032,9

101,2

744,1

48,2

Bелинград

38 386,9

34 172,9

2 492,5

101,0

1 620,5

119,2

Лесичово

7 043,5

5 501,4

748,3

87,8

706,0

15,7

Пазарджик

99 592,4

88 111,2

7 708,1

256,5

3 516,6

451,9

Панагюрище

20 511,2

17 261,6

2 096,6

103,7

1 049,3

228,6

Пещера

16 391,5

14 578,1

1 140,6

83,3

589,5

202,2

Pакитово

16 716,2

13 927,5

1 839,4

177,0

772,3

78,9

Cептември

23 466,1

19 480,5

2 498,9

146,7

1 340,0

64,9

Cтрелча

5 400,6

4 386,2

530,1

27,8

456,5

83,6

Сърница

6 434,0

5 289,4

639,5

72,6

432,5

15,3

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

 

 

 

 

 

Брезник

9 538,1

6 268,7

977,7

366,2

1 925,5

55,9

Земен

3 965,5

2 369,9

505,0

113,7

976,9

24,8

Kовачевци

3 901,9

2 348,4

289,9

277,6

986,0

21,9

Перник

76 920,2

68 304,9

5 508,9

276,2

2 830,2

361,8

Pадомир

19 969,3

15 905,4

1 748,8

246,8

2 068,3

63,7

Tрън

8 415,8

4 861,9

724,1

368,0

2 461,8

85,5

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

 

 

 

 

 

Белене

7 722,7

6 072,1

915,6

79,1

655,9

63,7

Гулянци

11 189,3

8 667,3

1 403,4

86,3

1 032,3

76,4

Долна Mитрополия

16 810,7

12 764,7

2 360,8

148,5

1 536,7

100,8

Долни Дъбник

12 608,5

10 164,7

1 501,7

93,8

848,3

70,1

Искър

6 126,7

4 761,9

817,8

45,7

501,3

87,2

Левски

17 814,1

14 725,7

2 029,6

61,9

996,9

193,9

Hикопол

8 600,8

6 570,3

976,4

64,8

989,3

65,5

Плевен

109 207,0

101 038,5

4 108,8

301,3

3 758,4

454,3

Пордим

8 726,5

7 101,1

816,4

74,7

734,3

52,3

Червен бряг

26 874,5

22 398,5

2 897,1

144,6

1 434,3

79,7

Kнежа

15 679,1

13 489,8

1 553,9

38,2

597,2

175,7

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

Aсеновград

53 140,5

43 965,5

6 022,2

337,9

2 814,9

179,4

Брезово

9 191,5

6 706,1

1 012,6

149,5

1 323,3

90,2

Kалояново

11 510,7

8 868,3

1 349,5

102,0

1 190,9

29,7

Kарлово

48 984,2

41 181,4

4 703,3

308,3

2 791,2

342,5

Кричим

7 035,2

6 038,3

730,3

9,7

256,9

52,2

Лъки

4 650,9

3 159,0

461,8

168,5

861,6

32,1

„Mарица“

27 107,5

23 063,0

2 350,5

103,0

1 591,0

159,5

Перущица

6 008,2

5 100,4

594,9

30,7

282,2

29,3

Пловдив

303 996,5

298 577,3

 

148,8

5 270,4

3 978,8

Първомай

26 423,6

21 963,2

2 584,3

189,8

1 686,3

200,6

Pаковски

26 410,8

23 258,0

2 080,6

87,6

984,6

193,7

„Pодопи“

23 895,7

19 457,9

2 389,9

192,2

1 855,7

29,3

Cадово

15 585,4

13 300,7

1 234,2

64,3

986,2

66,8

Стамболийски

16 912,5

14 482,1

1 781,7

42,3

606,4

260,6

Cъединение

8 430,2

6 470,3

1 019,5

70,2

870,2

38,5

Xисаря

11 591,9

9 646,1

1 001,0

54,9

889,9

185,4

Куклен

6 676,7

5 369,2

318,8

176,5

812,2

75,5

Сопот

9 845,0

8 754,4

681,7

30,0

378,9

65,8

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

 

 

 

 

 

Завет

9 196,5

7 261,8

1 114,8

90,5

729,4

51,9

Исперих

27 397,1

23 696,2

1 962,5

133,7

1 604,7

144,4

Kубрат

18 176,7

14 797,9

1 814,0

180,9

1 383,9

134,3

Лозница

10 408,1

7 981,1

976,6

177,7

1 272,7

56,1

Pазград

55 276,5

49 633,6

3 260,8

222,1

2 160,0

558,8

Cамуил

12 474,5

10 365,4

992,0

110,1

1 007,0

32,1

Цар Калоян

5 573,2

4 366,9

762,4

46,8

397,1

21,2

ОБЛАСТ РУСЕ

 

 

 

 

 

 

Борово

6 395,2

4 948,3

655,2

101,0

690,7

40,0

Бяла

11 148,4

9 026,7

976,0

146,2

999,5

186,5

Bетово

11 045,0

8 820,6

1 235,3

139,7

849,4

28,7

Две могили

9 605,8

7 441,3

921,2

159,2

1 084,1

98,0

Иваново

7 040,3

4 287,5

1 086,4

260,3

1 406,1

57,9

Pусе

131 773,1

120 519,5

7 515,3

281,3

3 457,0

827,2

Cливо поле

9 460,0

7 187,7

1 113,9

142,4

1 016,0

125,5

Ценово

5 290,3

3 758,6

645,5

104,7

781,5

60,9

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

 

 

 

 

Aлфатар

5 841,3

4 688,9

483,2

73,3

595,9

11,0

Главиница

11 837,9

8 838,1

1 368,5

134,1

1 497,2

92,8

Дулово

29 038,3

24 252,6

2 803,5

140,1

1 842,1

34,4

Kайнарджа

10 306,7

8 313,2

861,2

132,0

1 000,3

67,1

Cилистра

52 633,6

46 146,1

4 258,0

226,9

2 002,6

272,5

Cитово

7 352,2

5 560,2

741,3

129,6

921,1

55,3

Tутракан

17 106,6

14 406,9

1 462,3

127,7

1 109,7

94,9

ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

 

 

 

 

 

Kотел

20 071,8

15 362,7

2 425,2

307,4

1 976,5

140,3

Hова Загора

34 597,8

29 170,4

2 541,4

239,9

2 646,1

186,4

Cливен

118 712,1

105 718,5

6 727,1

669,3

5 597,2

428,7

Tвърдица

22 489,8

18 775,7

2 095,6

206,9

1 411,6

141,6

ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

 

 

 

 

 

Баните

5 619,6

3 469,4

597,9

264,0

1 288,3

13,9

Борино

4 026,7

2 917,9

428,6

120,0

560,2

5,7

Девин

12 796,0

10 043,5

1 122,7

288,7

1 341,1

73,9

Доспат

10 128,3

8 341,3

889,7

121,3

776,0

73,3

Златоград

13 134,0

10 695,9

1 295,2

199,5

943,4

50,4

Mадан

14 544,8

10 541,1

1 277,6

401,8

2 324,3

57,5

Hеделино

7 381,7

5 303,4

811,8

155,6

1 110,9

13,3

Pудозем

12 781,4

10 143,5

1 163,2

190,1

1 284,6

26,4

Cмолян

46 967,0

39 427,3

2 186,0

816,0

4 537,7

92,0

Чепеларе

8 201,1

6 873,2

 

257,4

1 070,5

52,1

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

977 147,0

953 039,5

 

1 001,8

23 105,7

5 315,1

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 

 

 

 

 

 

Антон

2 495,6

1 814,0

363,0

60,1

258,5

9,8

Божурище

9 141,3

7 888,5

532,1

70,3

650,4

57,7

Ботевград

35 205,2

29 487,2

3 092,3

395,6

2 230,1

351,2

Годеч

6 191,1

3 813,3

713,1

286,4

1 378,3

55,6

Горна Mалина

8 396,1

6 214,8

957,9

160,1

1 063,3

57,9

Долна баня

10 080,5

9 170,5

589,4

33,2

287,4

38,1

Драгоман

7 280,6

4 616,3

619,7

294,0

1 750,6

69,8

Eлин Пелин

23 048,5

21 096,1

 

271,3

1 681,1

115,3

Eтрополе

15 289,8

12 807,2

1 179,1

216,0

1 087,5

46,6

Златица

6 090,5

5 686,4

 

49,5

354,6

108,0

Ихтиман

19 994,2

15 711,2

2 207,5

325,7

1 749,8

103,0

Kопривщица

3 764,0

3 282,5

171,6

50,3

259,6

101,2

Kостенец

13 013,1

10 791,0

1 231,0

162,2

828,9

148,3

Kостинброд

17 100,5

13 970,1

1 670,0

207,4

1 253,0

48,6

Мирково

3 027,7

2 088,0

325,3

98,2

516,2

70,1

Пирдоп

8 031,7

6 874,8

674,1

92,0

390,8

96,3

Правец

14 313,6

11 341,1

768,0

432,1

1 772,4

18,1

Cамоков

36 554,7

31 785,2

2 217,3

273,0

2 279,2

387,6

Cвоге

19 881,9

14 060,0

2 341,9

557,4

2 922,6

65,2

Cливница

9 824,6

7 833,3

1 066,4

128,5

796,4

91,2

Чавдар

2 124,3

1 696,2

171,0

40,6

216,5

19,4

Челопеч

3 340,6

2 978,4

97,8

43,4

221,0

104,9

ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

 

 

 

 

 

Братя Даскалови

9 812,6

6 919,2

1 192,8

135,4

1 565,2

92,3

Гурково

6 168,1

4 876,2

644,2

44,9

602,8

40,6

Гълъбово

12 050,9

11 134,0

 

