Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 Г.
 

В сила от 01.01.2017 г.
Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 Юли 2017г.
 
 
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2017 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:
 
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
21 932 005,4
 1.
Данъчни приходи
19 221 646,7
 1.1.
Корпоративен данък
1 973 900,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
62 000,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
3 037 000,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
8 783 500,0
 1.5.
Акцизи
5 038 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
30 900,0
 1.7.
Мита и митнически такси
166 000,0
 1.8.
Такса върху производството на захар и изоглюкоза
1 046,7
 1.9.
Други данъци
129 300,0
 2.
Неданъчни приходи
2 710 358,7
 2.1.
Държавни такси
1 174 953,3
 2.2.
Съдебни такси
105 000,0
 2.3.
Приходи и доходи от собственост
435 933,8
 2.4.
Глоби, санкции и наказателни лихви
164 201,5
 2.5.
Други приходи
830 270,1
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Приема държавния бюджет за 2017 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
11 092 124,1
 1.
Текущи разходи
8 910 512,8
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
4 095 684,2
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
908 402,0
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
840 956,7
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
67 445,3
 1.3.
Лихви
792 922,2
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 060 652,4
 2.
Капиталови разходи
2 076 928,2
 2.1
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
1 829 467,4
 2.2.
Капиталови трансфери
247 460,8
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
14 350,0
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
71 100,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
70 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
10 711 465,9
1.
 Предоставени трансфери за:
10 978 919,9
1.1.
     Общините
2 881 352,5
1.2.
     Държавното обществено осигуряване
4 723 575,8
1.3.
     Националната здравноосигурителна каса
1 158 086,0
 
 в т.ч.
 
1.3.1.
      – от Министерството на здравеопазването
24 000,0
1.4.
     Българското национално радио
42 224,4
1.5.
     Българската национална телевизия
65 272,2
1.6.
     Българската телеграфна агенция
4 836,3
1.7.
     Държавните висши училища
419 985,8
1.7.1.
    – от Министерството на образованието и науката
394 249,8
1.7.2.
    – от Министерството на отбраната
25 736,0
1.8.
     Българската академия на науките
80 837,0
1.8.1.
   – от Министерството на образованието и науката
78 287,0
1.8.2.
    – от Министерството на околната среда и водите
2 550,0
1.9.
 Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от Министерството на околната среда и водите
 83 868,0
1.10.
Другите сметки за средства от Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз
130 435,0
1.10.1.
 – от Министерския съвет
6 793,0
1.10.2.
 – от Министерството на финансите
594,9
1.10.3.
 – от Министерството на вътрешните работи
98 632,0
1.10.4.
 – от Министерството на външните работи
1 700,7
1.10.5.
 – от Министерството на туризма
71,1
1.10.6.
 – от Министерството на образованието и науката
5 000,0
1.10.7.
 – от Министерството на регионалното развитие и благоустройството
15 000,0
1.10.8.
 – от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
432,3
1.10.9.
 – от Министерството на земеделието, храните и горите
93,2
1.10.10.
 – от Министерството на икономиката
69,7
1.10.11.
 – от Националния статистически институт
350,0
1.10.12.
 – от Държавната агенция „Технически операции“
1 403,0
1.10.13.
 – от Държавната агенция „Национална сигурност“
295,1
1.11.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
1 182 486,9
1.12.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
205 960,0
2.
 Получени трансфери от:
267 454,0
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
 – за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.1.2.
 – за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
250,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
4 054,0
2.3.
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за Министерството на околната среда и водите
6 000,0
2.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“ за централния бюджет
 250 000,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
992 571,6
(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2017 г., както следва:   
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-864 156,2
(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2017 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
864 156,2
 
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2017 г., както следва:
 
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
125 000,0
1.
Приходи от дейността на органите на съдебната власт
125 000,0
 
в т.ч. приходи от съдебни такси
105 000,0
II.
РАЗХОДИ
565 000,0
 1.
 Текущи разходи                                           
547 306,0
 2.    
 Капиталови разходи
17 094,0
 3.
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
440 000,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
440 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2017 г., както следва: 
Органи на съдебната власт
 
Сума
(хил. лв.)
1
2
Висш съдебен съвет
21 001,4
Върховен касационен съд
18 168,9
Върховен административен съд
14 482,1
Прокуратура на Република България
216 780,9
Съдилища на Република България
284 223,4
Национален институт на правосъдието
3 617,7
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
6 125,6
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
Всичко:
565 000,0
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от органите на съдебната власт, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
91 600,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
78 002,5
 
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите от дейността на органите на съдебната власт по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
 
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 480,0
1.    
 Неданъчни приходи
1 480,0
II.
РАЗХОДИ
56 600,0
1.    
 Текущи разходи                                            
53 800,0
2.    
 Капиталови разходи
2 300,0
3.    
 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
55 120,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
55 120,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва: 
Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.    
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
36 622,8
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.    
Функционална област „Осигуряващи дейности“
18 630,6
3.    
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 001,9
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
344,7
 
Всичко:
56 600,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Народното събрание, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
20 922,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
22 126,0
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2017 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
 
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
150,0
1.    
Неданъчни приходи
150,0
II.
РАЗХОДИ                                       
16 200,0
1.    
 Текущи разходи                                           
15 660,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
13 873,0
2.    
 Капиталови разходи
540,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
16 050,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
16 050,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Сметната палата, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
2 325,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
2 325,0
 
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
6 118,0
1.    
Текущи разходи                                           
5 918,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 186,0
2.    
Капиталови разходи
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
6 118,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 118,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Администрацията на президента, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
1 950,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
1 882,0
 
Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
17 200,0
1.
Неданъчни приходи
17 200,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
600,0
II.
РАЗХОДИ                                      
88 270,0
1.    
Текущи разходи                                           
83 060,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
54 084,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
5 000,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 000,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
347,0
2.    
Капиталови разходи
5 210,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
71 070,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
77 863,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-6 793,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-6 793,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
8 222,0
 2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
561,0
 3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
23 401,0
 4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
5 173,0
 5.
Политика в областта на архивното дело
6 262,0
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
11 591,0
 7.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
33 060,0
 7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
25 060,0
 7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
8 000,0
 
Всичко:
88 270,0
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерския съвет, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
43 402,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
44 003,0
(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията съгласно приложение № 1.
 
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
2 815,0
1.    
Текущи разходи                                            
2 715,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 415,0
2.    
Капиталови разходи
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 815,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 815,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Конституционния съд, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
393,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
393,0
 
Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2017 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
2 950,0
1.    
Текущи разходи                                            
2 899,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 839,0
2.    
Капиталови разходи
51,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 950,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 950,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Омбудсмана, както следва:
 
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
1 084,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
1 110,0
 
Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
115 000,0
1.
Неданъчни приходи
115 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
97 315,0
II.
РАЗХОДИ                                      
427 188,0
1.    
Текущи разходи                                           
404 644,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
262 619,0
1.2.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
12 667,0
2.    
Капиталови разходи
22 544,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
312 188,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
310 728,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
2 054,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
4 054,0
2.2.
       Предоставени трансфери (-)
-2 000,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-594,9
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-594,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
57 502,3
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
275 302,4
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
43 997,6
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
4 797,0
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
11 372,3
 5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
11 372,3
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
34 216,4
 
Всичко:
427 188,0
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на финансите, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
190 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
165 000,0
 
(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на числеността на персонала на Агенцията за обществени поръчки с петнадесет щатни бройки за обезпечаване изпълнението на възложените й функции по Закона за обществените поръчки и с Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки за периода 2014 – 2020 г. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 от 2016 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
 
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
62 000,0
1.
Неданъчни приходи
62 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
49 154,8
II.
РАЗХОДИ                                      
128 358,0
1.    
Текущи разходи                                            
115 895,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
23 478,1
2.
Капиталови разходи
6 463,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
66 358,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
68 058,7
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-1 700,7
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-1 700,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
106 194,4
 2.
Политика в областта на публичната дипломация
730,7
 3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
21 432,9
 
Всичко:
128 358,0
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на външните работи, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
104 879,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
104 879,9
(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
 
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
50,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 080 267,0
1.    
Текущи разходи                                           
1 024 953,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
804 678,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
2 528,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
2 528,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
980,0
2.    
Капиталови разходи
55 314,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 036 267,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 062 003,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-25 736,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-25 736,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
1 008 910,0
 2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
71 357,0
 
Всичко:
1 080 267,0
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на отбраната, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
241 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
320 000,0
 
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
 
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
170 378,0
1.
Неданъчни приходи
170 378,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
95 004,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 233 600,0
1.    
Текущи разходи                                           
1 218 653,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 106 763,0
2.    
Капиталови разходи
14 947,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 063 222,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 161 854,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-98 632,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-98 632,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
701 123,7
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
181 527,8
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
211 952,8
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
138 995,7
 
Всичко:
1 233 600,0
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
210 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
241 000,0
 
Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2017 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
61 000,0
1.
Неданъчни приходи
61 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
60 764,0
II.
РАЗХОДИ                                      
211 070,0
1.    
Текущи разходи                                           
202 279,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
140 134,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
600,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
600,0
2.    
Капиталови разходи
8 791,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
150 070,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
150 070,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
71 911,0
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
131 960,6
 3.
Бюджетна програма „Администрация“ 
7 198,4
 
Всичко:
211 070,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на правосъдието, както следва

 

 
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
85 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
69 492,9
(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на персонала на Агенцията по вписванията с осемнадесет щатни бройки за обезпечаване на възложените й със закон функции. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 от 2016 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
 
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 000,0
1.
Неданъчни приходи
26 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
19 874,4
II.
РАЗХОДИ                                      
1 117 528,9
1.    
Текущи разходи                                           
1 115 138,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
88 701,6
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
3 690,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
3 420,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
270,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 000 523,3
2.    
Капиталови разходи
2 390,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 091 528,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 084 378,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
7 150,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
7 150,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на заетостта
101 177,5
2.
Политика в областта на трудовите отношения
12 935,4
3.
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности
175 400,6
4.
Политика в областта на хората с увреждания
200 133,6
5.
Политика в областта на социалното включване
618 744,7
6.
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие
640,3
7.
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията
135,0
8.
Бюджетна програма „Администрация“
8 361,8
 
Всичко:
1 117 528,9
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
1 035 827,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
1 025 327,3

 

 

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г., както следва:

 

 

 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40 000,0
1.
Неданъчни приходи
40 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
31 000,0
II.
РАЗХОДИ                                      
458 847,7
1.    
Текущи разходи                                           
443 847,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
204 709,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
86 636,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
86 636,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
26 800,0
2.    
Капиталови разходи
15 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
418 847,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
442 847,7
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 000,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-24 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
69 145,0
 2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
344 612,5
 3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
27 931,1
 4.
Бюджетна програма „Администрация“
17 159,1
 
Всичко:
458 847,7
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
280 799,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
252 299,4
(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2017 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2017 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
 
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2017 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
13 100,0
1.
Неданъчни приходи
13 100,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
730,0
II.
РАЗХОДИ                                      
486 092,1
1.    
Текущи разходи                                            
474 987,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
228 417,8
 
      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
26 115,2
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
6 260,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
6 260,0
2.
Капиталови разходи
2 755,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
8 350,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
473 992,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
951 528,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-472 536,8
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-472 536,8
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
1 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-1 000,0
 
в т.ч.
 
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-1 000,0
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
428 060,5
 2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
51 607,1
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
6 424,5
 
Всичко:
486 092,1
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
258 040,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
257 740,7
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките съгласно приложение № 3.
 
Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2017 г., както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
24 900,0
1.
Неданъчни приходи
24 900,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
500,0
II.
РАЗХОДИ                                      
157 143,9
1.    
Текущи разходи                                           
151 460,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
88 817,8
 
      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
5 151,3
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
14 500,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
13 900,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
600,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
100,8
2.    
Капиталови разходи
5 683,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
132 243,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
132 243,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
17 701,8
 2.
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
134 728,4
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
4 713,7
 
Всичко:
157 143,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на културата, както следва:

 

 

 
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
68 125,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
68 125,3
 
Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
55 000,0
1.
Неданъчни приходи
55 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
50 400,0
II.
РАЗХОДИ                                      
46 046,9
1.    
Текущи разходи                                           
44 658,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
26 698,1
2.    
Капиталови разходи
1 388,8
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
-24 251,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
56 166,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-80 418,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
6 000,0
2.2.
       Предоставени трансфери (-)
-86 418,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-15 298,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
15 298,0
 
в т.ч.
 
1.    
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
15 298,0
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда
20 787,8
 2.
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
8 337,2
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
16 921,9
 
Всичко:
46 046,9
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерство на околната среда и водите, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
25 348,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
19 348,8
 
Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
25 000,0
1.
Неданъчни приходи
25 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
14 358,8
II.
РАЗХОДИ                                      
76 431,8
1.    
Текущи разходи                                            
75 731,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
29 229,8
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
22 700,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
22 630,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
70,0
2.    
Капиталови разходи
700,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
51 431,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
51 501,5
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-69,7
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-69,7
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
55 914,8
 2.
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
13 517,0
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
7 000,0
 
Всичко:
76 431,8
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на икономиката, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
46 961,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
45 961,4
 
 
 
Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
255 000,0
1.
Неданъчни приходи
255 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
2 642,0
II.
РАЗХОДИ                                      
119 340,1
1.    
Текущи разходи                                           
42 301,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
5 694,6
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
34 052,7
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
34 052,7
2.    
Капиталови разходи
77 039,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
135 659,9
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-135 659,9
 
в т.ч.
 
1.    
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-135 659,9
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие
115 302,3
 2.
Бюджетна програма „Администрация“
4 037,8
 
Всичко:
119 340,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на енергетиката, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
113 645,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
113 645,5
(4) Министерският съвет може да извършва промени по бюджета на Министерството на енергетиката за 2017 г. при възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани със спецификата на Фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ и Фонд „Радиоактивни отпадъци“, при условие че не се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(5) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 72 239,0 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.
 
Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
8 607,0
1.
Неданъчни приходи
8 607,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
1 500,0
II.
РАЗХОДИ                                      
16 783,7
1.    
Текущи разходи                                           
16 483,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 378,5
2.    
Капиталови разходи
300,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
8 176,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
8 247,8
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-71,1
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-71,1
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма
14 473,5
 2.
Бюджетна програма „Администрация“
2 310,2
 
Всичко:
16 783,7
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на туризма, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
15 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
14 405,0
 
Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
354 173,1
1.
Неданъчни приходи
354 173,1
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
348 352,3
II.
РАЗХОДИ                                      
400 904,1
1.    
Текущи разходи                                            
280 565,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
39 199,5
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
435,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
435,0
2.    
Капиталови разходи
120 338,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
46 731,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
61 731,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-15 000,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-15 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
2 734,5
 2.
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
351 522,9
 3.
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
27 416,3
 4.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
2 719,8
 4.1.
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
611,1
 4.2.
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
2 108,7
 5.
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
16 510,6
 
Всичко:
400 904,1
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
349 398,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
358 167,2
 
(4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен с поетите ангажименти и новите задължения за разходи, произтичащи от прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
 
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
159 000,0
1.
Неданъчни приходи
159 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
75 956,3
II.
РАЗХОДИ                                      
205 544,9
1.    
Текущи разходи                                           
197 787,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
113 533,8
2.    
Капиталови разходи
7 757,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
46 544,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
46 638,1
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-93,2
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-93,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на земеделието и селските райони
154 166,9
 2.
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
6 903,0
 3.
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча
27 235,0
 4.
Бюджетна програма „Администрация“
17 240,0
 
Всичко:
205 544,9

 

 

 

 

 

 

 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:
 
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
93 011,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
94 011,1

 

(4) Утвърждава средства в размер на 15 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ – ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

 

(5) Утвърждава средства в размер на 1 681,0 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

 
Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
53 487,2
1.
Неданъчни приходи
53 487,2
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
22 417,2
II.
РАЗХОДИ                                      
270 668,6
1.    
Текущи разходи                                            
261 197,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
27 330,2
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
213 000,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
213 000,0
1.2.1.1.
    – за „БДЖ Пътнически превози“ – ЕООД
175 000,0
1.2.1.2.
    – за „Български пощи“ – ЕАД
38 000,0
2.    
Капиталови разходи
9 471,4
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
182 181,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
173 263,7
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
9 350,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
9 350,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-432,3
3.1.
       Предоставени трансфери (-)
-432,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-35 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
35 000,0
 
в т.ч.
 
1.    
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
35 000,0
1.1.
   Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)
35 000,0
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на транспорта
213 260,9
 2.
Политика в областта на съобщенията и информационните технологии
39 000,0
 3.
Бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“
18 407,7
 
Всичко:
270 668,6
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
257 288,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
243 168,7
 
Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 700,0
1.
Неданъчни приходи
26 700,0
II.
РАЗХОДИ                                      
73 428,7
1.    
Текущи разходи                                           
71 578,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
9 962,1
 
      в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
3 471,8
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
49 108,3
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
180,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
48 928,3
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
7 200,0
2.    
Капиталови разходи
1 850,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
46 728,7
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
44 728,7
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
2 000,0
2.1.
        Получени трансфери (+)
2 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
15 423,9
 2.
Политика в областта на спорта за високи постижения
49 641,2
 3.
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
3 158,5
 4.
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта
259,8
 5.
Политика в областта на младите хора
3 287,6
 6.
Бюджетна програма „Администрация“
1 657,7
 
Всичко:
73 428,7
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
58 646,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
58 446,2
 
Чл. 26. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Национална сигурност“ за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
200,0
1.
Неданъчни приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ                                      
107 691,0
1.    
Текущи разходи                                           
100 891,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
93 677,5
2.    
Капиталови разходи
6 800,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
107 491,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
107 786,1
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-295,1
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-295,1
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на защитата на националната сигурност
107 691,0
 
Всичко:
107 691,0
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Национална сигурност“, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
12 546,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
13 624,0
 
Чл. 27. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
3 415,0
1.    
Текущи разходи                                           
3 335,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 239,0
2.    
Капиталови разходи
80,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 415,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 415,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
1 106,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
1 106,0

 

 
Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2017 г., както следва:

 

 

 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
2 500,0
1.    
Текущи разходи                                            
2 300,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 570,0
2.    
Капиталови разходи
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 500,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 500,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
928,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
930,0
 
Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
2 450,0
1.    
Текущи разходи                                           
2 250,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 606,0
2.    
Капиталови разходи
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
2 450,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 450,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
823,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
829,0
 
Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
6 162,0
1.    
Текущи разходи                                           
6 012,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 372,0
2.    
Капиталови разходи
150,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
6 162,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 162,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
2 040,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
2 040,0
 
Чл. 31. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
300,0
1.
Неданъчни приходи
300,0
II.
РАЗХОДИ                                      
37 260,0
1.    
Текущи разходи                                           
36 860,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
32 004,0
2.    
Капиталови разходи
400,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
36 960,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
36 960,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Националната служба за охрана, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
4 600,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
5 124,0
 
Чл. 32. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Разузнаване“ за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
23 300,0
1.    
Текущи разходи                                            
22 800,0
2.    
Капиталови разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
23 300,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
23 300,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България
23 300,0
 
Всичко:
23 300,0
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Разузнаване“, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
2 614,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
2 584,0
 
Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
950,0
1.
Неданъчни приходи
950,0
II.
РАЗХОДИ                                      
19 591,4
1.    
Текущи разходи                                           
17 267,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
13 751,9
2.    
Капиталови разходи
2 324,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
18 641,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
18 991,4
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-350,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-350,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Националния статистически институт, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
5 357,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
5 686,5
 
Чл. 34. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
6 500,0
1.
Неданъчни приходи
6 500,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
4 000,0
II.
РАЗХОДИ                                      
3 755,6
1.    
Текущи разходи                                            
3 735,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 127,1
2.    
Капиталови разходи
20,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
2 744,4
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-2 744,4
 
в т.ч.
 
1.    
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-2 744,4
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
529,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
565,0

 

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2017 г., както следва:

 

 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
60 000,0
1.
Неданъчни приходи
60 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
59 250,0
II.
РАЗХОДИ                                      
9 318,3
1.    
Текущи разходи                                           
7 657,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
5 289,7
2.    
Капиталови разходи
1 660,6
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
-16 100,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
-7 000,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-9 100,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-9 100,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
34 581,7
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-34 581,7
 
в т.ч.
 
1.    
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-34 581,7
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:
 
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
3 822,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
3 933,6
 
Чл. 36. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 200,0
1.
Неданъчни приходи
1 200,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
1 200,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 310,3
1.    
Текущи разходи                                           
1 280,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
969,9
2.    
Капиталови разходи
30,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
110,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
110,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Съвета за електронни медии, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
334,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
334,4
 
Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
16 000,0
1.
Неданъчни приходи
16 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
11 800,0
II.
РАЗХОДИ                                      
5 535,7
1.    
Текущи разходи                                           
5 250,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 247,6
2.    
Капиталови разходи
285,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
10 464,3
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-10 464,3
 
в т.ч.
 
1.    
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-10 464,3
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
1 248,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
1 248,1
 
Чл. 38. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
8 000,0
1.
Неданъчни приходи
8 000,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
8 000,0
II.
РАЗХОДИ                                      
4 851,8
1.    
Текущи разходи                                            
4 751,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 524,8
2.    
Капиталови разходи
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
3 148,2
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-3 148,2
 
в т.ч.
 
1.    
Депозити и средства по сметки – нето (+/-)
-3 148,2
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:
 

 

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
2 327,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
2 327,0

 

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                       
8 997,0
1.    
Текущи разходи                                           
8 594,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
6 422,1
2.    
Капиталови разходи
403,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
8 997,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
8 997,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
3 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
2 524,9
 
Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
2 050,0
1.
Неданъчни приходи
2 050,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
40,0
II.
РАЗХОДИ                                      
40 478,4
1.    
Текущи разходи                                            
19 848,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
6 657,6
2.    
Капиталови разходи
1 396,7
3.    
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
38 428,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
38 428,4
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:
40 478,4
 1.1.
Бюджетна програма „Държавни резерви и военновременни запаси“
21 247,3
 1.2.
Бюджетна програма „Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти“
19 231,1
 
Всичко:
40 478,4
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
33 310,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
33 310,8
 
Чл. 41. (1) Приема бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40,0
1.
Неданъчни приходи
40,0
II.
РАЗХОДИ                                      
1 300,0
1.    
Текущи разходи                                            
1 280,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 020,0
2.    
Капиталови разходи
20,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 260,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 260,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
300,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
300,0
 
Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
 
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
6 500,0
1.
Неданъчни приходи
6 500,0
 
        в т.ч. приходи от държавни такси
4 699,5
II.
РАЗХОДИ                                      
11 253,6
1.    
Текущи разходи                                           
10 956,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
7 350,7
2.    
Капиталови разходи
297,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
4 753,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
4 753,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
3 894,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
3 894,9
 
(3) При преизпълнение на приходите по бюджета на Комисията за финансов надзор над сумата по ал. 1, раздел III, т. 1 Министерският съвет по предложение на председателя на Комисията за финансов надзор одобрява по реда на Закона за публичните финанси допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2017 г.
 
Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
1 313,0
1.     
Текущи разходи                                           
1 307,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
985,5
2.    
Капиталови разходи
6,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 313,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 313,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. oт Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
324,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
324,8
 
Чл. 44. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
3 735,0
1.    
Текущи разходи                                           
3 585,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 542,0
2.    
Капиталови разходи
150,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 735,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 735,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Централната избирателна комисия, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
1 192,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
1 192,0

 

 
Чл. 45. (1) Приема бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2017 г., както следва:

 

 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
11 246,7
1.
Данъчни приходи
1 046,7
2.
Неданъчни приходи
10 200,0
II.
РАЗХОДИ                                      
367 745,3
1.    
Текущи разходи                                           
351 123,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
32 370,5
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
300 350,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
300 350,0
2.    
Капиталови разходи
16 621,8
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
396 498,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
396 498,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
40 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-40 000,0
 
в т.ч.
 
1.    
Предоставени кредити (нето)
-40 000,0
 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони
334 575,9
 2.
Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на рибарството и аквакултурите
338,8
 3.
Бюджетна програма „Администрация“
32 830,6
 
Всичко:
367 745,3
 
 
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Държавен фонд „Земеделие“, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
336 374,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
334 374,8
 
Чл. 46. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
1 334,0
1.    
Текущи разходи                                           
1 241,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
797,0
2.    
Капиталови разходи
93,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 334,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 334,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
531,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
512,0
 
Чл. 47. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Технически операции“ за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
136,0
1.
Неданъчни приходи
136,0
II.
РАЗХОДИ                                       
48 375,0
1.    
Текущи разходи                                           
44 324,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
40 055,0
2.    
Капиталови разходи
4 051,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
48 239,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
49 642,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-1 403,0
2.1.
       Предоставени трансфери (-)
-1 403,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред
48 375,0
 
Всичко:
48 375,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Технически операции“, както следва:
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
6 031,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
8 070,0
 
Чл. 48. (1) Приема бюджета на Държавната агенция „Електронно управление“ за 2017 г., както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ                                      
19 996,9
1.    
Текущи разходи                                           
15 996,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
8 381,6
2.    
Капиталови разходи
4 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
19 996,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
19 996,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
 
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:
 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на електронното управление
19 996,9
 
Всичко:
19 996,9
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от Държавната агенция „Електронно управление“, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г.
14 200,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г.
11 452,3
 
Чл. 49. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:
 
Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
 Българско национално радио
42 224,4
 
      в т.ч.
 
 
 – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
3 900,0
2.
 Българска национална телевизия
65 272,2
 
      в т.ч.
 
 
 – по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
8 100,0
3.
 Българска телеграфна агенция
4 836,3
 
Чл. 50. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2017 г. съгласно приложение № 4.
(2) Приема капиталовите трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2017 г. съгласно приложение № 5.
 
Чл. 51. Приема размерите на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2017 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 423 034,2 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 274 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 30 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 154 090,2 хил. лв. и по общини, както следва:
 
(в хил. лв.)
ОБЩИНИ
Бюджетни взаимоотношения
От тях:
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности
Трансфери за местни дейности
Целева субсидия за капиталови разходи
обща изравни-
телна субсидия
за зимно
поддържане
и снегопо-
чистване
на общински
пътища
1
2(к.3+к.4+к.5+к.6)
3
4
5
6
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 
 
 
 
 
Банско
6 444,9
5 788,2
144,8
86,6
425,3
Белица
5 717,2
4 139,4
782,8
226,3
568,7
Благоевград
32 660,5
28 644,2
2 731,0
218,2
1 067,1
Гоце Делчев
15 968,8
13 668,2
1 795,2
78,8
426,6
Гърмен
8 269,7
6 527,2
1 210,6
104,6
427,3
Kресна
2 902,2
2 111,0
458,3
70,4
262,5
Петрич
21 431,9
16 862,6
2 871,5
274,4
1 423,4
Pазлог
9 764,5
8 518,5
554,9
154,6
536,5
Cандански
18 817,7
15 295,9
1 938,2
270,4
1 313,2
Cатовча
7 866,6
6 247,2
1 120,1
92,6
406,7
Cимитли
6 967,0
5 439,7
903,5
124,2
499,6
Cтрумяни
3 655,1
2 618,7
381,6
150,6
504,2
Xаджидимово
5 148,7
4 004,3
720,6
62,0
361,8
Якоруда
4 823,0
3 586,8
823,7
112,5
300,0
ОБЛАСТ БУРГАС
 
 
 
 
 
Aйтос  
12 733,4
10 169,2
1 850,1
105,5
608,6
Бургас        
78 126,4
75 190,9
1 391,3
104,8
1 439,4
Kамено
5 551,0
4 654,9
537,0
36,2
322,9
Kарнобат
12 835,6
10 512,8
1 237,1
162,8
922,9
Mалко Tърново
2 865,1
2 037,6
188,1
122,1
517,3
Hесебър
8 874,7
8 100,0
256,2
60,7
457,8
Поморие
10 606,9
9 711,9
270,8
76,7
547,5
Приморско
2 594,1
2 331,6
60,7
21,8
180,0
Pуен
13 256,2
9 747,7
2 327,3
154,9
1 026,3
Cозопол
4 891,0
4 251,4
122,3
86,0
431,3
Средец
8 388,5
6 675,2
690,1
150,5
872,7
Cунгурларе
7 188,1
5 344,9
1 038,3
108,7
696,2
Царево
3 690,9
3 190,9
106,8
45,2
348,0
ОБЛАСТ ВАРНА
 
 
 
 
 
