Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

 

В сила от 01.01.2022 г.

 

Обн. ДВ. бр.18 от 4 Март 2022г.

 

Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2022 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

32 764 778,9

 1.

Данъчни приходи

30 352 579,0

 1.1.

Корпоративен данък

3 848 850,0

 1.2.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица

80 450,0

 1.3.

Данъци върху доходите на физически лица

5 245 000,0

 1.4.

Данък върху добавената стойност

14 780 000,0

 1.5.

Акцизи

5 915 000,0

 1.6.

Данък върху застрахователните премии

52 000,0

 1.7.

Мита и митнически такси

303 100,0

 1.8.

Други данъци

128 179,0

 2.

Неданъчни приходи

2 412 199,9

 

(2) Приема държавния бюджет за 2022 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 II.

РАЗХОДИ

20 061 825,9

 1.

Текущи разходи

16 947 359,4

 

в т.ч.

 

 1.1.

Персонал

7 144 204,4

 1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 644 135,8

 1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

1 488 932,7

 1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

151 079,7

 1.2.3.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

4 123,4

 1.3.

Лихви

629 750,8

 1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

2 014 089,4

 2.

Капиталови разходи

2 982 718,2

 2.1

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

2 652 941,8

 2.2.

Капиталови трансфери

329 776,4

 3.

Прираст на държавния резерв (нето)

31 275,1

 4.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

19 073,2

 5.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

81 400,0

 5.1.

По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

80 000,0

 5.2.

По бюджета на съдебната власт

900,0

 5.3.

По бюджета на Народното събрание

500,0

 III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - НЕТО

17 272 839,8

1.

 Предоставени трансфери за:

17 286 239,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Общините

5 612 824,2

1.2.

Държавното обществено осигуряване

7 183 147,1

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

2 268 395,1

 

в т.ч.

 

1.3.1.

 - от Министерството на здравеопазването

106 570,6

1.4.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд

682 129,3

1.5.

Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд "Земеделие"

234 397,4

2.

 Получени трансфери от:

13 400,0

 

 в т.ч.

 

2.1.

Държавното обществено осигуряване

7 400,0

2.1.1.

- за Министерството на труда и социалната политика

4 000,0

2.1.2.

- за Министерския съвет

250,0

2.1.3.

- за Министерството на здравеопазването

3 150,0

 IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 683 340,8

 

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-6 253 227,6

 

(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

VІ.

 ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

6 253 227,6

 

(5) Приема разходи по централния бюджет за 2022 г. за изпълнение на политики, както следва:

 

Направление на средствата

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

 1.

ОБЛАСТ НАУКА

 

 1.1.

За дейности по Стратегията за развитие на научните изследвания и Националната пътна карта

82 107,0

 1.2.

За увеличение на трудовите възнаграждения на учените от Българската академия на науките при изпълнение на индикатори за научно и иновационно развитие, определени в споразумение между Министерството на образованието и науката и Българската академия на науките, и за проекти, разработени от учените в Българската академия на науките - по критерии, приети от нея

20 000,0

 2.

ОБЛАСТ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 2.1.

За саниране и ремонт на студентски общежития

35 000,0

 2.2.

За изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища, в т.ч. дофинансиране на ремонт на училищата по ОП "Региони в растеж"

80 000,0

 2.3.

За закупуване на училищни автобуси

10 000,0

 2.4.

За разширяване на достъпа и обхващането в задължително предучилищно образование на 4-годишните деца

18 000,0

 2.5.

За повишаване на интереса и увеличаване на извънкласните дейности, гарантирани за всеки ученик. Допълнителна подкрепа за спорт, отдих и култура за осигуряване на широк достъп до тях и при изявени високи постижения

90 000,0

 2.6.

За финансиране на Национална програма "Отново заедно"

22 600,0

 2.7.

За изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в училищата

15 000,0

 2.8.

За развитие на българистиката зад граница, чрез осигуряване на по-добри условия за командированите преподаватели в средни и висши училища в чужбина и за допълнително финансиране на неделните училища зад граница

4 800,0

 2.9.

За допълнително финансиране за увеличение на възнагражденията на лицата от академичния състав в държавните висши училища

20 000,0

 3.

ОБЛАСТ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 

 3.1.

За осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия, пряко ангажиран с дейности по предотвратяване разпространението на COVID-19, включително за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за шест месеца

352 000,0

 3.2.

За осигуряване на изследване за COVID-19 с щадящи бързи антигенни тестове на учениците от I до XII клас за шест месеца и за закупуване на въздухопречистватели от образователните институции

76 760,0

 3.3.

За закупуване на ваксини срещу COVID-19

267 219,1

 3.4.

За осигуряване на лекарствени продукти за лечение на COVID-19

131 818,0

 3.5.

За компенсиране през 2022 г. на разходите за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и яслени групи в държавни и общински детски градини

600,0

 4.

ОБЛАСТ СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

 

 4.1.

За месечна целева помощ при обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст по чл. 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 89 от 2016 г., бр. 17 и 89 от 2017 г., бр. 27, 39 и 65 от 2019 г., бр. 52, 77, 98 и 101 от 2020 г. и бр. 64 от 2021 г.) за шест месеца

36 500,0

 4.2.

За допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията COVID-19 за шест месеца

26 000,0

 4.3.

За еднократна сума за компенсация на дохода от пенсии до нивото от м. декември 2021 г. за шест месеца

102 000,0

 5.

ОБЛАСТ ТУРИЗЪМ

 

 5.1.

За субсидии за туроператори, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до Република България с цел туризъм

25 000,0

 6.

ОБЛАСТ ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

 

 6.1.

 За дейности по въвеждане на споделени услуги в държавната администрация

5 400,0

 6.2.

За структурни промени и ефективно управление, в т.ч. за изплащане на обезщетения на персонала в публичния сектор, както и за увеличение на възнагражденията на персонала след извършени структурни промени

297 000,0

 7.

ОБЛАСТ ОТБРАНА

 

 7.1.

За изграждане на интегрирана система и инфраструктура за усвояване, експлоатация и осигуряване на новия тип боен самолет, вкл. и за съпътстващи разходи по придобиването му

180 000,0

 7.2.

За придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада

100 000,0

 7.3.

За придобиване, модернизация и поддръжка на въоръжение и техника, в т. ч. осигуряване на експлоатацията на самолети МИГ-29

126 246,3

 8.

ОБЛАСТ СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

 

 8.1.

За инвестиции в изграждане на спортни обекти, в т.ч. довършване на спортна зала "Арена Бургас"

17 000,0

 9.

ОБЛАСТ ТРУД И ЗАЕТОСТ

 

 9.1.

За изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, за мярка "Запази ме плюс" при условията и реда на Постановление № 328 от 14 октомври 2021 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители и на самоосигуряващи се лица, осигурени в икономически дейности, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяването им в периода на обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка (обн., ДВ, бр. 87 от 2021 г.; изм., бр. 102 и 110 от 2021 г.), за изплащане на средства за субсидирана заетост за мярка "Заетост за теб" въз основа на акт на Министерския съвет, както и в подкрепа на Националния план за действие по заетостта през 2022 г. във връзка с преодоляване последиците на пазара на труда вследствие от пандемията COVID-19 за шест месеца

110 000,0

 10.

ОБЛАСТ КУЛТУРА И ИЗКУСТВА

 

 10.1.

За финансова подкрепа в областта на културата и изкуствата в условията на обявена извънредна епидемична обстановка за шест месеца

31 400,0

 10.2.

За финансова подкрепа на държавните културни институти в областта на културното и аудио-визуалното наследство и на музеите и художествените галерии с регионален характер чрез увеличаване с до 50 на сто на стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, включително за възнагражденията на персонала

12 000,0

 10.3.

За културната програма на българските културни институти в чужбина

1 160,0

 11.

ОБЛАСТ ВЪНШНА ПОЛИТИКА

 

 11.1.

За подкрепа за българските общности, организации и инициативи на българите в чужбина

200,0

  11.2.

За развитие на двустранните и многостранните отношения в областта на външната политика, за изпълнение на задълженията на Република България, произтичащи от членството в международни организации и за подпомагане развитието на историческите български общности в чужбина, в т.ч. 1 000,0 хил. лв. официална помощ за развитие за Тараклийския държавен университет "Григорий Цамблак", Република Молдова

7 200,0

 12.

ОБЛАСТ ЗЕМЕДЕЛИЕ

 

 12.1.

За еднократна подкрепа, свързана с производството на микроземеделски производители

5 000,0

13.

ОБЛАСТ ТРАНСПОРТ

 

13.1.

За метрополитена и съпътстваща инфраструктура

40 000,0

 

(6) Министерският съвет може да одобрява компенсирани промени в разпределението на разходите по ал. 5.

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

95 000,0

1.

Неданъчни приходи

95 000,0

1.1.

Съдебни такси

80 000,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 300,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

10 400,0

1.4.

Други приходи

3 300,0

II.

РАЗХОДИ

938 729,0

1.

Текущи разходи

911 459,0

2.

Капиталови разходи

26 370,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

26 370,0

3.

 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

900,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

843 729,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

843 729,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2022 г., както следва:

 

 

Органи на съдебната власт

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 

Висш съдебен съвет

47 341,6

 

Върховен касационен съд

24 223,2

 

Върховен административен съд

29 139,5

 

Прокуратура на Република България

332 794,0

 

Съдилища на Република България

488 074,9

 

Национален институт на правосъдието

4 866,8

 

Инспекторат към Висшия съдебен съвет

11 389,0

 

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

900,0

 

Всичко:

938 729,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от органите на съдебната власт, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

133 319,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

106 969,0

 

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.

(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.

(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след приспадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.

(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.

 

Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 500,0

1.

Неданъчни приходи

1 500,0

1.1.

Държавни такси

460,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 230,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

 

1.4.

Други приходи

-190,0

II.

РАЗХОДИ

93 024,7

1.

Текущи разходи

79 361,7

2.

Капиталови разходи

13 163,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

13 163,0

3.

Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

500,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

91 524,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

91 524,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Функционална област "Представителен и ефективен Парламент"

57 184,8

 

 в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи

500,0

2.

Функционална област "Осигуряващи дейности"

33 626,3

3.

Функционална област "Съпътстваща дейност" (Икономически и социален съвет)

1 585,0

4.