64,4

852,5

172,6

Kазанлък

70 541,4

62 008,3

5 878,4

197,6

2 457,1

701,8

Mъглиж

13 340,7

11 027,6

1 046,0

136,3

1 130,8

65,5

Николаево

7 347,0

6 059,3

786,3

46,7

454,7

22,7

Oпан

3 729,8

2 418,0

397,7

63,5

850,6

36,5

Павел баня

15 994,5

13 458,4

1 522,5

61,8

951,8

145,5

Pаднево

17 893,2

14 842,2

1 201,6

157,3

1 692,1

259,6

Cтара Загора

144 033,7

130 576,5

7 144,1

474,9

5 838,2

946,8

Чирпан

23 418,4

19 482,1

2 147,0

175,7

1 613,6

106,8

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

Aнтоново

8 790,1

5 012,2

945,8

371,1

2 461,0

57,5

Oмуртаг

19 075,6

13 646,0

2 294,0

376,1

2 759,5

144,9

Oпака

5 927,1

4 463,0

777,7

80,3

606,1

23,0

Попово

28 896,3

23 688,1

1 909,7

438,7

2 859,8

218,0

Tърговище

59 443,8

50 625,9

3 971,6

577,2

4 269,1

722,3

ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

 

 

 

 

Димитровград

41 441,2

34 985,3

3 746,9

216,2

2 492,8

345,0

Ивайловград

10 074,5

6 264,8

1 018,3

342,4

2 449,0

73,3

Любимец

10 842,9

8 807,1

1 091,7

70,3

873,8

106,0

Mаджарово

4 269,2

2 647,2

447,1

115,2

1 059,7

24,6

Mинерални бани

6 330,7

4 690,9

584,5

96,0

959,3

29,9

Cвиленград

24 848,5

21 234,5

1 642,8

178,8

1 792,4

315,4

Cимеоновград

9 856,9

7 926,6

1 210,1

36,7

683,5

47,8

Cтамболово

8 551,7

5 880,8

819,7

156,7

1 694,5

5,6

Tополовград

13 027,5

10 266,9

1 376,0

105,5

1 279,1

122,0

Xарманли

22 595,3

18 313,2

2 169,2

187,4

1 925,5

287,3

Xасково

83 724,0

75 497,6

4 445,0

245,0

3 536,4

596,7

ОБЛАСТ ШУМЕН

 

 

 

 

 

 

Велики Преслав

11 674,5

9 285,7

1 265,2

133,2

990,4

48,3

Bенец

7 703,6

5 622,3

902,8

140,4

1 038,1

48,1

Bърбица

10 914,2

8 226,8

1 446,4

104,5

1 136,5

96,5

Kаолиново

12 818,8

9 960,4

1 566,5

116,0

1 175,9

14,1

Kаспичан

9 063,6

7 344,4

855,0

88,3

775,9

62,3

Hикола Kозлево

8 560,9

6 794,6

887,7

75,8

802,8

30,1

Hови пазар

22 347,6

19 298,0

1 625,5

167,1

1 257,0

140,2

Cмядово

11 384,0

9 712,5

878,1

56,1

737,3

48,3

Xитрино

6 752,9

4 105,5

918,7

209,6

1 519,1

21,7

Шумен

92 876,3

84 263,5

5 107,6

337,9

3 167,3

866,1

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

 

 

 

Болярово         

9 312,2

7 084,1

708,7

122,8

1 396,6

57,3

Eлхово

16 521,9

12 996,9

1 805,9

141,1

1 578,0

63,7

Cтралджа

15 158,8

11 856,2

1 516,8

142,0

1 643,8

117,5

„Tунджа“

20 869,3

15 242,1

2 328,1

257,7

3 041,4

138,3

Ямбол

68 156,6

63 747,1

3 278,9

38,0

1 092,6

244,8

ВСИЧКО:

6 966 289,2

6 087 750,9

404 000,0

48 228,1

426 310,2

50 000,0

 

Чл. 52. Определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, както следва:

(хил.лв.)

 

Общини

Разходи за делегирани от държавата дейности

в т.ч.

Общинска администрация

в т.ч. за:

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социални услуги

Култура

Икономически дейности и услуги

кметове и кметски наместници

служители в общинска администрация

 

1(2+3+4+5+6+7+8)

2

2b

3

4

5

6

7

8

ОБЛАСТ

БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банско

15 851,3

1 314,1

219,2

1 094,9

183,9

10 672,8

494,4

2 439,9

746,2

 

Белица

10 342,7

1 262,5

308,8

953,7

137,0

7 639,9

227,4

838,9

237,0

 

Благоевград

75 708,7

5 052,9

626,3

4 426,6

399,5

53 624,9

6 868,5

7 090,9

2 672,0

 

Гоце Делчев

36 673,8

2 207,4

309,9

1 897,5

219,9

26 792,4

1 921,7

4 966,6

565,8

 

Гърмен

16 905,7

1 667,0

418,6

1 248,4

131,3

13 994,4

308,8

595,1

209,1

 

Kресна

5 295,9

929,0

173,2

755,8

148,3

2 713,1

556,1

865,8

83,6

 

Петрич

41 064,2

4 113,8

1 005,0

3 108,8

249,3

32 950,4

1 539,6

1 653,5

557,6

 

Pазлог

20 340,5

1 650,6

255,7

1 394,9

164,0

14 142,2

633,7

3 206,3

543,7

 

Cандански

38 368,0

2 955,1

804,5

2 150,6

237,7

28 711,5

2 365,7

3 195,1

902,9

 

Cатовча

15 425,2

1 687,6

391,4

1 296,2

169,4

11 681,5

1 021,5

614,3

250,9

 

Cимитли

13 933,4

1 520,1

374,5

1 145,6

171,7

8 132,5

362,6

3 509,5

237,0

 

Cтрумяни

4 904,4

1 040,2

283,8

756,4

171,0

2 729,8

187,7

608,4

167,3

 

Xаджидимово

8 513,1

1 313,1

352,7

960,4

149,8

6 531,8

185,7

179,4

153,3

 

Якоруда

9 115,1

1 220,6

245,2

975,4

170,8

6 733,2

207,4

657,6

125,5

 

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aйтос  

23 031,7

2 338,7

443,6

1 895,1

203,8

17 937,9

589,1

1 627,6

334,6

 

Бургас        

199 065,5

10 590,9

320,4

10 270,5

642,1

163 433,0

11 629,3

9 227,4

3 542,8

 

Kамено

9 600,8

1 380,0

331,8

1 048,2

206,1

4 897,1

155,4

2 655,5

306,7

 

Kарнобат

24 884,1

2 233,6

661,5

1 572,1

221,9

17 280,2

597,9

4 034,7

515,8

 

Mалко Tърново

4 448,2

869,9

215,0

654,9

187,0

1 749,0

63,8

1 359,3

219,2

 

Hесебър

21 917,4

1 952,3

330,8

1 621,5

259,2

18 185,2

804,8

409,2

306,7

 

Поморие

22 238,3

2 111,6

441,4

1 670,2

198,4

16 106,0

618,4

2 632,4

571,5

 

Приморско

5 573,2

986,9

180,6

806,3

152,6

3 121,1

163,3

982,0

167,3

 

Pуен

23 422,5

2 962,7

1 006,0

1 956,7

164,3

19 253,6

305,7

471,3

264,9

 

Cозопол

10 343,9

1 419,8

325,5

1 094,3

195,5

6 979,3

226,1

1 088,6

434,6

 

Средец

15 546,7

1 620,1

530,0

1 090,1

214,4

9 922,3

424,1

2 835,5

530,3

 

Cунгурларе

12 846,0

1 654,9

580,3

1 074,6

197,1

8 609,2

265,1

1 729,4

390,3

 

Царево

7 773,7

1 218,3

302,7

915,6

174,9

5 738,2

297,3

122,0

223,0

 

ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aврен

6 766,4

1 270,3

395,4

874,9

166,6

4 817,6

103,0

171,9

237,0

 

Aксаково

15 387,9

1 891,7

515,5

1 376,2

194,5

11 392,7

538,5

1 049,9

320,6

 

Белослав

12 813,1

1 136,8

140,9

995,9

190,3

7 935,0

431,0

149,7

195,2

2 775,1

Бяла

4 346,0

819,6

145,0

674,6

139,4

2 358,5

50,3

838,8

139,4

 

Bарна

274 539,8

19 119,6

490,6

18 629,0

1 488,6

206 918,5

24 028,0

17 111,2

5 873,9

 

Bетрино

4 399,0

1 019,4

255,7

763,7

180,3

2 602,5

52,2

279,7

264,9

 

Bълчи дол

10 182,8

1 413,7

477,8

935,9

162,9

6 186,6

156,4

1 956,5

306,7

 

Девня

7 138,5

1 041,4

102,3

939,1

150,9

4 675,9

286,2

661,0

323,1

 

Долни чифлик

18 349,3

1 778,0

418,6

1 359,4

179,1

12 361,0

361,3

3 265,7

404,2

 

Дългопол

12 172,4

1 590,8

421,5

1 169,3

188,0

9 402,2

217,9

383,2

390,3

 

Провадия

20 721,5

2 042,3

563,5

1 478,8

201,7

14 825,5

350,8

2 243,2

1 058,0

 

Cуворово

7 971,2

1 081,1

220,2

860,9

156,6

5 807,2

201,6

585,3

139,4

 

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bелико Tърново   

85 667,0

4 585,9

828,6

3 757,3

370,3

53 870,6

6 722,7

13 975,9

6 141,6

 

Горна Oряховица

33 124,8

2 748,3

381,9

2 366,4

222,1

22 075,4

2 184,9

4 974,1

920,0

 

Eлена

11 101,3

1 301,8

361,0

940,8

219,8

6 309,1

573,0

2 094,7

602,9

 

Златарица

5 521,7

971,8

254,4

717,4

169,5

3 241,9

146,0

867,0

125,5

 

Лясковец

8 797,8

1 258,9

193,1

1 065,8

162,3

6 106,3

572,1

363,7

334,5

 

Павликени

20 183,0

1 972,8

501,9

1 470,9

177,5

12 926,2

1 096,6

2 976,7

1 033,2

 

Полски Tръмбеш

9 258,6

1 490,5

393,3

1 097,2

172,7

6 424,8

140,8

681,3

348,5

 

Cвищов

24 982,1

2 257,3

424,7

1 832,6

259,5

16 093,3

676,0

4 543,7

1 152,3

 

Cтражица

12 404,1

1 593,1

482,0

1 111,1

206,4

8 289,4

266,3

1 630,7

418,2

 

Cухиндол

3 868,8

788,7

156,5

632,2

156,9

1 331,2

217,8

1 248,7

125,5

 

ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоградчик

7 698,7

1 112,3

306,8

805,5

186,7

3 760,2

116,4

1 979,8

543,3

 