Aврен
3 825,6
3 105,3
245,9
66,2
408,2
Aксаково
7 895,8
6 349,0
697,3
169,3
680,2
Белослав
6 323,6
5 574,5
575,8
24,0
149,3
Бяла
1 923,2
1 741,1
37,9
19,1
125,1
Bарна
107 628,1
103 103,9
2 337,4
147,3
2 039,5
Bетрино
2 441,6
1 864,0
212,1
72,0
293,5
Bълчи дол
6 055,6
4 658,8
781,9
96,9
518,0
Девня
3 540,4
3 136,2
178,4
45,5
180,3
Долни чифлик
10 110,0
8 155,7
1 337,0
100,9
516,4
Дългопол
6 674,9
5 081,4
1 066,3
82,5
444,7
Провадия
11 807,1
9 603,5
1 356,9
142,1
704,6
Cуворово
4 471,2
3 721,4
415,3
62,6
271,9
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
 
 
 
Bелико Tърново   
34 906,1
31 361,6
1 763,1
282,7
1 498,7
Горна Oряховица
17 235,3
14 317,0
2 283,1
69,6
565,6
Eлена
6 379,0
3 972,5
892,7
336,7
1 177,1
Златарица
2 882,1
2 244,7
216,1
76,4
344,9
Лясковец
4 517,7
3 555,4
663,5
47,6
251,2
Павликени
10 316,5
8 019,0
1 549,1
108,4
640,0
Полски Tръмбеш
5 538,0
4 326,9
766,6
48,0
396,5
Cвищов
13 263,2
10 409,2
2 188,9
71,7
593,4
Cтражица
7 332,8
5 823,6
822,5
102,5
584,2
Cухиндол
2 006,7
1 674,6
152,6
25,1
154,4
ОБЛАСТ ВИДИН
 
 
 
 
 
Белоградчик
4 387,9
3 521,1
389,9
70,0
406,9
Бойница
1 651,5
1 289,2
175,9
30,0
156,4
Брегово
4 295,7
3 599,0
397,9
42,0
256,8
Bидин
23 379,8
19 093,5
3 159,3
116,9
1 010,1
Грамада
1 175,2
779,1
193,1
28,8
174,2
Димово
4 212,5
3 149,2
473,2
83,2
506,9
Kула
2 704,5
2 000,7
385,3
52,4
266,1
Mакреш
1 153,4
778,6
202,5
18,2
154,1
Hово село
2 052,5
1 697,0
222,1
14,8
118,6
Pужинци
2 811,1
2 142,8
381,8
38,5
248,0
Чупрене
2 020,3
1 485,8
293,7
33,5
207,3
ОБЛАСТ ВРАЦА
 
 
 
 
 
Борован
3 236,2
2 588,5
405,0
43,8
198,9
Бяла Cлатина
11 811,5
9 685,7
1 581,4
63,5
480,9
Bраца
31 335,4
27 188,7
3 061,2
136,0
949,5
Kозлодуй
9 608,0
8 640,6
735,7
15,5
216,2
Kриводол
3 805,6
2 707,0
708,8
39,5
350,3
Mездра
9 196,8
6 940,8
1 321,4
145,5
789,1
Mизия
3 168,8
2 510,9
475,4
19,5
163,0
Oряхово
4 385,4
3 354,9
710,8
50,4
269,3
Pоман
4 051,2
3 109,8
502,0
77,9
361,5
Xайредин
2 801,4
2 225,2
367,5
30,5
178,2
ОБЛАСТ ГАБРОВО
 
 
 
 
 
Габрово
24 000,1
18 419,4
2 956,5
419,5
2 204,7
Дряново
6 228,0
4 913,2
544,9
148,2
621,7
Cевлиево
15 786,4
12 370,4
1 647,7
341,3
1 427,0
Tрявна
5 482,0
3 613,3
531,5
408,1
929,1
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
 
 
 
 
 
Балчик
8 039,1
6 992,9
251,5
146,1
648,6
Генерал Тошево
6 783,4
4 877,9
883,6
144,2
877,7
Добрич
32 095,6
28 329,1
3 227,4
34,3
504,8
Добричка
10 761,6
7 088,5
1 803,0
291,6
1 578,5
Kаварна
7 100,3
6 282,0
179,0
102,2
537,1
Kрушари
3 242,9
2 232,7
531,2
83,5
395,5
Tервел
7 681,7
5 819,4
1 114,1
135,1
613,1
Шабла
2 633,2
2 013,4
214,8
72,0
333,0
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
 
 
 
 
 
Aрдино
6 282,7
4 161,0
918,2
197,3
1 006,2
Джебел
5 038,1
3 549,4
587,4
103,7
797,6
Kирково
10 522,6
7 096,1
1 624,7
304,8
1 497,0
Kрумовград
10 983,6
7 628,7
1 374,3
301,1
1 679,5
Kърджали
31 526,2
26 077,8
2 670,0
435,8
2 342,6
Mомчилград
7 778,1
5 550,2
948,7
265,5
1 013,7
Черноочене
5 345,0
3 564,8
674,0
171,1
935,1
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
 
 
 
 
 
Бобовдол
3 602,1
2 606,9
508,9
86,1
400,2
Бобошево
1 348,1
823,3
199,9
53,6
271,3
Дупница
16 392,0
13 309,7
2 358,6
108,6
615,1
Kочериново
2 564,5
1 794,6
382,3
65,1
322,5
Kюстендил
23 450,8
18 666,8
2 746,8
422,2
1 615,0
Hевестино
1 997,7
1 029,4
417,5
101,2
449,6
Pила
1 564,9
1 254,7
174,6
12,4
123,2
Cапарева баня
2 591,0
2 124,8
278,2
39,0
149,0
Tрекляно
1 349,3
642,6
204,9
115,6
386,2
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
 
 
 
 
 
Aприлци
1 947,1
1 571,2
90,7
53,9
231,3
Летница
2 549,1
2 047,4
297,7
37,8
166,2
Ловеч
21 748,6
18 078,5
2 267,3
220,7
1 182,1
Луковит
9 192,6
7 460,0
1 240,3
71,4
420,9
Tетевен
10 283,8
8 394,5
1 313,9
97,3
478,1
Tроян
12 553,0
9 760,0
1 447,1
266,6
1 079,3
Угърчин
3 923,0
2 664,5
631,9
95,7
530,9
Ябланица
4 036,6
3 128,1
475,4
94,1
339,0
ОБЛАСТ МОНТАНА
 
 
 
 
 
Берковица
9 705,2
7 668,6
1 214,7
141,5
680,4
Бойчиновци
4 029,8
2 998,3
691,7
33,3
306,5
Брусарци
2 375,6
1 726,8
379,6
32,5
236,7
Bълчедръм
4 477,5
3 417,1
738,9
42,0
279,5
Bършец
3 905,5
3 049,5
507,1
54,8
294,1
Георги Дамяново
2 288,9
1 815,7
178,8
36,5
257,9
Лом
12 533,4
10 280,5
1 771,7
64,8
416,4
Mедковец
2 146,5
1 699,2
298,2
17,2
131,9
Mонтана
21 817,4
18 460,2
2 518,4
73,9
764,9
Чипровци
1 624,7
1 053,7
322,4
37,4
211,2
Якимово
1 947,5
1 423,3
353,4
26,9
143,9
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
 
 
 
 
 
Батак
3 619,5
3 005,2
274,5
57,3
282,5
Белово
3 532,4
2 742,7
551,8
23,4
214,5
Брацигово
4 465,6
3 488,8
668,8
58,3
249,7
Bелинград
16 631,5
13 639,1
2 155,7
108,1
728,6
Лесичово
2 940,1
2 238,0
417,9
51,8
232,4
Пазарджик
44 180,4
36 755,0
5 854,3
242,5
1 328,6
Панагюрище
8 727,5
7 163,2
1 128,2
59,6
376,5
Пещера
7 453,3
6 264,7
916,0
43,2
229,4
Pакитово
7 217,4
5 614,4
1 217,2
98,4
287,4
Cептември
10 137,0
7 703,6
1 858,2
86,0
489,2
Cтрелча
2 130,9
1 640,0
335,1
16,5
139,3
Сърница
2 580,6
2 065,2
388,9
30,0
96,5
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
 
 
 
 
Брезник
3 476,0
2 082,4
520,3
204,1
669,2
Земен
1 655,5
935,6
311,2
63,6
345,1
Kовачевци
1 618,8
944,6
185,2
154,4
334,6
Перник
29 533,2
25 645,2
2 515,3
337,1
1 035,6
Pадомир
8 523,5
6 623,8
1 025,2
137,8
736,7
Tрън
3 552,6
1 932,5
478,0
205,4
936,7
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 
 
 
 
 
Белене
3 396,9
2 628,7
479,3
47,4
241,5
Гулянци
4 528,2
3 318,2
806,0
51,6
352,4
Долна Mитрополия
7 306,8
5 384,4
1 300,1
88,8
533,5
Долни Дъбник
5 460,5
4 241,2
879,4
56,2
283,7
Искър
2 747,8
2 070,8
492,2
27,4
157,4
Левски
7 260,3
5 654,4
1 199,6
37,0
369,3
Hикопол
3 708,0
2 685,5
646,0
38,7
337,8
Плевен
46 054,6
41 272,4
3 239,0
181,8
1 361,4
Пордим
3 658,5
2 942,2
427,7
44,8
243,8
Червен бряг
11 613,0
9 115,6
1 886,9
86,5
524,0
Kнежа
6 072,1
5 128,5
737,2
22,5
183,9
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
 
 
 
 
Aсеновград
22 784,3
18 269,4
3 275,8
193,8
1 045,3
Брезово
3 675,8
2 749,9
382,5
88,8
454,6
Kалояново
4 536,4
3 317,2
754,3
60,7
404,2
Kарлово
20 978,4
16 405,9
3 387,2
179,8
1 005,5
Кричим
3 544,2
2 866,8
602,8
5,8
68,8
Лъки
2 039,8
1 327,7
318,1
93,9
300,1
Mарица
10 434,6
8 655,9
1 160,4
60,4
557,9
Перущица
2 807,2
2 352,8
353,5
18,4
82,5
Пловдив
118 188,8
111 443,0
4 795,7
84,5
1 865,6
Първомай
10 699,6
8 452,5
1 518,3
113,6
615,2
Pаковски
9 595,4
7 769,4
1 431,0
51,7
343,3
Pодопи
9 337,0
6 982,0
1 472,4
220,0
662,6
Cадово
6 708,0
5 317,1
1 027,6
38,0
325,3
Стамболийски
7 437,1
5 799,8
1 388,3
27,9
221,1
Cъединение
3 442,1
2 465,9
645,1
41,8
289,3
Xисаря
4 697,6
3 786,3
549,3
39,9
322,1
Куклен
2 705,3
2 120,5
218,1
99,8
266,9
Сопот
4 405,6
3 675,1
587,7
18,0
124,8
ОБЛАСТ РАЗГРАД
 
 
 
 
 
Завет
4 483,5
3 450,0
716,6
58,5
258,4
Исперих
11 499,0
9 554,4
1 285,0
77,1
582,5
Kубрат
8 070,2
6 311,9
1 144,9
104,5
508,9
Лозница
5 171,8
4 005,6
617,8
110,9
437,5
Pазград
22 513,1
19 972,2
1 554,2
201,9
784,8
Cамуил
4 903,5
3 991,1
505,6
66,7
340,1
Цар Калоян
2 648,1
2 088,4
410,6
27,1
122,0
ОБЛАСТ РУСЕ
 
 
 
 
 
Борово
2 906,2
2 266,3
347,1
58,4
234,4
Бяла
5 467,0
4 101,8
913,2
84,5
367,5
Bетово
4 834,7
3 634,8
822,6
76,5
300,8
Две могили
4 317,6
3 317,9
534,8
92,0
372,9
Иваново
3 123,9
1 799,6
674,0
150,2
500,1
Pусе
56 047,1
49 014,1
5 484,0
253,1
1 295,9
Cливо поле
4 310,5
3 205,4
671,4
82,3
351,4
Ценово
2 253,9
1 516,5
416,0
60,5
260,9
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
 
 
 
 
Aлфатар
1 945,0
1 542,4
168,3
42,3
192,0
Главиница
5 593,6
4 139,8
856,1
77,4
520,3
Дулово
13 403,7
10 726,8
1 921,7
81,0
674,2
Kайнарджа
4 426,9
3 537,9
442,2
76,2
370,6
Cилистра
21 739,9
18 409,3
2 463,1
131,1
736,4
Cитово
2 890,7
2 082,2
424,0
74,8
309,7
Tутракан
6 685,5
5 191,6
998,4
73,8
421,7
ОБЛАСТ СЛИВЕН
 
 
 
 
 
Kотел
8 882,1
6 391,7
1 574,3
178,5
737,6
Hова Загора
16 949,4
13 434,9
2 389,9
143,8
980,8
Cливен
50 910,7
42 950,9
5 549,4
392,2
2 018,2
Tвърдица
9 144,2
7 413,2
1 125,2
123,8
482,0
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
 
 
 
 
Баните
2 317,8
1 391,1
283,5
147,1
496,1
Борино
1 682,8
1 172,2
218,6
110,7
181,3
Девин
5 694,3
4 081,4
768,8
360,9
483,2
Доспат
4 286,6
3 314,2
646,3
84,2
241,9
Златоград
5 510,6
4 264,5
752,5
131,0
362,6
Mадан
5 790,9
3 870,8
794,5
251,9
873,7
Hеделино
3 822,2
2 428,5
505,9
239,1
648,7
Pудозем
5 501,3
4 155,9
682,1
223,4
439,9
Cмолян
20 675,6
16 994,4
1 139,9
860,1
1 681,2
Чепеларе
3 748,6
3 092,6
78,4
178,7
398,9
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
362 040,4
344 034,6
9 482,7
551,0
7 972,1
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
 
 
 
 
 