Функционална област "Мониторинг на фискалната политика" (Фискален съвет)

628,6

 

Всичко:

93 024,7

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Народното събрание, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

24 533,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

36 980,0

 

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.

(5) До 31 март 2022 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.

(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.

(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.

(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.

(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.

 

Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 200,0

1.

Неданъчни приходи

1 200,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

1.2.

Други приходи

1 160,0

II.

РАЗХОДИ

23 538,8

1.

Текущи разходи

22 614,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

20 130,8

2.

Капиталови разходи

924,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

924,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

22 338,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

22 338,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Функционална област "Контрол по изпълнението на бюджета и управлението на публичните средства и дейности"

23 538,8

 

Всичко:

23 538,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Сметната палата, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

3 258,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

3 318,0

 

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

9 538,6

1.

Текущи разходи

8 951,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

6 365,8

2.

Капиталови разходи

586,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

586,8

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

9 538,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

9 538,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Осъществяване на конституционните правомощия на президента на Република България"

9 538,6

 

Всичко:

9 538,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Администрацията на президента, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

3 122,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

3 122,8

 

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

135 362,2

1.

Неданъчни приходи

135 362,2

1.1.

Държавни такси

118 069,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

10 180,8

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 110,0

1.4.

Други приходи

6 002,4

II.

РАЗХОДИ

383 367,8

1.

Текущи разходи

369 870,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

166 243,3

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

128 562,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

89 792,0

1.2.1.1.

 - за "Български пощи" ЕАД

89 792,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

38 770,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

478,0

2.

Капиталови разходи

13 496,9

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

13 496,9

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

248 005,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

262 889,5

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

250,0

2.1.

 Получени трансфери (+)

250,0

2.1.1. 

 в т.ч. от Държавното обществено осигуряване

250,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-15 133,9

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-15 133,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"

14 734,8

2.

Политика в областта на управлението на средствата от ЕС

53,1

3.

Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България

33 860,1

4.

Политика в областта на правото на вероизповедание

39 069,9

5.

Политика в областта на архивното дело

8 134,0

6.

Политика в областта на регистрите

57 260,5

7.

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите

29 674,3

8.

Политика в областта на пощите

89 792,0

9.

Бюджетна програма "Администрация"

12 808,8

10.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

97 980,3

10.1.

Бюджетна програма "Други дейности и услуги"

16 334,2

10.2.

Бюджетна програма "Убежище и бежанци"

14 116,4

10.3.

Бюджетна програма "Безопасност по хранителната верига"

67 529,7

 

Всичко:

383 367,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерския съвет, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

212 037,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

232 098,5

 

(4) Одобрява разпределението на държавната субсидия за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

За източноправославното вероизповедание - на Българската православна църква - Българска патриаршия, в т. ч.:

31 000,0

1.1.

Рилски манастир

600,0

1.2.

Троянски манастир

200,0

1.3.

Бачковски манастир

200,0

 2.

За мюсюлманското вероизповедание - на Мюсюлманското изповедание

5 770,0

 3.

За задграничните епархии или митрополии в диоцеза и юрисдикцията на Българската православна църква - Българска патриаршия - на Българската източноправославна епархия в Западна и Средна Европа

800,0

 4.

За Българските православни църковни общини в чужбина

700,0

 5.

За Католическата църква в България

200,0

 6.

За протестантските вероизповедания в България

160,0

 7.

За Религиозната общност на евреите в България

70,0

 8.

За Арменската Апостолическа православна света църква

70,0

 

Всичко:

38 770,0

 

 Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

5 503,8

1.

Текущи разходи

5 283,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

4 743,8

2.

Капиталови разходи

220,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

220,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

5 503,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

5 503,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Върховенство на Конституцията"

5 503,8

 

Всичко:

5 503,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Конституционния съд, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

760,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

762,0

 

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

3 678,9

1.

Текущи разходи

3 607,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

2 517,9

2.

Капиталови разходи

71,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

71,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

3 678,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 678,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Защита правата на гражданите"

3 678,9

 

Всичко:

3 678,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Омбудсмана, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

1 159,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

1 159,1

 

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

186 231,9

1.

Неданъчни приходи

186 231,9

1.1.

Държавни такси

182 823,2

1.2.

Приходи и доходи от собственост

731,6

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 461,0

1.4.

Други приходи

1 216,1

II.

РАЗХОДИ

624 217,2

1.

Текущи разходи

564 003,7

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

419 336,4

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

4 123,4

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции

4 123,4

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 500,0

2.

Капиталови разходи

60 213,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

60 213,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

437 985,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

444 126,7

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-6 000,0

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-6 000,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-141,4

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-141,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси

39 751,5

 2.

Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи

487 527,1

 3.

Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма

51 347,3

 4.

Политика в областта на управлението на дълга

6 206,6

 5.

Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:

296,7

 5.1.

Бюджетна програма "Национален компенсационен жилищен фонд"

296,7

 6.

Бюджетна програма "Администрация"

39 088,0

 

Всичко:

624 217,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на финансите, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

216 000,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

215 740,0

 

 Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

46 732,3

1.

Неданъчни приходи

46 732,3

1.1.

Държавни такси

34 696,1

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 846,2

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

250,0

1.4.

Други приходи

3 940,0

II.

РАЗХОДИ

156 478,3

1.

Текущи разходи

141 968,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

38 495,5

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

1 000,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

1 000,0

 

в т.ч.

 

1.2.1.1.

Съюз на тракийските дружества в България (СТДБ)

200,0

1.2.1.1.1.

в т.ч. за Тракийски научен институт към СТДБ

100,0

2.

Капиталови разходи

8 237,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 237,0

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

6 273,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

109 746,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

115 433,3

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-5 687,3

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-5 687,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация

154 110,2

 2.

Политика в областта на публичната дипломация и публичните дейности в подкрепа на целите на външната политика

1 250,0

 3.

Политика в областта на подкрепата за българските общности и лицата с българско самосъзнание зад граница

1 118,1

 

Всичко:

156 478,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на външните работи, както следва:

 

 

Показатели

 

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

117 188,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

117 188,1

 

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 273,2 хил. лв., в т.ч. 1 073,2 хил. лв. по Актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за Механизма за бежанците в Турция между държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос, одобрени от Европейската комисия и представителите на правителствата на държавите членки на 18 юли 2018 г. (ратифицирани със закон - ДВ, бр. 101 от 2018 г.), и субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 1 000,0 хил. лв. Утвърдените средства не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.

(5) Утвърждава целеви средства в размер на 3 330,4 хил. лв. за националната вноска за 2022 г. за изпълнението на мерки за помощ, финансирани чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира.

 

Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

44 000,0

1.

Неданъчни приходи

44 000,0

1.1.

Държавни такси

40,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

24 300,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 080,0

1.4.

Други приходи

18 580,0

II.

РАЗХОДИ

1 882 425,8

1.

Текущи разходи

1 588 392,4

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 223 382,3

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

3 610,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

3 348,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

262,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Съюз на ветераните от войните в България

262,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 170,0

2.

Капиталови разходи

294 033,4

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

294 033,4

 

в т.ч.

 

 

 придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС

187 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

1 838 425,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 874 703,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-36 277,3

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-36 277,3

2.1.1.

- за държавните висши училища

-36 277,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на отбранителните способности

1 788 247,0

 2.

Политика в областта на съюзната и международната сигурност

94 178,8

 

Всичко:

1 882 425,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на отбраната, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

410 582,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

629 569,1

 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Военна академия "Георги Стойков Раковски"

9 588,0

 2.

Национален военен университет "Васил Левски"

15 335,0

 3.

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

7 563,8

 4.

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

3 790,5

 

Всичко:

36 277,3

 

(5) Преведени през 2019 г. от Министерството на отбраната по сметка на правителството на Съединените американски щати средства за изпълнение на международните договори във връзка с придобиването на нов тип боен самолет (ратифицирани със закон - ДВ, бр. 60 от 2019 г.) могат да се депозират и инвестират чрез сметки във Федералната резервна банка на Ню Йорк в полза на Министерството на отбраната въз основа на решение на Министерския съвет при условие за последваща ратификация. При необходимост Българската народна банка действа като агент на държавата въз основа на споразумение между Министерството на отбраната и Българската народна банка, сключено съгласно изискванията на чл. 43 от Закона за Българската народна банка.

 

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

222 000,0

1.

Неданъчни приходи

222 000,0

1.1.

Държавни такси

90 564,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

45 500,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

99 000,0

1.4.

Други приходи

-13 064,0

II.

РАЗХОДИ

2 060 180,0

1.

Текущи разходи

2 030 395,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 815 981,0

2.

Капиталови разходи

29 785,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

29 785,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

1 838 180,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 873 180,0

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-35 000,0

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-35 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред

1 208 753,9

 2.

Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси

288 055,8

 3.

Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации

350 963,7

 4.

Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи

212 406,6

 

Всичко:

2 060 180,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

280 062,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

238 963,0

 

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

6 000,0

1.

Неданъчни приходи

6 000,0

1.1.

Държавни такси

5 764,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

36,0

1.3.

Други приходи

200,0

II.

РАЗХОДИ

372 434,8

1.

Текущи разходи

363 457,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

276 144,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

20 690,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

20 690,0

2.

Капиталови разходи

8 977,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 977,7

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

366 434,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

366 434,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на правосъдието

130 606,4

 2.

Политика в областта на изпълнение на наказанията

229 528,2

 3.

Бюджетна програма "Администрация"

12 300,2

 

Всичко:

372 434,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

96 727,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

94 938,2

 

(4) Утвърждава целеви текущи разходи за предоставяне на държавна субсидия на политическите партии по чл. 25 от Закона за политическите партии в размер до 20 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат изразходвани за други цели.

 

Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

26 400,0

1.

Неданъчни приходи

26 400,0

1.1.

Държавни такси

23 550,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

50,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

6 000,0

1.4.

Други приходи

-3 200,0

II.

РАЗХОДИ

2 186 996,8

1.

Текущи разходи

2 177 876,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

184 589,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

14 424,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

9 054,6

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

5 369,4

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Сдружение "Съюз на инвалидите в България"

709,6

1.2.2.2.

Сдружение "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите"

282,9

1.2.2.3.

