Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2018 Г.
 

В сила от 01.01.2018 г.
Обн. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г.
 
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2018 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
23 515 773,1
 1.
Данъчни приходи
21 040 600,0
 1.1.
Корпоративен данък
2 294 100,0
 1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
69 900,0
 1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
3 372 400,0
 1.4.
Данък върху добавената стойност
9 780 000,0
 1.5.
Акцизи
5 150 000,0
 1.6.
Данък върху застрахователните премии
36 300,0
 1.7.
Мита и митнически такси
190 100,0
 1.8.
Други данъци
147 800,0
 2.
Неданъчни приходи
2 475 173,1
(2) Приема държавния бюджет за 2018 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

 
 Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 II.
РАЗХОДИ
11 923 291,5
 1.
Текущи разходи
9 458 355,8
 
в т.ч.
 
 1.1.
Персонал
4 490 685,8
 1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
924 759,3
 1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
856 086,0
 1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
68 673,3
 1.3.
Лихви
684 305,2
 1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 124 690,4
 2.
Капиталови разходи
2 360 252,6
 2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 123 378,9
 2.2.
Капиталови трансфери
236 873,7
 3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
 4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
14 350,0
 5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
71 100,0
 5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
70 000,0
 5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
 5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
 III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО
11 082 080,7
1.
 Предоставени трансфери за:
11 100 063,7
 
 в т.ч.
 
1.1.
Общините
3 264 075,1
1.2.
Държавното обществено осигуряване
4 495 090,4
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
1 286 186,0
 
в т.ч.
 
1.3.1.
 - от Министерството на здравеопазването
24 000,0
1.4.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
899 826,3
1.5.
 Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие"
275 890,8
2.
 Получени трансфери от:
17 983,0
 
в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
- за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.1.2.
- за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
250,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
4 583,0
 IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 133 942,7
(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-623 541,8
(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
623 541,8
Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
116 000,0
1.
Неданъчни приходи
116 000,0
1.1.
Съдебни такси
102 000,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
2 058,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
8 042,0
1.4.
Други приходи
3 900,0
II.
РАЗХОДИ
591 120,0
1.
Текущи разходи
575 650,0
2.
Капиталови разходи
14 870,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
14 870,0
3.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
475 120,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
475 120,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2018 г., както следва:

Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 
Висш съдебен съвет
32 487,5
 
Върховен касационен съд
17 562,7
 
Върховен административен съд
14 760,5
 
Прокуратура на Република България
221 715,5
 
Съдилища на Република България
294 188,5
 
Национален институт на правосъдието
2 961,9
 
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
6 843,4
 
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
 
Всичко:
591 120,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от органите на съдебната власт, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
93 244,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
90 342,7
(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 500,0
1.
Неданъчни приходи
1 500,0
1.1.
Държавни такси
341,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 361,0
1.3.
Други приходи
-202,0
II.
РАЗХОДИ
62 150,0
1.
Текущи разходи
59 196,0
2.
Капиталови разходи
2 454,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 454,0
3.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
60 650,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
60 650,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

 
Наименование на функционалната област
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Функционална област "Представителен и ефективен Парламент"
42 357,1
 
 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.
Функционална област "Осигуряващи дейности"
18 369,2
3.
Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и социален съвет)
1 001,9
4.
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика" (Фискален съвет)
421,8
 
Всичко:
62 150,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Народното събрание, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
21 035,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
30 924,4

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2018 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
150,0
1.
Неданъчни приходи
150,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
150,0
II.
РАЗХОДИ
17 230,0
1.
Текущи разходи
16 306,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
14 331,0
2.
Капиталови разходи
924,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
924,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
17 080,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
17 080,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Сметната палата, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
2 860,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
2 900,0
Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
6 668,0
1.
Текущи разходи
6 468,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 536,0
2.
Капиталови разходи
200,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
6 668,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 668,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Администрацията на президента, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
2 200,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
2 200,0
Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
14 000,0
1.
Неданъчни приходи
14 000,0
1.1.
Държавни такси
600,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
9 934,0
1.3.
Други приходи
3 466,0
II.
РАЗХОДИ
91 070,0
1.
Текущи разходи
85 845,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
54 786,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
5 000,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 000,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
286,0
2.
Капиталови разходи
5 225,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
5 225,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
77 070,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
83 863,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-6 793,0
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-6 793,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"
9 329,0
 2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
561,0
 3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
25 891,0
 4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
5 188,0
 5.
Политика в областта на архивното дело
6 362,0
 6.
Бюджетна програма "Администрация"
12 116,0
 7.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
31 623,0
 7.1.
Бюджетна програма "Други дейности и услуги"
23 123,0
 7.2.
Бюджетна програма "Убежище и бежанци"
8 500,0
 
Всичко:
91 070,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерския съвет, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
45 645,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
46 145,0
(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, съгласно приложение № 1.
Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2018 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
4 457,0
1.
Текущи разходи
4 357,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 057,0
2.
Капиталови разходи
100,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
4 457,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
4 457,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Конституционния съд, както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
393,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
400,0
Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
2 974,0
1.
Текущи разходи
2 923,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 863,0
2.
Капиталови разходи
51,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
51,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
2 974,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 974,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Омбудсмана, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
1 110,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
1 110,0
Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
120 308,0
1.
Неданъчни приходи
120 308,0
1.1.
Държавни такси
110 379,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
739,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 520,0
1.4.
Други приходи
7 670,0
II.
РАЗХОДИ
480 786,0
1.
Текущи разходи
460 391,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
285 377,0
1.2.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
12 682,0
2.
Капиталови разходи
20 395,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
20 395,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
360 478,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
358 736,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
2 583,0
2.1.
Получени трансфери (+)
4 583,0
2.1.1.
- от Националната здравноосигурителна каса
4 583,0
2.2.
Предоставени трансфери (-)
-2 000,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-841,8
3.1.
Предоставени трансфери (-)
-841,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
89 280,6
 2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
299 275,0
 3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
44 618,1
 4.
Политика в областта на управлението на дълга
2 234,0
 5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
11 373,6
 5.1.
Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"
11 373,6
 6.
Бюджетна програма "Администрация"
34 004,7
 
Всичко:
480 786,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на финансите, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
240 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
200 000,0
(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за увеличаване на числеността на персонала на Националната агенция за приходите с двеста щатни бройки за обезпечаване на контролната ѝ дейност. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
55 190,0
1.
Неданъчни приходи
55 190,0
1.1.
Държавни такси
43 154,8
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 845,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
250,0
1.4.
Други приходи
3 940,0
II.
РАЗХОДИ
125 970,4
1.
Текущи разходи
111 907,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
23 728,4
2.
Капиталови разходи
8 063,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
8 063,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
70 780,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
70 850,9
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-70,5
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-70,5
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
103 866,5
 2.
Политика в областта на публичната дипломация
805,4
 3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
21 298,5
 
Всичко:
125 970,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на външните работи, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
101 431,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
101 431,4
(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
1.1.
Държавни такси
50,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
29 320,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
300,0
1.4.
Други приходи
14 330,0
II.
РАЗХОДИ
1 193 319,0
1.
Текущи разходи
1 137 955,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
911 730,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
2 528,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
2 528,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 020,0
2.
Капиталови разходи
55 364,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
55 364,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
1 149 319,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 175 120,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-25 801,0
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-25 801,0
2.1.1.
- за държавните висши училища
-25 801,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на отбранителните способности
1 116 953,0
 2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
76 366,0
 
Всичко:
1 193 319,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на отбраната, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
273 612,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
435 548,0
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища съгласно приложение № 2.
Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
157 388,0
1.
Неданъчни приходи
157 388,0
1.1.
Държавни такси
87 564,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
40 499,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
41 390,0
1.4.
Други приходи
-12 065,0
II.
РАЗХОДИ
1 296 400,0
1.
Текущи разходи
1 273 653,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 161 763,0
2.
Капиталови разходи
22 747,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
22 747,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
1 139 012,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 225 240,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-86 228,0
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-86 228,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
743 845,5
 2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
180 542,5
 3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
220 247,0
 4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
151 765,0
 
Всичко:
1 296 400,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
197 372,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
251 792,0
Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
61 500,0
1.
Неданъчни приходи
61 500,0
1.1.
Държавни такси
61 264,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
36,0
1.3.
Други приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ
231 595,0
1.
Текущи разходи
221 804,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
159 259,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
600,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
600,0
2.
Капиталови разходи
9 791,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
9 791,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
170 095,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
170 115,6
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-20,6
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-20,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на правосъдието
79 289,0
 2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
144 323,0
 3.
Бюджетна програма "Администрация"
7 983,0
 
Всичко:
231 595,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
121 327,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
70 892,9
(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на персонала на Агенцията по вписванията със седемдесет и пет щатни бройки за обезпечаване на възложените ѝ със закони функции. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на агенцията.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 000,0
1.
Неданъчни приходи
26 000,0
1.1.
Държавни такси
21 550,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
50,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
6 000,0
1.4.
Други приходи
-1 600,0
II.
РАЗХОДИ
1 183 451,8
1.
Текущи разходи
1 181 061,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
99 224,5
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
3 690,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
3 420,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
270,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 055 923,3
2.
Капиталови разходи
2 390,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 390,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
1 157 451,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 150 301,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
7 150,0
2.1.
Получени трансфери (+)
7 150,0
2.1.1.
- от Държавното обществено осигуряване
7 150,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на заетостта
103 764,1
2.
Политика в областта на трудовите отношения
13 809,4
3.
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности
160 186,9
4.
Политика в областта на хората с увреждания
282 703,9
5.
Политика в областта на социалното включване
613 087,7
6.
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие
870,3
7.
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията
145,0
8.
Бюджетна програма "Администрация"
8 884,5
 
Всичко:
1 183 451,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
1 081 966,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
1 083 419,0
Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40 000,0
1.
Неданъчни приходи
40 000,0
1.1.
Държавни такси
31 260,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
6 400,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 500,0
1.4.
Други приходи
-160,0
II.
РАЗХОДИ
495 244,2
1.
Текущи разходи
483 344,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
215 919,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
86 636,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
86 636,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
34 800,0
2.
Капиталови разходи
11 900,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3 000,0
2.2.
Капиталови трансфери
8 900,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
455 244,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
479 244,2
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-24 000,0
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-24 000,0
2.1.1.
- за Националната здравноосигурителна каса
-24 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
92 249,8
 2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
355 716,6
 3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
27 963,2
 4.
Бюджетна програма "Администрация"
19 314,6
 
Всичко:
495 244,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
315 081,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
286 843,7
(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" за закупуване през 2018 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2018 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565".
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
13 100,0
1.
Неданъчни приходи
13 100,0
1.1.
Държавни такси
730,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
10 843,7
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
35,0
1.4.
Други приходи
1 491,3
II.
РАЗХОДИ
584 470,5
1.
Текущи разходи
573 365,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
322 996,2
1.1.1.
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
28 774,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
6 260,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
6 260,0
2.
Капиталови разходи
2 755,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 755,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
8 350,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
573 370,5
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 076 389,6
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-498 019,1
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-498 019,1
2.1.1.
- за Българската академия на науките
-83 075,8
2.1.2.
- за държавните висши училища
-414 943,3
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
2 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
-2 000,0
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-2 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
524 252,1
 2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
55 148,1
 3.
Бюджетна програма "Администрация"
5 070,3
 
Всичко:
584 470,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
261 840,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
261 540,7
(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища съгласно приложение № 3.
Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2018 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
24 900,0
1.
Неданъчни приходи
24 900,0
1.1.
Държавни такси
500,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
24 700,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
80,0
1.4.
Други приходи
-380,0
II.
РАЗХОДИ
175 282,4
1.
Текущи разходи
168 598,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
101 727,3
1.1.1.
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
5 370,9
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
15 000,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
13 900,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
1 100,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
226,8
2.
Капиталови разходи
6 683,7
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
6 683,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
150 382,4
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
150 382,4
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
18 949,8
 2.
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
151 366,9
 3.
Бюджетна програма "Администрация"
4 965,7
 
Всичко:
175 282,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на културата, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
73 127,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
73 127,5
Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
56 296,4
1.
Неданъчни приходи
56 296,4
1.1.
Държавни такси
55 500,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
485,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
900,0
1.4.
Други приходи
-588,8
II.
РАЗХОДИ
49 858,1
1.
Текущи разходи
47 340,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
29 009,3
1.2.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
40,0
2.
Капиталови разходи
2 518,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 518,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
-6 438,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
63 211,7
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-69 650,0
2.1.
Получени трансфери (+)
6 000,0
2.1.1.
- от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
6 000,0
2.2.
Предоставени трансфери (-)
-75 650,0
2.2.1.
- за Българската академия на науките
-2 550,0
2.2.2.
- за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
-73 100,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда
23 414,5
 2.
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
9 739,1
 3.
Бюджетна програма "Администрация"
16 704,5
 
Всичко:
49 858,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерство на околната среда и водите, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
25 500,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
20 600,0
Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 090,0
1.
Неданъчни приходи
26 090,0
1.1.
Държавни такси
19 175,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
6 100,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 590,0
1.4.
Други приходи
-1 775,0
II.
РАЗХОДИ
80 364,8
1.
Текущи разходи
79 664,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
30 681,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
24 700,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
24 630,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
70,0
2.
Капиталови разходи
700,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
700,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
54 274,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
54 352,1
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-77,3
2.1.
Предоставени трансфери (-)
-77,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
59 405,6
 2.
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
13 989,9
 3.
Бюджетна програма "Администрация"
6 969,3
 
Всичко:
80 364,8
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на икономиката, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
50 872,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
49 232,1
Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
173 324,2
1.
Неданъчни приходи
173 324,2
1.1.
Държавни такси
2 642,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
84 963,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
4 300,0
1.4.
Други приходи
81 419,2
II.
РАЗХОДИ
98 673,3
1.
Текущи разходи
46 221,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
6 547,6
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
37 120,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
37 120,0
2.
Капиталови разходи
52 451,9
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
800,0
2.2.
Капиталови трансфери
51 651,9
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
74 650,9
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
-74 650,9
 
в т.ч.
 