Бойница

3 653,7

718,7

156,5

562,2

161,7

669,4

19,4

1 973,0

111,5

 

Брегово

6 064,1

950,8

222,1

728,7

169,1

1 618,8

275,6

2 798,9

250,9

 

Bидин

42 399,6

3 961,7

770,1

3 191,6

300,4

28 270,6

1 768,7

5 836,7

2 261,5

 

Грамада

1 840,9

767,8

175,3

592,5

139,6

726,1

40,4

55,5

111,5

 

Димово

7 378,5

1 221,0

439,4

781,6

152,9

3 788,7

181,0

1 742,2

292,7

 

Kула

5 368,6

912,9

212,8

700,1

169,9

1 923,2

66,9

2 086,6

209,1

 

Mакреш

1 733,1

748,8

177,3

571,5

130,4

635,0

15,7

49,9

153,3

 

Hово село

4 114,7

781,5

152,3

629,2

168,1

1 450,1

30,4

1 517,3

167,3

 

Pужинци

5 210,6

917,0

227,5

689,5

175,1

3 397,1

108,4

473,6

139,4

 

Чупрене

3 692,7

799,8

201,3

598,5

170,2

1 257,4

35,7

1 304,2

125,4

 

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борован

5 908,7

923,4

159,7

763,7

193,2

3 769,8

144,5

710,5

167,3

 

Бяла Cлатина

23 846,4

1 901,8

396,6

1 505,2

223,4

16 920,4

1 011,3

3 231,9

557,6

 

Bраца

65 245,9

4 176,0

575,1

3 600,9

345,3

47 508,0

4 206,3

6 072,9

2 937,4

 

Kозлодуй

21 612,6

1 525,3

177,3

1 348,0

252,4

14 839,6

744,6

3 958,0

292,7

 

Kриводол

7 280,8

1 238,0

364,1

873,9

135,4

5 246,6

171,3

210,7

278,8

 

Mездра

18 167,8

1 961,0

618,8

1 342,2

250,6

12 674,7

494,8

2 243,0

543,7

 

Mизия

6 037,8

982,7

169,0

813,7

173,5

3 873,7

111,0

701,7

195,2

 

Oряхово

8 778,5

1 191,0

207,7

983,3

209,4

6 340,9

452,2

334,1

250,9

 

Pоман

8 021,2

1 035,1

263,9

771,2

183,3

4 234,3

183,8

2 133,8

250,9

 

Xайредин

5 286,2

894,2

178,5

715,7

179,3

2 799,1

67,7

1 192,6

153,3

 

ОБЛАСТ

ГАБРОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габрово

45 184,4

3 666,8

589,5

3 077,3

338,5

26 997,2

3 874,5

5 592,0

4 715,4

 

Дряново

9 811,1

1 112,7

201,3

911,4

184,6

4 021,3

716,5

3 121,7

654,3

 

Cевлиево

29 364,2

2 640,0

675,2

1 964,8

300,0

18 265,8

898,3

6 242,4

1 017,7

 

Tрявна

8 462,3

1 190,2

187,9

1 002,3

172,7

4 292,1

176,3

1 673,8

957,2

 

ОБЛАСТ

ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балчик

16 612,9

1 863,5

462,2

1 401,3

194,7

11 779,4

331,6

1 681,2

762,5

 

Генерал Тошево

10 705,5

1 939,4

765,9

1 173,5

200,3

6 656,6

719,8

400,6

788,8

 

Добрич

69 116,8

4 097,5

78,4

4 019,1

327,3

48 408,7

5 820,9

7 826,2

2 636,2

 

Добричка

17 552,6

3 071,6

1 500,5

1 571,1

212,9

10 742,4

276,2

2 594,3

655,2

 

Kаварна

14 184,8

1 611,4

441,4

1 170,0

203,1

8 252,4

839,4

2 646,3

632,2

 

Kрушари

5 000,2

1 205,7

374,5

831,2

160,2

2 606,6

51,0

767,6

209,1

 

Tервел

12 160,5

2 236,5

604,1

1 632,4

190,2

8 175,0

530,0

610,6

418,2

 

Шабла

4 454,0

1 032,6

308,8

723,8

167,0

2 277,3

294,1

362,4

320,6

 

ОБЛАСТ

КЪРДЖАЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aрдино

9 484,1

2 754,0

955,9

1 798,1

153,9

4 932,3

103,3

1 150,3

390,3

 

Джебел

8 228,9

2 721,4

938,1

1 783,3

157,3

4 635,7

135,1

328,5

250,9

 

Kирково

16 634,5

3 769,0

1 493,2

2 275,8

207,6

11 499,1

261,9

618,1

278,8

 

Kрумовград

18 510,0

3 845,8

1 581,0

2 264,8

194,3

12 143,2

376,4

1 741,2

209,1

 

Kърджали

64 356,3

7 221,5

2 279,2

4 942,3

343,1

48 217,9

2 263,4

4 109,0

2 201,4

 

Mомчилград

13 083,4

3 064,6

944,3

2 120,3

174,3

7 736,2

654,9

1 300,1

153,3

 

Черноочене

7 787,9

2 039,4

829,5

1 209,9

139,9

4 811,9

81,0

562,4

153,3

 

ОБЛАСТ

КЮСТЕНДИЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобовдол

6 033,5

1 232,4

372,5

859,9

158,6

2 839,5

97,4

1 301,3

404,3

 

Бобошево

2 025,8

863,4

235,8

627,6

120,0

830,8

16,9

83,2

111,5

 

Дупница

32 642,1

2 710,2

361,0

2 349,2

244,9

24 854,9

2 056,5

2 218,0

557,6

 

Kочериново

4 432,5

894,4

215,0

679,4

122,5

2 124,3

75,2

1 062,8

153,3

 

Kюстендил

44 436,3

4 729,6

1 147,9

3 581,7

344,2

27 301,1

1 382,4

7 478,8

3 200,2

 

Hевестино

2 540,6

900,2

299,5

600,7

155,2

1 214,4

34,4

110,9

125,5

 

Pила

3 043,0

784,7

137,6

647,1

154,7

1 113,5

29,5

849,1

111,5

 

Cапарева баня

5 406,5

983,0

140,9

842,1

150,2

3 630,1

407,0

138,6

97,6

 

Tрекляно

1 530,4

830,8

288,0

542,8

119,2

444,8

2,0

49,9

83,7

 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aприлци

3 638,2

765,4

119,0

646,4

182,6

1 644,6

32,9

817,5

195,2

 

Летница

4 205,8

884,7

128,4

756,3

166,2

2 148,3

104,0

721,4

181,2

 

Ловеч

39 495,3

3 189,3

770,1

2 419,2

385,0

23 140,7

2 655,7

7 509,3

2 615,3

 

Луковит

18 652,8

1 644,0

329,7

1 314,3

237,1

13 795,7

755,8

1 899,6

320,6

 

Tетевен

18 601,8

1 725,4

351,7

1 373,7

213,0

13 520,3

811,4

1 788,0

543,7

 

Tроян

23 096,9

2 266,3

528,1

1 738,2

231,0

15 816,3

1 465,5

2 163,4

1 154,4

 

Угърчин

6 687,9

1 056,6

267,2

789,4

169,5

4 197,0

209,5

846,2

209,1

 

Ябланица

7 981,3

1 024,1

229,5

794,6

132,7

6 283,8

226,2

105,4

209,1

 

ОБЛАСТ

МОНТАНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берковица

19 142,1

1 605,4

305,7

1 299,7

193,3

10 436,9

1 065,5

5 576,1

264,9

 

Бойчиновци

7 175,8

1 224,9

339,2

885,7

183,7

4 133,2

273,2

1 040,2

320,6

 

Брусарци

4 458,3

947,7

229,5

718,2

162,0

2 822,2

99,9

245,3

181,2

 

Bълчедръм

8 479,2

1 189,1

288,9

900,2

173,6

5 755,1

227,2

925,1

209,1

 

Bършец

6 653,2

1 047,0

188,8

858,2

173,9

4 615,4

132,5

517,1

167,3

 

Георги Дамяново

2 860,1

882,4

273,3

609,1

149,9

1 180,5

14,4

465,6

167,3

 

Лом

23 035,9

1 921,5

266,2

1 655,3

209,1

13 640,9

1 001,1

5 817,2

446,1

 

Mедковец

3 752,3

828,9

147,1

681,8

143,4

2 380,0

122,8

123,9

153,3

 

Mонтана

44 682,5

3 193,8

546,8

2 647,0

472,1

29 500,0

3 706,7

5 827,9

1 982,0

 

Чипровци

2 415,9

903,1

233,6

669,5

146,2

809,3

52,0

105,3

400,0

 

Якимово

3 146,7

835,3

140,9

694,4

167,6

1 888,7

52,0

77,6

125,5

 

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батак

7 459,5

919,6

120,0

799,6

154,9

3 330,0

97,0

2 425,8

532,2

 

Белово

6 541,3

1 117,4

224,3

893,1

190,6

3 987,2

83,1

884,2

278,8

 

Брацигово

7 326,5

1 121,3

201,4

919,9

161,3

3 944,1

228,2

1 648,6

223,0

 

Bелинград

34 172,9

2 496,4

491,5

2 004,9

229,9

25 994,3

696,2

3 959,0

797,1

 

Лесичово

5 501,4

955,1

206,7

748,4

150,5

2 302,0

48,4

1 850,2

195,2

 

Пазарджик

88 111,2

5 599,1

863,2

4 735,9

387,9

64 379,9

2 438,0

12 146,9

3 159,4

 

Панагюрище

17 261,6

1 770,3

269,2

1 501,1

192,7

11 967,4

576,3

1 777,0

977,9

 

Пещера

14 578,1

1 607,5

138,9

1 468,6

183,8

10 405,3

471,8

1 700,6

209,1

 

Pакитово

13 927,5

1 333,6

130,5

1 203,1

167,6

10 594,0

421,0

1 216,2

195,1

 

Cептември

19 480,5

1 984,0

402,8

1 581,2

205,3

14 769,4

513,6

1 290,9

717,3

 

Cтрелча

4 386,2

877,6

137,6

740,0

176,3

2 645,3

149,9

317,4

219,7

 