Сдружение "Съюз на слепите в България"

722,2

1.2.2.4.

Сдружение "Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения"

212,8

1.2.2.5.

Кооперативен съюз "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации"

478,4

1.2.2.6.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с увреден слух"

112,7

1.2.2.7.

Сдружение "Съюз на глухите в България"

372,6

1.2.2.8.

Сдружение "Българска асоциация "Диабет"

406,0

1.2.2.9.

Сдружение "Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение"

92,0

1.2.2.10.

Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България"

193,2

1.2.2.11.

Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания

312,8

1.2.2.12.

Сдружение "Център за психологически изследвания"

287,5

1.2.2.13.

Сдружение "Българска асоциация за невромускулни заболявания"

59,8

1.2.2.14.

Сдружение "Национална организация "Малки български хора"

52,9

1.2.2.15.

Сдружение "Асоциация на родители на деца с епилепсия"

59,8

1.2.2.16.

Сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"

236,9

1.2.2.17.

Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт"

51,8

1.2.2.18.

Сдружение "Национален алианс за социална отговорност"

230,0

1.2.2.19.

Кооперация "Национална потребителна кооперация на слепите в България"

113,9

1.2.2.20.

Сдружение "Българска асоциация за рекреация и туризъм"

51,8

1.2.2.21.

Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания"

59,8

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

1 941 675,0

2.

Капиталови разходи

9 120,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

9 120,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

2 160 596,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 156 596,8

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

4 000,0

2.1.

 Получени трансфери (+)

4 000,0

2.1.1.

- от Държавното обществено осигуряване

4 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Политика в областта на пазара на труда, свободното движение на работници и трудовата миграция

133 425,7

2.

Политика в областта на трудовите отношения

22 182,5

3.

Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността на жените и мъжете

281 778,7

4.

Политика в областта на хората с увреждания

1 003 918,7

5.

Политика в областта на социалното включване

729 820,7

6.

Политика в областта на жизненото равнище, демографското развитие и социалните инвестиции

1 132,6

7.

Бюджетна програма "Администрация"

14 737,9

 

Всичко:

2 186 996,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

2 101 618,6

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

2 101 628,6

 

(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат за увеличаване на числеността на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" до 200 щатни бройки за изпълнение на допълнително възложени функции.

 

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

37 500,0

1.

Неданъчни приходи

37 500,0

1.1.

Държавни такси

29 260,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

6 400,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

1.4.

Други приходи

-160,0

II.

РАЗХОДИ

825 600,4

1.

Текущи разходи

788 545,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

332 925,8

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

255 131,3

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

249 931,3

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

5 200,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Български Червен кръст

5 200,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

20 800,0

2.

Капиталови разходи

37 055,4

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

15 800,0

2.2.

Капиталови трансфери

21 255,4

 

в т.ч.

 

2.2.1.

Български Червен кръст

1 000,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

819 377,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

922 797,9

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-103 420,6

2.1.

 Получени трансфери (+)

3 150,0

2.1.1.

- от Държавното обществено осигуряване

3 150,0

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-106 570,6

2.1.1.

- за Националната здравноосигурителна каса

-106 570,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

31 276,9

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

-31 276,9

1.

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

-33 500,0

2.

Предоставена възмездна финансова помощ (нето)

2 223,1

2.1.

Възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)

2 223,1

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве

153 386,7

 2.

Политика в областта на диагностиката и лечението

604 450,2

 3.

Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия

37 179,2

 4.

Бюджетна програма "Администрация"

30 584,3

 

Всичко:

825 600,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

614 981,6

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

571 028,9

 

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения - търговски дружества, и на лечебни заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" за закупуване през 2022 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.

(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2022 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565".

 

Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

9 300,0

1.

Неданъчни приходи

9 300,0

1.1.

Държавни такси

875,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

7 918,7

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

35,0

1.4.

Други приходи

471,3

II.

РАЗХОДИ

861 174,9

1.

Текущи разходи

837 947,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

501 666,2

1.1.1.

 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

43 475,6

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

12 046,8

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

11 946,8

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

100,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Македонски научен институт

100,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

16,0

2.

Капиталови разходи

10 427,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 427,0

3.

Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина

12 800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

853 874,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 598 049,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-739 174,2

2.1.

 Получени трансфери (+)

 

2.2.

 Предоставени трансфери (-)

-739 174,2

2.2.1.

в т.ч. за Българската академия на науките

-119 860,4

2.2.2.

за държавните висши училища

-619 313,8

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-5 000,0

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-5 000,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

2 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

-2 000,0

1.

Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)

-2 000,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот

771 994,7

 2.

Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал

81 867,3

 3.

Бюджетна програма "Администрация"

7 312,9

 

Всичко:

861 174,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

358 060,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

371 193,7

 

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Българска академия на науките

119 860,4

 2.

Технически университет - София

64 015,6

 3.

Технически университет - Варна

15 799,3

 4.

Технически университет - Габрово

7 815,9

 5.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

22 195,5

 6.

Университет по хранителни технологии - Пловдив

8 403,6

 7.

Химикотехнологичен и металургичен университет - София

10 674,3

 8.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

8 527,3

 9.

Лесотехнически университет - София

10 217,2

 10.

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

19 965,8

 11.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

6 424,1

 12.

Университет за национално и световно стопанство - София

27 462,6

 13.

Икономически университет - Варна

12 025,9

 14.

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов

5 759,4

 15.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

91 714,5

 16.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

19 725,5

 17.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

35 580,4

 18.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

21 052,4

 19.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

15 009,3

 20.

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

19 531,2

 21.

Аграрен университет - Пловдив

9 834,9

 22.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

4 408,3

 23.

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

6 467,8

 24.

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София

6 519,3

 25.

Национална художествена академия - София

7 816,4

 26.

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

5 653,0

 27.

Висше училище по телекомуникации и пощи - София

3 327,6

 28.

Медицински университет - София

44 023,5

 29.

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

33 360,0

 30.

Медицински университет - Пловдив

29 832,8

 31.

Медицински университет - Плевен

13 856,6

 32.

Тракийски университет - Стара Загора

26 492,7

 33.

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

4 034,2

 34.

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

1 786,9

 

Всичко:

739 174,2

 

(5) В трансфера по ал. 4, т. 15 са включени средства в размер на 355,1 хил. лв. за осигуряване на дейността на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет "Св. Климент Охридски".

(6) Средства в размер на 43 580,1 хил. лв., разчетени в трансферите по ал. 4 по бюджетите на държавните висши училища като част от субсидията за издръжка на обучението над формираната по чл. 91, ал 1, т. 1 от Закона за висшето образование, се използват за осигуряване на достигнатия размер на заплата за най-ниската академична длъжност, определена при условията на чл. 92, ал. 1 от Закона за висшето образование, както и на други длъжности от академичния състав в държавните висши училища.

(7) В определените трансфери по ал. 4 за държавните висши училища по чл. 91 от Закона за висшето образование за държавните висши училища са разчетени допълнителни разходи за стипендии за студенти в размер на 5 500,0 хил. лв., считано от 1 януари 2022 г.

 

Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

33 000,0

1.

Неданъчни приходи

33 000,0

1.1.

Държавни такси

500,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

32 300,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 100,0

1.4.

Други приходи

-900,0

II.

РАЗХОДИ

344 491,8

1.

Текущи разходи

286 575,2

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

167 567,9

1.1.1.

 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

10 404,9

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

35 751,5

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

31 900,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

3 851,5

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Национален дарителски фонд "13 века България"

226,0

1.2.2.2.

Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа

412,0

1.2.2.3.

Съюз на народните читалища

86,0

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

666,6

2.

Капиталови разходи

57 916,6

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

57 916,6

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

311 491,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

307 891,8

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

3 600,0

2.1.

 Получени трансфери (+)

3 600,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство

39 871,1

 2.

Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование

295 807,3

 3.

Бюджетна програма "Администрация"

8 813,4

 

Всичко:

344 491,8

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на културата, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

194 344,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

194 344,7

 

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

41 299,3

1.

Неданъчни приходи

41 299,3

1.1.

Държавни такси

38 900,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

2 555,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 005,0

1.4.

Други приходи

-1 160,7

II.

РАЗХОДИ

134 871,9

1.

Текущи разходи

123 909,7

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

57 521,6

1.1.1.

 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

43 440,1

1.2.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

150,0

2.

Капиталови разходи

10 962,2

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 962,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

93 572,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

125 347,6

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-31 775,0

2.1.

 Получени трансфери (+)

6 000,0

2.1.1.

- от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

6 000,0

2.2.

 Предоставени трансфери (-)

-37 775,0

2.2.1.

в т.ч. за Българската академия на науките

-675,0

2.2.2.

 за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

-37 100,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда

68 509,4

 2.

Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост

23 616,3

 3.

Други бюджетни програми:

22 421,8

 3.1.

Бюджетна програма "Дейности по метеорология, хидрология и агрометеорология"

22 421,8

 4.

Бюджетна програма "Администрация"

20 324,4

 

Всичко:

134 871,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на околната среда и водите, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

97 609,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

76 316,8

 

Чл. 19. (1) Приема бюджета на Министерството на икономиката и индустрията за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

25 026,0

1.

Неданъчни приходи

25 026,0

1.1.

Държавни такси

18 815,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

5 204,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 629,0

1.4.

Други приходи

-1 622,0

II.

РАЗХОДИ

112 431,2

1.

Текущи разходи

105 862,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

45 165,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

12 040,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

10 000,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

2 040,0

 

в т.ч.

 

1.2.2.1.

Български институт за стандартизация

1 970,0

2.

Капиталови разходи

6 569,1

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

6 569,1

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

87 405,2

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

167 814,3

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-80 323,6

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-80 323,6

2.1.1.

- за Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири"

-79 508,4

2.1.2.

- за Държавното предприятие "Държавна петролна компания"

-815,2

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-85,5

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-85,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност

89 485,8

 2.

Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество

13 781,2

 3.

Бюджетна програма "Администрация"

9 164,2

 

Всичко:

112 431,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на икономиката и индустрията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

68 376,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

66 376,7

 

 

(4) Утвърждава целеви разходи за издръжка, в т.ч. разходи за съдебни обезщетения и разноски, общо в размер на 26 500,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели. 

 

Чл. 20. (1) Приема бюджета на Министерството на иновациите и растежа за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

28 023,0

1.