1.
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
-74 530,9
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие
94 427,6
 2.
Бюджетна програма "Администрация"
4 245,7
 
Всичко:
98 673,3
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
93 361,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
92 361,0
(4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 46 219,2 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. (ДВ, бр. 31 от 2014 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.
Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
9 754,2
1.
Неданъчни приходи
9 754,2
1.1.
Държавни такси
2 621,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
4 571,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
340,0
1.4.
Други приходи
2 222,0
II.
РАЗХОДИ
19 098,0
1.
Текущи разходи
17 778,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 692,8
2.
Капиталови разходи
1 320,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
1 320,0
 
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
9 343,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
9 343,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на устойчивото развитие на туризма
16 707,1
 2.
Бюджетна програма "Администрация"
2 390,9
 
Всичко:
19 098,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на туризма, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
17 700,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
16 500,0
Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
372 573,1
1.
Неданъчни приходи
372 573,1
1.1.
Държавни такси
367 128,3
1.2.
Приходи и доходи от собственост
2 144,1
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 650,7
1.4.
Други приходи
650,0
II.
РАЗХОДИ
418 365,0
1.
Текущи разходи
270 945,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
42 160,4
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
435,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
435,0
2.
Капиталови разходи
147 419,9
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
147 419,9
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
45 791,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
62 724,2
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-16 932,3
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-16 932,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда
2 173,8
 2.
Политика за поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита
374 844,3
 3.
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти
27 458,2
 4.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
2 786,2
 4.1.
Бюджетна програма "Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането"
667,8
 4.2.
Бюджетна програма "Гражданска регистрация и административно обслужване на населението"
2 118,4
 5.
Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"
11 102,5
 
Всичко:
418 365,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
305 631,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
373 863,8
(4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен с поетите ангажименти и новите задължения за разходи, произтичащи от прилагането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
156 600,0
1.
Неданъчни приходи
156 600,0
1.1.
Държавни такси
73 556,3
1.2.
Приходи и доходи от собственост
84 047,9
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 100,8
1.4.
Други приходи
-3 105,0
II.
РАЗХОДИ
210 088,1
1.
Текущи разходи
202 331,1
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
116 059,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
17 000,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
17 000,0
2.
Капиталови разходи
7 757,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
7 757,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
53 488,1
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
64 836,1
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-11 348,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-11 348,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на земеделието и селските райони
158 326,6
 2.
Политика в областта на рибарството и аквакултурите
5 877,2
 3.
Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча
25 464,3
 4.
Бюджетна програма "Администрация"
20 420,0
 
Всичко:
210 088,1
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на земеделието, храните и горите, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
96 029,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
97 029,1
(4) Утвърждава средства в размер на 17 000,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" - ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
(5) Утвърждава средства в размер на 1 681,0 хил. лв. за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове", които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.
Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
49 494,4
1.
Неданъчни приходи
49 494,4
1.1.
Държавни такси
19 224,4
1.2.
Приходи и доходи от собственост
807,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
4 169,0
1.4.
Други приходи
25 294,0
II.
РАЗХОДИ
256 421,4
1.
Текущи разходи
245 912,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
28 025,8
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
192 562,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
192 562,0
1.2.1.1.
 - за "БДЖ Пътнически превози" ЕООД
175 000,0
1.2.1.2.
 - за "Български пощи" ЕАД
17 562,0
2.
Капиталови разходи
10 509,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
10 509,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
109 927,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
139 691,8
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
9 350,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
9 350,0
2.1.1.
в т.ч. от Държавното обществено осигуряване
250,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-39 114,8
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-39 114,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
-97 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
97 000,0
1.
Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
97 000,0
1.1.
Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)
97 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на транспорта
217 536,6
 2.
Политика в областта на съобщенията и информационните технологии
18 562,0
 3.
Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
20 322,8
 
Всичко:
256 421,4
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
238 118,7
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
227 729,8
Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
26 700,0
1.
Неданъчни приходи
26 700,0
1.1.
Приходи и доходи от собственост
26 893,0
1.2.
Други приходи
-193,0
II.
РАЗХОДИ
75 732,0
1.
Текущи разходи
74 082,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
11 553,1
1.1.1.
 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
4 206,5
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
49 308,3
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
180,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
49 128,3
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
7 712,3
2.
Капиталови разходи
1 650,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
950,0
2.2.
Капиталови трансфери
700,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
49 032,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
47 032,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
2 000,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
2 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
16 354,0
 2.
Политика в областта на спорта за високи постижения
50 479,7
 3.
Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
3 289,8
 4.
Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта
297,6
 5.
Политика в областта на младите хора
3 287,0
 6.
Бюджетна програма "Администрация"
2 023,9
 
Всичко:
75 732,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
58 846,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
58 686,2
Чл. 26. (1) Приема бюджета на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
3 300,0
1.
Текущи разходи
3 287,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 650,0
2.
Капиталови разходи
13,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
13,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
3 300,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 300,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г.
3 300,0
 
Всичко:
3 300,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
707,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
707,0
Чл. 27. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
200,0
1.
Неданъчни приходи
200,0
1.1.
Приходи и доходи от собственост
33,6
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
166,4
II.
РАЗХОДИ
108 159,0
1.
Текущи разходи
101 359,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
94 145,5
2.
Капиталови разходи
6 800,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
6 800,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
107 959,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
108 070,9
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-111,9
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-111,9
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на защитата на националната сигурност
108 159,0
 
Всичко:
108 159,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция "Национална сигурност", както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
16 691,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
13 576,0
Чл. 28. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
3 480,0
1.
Текущи разходи
3 400,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 344,0
2.
Капиталови разходи
80,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
80,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
3 480,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 480,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
1 050,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
1 096,0
Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
2 570,0
1.
Текущи разходи
2 370,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 640,0
2.
Капиталови разходи
200,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
2 570,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 570,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
922,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
930,0
Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
100,0
1.
Неданъчни приходи
100,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
100,0
II.
РАЗХОДИ
2 530,0
1.
Текущи разходи
2 280,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 686,0
2.
Капиталови разходи
250,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
250,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
2 430,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
2 430,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
829,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
833,0
Чл. 31. (1) Приема бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
6 226,0
1.
Текущи разходи
6 076,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 406,0
2.
Капиталови разходи
150,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
150,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
6 226,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
6 226,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
2 570,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
2 570,0
Чл. 32. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
300,0
1.
Неданъчни приходи
300,0
1.1.
Приходи и доходи от собственост
300,0
II.
РАЗХОДИ
37 444,0
1.
Текущи разходи
37 144,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
32 188,0
2.
Капиталови разходи
300,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
300,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
37 144,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
37 144,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Националната служба за охрана, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
4 600,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
5 106,0
Чл. 33. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Разузнаване" за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
34 319,0
1.
Текущи разходи
33 519,0
2.
Капиталови разходи
800,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
800,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
34 319,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
34 319,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България
34 319,0
 
Всичко:
34 319,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция "Разузнаване", както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
13 114,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
13 084,0
Чл. 34. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
950,0
1.
Неданъчни приходи
950,0
1.1.
Приходи и доходи от собственост
950,0
II.
РАЗХОДИ
21 281,3
1.
Текущи разходи
17 957,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
14 441,8
2.
Капиталови разходи
3 324,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3 324,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
20 331,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
20 731,3
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-400,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-400,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Националния статистически институт, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
6 997,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
6 714,5
Чл. 35. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
6 000,0
1.
Неданъчни приходи
6 000,0
1.1.
Държавни такси
4 000,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 300,0
1.3.
Други приходи
-300,0
II.
РАЗХОДИ
4 575,0
1.
Текущи разходи
4 375,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 616,5
2.
Капиталови разходи
200,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
1 425,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
-1 425,0
1.
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
-1 425,0
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
950,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
937,0
Чл. 36. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
63 200,0
1.
Неданъчни приходи
63 200,0
1.1.
Държавни такси
62 950,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
250,0
II.
РАЗХОДИ
9 669,2
1.
Текущи разходи
8 186,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
6 030,0
2.
Капиталови разходи
1 483,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
1 483,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
-16 100,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
-7 000,0
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-9 100,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-9 100,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
37 430,8
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
-37 430,8
1.
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
-37 430,8
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
3 427,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
3 589,2
Чл. 37. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 200,0
1.
Неданъчни приходи
1 200,0
1.1.
Държавни такси
1 200,0
II.
РАЗХОДИ
1 542,6
1.
Текущи разходи
1 457,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 127,2
2.
Капиталови разходи
85,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
85,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
342,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
342,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Съвета за електронни медии, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
409,4
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
409,4
Чл. 38. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
14 747,0
1.
Неданъчни приходи
14 747,0
1.1.
Държавни такси
11 891,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
9,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 847,0
1.4.
Други приходи
 
II.
РАЗХОДИ
5 816,2
1.
Текущи разходи
5 531,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 528,1
2.
Капиталови разходи
285,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
285,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
8 930,8
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
-8 930,8
1.
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
-8 930,8
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
1 308,1
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
1 288,1
Чл. 39. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
8 603,8
1.
Неданъчни приходи
8 603,8
1.1.
Държавни такси
8 553,8
1.2.
Други приходи
50,0
II.
РАЗХОДИ
5 455,6
1.
Текущи разходи
5 355,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 794,4
2.
Капиталови разходи
100,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
 
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
3 148,2
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
-3 148,2
1.
Депозити и средства по сметки - нето (+/-)
-3 148,2
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
2 661,2
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
2 661,2
Чл. 40. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
9 351,0
1.
Текущи разходи
8 551,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
6 476,1
2.
Капиталови разходи
800,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
800,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
9 351,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
9 351,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
3 000,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
2 799,9
Чл. 41. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
2 050,0
1.
Неданъчни приходи
2 050,0
1.1.
Държавни такси
40,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
310,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 700,0
II.
РАЗХОДИ
40 706,2
1.
Текущи разходи
20 076,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
7 475,4
2.
Капиталови разходи
1 396,7
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
1 396,7
3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
38 656,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
38 656,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:
40 706,2
 1.1.
Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"
21 335,6
 1.2.
Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"
19 370,6
 
Всичко:
40 706,2
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
32 720,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
32 720,8
Чл. 42. (1) Приема бюджета на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за 2018 г., както следва:
 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
40,0
1.
Неданъчни приходи
40,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
II.
РАЗХОДИ
1 300,0
1.
Текущи разходи
1 280,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 058,0
2.
Капиталови разходи
20,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
20,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
1 260,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 260,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
230,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
230,0
Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
22 330,8
1.
Неданъчни приходи
22 330,8
1.1.
Държавни такси
20 030,8
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 300,0
II.
РАЗХОДИ
20 030,8
1.
Текущи разходи
17 000,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
11 981,2
2.
Капиталови разходи
3 030,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3 030,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
-2 300,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
-2 300,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
12 564,6
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
8 004,6
Чл. 44. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
1 443,3
1.
Текущи разходи
1 440,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 115,8
2.
Капиталови разходи
3,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
3,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
1 443,3
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 443,3
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
334,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
334,8
Чл. 45. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
4 380,0
1.
Текущи разходи
4 180,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
3 187,0
2.
Капиталови разходи
200,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
4 380,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
4 380,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
1 500,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
1 192,0
Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
6 246,7
1.
Неданъчни приходи
6 246,7
1.1.
Приходи и доходи от собственост
5 493,4
1.2.
Други приходи
753,3
II.
РАЗХОДИ
367 970,5
1.
Текущи разходи
351 348,7
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
33 595,7
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
300 350,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
300 350,0
2.
Капиталови разходи
16 621,8
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
8 000,0
2.2.
Капиталови трансфери
8 621,8
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
401 723,8
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
401 723,8
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
40 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
-40 000,0
1.
Предоставени кредити (нето)
-40 000,0
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на земеделието и селските райони
335 507,8
 2.
Политика на Министерството на земеделието, храните и горите в областта на рибарството и аквакултурите
351,9
 3.
Бюджетна програма "Администрация"
32 110,8
 
Всичко:
367 970,5
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавен фонд "Земеделие", както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
335 374,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
333 374,8
Чл. 47. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
1 380,0
1.
Текущи разходи
1 287,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
843,0
2.
Капиталови разходи
93,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
93,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
1 380,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 380,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
534,0
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
523,0
Чл. 48. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
136,0
1.
Неданъчни приходи
136,0
1.1.
Приходи и доходи от собственост
111,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
5,0
1.3.
Други приходи
20,0
II.
РАЗХОДИ
48 452,0
1.
Текущи разходи
44 401,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
40 132,0
2.
Капиталови разходи
4 051,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
4 051,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
48 316,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
48 316,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред
48 452,0
 
Всичко:
48 452,0
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция "Технически операции", както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
7 336,5
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
8 185,0
Чл. 49. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Електронно управление" за 2018 г., както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
27 314,6
1.
Текущи разходи
18 314,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
10 699,3
2.
Капиталови разходи
9 000,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
9 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)
27 314,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
27 314,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
 
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО
 
(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 
Наименование на областта на политика/бюджетната програма
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Политика в областта на електронното управление
27 314,6
 
Всичко:
27 314,6
(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Държавната агенция "Електронно управление", както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г.
19 486,8
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г.
16 415,3
Чл. 50. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2018 г. на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:

 
Показатели
 
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
 Българско национално радио
42 336,8
 
 в т.ч.
 
 
 - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
3 900,0
2.
 Българска национална телевизия
65 397,4
 
 в т.ч.
 