Антон
1 001,9
762,1
124,5
33,4
81,9
Божурище
3 320,6
2 756,7
299,6
38,9
225,4
Ботевград
13 572,5
10 606,6
1 801,1
232,5
932,3
Годеч
2 761,4
1 651,0
438,9
159,4
512,1
Горна Mалина
3 132,7
2 202,9
480,3
89,2
360,3
Долна баня
3 623,8
3 206,8
335,5
17,9
63,6
Драгоман
3 215,8
2 099,3
343,0
164,4
609,1
Eлин Пелин
8 811,5
7 531,7
536,1
150,6
593,1
Eтрополе
6 691,7
5 492,9
625,3
154,3
419,2
Златица
2 979,8
2 556,4
267,2
27,6
128,6
Ихтиман
8 146,4
6 152,4
1 187,7
180,9
625,4
Kопривщица
1 657,8
1 420,5
126,9
28,0
82,4
Kостенец
5 253,6
4 123,3
714,7
101,5
314,1
Kостинброд
6 317,8
5 100,3
660,6
115,1
441,8
Мирково
1 205,5
857,1
124,7
54,7
169,0
Пирдоп
3 469,8
2 880,1
371,5
66,1
152,1
Правец
6 914,9
5 307,3
340,6
249,9
1 017,1
Cамоков
14 929,0
12 900,0
1 029,2
183,6
816,2
Cвоге
8 249,9
5 505,4
1 328,2
319,1
1 097,2
Cливница
3 760,9
2 862,1
542,4
71,5
284,9
Чавдар
781,8
620,1
79,1
22,5
60,1
Челопеч
1 074,0
912,8
58,4
24,1
78,7
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
 
Братя Даскалови
3 792,1
2 432,2
735,4
80,5
544,0
Гурково
2 602,1
1 958,0
439,2
25,8
179,1
Гълъбово
5 335,6
4 637,4
329,1
58,1
311,0
Kазанлък
28 542,7
24 236,7
3 311,6
116,0
878,4
Mъглиж
5 365,7
4 115,9
821,3
78,4
350,1
Николаево
3 000,2
2 415,4
417,9
27,9
139,0
Oпан
1 396,6
942,0
134,0
37,8
282,8
Павел баня
6 503,0
5 168,6
954,8
35,9
343,7
Pаднево
7 906,7
6 287,2
906,2
96,6
616,7
Cтара Загора
59 050,8
53 375,9
3 280,9
279,7
2 114,3
Чирпан
9 767,6
7 657,5
1 396,7
107,5
605,9
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
 
 
 
 
 
Aнтоново
4 048,5
2 277,9
598,7
213,6
958,3
Oмуртаг
9 841,2
7 053,1
1 554,0
214,5
1 019,6
Oпака
3 039,1
2 312,1
484,5
46,4
196,1
Попово
13 266,0
10 191,7
1 760,9
253,2
1 060,2
Tърговище
25 039,7
20 419,9
2 733,5
332,4
1 553,9
ОБЛАСТ ХАСКОВО
 
 
 
 
 
Димитровград
17 375,8
14 113,3
2 224,9
129,0
908,6
Ивайловград
4 522,0
2 689,3
771,7
199,9
861,1
Любимец
4 459,7
3 461,2
664,3
44,0
290,2
Mаджарово
1 573,3
1 041,9
104,2
67,9
359,3
Mинерални бани
2 521,8
1 823,0
317,1
57,4
324,3
Cвиленград
9 921,6
8 055,6
1 097,1
106,1
662,8
Cимеоновград
4 166,6
3 323,8
600,8
21,7
220,3
Cтамболово
3 714,1
2 657,2
375,8
93,4
587,7
Tополовград
5 436,8
3 927,3
934,8
63,0
511,7
Xарманли
9 836,7
7 591,9
1 391,3
112,3
741,2
Xасково
34 309,8
31 100,5
1 781,1
145,6
1 282,6
ОБЛАСТ ШУМЕН
 
 
 
 
 
Велики Преслав
5 537,0
4 234,4
859,7
77,0
365,9
Bенец
3 393,8
2 460,1
499,8
81,0
352,9
Bърбица
4 975,1
3 656,1
861,7
60,6
396,7
Kаолиново
5 798,6
4 345,4
980,3
67,0
405,9
Kаспичан
3 981,4
3 107,8
563,2
51,0
259,4
Hикола Kозлево
3 929,6
3 104,8
479,9
77,5
267,4
Hови пазар
9 905,5
8 248,1
1 022,2
163,0
472,2
Cмядово
4 223,0
3 410,0
537,9
32,4
242,7
Xитрино
2 926,6
1 891,8
388,9
123,6
522,3
Шумен
36 971,3
33 019,6
2 590,9
195,4
1 165,4
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
 
 
 
 
Болярово         
3 610,0
2 885,1
169,1
73,3
482,5
Eлхово
7 255,5
5 474,2
1 108,4
84,2
588,7
Cтралджа
6 939,4
5 248,9
1 031,2
84,8
574,5
Tунджа
9 592,8
6 474,5
1 865,4
153,5
1 099,4
Ямбол
29 495,7
25 976,7
3 086,6
22,7
409,7
ВСИЧКО:
2 881 352,5
2 423 034,2
274 000,0
30 228,1
154 090,2
 
Чл. 52. Стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности са определени съгласно приложение № 7.
 
Чл. 53. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
 
Чл. 54. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие – 30 на сто;
2. второ тримесечие – 25 на сто;
3. трето тримесечие – 20 на сто;
4. четвърто тримесечие – 25 на сто.
(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие – 15 на сто;
2. второ тримесечие – 30 на сто;
3. трето тримесечие – 30 на сто;
4. четвърто тримесечие – 25 на сто.
(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 51 се предоставя на общините до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на сто и до 20 октомври – останалите 25 на сто.
(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 51 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 31 октомври – останалите 25 на сто.
(5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1 и 2.
 
Чл. 55. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2017 г. на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 8.
(2) Сумите за съответните разпоредители с бюджет по приложение № 8 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение № 8 между отделните разпоредители с бюджет, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на даден разпоредител с бюджет по приложение № 8 и неговите разпоредители от по-ниска степен е по-малък от съответната сума по приложение № 8.
(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 – 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на разпоредителите по ал. 1, включително на техните разпоредители от по-ниска степен, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.
 
Чл. 56. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г. в „Държавен вестник“ бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет страницата им, когато това е предвидено в този закон или в Закона за публичните финанси.
 
Чл. 57. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер 280 млн. лв.
 
Чл. 58. Общият размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, използван от тях при първично селскостопанско производство, не може да надвишава 84 млн. лв.
 
Чл. 59. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 460 лв. от 1 януари 2017 г.
 
Чл. 60. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 и чл. 66, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ е 380 лв. от 1 януари 2017 г.
 
Чл. 61. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 400 лв.
 
(2) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:
1. за семейство с едно дете – 37 лв.;
2. за семейство с две деца – 85 лв.;
3. за семейство с три деца – 130 лв.;
4. за семейство с четири деца – 140 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
 
(3) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
 
(4) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 2, т. 1.
 
(5) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 150 лв.
 
(6) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:
1. за първо дете – 250 лв.;
2. за второ дете – 600 лв.;
3. за трето дете – 300 лв.;
4. за четвърто и всяко следващо дете – 200 лв.
 
(7) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 100 лв.
 
(8) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 6, т. 1.
 
(9) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 100 лв.
 
(10) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 1200 лв. за всяко дете.
 
(11) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е 2880 лв.
 
(12) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
 
(13) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2017 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 350 лв.
 
(14) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2017 г. е 340 лв.
 
Чл. 62. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:
1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 – до 700 лв.;
2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 – до 700 лв.;
3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 – до 5000 лв.
 
Чл. 63. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2017 г. е 11 лв.
 
Чл. 64. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2017 г. е 80 лв.
 
Чл. 65. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2017 г. е в размер 4,5 млрд. лв.
 
Чл. 66. Максималният размер на държавния дълг към края на 2017 г. не може да надвишава 23,9 млрд. лв.
 
Чл. 67. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 1,2 млрд. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси.
 
Чл. 68. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да проведе преговори и да сключи с Банката за развитие на Съвета на Европа споразумение за заем в размер до 200 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от фондовете на Европейския съюз, за периода 2014 – 2020 г. при условие за последваща ратификация.
 
Чл. 69. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 67, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
(2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:
1. да емитира освен дълга по чл. 67, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.
 
Чл. 70. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на Закона за държавния дълг през 2017 г., е в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по заемни споразумения във връзка с финансирането на проект „Междусистемна газова връзка Гърция – България“ в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
 
Чл. 71. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 85 – в общ размер до 100 млн. лв.;
2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти – в общ размер до 50 млн. лв.
 
Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до левовата равностойност на 261 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
 
Чл. 73. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 71 и 72, е 0,7 млрд. лв.
 
Чл. 74. За 2017 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент – търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 91 499,0 хил. лв.
 
Чл. 75. (1) Средствата за обезпечаване на подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. са планирани в централния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на националния координатор за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. до размера на планираните.
 
Чл. 76. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2017 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2017 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето на годишните им отчети за 2016 г.
 
Чл. 77. Не се допуска натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи от кметовете на общини, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси.
 
Чл. 78. (1) При изчисляването на средногодишния размер на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за публичните финанси се включват и съответните отчетени разходи на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината за последните четири години, включително и когато бюджетите им в рамките на този период са били част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Когато общината и/или разпоредители с бюджет от по-ниска степен по бюджета на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на друг първостепенен разпоредител с бюджет, ал. 1 се прилага за отчетените съответни разходи на бюджетната организация за последните четири години до преобразуването й.
 
Чл. 79. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 – 48, се извършват до определения размер, с изключение на делегираните бюджети.
(2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет при структурни и/или компенсирани промени между бюджети.
(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
(4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
(5) Алинеи 1 – 4 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения, по международни договори и програми;
2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;
3. получени трансфери от други бюджети;
4. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното образование;
5. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;
6. проекти, финансирани от средства от Европейския съюз;
7. разходи за възнаграждения при наемане на местни лица в дипломатическите представителства на Република България при условие на съкращаване на дългосрочно командировани служители в чужбина;
8. разходи за подготовката на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.;
9. одобрените допълнителни разходи по чл. 42, ал. 3.
(6) Промените по ал. 5, т. 1 – 7, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси, а тези по т. 8 и т. 9 – по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.
(7) При промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в случаите по ал. 3 и 4 се извършват съответните промени и на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси.
(8) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.
 
Чл. 80. Бюджетните организации, настанени в сгради – собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.
 
Чл. 81. (1)Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2017 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, съгласно приложение № 9.
(2) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното й салдо.
(3) (Изм. - ДВ. бр. 58 от 2017 г., в сила от 18. 07. 2017 г.) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното й салдо.
(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд „Земеделие“ при запазване на тяхното бюджетно салдо.
 
Чл. 82. Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и по Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, се предоставя за сметка на трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.11 от държавния бюджет по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.
 
Чл. 83. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или на такъв от минали години по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
 
Чл. 84. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите, по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите – бюджетни организации.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
(3) Размерът на задълженията на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007 – 2013 г., неразплатени към 31 декември 2016 г., се намалява с 80 на сто чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.
(4) За предоставените временни безлихвени заеми от централния бюджет на общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции, за които има подписано тристранно споразумение по ал. 3, министърът на финансите извършва прихващане на подлежащите на предоставяне обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи с подлежащия на възстановяване намален размер на заема.
(5) Прихващането на средствата по ал. 4 се извършва на равни части през 2017 г., 2018 г. и 2019 г., като крайният срок за прихващане на заема не може да бъде по-дълъг от 30 септември 2019 г.
(6) Намаляването на размера на задължението по ал. 3 е еднократно.
 
Чл. 85. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни предприятия и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми „Транспорт и транспортна инфраструктура“, „Околна среда“ и „Региони в растеж“, одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
(3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие със Споразумение за определяне на обхвата на управленската отговорност с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“).
(4) Поетият дълг от общините по линия на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 – 2020 г. (СПЗ)“) не се включва в обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси.
 
Чл. 86. (1) Годишният размер на плащанията за 2017 г. по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за всяка отделна община не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и/или при установяване на негативно въздействие на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху параметрите на разходите на общините.
(3) Плащанията за 2016 г. по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му, не се включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(4) При прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по главницата на банкови заеми тип-овърдрафт/револвиращи кредити.
 
Чл. 87. Държавен фонд „Земеделие“ извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г.
 
Чл. 88. (1) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за инвестиционни разходи, с изключение на функциите „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.
(2) Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности по функции „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране на дейности в рамките на съответната функция, включително за инвестиционни разходи.
(3) Размерът на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет може да се увеличава/намалява в случаите по чл. 99 от Закона за публичните финанси.
 
Чл. 89. (1) До 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да бъде трансформирана след 30 април 2017 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.
(3) Предложението на кмета по ал. 2 се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
 
Чл. 90. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“.
(2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общински съвети“.
 
Чл. 91. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд „Резервен“ е достигнал или надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2016 г. не правят отчисления за фонд „Резервен“.
(2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд „Резервен“ са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2016 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд „Резервен“, правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.
 
Чл. 92. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските – в общинския бюджет.
(2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
(4) Държавните или общинските лечебни заведения – еднолични търговски дружества, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
(5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.
(6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
(7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
Чл. 93. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2017 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2016 г.
 
Чл. 94. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги не могат да се използват за обезпечения.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.
(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат и когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги на нефинансовите предприятия се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините.
 
Чл. 95. (1) Средствата по чл. 50, ал. 1 и 2 за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
(2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
(3) Лицата по ал. 1 предоставят на министъра на финансите декларация по образец за вида на дейността и обособяването й. Образецът на декларация се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.
 
Чл. 96. (1) В случай че спрямо банка са приложени разпоредбите на чл. 115, ал. 1??и/или чл. 36 от Закона за кредитните институции, при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях особеният залог преминава върху вземанията по заложените от банката държавни ценни книжа за обезпечаване на наличностите по сметки на бюджетни организации. Средствата се превеждат по предвидената за съответната банка сметка по чл. 152, ал. 5 от Закона за публичните финанси, освен в случаите по ал. 2 и 3.
(2) При съгласие от министъра на финансите средствата при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях се превеждат в специално открита за целта по искане на банката по ал. 1 нейна сметка в Българската народна банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
(3) В случай че банката не е отправила искане за откриване на сметката по ал. 2, средствата при падежа на държавни ценни книжа и/или лихвите по тях се превеждат по служебно открита от Българската народна банка за целта сметка на съответната банка и се блокират в полза на Министерството на финансите.
(4) За целите на прилагане на чл. 97, ал. 10 – 16 от този закон и на чл. 152 от Закона за публичните финанси средствата по сметките по ал. 2 и 3 се смятат за обезпечение по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси.
(5) Разпоредбите на ал. 1 – 4 се прилагат съответно и за банка, за която е взето решение за предприемане на действия за преструктуриране по чл. 114 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, включително когато е взето решение за прилагане на държавни инструменти за финансова стабилизация по чл. 85, ал. 4 от същия закон.
 