Текущи разходи

26 798,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

7 120,8

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

14 630,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

14 630,0

2.

Капиталови разходи

1 224,5

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 224,5

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

31 835,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

31 835,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

3 812,8

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

-3 812,8

1.

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)

-3 812,8

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика за развитието на инвестициите и иновациите в подкрепа на растежа на българската икономика

28 023,0

 

Всичко:

28 023,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на иновациите и растежа, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

20 882,4

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

20 882,4

 

Чл. 21. (1) Приема бюджета на Министерството на енергетиката за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

175 151,0

1.

Неданъчни приходи

175 151,0

1.1.

Държавни такси

2 642,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 300,0

1.3.

Други приходи

168 209,0

II.

РАЗХОДИ

74 443,0

1.

Текущи разходи

56 085,8

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

8 939,0

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

43 500,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

43 500,0

2.

Капиталови разходи

18 357,2

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

808,0

2.2.

Капиталови трансфери

17 549,2

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

-100 708,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-100 708,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие

68 871,5

 2.

Бюджетна програма "Администрация"

5 571,5

 

Всичко:

74 443,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на енергетиката, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

996 710,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

996 710,1

 

(4) Утвърждава целеви капиталови разходи общо в размер на 10 402,7 хил. лв. по Наредбата за организацията и контрола по изпълнението на Националния план за инвестиции за периода 2013 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 2014 г.; изм., бр. 4 от 2018 г.), които не могат да бъдат разходвани за други цели.

(5) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Министерството на енергетиката с 4 щатни бройки за изпълнение на допълнително възложени функции.

 

Чл. 22. (1) Приема бюджета на Министерството на туризма за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

4 470,7

1.

Неданъчни приходи

4 470,7

1.1.

Държавни такси

654,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 500,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

200,0

1.4.

Други приходи

2 116,7

II.

РАЗХОДИ

27 163,2

1.

Текущи разходи

26 996,2

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

4 706,5

2.

Капиталови разходи

167,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

167,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

22 692,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

22 692,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на устойчивото развитие на туризма

23 926,0

 2.

Бюджетна програма "Администрация"

3 237,2

 

Всичко:

27 163,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на туризма, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

61 300,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

88 353,7

 

(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Министерството на туризма с 20 щатни бройки за изпълнение на допълнително възложени функции.

 

Чл. 23. (1) Приема бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

837 243,0

1.

Неданъчни приходи

837 243,0

1.1.

Държавни такси

832 777,7

1.2.

Приходи и доходи от собственост

1 530,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 485,3

1.4.

Други приходи

1 450,0

II.

РАЗХОДИ

2 539 184,0

1.

Текущи разходи

1 402 090,6

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

77 589,1

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

540,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

540,0

2.

Капиталови разходи

1 137 093,4

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 137 093,4

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

1 701 941,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 718 212,8

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-16 271,8

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-16 271,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика за интегрирано развитие на регионите за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда

3 024,0

 2.

Политика за подобряване на инвестиционния процес, поддържане, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура

2 510 793,1

 3.

Бюджетна програма "Ефективна администрация и координация"

25 366,9

 

Всичко:

2 539 184,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

5 108 280,4

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

2 496 724,5

 

(4) Утвърждава целеви капиталови разходи за покупка на имот, собственост на "БСК-СББ", находящ се в град София, общо в размер на 7 210,8 хил. лв.

 

Чл. 24. (1) Приема бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

93 552,2

1.

Неданъчни приходи

93 552,2

1.1.

Държавни такси

21 560,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

60 070,2

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

890,0

1.4.

Други приходи

11 032,0

II.

РАЗХОДИ

153 382,9

1.

Текущи разходи

144 675,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

80 352,4

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

29 300,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

29 300,0

2.

Капиталови разходи

8 707,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 707,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

59 830,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

97 676,3

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-32 310,0

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-32 310,0

2.1.1.

- за Селскостопанската академия

-32 310,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-5 535,6

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-5 535,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на земеделието и селските райони

127 738,3

 2.

Политика в областта на рибарството и аквакултурите

6 724,2

 3.

Политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча

607,1

 4.

Бюджетна програма "Администрация"

18 313,3

 

Всичко:

153 382,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на земеделието, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

73 140,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

72 140,0

 

(4) Утвърждава средства в размер на 29 300,0 хил. лв. за извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на "Напоителни системи" - ЕАД, които са в рамките на текущите разходи по ал. 1 и не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

 

Чл. 25. (1) Приема бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

42 797,7

1.

Неданъчни приходи

42 797,7

1.1.

Държавни такси

24 060,7

1.2.

Приходи и доходи от собственост

807,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

4 169,0

1.4.

Други приходи

13 761,0

II.

РАЗХОДИ

751 117,0

1.

Текущи разходи

503 104,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

45 507,9

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

428 687,5

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

428 687,5

1.2.1.1.

 - за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

196 190,0

1.2.1.2.

 - за Национална компания "Железопътна инфраструктура"

232 497,5

2.

Капиталови разходи

248 012,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

9 616,0

2.2.

Капиталови трансфери

238 396,7

2.2.1.

 - за Национална компания "Железопътна инфраструктура"

128 916,7

2.2.2.

 - за "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

30 730,0

2.2.3.

 - за Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

78 750,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

708 319,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

823 696,4

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

32 532,1

2.1.

 Получени трансфери (+)

32 532,1

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-147 909,2

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-147 909,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на транспорта

724 551,9

 2.

Политика в областта на съобщенията и цифровата свързаност

952,4

 3.

Бюджетна програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"

25 612,7

 

Всичко:

751 117,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на транспорта и съобщенията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

811 230,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

805 071,7

 

(4) Утвърждава целеви средства за Националния борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт общо в размер на 757,7 хил. лв., от тях за персонал 421,0 хил. лв., за издръжка 236,7 хил. лв. и за капиталови разходи 100,0 хил. лв., които са в рамките на разходите по ал. 1 и не могат да бъдат разходвани за други цели. Средствата се разпределят по отделните видове транспорт, както следва:

1. въздушен транспорт - общо в размер на 357,2 хил. лв., от тях персонал 187,2 хил. лв., издръжка 100,0 хил. лв. и капиталови разходи 70,0 хил. лв.;

2. воден транспорт - общо в размер на 186,6 хил. лв., от тях персонал 116,9 хил. лв., издръжка 62,7 хил. лв. и капиталови разходи 7,0 хил. лв.;

3. железопътен транспорт - общо в размер на 213,9 хил. лв., от тях персонал 116,9 хил. лв., издръжка 74,0 хил. лв. и капиталови разходи 23,0 хил. лв.

 

Чл. 26. (1) Приема бюджета на Министерството на електронното управление за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

38 220,0

1.

Текущи разходи

34 531,2

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

18 189,4

2.

Капиталови разходи

3 688,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

3 688,8

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

38 220,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

38 852,2

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-632,2

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-632,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на електронното управление

38 220,0

 

Всичко:

38 220,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на електронното управление, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

20 530,6

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

19 830,6

 

(4) В разходите по ал. 1 са включени и разходите на Държавна агенция "Електронно управление" до нейното закриване и уреждането на свързаните със закриването правоотношения.

 

Чл. 27. (1) Приема бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

36 700,0

1.

Неданъчни приходи

36 700,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

36 893,0

1.2.

Други приходи

-193,0

II.

РАЗХОДИ

123 535,9

1.

Текущи разходи

108 085,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

17 664,2

1.1.1.

 в т.ч. Персонал без делегирани бюджети

5 390,8

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

73 436,8

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

180,0

1.2.2.

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

73 256,8

1.3.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

11 133,8

2.

Капиталови разходи

15 450,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

14 750,0

2.2.

Капиталови трансфери

700,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

86 835,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

84 586,1

2.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

2 400,0

2.1.

 Получени трансфери (+)

6 000,0

2.2.

 Предоставени трансфери (-)

-3 600,0

3.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-150,2

3.1.

 Предоставени трансфери (-)

-150,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

22 991,4

 2.

Политика в областта на спорта за високи постижения

73 138,5

 3.

Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

17 274,8

 4.

Политика в областта на усвояването и прилагането на добри международни практики за спорта

464,0

 5.

Политика в областта на младите хора

7 435,6

 6.

Бюджетна програма "Администрация"

2 231,6

 

Всичко:

123 535,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Министерството на младежта и спорта, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

98 035,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

97 985,1

 

Чл. 28. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Национална сигурност" за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

200,0

1.

Неданъчни приходи

200,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

33,6

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

166,4

II.

РАЗХОДИ

138 289,7

1.

Текущи разходи

130 989,7

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

123 822,2

2.

Капиталови разходи

7 300,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7 300,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

138 089,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

139 118,9

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-1 029,2

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-1 029,2

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на защитата на националната сигурност

138 289,7

 

Всичко:

138 289,7

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Държавната агенция "Национална сигурност", както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

28 102,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

26 133,1

 

Чл. 29. (1) Приема бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

4 461,3

1.

Текущи разходи

4 381,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

3 325,3

2.

Капиталови разходи

80,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

80,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

4 461,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

4 461,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Архив на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия"

4 461,3

 

Всичко:

4 461,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

1 060,3

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

1 056,0

 

Чл. 30. (1) Приема бюджета на Комисията за защита от дискриминация за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

3 288,1

1.

Текущи разходи

3 088,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

2 357,5

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

3 288,1

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 288,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Противодействие и защита на гражданите от дискриминация"

3 288,1

 

Всичко:

3 288,1

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за защита от дискриминация, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

920,2

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

909,6

 

Чл. 31. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

700,0

1.

Неданъчни приходи

700,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

700,0

II.

РАЗХОДИ

3 732,7

1.

Текущи разходи

3 302,7

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

2 688,8

2.

Капиталови разходи

430,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

430,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

3 032,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

3 032,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Защита на личните данни на физическите лица"

3 732,7

 

Всичко:

3 732,7

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

1 028,9

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

1 028,9

 

Чл. 32. (1) Приема бюджета на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

40,0

1.

Неданъчни приходи

40,0

1.1.

Глоби, санкции и наказателни лихви

40,0

II.

РАЗХОДИ

24 679,9

1.

Текущи разходи

22 959,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

18 294,2

2.