 
 - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията
8 100,0
3.
 Българска телеграфна агенция
4 852,6
Чл. 51. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г. съгласно приложение № 4.
(2) Приема капиталовите трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г. съгласно приложение № 5.
Чл. 52. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2018 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложение № 6 и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 2 780 714,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 284 022,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 35 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 164 110,2 хил. лв. и по общини, както следва:
(в хил. лв.)
ОБЩИНИ
Основни бюджетни взаимоотношения
От тях:
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности
Трансфери за местни
дейности
Целева субсидия за капиталови разходи
обща изравнителна субсидия
за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища
1
2 (к.3+к.4+к.5+к.6)
3
4
5
6
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
 
 
 
 
 
Банско
7 345,6
6 683,3
144,8
92,2
425,3
Белица
6 286,7
4 674,1
817,6
226,3
568,7
Благоевград
37 502,1
33 169,1
2 921,4
264,9
1 146,7
Гоце Делчев
18 003,7
15 497,6
1 950,3
96,6
459,2
Гърмен
9 359,8
7 527,4
1 261,8
112,1
458,5
Кресна
3 089,9
2 281,7
460,3
85,4
262,5
Петрич
23 748,6
19 018,8
2 871,5
332,9
1 525,4
Разлог
11 036,7
9 766,0
554,9
179,3
536,5
Сандански
21 291,0
17 560,9
1 993,8
328,7
1 407,6
Сатовча
9 158,8
7 449,3
1 161,2
112,4
435,9
Симитли
7 628,3
6 054,3
903,5
150,7
519,8
Струмяни
4 076,5
2 943,1
410,3
182,7
540,4
Хаджидимово
5 541,9
4 355,5
723,1
75,3
388,0
Якоруда
5 465,5
4 188,2
864,8
112,5
300,0
ОБЛАСТ БУРГАС
 
 
 
 
 
Айтос
13 859,2
11 213,5
1 863,6
128,1
654,0
Бургас
89 750,0
86 680,9
1 391,3
127,5
1 550,3
Камено
5 936,8
4 996,7
549,8
43,9
346,4
Карнобат
14 680,3
12 253,7
1 239,8
197,5
989,3
Малко Търново
3 325,0
2 489,8
195,8
122,1
517,3
Несебър
10 478,0
9 653,8
256,2
73,8
494,2
Поморие
11 644,4
10 691,2
272,1
93,1
588,0
Приморско
2 913,3
2 630,2
63,7
26,5
192,9
Руен
14 532,9
10 914,0
2 330,1
187,9
1 100,9
Созопол
5 611,1
4 913,2
131,0
104,3
462,6
Средец
9 364,4
7 549,1
696,6
182,7
936,0
Сунгурларе
7 955,9
6 039,3
1 038,3
131,9
746,4
Царево
4 134,0
3 606,7
114,7
54,8
357,8
ОБЛАСТ ВАРНА
 
 
 
 
 
Аврен
4 326,9
3 550,4
258,5
80,3
437,7
Аксаково
8 622,3
7 013,9
697,3
180,2
730,9
Белослав
6 799,2
6 028,4
579,5
29,9
161,4
Бяла
2 238,6
2 043,2
37,9
23,2
134,3
Варна
123 992,4
119 258,4
2 350,1
179,5
2 204,4
Ветрино
2 677,6
2 062,7
213,2
87,4
314,3
Вълчи дол
6 776,8
5 322,1
781,9
117,5
555,3
Девня
3 914,9
3 490,6
188,7
55,3
180,3
Долни чифлик
11 221,4
9 177,6
1 367,5
122,4
553,9
Дългопол
7 373,7
5 729,9
1 066,9
100,1
476,8
Провадия
12 985,3
10 700,2
1 356,9
172,5
755,7
Суворово
4 848,2
4 059,8
420,8
76,0
291,6
ОБЛАСТ ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
 
 
 
 
 
Велико Търново
40 438,4
36 731,3
1 769,9
342,5
1 594,7
Горна Оряховица
19 056,5
16 019,9
2 346,9
84,4
605,3
Елена
7 175,1
4 696,7
892,7
408,6
1 177,1
Златарица
3 412,1
2 695,3
254,2
92,7
369,9
Лясковец
5 034,5
4 044,7
663,5
57,7
268,6
Павликени
11 697,6
9 329,6
1 551,3
131,4
685,3
Полски Тръмбеш
5 920,6
4 669,0
768,8
58,2
424,6
Свищов
14 620,9
11 476,9
2 424,6
86,8
632,6
Стражица
7 785,8
6 120,6
914,6
124,4
626,2
Сухиндол
2 225,9
1 866,2
163,9
30,4
165,4
ОБЛАСТ ВИДИН
 
 
 
 
 
Белоградчик
4 545,9
3 648,7
391,9
85,0
420,3
Бойница
1 989,7
1 610,0
175,9
36,4
167,4
Брегово
4 621,2
3 897,7
397,9
51,0
274,6
Видин
25 896,8
21 227,6
3 448,6
141,6
1 079,0
Грамада
1 369,6
938,1
194,5
34,9
202,1
Димово
4 671,1
3 553,9
473,2
101,0
543,0
Кула
2 966,9
2 233,3
385,3
63,5
284,8
Макреш
1 246,8
857,1
202,5
22,1
165,1
Ново село
2 282,2
1 911,2
226,3
17,9
126,8
Ружинци
3 386,7
2 693,0
381,8
46,6
265,3
Чупрене
2 195,7
1 639,0
293,7
40,6
222,4
ОБЛАСТ ВРАЦА
 
 
 
 
 
Борован
3 497,6
2 802,1
431,1
53,2
211,2
Бяла Слатина
13 132,3
10 874,1
1 667,3
77,0
513,9
Враца
35 086,4
30 844,3
3 061,2
165,0
1 015,9
Козлодуй
10 958,2
9 958,6
749,4
18,8
231,4
Криводол
4 341,8
3 160,0
759,2
47,9
374,7
Мездра
10 371,2
7 980,6
1 369,5
176,5
844,6
Мизия
3 594,9
2 924,5
475,4
20,9
174,1
Оряхово
5 197,5
4 132,2
716,6
61,1
287,6
Роман
4 513,2
3 529,6
502,0
94,5
387,1
Хайредин
3 055,1
2 460,2
367,5
36,9
190,5
ОБЛАСТ ГАБРОВО
 
 
 
 
 
Габрово
26 581,9
20 764,4
2 962,6
508,9
2 346,0
Дряново
6 813,0
5 421,7
544,9
179,9
666,5
Севлиево
17 216,6
13 619,3
1 654,4
414,0
1 528,9
Трявна
5 898,0
3 937,6
534,8
496,5
929,1
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
 
 
 
 
 
Балчик
9 221,0
8 096,4
252,1
177,3
695,2
Генерал Тошево
7 608,9
5 607,5
885,5
175,0
940,9
Добрич
36 575,5
32 416,9
3 577,4
41,6
539,6
Добричка
12 050,1
8 200,3
1 803,1
353,9
1 692,8
Каварна
8 146,5
7 250,1
179,0
131,5
585,9
Крушари
3 528,4
2 471,9
531,2
101,3
424,0
Тервел
8 218,8
6 254,6
1 171,4
135,1
657,7
Шабла
2 922,2
2 263,0
214,8
87,4
357,0
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
 
 
 
 
 
Ардино
7 056,8
4 740,9
995,8
239,5
1 080,6
Джебел
5 843,8
4 238,3
623,1
125,8
856,6
Кирково
11 612,0
7 942,6
1 758,0
304,8
1 606,6
Крумовград
12 449,4
8 896,3
1 386,2
365,4
1 801,5
Кърджали
35 899,0
29 884,6
3 061,6
435,8
2 517,0
Момчилград
8 624,7
6 318,6
953,0
265,5
1 087,6
Черноочене
6 023,0
4 116,3
696,0
207,6
1 003,1
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
 
 
 
 
 
Бобов дол
3 923,9
2 882,0
508,9
104,4
428,6
Бобошево
1 495,9
916,9
223,3
65,0
290,7
Дупница
18 462,2
15 178,8
2 494,7
131,6
657,1
Кочериново
2 821,8
1 995,1
422,0
79,0
325,7
Кюстендил
25 237,5
20 265,6
2 746,8
512,3
1 712,8
Невестино
2 197,2
1 175,1
417,5
122,8
481,8
Рила
1 738,4
1 416,7
174,8
15,0
131,9
Сапарева баня
2 973,9
2 459,1
310,8
44,5
159,5
Трекляно
1 457,5
698,2
204,9
140,3
414,1
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
 
 
 
 
 
Априлци
2 180,4
1 800,4
92,1
56,6
231,3
Летница
2 773,4
2 249,6
306,8
45,9
171,1
Ловеч
22 937,4
19 075,0
2 330,2
267,7
1 264,5
Луковит
10 636,9
8 849,5
1 250,5
86,6
450,3
Тетевен
10 965,9
8 943,8
1 391,8
118,0
512,3
Троян
13 657,7
10 805,8
1 449,2
323,4
1 079,3
Угърчин
4 381,4
3 122,9
631,9
95,7
530,9
Ябланица
4 690,8
3 744,4
475,4
114,2
356,8
ОБЛАСТ МОНТАНА
 
 
 
 
 
Берковица
10 934,6
8 871,2
1 225,0
158,0
680,4
Бойчиновци
4 644,9
3 532,9
743,4
40,4
328,2
Брусарци
2 716,8
2 035,0
388,6
39,4
253,8
Вълчедръм
5 093,9
4 013,9
738,9
42,0
299,1
Вършец
4 220,3
3 319,2
519,8
66,5
314,8
Георги Дамяново
2 574,9
2 068,1
188,8
41,6
276,4
Лом
14 127,0
11 734,8
1 869,6
78,5
444,1
Медковец
2 506,6
2 047,8
298,2
19,5
141,1
Монтана
24 600,9
21 110,6
2 582,3
89,6
818,4
Чипровци
1 741,8
1 155,5
322,4
37,4
226,5
Якимово
2 069,1
1 529,1
353,4
32,6
154,0
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
 
 
 
 
 
Батак
4 115,2
3 488,7
274,5
69,5
282,5
Белово
3 923,4
3 113,9
551,8
28,4
229,3
Брацигово
4 859,9
3 820,6
701,6
70,8
266,9
Велинград
18 536,9
15 544,5
2 155,7
108,1
728,6
Лесичово
3 250,6
2 521,3
417,9
62,8
248,6
Пазарджик
49 749,1
42 225,3
5 857,0
242,5
1 424,3
Панагюрище
9 553,3
7 943,5
1 134,7
72,3
402,8
Пещера
8 270,6
7 061,6
916,0
51,6
241,4
Ракитово
8 110,7
6 456,2
1 247,6
119,5
287,4
Септември
11 393,4
8 907,0
1 858,2
104,3
523,9
Стрелча
2 479,6
1 974,5
336,0
20,0
149,1
Сърница
2 842,5
2 306,4
393,3
30,0
112,8
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
 
 
 
 
Брезник
4 172,4
2 671,1
520,3
247,6
733,4
Земен
1 862,1
1 103,8
311,2
77,1
370,0
Ковачевци
1 799,0
1 067,9
185,2
187,4
358,5
Перник
34 242,3
29 697,6
3 099,1
337,1
1 108,5
Радомир
9 358,3
7 373,5
1 028,5
167,2
789,1
Трън
3 863,8
2 163,6
478,0
248,6
973,6
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 
 
 
 
 
Белене
3 835,5
2 957,8
562,2
57,5
258,0
Гулянци
5 029,3
3 759,3
830,4
62,6
377,0
Долна Митрополия
8 035,3
5 966,3
1 389,7
107,7
571,6
Долни Дъбник
6 315,9
5 064,7
879,4
68,1
303,7
Искър
3 092,7
2 384,4
506,7
33,2
168,4
Левски
8 134,8
6 406,8
1 287,9
44,9
395,2
Никопол
4 117,8
3 063,2
646,0
47,0
361,6
Плевен
52 306,5
47 392,8
3 239,8
217,5
1 456,4
Пордим
4 018,7
3 269,4
434,1
54,3
260,9
Червен бряг
12 991,3
10 286,5
2 039,5
104,9
560,4
Кнежа
7 277,5
6 241,9
811,8
27,2
196,6
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
 
 
 
 
Асеновград
25 263,8
20 145,4
3 778,1
235,2
1 105,1
Брезово
4 218,6
3 160,9
462,7
107,7
487,3
Калояново
5 129,6
3 820,7
802,6
73,6
432,7
Карлово
23 808,1
18 688,5
3 824,9
218,2
1 076,5
Кричим
3 732,6
3 036,0
615,8
7,0
73,8
Лъки
2 203,8
1 452,2
328,5
113,9
309,2
Марица
11 608,4
9 772,4
1 164,4
73,3
598,3
Перущица
3 268,6
2 777,1
385,5
22,4
83,6
Пловдив
135 816,4
128 858,3
4 830,2
103,7
2 024,2
Първомай
12 105,6
9 713,3
1 595,9
137,8
658,6
Раковски
11 281,5
9 400,9
1 449,4
62,7
368,5
Родопи
10 445,7
8 042,9
1 472,4
220,0
710,4
Садово
7 497,6
6 070,2
1 032,6
46,1
348,7
Стамболийски
7 984,9
6 243,3
1 473,7
30,6
237,3
Съединение
3 949,6
2 939,6
649,5
50,7
309,8
Хисаря
5 373,0
4 439,0
549,3
39,9
344,8
Куклен
3 027,8
2 388,6
232,0
121,1
286,1
Сопот
5 096,0
4 281,5
667,9
21,8
124,8
ОБЛАСТ РАЗГРАД
 
 
 
 
 
Завет
4 914,9
3 853,5
735,9
63,5
262,0
Исперих
13 100,2
10 990,7
1 392,0
93,5
624,0
Кубрат
8 860,2
7 008,5
1 180,2
126,8
544,7
Лозница
5 764,4
4 522,6
648,7
124,3
468,8
Разград
25 487,9
22 851,9
1 593,8
201,9
840,3
Самуил
5 515,2
4 568,0
505,6
77,0
364,6
Цар Калоян
2 823,9
2 235,4
425,3
32,9
130,3
ОБЛАСТ РУСЕ
 
 
 
 
 
Борово
3 273,9
2 586,5
369,2
70,9
247,3
Бяла
5 935,2
4 518,2
920,9
102,5
393,6
Ветово
5 541,3
4 304,8
830,7
98,0
307,8
Две могили
4 860,0
3 777,2
571,9
111,6
399,3
Иваново
3 392,0
2 003,9
684,9
182,2
521,0
Русе
62 955,0
55 484,9
5 826,8
253,1
1 390,2
Сливо поле
4 834,5
3 604,1
758,2
99,8
372,4
Ценово
2 577,3
1 805,6
419,1
73,4
279,2
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
 
 
 
 
Алфатар
2 203,8
1 760,7
186,0
51,3
205,8
Главиница
6 120,5
4 612,4
856,1
93,9
558,1
Дулово
14 426,9
11 683,6
1 921,7
98,3
723,3
Кайнарджа
5 085,9
4 117,6
478,0
92,5
397,8
Силистра
24 458,0
20 856,0
2 654,6
159,1
788,3
Ситово
3 375,9
2 529,2
424,0
90,7
332,0
Тутракан
7 544,7
5 954,3
1 049,4
89,5
451,5
ОБЛАСТ СЛИВЕН
 
 
 
 
 