Сърница

5 289,4

871,1

114,8

756,3

125,8

3 736,1

63,3

451,3

41,8

 

ОБЛАСТ

ПЕРНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брезник

6 268,7

1 217,4

440,3

777,1

177,9

3 409,1

111,4

980,3

372,6

 

Земен

2 369,9

872,1

259,8

612,3

135,5

1 046,5

51,6

110,9

153,3

 

Kовачевци

2 348,4

778,1

203,5

574,6

162,0

500,2

10,2

688,8

209,1

 

Перник

68 304,9

4 550,7

659,6

3 891,1

333,0

51 435,2

3 848,4

5 379,5

2 758,1

 

Pадомир

15 905,4

1 906,1

624,0

1 282,1

204,6

9 094,5

315,1

3 911,1

474,0

 

Tрън

4 861,9

1 033,3

344,3

689,0

142,4

2 013,0

93,7

1 342,5

237,0

 

ОБЛАСТ

ПЛЕВЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белене

6 072,1

1 074,5

158,6

915,9

194,3

3 857,8

213,7

466,9

264,9

 

Гулянци

8 667,3

1 300,8

307,9

992,9

170,9

5 943,5

373,1

600,2

278,8

 

Долна

Mитрополия

12 764,7

1 745,4

441,5

1 303,9

231,3

9 105,9

339,3

938,5

404,3

 

Долни Дъбник

10 164,7

1 360,4

224,3

1 136,1

213,5

7 610,7

211,2

559,8

209,1

 

Искър

4 761,9

969,8

140,9

828,9

141,1

3 219,9

116,7

133,1

181,3

 

Левски

14 725,7

1 713,9

355,8

1 358,1

215,6

8 866,3

1 141,4

2 244,8

543,7

 

Hикопол

6 570,3

1 271,8

347,5

924,3

189,6

3 326,8

68,0

1 323,8

390,3

 

Плевен

101 038,5

5 919,2

653,3

5 265,9

434,1

73 396,6

9 461,8

6 681,3

5 145,5

 

Пордим

7 101,1

993,0

220,2

772,8

136,7

4 366,7

72,1

1 365,3

167,3

 

Червен бряг

22 398,5

2 096,2

401,8

1 694,4

250,9

16 691,0

1 342,1

1 600,1

418,2

 

Kнежа

13 489,8

1 244,6

138,9

1 105,7

182,9

10 561,0

1 014,8

249,5

237,0

 

ОБЛАСТ

ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aсеновград

43 965,5

3 878,1

544,7

3 333,4

283,1

33 268,2

1 879,3

3 859,7

797,1

 

Брезово

6 706,1

1 154,3

370,5

783,8

141,8

4 273,9

68,5

858,5

209,1

 

Kалояново

8 868,3

1 355,9

373,5

982,4

172,4

5 472,6

227,6

1 472,5

167,3

 

Kарлово

41 181,4

3 259,3

688,8

2 570,5

316,8

28 157,4

1 743,8

6 528,2

1 175,9

 

Кричим

6 038,3

983,4

62,6

920,8

173,0

4 217,3

236,1

372,7

55,8

 

Лъки

3 159,0

843,3

203,5

639,8

170,4

1 125,6

37,4

870,8

111,5

 

„Mарица“

23 063,0

2 336,7

579,2

1 757,5

262,4

18 407,5

885,1

432,5

738,8

 

Перущица

5 100,4

819,4

62,6

756,8

149,7

3 525,4

223,5

77,6

304,8

 

Пловдив

298 577,3

19 313,7

417,5

18 896,2

1 668,1

218 116,6

24 393,7

26 809,0

8 276,2

 

Първомай

21 963,2

2 038,6

442,5

1 596,1

222,6

16 152,9

581,2

2 480,0

487,9

 

Pаковски

23 258,0

1 857,0

227,6

1 629,4

159,8

18 958,0

1 064,6

981,6

237,0

 

„Pодопи“

19 457,9

2 403,0

582,2

1 820,8

180,9

15 005,7

904,0

560,0

404,3

 

Cадово

13 300,7

1 493,9

342,4

1 151,5

134,1

10 008,9

339,9

1 142,7

181,2

 

Стамболийски

14 482,1

1 617,8

187,9

1 429,9

172,9

10 639,1

1 069,2

760,1

223,0

 

Cъединение

6 470,3

1 186,9

252,5

934,4

208,8

4 258,9

266,8

311,9

237,0

 

Xисаря

9 646,1

1 312,9

298,5

1 014,4

188,1

6 192,0

162,4

1 048,9

741,8

 

Куклен

5 369,2

1 019,8

156,5

863,3

132,6

3 790,4

220,6

94,3

111,5

 

Сопот

8 754,4

1 077,1

93,9

983,2

180,2

5 515,2

653,4

1 037,6

290,9

 

ОБЛАСТ

РАЗГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завет

7 261,8

1 351,6

234,9

1 116,7

171,4

5 123,7

150,3

144,2

320,6

 

Исперих

23 696,2

2 465,6

627,2

1 838,4

213,4

15 596,7

1 202,8

3 010,6

1 207,1

 

Kубрат

14 797,9

1 912,1

444,5

1 467,6

142,9

9 395,4

911,7

1 850,3

585,5

 

Лозница

7 981,1

1 500,0

424,7

1 075,3

155,4

4 945,4

88,6

999,0

292,7

 

Pазград

49 633,6

3 638,7

583,4

3 055,3

321,2

32 777,0

2 779,6

7 324,9

2 792,2

 

Cамуил

10 365,4

1 410,4

389,3

1 021,1

181,1

3 724,2

104,4

4 722,3

223,0

 

Цар Калоян

4 366,9

979,0

112,7

866,3

126,7

2 337,8

83,4

686,7

153,3

 

ОБЛАСТ РУСЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борово

4 948,3

983,4

199,3

784,1

150,2

1 479,6

87,8

2 024,2

223,1

 

Бяла

9 026,7

1 389,7

287,1

1 102,6

195,9

5 893,9

175,8

1 077,2

294,2

 

Bетово

8 820,6

1 361,0

196,2

1 164,8

190,7

6 396,1

293,2

300,8

278,8

 

Две могили

7 441,3

1 225,6

302,7

922,9

172,8

4 714,8

136,5

954,6

237,0

 

Иваново

4 287,5

1 211,0

331,8

879,2

143,2

2 146,8

53,9

398,0

334,6

 

Pусе

120 519,5

7 223,7

415,4

6 808,3

498,5

78 924,5

9 760,9

20 149,9

3 962,0

 

Cливо поле

7 187,7

1 356,4

308,8

1 047,6

146,4

4 614,2

137,3

654,6

278,8

 

Ценово

3 758,6

995,6

239,0

756,6

135,4

1 939,1

53,2

370,4

264,9

 

ОБЛАСТ

СИЛИСТРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aлфатар

4 688,9

848,7

186,8

661,9

169,7

1 198,7

27,6

2 235,1

209,1

 

Главиница

8 838,1

1 676,1

568,7

1 107,4

168,6

4 987,1

121,3

1 369,2

515,8

 

Дулово

24 252,6

2 692,3

719,1

1 973,2

177,6

17 479,1

520,2

2 632,0

751,4

 

Kайнарджа

8 313,2

1 069,6

274,3

795,3

167,4

5 757,2

88,4

1 049,4

181,2

 

Cилистра

46 146,1

3 165,2

462,2

2 703,0

346,3

26 114,5

3 762,9

10 217,3

2 539,9

 

Cитово

5 560,2

1 092,0

291,2

800,8

136,0

3 750,0

64,7

322,3

195,2

 

Tутракан

14 406,9

1 574,8

344,4

1 230,4

223,3

8 181,3

255,7

3 213,2

958,6

 

ОБЛАСТ

СЛИВЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kотел

15 362,7

2 065,9

544,7

1 521,2

181,3

10 697,2

228,2

1 243,5

946,6

 

Hова Загора

29 170,4

2 849,5

743,0

2 106,5

244,5

20 977,1

1 417,6

2 395,7

1 286,0

 

Cливен

105 718,5

6 267,0

1 091,7

5 175,3

446,2

76 443,5

6 711,2

12 068,3

3 782,3

 

Tвърдица

18 775,7

1 466,2

261,8

1 204,4

166,5

11 908,9

439,0

4 558,1

237,0

 

ОБЛАСТ

СМОЛЯН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баните

3 469,4

976,9

285,8

691,1

131,0

1 934,3

29,2

244,6

153,4

 

Борино

2 917,9

835,0

139,8

695,2

153,7

1 652,5

26,6

138,6

111,5

 

Девин

10 043,5

1 390,2

354,9

1 035,3

218,4

7 173,3

243,3

739,5

278,8

 

Доспат

8 341,3

1 148,5

237,9

910,6

133,3

6 295,1

118,5

506,5

139,4

 

Златоград

10 695,9

1 275,1

230,7

1 044,4

158,9

7 324,1

705,1

1 009,7

223,0

 

Mадан

10 541,1

1 538,9

501,9

1 037,0

155,6

6 804,8

143,7

1 689,0

209,1

 

Hеделино

5 303,4

1 143,2

346,3

796,9

147,8

2 887,8

82,5

819,1

223,0

 

Pудозем

10 143,5

1 364,8

408,0

956,8

214,5

7 294,2

148,4

870,7

250,9

 

Cмолян

39 427,3

2 962,6

924,5

2 038,1

316,8

24 269,4

1 202,7

7 685,1

2 990,7

 

Чепеларе

6 873,2

1 082,7

261,8

820,9

160,7

4 834,8

193,1

378,8

223,1

 

СТОЛИЧНА

ОБЩИНА

953 039,5

62 511,8

2 323,4

60 188,4

9 275,7

742 282,8

59 116,3

63 848,2

16 004,7

 

ОБЛАСТ

СОФИЙСКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антон

1 814,0

657,2

62,6

594,6

125,0

907,3

55,0

27,7

41,8

 

Божурище

7 888,5

1 038,8

181,5

857,3

143,7

6 087,0

331,2

64,8

223,0

 

Ботевград

29 487,2

2 153,4

321,3

1 832,1

194,2

20 956,4

2 525,7

2 809,0

848,5

 

Годеч

3 813,3

969,7

231,6

738,1

137,0

2 340,9

123,9

144,2

97,6

 