Капиталови разходи

1 720,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

1 720,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

24 639,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

24 639,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Осъществяване на превенция и противодействие на корупцията и публичност на имуществото на лицата, заемащи висши публични длъжности"

24 679,9

 

Всичко:

24 679,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

6 185,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

6 185,7

 

Чл. 33. (1) Приема бюджета на Националната служба за охрана за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

300,0

1.

Неданъчни приходи

300,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

300,0

II.

РАЗХОДИ

48 156,3

1.

Текущи разходи

47 356,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

43 400,3

2.

Капиталови разходи

800,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

47 856,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

47 856,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Осигуряване безопасността на охраняваните лица и обекти и предоставяне на специализиран транспорт"

48 156,3

 

Всичко:

48 156,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Националната служба за охрана, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

4 600,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

4 600,0

 

Чл. 34. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Разузнаване" за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

43 627,7

1.

Текущи разходи

42 677,7

2.

Капиталови разходи

950,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

950,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

43 627,7

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

43 627,7

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на информационно-аналитичното обезпечаване на държавното ръководство, подпомагащо процеса на вземане на решения с цел защита на националната сигурност и интересите на Република България

43 627,7

 

Всичко:

43 627,7

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Държавната агенция "Разузнаване", както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

11 586,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

12 492,0

 

Чл. 35. (1) Приема бюджета на Националния статистически институт за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

950,0

1.

Неданъчни приходи

950,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

950,0

II.

РАЗХОДИ

28 603,5

1.

Текущи разходи

25 119,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

21 478,0

2.

Капиталови разходи

3 484,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

3 484,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

27 653,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

28 153,5

2.

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)

-500,0

2.1.

 Предоставени трансфери (-)

-500,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Безпристрастна, обективна, навременна и точна информация за състоянието на Република България"

28 603,5

 

Всичко:

28 603,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Националния статистически институт, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

7 210,5

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

7 010,5

 

Чл. 36. (1) Приема бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

6 000,0

1.

Неданъчни приходи

6 000,0

1.1.

Държавни такси

4 000,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2 000,0

II.

РАЗХОДИ

5 971,6

1.

Текущи разходи

5 771,6

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

5 023,1

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

-28,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-28,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Защита на конкуренцията и контрол на законосъобразността при процедурите по възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии"

5 971,6

 

Всичко:

5 971,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за защита на конкуренцията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

1 293,5

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

928,5

 

Чл. 37. (1) Приема бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

51 110,0

1.

Неданъчни приходи

51 110,0

1.1.

Държавни такси

50 860,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

250,0

II.

РАЗХОДИ

18 577,9

1.

Текущи разходи

10 715,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

7 935,4

2.

Капиталови разходи

7 862,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

7 862,8

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

-32 532,1

1.

Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)

-32 532,1

1.1.

 Предоставени трансфери (-)

-32 532,1

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Електронни съобщения и пощенски услуги"

18 577,9

 

Всичко:

18 577,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за регулиране на съобщенията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

12 792,5

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

10 572,5

 

Чл. 38. (1) Приема бюджета на Съвета за електронни медии за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1 200,0

1.

Неданъчни приходи

1 200,0

1.1.

Държавни такси

1 200,0

II.

РАЗХОДИ

2 533,9

1.

Текущи разходи

2 453,9

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 833,5

2.

Капиталови разходи

80,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

80,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

1 333,9

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 333,9

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Регулиране на радио и телевизионния пазар"

2 533,9

 

Всичко:

2 533,9

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Съвета за електронни медии, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

694,4

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

694,4

 

Чл. 39. (1) Приема бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

11 000,0

1.

Неданъчни приходи

11 000,0

1.1.

Държавни такси

10 909,9

1.2.

Приходи и доходи от собственост

9,1

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

81,0

II.

РАЗХОДИ

80 007,4

1.

Текущи разходи

79 831,4

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

8 086,4

2.

Капиталови разходи

176,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

176,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

69 007,4

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

69 007,4

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Държавна регулация в енергетиката и ВиК сектора"

80 007,4

 

Всичко:

80 007,4

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за енергийно и водно регулиране, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

71 881,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

71 881,0

 

(4) Утвърждава целеви разходи за издръжка, в т.ч. разходи за съдебни обезщетения и разноски, общо в размер на 70 000,0 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели.

 

Чл. 40. (1) Приема бюджета на Агенцията за ядрено регулиране за 2022 г., както следва:

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

8 500,0

1.

Неданъчни приходи

8 500,0

1.1.

Държавни такси

8 500,0

II.

РАЗХОДИ

7 517,2

1.

Текущи разходи

7 347,2

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

3 956,8

2.

Капиталови разходи

170,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

170,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

-982,8

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-982,8

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България"

7 517,2

 

Всичко:

7 517,2

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Агенцията за ядрено регулиране, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

3 540,4

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

3 540,4

 

Чл. 41. (1) Приема бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

13 251,5

1.

Текущи разходи

12 451,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

10 376,6

2.

Капиталови разходи

800,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

800,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

13 251,5

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

13 251,5

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Защита на класифицираната информация"

13 251,5

 

Всичко:

13 251,5

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Държавната комисия по сигурността на информацията, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

2 534,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

2 643,9

 

 Чл. 42. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

2 050,0

1.

Неданъчни приходи

2 050,0

1.1.

Държавни такси

40,0

1.2.

Приходи и доходи от собственост

310,0

1.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

1 700,0

II.

РАЗХОДИ

67 791,3

1.

Текущи разходи

25 619,5

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

11 706,1

2.

Капиталови разходи

10 896,7

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

10 896,7

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

31 275,1

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

65 741,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

65 741,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на държавните резерви, военновременните запаси и задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (общо), в т.ч.:

67 791,3

 1.1.

Бюджетна програма "Държавни резерви и военновременни запаси"

51 656,2

 1.2.

Бюджетна програма "Запаси за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти"

16 135,1

 

Всичко:

67 791,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

24 300,1

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

24 300,1

 

(4) Размерът на показателите по ал. 3 може да бъде увеличен до размера на договорите, свързани с покупко-продажбата по поддържане и обновяване на държавния резерв. Председателят на агенцията уведомява министъра на финансите за извършените промени на показателите по ал. 3 по реда на чл. 112, ал. 2 и 8 от Закона за публичните финанси.

 

Чл. 43. (1) Приема бюджета на Комисията за финансов надзор за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

21 380,0

1.

Неданъчни приходи

21 380,0

1.1.

Държавни такси

18 380,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

3 000,0

II.

РАЗХОДИ

20 116,7

1.

Текущи разходи

19 225,1

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

13 579,0

2.

Капиталови разходи

891,6

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

891,6

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

-1 263,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

-1 263,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Регулация и надзор на небанковия финансов сектор"

20 116,7

 

Всичко:

20 116,7

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Комисията за финансов надзор, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

6 643,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

6 493,7

 

(4) Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на Комисията за финансов надзор с 10 щатни бройки за изпълнение на допълнително възложени функции.

 

Чл. 44. (1) Приема бюджета на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

2 127,6

1.

Текущи разходи

2 100,6

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 623,1

2.

Капиталови разходи

27,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

27,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

2 127,6

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

2 127,6

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Осъществяване на публичен надзор над регистрираните одитори"

2 127,6

 

Всичко:

2 127,6

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. oт Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

505,7

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

501,8

 

Чл. 45. (1) Приема бюджета на Централната избирателна комисия за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

8 132,0

1.

Текущи разходи

7 932,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

4 598,0

2.

Капиталови разходи

200,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

200,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

8 132,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

8 132,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Организиране и произвеждане на законосъобразни, честни и свободни избори и национални референдуми"

8 132,0

 

Всичко:

8 132,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Централната избирателна комисия, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

3 537,2

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

3 533,0

 

Чл. 46. (1) Приема бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

3 000,0

1.

Неданъчни приходи

3 000,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

2 246,7

1.2.

Други приходи

753,3

II.

РАЗХОДИ

521 199,0

1.

Текущи разходи

511 177,2

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

44 824,2

1.2.

Субсидии и други текущи трансфери

450 350,0

1.2.1.

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

450 350,0

2.

Капиталови разходи

10 021,8

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

8 000,0

2.2.

Капиталови трансфери

2 021,8

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

558 199,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

558 199,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

40 000,0

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

-40 000,0

1.

Предоставени кредити (нето)

-40 000,0

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Наименование на областта на политика/бюджетната програма

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика на Министерството на земеделието в областта на земеделието и селските райони

486 868,4

 2.

Политика на Министерството на земеделието в областта на рибарството и аквакултурите

393,6

 3.

Бюджетна програма "Администрация"

33 937,0

 

Всичко:

521 199,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Държавен фонд "Земеделие", както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

477 374,8

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

475 374,8

 

Чл. 47. (1) Приема бюджета на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

 

II.

РАЗХОДИ

1 791,3

1.

Текущи разходи

1 717,3

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

1 270,3

2.

Капиталови разходи

74,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

74,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

1 791,3

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

1 791,3

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по функционални области, както следва:

 

Наименование на функционалната област

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Функционална област "Наблюдение на процедурите по разрешаване, прилагане и използване на специални разузнавателни средства"

1 791,3

 

Всичко:

1 791,3

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

527,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

503,0

 

Чл. 48. (1) Приема бюджета на Държавната агенция "Технически операции" за 2022 г., както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

I.

ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

92,0

1.

Неданъчни приходи

92,0

1.1.

Приходи и доходи от собственост

85,0

1.2.

Глоби, санкции и наказателни лихви

5,0

1.3.

Други приходи

2,0

II.

РАЗХОДИ

70 841,0

1.

Текущи разходи

66 790,0

 

в т.ч.

 

1.1.

Персонал

62 521,0

2.

Капиталови разходи

4 051,0

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

4 051,0

III.

БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)

70 749,0

1.

Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)

70 749,0

IV.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)

 

V.

ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО

 

 

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Политика в областта на осигуряването и прилагането на специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване на обществения ред

70 841,0

 

Всичко:

70 841,0

 

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г. от Държавната агенция "Технически операции", както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

 1.

Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г.

10 400,0

 2.

Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г.

8 188,0

 

Чл. 49. Определя бюджетните взаимоотношения с централния бюджет за 2022 г. на Българското национално радио, Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция, както следва:

 

Показатели

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Българско национално радио

55 723,3

 

 в т.ч.