Котел
9 939,8
7 337,8
1 594,6
216,6
790,8
Нова Загора
18 818,4
15 192,1
2 400,9
174,5
1 050,9
Сливен
56 060,1
47 867,9
5 551,6
475,9
2 164,7
Твърдица
10 406,8
8 494,3
1 245,0
150,2
517,3
ОБЛАСТ СМОЛЯН
 
 
 
 
 
Баните
2 600,6
1 630,0
283,5
178,5
508,6
Борино
1 825,1
1 290,2
230,4
110,7
193,8
Девин
6 557,2
4 905,8
780,9
360,9
509,6
Доспат
5 043,2
4 042,3
657,9
84,2
258,8
Златоград
6 332,1
5 022,1
804,0
136,3
369,7
Мадан
6 633,9
4 575,8
848,7
272,6
936,8
Неделино
4 152,0
2 758,3
505,9
239,1
648,7
Рудозем
6 270,1
4 873,7
701,6
223,4
471,4
Смолян
23 377,7
19 592,1
1 139,9
860,1
1 785,6
Чепеларе
4 431,5
3 733,2
100,4
178,7
419,2
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
428 901,4
410 123,4
9 482,7
672,0
8 623,3
ОБЛАСТ СОФИЙСКА
 
 
 
 
 
Антон
1 074,5
822,1
130,0
40,5
81,9
Божурище
3 810,3
3 221,7
299,6
47,2
241,8
Ботевград
15 592,5
12 414,9
1 963,2
282,1
932,3
Годеч
3 267,3
2 085,9
438,9
193,4
549,1
Горна Малина
3 830,5
2 817,7
518,5
108,3
386,0
Долна баня
4 095,0
3 664,4
340,5
21,8
68,3
Драгоман
3 473,7
2 246,0
344,0
199,5
684,2
Елин Пелин
10 065,8
8 709,9
536,7
182,7
636,5
Етрополе
7 762,5
6 414,9
772,3
154,3
421,0
Златица
3 370,0
2 914,9
283,9
33,5
137,7
Ихтиман
9 073,0
6 860,2
1 306,5
220,2
686,1
Копривщица
1 964,1
1 716,7
131,0
34,0
82,4
Костенец
6 000,8
4 821,6
720,7
123,2
335,3
Костинброд
7 282,4
5 971,4
713,6
139,7
457,7
Мирково
1 368,7
985,7
143,9
66,4
172,7
Пирдоп
3 738,8
3 129,9
390,7
66,1
152,1
Правец
7 272,1
5 608,1
343,7
303,2
1 017,1
Самоков
16 614,8
14 519,8
1 036,3
184,4
874,3
Своге
9 363,6
6 465,2
1 390,9
377,3
1 130,2
Сливница
4 444,0
3 489,1
542,9
86,8
325,2
Чавдар
902,1
728,4
86,3
27,3
60,1
Челопеч
1 389,8
1 216,7
65,2
29,2
78,7
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
 
 
 
 
 
Братя Даскалови
4 304,8
2 886,5
737,5
97,6
583,2
Гурково
2 933,5
2 264,6
445,2
31,3
192,4
Гълъбово
6 007,1
5 277,5
339,1
58,1
332,4
Казанлък
32 721,3
27 971,4
3 667,7
140,7
941,5
Мъглиж
6 341,1
5 047,4
823,4
95,1
375,2
Николаево
3 637,8
3 007,2
447,7
33,8
149,1
Опан
1 475,4
992,2
134,0
45,9
303,3
Павел баня
7 726,1
6 350,0
964,3
43,6
368,2
Раднево
8 512,7
6 827,5
910,9
114,0
660,3
Стара Загора
65 630,2
59 731,7
3 286,6
339,6
2 272,3
Чирпан
11 180,1
8 986,4
1 414,1
130,4
649,2
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ
 
 
 
 
 
Антоново
4 460,2
2 558,6
598,7
259,2
1 043,7
Омуртаг
10 587,4
7 660,8
1 573,1
260,3
1 093,2
Опака
3 209,8
2 458,4
485,4
56,3
209,7
Попово
14 482,6
11 277,5
1 762,2
307,2
1 135,7
Търговище
28 511,5
23 488,7
2 953,5
403,4
1 665,9
ОБЛАСТ ХАСКОВО
 
 
 
 
 
Димитровград
19 413,7
15 625,4
2 659,8
156,4
972,1
Ивайловград
5 044,1
3 106,5
771,8
242,6
923,2
Любимец
5 080,7
4 001,7
717,3
50,8
310,9
Маджарово
1 793,4
1 218,8
106,8
82,4
385,4
Минерални бани
2 883,2
2 149,0
317,1
69,7
347,4
Свиленград
11 422,3
9 496,5
1 102,1
128,8
694,9
Симеоновград
4 762,4
3 820,6
679,2
26,3
236,3
Стамболово
4 078,9
2 907,9
426,9
113,4
630,7
Тополовград
6 125,6
4 566,5
934,8
76,4
547,9
Харманли
11 036,0
8 541,1
1 564,4
136,2
794,3
Хасково
38 960,5
35 626,1
1 783,3
176,6
1 374,5
ОБЛАСТ ШУМЕН
 
 
 
 
 
Велики Преслав
6 168,0
4 811,0
871,3
93,5
392,2
Венец
3 930,6
2 904,7
548,6
98,3
379,0
Върбица
5 734,5
4 370,1
865,0
73,6
425,8
Каолиново
6 681,2
5 132,7
1 031,0
81,4
436,1
Каспичан
4 417,1
3 503,3
574,1
61,9
277,8
Никола Козлево
4 505,0
3 633,5
506,8
77,5
287,2
Нови пазар
11 153,0
9 440,1
1 058,8
163,0
491,1
Смядово
4 770,2
3 920,7
549,7
39,3
260,5
Хитрино
3 335,8
2 127,3
496,3
146,7
565,5
Шумен
42 197,9
38 118,4
2 594,0
237,0
1 248,5
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
 
 
 
 
 