Чл. 97. (1) При банки, обявени в несъстоятелност, наличните към датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка средства по сметки и депозити на бюджетните организации, подлежащи на обезпечаване съгласно чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси, се трансформират във вземане на Министерството на финансите и се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка по реда на ал. 2 – 7.
(2) Средствата по ал. 1 се възстановяват за сметка на централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет, като:
1. за съставните бюджети по държавния бюджет, за които се прилага чл. 15 от Закона за публичните финанси, се залага лимит в системата за електронни бюджетни разплащания за възстановяване на средствата по сметки за чужди средства и сметки за средства от Европейския съюз за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет;
2. възстановяването на средствата по ал. 1 на съдебната система, социалноосигурителните фондове, общините и техните подведомствени разпоредители с бюджет се извършва чрез превеждане на сумите от централния бюджет по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
3. възстановяването на средствата по ал. 1 на държавните висши училища и на Българската академия на науките се извършва чрез превеждане на средствата от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания;
4. възстановяването на средствата по ал. 1 на разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, без тези по т. 3, се извършва от централния бюджет чрез превеждането на сумите по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет;
5. за разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси средствата по ал. 1 се възстановяват по бюджетите им чрез превеждане на сумите от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет и залагане на допълнителен лимит в системата за електронни бюджетни разплащания.
(3) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за средствата от Европейския съюз, възстановените по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за средствата от Европейския съюз в обслужващите банки.
(4) В случай че средства по ал. 1 на бюджетна организация са съхранявани по обособени банкови сметки за чужди средства, подлежащите на възстановяване по реда на ал. 2 такива средства по бюджета на бюджетната организация се прехвърлят по съответните сметки за чужди средства в обслужващите банки, освен ако бюджетната организация реши да изплаща задълженията по тези чужди средства директно от бюджета си, без да прехвърля сумите по банкова сметка за чужди средства.
(5) Операциите по ал. 1, ал. 2, т. 2 – 5, ал. 3 и 4 се отчитат в частта на финансирането на бюджетното салдо.
(6) При необходимост от плащания от бюджетите на разпоредителите с бюджет по държавния бюджет, социалноосигурителните фондове и бюджетите по ал. 2, т. 3 – 5 за сметка на техни бюджетни средства по ал. 1 лимитът в системата за електронни бюджетни разплащания се определя, актуализира и коригира по общия ред на чл. 132, ал. 2 – 4 от Закона за публичните финанси.
(7) При прилагането на ал. 2 – 4 подлежащите на възстановяване суми могат да се прихващат с предоставени от централния бюджет на съответните бюджетни организации временни безлихвени заеми, както и с произтичащите от прилагането на чл. 159, ал. 12 – 14, чл. 160 и 161 от Закона за публичните финанси задължения към държавния бюджет на разпоредители с бюджет, които не са част от държавния бюджет.
(8) Банката по ал. 1 предоставя на бюджетните организации информация за салдата по техните текущи и депозитни сметки към датата на обявяване в несъстоятелност. Тази информация може да се предостави от банката директно на съответния първостепенен разпоредител с бюджет, при условие че той предостави списък на неговите подведомствени разпоредители с бюджет, съдържащ наименованието и ЕИК/БУЛСТАТ на съответните бюджетни организации.
(9) За целите на прилагане на ал. 1 и 8 съответната бюджетна организация или нейният първостепенен разпоредител с бюджет уточнява с банката коректния размер на средствата по ал. 1 на бюджетната организация в случай на неточности, непълнота или други грешки в информацията по ал. 8.
(10) Стойността на преминалите под пълно разпореждане на министъра на финансите обезпечения съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси се съпоставя с размера на вземането на Министерството на финансите по ал. 1, като се прилага следната поредност:
1. средствата по сметката по чл. 152, ал. 5 от Закона за публичните финанси;
2. средствата по сметката или сметките по чл. 152, ал. 6 от Закона за публичните финанси;
3. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 3 от Закона за публичните финанси;
4. държавните ценни книжа по чл. 152, ал. 4 от Закона за публичните финанси;
5. дългът по § 20а от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните финанси;
6. обезпеченията по чл. 152, ал. 8 от Закона за публичните финанси.
(11) В случай на превишение на стойността на обезпечението над размера на вземането по ал. 1 в масата на несъстоятелността се връщат в размер на превишението частта от обезпечението, съответстваща на превишението според поредността по ал. 10, и/или парични средства съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси в 60-дневен срок от деня на обявяване на банката в несъстоятелност.
(12) В случай че стойността на обезпеченията е по-малка от размера на вземането по ал. 1, тя се намалява от вземането, като за необезпечения му размер държавата участва в производството по несъстоятелност на банката като необезпечен кредитор и се представлява от Националната агенция за приходите по реда на чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите.
(13) За целите на прилагане на ал. 10 – 12 стойността на обезпеченията по чл. 152, ал. 2 – 8 от Закона за публичните финанси се изчислява към датата на обявяване на банката в несъстоятелност по реда, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка съгласно чл. 152, ал. 8 и 13 от същия закон.
(14) С акт на Министерския съвет се определя срок за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет, който не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на обявяване в несъстоятелност на съответната банка, както и начинът на извършването на възстановяването на средствата.
(15) При падеж или изплащане на лихви по държавни ценни книжа и други дългови инструменти, които са преминали под пълно разпореждане на министъра на финансите съгласно чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси, изплатените суми постъпват в полза на централния бюджет.
(16) При обявяване на банка в несъстоятелност и в изпълнение на чл. 152, ал. 9 от Закона за публичните финанси Българската народна банка:
1. служебно прехвърля по открити при нея партиди/сметки на Министерството на финансите всички държавни ценни книжа на съответната банка в несъстоятелност, блокирани като обезпечение по чл. 152, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси;
2. служебно превежда по посочени от министъра на финансите сметки на централния бюджет средствата от обезпеченията по чл. 152, ал. 5 и 6 от Закона за публичните финанси в пълен размер.
(17) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 16.
 
Чл. 98. (1) Средства по текущи и депозитни сметки на бюджетни организации в банка, която е в режим на преструктуриране, включително чрез държавни инструменти за финансова стабилизация по чл. 86, ал. 1 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, в банка, поставена под специален надзор, или в банка, на която е отнет лицензът за банкова дейност, могат да се възстановяват на бюджетните организации в левове за сметка на средства на централния бюджет в Българската народна банка при условията и по реда на ал. 2 – 5 въз основа на акт на Министерския съвет.
(2) С акта на Министерския съвет се определят начинът и срокът за възстановяване на средствата на бюджетните организации по ал. 1 от централния бюджет.
(3) Въз основа на акта на Министерския съвет и уведомление от министъра на финансите съответната банка прехвърля средствата на бюджетните организации по ал. 1 по сметка на централния бюджет с титуляр – Министерството на финансите, при запазване на съответните обезпечения по чл. 152 от Закона за публичните финанси и закрива текущите и депозитни сметки на бюджетните организации.
(4) Възстановяването на средствата по ал. 1 се извършва и отчита по реда на чл. 97, ал. 2 – 7.
(5) За предоставянето на информация и уточняване на размера на средствата по текущи и депозитни сметки на бюджетните организации по ал. 1 се прилагат изискванията на чл. 97, ал. 8 и 9.
(6) В случай че банка, на която е бил отнет лицензът за банкова дейност, бъде обявена в несъстоятелност, се прилага чл. 97.
(7) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 – 6.
 
Чл. 99. За приходите от еднократното концесионно плащане по договора за концесия на „Гражданско летище за обществено ползване София“ разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага.
 