Горна Mалина

6 214,8

1 079,3

323,5

755,8

153,6

4 177,6

169,4

425,8

209,1

 

Долна баня

9 170,5

821,3

81,4

739,9

160,1

3 780,0

256,2

4 069,2

83,7

 

Драгоман

4 616,3

1 029,3

299,5

729,8

195,5

1 784,0

243,1

1 183,2

181,2

 

Eлин Пелин

21 096,1

1 869,2

479,0

1 390,2

210,3

16 870,0

773,2

843,7

529,7

 

Eтрополе

12 807,2

1 267,4

220,2

1 047,2

200,2

9 130,8

843,5

952,8

412,5

 

Златица

5 686,4

895,2

119,0

776,2

143,9

3 944,0

120,9

429,1

153,3

 

Ихтиман

15 711,2

1 645,6

366,4

1 279,2

186,4

12 199,0

415,3

1 014,0

250,9

 

Kопривщица

3 282,5

684,0

62,6

621,4

126,8

1 743,2

24,7

38,8

665,0

 

Kостенец

10 791,0

1 216,9

181,6

1 035,3

151,9

8 426,4

395,0

238,4

362,4

 

Kостинброд

13 970,1

1 465,1

272,4

1 192,7

219,6

10 243,8

581,2

1 223,4

237,0

 

Мирково

2 088,0

752,9

137,6

615,3

154,8

1 008,6

24,2

49,9

97,6

 

Пирдоп

6 874,8

956,3

88,7

867,6

139,9

4 575,0

282,2

809,9

111,5

 

Правец

11 341,1

1 134,9

274,3

860,6

180,7

7 653,6

246,0

1 623,5

502,4

 

Cамоков

31 785,2

2 536,8

578,0

1 958,8

248,2

23 134,9

818,2

3 932,0

1 115,1

 

Cвоге

14 060,0

1 947,6

654,2

1 293,4

181,6

8 798,9

339,6

2 374,1

418,2

 

Cливница

7 833,3

1 139,1

238,9

900,2

157,8

5 545,3

230,3

551,7

209,1

 

Чавдар

1 696,2

643,4

62,6

580,8

142,3

825,4

21,1

22,2

41,8

 

Челопеч

2 978,4

657,1

62,6

594,5

139,7

1 953,4

108,4

22,2

97,6

 

ОБЛАСТ

СТАРА ЗАГОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братя Даскалови

6 919,2

1 335,0

509,2

825,8

161,2

4 795,9

128,3

247,9

250,9

 

Гурково

4 876,2

943,5

165,9

777,6

147,8

3 421,1

149,6

88,7

125,5

 

Гълъбово

11 134,0

1 307,8

279,7

1 028,1

180,2

7 792,1

221,6

1 395,3

237,0

 

Kазанлък

62 008,3

4 155,8

557,3

3 598,5

306,8

42 315,9

4 814,3

8 608,4

1 807,1

 

Mъглиж

11 027,6

1 363,3

323,5

1 039,8

193,5

8 552,4

317,3

392,0

209,1

 

Николаево

6 059,3

898,8

135,7

763,1

147,2

4 551,9

155,0

167,0

139,4

 

Oпан

2 418,0

906,9

290,0

616,9

121,9

1 108,9

24,3

88,7

167,3

 

Павел баня

13 458,4

1 613,1

371,6

1 241,5

182,6

9 869,6

899,9

614,4

278,8

 

Pаднево

14 842,2

1 779,1

491,5

1 287,6

218,3

10 422,5

511,8

1 382,6

527,9

 

Cтара Загора

130 576,5

7 782,0

1 144,8

6 637,2

504,6

90 038,5

11 995,8

16 448,7

3 806,9

 

Чирпан

19 482,1

1 817,4

411,2

1 406,2

274,4

14 679,6

991,3

1 130,0

589,4

 

ОБЛАСТ

ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aнтоново

5 012,2

1 468,8

637,5

831,3

177,7

2 861,5

67,4

171,9

264,9

 

Oмуртаг

13 646,0

2 738,2

954,7

1 783,5

148,5

8 921,8

839,7

356,6

641,2

 

Oпака

4 463,0

1 018,6

187,9

830,7

160,5

2 680,9

68,7

408,8

125,5

 

Попово

23 688,1

2 499,2

800,4

1 698,8

225,6

15 827,9

461,2

3 605,1

1 069,1

 

Tърговище

50 625,9

4 555,6

1 210,4

3 345,2

318,6

34 261,8

3 736,4

5 294,5

2 459,0

 

ОБЛАСТ

ХАСКОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитровград

34 985,3

3 286,9

609,3

2 677,6

258,9

25 773,3

1 089,7

3 768,0

808,5

 

Ивайловград

6 264,8

1 341,7

482,0

859,7

159,8

3 754,7

107,3

775,8

125,5

 

Любимец

8 807,1

1 146,0

201,3

944,7

158,7

6 446,8

758,1

144,2

153,3

 

Mаджарово

2 647,2

975,8

280,6

695,2

151,4

1 372,1

31,1

61,0

55,8

 

Mинерални бани

4 690,9

1 182,7

309,9

872,8

129,8

2 971,6

53,3

228,0

125,5

 

Cвиленград

21 234,5

1 868,7

377,7

1 491,0

254,8

14 771,8

1 304,2

2 629,3

405,7

 

Cимеоновград

7 926,6

1 179,8

220,2

959,6

133,2

5 452,4

461,1

477,1

223,0

 

Cтамболово

5 880,8

1 868,3

654,2

1 214,1

144,8

3 404,9

72,6

250,8

139,4

 

Tополовград

10 266,9

1 328,5

377,7

950,8

176,1

6 375,0

201,6

1 865,1

320,6

 

Xарманли

18 313,2

2 183,5

528,1

1 655,4

201,1

13 309,9

527,8

1 611,6

479,3

 

Xасково

75 497,6

5 243,1

889,1

4 354,0

374,3

57 607,8

3 082,9

6 494,4

2 695,1

 

ОБЛАСТ

ШУМЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велики Преслав

9 285,7

1 473,0

317,3

1 155,7

175,5

5 448,0

531,6

824,9

832,7

 

Bенец

5 622,3

1 488,7

371,6

1 117,1

127,3

3 440,0

78,3

292,8

195,2

 

Bърбица

8 226,8

1 584,1

436,3

1 147,8

164,9

6 045,0

152,1

155,3

125,4

 

Kаолиново

9 960,4

1 918,3

436,3

1 482,0

172,3

7 396,6

170,3

177,4

125,5

 

Kаспичан

7 344,4

1 138,3

246,3

892,0

176,4

4 465,7

196,7

1 088,5

278,8

 

Hикола Kозлево

6 794,6

1 231,4

303,6

927,8

181,0

4 944,3

101,1

99,8

237,0

 

Hови пазар

19 298,0

1 775,7

368,3

1 407,4

194,0

12 241,9

700,7

4 037,2

348,5

 

Cмядово

9 712,5

1 070,3

253,5

816,8

177,2

3 680,2

156,8

4 391,0

237,0

 

Xитрино

4 105,5

1 652,1

534,2

1 117,9

129,7

1 896,7

37,7

166,3

223,0

 

Шумен

84 263,5

4 864,5

627,3

4 237,2

367,1

56 588,7

8 056,7

9 703,8

4 682,7

 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болярово         

7 084,1

1 087,3

423,7

663,6

192,9

2 070,7

54,1

3 483,9

195,2

 

Eлхово

12 996,9

1 603,5

441,4

1 162,1

206,3

8 895,0

278,2

1 495,2

518,7

 

Cтралджа

11 856,2

1 524,6

483,2

1 041,4

179,8

7 783,3

287,0

1 635,4

446,1

 

„Tунджа“

15 242,1

2 404,6

1 041,4

1 363,2

232,2

9 738,9

436,1

1 524,2

906,1

 

Ямбол

63 747,1

3 700,3

73,0

3 627,3

313,4

46 850,2

3 770,1

6 859,7

2 253,4

 

ВСИЧКО:

6 087 750,9

574 833,0

106 575,9

468 257,1

64 285,1

4 281 186,5

326 357,0

644 784,7

193 529,5

2 775,1

 

Чл. 53.  Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите, и се публикуват на интернет страниците на общините.

 

Чл. 54. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

1. първо тримесечие – 30 на сто;

2. второ тримесечие – 25 на сто;

3. трето тримесечие – 20 на сто;

4. четвърто тримесечие – 25 на сто.

(2) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, определени от министъра на финансите по чл. 53.

(3) При предоставянето на общата изравнителна субсидия по чл. 51 се изчислява разликата между полагащите се средства съгласно чл. 51 и предоставените до 31 юли 2023 г. средства. Когато разликата е положителна, средствата се предоставят на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от август до декември, а когато е отрицателна, се възстановяват в държавния бюджет.

(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто. Останалата сума от субсидията по чл. 51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември.

(5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1.

(6) При предоставянето на субсидията за делегираните от държавата дейности по ал. 1 и 5 след 1 август 2023 г. се изчислява разликата между полагащите се средства съгласно ал. 1 и 5 и чл. 51 и предоставените до 31 юли 2023 г. средства. Когато разликата е положителна, средствата се предоставят на общините, а когато е отрицателна, същите се прихващат от подлежащите на предоставяне средства за същия вид трансфер.

 

Чл. 55. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа, на сгради, публична общинска собственост и за извършване на разходи по почистване на речни легла за осигуряване на нормалната им проводимост в урбанизираните територии по механизъм и в срокове, определени с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г.

(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.

 

Чл. 56. (1) Средствата за трансфери за други целеви разходи за местни дейности по чл. 51, т. 2 са предназначени за достигане на минималната работна заплата за 2023 г., определена с Постановление № 497 на Министерския съвет от 2022 г. (ДВ, бр. 1 от 2023 г.) за определяне размера на минималната работна заплата за страната, в местните дейности. Разпределението на средствата по общини е на база относителния дял на разходите за заплати и възнаграждения на конкретната община в съответната функция в местните дейности спрямо общия им размер във функцията и съобразно теглото на всяка функция, определено чрез относителния дял на броя персонал на минимална работна заплата за всяка функция в местни дейности спрямо общия брой персонал на минимална работна заплата в местни дейности по данни от отчета за касово изпълнение на бюджета на общината към 31 декември 2022 г. и справката за натурални показатели към него.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от август до декември.