Болярово
3 961,2
3 168,2
186,5
89,0
517,5
Елхово
8 108,6
6 267,3
1 108,4
102,1
630,8
Стралджа
7 572,3
5 822,2
1 031,2
102,9
616,0
Тунджа
10 488,1
7 257,7
1 866,2
186,2
1 178,0
Ямбол
33 382,9
29 829,5
3 087,8
27,5
438,1
ВСИЧКО:
3 264 075,1
2 780 714,8
284 022,0
35 228,1
164 110,2
Чл. 53. Стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности са определени съгласно приложение № 7.
Чл. 54. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
Чл. 55. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 30 на сто;
2. второ тримесечие - 25 на сто;
3. трето тримесечие - 20 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(2) Годишният размер на целевата субсидия за капиталови разходи за общините се разпределя по тримесечия, както следва:
1. първо тримесечие - 15 на сто;
2. второ тримесечие - 30 на сто;
3. трето тримесечие - 30 на сто;
4. четвърто тримесечие - 25 на сто.
(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 52 се предоставя на общините до 20 януари в размер 50 на сто, до 20 юли в размер 25 на сто и до 20 октомври - останалите 25 на сто.
(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване по чл. 52 се предоставят на общините до 20 януари в размер 75 на сто и до 31 октомври - останалите 25 на сто.
(5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1 и 2.
Чл. 56. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2018 г. на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси съгласно приложение № 8.
(2) Сумите за съответните бюджетни организации по приложение № 8 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1.
(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по приложение № 8, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на съответната бюджетна организация е по-малък от съответната сума по приложение № 8.
(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 - 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на бюджетните организации по ал. 1, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.
Чл. 57. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2018 г. в "Държавен вестник" бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет страницата им, когато това е предвидено в този закон или в Закона за публичните финанси.
Чл. 58. Утвърждава целеви текущи и капиталови разходи в областта на електронното управление и за използваните информационни и комуникационни технологии в рамките на бюджетите на бюджетните организации съгласно приложение № 9.
Чл. 59. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 320 млн. лв.
Чл. 60. Определя до 84 млн. лв. общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно чл. 47б от Закона за подпомагане на земеделските производители.
Чл. 61. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по Закона за държавния служител, е 510 лв. от 1 януари 2018 г.
Чл. 62. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" е 380 лв. от 1 януари 2018 г.
Чл. 63. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 450 лв.
(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 400 лв.
(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е от 400,01 лв. до 500 лв. включително.
(4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, е, както следва:
1. за семейство с едно дете - 40 лв.;
2. за семейство с две деца - 90 лв.;
3. за семейство с три деца - 135 лв.;
4. за семейство с четири деца - 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.
(5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4.
(6) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 4, т. 1.
(7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.
(8) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 150 лв.
(9) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
1. за първо дете - 250 лв.;
2. за второ дете - 600 лв.;
3. за трето дете - 300 лв.;
4. за четвърто и всяко следващо дете - 200 лв.
(10) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 100 лв.
(11) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 9, т. 1.
(12) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 100 лв.
(13) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 1200 лв. за всяко дете.
(14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е 2880 лв.
(15) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 930 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.
(16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2018 г. е, както следва:
1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 490 лв.;
2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 420 лв.;
3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.
(17) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2018 г. е 340 лв.
Чл. 64. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:
1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - до 700 лв.;
2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 - до 700 лв.;
3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 - до 5000 лв.
Чл. 65. Годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за политическите партии за 2018 г. е 11 лв.
Чл. 66. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2018 г. е 80 лв.
Чл. 67. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2018 г. е в размер 4,5 млрд. лв.
Чл. 68. Максималният размер на държавния дълг към края на 2018 г. не може да надвишава 23,5 млрд. лв.
Чл. 69. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за държавния дълг, е 1,0 млрд. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за публичните финанси.
Чл. 70. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 69, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.
(2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:
1. да емитира освен дълга по чл. 69, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;
2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;
3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;
4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.
Чл. 71. (1) Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на Закона за държавния дълг през 2018 г., е в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв.
(2) В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по заемни споразумения във връзка с финансирането на проект "Междусистемна газова връзка Гърция - България" в размер до валутната равностойност на 215 млн. лв. при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
Чл. 72. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:
1. под формата на гаранционни депозити съгласно чл. 84 - в общ размер до 100 млн. лв.;
2. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти - в общ размер до 50 млн. лв.
Чл. 73. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да одобрява и да предлага на Народното събрание издаване на държавни гаранции по нови външни заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до левовата равностойност на 261 млн. евро при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.
Чл. 74. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 72 и 73, е 0,7 млрд. лв.
Чл. 75. За 2018 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 79 886,4 хил. лв.
Чл. 76. (1) Средствата за обезпечаване на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. са планирани в централния бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 до размера на планираните.
Чл. 77. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето на годишните им отчети за 2017 г.
Чл. 78. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 - 49, се извършват до определения размер с изключение на делегираните бюджети.
(2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с нормативен акт на Министерския съвет при структурни и/или компенсирани промени между бюджети.
(3) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване само за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
(4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението и за изплащане на дължимите към тях осигурителни вноски и/или за издръжка. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си за увеличение на разходите за издръжка и уведомяват министъра на финансите.
(5) Алинеи 1 - 4 не се прилагат по отношение на разходите за персонал за сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения, по международни договори и програми;
2. разходи за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;
3. получени трансфери от други бюджети;
4. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното образование;
5. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;
6. проекти, финансирани от средства от Европейския съюз;
7. разходи за възнаграждения при наемане на местни лица в дипломатическите представителства на Република България при условие на съкращаване на дългосрочно командировани служители в чужбина;
8. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато разпоредителите с бюджет изпълняват международни проекти, споразумения и договори, сключени и изпълнявани през текущата година;
9. разходи за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
(6) Промените по ал. 5, т. 1 - 8, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси, а тези по т. 9 - по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.
(7) При промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет в случаите по ал. 3 и 4 и ал. 5, т. 8 се извършват съответните промени и на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси.
(8) Алинеи 3, 4 и 5 се прилагат съответно и от Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и от общините за делегираната от държавата дейност "Общинска администрация".
Чл. 79. Бюджетните организации, настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.
Чл. 80. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2018 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, съгласно приложение № 10.
(2) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при съществено влошаване на бюджетното ѝ салдо.
(3) Промени в разчетите по сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" се извършват от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното ѝ салдо.
(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд "Земеделие" при запазване на тяхното бюджетно салдо.
Чл. 81. Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и по Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", се предоставя за сметка на трансфер по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния бюджет по сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 82. При необходимост възстановяването на средства към Европейската комисия по предприсъединителните финансови инструменти, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, частта за Шенген от временния Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение, Преходния финансов инструмент, както и към донорите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", е за сметка на трансфера от централния бюджет и/или на такъв от минали години по сметката за средства от Европейския съюз на Националния фонд.
Чл. 83. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите - бюджетни организации.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.
(3) Размерът на неразплатените задължения на общини - бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции и/или за предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007 - 2013 г. се намалява с 80 на сто чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.
(4) За предоставените временни безлихвени заеми от централния бюджет на общини - бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за финансиране на плащания по проекти с наложени финансови корекции, за които има подписано тристранно споразумение по ал. 3, министърът на финансите извършва прихващане на подлежащите на предоставяне обща изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи с подлежащия на възстановяване намален размер на заема.
(5) Прихващането на средствата по ал. 4 се извършва на равни части през 2018 г. и 2019 г., като крайният срок за прихващане на заема не може да бъде по-дълъг от 30 септември 2019 г.
(6) Намаляването на размера на задължението по ал. 3 е еднократно.
Чл. 84. (1) За покриване на финансовия недостиг на общини, други бюджетни организации и на държавни предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, които са бенефициенти по проекти по оперативните програми "Транспорт и транспортна инфраструктура", "Околна среда" и "Региони в растеж", одобрени от Европейската инвестиционна банка в съответствие с изискванията на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)"), може да се отпускат заеми от Българската банка за развитие въз основа на предоставени от централния бюджет възстановими средства със специално предназначение по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за Българската банка за развитие.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на Българската банка за развитие като гаранционни депозити.
(3) Предоставянето на средства за покриване на финансов недостиг на заемообразен принцип чрез Българската банка за развитие се извършва в съответствие със Споразумение за определяне на обхвата на управленската отговорност с цел осигуряване на изпълнението на чл. 6.05 (g) от Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)").
(4) Поетият дълг от общините по линия на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)") не се включва в обхвата на чл. 32 от Закона за публичните финанси.
Чл. 85. (1) Годишният размер на плащанията за 2018 г. по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) за всяка отделна община не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и/или при установяване на негативно въздействие на договорите с гарантиран резултат (ЕСКО договори) върху параметрите на разходите на общините.
(3) Плащанията за 2017 г. по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг, който е поет за рефинансирането му, не се включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
(4) При прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по главницата на банкови заеми тип - овърдрафт/револвиращи кредити.
Чл. 86. Държавен фонд "Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г.
Чл. 87. (1) До 50 на сто от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 52 може да бъде трансформирана след 30 април 2018 г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.
(3) Предложението на кмета по ал. 2 се представя в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите.
Чл. 88. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
(2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
Чл. 89. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд "Резервен" е достигнал или е надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2017 г. не правят отчисления за фонд "Резервен".
(2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд "Резервен" са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2017 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд "Резервен", правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.
Чл. 90. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските - в общинския бюджет.
(2) За имоти, отдадени под наем от дружества с над 50 на сто държавно и/или общинско участие, в съответния бюджет се дължи вноска в размер 50 на сто от наема, съответстващ на държавното или общинското участие.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.
(4) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, както и лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.
(5) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от държавните предприятия и дружествата с държавно участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.
(6) Сумите по ал. 1 и 2 се внасят от общинските предприятия и дружествата с общинско участие в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.
(7) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) Вноските по ал. 1 и 2, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 91. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2018 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2017 г.
Чл. 92. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги не могат да се използват за обезпечения.
(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.
(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.
(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат и когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги на нефинансовите предприятия се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините.
Чл. 93. (1) Средствата по чл. 51, ал. 1 и 2 за юридическите лица с нестопанска цел се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
(2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
(3) Лицата по ал. 1 предоставят на министъра на финансите декларация по образец за вида на дейността и обособяването ѝ. Образецът на декларация се публикува на интернет страницата на Министерството на финансите.
Чл. 94. За приходите от еднократното концесионно плащане по договора за концесия на "Гражданско летище за обществено ползване София" разпоредбата на чл. 11, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система не се прилага.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Семейните помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, отпуснати преди влизането в сила на този закон, се изплащат до изтичането на срока, за който са отпуснати, в размерите, определени в чл. 63, ал. 4.
§ 2. В случай на намаление на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за 2018 г. спрямо размера на средствата за същия брой деца и ученици, изчислен на годишна база въз основа на стандарта за едно дете или ученик в сила към 31 декември 2017 г., при разпределението между първостепенните разпоредители с бюджет се включват и средства за компенсиране на отрицателните разлики за съответните дейности.
§ 3. При разпределението на средствата за финансиране на дейностите за функция "Образование" за 2018 г. първостепенните разпоредители с бюджет могат да включат във формулата по чл. 282, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование и допълнителен компонент за компенсиране на отрицателните разлики в случай на намаление на средствата за съответната институция спрямо размера на средствата за същия брой деца и ученици, изчислен по формулата за 2017 г. на годишна база по стандарта за едно дете или ученик, в сила към 31 декември 2017 г.
§ 4. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. - бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. - бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г. и бр. 8, 63 и 75 от 2017 г.) в § 2 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите "2017 г." се заменят с "2018 г.".
2. В ал. 4, изречение първо думите "2018 г." се заменят с "2019 г.".
§ 5. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (oбн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд на Република България от 2011 г. - бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и 53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г. и бр. 9 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 42, ал. 3 и 4 думите "ал. 2" се заменят с "ал. 1".
2. В чл. 59:
а) в ал. 1 думата "областите" се заменя с "органи на изпълнителната власт" и се създава изречение второ: "Сътрудничество може да се осъществява и между разпоредители с бюджет по бюджета на една община.";
б) алинея 2 се изменя така:
"(2) Общинското сътрудничество има за цел:
1. подобряване на качеството на предоставяните услуги от взаимен интерес;
2. постигане на по-ефективно разходване на финансовите и административни ресурси на общината;
3. оптимизиране на разходите на общината и подобряване на финансовото състояние на общината;
4. стандартизиране и оптимизиране на работните процеси чрез реализиране на икономически ползи, произлизащи от икономии от мащаба и/или разделението на труда;
5. подобряване на финансовия контрол и прозрачността;
6. реализиране на проекти, допринасящи за преодоляване на съществени проблеми на регионално и местно равнище."
3. В чл. 61:
а) в ал. 1 думите "общинския съвет" се заменят със "съответните общински съвети и първостепенни разпоредители с бюджет - когато страна е второстепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет";
б) в ал. 2:
аа) в т. 4 буква "а" се изменя така:
"а) за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини, или между една или повече общини и орган на изпълнителната власт, както и между разпоредители с бюджет по бюджета на една община;"
бб) създава се нова т. 8:
"8. разпределението на рисковете и отговорностите между страните, гаранции за изпълнение на условията по споразумението и отговорностите за неизпълнение, включително неустойки, срокът на споразумението и процедурите за прекратяването му - когато е приложимо;"
вв) досегашната т. 8 става т. 9.
4. Създават се нови чл. 62, 63 и 64:
"Чл. 62. Общините могат да сътрудничат помежду си, с органи на изпълнителната власт и с разпоредители с бюджет по бюджета на една община за изпълнение на споделени услуги и/или дейности - управлението на ИТ-услуги, финансово-счетоводни и юридически дейности, управление на човешките ресурси, както и при строителство и/или при управление, и/или поддържане на:
1. обекти на техническата инфраструктура:
а) в урбанизирани територии - паркинги, гаражи, обекти на градския транспорт, системи за наблюдение и сигурност, системи за улично осветление, зелени площи, паркове и градини;
б) паркинги, гаражи, паркове и градини в отделни поземлени имоти извън урбанизирани територии;
2. обекти на социалната инфраструктура, предназначени за:
а) здравеопазване;
б) образование;
в) култура;
г) спорт, отдих и туризъм;
д) социално подпомагане.
Чл. 63. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва анализ на дейността и финансовото състояние на общината, в т.ч. и на съответствието с фискалните правила по Закона за публичните финанси, приложими за местните власти.
(2) Въз основа на анализа по ал. 1 с оглед на постигане на целите по чл. 59, ал. 2 кметът на общината може в срок до 31 март на текущата бюджетна година да отправи предложение за сътрудничество за изпълнение на споделени услуги и/или дейности по чл. 62 до един или няколко първостепенни разпоредители с бюджет - кметове на други общини, и/или до органи на изпълнителната власт.
(3) Лицата по ал. 2 в срок до един месец информират кмета на съответната община с мотивирано становище за съгласие или отказ от сътрудничество. Кметът, до когото е отправено предложение по ал. 2, извършва анализа по ал. 1 и може да предложи на общинския съвет да даде съгласие за сътрудничество, като в този случай се прилагат съответно ал. 4 - 8.
(4) При съгласие между лицата по ал. 2 в срок до 14 дни от получаването му кметът на общината предлага на общинския съвет да се предприемат действия за сътрудничество за реализиране на споделени услуги и/или дейности, като предлага на общинския съвет проект на решение, придружено от мотиви, анализ на въздействието върху бюджета на общината и график за реализиране на сътрудничеството.
(5) Общинският съвет приема решение за осъществяване на сътрудничество в срок до 14 дни от постъпване на предложението по ал. 4. Условие за приемане на решението е наличие на съгласие по ал. 3.
(6) С решението по ал. 5 се определят споделените услуги и/или дейности, които ще се изпълняват, целите, които се очаква да се постигнат, формата на сътрудничество, срок за подписване на споразумението, етапи и сроковете за изпълнението на споделените услуги и/или дейности, финансовите ефекти за общината и източниците на финансиране.
(7) Решението на общинския съвет по ал. 5 се приема с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници.
(8) Общинският съвет може да приема решения за провеждане на политика за реализиране на споделени услуги до изтичането на 39 месеца от неговото избиране.
(9) Кметът на общината информира в едномесечен срок министъра на финансите за сключеното споразумение.
(10) При реализиране на споделени услуги и/или дейности в рамките на една община между разпоредители с бюджет по бюджета на общината кметът на общината въз основа на анализа по ал. 1 предлага на общинския съвет да приеме решение, без да се прилага редът по ал. 2 - 4. Кметът на общината информира министъра на финансите за решението на общинския съвет в едномесечен срок.
Чл. 64. (1) Всяко тримесечие след сключване на споразуменията по чл. 63 кметовете на съответните общини представят на общинските съвети отчети за изпълнението им в сроковете по чл. 133 и 167 от Закона за публичните финанси. Отчетите съдържат и постигнатите финансови ефекти за общината в изпълнение на определените с решението по чл. 63, ал. 5 цели.
(2) Общинските съвети приемат с решение тримесечните отчети по ал. 1 в 14-дневен срок след представянето им.
(3) Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март Министерството на финансите за изпълнението на споделени услуги и/или дейности по чл. 62 през предходната година, като прави оценка относно постигането на заложените цели и финансови ефекти."
§ 6. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и 37 от 2006 г., бр. 80 от 2007 г., бр. 93 и 110 от 2008 г., бр. 99 от 2010 г., бр. 35, 93 и 99 от 2011 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 43 и 98 от 2016 г. и бр. 96 от 2017 г.) в чл. 4 се създават т. 8 и 9:
"8. разплащане на просрочени задължения;
9. осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси."
§ 7. В Закона за митниците (обн., ДВ, бр. 15 от 1998 г.; изм., бр. 89 и 153 от 1998 г., бр. 30 и 83 от 1999 г., бр. 63 от 2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 76 от 2002 г., бр. 37 и 95 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 45, 86, 91 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 105 от 2006 г., бр. 59 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43 и 106 от 2008 г., бр. 12, 32, 42, 44 и 95 от 2009 г., бр. 54, 55, 73 и 94 от 2010 г., бр. 82 от 2011 г., бр. 38 и 54 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 42 и 60 от 2015 г. и бр. 58, 75 и 98 от 2016 г.) в чл. 14 се създават ал. 5 - 8:
"(5) Събраните от Агенция "Митници" средства в чуждестранна валута в брой или по безкасов път може да се обменят изцяло или частично в левове. Такива средства в чуждестранна валута могат да бъдат обменяни от Агенция "Митници" в небанкова финансова институция, доколкото същите не се приемат за обмяна от Българската народна банка, банки и клонове на чуждестранни банки на територията на страната.
(6) Агенция "Митници" може да превежда на бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, левовата равностойност на събраните в тяхна полза средства в чуждестранна валута, като се прилага курсът на Българската народна банка, определен съгласно чл. 12, ал. 1 от Валутния закон. Възникналите курсови разлики от обмяна на валутата са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет.
(7) Разпоредбата на ал. 5 може да се прилага и за средства в чуждестранна валута, отнети в полза на държавата от митническите органи, доколкото съответните актове за отнемане на средствата са влезли окончателно в сила.
(8) В случай на възстановяване на чужди средства в чуждестранна валута, които са били обменени от Агенция "Митници" в левове, възникналите курсови разлики са за сметка на събраните по сметките на териториалните митнически учреждения приходи за централния бюджет."
§ 8. В Закона за безопасно използване на ядрената енергия (обн., ДВ, бр. 63 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 11 и 109 от 2007 г., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 80, 87, 88 и 97 от 2010 г., бр. 26 от 2011 г., бр. 38 и 82 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 50 ал. 3 и 4 се изменят така:
"(3) Превишението на постъпленията над плащанията на фонда за съответната година се отчита задбалансово от фонда и се акумулира в системата на единната сметка, като разходването от фонда на суми за сметка на отчетеното превишение от предходни години се извършва в съответствие с разпоредбите на този закон и съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.
(4) При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани с дейностите, финансирани от фонда, могат да се извършват промени по бюджета на Министерството на енергетиката по съответния ред на Закона за публичните финанси и закона за държавния бюджет за съответната година, без да се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет."
2. В чл. 92 ал. 4 и 5 се изменят така:
"(4) Превишението на постъпленията над плащанията на фонда за съответната година се отчита задбалансово от фонда и се акумулира в системата на единната сметка, като разходването от фонда на суми за сметка на отчетеното превишение от предходни години се извършва в съответствие с разпоредбите на този закон и съгласно изискванията на Закона за публичните финанси.
(5) При възникване на допълнителна потребност от извършване на разходи, свързани с дейностите, финансирани от фонда, могат да се извършват промени по бюджета на Министерството на енергетиката по съответния ред на Закона за публичните финанси и закона за държавния бюджет за съответната година, без да се влошава бюджетното салдо по държавния бюджет."
§ 9. В Закона за семейни помощи за деца (обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от 2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г., бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г. и бр. 98 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 думите "и 2" се заличават.
2. Създава се чл. 4а:
"Чл. 4а. (1) Право на семейни помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 имат семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода, определен за целта в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година.
(2) В закона за държавния бюджет на Република България за съответната година се определя:
1. доходът по ал. 1, при който семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се отпускат в пълен размер;
2. доходът по ал. 1, при който семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 се отпускат в размер 80 на сто от пълния размер на помощта.
(3) Размерът на семейните помощи по чл. 2, ал. 3, т. 2 в зависимост от определения доход по ал. 2, т. 1 и 2 се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не по-малък от предходната година."
3. В чл. 7:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 думите "чийто доход на член от семейството е по-нисък или равен на дохода по чл. 4, при условие че семейството живее постоянно в страната и детето" се заменят с "които отговарят на условията по чл. 4а и живеят постоянно в страната, при условие че детето";
б) алинея 4 се изменя така:
"(4) Размерът на помощта по ал. 1 се определя по реда на чл. 4а, ал. 3 като общ размер на помощта за семейството в зависимост от броя на децата, за които се получава.";
в) в ал. 5 думите "помощта за семейство с едно дете" се заменят с "размера на помощта за семейство с едно дете, определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1";
г) в ал. 6 накрая се поставя запетая и се добавя "определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1";
д) в ал. 9 накрая се добавя "в размер, определен по реда на чл. 4а, ал. 3 във връзка с чл. 4а, ал. 2, т. 1".
§ 10. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г. и бр. 58 от 2017 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 219 ал. 5 се изменя така:
"(5) Педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота в размер, при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите."
2. В чл. 282:
а) алинея 1 се изменя така:
"(1) Средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1 се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на:
1. броя на децата и учениците;
2. броя на групите и паралелките;
3. вида и броя на образователните институции;
4. стандарт за дете и ученик;
5. стандарт за група и паралелка;
6. стандарт за образователна институция.";
б) създава се нова ал. 3:
"(3) Размерите на стандартите се определят с акт на Министерския съвет.";
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея:
аа) в т. 2 думите "и формата на обучение" се заличават;
бб) създава се нова т. 3:
"3. формата на обучение;"
вв) досегашната т. 3 става т. 4;
гг) досегашната т. 4 става т. 5 и се изменя така:
"5. географски и демографски характеристики на населеното място, общината и региона, в който се намира образователната институция, водещи до различия в разходите, необходими за осигуряване на равен достъп до образование;"
дд) създава се т. 6:
"6. необходимостта от педагогически специалисти за изпълнение на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците.";
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
"(5) Не по-малко от две трети от средствата по чл. 280, ал. 3, т. 1 се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на броя на децата и учениците и разходен стандарт за дете и ученик.";
д) досегашната ал. 5 се отменя;
е) алинея 6 се изменя така:
"(6) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства по ал. 1 между училищата и детските градини въз основа на формули за всяка дейност. Формулите включват основен и допълнителни компоненти.";
ж) алинея 8 се изменя така:
"(8) Основен компонент на всяка формула са получените по реда на ал. 1 средства от първостепенния разпоредител с бюджет за съответната детска градина или училище.";
з) създава се нова ал. 9:
"(9) Допълнителните компоненти на формулата диференцират получените по реда на ал. 1 средства, като могат да бъдат обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, определящи различия в разходите между детските градини и училищата, или показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика. Допълнителните компоненти не са задължителни.";
и) досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея:
аа) в т. 1 числото "80" се заменя с "85", а думите "основните компоненти" се заменят с "основния компонент";
бб) в т. 2 числото "20" се заменя с "15";
к) досегашната ал. 10 става ал. 11 и в нея думата "три" се заменя с "две";
л) досегашната ал. 11 става ал. 12;
м) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея в т. 2 думите "основните компоненти" се заменят с "параметрите на основния компонент";
н) създават се нови ал. 14 - 17:
"(14) Освен средствата, разпределени по реда на ал. 1 - 13, държавните и общинските детски градини и училища получават допълнително финансиране за:
1. работа с деца и ученици от уязвими групи;
2. издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
3. издръжка на защитените детски градини и училища.
(15) Правилата за разпределение на средствата по ал. 14, т. 1 се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите, на средствата по ал. 14, т. 2 - с акта по чл. 6а, ал. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, а на средствата по ал. 14, т. 3 - с акта по чл. 54, ал. 5.
(16) Броят на децата, на групите и паралелките, както и на образователните институции, въз основа на които се разпределят средствата по ал. 1 и 6, се определя по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 1 януари на текущата година.
(17) Броят на учениците, въз основа на които се разпределят средствата по ал. 1 и 6, се определя по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 1 януари на текущата година за:
1. записаните ученици;
2. учениците, които са с наложени санкции по чл. 199, ал. 1, т. 4.";
о) досегашната ал. 13 става ал. 18 и се изменя така:
"(18) В случаите на разлики между разчетения брой на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на образователните институции, въз основа на които са предвидени средствата по ал. 1 със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, и на данните по ал. 16 и 17 се извършват компенсирани промени по съответните бюджети и по бюджета на Министерството на образованието и науката за размера на средствата, необходими за отстраняване на тези разлики.";
п) досегашната ал. 14 става ал. 19 и се изменя така:
"(19) Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на образователните институции е по-висок от броя им по информационната система, до извършването на промените по ал. 14 първостепенният разпоредител с бюджет заделя като резерв разликата от средствата, формирана по съответния стандарт.";
р) досегашната ал. 15 става ал. 20 и се изменя така:
"(20) Когато разчетеният брой на децата и учениците, на групите и паралелките, както и на образователните институции е по-нисък от броя им по информационната система, средствата по формулата за съответната дейност се разпределят, като недостигът се разпределя пропорционално на средствата по формула до извършването на промените по ал. 14.";
с) досегашната ал. 16 става ал. 21 и в нея:
аа) в текста преди т. 1 думите "децата и учениците" се заменят с "децата и учениците, както и на групите и паралелките";
бб) в т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя "с изключение на случаите на преместване на ученик в друго училище по реда на чл. 199, ал. 1, т. 4";
вв) в т. 2 думите "децата или учениците" се заменят с "децата или учениците, и на групите или паралелките";
т) досегашната ал. 17 става ал. 22;
у) досегашните ал. 18 и 19 се отменят;
ф) досегашните ал. 20 и 21 стават съответно ал. 23 и 24.
3. В чл. 283, ал. 2 се създава изречение второ: "Средства от държавния бюджет за транспорт се предоставят и за ученици, които пътуват ежедневно до най-близкото училище в друго населено място, в което се обучават за придобиване на квалификация по професия, ако такова обучение не се провежда в населеното място, в което живее ученикът."
4. В чл. 284:
а) в ал. 1, т. 2 думата "обучението" се заменя с "образованието и образователните резултати";
б) в ал. 2:
аа) в текста преди т. 1 думите "с високи или с ниски образователни резултати" се заменят с "които имат високи, ниски или повишаващи се образователни резултати";
бб) в т. 1 думите "високи образователни резултати" се заменят с "високи, както и повишаващи се образователни резултати";
в) в ал. 3 след думите "използват за" се добавя "повишаване на";
г) в ал. 4, изречение второ думите "са резултатите от обучението и оценката от инспектирането" се заменят с "е оценката от инспектирането, а за училищата - и резултатите от обучението".
5. В чл. 285 думите "чл. 282, ал. 1" и "чл. 282, ал. 13" се заменят съответно с "чл. 282, ал. 3" и "чл. 282, ал. 18".
6. В чл. 287:
а) в ал. 1 думите "стандарти за дете и ученик и на броя на децата и учениците" се заменят с "показателите по чл. 282, ал. 1, т. 1 - 6";
б) в ал. 2 думите "броя на децата и учениците" и "чл. 282, ал. 13" се заменят съответно с "показателите по чл. 282, ал. 1, т. 1 - 6" и "чл. 282, ал. 18".
7. В чл. 289, ал. 3 думите "регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по чл. 50, ал. 3" се заменят с "центровете за специална образователна подкрепа, на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по чл. 50, ал. 3".
8. В чл. 290, ал. 1:
а) в т. 1 думите "децата и учениците" се заменят с "децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции";
б) в т. 2 думите "децата и учениците" се заменят с "децата и учениците, на паралелките и групите, както и на образователните институции".
9. В чл. 292, ал. 1 думите "чл. 282, ал. 21, т. 1, 2 и 4" се заменят с "чл. 282, ал. 24, т. 1, 2 и 4".
10. В чл. 294 в текста преди т. 1 думите "чл. 282, ал. 21, т. 3" се заменят с "чл. 282, ал. 24, т. 3".
11. В чл. 298, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя "а на децата в задължително предучилищно образование - само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата".
12. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 59а:
"§ 59а. До извършване на първото инспектиране за всички държавни и общински детски градини и училища в системата на предучилищното и училищното образование от методологията по чл. 284, ал. 4 не се прилага оценката от инспектирането."
§ 11. В Закона за местните данъци и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5 от 2012 г. на Конституционния съд - бр. 30 от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43, 74, 80 и 97 от 2016 г. и бр. 88, 92 и 96 от 2017 г.) в чл. 6, ал. 1 буква "г" се изменя така:
"г) за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън финансираното от държавата;".
§ 12. В Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г. и бр. 96 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 53, ал. 1 думите "както и при отказ от заверка на финансов отчет" се заличават.
2. В чл. 54:
а) алинея 8 се изменя така:
"(8) Ръководителят на одитния екип изготвя проект на одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет, при спазване на изискванията на този закон, международно признатите одитни стандарти и актовете на Сметната палата. Одитното мнение относно финансовия отчет може да бъде:
1. немодифицирано мнение;
2. квалифицирано мнение;
3. отрицателно мнение;
4. отказ от изразяване на мнение.";
б) в ал. 9 думата "становище" се заменя с "мнение";
в) в ал. 10 думите "и становището по ал. 8" се заличават, а думите "проверяват и одобряват" се заменят с "проверява и одобрява";
г) в ал. 11 в изречение първо думите "и на одитното становище" се заличават и думите "се връчват" се заменят със "се връчва", а в изречение второ думата "връчените" се заменя с "връчения" и думите "и одитно становище" се заличават;
д) в ал. 14 в изречение първо думата "доклада" се заменя с "проекта на одитен доклад" и думите "одитното становище" се заличават, а в изречение второ думите "и одитно становище" се заличават и думите "и формата на одитно становище" се заменят с "както и вида на изразеното одитно мнение";
е) в ал. 15 думите "и одитното становище по ал. 14 в 7-дневен срок от приемането им" се заменят със "съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет, в 7-дневен срок от приемането му";
ж) в ал. 16 в изречение първо думите "В случай на отказ за заверка или на отказ от изразяване на становище" се заменят с "В случаите, когато одитният доклад съдържа отрицателно одитно мнение или отказ от изразяване на мнение", а в изречение второ думите "одитното становище" се заменят с "одитния доклад, съдържащ одитно мнение относно финансовия отчет".
3. В чл. 55, ал. 2 думите "и становища" се заличават.
4. В чл. 62, ал. 1 т. 2 се изменя така:
"2. доклади за извършени одити със значими резултати за управлението на публичните средства и дейности;".
5. В чл. 65, ал. 5 думата "приемането" се заменя с "разглеждането".
6. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 се изменя така:
"2. "Финансов одит" е изразяване на независимо одитно мнение с разумна степен на сигурност дали годишният финансов отчет на бюджетната организация е изготвен във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане."
§ 13. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решеше № 11 на Конституционния съд от 2001 г. - бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г. бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г. и бр. 85 от 2017 г.) в чл. 105, ал. 1, изречение първо след думата "дружество" се добавя "както и на лечебно заведение - търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала", а след думата "капитала" се добавя "съответно от Съвета на директорите".
§ 14. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 2018 г.
-------------------------
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 30 ноември 2017 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 4