Преходни и заключителни разпоредби
 
§ 1. Всички отпуснати преди 31 декември 2016 г. месечни добавки по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца и месечни помощи за деца с трайни увреждания по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца се прекратяват от 1 януари 2017 г.
§ 2. Всички отпуснати преди 31 декември 2016 г. месечни добавки за социална интеграция за деца с трайни увреждания по чл. 42 от Закона за интеграция на хората с увреждания се прекратяват от 1 януари 2017 г.
§ 3. На всички лица, на които към 31 декември 2016 г. са отпуснати месечни добавки по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, дирекции „Социално подпомагане“ по постоянен адрес отпускат месечната помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца в съответствие с размерите, определени в чл. 61, за срок от 1 януари 2017 г. до изтичане на срока, за който е била отпусната месечната добавка, като правоимащите лица не подават нови заявления-декларации.
§ 4. До 31 декември 2017 г. размерът на помощта по чл. 8д, ал. 8 от Закона за семейни помощи за деца за периода до една година назад от датата на подаването на заявлението-декларация се определя въз основа на размера на помощта, определен за 2017 г.
§ 5. В Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г. и бр. 57 от 2016 г.) в § 16, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „втората половина на“ се заличават.
§ 6. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г. и бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г. и бр. 46 и 61 от 2016 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „2016 г.“ се заменят с „2017 г.“.
2. В ал. 4, изречение първо думите „2017 г.“ се заменят с „2018 г.“.
§ 7. В Закона за държавния дълг (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 50 от 2015 г. и бр. 43 от 2016 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 6:
„6. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013), от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“
2. В чл. 12 се създава ал. 4:
„(4) Договорите за заеми по чл. 5, ал. 1, т. 6 се сключват от съответния министър въз основа на решение на Министерския съвет.“
§ 8. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 се създава т. 7:
„7. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент № 1303/2013“, от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“
2. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 6:
„6. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“
3. В чл. 17, ал. 3 след думата „финансова“ се добавя „или кредитна“.
4. В чл. 17а, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура“.
5. В наименованието на глава пета след думата „финансова“ се добавя „или кредитна“.
6. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, проведена при условия и по ред, приети от общинския съвет.“
7. Член 19а се изменя така:
„Чл. 19а. Член 19 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.“
§ 9. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13, 38 и 50 от 2016 г. и бр. 62 от 2016 г.) в чл. 7л се създава ал. 9:
„(9) Средствата и операциите на Държавното предприятие „Единен системен оператор“ се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси и не са част от държавния бюджет.“
§ 10. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г. и бр. 58 и 75 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Агенция „Митници“ е администратор и на приходите от:
1. акцизи;
2. данък върху добавената стойност при внос на стоки по чл. 16 от Закона за данък върху добавената стойност;
3. мита;
4. глоби и имуществени санкции за митнически и валутни нарушения и по Закона за акцизите и данъчните складове;
5. суми по чл. 20 от Валутния закон и по чл. 251, ал. 2 от Наказателния кодекс;
6. събраните от Агенция „Митници“ такси на граничните контролно-пропускателни пунктове, включително такси по чл. 10 от Закона за пътищата;
7. други публични или частни държавни вземания, които са възложени за събиране от Агенция „Митници“ със закон или друг нормативен акт.
(2) Събраните суми по ал. 1, т. 1 – 5 постъпват в приход на централния бюджет.
(3) По бюджета на Агенция „Митници“ постъпват приходите:
1. по чл. 12 и 13;
2. от експлоатация на недвижимо имущество – държавна собственост, и от предоставяне на данни;
3. от печатните издания по чл. 7, ал. 9;
4. от ползване на почивната база;
5. по чл. 78, ал. 6 и 8 от Гражданския процесуален кодекс.
(4) По бюджета на Агенция „Митници“ се отчитат като приход и събраните от агенцията такси по чл. 29, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.“
2. В чл. 16, ал. 1, т. 3а думите „и притежаващи акредитация от компетентни международни организации“ се заличават.
3. В чл. 16з:
а) в ал. 1 думите „и притежаващо акредитация от компетентни международни организации“ се заличават;
б) в ал. 2 се създава т. 5:
„5. притежава акредитация от компетентни международни организации или отговаря на следните условия:
а) поддържа електронен регистър, чрез който в реално време се извършва проверка за съществуването и статута на търговците, за техните законни или упълномощени представители и спесимените от подписите им;
б) има регионални структури във всички области на страната;
в) осигурява възможност за електронно подаване на данни и формуляри за издаване на сертификати за произход;
г) поддържа база данни за всички издадени сертификати за произход и документацията към тях с възможност за осигуряване на достъп за органи, институции и/или организации с компетентност в тази област;
д) не извършва спедиторска, транспортна или експортна дейност.“;
в) в ал. 3 се създава т. 8:
„8. декларация за обстоятелствата по ал. 2, т. 5, буква „д“.“
4. В чл. 240 ал. 2 се изменя така:
„(2) След приспадане на направените разходи сумите по ал. 1 и сумите, представляващи равностойността на отнетите в полза на държавата стоки, когато те липсват или са отчуждени, се внасят в приход на централния бюджет.“
§ 11. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 56 и 61 от 2015 г. и бр. 81 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 250 се отменя.
2. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 81 от 2016 г.) в § 102 се създава т. 3:
„3. параграф 22, § 73 – 75, § 76 относно лицата по § 75, § 77, § 78 по отношение на лицата по § 73, § 79 по отношение на лицата по § 73, § 80 и § 89, т. 2 – 5, които влизат в сила от 1 януари 2018 г.“
§ 12. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г. и бр. 74 от 2016 г.) в чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и се предоставят чрез трансфер по бюджета на Министерството на младежта и спорта“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По бюджета на Министерството на младежта и спорта се предвиждат и разходват средства за финансиране на одобрени проекти за младежки дейности.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Финансирането на дейностите по ал. 4 се осигурява до размера на постъпилите вноски по ал. 2, но не повече от предвидените за тази цел с годишните закони за държавния бюджет.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Условията и редът за финансиране на проектите по ал. 4 се определят с наредбата по чл. 8, ал. 3 от Закона за младежта.“
§ 13. В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56 от 1997 г.; попр., бр. 57 от 1997 г.; изм., бр. 58 от 1997 г., бр. 60 от 1999 г.; попр., бр. 66 от 1999 г.; изм., бр. 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г. и бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г. и бр. 17 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 21, ал. 1, т. 15 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
2. В чл. 90:
а) в ал. 2 изречение второ се изменя така: „Бюджетът на основните звена и филиалите на висшето училище се формира при спазване на ал. 6.“;
б) създават се нови ал. 4, 5 и 6:
„(4) Не по-малко от 75 на сто от приходите от такси за обучение и от средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението, определени по реда на чл. 91, ал. 2 и 3, постъпили за обучението на студенти и докторанти по отделно професионално направление, се използват за финансиране на разходи за същото професионално направление.
(5) Академичният съвет утвърждава методика за определяне на приноса на отделните основни звена и филиали за осъществяване на обучението по всяко професионално направление за целите на разпределението на получените приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението.
(6) Академичният съвет утвърждава разпределение на получените приходи от такси за обучение и на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението между основните звена и филиалите в съответствие с ал. 4 и методиката по ал. 5.“;
в) досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 7, 8 и 9;
г) създава се ал. 10:
„(10) Министърът на образованието и науката дава методически указания по разработването на методиката по ал. 5 и на разпределението по ал. 6.“
§ 14. В Закона за предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 53, ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
2. В чл. 289:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Разпоредбите на ал. 1 и 2 се прилагат съответно и по отношение на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по чл. 50, ал. 3, както и по отношение на специализираните обслужващи звена, изпълняващи дейности по чл. 49.“;
б) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
3. В чл. 300:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Приходите от таксите по ал. 1, т. 1 – 4 и т. 7 постъпват в приход на бюджета на Министерството на образованието и науката, а таксите по ал. 1, т. 6, 8 и 9 – по бюджета на съответното училище.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Приходите от таксите по ал. 1, т. 5 постъпват в приход по бюджета на съответното регионално управление на образованието или на съответното училище.“;
в) досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.
4. В § 9 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Заварените към влизането в сила на закона държавни и общински неспециализирани училища по чл. 38, ал. 1 и 2 продължават да осъществяват дейността си като държавни, съответно като общински училища.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет държавните неспециализирани училища по ал. 1, които не са обявени за национални по реда на ал. 2, могат да бъдат обявени за общински и промяна на финансиращия орган може да се извършва при условията и по реда на глава осемнадесета, раздел I, предвидени за държавните професионални гимназии.“;
в) в ал. 6 думата „закона“ се заменя със „заповедта за промяна на финансиращия орган“.
§ 15. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г. и бр. 57, 79 и 96 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3 т. 3 се изменя така:
„3. месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане.“
2. В чл. 7 ал. 8 се изменя така:
„(8) При условията на ал. 1 или ал. 2 и 3 месечната помощ се предоставя за дете с трайно увреждане само в случай че за детето не се получава месечна помощ по чл. 8д.“
3. Член 8д се изменя така:
„Чл. 8д. (1) Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане до 18-годишна възраст и до завършване на средното образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, се предоставят на родители (осиновители), когато отглеждат деца с трайни увреждания, независимо от доходите на семейството, при условие че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(2) Месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят, независимо от доходите на семейството, и на семействата на роднини или близки и приемните семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(3) Размерите на месечните помощи по ал. 1 и 2 се определят ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България, като не може да бъдат по-ниски от предходната година и се определят в зависимост от степента на увреждането или степента на намалената работоспособност и в съответствие с предназначението им, определено в ал. 5.
(4) Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане целят да подпомогнат семействата в отглеждането на децата с трайни увреждания в семейна среда и тяхното социално включване.
(5) Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят за:
1. задоволяване на основните и специфичните поради увреждането потребности на децата с трайни увреждания;
2. осигуряване на грижа и подкрепа в домашна и семейна среда за децата с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, които се отглеждат от семействата по ал. 1.
(6) Когато децата са настанени на пълна държавна или общинска издръжка в лечебни заведения, както и в специализирани институции и социални услуги в общността от резидентен тип за срок, по-дълъг от един месец, правоимащите не получават месечна помощ по ал. 1 и 2 за периода на престоя им в тях.
(7) Месечните помощи по ал. 1 и 2 се отпускат от началото на месеца, през който е подадено заявлението-декларация, до изтичането на срока, определен в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК.
(8) Месечната помощ по ал. 1 се отпуска от 1-во число на месеца, през който е определена датата на инвалидността в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, но не повече от една година назад, считано от месеца на подаване на заявлението-декларация, ако то е подадено в тримесечен срок от датата на решението, като размерът на помощта за периода преди подаването на заявлението-декларация е 50 на сто от размера на помощта, определен по реда на ал. 3 за съответната година.“
4. В чл. 9 ал. 6 се отменя.
5. В чл. 12, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. за месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане – след навършване на 18-годишна възраст от детето, а ако учи – до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст.“
6. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 2 накрая се добавя „и Закона за интеграция на хората с увреждания“;
б) точка 6 се изменя така:
„6. „Дете с трайно увреждане“ е дете/лице до 20-годишна възраст с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.“
§ 16. В Закона за интеграция на хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 81 от 2004 г.; изм., бр. 28, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 18, 30, 33, 37, 63, 95, 97 и 108 от 2006 г., бр. 31, 46 и 108 от 2007 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 24, 62 и 98 от 2010 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 27, 40 и 98 от 2014 г., бр. 14 и 79 от 2015 г. и бр. 13 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 след думите „чл. 42“ се добавя „за лицата с увреждания над 18-годишна възраст“.
2. В чл. 42, ал. 1 след думата „увреждания“ се добавя „над 18-годишна възраст“.
3. В чл. 42а в текста преди т. 1 накрая се добавя „над 18-годишна възраст“.
4. В чл. 42б в текста преди т. 1 накрая се добавя „над 18-годишна възраст“.
5. Член 42в се изменя така:
„Чл. 42в. Лицата с трайни увреждания от 18- до 20-годишна възраст имат право на добавката по чл. 42, в случай че за тях не се получава месечна помощ по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца.“
6. В чл. 42г:
а) в ал. 1 след думата „увреждания“ се добавя „над 18-годишна възраст“, а думите „и децата с определени вид и степен на увреждане“ се заличават;
б) в ал. 2 след думата „увреждания“ се добавя „над 18-годишна възраст“.
7. Член 42д се отменя.
8. В чл. 42е след думата „увреждания“ се добавя „над 18-годишна възраст“.
9. В чл. 42ж след думата „увреждания“ се добавя „над 18-годишна възраст“, а думите „и децата с определени вид и степен на увреждане“ се заличават.
§ 17. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г. и бр. 33, 59, 62, 81 и 95 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 56:
а) в ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на страната;“
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Информация от системата се получава срещу заплащане на такси съгласно методика, определена с наредбата по ал. 4.“;
в) създава се ал. 7:
„(7) Разходите, свързани с получаването на информация от системата от държавни и съдебни органи, когато е налице основание за това, са за сметка на държавния бюджет и могат да се изплащат от централния бюджет въз основа на сключен договор между Министерството на финансите и Българската народна банка.“
2. В чл. 56а:
а) в ал. 3:
аа) досегашната т. 6 „съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело;“ става т. 9;
бб) създават се т. 7 и 8:
„7. министърът на финансите по отношение на банковите сметки и сейфовете на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси и информацията по ал. 10;
8. министърът на правосъдието във връзка с изпълнението на Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки с цел улесняване на трансграничното събиране на вземания по граждански и търговски дела (ОВ L 189/59 от 27 юни 2014 г.);“
 вв) създава се т. 10:
 „10. банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на страната.“;
 б) алинея 7 се изменя така:
 „(7) Информация от системата се получава срещу заплащане на такси съгласно методика, определена с наредбата по ал. 8.“;
 в) създават се ал. 10 – 12:
 „(10) В електронната информационна система може да се включи и специфична за сметките на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси информация, характеризираща тези сметки и техните титуляри,определена с наредбата по ал. 8, след предварително съгласуване с министъра на финансите.
 (11) Разходите, свързани с получаването на информация от системата от органите и институциите по ал. 3, т. 1 – 8, са за сметка на държавния бюджет и могат да се изплащат от централния бюджет въз основа на сключен договор между Министерството на финансите и Българската народна банка.
 (12) Министърът на финансите и Българската народна банка могат да договорят по реда на чл. 43, ал. 2, т. 4 от Закона за Българската народна банка електронен обмен на информацията за сметките и сейфовете на бюджетните организации и лицата по чл. 156 от Закона за публичните финанси.“
§ 18. В Закона за Сметната палата (ДВ, бр. 12 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 5, т. 4 думата „одитни“ се заменя с „одитните“, а думите „освен в случаите по чл. 54, ал. 8, т. 1 и 2“ се заличават.
2. В чл. 36 ал. 3 се изменя така:
„(3) Трудовото правоотношение на служител може да бъде прекратено без предизвестие, когато е получил възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността, в едномесечен срок от получаването на окончателната оценка.“
3. В чл. 54 ал. 13 и 14 се изменят така:
„(13) Заместник-председателят на Сметната палата изготвя мотивирано заключение по становищата по ал. 11 в 14-дневен срок от получаването им.
(14) В тридневен срок от изготвяне на заключението заместник-председателят внася за разглеждане на заседание на Сметната палата доклада, одитното становище, становищата по ал. 11 и мотивираното заключение. Сметната палата със свое решение приема окончателен одитен доклад и одитно становище въз основа на цялостна оценка на доказателствата, становищата по ал. 11 и заключението, като може да приеме или отхвърли напълно или частично заключението и направените към него предложения и да приеме, измени или отмени изцяло или частично констатации, изводи, оценки и препоръки в одитния доклад и формата на одитно становище.“
§ 19. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
§ 20. Законът влиза в сила от 1 януари 2017 г.
-------------------------
Законът е приет от 43-то Народно събрание на 1 декември 2016г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:   Цецка Цачева
 
 
Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 18.07.2017 Г.)

§ 21. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ДВ, бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Навсякъде в закона думите "Министерството на земеделието и храните" се заменят с "Министерството на земеделието, храните и горите".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 76. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
 
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4
Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2017 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
1.
За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница
1 350,0
2.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната
2 410,0
3.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България
360,0
4.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България
50,0
5.
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България
50,0
6.
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква
50,0
7.
За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България
80,0
8.
За ремонт на религиозни сгради с национално значение
450,0
9.
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания
50,0
10.
За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в България
15,0
11.
Резерв за възникнали извънредни ситуации
135,0
 
в т.ч.: за допълване и актуализиране на регистъра и картотеката на всички храмове, молитвени домове и манастири на територията на Република България и дигитализация на картотеката на молитвените домове на вероизповеданията в Република България
15,0
 
Всичко:
5 000,0
 
Приложение № 2             към чл. 11, ал. 4
Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища за 2017 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
1.
Военна академия „Г. С. Раковски“
6 868,0
2.
Национален военен университет „Васил Левски“
13 484,0
3.
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
5 384,0
 
Всичко:
25 736,0
 
Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4
Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за държавните висши училища и Българската академия на науките за 2017 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
1.
Българска академия на науките
78 287,0
2.
Технически университет – София
36 180,2
3.
Технически университет – Варна
9 887,4
4.
Технически университет – Габрово
5 088,7
5.
Русенски университет „А. Кънчев“
11 852,5
6.
Университет по хранителни технологии – Пловдив
6 361,6
7.
Химико-технологичен и металургичен университет – София
6 882,4
8.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
4 947,1
9.
Лесотехнически университет – София
7 431,3
10.
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
9 892,4
11.
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
5 040,1
12.
Университет за национално и световно стопанство – София
20 386,4
13.
Икономически университет – Варна
9 995,6
14.
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
5 686,6
15.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
51 600,7
16.
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
9 937,0
17.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
21 072,0
18.
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
15 649,5
19.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
8 355,3
20.
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
13 083,2
21.
Аграрен университет – Пловдив
7 892,7
22.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
2 778,9
23.
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
4 185,9
24.
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
3 871,4
25.
Национална художествена академия – София
4 839,4
26.
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
3 871,5
27.
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
1 468,8
28.
Медицински университет – София
36 887,8
29.
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
18 370,8
30.
Медицински университет – Пловдив
20 123,6
31.
Медицински университет – Плевен
7 835,8
32.
Тракийски университет – Стара Загора
19 046,6
33.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
2 727,1
34.
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
1 019,5
 
Всичко:
472 536,8
 
Приложение № 4 към чл. 50, ал. 1
Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2017 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
I.
Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел
11 542,0
1.
Български Червен кръст
4 000,0
2.
Сдружение „Съюз на инвалидите в България“
617,0
3.
Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“
246,0
4.
Сдружение „Съюз на слепите в България“
628,0
5.
Сдружение „Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения“
185,0
6.
Кооперативен съюз „Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации“
416,0
7.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“
98,0
8.
Сдружение „Съюз на глухите в България“
324,0
9.
Сдружение „Българска асоциация „Диабет“
353,0
10.
Сдружение „Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение“
80,0
11.
Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“
168,0
12.
Съюз на ветераните от войните в България
262,0
13.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
272,0
14.
Сдружение „Център за психологически изследвания“
220,0
15.
Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
52,0
16.
Сдружение „Национална организация „Малки български хора“
46,0
17.
Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“
52,0
18.
Сдружение „Национален център за рехабилитация на слепи“
206,0
19.
Сдружение „Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт“
45,0
20.
Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“
200,0
21.
Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“
99,0
22.
Национална асоциация на хората с придобити увреждания
52,0
23.
Съюз на народните читалища
86,0
24.
Рилска Света обител – Рилски манастир
199,0
25.
Троянски ставропигиален манастир „Успение Богородично“
199,0
26.
Бачковски манастир „Успение Богородично“
199,0
27.
Български институт за стандартизация
1 430,0
28.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа
412,0
29.
Национален дарителски фонд „13 века България“
226,0
30.
Съюз на тракийските дружества в България
100,0
31.
Македонски научен институт
70,0
II.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия
158 000,0
1.
Столична община – вътрешноградски транспорт
8 500,0
2.
За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
14 500,0
3.
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
135 000,0
 
Всичко:
169 542,0
 
Приложение № 5 към чл. 50, ал. 2
Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2017 г.
 