 

Чл. 57. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2023 г. на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, както следва:

 

Наименование

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Българска академия на науките

2 800,0

2.

Българска телеграфна агенция

30,0

3.

Българска национална телевизия

10 000,0

4.

Българско национално радио

2 000,0

5.

Държавни висши училища

18 488,3

 

А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката

16 664,3

5.1.

Технически университет – София

860,3

5.2.

Технически университет – Варна

60,0

5.3.

Технически университет – Габрово

60,0

5.4.

Русенски университет „Ангел Кънчев“

145,0

5.5.

Университет по хранителни технологии – Пловдив

115,0

5.6.

Химикотехнологичен и металургичен университет – София

300,0

5.7.

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

300,0

5.8.

Лесотехнически университет – София

300,0

5.9.

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София

246,0

5.10.

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София

239,0

5.11.

Университет за национално и световно стопанство – София

934,0

5.12.

Икономически университет – Варна

100,0

5.13.

Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

205,0

5.14.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

4 500,0

5.15.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

400,0

5.16.

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

230,0

5.17.

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

730,0

5.18.

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

80,0

5.19.

Национална спортна академия „Васил Левски“ – София

700,0

5.20.

Аграрен университет – Пловдив

115,0

5.21.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

35,0

5.22.

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София

58,0

5.23.

Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София

350,0

5.24.

Национална художествена академия – София

130,0

5.25.

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София

42,0

5.26.

Висше училище по телекомуникации и пощи – София

65,0

5.27.

Медицински университет – София

2 385,0

5.28.

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

1 500,0

5.29.

Медицински университет – Пловдив

780,0

5.30.

Медицински университет – Плевен

90,0

5.31.

Тракийски университет – Стара Загора

400,0

5.32.

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София

125,0

5.33.

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София

85,0

 

Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната

1 824,0

5.34.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

19,0

5.35.

Национален военен университет „Васил Левски“

300,0

5.36.

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“

1 500,0

5.37.

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

5,0

 

Всичко:

33 318,3

(2) Сумите за съответните бюджетни организации по ал. 1 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1 за съответната бюджетна организация.

(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по ал. 1, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на съответната бюджетна организация е по-малък от съответната сума по ал. 1.

(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 – 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на бюджетните организации по ал. 1, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.

 

Чл. 58. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. в „Държавен вестник“ бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет страницата им, когато това е предвидено в този закон или в Закона за публичните финанси.

 

Чл. 59. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 1,4 млрд. лв.

 

Чл. 60. Определя до 100 млн. лв. общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно чл. 47б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

Чл. 61. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, за 2023 г. е 780 лв.

 

Чл. 62. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2023 г.

 

Чл. 63. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е 610 лв.

(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е 510 лв.

(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е от 510,01 лв. до 610 лв. включително.

(4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:

1. за семейство с едно дете – 50 лв.;

2. за семейство с две деца – 110 лв.;

3. за семейство с три деца – 165 лв.;

4. за семейство с четири деца – 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

(5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.

(6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1.

(7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.

(8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е 150 лв.

(9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е, както следва:

1. за първо дете – 250 лв.;

2. за второ дете – 600 лв.;

3. за трето дете – 300 лв.;

4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.

(10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на двегодишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е 100 лв.

(11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.

(12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е 200 лв.

(13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е 1200 лв. за всяко дете.

(14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е 2880 лв.

(15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за родители (осиновители), семейства на роднини или близки и доброволни приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания, за 2023 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

(16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за професионални приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания, за 2023 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.

(17) Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2023 г. е 150 лв.

(18) Размерът на еднократната помощ за ученици по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2023 – 2024 година е 300 лв.

(19) Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2023 – 2024 година е 300 лв.

(20) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2023 г. е 340 лв.

 

Чл. 64. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:

1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 700 лв.;

2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 700 лв.;

3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 5000 лв.

 

Чл. 65. Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас по чл. 26, ал. 1 от Закона за политическите партии за 2023 г. е 8 лв.

 

Чл. 66. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2023 г. е 100 лв.

 

Чл. 67. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2023 г. е в размер на 4,5 млрд. лв.

 

Чл. 68. Максималният размер на държавния дълг към края на 2023 г. не може да надвишава 40,6 млрд. лв.

 

Чл. 69. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината по реда на Закона за държавния дълг, е 7,5 млрд. лв.

(2) В рамките на ограничението по ал. 1 Министерският съвет може да поема външен държавен дълг по средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, създадена с Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване, и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписани на 6 февруари 2015 г. (ратифицирани със закон – ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (ДВ, бр. 25 от 2015 г.), с максимален съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени по програмата, увеличен от 8 000 000 000 евро на 10 000 000 000 евро в изпълнение на чл. 68, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. и увеличен от 10 000 000 000 евро на 12 000 000 000 евро в изпълнение на чл. 68, ал. 5 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., както и външен държавен дълг чрез заеми по инструменти на Европейския съюз и от международни финансови институции, включително за финансиране на проекти и програми.

(3) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.

(4) В рамките на ограничението по ал. 1 Министерският съвет може да поема държавен дълг за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация, включително за предоставяне на заемно финансиране на Единния фонд за преструктуриране в рамките на Единния механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници.

(5) Максималният съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени в изпълнение на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари по ал. 2 (лимит на програмата), се увеличава от 12 000 000 000 евро на 14 000 000 000 евро, като министърът на финансите предприема действията, предвидени в договорите и акта по ал. 2.

 

Чл. 70. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 69, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.

(2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:

1. да емитира освен дълга по чл. 69, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;

2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;

3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;

4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.

 

Чл. 71. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:

1. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти – в общ размер до 40 млн. лв.;

2. по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до 700,0 млн. лв. или тяхната валутна равностойност при спазване на законодателството в областта на държавните помощи;

3. по нови заемни споразумения за предоставяне на извънредна макрофинансова помощ от Европейския съюз на Украйна в размер до левовата равностойност на 16 654 646 евро;

4. по нови заемни споразумения за плащания на „Булгаргаз“ ЕАД в размер до левовата равностойност на 150 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи;

5. по нови заемни споразумения за инвестиции на „Булгартрансгаз“ ЕАД в общ размер до левовата равностойност на 382 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

 

Чл. 72. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 71, е 1 814 млн. лв.

 

Чл. 73. (1) Държавните висши училища могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн. лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), от финансови посредници, в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД.

(2) Дълг по ал. 1 се поема съгласувано с министъра на образованието и науката след преценка от негова страна на възможностите на съответното държавно висше училище за обслужването на плащанията по дълга.

 

Чл. 74. За 2023 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 20 933,9 хил. лв.

 

Чл. 75. (1) В случаите, когато на основание чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси се одобряват промени на показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, свързани с увеличение на администрираните разходи, за които с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. не са утвърдени администрирани разходни параграфи, с акта за одобряване на промените се създават администрирани разходни параграфи и се посочва размерът на сумите по тях.

(2) С промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1, извършвани на основание чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, могат да се създават нови администрирани разходни параграфи извън утвърдените с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2023 г. или вече създадените по реда на ал. 1 само след предварително съгласуване с министъра на финансите или с оправомощено от него лице.

 

Чл. 76. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето по реда на чл. 167 от Закона за публичните финанси на отчетните данни, отнасящи се за техните годишни финансови отчети за 2022 г.

 

Чл. 77. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 48, се извършват до определения размер с изключение на делегираните бюджети.

(2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с акт на Министерския съвет при структурни промени, в т.ч. при изплащане на обезщетения, свързани с прекратяване на трудови или служебни правоотношения, за дейности в условията на миграционен натиск, за подготовката и произвеждането на избори съгласно Изборния кодекс, както и при компенсирани промени между бюджети.

(3) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда.

(4) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.

(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;

2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;

3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

5. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното образование и по национални програми за развитие на държавните висши училища;

6. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;

7. проекти, финансирани със средства, инструменти и механизми от Европейския съюз;

8. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато разпоредителите с бюджет изпълняват международни договори и програми през текущата година, в т.ч. по официална помощ за развитие и хуманитарна помощ;

9. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

(6) Промените по ал. 5, по т. 1 – 8, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси, а тези по т. 9 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

 

Чл. 78. Всички промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет се извършват текущо, но не по-късно от 31 декември 2023 г. Във връзка с годишното счетоводно приключване и изготвянето на отчетите за касовото изпълнение промени по реда на чл. 110, 112 и 113 от Закона за публичните финанси могат да се извършват и до 29 февруари 2024 г.

 

Чл. 79. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.

 

Чл. 80. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2023 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, както следва:

1. сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд;

2. сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Актуализиране на разчетите по сметката по ал. 1, т. 1 се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.

(3) Актуализиране на разчетите по сметката по ал. 1, т. 2 се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.

(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметките по ал. 1, т. 1 и 2 при запазване на тяхното бюджетно салдо.

(5) Предвидените трансфери от централния бюджет за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 1, както и останалите приложими за тези сметки форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните финанси се използват за финансиране на плащания, свързани с функциите и дейността на Националния фонд и на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция, включително и за покриване на суми и/или тяхното възстановяване на европейските фондове, произтичащи от недопустими разходи, финансови корекции, прихващания и възстановявания на суми, осигуряване на финансирания чрез временни безлихвени заеми по чл. 104, ал. 1, т. 2 и чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и за акумулиране на средства по тези сметки, разполагаеми за плащания за следващи години.

(6) По реда на ал. 2 и 3 може да се извършва промяна на трансфера от централния бюджет за съответната сметка за средства от Европейския съюз, включително чрез възстановяване на неусвоени трансфери, в т.ч. и от минали години, по сметка на централния бюджет, при условие че при тази промяна не се възпрепятства своевременното финансиране и извършване на разплащания от съответната сметка или промяната на трансфера се компенсира за съответната сметка за средства от Европейския съюз с други приложими форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

 

Чл. 81. (1) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд/Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Механизма за възстановяване и устойчивост, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, Фонда за справедлив преход, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и втората Швейцарско-Българска програма за сътрудничество, се включва в трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния бюджет.