 

 

 - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

3 900,0

2.

Българска национална телевизия

80 553,5

 

 в т.ч.

 

 

 - по чл. 70, ал. 4, т. 2 от Закона за радиото и телевизията

6 100,0

3.

Българска телеграфна агенция

10 133,5

 

Чл. 50. (1) Приема субсидиите и другите текущи трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2022 г., както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

Столична община - вътрешноградски транспорт

15 000,0

2.

За превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони

55 000,0

3.

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

46 312,5

 

Всичко:

116 312,5

 

(2) Приема капиталовите трансфери за нефинансовите предприятия от централния бюджет за 2022 г, както следва:

 

Наименование

Сума

(хил. лв.)

 

1

2

1.

За изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация

10 000,0

2.

Национална компания "Железопътна инфраструктура"

11 083,3

3.

"БДЖ - Пътнически превози" ЕООД

18 270,0

4.

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

10 500,0

 

Всичко:

49 853,3

 

Чл. 51. Приема размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2022 г. под формата на субсидии по механизъм съгласно приложението и по видове: обща субсидия за делегираните от държавата дейности 4 889 285,9 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 379 000,0 хил. лв. и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 48 228,1 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 296 310,2 хил. лв. и по общини, както следва:

 

(хил. лв.)

Общини

Основни бюджетни взаимоотношения

от тях:

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности

трансфери за местни дейности 

Целева субсидия за капиталови разходи

обща изравнителна субсидия 

за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

1

2(3+4+5+6)

3

4

5

6

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

 

 

Банско

13 047,5

12 327,6

 

136,6

583,3

Белица

10 689,0

8 317,5

1 203,6

285,9

882,0

Благоевград

65 153,5

60 381,1

2 341,7

387,4

2 043,3

Гоце Делчев

32 609,0

29 122,2

2 525,2

142,8

818,8

Гърмен

16 570,8

13 750,4

1 777,5

165,3

877,6

Кресна

5 433,3

4 202,0

656,5

123,6

451,2

Петрич

38 689,6

32 696,9

2 871,5

476,5

2 644,7

Разлог

18 660,0

16 597,3

991,4

265,4

805,9

Сандански

36 414,9

30 697,1

2 807,0

468,2

2 442,6

Сатовча

14 894,1

12 180,0

1 713,3

166,2

834,6

Симитли

13 751,1

11 344,5

1 266,2

219,9

920,5

Струмяни

7 201,4

5 197,9

747,9

267,2

988,4

Хаджидимово

8 885,8

6 955,6

1 100,9

110,1

719,2

Якоруда

9 088,4

7 216,6

1 200,0

111,9

559,9

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

 

 

Айтос

22 985,8

18 811,3

2 834,7

176,8

1 163,0

Бургас

159 581,9

156 633,3

 

178,9

2 769,7

Камено

9 608,0

8 001,7

857,2

61,3

687,8

Карнобат

24 373,7

20 167,1

2 179,3

272,3

1 755,0

Малко Търново

5 709,6

4 170,3

573,0

141,7

824,6

Несебър

18 155,1

17 139,7

 

103,3

912,1

Поморие

19 022,0

17 836,5

 

129,1

1 056,4

Приморско

4 860,7

4 464,6

 

41,0

355,1

Руен

24 349,2

18 946,2

3 126,7

259,7

2 016,6

Созопол

9 427,7

8 446,6

 

144,2

836,9

Средец

16 174,8

13 018,9

1 242,5

252,0

1 661,4

Сунгурларе

13 582,4

10 597,7

1 477,2

182,1

1 325,4

Царево

7 001,8

6 263,2

 

75,8

662,8

ОБЛАСТ

ВАРНА

 

 

 

 

 

Аврен

6 479,1

5 520,6

 

115,0

843,5

Аксаково

14 822,8

12 290,4

955,7

258,2

1 318,5

Белослав

11 366,9

10 361,0

617,0

42,8

346,1

Бяла

3 883,4

3 549,6

 

33,3

300,5

Варна

223 384,4

219 141,0

 

259,1

3 984,3

Ветрино

4 843,6

3 602,5

495,0

125,0

621,1

Вълчи дол

10 572,9

8 453,6

908,4

167,9

1 043,0

Девня

6 218,6

5 828,4

 

79,0

311,2

Долни чифлик

18 295,6

15 019,9

2 114,8

175,0

985,9

Дългопол

12 515,2

9 861,6

1 604,5

143,0

906,1

Провадия

20 606,0

16 906,7

2 108,0

246,6

1 344,7

Суворово

8 418,1

6 904,9

820,0

108,8

584,4

ОБЛАСТ

ВЕЛИКО

ТЪРНОВО

 

 

 

 

 

Велико Търново

74 706,8

68 600,9

2 639,4

487,6

2 978,9

Горна Оряховица

31 030,6

26 915,6

2 936,0

116,5

1 062,5

Елена

12 294,3

8 412,5

1 186,5

581,4

2 113,9

Златарица

5 877,3

4 502,8

524,0

134,1

716,4

Лясковец

8 500,9

7 088,8

798,5

79,4

534,2

Павликени

19 440,9

16 220,2

1 829,8

181,1

1 209,8

Полски Тръмбеш

9 671,9

7 627,9

1 152,5

80,5

811,0

Свищов

24 370,8

20 125,8

3 037,8

119,0

1 088,2

Стражица

12 669,8

10 123,1

1 293,1

171,6

1 082,0

Сухиндол

4 012,1

3 196,0

421,8

41,9

352,4

ОБЛАСТ ВИДИН

 

 

 

 

 

Белоградчик

7 943,9

6 353,3

754,7

120,9

715,0

Бойница

3 387,4

2 673,4

336,7

50,1

327,2

Брегово

7 252,5

5 937,9

701,5

70,2

542,9

Видин

41 225,5

34 669,5

4 471,2

195,5

1 889,3

Грамада

2 319,0

1 506,6

374,9

48,2

389,3

Димово

8 244,3

6 152,9

930,2

139,4

1 021,8

Кула

5 140,2

3 926,9

563,7

87,4

562,2

Макреш

2 076,8

1 384,3

309,6

30,5

352,4

Ново село

4 099,2

3 354,7

436,5

24,7

283,3

Ружинци

5 655,5

4 367,7

694,3

64,3

529,2

Чупрене

3 993,7

3 004,6

479,1

56,1

453,9

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

 

 

 

Борован

6 155,0

4 813,8

835,1

73,1

433,0

Бяла Слатина

22 741,6

19 522,8

2 212,1

106,1

900,6

Враца

59 145,8

52 729,7

4 417,6

222,0

1 776,5

Козлодуй

17 819,1

17 388,9

 

26,0

404,2

Криводол

7 759,2

5 822,2

1 150,7

66,2

720,1

Мездра

18 227,7

14 667,3

1 836,1

242,2

1 482,1

Мизия

5 924,6

4 888,6

642,7

28,8

364,5

Оряхово

8 741,1

7 101,1

1 052,2

83,9

503,9

Роман

8 333,3

6 554,3

903,9

131,2

743,9

Хайредин

5 348,7

4 265,9

636,7

50,9

395,2

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

 

 

 

 

Габрово

44 696,8

36 348,5

3 248,8

728,6

4 370,9

Дряново

12 052,1

9 533,2

969,0

255,5

1 294,4

Севлиево

29 289,7

24 144,1

1 881,8

581,9

2 681,9

Трявна

10 146,2

6 858,4

1 060,1

726,7

1 501,0

ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

Балчик

14 115,7

12 629,2

 

252,4

1 234,1

Генерал

Тошево

12 218,6

8 997,6

1 306,6

249,0

1 665,4

Добрич

62 431,2

56 145,6

5 291,5

58,7

935,4

Добричка

20 972,2

14 671,2

2 783,4

506,0

3 011,6

Каварна

13 429,8

11 561,8

641,4

187,9

1 038,7

Крушари

5 631,1

4 052,1

623,7

144,7

810,6

Тервел

13 449,0

10 214,3

1 879,4

187,0

1 168,3

Шабла

4 919,1

3 724,4

409,1

124,9

660,7

ОБЛАСТ

КЪРДЖАЛИ

 

 

 

 

 

Ардино

11 971,1

7 903,3

1 612,8

396,9

2 058,1

Джебел

9 700,7

6 682,6

1 208,9

180,5

1 628,7

Кирково

19 479,1

13 377,4

2 748,1

415,7

2 937,9

Крумовград

21 153,9

15 325,0

2 121,8

516,8

3 190,3

Кърджали

62 475,3

51 690,4

5 790,9

490,4

4 503,6

Момчилград

14 653,2

10 724,6

1 687,8

293,0

1 947,8

Черноочене

9 807,2

6 550,7

1 166,8

301,1

1 788,6

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

 

 

 

 

Бобов дол

6 636,9

4 981,6

745,8

153,7

755,8

Бобошево

2 751,2

1 632,3

450,2

93,6

575,1

Дупница

30 094,5

26 121,3

2 626,6

191,9

1 154,7

Кочериново

5 032,0

3 541,0

744,4

110,8

635,8

Кюстендил

42 644,2

35 086,3

3 714,9

753,7

3 089,3

Невестино

3 649,1

2 063,6

490,4

180,4

914,7

Рила

3 233,1

2 490,6

379,5

42,5

320,5

Сапарева баня

5 205,2

4 268,8

528,3

65,8

342,3

Трекляно

2 627,8

1 226,0

426,9

207,5

767,4

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

 

 

 

 

Априлци

3 673,5

2 981,6

263,1

82,8

346,0

Летница

4 369,7

3 546,5

396,7

63,1

363,4

Ловеч

38 451,6

32 418,1

3 437,8

373,0

2 222,7

Луковит

17 738,5

14 969,0

1 850,3

119,4

799,8

Тетевен

18 133,1

15 178,9

1 877,0

169,5

907,7

Троян

22 904,1

18 759,1

1 929,8

465,7

1 749,5

Угърчин

7 316,9

5 523,1

913,1

126,0

754,7

Ябланица

7 896,9

6 340,8

701,6

160,9

693,6

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

 

 

 