Разпределение на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията за 2018 г.
Наименование
Сума
(хил. лв.)
1.
За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и на свещенослужителите, работещи зад граница
1 200,0
2.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната
2 600,0
3.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България
400,0
4.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Католическата църква в Република България
60,0
5.
За ремонт на синагоги и подпомагане на религиозната общност на евреите в Република България
60,0
6.
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква в Република България
60,0
7.
За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България
100,0
8.
За ремонт на молитвени домове - паметници на културата
300,0
9.
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания
55,0
10.
За подпомагане дейността на Националния съвет на религиозните общности в Република България
15,0
11.
Резерв
150,0
 
Всичко:
5 000,0
Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4

Трансфери от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища за 2018 г.
Наименование
Сума
(хил. лв.)
1.
Военна академия "Г. С. Раковски"
6 881,0
2.
Национален военен университет "Васил Левски"
13 525,0
3.
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров"
5 395,0
 
Всичко:
25 801,0
Приложение № 3 към чл. 16, ал. 4


Трансфери от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища за 2018 г.
Наименование
Сума
(хил. лв.)
1.
Българска академия на науките
83 075,8
2.
Технически университет - София
41 327,7
3.
Технически университет - Варна
9 881,3
4.
Технически университет - Габрово
5 361,6
5.
Русенски университет "А. Кънчев"
12 648,0
6.
Университет по хранителни технологии - Пловдив
6 672,5
7.
Химико-технологичен и металургичен университет - София
6 309,6
8.
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
4 687,1
9.
Лесотехнически университет - София
7 279,5
10.
Университет по архитектура, строителство и геодезия -
София
13 059,5
11.
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
4 737,1
12.
Университет за национално и световно стопанство - София
21 677,1
13.
Икономически университет - Варна
9 403,9
14.
Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов
4 849,3
15.
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
58 014,3
16.
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
11 791,4
17.
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
22 139,6
18.
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
15 969,2
19.
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
8 222,1
20.
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
14 271,2
21.
Аграрен университет - Пловдив
7 632,1
22.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
2 941,2
23.
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
3 987,4
24.
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
4 176,5
25.
Национална художествена академия - София
5 121,0
26.
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
4 411,6
27.
Висше училище по телекомуникации и пощи - София
1 568,6
28.
Медицински университет - София
34 252,3
29.
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна
20 658,6
30.
Медицински университет - Пловдив
19 843,4
31.
Медицински университет - Плевен
8 641,9
32.
Тракийски университет - Стара Загора
19 913,8
33.
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София
2 494,1
34.
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
998,8
 
Всичко:
498 019,1
Приложение № 4 към чл. 51, ал. 1

Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г.
Наименование
Сума
(хил. лв.)
I.
Субсидии и други текущи трансфери за юридическите лица с нестопанска цел
12 070,0
1.
Български Червен кръст
4 000,0
2.
Сдружение "Съюз на инвалидите в България"
617,0
3.
Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"
246,0
4.
Сдружение "Съюз на слепите в България"
628,0
5.
Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"
185,0
6.
Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"
416,0
7.
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"
98,0
8.
Сдружение "Съюз на глухите в България"
324,0
9.
Сдружение "Българска асоциация "Диабет"
353,0
10.
Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"
80,0
11.
Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"
168,0
12.
Съюз на ветераните от войните в България
262,0
13.
Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания
272,0
14.
Сдружение "Център за психологически изследвания"
220,0
15.
Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"
52,0
16.
Сдружение "Национална организация "Малки български хора"
46,0
17.
Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия"
52,0
18.
Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"
206,0
19.
Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"
45,0
20.
Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"
200,0
21.
Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"
99,0
22.
Национална асоциация на хората с придобити увреждания
52,0
23.
Съюз на тракийските дружества в България
100,0
24.
Съюз на народните читалища
86,0
25.
Национален дарителски фонд "13 века България"
226,0
26.
Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа
412,0
27.
Македонски научен институт
100,0
28.
Рилска Света обител - Рилски манастир
597,0
29.
Троянски ставропигиален манастир "Успение Богородично"
199,0
30.
Бачковски манастир "Успение Богородично"
199,0
31.
Български институт за стандартизация
1 530,0
II.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансовите предприятия
171 500,0
1.
Столична община - вътрешноградски транспорт
9 500,0
2.
За превоз на пътници по нерентабилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони
17 000,0
3.
Национална компания "Железопътна инфраструктура"
145 000,0
 
Всичко:
183 570,0
Приложение № 5 към чл. 51, ал. 2

Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел и за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2018 г.
Наименование
Сума
(хил. лв.)
I.
Капиталови трансфери за юридическите лица с нестопанска цел
1 000,0
1.
Български Червен кръст
1 000,0
II.
Капиталови трансфери за нефинансовите предприятия
166 000,0
1.
За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация
5 000,0
2.
Национална компания "Железопътна инфраструктура"
115 000,0
3.
"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД
35 000,0
4.
Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
11 000,0
 
Всичко:
167 000,0
Приложение № 6 към чл. 52

Механизъм за определяне на субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 г.