(2) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския фонд за рибарство, се включва в трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.5 от държавния бюджет.

(3) В трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния бюджет се включват и средства за национално публично съфинансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

Чл. 82. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и с предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите – бюджетни организации.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.

 

Чл. 83. (1) Когато по одобрени проекти данък върху добавената стойност е финансиран като разход от разпоредители с бюджет, за частта, за която възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата се връща на разпоредителя с бюджет, който е финансирал разхода, от този разпоредител с бюджет, който е получил финансирането, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените в срок суми се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(2) Вземанията по ал. 1 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 84. (1) Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г., Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. и по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 – 2027 г. въз основа на подадено от бенефициентите искане за плащане съгласно реда и условията за това, определени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“.

(2) Общините са длъжни в срок до 10 дни от постъпването на финансовите средства по ал. 1 по банковата сметка за средства от Европейския съюз да ги преведат по сметките на съответния доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект, като в същия срок представят пред Държавен фонд „Земеделие“ доказателства за извършеното плащане в случаите на междинно или окончателно искане. При неизпълнение на задължението по изречение първо общините дължат възстановяване на Държавен фонд „Земеделие“ на изплатените финансови средства заедно със законната лихва считано от изтичането на 10-дневния срок. В случаите, когато преди постъпване на средствата по ал. 1 общините са финансирали разходи за данък върху добавената стойност по сключени договори със съответния доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект с временно свободните средства по бюджета на общината, ползваният бюджетен ресурс се възстановява с постъпилите средства по банковата сметка за средства от Европейския съюз.

(3) Разход, финансиран по ал. 1, за данък, за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, подлежи на възстановяване от общината на Държавен фонд „Земеделие“ по реда на чл. 83.

(4) В случаите, когато изплатена по одобрения проект безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване, общината възстановява на Държавен фонд „Земеделие“ и предоставените по ал. 1 финансови средства в размер, съответстващ на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта, заедно със законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(5) Вземанията по ал. 2, 3 и 4 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията по ал. 4 се установяват от Държавен фонд „Земеделие“, а за Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. и Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021 – 2027 г. – от управляващия орган, с акта, с който по основание и размер се определя размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта.

 

Чл. 85. За финансиране на проекти на общините за подобряване качеството на атмосферния въздух във връзка с Решение на Съда на Европейския съюз по дело С-174/21 въз основа на решение на Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) може да се предостави финансиране на базата на фактически извършени разходи на общините от бюджета на ПУДООС в общ размер до 15 млн. лв. за сметка на преходния остатък на предприятието съгласувано с министъра на финансите, без да се нарушава салдото по консолидираната фискална програма.

 

Чл. 86. Неусвоените средства към 31 декември 2022 г. по бюджетите на общините от трансфери за компенсиране на разходите в изпълнение на чл. 283, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование могат да се разходват през 2023 г. за същата цел, като при остатък – той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2023 г.

 

Чл. 87. Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „а“ от Закона за публичните финанси, постъпили през предходни години, с изключение на тези във функция „Образование“, могат да се разходват за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени.

 

Чл. 88. (1) Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2018 г. и 2019 г. на основание актове на Министерския съвет, за обекти, за които към 1 януари 2023 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, се разходват за същата цел през 2023 г., като при остатък – той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2023 г.

(2) Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2020 г. и 2021 г. на основание актове на Министерския съвет, се разходват за същата цел през 2023 г., като при остатък – той се възстановява в държавния бюджет в срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2023 г.

 

Чл. 89. Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища, постъпили през 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г., може да се разходват през 2023 г. за дейностите по зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища съгласно съответната наредба по чл. 36 от Закона за пътищата, както и за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на територията на общината по решения на общинските съвети и за материали за обезопасяване срещу хлъзгане.

 

Чл. 90. (1) Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините, отпуснати през 2018 г. и 2019 г. от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, за обекти, за които към 1 януари 2023 г. има обявена процедура по чл. 18, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и разплащанията за обектите не са приключили, се разходват за същата цел през 2023 г., като при остатък – той се възстановява по отделно открита банкова сметка на централния бюджет на името на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи в Българската народна банка до 15-о число на месеца, следващ месеца на завършване и разплащане на обектите, за които са предназначени. Операциите и наличностите по тази сметка се отразяват в отчетността на централния бюджет и не се включват в бюджета на Министерството на вътрешните работи. Възстановените суми се отчитат по централния бюджет и по бюджетите на общините като възстановени трансфери.

(2) Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините, отпуснати през 2020 г. и 2021 г. от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, се разходват за същата цел през 2023 г., като при остатък – той се възстановява по реда на ал. 1.

 

Чл. 91. (1) Годишният размер на плащанията за 2023 г. за всяка община по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и по заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на ЕСКО договорите и/или при установяване на негативно въздействие на тези договори върху параметрите на разходите на общините.

(3) Плащанията през 2023 г. по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг не се включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(4) При прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по главницата на банкови заеми тип овърдрафт/револвиращи кредити.

(5) През 2023 г. общините могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми без тези по ал. 3 и по чл. 32, ал. 5 от Закона за публичните финанси и без плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1, не може да надвишава 25 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

 

Чл. 92. Ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси не се прилага за ангажименти за разходи по сключени договори от общината през периода 2020 – 2023 г.:

1. за извършвани от общината услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси;

2. за сметка на трансферите от централния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за публичните финанси.

 

Чл. 93. (1) За унифициране на счетоводните процеси във всички общини кметовете задължително въвеждат Интегрирана финансово-информационна система за общините съгласно одобрения от министъра на финансите план за нейното внедряване. Кметовете на общини, включени в плана за 2023 г., оказват съдействие на изпълнителя на проекта за въвеждането на системата.

(2) За унифициране на счетоводните процеси в бюджетните организации, чиито бюджети са включени в държавния бюджет, съответните първостепенни разпоредители с бюджет задължително въвеждат Интегрирана финансово-информационна система съгласно одобрен от Министерския съвет план за нейното внедряване. Ръководителите на бюджетните организации, включени в плана, оказват съдействие за въвеждането на Интегрираната финансово-информационна система.

 

Чл. 94. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.

(2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1,5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.

 

Чл. 95. Кметът на община, за която срокът на процедурата за финансово оздравяване е изтекъл през 2022 г. и отпуснатият по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси заем не е възстановен, изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите. При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината се обсъжда и становището на министъра на финансите.

 

Чл. 96. (1) Данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от 300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.

(2) Общините получават компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2023 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл. 61ч от същия закон.

(3) Общините обявяват на интернет страниците си годишния размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г. съгласно ал. 1.

(4) Средствата по ал. 2 се осигуряват от Министерския съвет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси по предложение на министъра на транспорта и съобщенията.

(5) Надвнесените от данъчно задължените лица суми за данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2023 г. подлежат на прихващане или възстановяване от общините по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 97. По реда на чл. 106 от Закона за публичните финанси могат да се прихващат и дължимите лихви по чл. 105, ал. 1 от същия закон.

 

Чл. 98. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на Фонд „Резервен“ е достигнал или е надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2022 г. не правят отчисления за Фонд „Резервен“.

(2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на Фонд „Резервен“ са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2022 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на Фонд „Резервен“, правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.

 

Чл. 99. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.

(2) Алинея 1 не се прилага за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.

(3) Държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, както и лечебните заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.

(4) Сумите по ал. 1 се внасят от държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.

(5) Сумите по ал. 1 се внасят от общинските предприятия и едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.

(6) Вноските по ал. 1, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) Вноските по ал. 1, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 100. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги не могат да се използват за обезпечения.

(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.

(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.

(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги на нефинансовите предприятия се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините.

 

Чл. 101. (1) Средствата за юридическите лица с нестопанска цел по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет се предоставят за:

1. дейности с неикономически характер;

2. дейности с икономически характер при съобразяване с правилата в областта на държавните помощи и чл. 21 от Закона за публичните финанси.

(2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.

 

Чл. 102. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2023 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2022 г.

 

Чл. 103. (1) При прилагане през 2023 г. на чл. 156 от Закона за публичните финанси министърът на финансите може да включи съответните лица в схемата за централизирано разплащане по чл. 159 – 161 от Закона за публичните финанси на осигурителни вноски и данъците върху доходите на физическите лица по реда на ал. 2 и в определени от него срокове.

(2) Министърът на финансите определя начина на включване на съответните лица на основата на принципите и правилата на схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси, включително и чрез прилагане на подход на превеждане на дължимите суми по сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) При прилагане на подход на превеждане на дължимите от лицата по ал. 1 суми по сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет те се превеждат месечно, до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

(4) Наличните на датата на включване в схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси задължения на лицата по ал. 1 за осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица, попадащи в схемата, се декларират и превеждат по сметки на Националната агенция за приходите по досегашния ред.

(5) Алинеи 2 – 4 се прилагат и за включените към 31 декември 2022 г. в схемата за централизирано разплащане по чл. 159 – 161 от Закона за публичните финанси лица по чл. 156 от Закона за публичните финанси.

(6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 5.

 

Чл. 104. (1) Разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой се изплащат чрез съответните бюджети за сметка на централния бюджет, като се прилагат цените от съответните тарифни позиции, определени в договорите между Министерството на финансите и банките по чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси.

(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на централния бюджет чрез извършване на съответните промени по реда на Закона за публичните финанси, както следва:

1. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет – чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджетите им за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет;

2. на общините – чрез допълнителни трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „г“ от Закона за публичните финанси;

3. на социалноосигурителните фондове – чрез допълнителен трансфер от централния бюджет, като за Националния осигурителен институт възстановяването на разходите може да е за сметка на частта от предвидения трансфер от централния бюджет за покриване на недостига от средства, в случай на неусвоени суми от него;

4. на държавните висши училища, Българската академия на науките и бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси – чрез одобряване на допълнителен трансфер от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет;

5. на останалите разпоредители с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси – чрез допълнителен трансфер от централния бюджет или от съответния финансиращ бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет.

(3) При плащането в края на годината на дължимите разходи в случай на недостиг, първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет могат да ги извършат за сметка на икономии в съответните бюджети в частта на разходите и предоставените трансфери, а разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси – за сметка на икономии в разходите, финансирани чрез трансфери от държавния бюджет.