Берковица

18 830,1

15 562,5

1 831,4

227,8

1 208,4

Бойчиновци

7 677,9

5 847,9

1 133,6

55,9

640,5

Брусарци

4 776,3

3 537,9

675,3

54,5

508,6

Вълчедръм

8 715,3

7 001,8

1 078,5

47,4

587,6

Вършец

6 881,8

5 437,5

737,8

92,5

614,0

Георги Дамяново

4 395,7

3 225,5

528,0

69,3

572,9

Лом

22 003,7

18 863,1

2 258,0

107,9

774,7

Медковец

4 115,2

3 147,8

632,4

26,9

308,1

Монтана

42 092,9

36 881,8

3 651,0

123,9

1 436,2

Чипровци

2 928,0

1 914,6

515,7

36,5

461,2

Якимово

3 614,6

2 508,5

728,8

44,9

332,4

ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

 

Батак

7 199,0

6 104,7

578,0

102,9

413,4

Белово

6 674,3

5 334,4

835,9

40,1

463,9

Брацигово

7 480,0

5 830,9

1 016,1

101,4

531,6

Велинград

31 656,1

27 959,6

2 491,7

100,5

1 104,3

Лесичово

5 801,4

4 465,8

745,8

87,9

501,9

Пазарджик

82 119,4

71 636,3

7 707,3

259,4

2 516,4

Панагюрище

16 122,0

13 499,1

1 809,8

103,2

709,9

Пещера

13 415,1

11 765,4

1 140,6

83,9

425,2

Ракитово

13 725,0

11 300,2

1 701,4

177,1

546,3

Септември

19 056,4

15 573,4

2 403,4

146,9

932,7

Стрелча

4 349,8

3 478,4

518,5

27,8

325,1

Сърница

5 117,3

4 190,7

547,3

72,5

306,8

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

 

 

 

 

Брезник

7 609,5

5 026,0

943,4

366,2

1 273,9

Земен

3 213,6

1 905,5

505,0

113,8

689,3

Ковачевци

3 215,4

1 967,9

275,0

277,7

694,8

Перник

61 465,5

54 494,5

4 758,0

275,5

1 937,5

Радомир

16 362,8

12 931,7

1 748,8

247,0

1 435,3

Трън

6 825,9

4 136,7

590,8

368,0

1 730,4

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

 

 

 

 

Белене

6 261,1

4 953,0

778,6

79,0

450,5

Гулянци

8 932,2

6 885,8

1 236,7

86,3

723,4

Долна Митрополия

13 517,4

10 165,4

2 132,6

148,5

1 070,9

Долни Дъбник

10 440,8

8 371,1

1 377,3

93,8

598,6

Искър

5 061,0

3 924,2

735,0

45,7

356,1

Левски

13 892,9

11 240,1

1 896,3

62,1

694,4

Никопол

7 062,3

5 325,3

973,2

65,0

698,8

Плевен

89 247,2

83 047,2

3 350,8

299,7

2 549,5

Пордим

7 257,1

5 842,0

816,4

74,9

523,8

Червен бряг

21 811,6

18 122,5

2 558,1

144,4

986,6

Кнежа

12 219,8

10 658,4

1 118,5

37,6

405,3

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

Асеновград

42 751,0

35 207,0

5 267,1

337,7

1 939,2

Брезово

7 550,2

5 596,9

878,8

149,5

925,0

Калояново

9 248,9

7 116,3

1 198,1

101,9

832,6

Карлово

38 755,2

32 629,4

3 915,6

307,4

1 902,8

Кричим

5 840,4

4 912,7

728,1

9,7

189,9

Лъки

3 806,7

2 610,3

420,4

168,6

607,4

"Марица"

21 048,5

18 124,3

1 740,4

102,4

1 081,4

Перущица

4 908,9

4 091,6

577,4

30,8

209,1

Пловдив

245 072,8

235 969,8

5 277,6

149,8

3 675,6

Първомай

20 709,0

17 085,2

2 269,4

189,8

1 164,6

Раковски

20 557,7

18 059,0

1 752,6

86,8

659,3

"Родопи"

18 650,9

15 130,7

2 069,1

191,5

1 259,6

Садово

12 780,2

10 899,5

1 132,2

64,0

684,5

Стамболийски

13 669,5

11 422,4

1 779,5

42,5

425,1

Съединение

6 712,0

5 108,8

921,7

70,1

611,4

Хисаря

9 281,8

7 739,5

878,4

54,7

609,2

Куклен

5 294,9

4 224,2

318,8

176,6

575,3

Сопот

8 046,7

7 061,6

679,3

30,1

275,7

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

 

 

 

 

Завет

7 738,7

6 066,0

1 062,2

90,6

519,9

Исперих

22 099,9

19 079,0

1 780,2

133,6

1 107,1

Кубрат

14 948,8

12 080,6

1 727,5

181,0

959,7

Лозница

8 964,8

6 984,1

910,9

177,7

892,1

Разград

45 081,0

40 643,6

2 729,8

221,9

1 485,7

Самуил

9 928,6

8 168,4

941,4

110,1

708,7

Цар Калоян

4 660,7

3 604,3

721,1

46,9

288,4

ОБЛАСТ РУСЕ

 

 

 

 

 

Борово

5 334,3

4 081,8

655,2

101,2

496,1

Бяла

9 176,8

7 367,9

967,8

146,4

694,7

Ветово

9 186,6

7 225,4

1 216,8

139,9

604,5

Две могили

7 886,4

6 047,0

915,0

159,3

765,1

Иваново

5 832,7

3 497,0

1 086,4

260,5

988,8

Русе

107 708,3

97 480,0

7 515,3

282,6

2 430,4

Сливо поле

7 881,9

5 901,7

1 113,9

142,7

723,6

Ценово

4 343,1

3 078,7

606,6

104,8

553,0

ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

 

 

 

Алфатар

4 435,7

3 513,6

423,9

73,3

424,9

Главиница

9 925,4

7 467,9

1 274,0

134,2

1 049,3

Дулово

24 170,6

19 939,0

2 802,0

140,7

1 288,9

Кайнарджа

8 666,2

6 961,4

861,2

132,3

711,3

Силистра

42 638,6

37 329,0

3 699,3

226,9

1 383,4

Ситово

5 732,0

4 269,5

683,9

129,7

648,9

Тутракан

12 763,8

10 403,5

1 462,3

127,8

770,2

ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

 

 

 

 

Котел

16 387,2

12 310,3

2 392,6

307,8

1 376,5

Нова Загора

28 847,0

24 213,7

2 539,7

240,7

1 852,9

Сливен

96 105,0

85 376,8

6 223,3

668,2

3 836,7

Твърдица

18 155,1

15 160,9

1 809,4

206,6

978,2

ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

 

 

 

 

Баните

4 688,6

2 924,3

597,9

264,1

902,3

Борино

3 200,2

2 248,9

428,6

120,1

402,6

Девин

10 231,5

7 975,2

1 039,3

288,8

928,2

Доспат

8 479,1

6 947,0

865,3

121,2

545,6

Златоград

10 715,6

8 674,6

1 188,6

199,5

652,9

Мадан

11 264,2

8 110,8

1 117,8

402,8

1 632,8

Неделино

6 121,7

4 402,4

782,7

155,7

780,9

Рудозем

10 231,6

8 096,5

1 050,1

190,0

895,0

Смолян

38 260,5

32 302,8

1 981,9

816,8

3 159,0

Чепеларе

6 613,2

5 614,3

 

257,5

741,4

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

766 655,0

750 144,9

 

986,7

15 523,4

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 

 

 

 

 

Антон

1 976,3

1 407,9

318,9

60,0

189,5

Божурище

7 390,0

6 340,9

532,1

70,2

446,8

Ботевград

27 983,0

23 681,7

2 390,7

394,7

1 515,9

Годеч

5 065,3

3 118,6

651,8

286,4

1 008,5

Горна Малина

7 074,5

5 199,4

957,9

160,5

756,7

Долна баня

7 231,2

6 429,0

559,6

33,1

209,5

Драгоман

5 869,4

3 761,0

619,1

295,0

1 194,3

Елин Пелин

17 849,4

16 426,4

 

271,0

1 152,0

Етрополе

12 254,6

10 322,0

970,2

215,9

746,5

Златица

5 003,2

4 711,6

 

49,4

242,2

Ихтиман

15 858,6

12 462,8

1 871,7

325,4

1 198,7

Копривщица

3 046,0

2 674,2

131,6

50,3

189,9

Костенец

10 601,0

8 726,3

1 146,9

161,9

565,9

Костинброд

13 655,3

11 125,8

1 458,5

207,4

863,6

Мирково

2 439,1

1 696,3

277,4

98,2

367,2

Пирдоп

6 257,2

5 385,9

514,9

91,8

264,6

Правец

11 506,3

9 090,5

767,3

429,0

1 219,5

Самоков

29 011,8

25 345,8

1 827,1

272,7

1 566,2

Своге

16 085,7

11 366,2

2 116,8

557,3

2 045,4

Сливница

7 694,4

6 156,6

863,2

128,4

546,2

Чавдар

1 732,2

1 381,3

149,4

40,6

160,9

Челопеч

2 525,9

2 227,7

89,9

43,4

164,9

ОБЛАСТ СТАРА

ЗАГОРА

 

 

 

 

 

Братя Даскалови

7 801,1

5 489,5

1 081,0

135,5

1 095,1

Гурково

5 114,4

4 017,4

619,7

45,0

432,3

Гълъбово

9 522,1

8 874,8

 

64,2

583,1

Казанлък

56 598,0

49 930,4

4 802,0

196,6

1 669,0

Мъглиж

10 553,2

8 726,0

904,7

136,1

786,4

Николаево

6 002,8

4 878,1

751,2

46,7

326,8

Опан

3 157,9

2 094,4

397,7

63,6

602,2

Павел баня

13 134,1

10 950,5

1 465,1

61,8

656,7

Раднево

14 574,9

12 046,5

1 201,6

157,3

1 169,5

Стара Загора

115 023,3

104 411,4

6 102,1

474,9

4 034,9

Чирпан

19 146,2

15 806,6

2 048,4

175,7

1 115,5

ОБЛАСТ

ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

Антоново

7 172,8

4 138,0

945,8

371,3

1 717,7

Омуртаг

15 926,8

11 312,6

2 293,2

377,3

1 943,7

Опака

4 884,6

3 655,3

719,2

80,3

429,8

Попово

23 657,0

19 336,4

1 875,1

438,8

2 006,7

Търговище

47 725,5

40 425,9

3 754,3

577,8

2 967,5

ОБЛАСТ ХАСКОВО

 