Наименование
 
Сума
(хил. лв.)
I.
Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел
1 000,0
1.
Български Червен кръст
1 000,0
II.
Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия
156 000,0
1.
За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
5 000,0
2.
Национална компания „Железопътна инфраструктура“
105 000,0
3.
„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД
35 000,0
4.
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“
11 000,0
 
Всичко:
157 000,0
 
 
Приложение № 6 към чл. 51
Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2017 г.
Субсидиите за общините от централния бюджет за 2017 г. се изчисляват по следната формула:
С = С1 + С2 + С3 + С4, където:
С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.
Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2017 г. се изчислява по следната формула:
С2 = A1 + A2 + А3 + A4, където:
А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от 
А1 = Сдз+Сдсп, където:
Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31 декември 2015 г. на един жител, без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и административни санкции, както и за дейност „Чистота“, са по-ниски от тези за страната на един жител (ТРМх1<ТРМср.). Останалите общини получават ограничен достъп – 50 %.
ТРМх1са текущите разходи за местни дейности към 31 декември 2015 г., без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и административни санкции, както и за дейност „Чистота“, на един жител на конкретната община;
ТРМср е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31 декември 2015 г., без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и административни санкции, както и за дейност „Чистота“, на един жител.
А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления (патентен данък, имуществени и други данъци) са под тези за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер на 90 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите й. Получената сума е коригирана с т.нар. „данъчно усилие“, което редуцира 90 %-то изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община.
А2 се изчислява по следната формула:
А2 = ИДПр х1 – ((1 – ДУсрх1) *0,25) * ИДПрх1, където:
ИДПрх1  = (МДср –МДх1) * Н х1 * 0,90
МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31 декември 2015 г.
МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) – средно за страната към 31 декември 2015 г.
Нх1 е населението на съответната община по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2015 г.
ДУсрх1е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2016 г. към съответните максимални ставки, определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:
ДУсрх1= (СТДНИх1/СТДНИmaх + СТДВПИх1/СТДВПИmaх)/2, където:
СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите жилищни имоти за физически лица на конкретната община за 2016 г. При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място – административен център на общината.
СТДНИmaх е максималният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти, определен със ЗМДТ.
СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество (недвижимо) по възмезден начин за 2016 г. на конкретната община.
СТДВПИmaх е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, определен със ЗМДТ.
А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. (ЗДБРБ за 2016 г.). Достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ за 2016 г.
А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, който се разпределя само за общините, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за 2015 г. над средната събираемост (68,32 %) по данни от системата за обмен на информация, предоставена от общините съгласно разпоредбите на чл. 5а, ал. 1 и ал. 2 от ЗМДТ.
С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община.
Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата в размер не по-малък от предходната година са: географско и височинно разположение – 85 % (на базата на параметри за дължина на общинските пътища в планински райони, дължина на общински пътища в равнинни райони и дължина на общински пътища в райони със снегонавявания и заледявания); брой населени места, с изключване на местата без население – 10 %; брой население – 5 %.
С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата в размер, не по-малък от предходната година, са: брой населени места, с изключване на местата без население и с население до 10 души – 45 %; дължина на общинските пътища – 25 %; брой население – 25 %; размер на територията – 5 %.
Информацията за населението и населените места е по данни на НСИ към 31 декември 2015 г., а за дължината на общинските пътища – по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 15 септември 2016 г.
Приложение № 7 към чл. 52
Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2017 г. (без капиталови разходи)
(хил. лв.)
Общини
Разходи за
делегирани
от държавата
дейности
В т.ч.
Общин-
ска ад-
мини-
страция
Отбрана и сигур-
ност
Образо-
вание
Здравео-
пазване
Социални грижи
Култура
Иконом. дейности и услуги
 
1(2+3+4+5+6+7+8)
2
3
4
5
6
7
8
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 
 
 
 
 
 
 
 
Банско
5 788,2
545,9
92,5
3 684,4
182,5
876,1
406,8
 
Белица
4 139,4
551,2
76,2
3 289,7
112,8
 
109,5
 
Благоевград
28 644,2
2 030,3
299,5
19 734,0
2 252,8
2 980,0
1 347,6
 
Гоце Делчев
13 668,2
922,8
122,1
10 034,3
624,4
1 689,7
274,9
 
Гърмен
6 527,2
719,3
67,1
5 251,8
173,8
205,7
109,5
 
Kресна
2 111,0
398,9
81,5
1 108,1
267,3
211,4
43,8
 
Петрич
16 862,6
1 809,8
125,7
13 337,4
675,9
621,8
292,0
 
Pазлог
8 518,5
697,9
88,3
5 953,8
287,7
1 213,4
277,4
 
Cандански
15 295,9
1 496,8
134,6
11 488,8
756,6
957,9
461,2
 
Cатовча
6 247,2
730,3
91,7
4 792,0
501,8
 
131,4
 
Cимитли
5 439,7
645,6
86,7
3 540,6
150,4
892,3
124,1
 
Cтрумяни
2 618,7
497,5
95,9
1 124,2
50,0
763,5
87,6
 
Xаджидимово
4 004,3
574,8
80,8
2 995,3
180,6
92,5
80,3
 
Якоруда
3 586,8
521,3
93,6
2 636,4
84,7
185,1
65,7
 
ОБЛАСТ БУРГАС
 
 
 
 
 
 
 
 
Aйтос  
10 169,2
1 001,8
114,3
8 066,3
241,3
577,6
167,9
 
Бургас        
75 190,9
4 359,1
412,1
61 905,3
4 098,3
2 707,9
1 708,2
 
Kамено
4 654,9
604,2
115,4
2 615,2
83,2
1 076,3
160,6
 
Kарнобат
10 512,8
1 018,8
117,0
7 386,8
256,9
1 463,2
270,1
 
Mалко Tърново
2 037,6
377,9
89,4
670,3
36,4
797,9
65,7
 
Hесебър
8 100,0
773,2
138,0
6 596,8
372,9
73,1
146,0
 
Поморие
9 711,9
903,1
104,8
7 173,0
242,6
989,1
299,3
 
Приморско
2 331,6
419,1
81,7
1 291,9
70,3
388,3
80,3
 
Pуен
9 747,7
1 313,8
85,9
8 087,9
121,4
 
138,7
 
Cозопол
4 251,4
604,3
108,6
2 891,1
90,3
318,8
238,3
 
Средец
6 675,2
727,9
100,0
4 257,0
187,1
1 115,5
287,7
 
Cунгурларе
5 344,9
739,2
91,8
3 542,0
123,2
651,6
197,1
 
Царево
3 190,9
528,0
89,1
2 331,0
126,0
 
116,8
 
ОБЛАСТ ВАРНА
 
 
 
 
 
 
 
 
Aврен
3 105,3
564,9
85,6
2 225,5
47,0
65,5
116,8
 
Aксаково
6 349,0
839,8
104,0
4 820,7
202,4
214,2
167,9
 
Белослав
5 574,5
475,3
102,9
3 192,5
176,8
 
102,2
1 524,8
Бяла
1 741,1
346,1
72,1
877,3
24,1
355,8
65,7
 
Bарна
103 103,9
7 720,5
955,3
78 408,5
7 401,4
5 669,4
2 948,8
 
Bетрино
1 864,0
448,0
94,9
1 098,9
25,0
65,8
131,4
 
Bълчи дол
4 658,8
662,3
82,8
2 936,6
71,4
745,1
160,6
 
Девня
3 136,2
431,6
82,7
2 085,7
102,9
253,4
179,9
 
Долни чифлик
8 155,7
763,0
96,1
5 822,2
137,8
1 124,9
211,7
 
Дългопол
5 081,4
691,2
95,6
4 015,1
75,1
 
204,4
 
Провадия
9 603,5
926,0
109,0
6 673,2
213,2
1 133,3
548,8
 
Cуворово
3 721,4
448,6
85,5
2 800,9
92,1
221,3
73,0
 
ОБЛАСТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
 
 
 
 
 
 
Bелико Tърново   
31 361,6
1 984,2
247,4
18 980,9
2 098,9
4 951,7
3 098,5
 
Горна Oряховица
14 317,0
1 222,2
120,9
9 867,3
773,5
1 858,6
474,5
 
Eлена
3 972,5
602,6
92,9
2 504,5
183,6
309,9
279,0
 
Златарица
2 244,7
422,6
84,6
1 324,2
38,8
308,8
65,7
 
Лясковец
3 555,4
540,6
81,6
2 500,1
197,0
75,5
160,6
 
Павликени
8 019,0
897,3
85,0
5 166,0
321,1
995,2
554,4
 
Полски Tръмбеш
4 326,9
673,6
87,1
3 135,8
60,1
195,1
175,2
 
Cвищов
10 409,2
1 011,6
136,4
6 977,5
265,3
1 519,1
499,3
 
Cтражица
5 823,6
710,5
105,4
3 940,1
118,1
737,8
211,7
 
Cухиндол
1 674,6
337,1
85,2
614,3
59,5
512,8
65,7
 
ОБЛАСТ ВИДИН
 
 
 
 
 
 
 
 
Белоградчик
3 521,1
485,1
97,1
1 547,4
57,5
1 041,4
292,6
 
Бойница
1 289,2
313,3
84,2
283,7
4,9
544,7
58,4
 
Брегово
3 599,0
427,5
88,6
978,5
75,8
1 911,8
116,8
 
Bидин
19 093,5
1 821,4
216,7
13 261,2
626,0
2 051,0
1 117,2
 
Грамада
779,1
329,0
71,8
291,4
28,5
 
58,4
 
Димово
3 149,2
538,1
96,4
1 699,5
74,8
587,1
153,3
 
Kула
2 000,7
401,6
85,6
741,8
28,5
633,7
109,5
 
Mакреш
778,6
329,9
67,5
292,6
8,3
 
80,3
 
Hово село
1 697,0
341,9
86,0
539,2
19,9
629,7
80,3
 
Pужинци
2 142,8
414,9
94,6
1 377,2
39,0
151,4
65,7
 
Чупрене
1 485,8
357,0
86,2
487,6
8,8
480,5
65,7
 
ОБЛАСТ ВРАЦА
 
 
 
 
 
 
 
 
Борован
2 588,5
390,5
101,4
1 652,1
72,9
284,0
87,6
 
Бяла Cлатина
9 685,7
852,2
108,4
6 966,7
393,1
1 073,3
292,0
 
Bраца
27 188,7
1 818,1
250,0
19 726,0
1 542,8
2 371,2
1 480,6
 
Kозлодуй
8 640,6
648,2
143,6
5 846,3
295,1
1 554,1
153,3
 
Kриводол
2 707,0
569,4
72,1
1 862,9
56,6
 
146,0
 
Mездра
6 940,8
928,2
119,9
4 734,2
219,2
676,5
262,8
 
Mизия
2 510,9
427,6
102,4
1 608,6
47,0
230,4
94,9
 
Oряхово
3 354,9
526,4
99,9
2 428,0
176,5
 
124,1
 
Pоман
3 109,8
476,0
102,1
1 543,3
69,3
787,7
131,4
 
Xайредин
2 225,2
385,9
86,5
1 046,9
49,8
575,8
80,3
 
ОБЛАСТ ГАБРОВО
 
 
 
 
 
 
 
 
Габрово
18 419,4
1 583,3
247,9
11 308,2
1 281,2
1 650,7
2 348,1
 
Дряново
4 913,2
480,9
98,1
1 683,1
225,9
2 065,8
359,4
 
Cевлиево
12 370,4
1 214,2
148,5
7 853,1
369,4
2 240,9
544,3
 
Tрявна
3 613,3
505,0
95,1
1 912,3
76,6
559,5
464,8
 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
 
 
 
 
 
 
 
 
Балчик
6 992,9
839,6
99,5
5 265,6
142,2
249,4
396,6
 
Генерал Тошево
4 877,9
904,1
92,7
3 310,1
151,2
 
419,8
 
Добрич
28 329,1
1 741,7
246,9
19 881,0
1 928,4
3 147,9
1 383,2
 
Добричка
7 088,5
1 432,1
102,6
4 652,2
131,1
427,4
343,1
 
Kаварна
6 282,0
710,2
106,7
3 803,5
280,6
1 037,3
343,7
 
Kрушари
2 232,7
550,3
83,9
1 188,9
24,3
283,1
102,2
 
Tервел
5 819,4
977,9
99,2
4 139,8
226,2
164,6
211,7
 
Шабла
2 013,4
449,4
84,7
1 087,1
108,2
123,4
160,6
 
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
 
 
 
 
 
 
 
 
Aрдино
4 161,0
1 235,1
87,6
2 216,5
62,7
354,7
204,4
 
Джебел
3 549,4
1 189,7
81,8
2 008,6
79,5
58,4
131,4
 
Kирково
7 096,1
1 752,3
118,1
4 913,2
97,8
76,0
138,7
 
Kрумовград
7 628,7
1 817,5
95,9
4 794,3
139,9
671,6
109,5
 
Kърджали
26 077,8
3 211,0
242,3
19 463,7
767,4
1 303,6
1 089,8
 
Mомчилград
5 550,2
1 359,7
96,5
3 363,6
263,3
386,8
80,3
 
Черноочене
3 564,8
952,5
78,1
2 263,1
43,4
147,4
80,3
 
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
Бобовдол
2 606,9
559,8
81,4
1 303,9
60,9
403,8
197,1
 
Бобошево
823,3
375,7
63,6
318,9
6,7
 
58,4
 
Дупница
13 309,7
1 216,9
134,2
10 138,9
856,2
678,8
284,7
 
Kочериново
1 794,6
397,5
64,7
826,7
30,4
395,0
80,3
 
Kюстендил
18 666,8
2 033,1
226,4
12 040,9
589,8
2 106,7
1 669,9
 
Hевестино
1 029,4
343,0
84,8
523,1
12,8
 
65,7
 
Pила
1 254,7
337,2
85,3
439,5
29,0
305,3
58,4
 
Cапарева баня
2 124,8
412,4
76,1
1 453,8
131,4
 
51,1
 
Tрекляно
642,6
352,8
58,4
186,4
1,2
 
43,8
 
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
 
 
 
 
 
 
 
 
Aприлци
1 571,2
324,1
90,3
715,7
14,7
324,2
102,2
 
Летница
2 047,4
366,4
86,8
1 152,5
52,6
294,2
94,9
 
Ловеч
18 078,5
1 486,1
239,5
12 039,1
840,9
2 116,2
1 356,7
 
Луковит
7 460,0
707,7
122,3
5 593,1
277,1
591,9
167,9
 
Tетевен
8 394,5
759,1
102,4
6 321,4
296,5
652,3
262,8
 
Tроян
9 760,0
1 029,2
112,6
6 901,2
512,0
665,5
539,5
 
Угърчин
2 664,5
467,4
86,2
1 604,2
78,9
325,6
102,2
 
Ябланица
3 128,1
447,3
70,6
2 411,0
89,7
 
109,5
 
ОБЛАСТ МОНТАНА
 
 
 