(4) Заплащането през 2023 г. на разходите за извършеното до 31 декември 2020 г. обслужване от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой е за сметка на средствата по ал. 2.

(5) Заплащането на разходите за банково обслужване по останалите тарифни позиции от договорите между Министерството на финансите и банките по чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси се извършва по досегашния ред от централния бюджет.

(6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 5.

 

Чл. 105. Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери и/или увеличение на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет и икономии на разходи по чл. 1, ал. 5 за финансиране на дейности по оказване на незабавна хуманитарна помощ на живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от евакуация, за предоставяне на хуманитарна помощ за Украйна, както и за извършване на разходи за справяне с последствията от военните действия срещу Украйна.

 

Чл. 106. Икономии от капиталовите разходи, утвърдени по чл. 4 – 48, не могат да бъдат използвани за текущи разходи.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. (1) Размерът на общата годишна квота, определен съгласно чл. 1, т. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., е включен в общата годишна квота за 2023 г., утвърдена с чл. 59.

(2) Ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени в рамките на квотата по чл. 59, могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

(3) За целите на ал. 2 операторите сключват договори с доставчици, които са лица, осъществяващи дейност по предоставяне на електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода за битови нужди, културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, лица, осъществяващи показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и лица, предоставящи туристически услуги съгласно Закона за туризма.

(4) За целите на ал. 2 се прилагат съответно правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане по отношение на ваучерите за храна и наредбата по чл. 209, ал. 6 от същия закон.

(5) Операторите предоставят на работодателите и ползвателите списъци с обекти, които приемат отпечатаните от съответния оператор ваучери за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия, и на туристически услуги съгласно Закона за туризма.

 

§ 2. (1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:

1. едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 6 000 лв.;

2. две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 12 000 лв.;

3. три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 18 000 лв.

(2) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 12 000 лв.

(3) За 2023 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 – 3 от същия закон, както и с разликата:

1. между допустимия размер за 2023 г. на данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година;

2. между 12 000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон за 2023 г.

(4) Данъчните облекчения за 2023 г. по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица могат да се ползват и чрез намаляване на месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения след прилагане на чл. 42, ал. 3 от същия закон със следните суми:

1. за едно ненавършило пълнолетие дете – в размер на 500 лв.;

2. за две ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 000 лв.;

3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – в размер на 1 500 лв.;

4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в размер на 1 000 лв.

(5) Работникът/служителят еднократно избира да приложи авансовото ползване на данъчно облекчение по ал. 4 чрез предоставяне на писмена декларация пред работодателя, с която декларира, че:

1. за прилагане на всяко от данъчните облекчения следва да изпълни условията, предвидени в чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

2. другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година;

3. работникът/служителят няма да ползва данъчните облекчения при друг работодател.

(6) Данъчното облекчение се ползва авансово по реда на ал. 4 до размера на сумата от месечната данъчна основа за доходи от трудово правоотношение на лицето, определена по реда на чл. 42, ал. 1 – 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(7) При прилагане на ал. 4 и за целите на чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява и със съответните суми по ал. 4 при спазване на изискването на ал. 6.

(8) Член 49 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се прилага и при прилагане на ал. 4.

(9) В случаите на авансово облагане по чл. 43 и 44 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица данъчните облекчения по чл. 22в и 22г от същия закон могат да се прилагат чрез намаляване на размера на дължимия авансов данък, при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва авансово намалението за съответната данъчна година.

(10) Намаляването по ал. 9 на размера на дължимия авансов данък за първо – трето тримесечие – до размера на дължимия авансов данък, но не повече от:

1. за едно ненавършило пълнолетие дете – 150 лв.;

2. за две ненавършили пълнолетие деца – 300 лв.;

3. за три и повече ненавършили пълнолетие деца – 450 лв.;

4. за дете с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – 300 лв.

(11) Годишният размер на данъчното облекчение по чл. 22в и 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2023 г. в случаите по ал. 9 се ползва с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(12) Алинея 9 не се прилага, когато:

1. размерът на авансовия данък се определя и удържа от платеца на дохода;

2. лицето има доходи от трудови правоотношения и е приложило ал. 5.

(13) Лицата, които прилагат чл. 43, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, не прилагат ал. 9 – 11.

(14) Когато в нарушение на условието по ал. 5, т. 2 и 3 или по ал. 9 данъчното облекчение по чл. 22в и/или чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е ползвано авансово чрез повече от един работодател и/или от повече от едно лице, всяко от лицата, ползвали авансово облекченията, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

 

§ 3. (1) Производителите на електрическа енергия със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 MW, чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от вятърна енергия, слънчева енергия (слънчева топлинна и слънчева фотоволтаична енергия), геотермална енергия, водноелектрическа енергия без резервоар, горива от биомаса (твърди и газообразни горива от биомаса, с изключение на биометан), отпадъци, ядрена енергия, лигнитни въглища, нефтопродукти и торф и за енергия, произведена от въглища и водноелектрически централи, внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски, представляващи положителната разлика между пазарните приходи без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на стойностите за съответния тип производител, с период на доставка от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия, необходима за нуждите за балансиране на електроенергийната система от ЕСО ЕАД. Размерът на целевата вноска се изчислява за всяка сделка.

(2) Стойностите, които служат за изчисляване на тавана на приходите за съответния тип производител по ал. 1, се определят с акт на Министерския съвет.

(3) Производителите със съоръжения за производство на електрическа енергия с инсталирана мощност над 1 MW с договор за компенсиране с премии, в сила към 8 октомври 2022 г., чиито пазарни приходи са получени от продажбата на електроенергия, произведена от вятърна енергия, слънчева енергия (слънчева топлинна и слънчева фотоволтаична енергия), геотермална енергия, водноелектрическа енергия без резервоар, горива от биомаса (твърди и газообразни горива от биомаса, с изключение на биометан), отпадъци, ядрена енергия, лигнитни въглища, нефтопродукти и торф, внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски от пазарните приходи от всяка сделка без данък върху добавената стойност, сключена по свободно договорени цени с период на доставка от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска от всяка сделка се изчислява като:

1. положителната разлика между пазарните приходи по свободно договорени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на прогнозната пазарна цена по ценовото решение на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което е определена действащата премия за съответния производител, за производители, за които размерът на тази премия е различен от 0,00 лв./MWh без данък върху добавената стойност, и

2. 90 на сто от положителната разлика между пазарните приходи по свободно договорени цени (постигната пазарна цена) по съответната сделка без данък върху добавената стойност и определения таван на приходите, изчислен при прилагане на определената с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране преференциална цена съгласно договора за компенсиране с премии, за производители, за които определеният размер на действащата премия е 0,00 лв./MWh без данък върху добавената стойност.

(4) Общественият доставчик внася във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски от всяка сделка, сключена по свободно договорени цени с период на доставка от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г., с изключение на сделките с балансираща енергия. Размерът на целевата вноска от всяка сделка се изчислява като положителна разлика между пазарните приходи без данък върху добавената стойност и покупната цена за количество продадена електрическа енергия, увеличена с 18 на сто.

(5) Търговците на електрическа енергия внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целеви вноски за сключените по свободно договорени цени сделки за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г. Размерът на целевата вноска се изчислява като положителна разлика между приходите без данък върху добавената стойност и всички разходи, свързани с покупката и продажбата на количествата електрическа енергия, увеличени с 10 на сто за сключени сделки с клиенти на едро по смисъла на § 1, т. 27в от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката и 15 на сто за сключени сделки с крайни клиенти по смисъла на § 1, т. 27г от допълнителните разпоредби на Закона за енергетиката, за периода от 1 юли 2023 г. до 31 декември 2023 г.

(6) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 се дължат за сделки с място на изпълнение на територията на страната, вътреобщностни доставки и износ.

(7) Производителите на електрическа енергия по ал. 1 и 3 и общественият доставчик по ал. 4 до 15-о число на месеца:

1. подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ декларация по образец, утвърден от министъра на енергетиката, за всичките си пазарни приходи от продадена електрическа енергия по свободно договорени цени, както и за дължимите целеви вноски по ал. 1, 3 и 4 за предходния месец;

2. внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целевите вноски по ал. 1, 3 и 4 за предходния месец.

(8) Търговците на електрическа енергия по ал. 5:

1. подават във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ декларация по образец, утвърдена от министъра на енергетиката, за всичките си приходи от продадена електрическа енергия по свободно договорени цени, разходите, свързани с покупката и продажбата на тези количества електрическа енергия, както и размера на дължимите целеви вноски върху тези приходи:

а) в срок до 15 октомври 2023 г. – за периода от 1 юли 2022 г. до 30 септември 2023 г.;

б) в срок до 15 януари 2024 г. – за периода от 1 октомври 2023 г. до 31 декември 2023 г.;

2. внасят във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ целевите вноски по ал. 1 за периодите и в сроковете по т. 1.

(9) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ начислява задълженията на производителите, обществения доставчик и търговците на електрическа енергия въз основа на декларираните от тях данни.

(10) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ изпраща ежемесечно до 20-о число на месеца подадените декларации по предходните алинеи на Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите извършва проверка относно достоверността на декларираните по ал. 7 и 8 данни и при констатиране на разминавания уведомява фонда, за да коригира начислените задължения на лицата по ал. 1, 3, 4 и 5.

(11) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 се признават за текущи разходи за дейността за целите на данъчното облагане на производителите, търговците на електрическа енергия и обществения доставчик.

(12) Производителите, търговците на електрическа енергия и общественият доставчик могат да правят авансови вноски по целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5.

(13) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 не са свързани с наложени задължения към обществото и не могат да бъдат предявени за компенсиране по смисъла на чл. 35 от Закона за енергетиката.

(14) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 и целево предоставени средства по чл. 36д, ал. 1, т. 8 от Закона за енергетиката се използват за покриване на разходи по чл. 36б, ал. 1, т. 4 от Закона за енергетиката по приети от Министерския съвет програми.

(15) Целевите вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 са публични държавни вземания, като невнесените в срок вноски се установяват и събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.

(16) За невнесените в срок целеви вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(17) Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ може да прихваща вземанията си за целеви вноски по ал. 1, 3, 4 и 5 срещу задълж