Субсидиите за общините от централния бюджет за 2018 г. се изчисляват по следната формула:

С = С1 + С2 + С3 + С4, където:

С е размерът на субсидията за конкретната община от централния бюджет.
С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.
С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.

Изравнителната субсидия за общините от централния бюджет за 2018 г. се изчислява по следната формула:

С2 = A1 + A2 + А3 + A4, където:

А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Тя се формира от

А1 = Сдз + Сдсп, където:

Сдз е изчислен по стандарт за издръжка на едно дете в детско заведение в размер на 400 лв. на дете, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 43 % от децата до 5 години на територията на съответната община.
Сдсп е изчислен по стандарт в размер на 555 лв. за обслужвано лице в домашен социален патронаж, умножен по осигурения обхват за достъп до услугата, който е 3 % от възрастните на и над 65 години на територията на съответната община.
Пълен достъп (100 %) до тази част от субсидията имат общините, чиито текущи разходи за местните дейности към 31 декември 2016 г. на един жител без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и административни санкции, както и за дейност "Чистота", са по-ниски от тези за страната на един жител (ТРМх1<ТРМ ср.). Останалите общини получават ограничен достъп - 50 %.
ТРМх1 са текущите разходи за местни дейности към 31 декември 2016 г. без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и административни санкции, както и за дейност "Чистота", на един жител на конкретната община.
ТРМср. е средният размер за страната на текущите разходи за местните дейности към 31 декември 2016 г. без тези за заплати, възнаграждения, осигуровки, платени данъци, такси и административни санкции, както и за дейност "Чистота", на един жител.
А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините, чиито данъчни постъпления са под тези за страната на един жител (МДх1<МДср.). Изравняването е в размер на 85,8 % от разликата между средното равнище за страната и данъчните приходи на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите ѝ. Получената сума е коригирана с т.нар. "данъчно усилие", което редуцира 85,8 %-то изравняване с 25 % от разликата между максималното данъчно усилие (1) и това на съответната община.

А2 се изчислява по следната формула:

А2 = ИДПрх1 - ((1 - ДУсрх1) * 0,25) *ИДПрх1, където:

ИДПрх1 = (МДср - МДх1) * Н 1 * 0,858, където:

МДх1 е размерът на постъпленията от местни данъци (патентен данък, имуществени и други данъци) на един жител на конкретната община към 31 декември 2016 г.
МДср е размерът на постъпленията от местни данъци на един жител (патентен данък, имуществени и други данъци) - средно за страната към 31 декември 2016 г.
Нх1 е населението на съответната община по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2016 г.
ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущество по възмезден начин на конкретната община за 2017 г. към съответните максимални ставки, определени със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Изчислява се по следната формула:

ДУсрх1= (СТДНИх1/СТ ДНИmaх + СТДВПИх1/СТ ДВПИmaх)/2, където:

СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите жилищни имоти за физически лица на конкретната община за 2017 г. При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място - административен център на общината.
СТДНИmaх е максималният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти, определен със ЗМДТ.
СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество (недвижимо) по възмезден начин за 2017 г. на конкретната община.
СТДВПИmaх е максималният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, определен със ЗМДТ.

А3 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. (ЗДБРБ за 2017 г.). Достъп до тази част на субсидията имат общините с отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1 и А2 (А1+А2) и размера на изравнителната субсидия, определен в ЗДБРБ за 2017 г.
А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет, който се разпределя само за общините, които са отчели събираемост на постъпленията от данъка върху недвижимите имоти за 2016 г. над средната събираемост (73,43 %) по данни от системата за обмен на информация, предоставена от общините съгласно разпоредбите на чл. 5а, ал. 1 и 2 ЗМДТ.
С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община.
Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата в размер, не по-малък от предходната година, са: географско и височинно разположение - 85 % (на базата на параметри за дължина на общинските пътища в планински райони, дължина на общински пътища в равнинни райони и дължина на общински пътища в райони, характерни със снегонавявания и заледявания); брой населени места, с изключване на местата без население - 10 %; брой население - 5 %.
С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи.
Критериите и максималните съотношения за разпределение на средствата в размер, не по-малък от предходната година, са: брой населени места, с изключване на местата без население и с население до 10 души - 45 %; дължина на общинските пътища - 25 %; брой население - 25 %; размер на територията - 5 %.
Информацията за населението и населените места е по данни на НСИ към 31 декември 2016 г., а за дължината на общинските пътища - по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към 26 септември 2017 г.
Приложение № 7 към чл. 53

Стойностни показатели на общините за делегираните от държавата дейности за 2018 г.
(без капиталови разходи)
 
(в хил. лв.)
Общини
Разходи за делегирани от държавата дейности
в т.ч.
Общинска админи-
страция
в т.ч. за:
Отбрана и сигурност
Образование
Здраве-
опазване
Социални услуги
Култура
Икономически дейности и услуги
кметове и
кметски наместници
служители в общинска администрация
1(2+3+4+5+6+7+8)
2
3
4
5
6
7
8
ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Банско
6 683,3
600,7
105,3
495,4
96,8
4 406,5
203,5
943,6
432,2
 
Белица
4 674,1
601,4
163,8
437,6
78,9
3 741,2
127,0
 
125,6
 
Благоевград
33 169,1
2 277,4
324,8
1 952,6
265,1
23 277,1
2 871,0
2 963,7
1 514,8
 
Гоце Делчев
15 497,6
1 015,2
149,2
866,0
135,0
11 517,4
719,9
1 803,5
306,6
 
Гърмен
7 527,4
785,6
221,3
564,3
73,9
6 158,2
177,7
206,4
125,6
 
Кресна
2 281,7
436,0
85,5
350,5
96,8
1 236,4
217,8
244,5
50,2
 
Петрич
19 018,8
1 984,6
558,4
1 426,2
137,7
15 185,7
713,0
662,8
335,0
 
Разлог
9 766,0
766,1
122,0
644,1
97,2
6 963,5
310,4
1 310,6
318,2
 
Сандански
17 560,9
1 623,2
624,3
998,9
148,0
13 300,3
950,7
1 030,1
508,6
 
Сатовча
7 449,3
796,7
203,7
593,0
102,4
5 883,0
516,4
 
150,8
 
Симитли
6 054,3
706,3
176,8
529,5
97,2
3 983,5
166,7
958,2
142,4
 
Струмяни
2 943,1
540,8
189,3
351,5
106,6
1 318,1
58,8
818,3
100,5
 
Хаджидимово
4 355,5
626,4
181,4
445,0
89,4
3 434,5
89,5
23,6
92,1
 
Якоруда
4 188,2
569,5
119,4
450,1
103,8
3 082,7
96,0
260,8
75,4
 
ОБЛАСТ
БУРГАС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Айтос
11 213,5
1 098,1
236,7
861,4
126,5
8 893,3
277,4
625,6
192,6
 
Бургас
86 680,9
4 836,5
169,8
4 666,7
383,7
71 199,8
5 266,3
3 073,6
1 921,0
 
Камено
4 996,7
658,8
184,6
474,2
129,1
2 787,0
85,7
1 151,8
184,3
 
Карнобат
12 253,7
1 109,1
376,8
732,3
129,9
8 827,7
293,1
1 584,0
309,9
 
Малко
Търново
2 489,8
404,3
104,4
299,9
99,6
857,8
33,0
1 019,7
75,4
 
Несебър
9 653,8
853,0
161,7
691,3
153,1
7 960,6
441,3
78,3
167,5
 
Поморие
10 691,2
987,6
238,5
749,1
115,9
7 919,0
263,3
1 062,0
343,4
 
Приморско
2 630,2
458,6
89,5
369,1
91,0
1 501,1
71,7
415,7
92,1
 
Руен
10 914,0
1 426,6
546,0
880,6
94,5
9 089,9
143,9
 
159,1
 
Созопол
4 913,2
661,8
164,1
497,7
120,9
3 424,4
95,8
347,9
262,4
 
Средец
7 549,1
795,1
287,6
507,5
110,9
4 903,8
225,0
1 200,0
314,3
 
Сунгурларе
6 039,3
802,3
309,4
492,9
121,2
4 066,1
117,6
706,0
226,1
 
Царево
3 606,7
577,5
154,3
423,2
97,6
2 645,1
152,5
 
134,0
 
ОБЛАСТ
ВАРНА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Аврен
3 550,4
613,7
219,2
394,5
95,1
2 585,4
51,4
70,8
134,0
 
Аксаково
7 013,9
916,2
301,5
614,7
125,2
5 314,6
236,4
228,9
192,6
 
Белослав
6 028,4
522,8
63,8
459,0
126,3
3 491,6
192,0
 
117,2
1 578,5
Бяла
2 043,2
370,3
69,9
300,4
80,0
1 108,8
27,0
381,7
75,4
 
Варна
119 258,4
8 571,6
209,3
8 362,3
934,6
91 104,5
9 347,5
5 986,1
3 314,1
 
Ветрино
2 062,7
488,6
137,3
351,3
105,8
1 222,8
22,3
72,5
150,7
 
Вълчи дол
5 322,1
717,2
280,6
436,6
92,1
3 449,7
81,5
797,4
184,2
 
Девня
3 490,6
475,5
47,1
428,4
101,6
2 315,2
131,7
271,2
195,4
 
Долни
чифлик
9 177,6
833,4
215,1
618,3
106,3
6 611,2
167,5
1 216,3
242,9
 
Дългопол
5 729,9
753,4
214,4
539,0
105,8
4 549,3
86,9
 
234,5
 
Провадия
10 700,2
1 007,9
324,6
683,3
120,8
7 757,2
245,6
959,6
609,1
 
Суворово
4 059,8
492,5
105,0
387,5
95,0
3 054,0
95,7
238,8
83,8
 
ОБЛАСТ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Велико
Търново
36 731,3
2 177,8
455,2
1 722,6
222,8
22 835,9
2 691,0
5 311,4
3 492,4
 
Горна
Оряховица
16 019,9
1 333,9
208,2
1 125,7
132,8
11 089,3
928,4
1 991,1
544,4
 
Елена
4 696,7
656,7
222,3
434,4
115,5
3 021,8
229,8
374,5
298,4
 
Златарица
2 695,3
458,5
130,7
327,8
113,3
1 668,7
43,8
335,6
75,4
 
Лясковец
4 044,7
591,5
91,6
499,9
90,2
2 854,3
238,3
86,2
184,2
 
Павликени
9 329,6
974,5
281,6
692,9
104,8
6 168,1
398,6
1 078,3
605,3
 
Полски
Тръмбеш
4 669,0
730,6
214,6
516,0
96,8
3 361,2
64,8
214,6
201,0
 
Свищов
11 476,9
1 102,3
223,5
878,8
156,9
7 709,2
293,9
1 658,6
556,0
 
Стражица
6 120,6
771,6
260,1
511,5
121,0
4 171,3
124,2
689,6
242,9
 
Сухиндол
1 866,2
356,8
73,6
283,2
94,7
716,9
74,0
548,4
75,4
 
ОБЛАСТ
ВИДИН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белоградчик
3 648,7
529,7
152,7
377,0
102,3
1 827,1
92,1
785,3
312,2
 
Бойница
1 610,0
322,9
73,6
249,3
105,7
517,5
8,3
588,6
67,0
 
Брегово
3 897,7
465,4
122,6
342,8
98,5
1 067,4
84,7
2 047,7
134,0
 
Видин
21 227,6
1 981,7
422,3
1 559,4
196,5
14 726,5
855,4
2 210,1
1 257,4
 
Грамада
938,1
343,8
78,0
265,8
79,5
428,4
19,4
 
67,0
 
Димово
3 553,9
585,9
222,0
363,9
98,3
1 983,2
69,6
641,0
175,9
 
Кула
2 233,3
435,6
108,6
327,0
95,1
907,3
25,3
644,4
125,6
 
Макреш
857,1
342,0
86,8
255,2
81,2
333,5
8,3
 
92,1
 
Ново село
1 911,2
361,0
74,9
286,1
95,5
699,3
23,0
640,3
92,1
 
Ружинци
2 693,0
446,0
127,7
318,3
123,5
1 820,3
61,0
166,8
75,4
 
Чупрене
1 639,0
373,3
105,0
268,3
101,5
556,9
12,7
519,2
75,4
 
ОБЛАСТ ВРАЦА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Борован
2 802,1
426,5
74,9
351,6
124,8
1 779,9
67,5
302,9
100,5
 
Бяла Слатина
10 874,1
928,0
213,9
714,1
120,3
7 934,0
363,5
1 193,3
335,0
 
Враца
30 844,3
1 995,0
319,2
1 675,8
220,8
22 728,4
1 719,0
2 505,8
1 675,3
 
Козлодуй
9 958,6
711,0
81,4
629,6
160,1
6 887,5
354,6
1 669,5
175,9
 
Криводол
3 160,0
616,7
208,9
407,8
80,0
2 231,3
64,5
 
167,5
 
Мездра
7 980,6
1 005,2
367,8
637,4
133,4
5 604,1
206,0
730,4
301,5
 
Мизия
2 924,5
466,7
84,5
382,2
112,4
1 914,9
67,9
253,7
108,9
 
Оряхово
4 132,2
574,6
106,0
468,6
111,0
3 015,1
226,5
62,6
142,4
 
Роман
3 529,6
517,7
157,7
360,0
113,7
1 848,9
55,3
843,3
150,7
 
Хайредин
2 460,2
419,7
85,2
334,5
108,5
1 290,7
61,1
488,1
92,1
 
ОБЛАСТ ГАБРОВО
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Габрово
20 764,4
1 732,3
241,0
1 491,3
203,0
12 837,3
1 534,7
1 845,8
2 611,3
 