 
 
 
 
 
Берковица
7 668,6
726,8
93,9
4 296,8
370,5
2 049,2
131,4
 
Бойчиновци
2 998,3
539,6
90,8
1 763,4
81,1
355,5
167,9
 
Брусарци
1 726,8
422,5
84,7
1 084,4
40,3
 
94,9
 
Bълчедръм
3 417,1
526,4
84,8
2 278,8
96,2
321,4
109,5
 
Bършец
3 049,5
457,2
87,5
2 225,8
62,6
136,1
80,3
 
Георги Дамяново
1 815,7
408,6
75,8
495,8
7,6
740,3
87,6
 
Лом
10 280,5
847,3
120,2
6 333,5
411,7
2 334,2
233,6
 
Mедковец
1 699,2
356,1
76,1
1 115,1
56,4
22,5
73,0
 
Mонтана
18 460,2
1 461,0
265,7
12 495,2
1 242,5
1 981,4
1 014,4
 
Чипровци
1 053,7
406,2
82,0
337,1
21,6
 
206,8
 
Якимово
1 423,3
359,6
90,5
883,4
24,1
 
65,7
 
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
 
 
 
 
 
 
 
 
Батак
3 005,2
384,3
75,4
1 374,0
36,7
842,8
292,0
 
Белово
2 742,7
490,9
97,7
1 810,0
53,4
152,0
138,7
 
Брацигово
3 488,8
479,2
77,2
1 857,6
110,1
855,2
109,5
 
Bелинград
13 639,1
1 107,0
111,8
10 300,8
267,6
1 428,5
423,4
 
Лесичово
2 238,0
409,3
76,3
907,8
15,4
727,0
102,2
 
Пазарджик
36 755,0
2 421,1
264,4
26 870,5
1 001,1
4 574,2
1 623,7
 
Панагюрище
7 163,2
769,0
95,9
4 904,7
214,8
699,4
479,4
 
Пещера
6 264,7
657,5
115,5
4 549,2
188,0
645,0
109,5
 
Pакитово
5 614,4
546,7
87,7
4 283,9
172,8
428,4
94,9
 
Cептември
7 703,6
850,8
106,3
5 824,8
199,3
414,0
308,4
 
Cтрелча
1 640,0
377,3
107,0
1 060,2
51,7
 
43,8
 
Сърница
2 065,2
358,5
71,9
1 593,8
26,4
 
14,6
 
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
 
 
 
 
 
 
 
Брезник
2 082,4
534,4
88,4
1 160,0
32,1
136,1
131,4
 
Земен
935,6
374,4
70,8
388,1
22,0
 
80,3
 
Kовачевци
944,6
351,0
85,6
145,8
3,7
256,3
102,2
 
Перник
25 645,2
1 974,7
247,5
19 360,5
1 193,9
1 458,6
1 410,0
 
Pадомир
6 623,8
876,4
109,3
3 770,6
126,0
1 500,6
240,9
 
Tрън
1 932,5
441,3
68,8
778,6
37,8
481,9
124,1
 
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 
 
 
 
 
 
 
 
Белене
2 628,7
478,1
102,5
1 717,6
118,7
73,1
138,7
 
Гулянци
3 318,2
596,1
89,6
2 375,8
118,0
 
138,7
 
Долна Mитрополия
5 384,4
777,6
118,0
3 901,2
156,6
219,3
211,7
 
Долни Дъбник
4 241,2
572,2
113,8
3 287,2
82,8
75,7
109,5
 
Искър
2 070,8
408,0
76,8
1 434,8
56,3
 
94,9
 
Левски
5 654,4
748,8
114,6
3 889,5
353,6
270,5
277,4
 
Hикопол
2 685,5
576,3
92,2
1 579,5
33,1
200,0
204,4
 
Плевен
41 272,4
2 588,1
297,6
30 517,9
3 270,9
2 181,7
2 416,2
 
Пордим
2 942,2
431,0
68,2
1 635,1
38,8
681,5
87,6
 
Червен бряг
9 115,6
916,6
136,5
6 998,7
413,2
431,6
219,0
 
Kнежа
5 128,5
526,1
96,4
4 092,5
289,4
 
124,1
 
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
 
 
 
 
 
 
 
Aсеновград
18 269,4
1 667,8
147,3
14 247,1
677,2
1 120,6
409,4
 
Брезово
2 749,9
531,6
70,3
1 691,8
29,6
317,1
109,5
 
Kалояново
3 317,2
610,2
88,7
1 927,8
74,9
535,3
80,3
 
Kарлово
16 405,9
1 464,9
165,3
11 870,3
726,7
1 644,7
534,0
 
Кричим
2 866,8
398,7
90,3
2 124,5
97,1
127,0
29,2
 
Лъки
1 327,7
360,2
95,4
455,5
27,0
331,2
58,4
 
Mарица
8 655,9
993,3
126,6
6 915,6
216,1
24,7
379,6
 
Перущица
2 352,8
332,7
86,8
1 658,1
104,9
 
170,3
 
Пловдив
111 443,0
7 856,5
1 077,0
81 859,7
8 062,5
8 586,2
4 001,1
 
Първомай
8 452,5
914,1
110,7
6 372,9
216,1
583,2
255,5
 
Pаковски
7 769,4
775,2
84,8
6 233,7
299,7
259,2
116,8
 
Pодопи
6 982,0
1 006,5
91,3
5 358,2
321,6
 
204,4
 
Cадово
5 317,1
641,3
72,2
4 193,9
106,4
208,4
94,9
 
Стамболийски
5 799,8
672,8
99,8
4 388,0
366,8
155,6
116,8
 
Cъединение
2 465,9
526,9
100,9
1 467,2
188,4
58,4
124,1
 
Xисаря
3 786,3
589,8
91,3
2 288,0
78,2
366,6
372,4
 
Куклен
2 120,5
420,5
70,5
1 514,6
56,5
 
58,4
 
Сопот
3 675,1
443,2
99,3
2 353,5
211,7
404,4
163,0
 
ОБЛАСТ РАЗГРАД
 
 
 
 
 
 
 
 
Завет
3 450,0
568,3
90,1
2 545,5
78,2
 
167,9
 
Исперих
9 554,4
1 073,0
112,5
6 634,0
225,5
920,3
589,1
 
Kубрат
6 311,9
842,3
71,4
4 069,5
356,7
672,7
299,3
 
Лозница
4 005,6
662,2
78,4
2 698,4
54,2
366,4
146,0
 
Pазград
19 972,2
1 580,5
216,3
13 294,5
934,9
2 557,3
1 388,7
 
Cамуил
3 991,1
607,3
87,5
1 556,3
50,0
1 573,2
116,8
 
Цар Калоян
2 088,4
403,7
74,3
1 251,8
43,9
234,4
80,3
 
ОБЛАСТ РУСЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
Борово
2 266,3
427,7
78,6
834,0
23,0
786,2
116,8
 
Бяла
4 101,8
617,6
100,4
2 768,9
97,4
358,8
158,7
 
Bятово
3 634,8
573,4
84,0
2 649,3
123,7
58,4
146,0
 
Две могили
3 317,9
544,8
89,0
2 099,6
118,0
349,7
116,8
 
Иваново
1 799,6
549,9
70,8
933,2
24,8
53,0
167,9
 
Pусе
49 014,1
3 196,7
302,6
33 045,2
3 410,4
7 041,5
2 017,7
 
Cливо поле
3 205,4
584,9
72,6
2 115,0
67,4
219,5
146,0
 
Ценово
1 516,5
443,4
70,2
725,6
16,8
121,8
138,7
 
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
 
 
 
 
 
 
 
Aлфатар
1 542,4
361,7
85,1
582,6
13,7
397,1
102,2
 
Главиница
4 139,8
762,6
83,3
2 440,9
55,1
549,7
248,2
 
Дулово
10 726,8
1 174,9
96,5
8 200,7
232,9
664,1
357,7
 
Kайнарджа
3 537,9
466,7
86,9
2 432,2
36,1
428,4
87,6
 
Cилистра
18 409,3
1 405,0
260,8
10 809,9
1 206,2
3 493,4
1 234,0
 
Cитово
2 082,2
478,4
70,3
1 414,2
24,4
 
94,9
 
Tутракан
5 191,6
687,7
116,9
3 366,0
102,3
446,1
472,6
 
ОБЛАСТ СЛИВЕН
 
 
 
 
 
 
 
 
Kотел
6 391,7
910,1
87,0
4 599,9
96,5
266,1
432,1
 
Hова Загора
13 434,9
1 301,6
137,3
9 829,2
475,4
1 033,9
657,5
 
Cливен
42 950,9
2 747,4
297,9
31 315,7
2 154,8
4 500,7
1 934,4
 
Tвърдица
7 413,2
616,5
82,4
4 527,5
169,9
1 892,8
124,1
 
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
 
 
 
 
 
 
 
Баните
1 391,1
460,4
69,1
767,9
13,4
 
80,3
 
Борино
1 172,2
357,8
86,4
657,6
12,0
 
58,4
 
Девин
4 081,4
623,7
105,7
3 056,6
91,0
58,4
146,0
 
Доспат
3 314,2
498,5
71,2
2 432,9
53,5
185,1
73,0
 
Златоград
4 264,5
553,3
86,5
2 859,0
255,7
393,2
116,8
 
Mадан
3 870,8
729,3
88,8
2 753,2
84,0
113,3
102,2
 
Hеделино
2 428,5
541,3
84,6
1 382,2
67,6
243,3
109,5
 
Pудозем
4 155,9
625,2
108,4
3 038,0
82,4
185,1
116,8
 
Cмолян
16 994,4
1 388,6
219,6
10 204,7
508,8
3 120,3
1 552,4
 
Чепеларе
3 092,6
476,6
86,1
2 185,1
82,1
153,2
109,5
 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
344 034,6
24 288,1
5 212,3
268 133,0
22 567,6
15 908,0
7 925,6
 
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
 
 
 
 
 
 
 
 
Антон
762,1
273,2
67,5
391,2
8,3
 
21,9
 
Божурище
2 756,7
430,5
71,7
1 979,7
109,6
55,7
109,5
 
Ботевград
10 606,6
926,7
100,7
7 658,9
629,6
871,0
419,7
 
Годеч
1 651,0
411,3
68,0
1 079,5
41,1
 
51,1
 
Горна Малина
2 202,9
496,5
70,1
1 468,9
57,9
 
109,5
 
Долна баня
3 206,8
334,9
84,7
1 683,3
107,4
952,7
43,8
 
Драгоман
2 099,3
474,3
90,4
887,3
93,4
459,0
94,9
 
Eлин Пелин
7 531,7
816,8
105,3
5 801,5
294,0
236,7
277,4
 
Eтрополе
5 492,9
554,1
104,4
4 066,1
251,0
322,7
194,6
 
Златица
2 556,4
381,3
76,5
1 793,4
66,5
158,4
80,3
 
Ихтиман
6 152,4
706,8
95,0
4 767,4
143,4
315,7
124,1
 
Kопривщица
1 420,5
285,1
68,5
709,6
11,1
 
346,2
 
Kостенец
4 123,3
531,2
82,9
3 189,0
145,0
 
175,2
 
Kостинброд
5 100,3
626,6
91,3
3 825,6
175,3
272,0
109,5
 
Мирково
857,1
324,6
75,8
385,2
20,4
 
51,1
 
Пирдоп
2 880,1
399,7
79,2
1 920,7
113,5
308,6
58,4
 
Правец
5 307,3
492,5
90,7
3 348,7
158,4
957,9
259,1
 
Cамоков
12 900,0
1 149,2
123,0
9 552,7
319,2
1 199,7
556,2
 
Cвоге
5 505,4
895,1
90,9
3 190,4
127,0
990,3
211,7
 
Cливница
2 862,1
473,4
84,5
2 142,6
74,0
 
87,6
 
Чавдар
620,1
267,7
75,9
254,4
7,5
 
14,6
 
Челопеч
912,8
272,2
75,8
473,0
40,7
 
51,1
 
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
 
 
 
 
Братя Даскалови
2 432,2
604,2
82,8
1 522,4
46,5
44,9
131,4
 
Гурково
1 958,0
388,2
77,6
1 385,7
48,1
 
58,4
 
Гълъбово
4 637,4
580,9
71,8
3 238,1
103,6
518,9
124,1
 
Kазанлък
24 236,7
1 774,1
167,6
16 836,8
1 538,1
2 982,7
937,4
 
Mъглиж
4 115,9
577,3
113,7
3 163,2
118,5
33,7
109,5
 
Николаево
2 415,4
370,2
85,7
1 823,7
62,8
 
73,0
 
Oпан
942,0
416,0
68,5
360,4
9,5
 
87,6
 
Павел баня
5 168,6
686,2
94,2
3 802,7
281,4
165,4
138,7
 
Pаднево
6 287,2
816,1
114,3
4 494,4
199,6
403,7
259,1
 
Cтара Загора
53 375,9
3 455,5
314,2
37 372,6
3 835,6
6 483,2
1 914,8
 
Чирпан
7 657,5
813,9
149,9
5 782,1
317,9
330,9
262,8
 
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
Aнтоново
2 277,9
674,2
90,1
1 349,4
25,5
 
138,7
 
Oмуртаг
7 053,1
1 257,5
77,9
5 063,5
301,6
16,8
335,8
 
Oпака
2 312,1
432,9
86,4
1 409,7
28,5
296,2
58,4
 
Попово
10 191,7
1 138,1
114,0
6 914,5
205,4
1 298,4
521,3
 
Tърговище
20 419,9
2 048,9
217,0
14 340,3
1 183,2
1 418,9
1 211,6
 
ОБЛАСТ ХАСКОВО
 
 
 
 
 
 
 
 
Димитровград
14 113,3
1 507,5
148,1
10 581,5
472,6
994,8
408,8
 
Ивайловград
2 689,3
618,5
72,0
1 611,3
50,8
271,0
65,7
 
Любимец
3 461,2
502,7
80,6
2 513,6
291,3
 
73,0
 
Mаджарово
1 041,9
430,8
80,3
492,9
8,7
 
29,2
 
Mинерални бани
1 823,0
513,7
63,4