Дряново
5 421,7
524,7
96,2
428,5
108,4
1 880,6
289,1
2 228,4
390,5
 
Севлиево
13 619,3
1 319,6
399,3
920,3
163,0
8 769,4
452,1
2 303,7
611,5
 
Трявна
3 937,6
553,7
80,8
472,9
101,3
2 085,5
64,6
613,4
519,1
 
ОБЛАСТ ДОБРИЧ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Балчик
8 096,4
915,9
272,7
643,2
110,1
6 211,2
155,4
266,5
437,3
 
Генерал
Тошево
5 607,5
979,0
426,7
552,3
102,7
3 838,3
156,1
62,6
468,8
 
Добрич
32 416,9
1 922,4
26,9
1 895,5
216,3
22 852,3
2 478,6
3 402,7
1 544,6
 
Добричка
8 200,3
1 546,4
841,3
705,1
113,9
5 543,1
146,3
457,0
393,6
 
Каварна
7 250,1
775,7
231,0
544,7
119,0
4 514,7
346,7
1 123,2
370,8
 
Крушари
2 471,9
597,4
212,0
385,4
92,4
1 325,9
27,0
312,0
117,2
 
Тервел
6 254,6
1 067,2
326,4
740,8
109,4
4 402,3
251,5
181,3
242,9
 
Шабла
2 263,0
489,2
152,7
336,5
94,2
1 230,8
127,7
136,9
184,2
 
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ардино
4 740,9
1 344,7
555,2
789,5
93,5
2 619,6
68,0
380,6
234,5
 
Джебел
4 238,3
1 295,3
533,9
761,4
96,1
2 552,3
81,3
62,6
150,7
 
Кирково
7 942,6
1 895,8
875,9
1 019,9
122,2
5 577,4
106,7
81,4
159,1
 
Крумовград
8 896,3
1 964,5
954,3
1 010,2
105,2
5 809,5
163,5
728,0
125,6
 
Кърджали
29 884,6
3 501,4
1 311,3
2 190,1
211,0
22 549,3
989,5
1 408,5
1 224,9
 
Момчилград
6 318,6
1 482,8
549,2
933,6
98,5
3 934,5
297,1
413,6
92,1
 
Черноочене
4 116,3
1 031,8
485,7
546,1
79,8
2 701,8
51,5
159,3
92,1
 
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бобовдол
2 882,0
606,9
197,5
409,4
90,2
1 430,5
54,7
473,6
226,1
 
Бобошево
916,9
398,2
113,2
285,0
75,4
363,9
12,4
 
67,0
 
Дупница
15 178,8
1 330,9
213,8
1 117,1
147,7
11 731,9
908,1
733,6
326,6
 
Кочериново
1 995,1
426,9
113,9
313,0
71,7
931,5
37,9
435,0
92,1
 
Кюстендил
20 265,6
2 233,7
609,6
1 624,1
193,8
13 030,0
688,0
2 266,3
1 853,8
 
Невестино
1 175,1
358,6
86,7
271,9
94,3
635,6
11,2
 
75,4
 
Рила
1 416,7
358,7
64,7
294,0
94,8
534,5
31,1
330,6
67,0
 
Сапарева баня
2 459,1
452,3
62,5
389,8
84,3
1 717,4
146,5
 
58,6
 
Трекляно
698,2
363,5
126,4
237,1
64,7
218,5
1,2
 
50,3
 
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Априлци
1 800,4
344,7
51,6
293,1
104,1
864,3
16,9
353,1
117,3
 
Летница
2 249,6
402,2
56,7
345,5
96,3
1 271,7
54,9
315,6
108,9
 
Ловеч
19 075,0
1 613,7
430,8
1 182,9
209,4
12 486,8
962,6
2 279,4
1 523,1
 
Луковит
8 849,5
772,0
167,8
604,2
135,8
6 758,5
349,3
641,3
192,6
 
Тетевен
8 943,8
827,6
183,7
643,9
113,4
6 646,3
355,5
699,5
301,5
 
Троян
10 805,8
1 119,6
297,4
822,2
124,2
7 624,7
619,9
719,7
597,7
 
Угърчин
3 122,9
509,0
145,3
363,7
95,7
1 956,4
85,9
358,6
117,3
 
Ябланица
3 744,4
488,2
124,0
364,2
78,3
2 957,2
95,1
 
125,6
 
ОБЛАСТ МОНТАНА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Берковица
8 871,2
794,2
183,3
610,9
122,1
5 140,7
452,7
2 210,7
150,8
 
Бойчиновци
3 532,9
586,3
174,6
411,7
101,0
2 174,8
86,7
391,5
192,6
 
Брусарци
2 035,0
459,5
123,3
336,2
94,2
1 325,6
46,8
 
108,9
 
Вълчедръм
4 013,9
570,2
147,5
422,7
104,9
2 761,8
107,7
343,7
125,6
 
Вършец
3 319,2
500,6
99,9
400,7
97,0
2 413,8
70,2
145,5
92,1
 
Георги
Дамяново
2 068,1
430,4
153,6
276,8
86,2
650,0
9,8
791,2
100,5
 
Лом
11 734,8
925,7
140,1
785,6
133,5
7 521,2
499,7
2 386,7
268,0
 
Медковец
2 047,8
383,9
69,9
314,0
91,9
1 392,6
72,1
23,6
83,7
 
Монтана
21 110,6
1 592,7
322,9
1 269,8
237,2
14 396,7
1 613,0
2 122,3
1 148,7
 
Чипровци
1 155,5
435,5
126,3
309,2
85,6
391,4
23,5
 
219,5
 
Якимово
1 529,1
388,4
67,9
320,5
100,7
938,1
26,5
 
75,4
 
ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Батак
3 488,7
421,7
50,4
371,3
83,5
1 712,6
52,1
909,3
309,5
 
Белово
3 113,9
534,4
116,7
417,7
108,6
1 927,1
55,8
328,9
159,1
 
Брацигово
3 820,6
524,2
98,4
425,8
94,2
2 132,4
104,8
839,4
125,6
 
Велинград
15 544,5
1 210,9
287,6
923,3
123,3
11 889,5
309,3
1 551,2
460,3
 
Лесичово
2 521,3
446,6
102,8
343,8
99,3
1 063,5
17,8
776,8
117,3
 
Пазарджик
42 225,3
2 652,0
461,2
2 190,8
231,6
31 224,9
1 339,8
4 967,6
1 809,4
 
Панагюрище
7 943,5
840,7
133,4
707,3
107,4
5 615,8
249,7
596,2
533,7
 
Пещера
7 061,6
725,2
50,6
674,6
120,4
5 194,5
208,5
687,4
125,6
 
Ракитово
6 456,2
602,6
54,3
548,3
109,2
4 962,9
202,9
469,7
108,9
 
Септември
8 907,0
929,3
201,5
727,8
117,9
6 874,3
208,3
443,0
334,2
 
Стрелча
1 974,5
413,0
73,4
339,6
119,2
1 270,3
61,8
60,0
50,2
 
Сърница
2 306,4
393,6
48,5
345,1
69,9
1 796,7
29,5
 
16,7
 
ОБЛАСТ ПЕРНИК
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брезник
2 671,1
581,6
219,4
362,2
98,3
1 488,9
39,8
311,7
150,8
 
Земен
1 103,8
396,0
117,7
278,3
83,5
501,4
30,8
 
92,1
 
Ковачевци
1 067,9
364,0
108,6
255,4
95,1
210,8
3,8
277,0
117,2
 
Перник
29 697,6
2 163,8
353,6
1 810,2
204,5
22 671,2
1 467,0
1 610,7
1 580,4
 
Радомир
7 373,5
951,9
344,6
607,3
121,6
4 184,9
130,5
1 708,2
276,4
 
Трън
2 163,6
476,1
161,7
314,4
76,5
907,5
44,7
516,4
142,4
 
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Белене
2 957,8
520,3
86,7
433,6
113,6
1 900,5
111,0
153,3
159,1
 
Гулянци
3 759,3
647,4
171,5
475,9
99,1
2 721,5
132,2
 
159,1
 
Долна
Митрополия
5 966,3
845,5
231,2
614,3
130,9
4 342,3
165,8
238,9
242,9
 
Долни Дъбник
5 064,7
627,7
106,3
521,4
126,3
3 952,6
89,1
143,4
125,6
 
Искър
2 384,4
447,0
62,5
384,5
85,4
1 672,3
70,8
 
108,9
 
Левски
6 406,8
816,6
177,4
639,2
127,2
4 433,4
417,4
293,9
318,3
 
Никопол
3 063,2
625,4
189,1
436,3
102,4
1 786,5
35,8
278,6
234,5
 
Плевен
47 392,8
2 840,4
350,9
2 489,5
260,5
35 234,3
3 988,4
2 375,7
2 693,5
 
Пордим
3 269,4
469,5
111,7
357,8
75,9
1 935,2
35,0
653,3
100,5
 
Червен бряг
10 286,5
1 000,1
204,0
796,1
151,4
7 916,0
503,9
463,8
251,3
 
Кнежа
6 241,9
577,0
63,8
513,2
105,6
5 063,0
353,9
 
142,4
 
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Асеновград
20 145,4
1 831,2
292,4
1 538,8
162,2
15 719,8
801,8
1 184,2
446,2
 
Брезово
3 160,9
576,0
212,0
364,0
78,0
2 011,0
31,8
338,5
125,6
 
Калояново
3 820,7
662,3
211,7
450,6
98,2
2 314,0
82,1
572,0
92,1
 
Карлово
18 688,5
1 594,2
369,2
1 225,0
182,2
13 680,9
863,2
1 779,1
588,9
 
Кричим
3 036,0
440,5
20,8
419,7
100,3
2 231,9
94,6
135,2
33,5
 
Лъки
1 452,2
383,6
91,2
292,4
112,3
524,4
10,5
354,4
67,0
 
Марица
9 772,4
1 083,4
293,6
789,8
140,1
7 827,6
259,8
26,0
435,5
 
Перущица
2 777,1
366,7
20,8
345,9
96,3
2 025,7
110,7
 
177,7
 
Пловдив
128 858,3
8 711,6
161,7
8 549,9
1 070,8
94 957,5
10 259,4
9 428,5
4 430,5
 
Първомай
9 713,3
996,6
249,2
747,4
122,3
7 427,9
249,6
623,8
293,1
 
Раковски
9 400,9
852,5
109,2
743,3
107,0
7 620,3
409,7
277,4
134,0
 
Родопи
8 042,9
1 100,3
282,4
817,9
101,0
6 233,3
373,8
 
234,5
 
Садово
6 070,2
699,6
176,2
523,4
79,9
4 830,2
127,3
224,3
108,9
 
Стамболийски
6 243,3
739,8
83,9
655,9
110,7
4 733,9
357,2
167,7
134,0
 
Съединение
2 939,6
572,3
140,8
431,5
112,5
1 770,7
279,1
62,6
142,4
 
Хисаря
4 439,0
642,2
165,6
476,6
101,2
2 817,3
79,2
396,3
402,8
 
Куклен
2 388,6
463,0
73,6
389,4
78,2
1 709,1
71,3
 
67,0
 
Сопот
4 281,5
488,6
36,8
451,8
110,2
2 816,6
263,9
432,9
169,3
 
ОБЛАСТ РАЗГРАД
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завет
3 853,5
622,6
110,0
512,6
99,4
2 852,5
86,4
 
192,6
 
Исперих
10 990,7
1 169,9
333,3
836,6
124,0
7 767,5
257,1
1 011,6
660,6
 
Кубрат
7 008,5
918,0
240,4
677,6
78,3
4 557,8
378,7
732,3
343,4
 
Лозница
4 522,6
720,7
227,8
492,9
103,8
3 103,6
60,0
367,0
167,5
 
Разград
22 851,9
1 730,4
309,6
1 420,8
183,4
15 244,4
1 206,5
2 932,0
1 555,2
 
Самуил
4 568,0
661,6
196,4
465,2
97,6
1 917,9
62,3
1 694,6
134,0
 
Цар Калоян
2 235,4
444,4
47,8
396,6
82,6
1 333,2
44,1
239,0
92,1
 
ОБЛАСТ РУСЕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Борово
2 586,5
466,4
102,1
364,3
87,2
1 001,0
36,7
861,2
134,0
 
Бяла
4 518,2
673,6
153,2
520,4
111,3
3 060,8
103,2
394,1
175,2
 
Вятово
4 304,8
629,4
95,3
534,1
93,0
3 196,2
156,1
62,6
167,5
 
Две могили
3 777,2
590,8
159,9
430,9
98,5
2 384,4
124,9
444,6
134,0
 
Иваново
2 003,9
595,7
183,6
412,1
78,5
1 038,3
23,8
75,0
192,6
 
Русе
55 484,9
3 515,7
210,0
3 305,7
297,0
37 613,0
4 158,1
7 646,2
2 254,9
 
Сливо поле
3 604,1
637,9
155,4
482,5
80,3
2 392,5
85,3
240,6
167,5
 
Ценово
1 805,6
482,1
128,4
353,7
77,9
937,7
18,4
130,4
159,1
 
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алфатар
1 760,7
386,6
87,5
299,1
112,8
707,8
13,0
423,2
117,3
 
Главиница
4 612,4
826,1
320,1
506,0
100,5
2 845,5
67,3
488,2
284,8
 
Дулово
11 683,6
1 281,0
378,4
902,6
106,4
8 833,8
256,8
795,2
410,4
 
Кайнарджа
4 117,6
509,4
150,4
359,0
96,4
2 909,5
44,3
457,5
100,5
 
Силистра
20 856,0
1 539,2
233,7
1 305,5
222,9
12 343,9
1 590,5
3 786,7
1 372,8
 
Ситово
2 529,2
521,7
153,1
368,6
78,0
1 789,7
30,9
 
108,9
 
Тутракан
5 954,3
750,7
173,0
577,7
130,1
3 904,6
107,8
551,2
509,9
 
ОБЛАСТ СЛИВЕН
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Котел
7 337,8
991,5
293,0
698,5
96,0
5 182,0
109,4
476,3
482,6
 
Нова Загора
15 192,1
1 414,4
439,6
974,8
151,9
11 157,5
571,0
1 168,7
728,6
 
Сливен
47 867,9
3 010,2
614,3
2 395,9
259,1
34 780,0
2 698,0
4 940,6
2 180,0
 
Твърдица
8 494,3
676,0
130,1
545,9
90,9
5 364,7
196,2
2 024,1