 

 

 

 

Димитровград

33 121,4

28 042,7

3 158,0

215,6

1 705,1

Ивайловград

8 246,0

5 193,0

1 018,3

342,4

1 692,3

Любимец

8 883,9

7 157,8

1 045,4

70,1

610,6

Маджарово

3 483,0

2 145,4

445,7

115,4

776,5

Минерални бани

5 166,6

3 806,9

582,7

96,2

680,8

Свиленград

20 012,2

17 142,1

1 462,0

178,5

1 229,6

Симеоновград

8 140,6

6 401,8

1 210,1

36,9

491,8

Стамболово

6 850,4

4 730,1

777,4

156,8

1 186,1

Тополовград

10 542,6

8 288,9

1 237,4

105,5

910,8

Харманли

18 502,1

14 797,8

2 169,2

187,9

1 347,2

Хасково

67 188,8

60 970,5

3 544,6

244,5

2 429,2

ОБЛАСТ ШУМЕН

 

 

 

 

 

Велики Преслав

9 545,0

7 450,4

1 265,2

133,6

695,8

Венец

6 467,9

4 690,3

901,0

140,6

736,0

Върбица

9 178,5

6 806,8

1 446,4

105,3

820,0

Каолиново

10 729,3

8 205,5

1 565,0

116,6

842,2

Каспичан

7 564,7

6 066,2

855,0

88,6

554,9

Никола Козлево

7 230,2

5 692,5

887,7

76,1

573,9

Нови пазар

18 158,3

15 496,6

1 623,7

167,2

870,8

Смядово

8 633,7

7 235,2

818,4

56,2

523,9

Хитрино

5 534,9

3 333,4

918,7

209,9

1 072,9

Шумен

76 032,3

68 371,7

5 107,6

338,7

2 214,3

ОБЛАСТ ЯМБОЛ

 

 

 

 

 

Болярово

7 603,2

5 815,4

686,8

122,8

978,2

Елхово

13 489,4

10 681,5

1 578,9

141,0

1 088,0

Стралджа

12 464,2

9 686,2

1 481,0

142,2

1 154,8

"Тунджа"

17 117,3

12 424,9

2 326,8

257,9

2 107,7

Ямбол

55 556,0

51 686,5

3 087,8

37,6

744,1

ВСИЧКО:

5 612 824,2

4 889 285,9

379 000,0

48 228,1

296 310,2

 

 

Чл. 52. Определя стойностните показатели на общините за делегираните от държавата дейности, както следва:

 

 

(хил. лв.)

Общини

Разходи за делегирани от държавата дейности

в т.ч.

Общинска администрация

 

в т.ч. за:

Отбрана и сигурност

Образование

Здравеопазване

Социални услуги

Култура

Икономически дейности и услуги

кметове и кметски

наместници

служители в общинска администрация

1(2+3+4+5+6+7+8)

2

2b

3

4

5

6

7

8

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банско

12 327,6

984,4

191,7

792,7

149,1

8 237,1

368,7

1 982,4

605,9

 

Белица

8 317,5

965,3

270,4

694,9

129,5

6 207,5

182,4

622,4

210,4

 

Благоевград

60 381,1

3 728,7

548,0

3 180,7

374,9

42 759,8

5 284,9

6 028,5

2 204,3

 

Гоце Делчев

29 122,2

1 652,1

271,2

1 380,9

199,0

21 198,8

1 372,2

4 220,0

480,1

 

Гърмен

13 750,4

1 269,7

366,2

903,5

119,3

11 401,3

266,6

507,9

185,6

 

Кресна

4 202,0

704,5

151,6

552,9

141,4

2 192,3

420,9

668,7

74,2

 

Петрич

32 696,9

3 162,2

879,5

2 282,7

215,2

26 301,9

1 109,2

1 413,5

494,9

 

Разлог

16 597,3

1 241,6

223,7

1 017,9

151,2

11 522,3

476,3

2 723,3

482,6

 

Сандански

30 697,1

2 282,4

704,1

1 578,3

217,5

22 883,0

1 828,8

2 722,0

763,4

 

Сатовча

12 180,0

1 285,2

342,4

942,8

160,6

9 579,2

789,0

143,3

222,7

 

Симитли

11 344,5

1 164,0

327,8

836,2

157,9

6 530,9

301,0

2 980,4

210,3

 

Струмяни

5 197,9

801,8

248,4

553,4

161,7

2 363,8

127,2

1 594,9

148,5

 

Хаджидимово

6 955,6

1 011,2

308,6

702,6

142,9

5 365,6

145,3

154,5

136,1

 

Якоруда

7 216,6

928,7

214,7

714,0

161,6

5 314,3

138,2

562,4

111,4

 

ОБЛАСТ БУРГАС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айтос

18 811,3

1 766,7

388,1

1 378,6

184,8

14 748,6

427,7

1 386,5

297,0

 

Бургас

156 633,3

7 753,1

280,4

7 472,7

580,4

129 094,1

8 764,6

7 457,3

2 983,8

 

Камено

8 001,7

1 049,1

290,3

758,8

188,4

4 113,9

127,9

2 250,2

272,2

 

Карнобат

20 167,1

1 734,1

579,0

1 155,1

202,1

13 858,7

490,1

3 424,3

457,8

 

Малко

Търново

4 170,3

667,3

188,2

479,1

169,8

1 461,2

52,3

1 636,9

182,8

 

Несебър

17 139,7

1 437,3

289,5

1 147,8

233,8

14 210,8

634,3

351,3

272,2

 

Поморие

17 836,5

1 592,6

386,3

1 206,3

181,1

12 890,2

428,4

2 236,9

507,3

 

Приморско

4 464,6

743,9

158,0

585,9

137,8

2 484,0

118,0

832,4

148,5

 

Руен

18 946,2

2 296,6

880,4

1 416,2

150,3

15 734,9

228,3

301,0

235,1

 

Созопол

8 446,6

1 076,7

284,9

791,8

191,0

5 703,9

177,6

927,5

369,9

 

Средец

13 018,9

1 262,8

463,8

799,0

195,8

8 344,8

364,0

2 407,0

444,5

 

Сунгурларе

10 597,7

1 291,5

507,7

783,8

179,0

7 110,1

203,3

1 467,3

346,5

 

Царево

6 263,2

932,1

264,8

667,3

158,2

4 688,2

181,6

105,1

198,0

 

ОБЛАСТ

ВАРНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аврен

5 520,6

976,5

346,2

630,3

150,2

3 960,0

75,5

148,1

210,3

 

Аксаково

12 290,4

1 444,4

451,1

993,3

176,8

9 132,9

355,7

896,0

284,6

 

Белослав

10 361,0

849,4

123,2

726,2

170,5

6 213,3

359,0

129,0

173,2

2 466,6

Бяла

3 549,6

614,2

127,0

487,2

124,5

1 934,9

41,3

711,0

123,7

 

Варна

219 141,0

13 900,3

429,2

13 471,1

1 333,8

166 384,7

18 524,0

14 181,2

4 817,0

 

Ветрино

3 602,5

779,5

223,7

555,8

162,3

2 150,3

36,7

238,6

235,1

 

Вълчи дол

8 453,6

1 103,3

418,3

685,0

147,5

5 158,4

112,6

1 659,6

272,2

 

Девня

5 828,4

772,6

89,5

683,1

138,6

3 894,0

187,0

565,2

271,0

 

Долни

чифлик

15 019,9

1 351,9

366,2

985,7

170,3

10 120,0

243,7

2 775,2

358,8

 

Дългопол

9 861,6

1 223,2

368,9

854,3

170,1

7 628,6

164,0

329,2

346,5

 

Провадия

16 906,7

1 575,6

493,1

1 082,5

182,9

11 971,6

365,6

1 908,4

902,6

 

Суворово

6 904,9

814,3

192,7

621,6

140,9

5 168,7

156,7

500,6

123,7

 

ОБЛАСТ

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велико

Търново

68 600,9

3 462,6

725,2

2 737,4

333,4

43 444,6

5 192,5

11 222,2

4 945,6

 

Горна

Оряховица

26 915,6

2 087,5

334,3

1 753,2

197,3

17 899,6

1 684,7

4 229,8

816,7

 

Елена

8 412,5

1 001,9

316,0

685,9

185,2

5 215,1

439,5

1 093,6

477,2

 

Златарица

4 502,8

745,0

222,8

522,2

152,3

2 677,7

81,2

735,2

111,4

 

Лясковец

7 088,8

954,2

169,0

785,2

138,4

4 952,6

434,2

312,4

297,0

 

Павликени

16 220,2

1 522,9

439,2

1 083,7

162,6

10 294,1

842,8

2 530,9

866,9

 

Полски Тръмбеш

7 627,9

1 152,4

344,2

808,2

146,0

5 324,8

111,8

583,6

309,3

 

Свищов

20 125,8

1 738,1

371,7

1 366,4

235,5

12 979,8

525,9

3 650,4

996,1

 

Стражица

10 123,1

1 233,3

421,9

811,4

188,0

6 843,4

197,3

1 289,9

371,2

 

Сухиндол

3 196,0

595,3

137,0

458,3

142,1

1 149,4

139,9

1 057,9

111,4

 

ОБЛАСТ

ВИДИН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белоградчик

6 353,3

860,0

268,6

591,4

160,9

3 096,6

116,7

1 679,8

439,3

 

Бойница

2 673,4

545,8

137,0

408,8

145,1

551,4

11,1

1 321,0

99,0

 

Брегово

5 937,9

732,9

194,6

538,3

154,2

1 323,5

154,2

3 350,4

222,7

 

Видин

34 669,5

3 071,7

674,1

2 397,6

266,1

23 157,6

1 308,2

4 974,0

1 891,9

 

Грамада

1 506,6

585,8

153,4

432,4

120,1

611,3

42,6

47,8

99,0

 

Димово

6 152,9

956,2

384,6

571,6

153,3

3 323,3

121,1

1 339,2

259,8

 

Кула

3 926,9

700,8

186,3

514,5

152,9

1 541,6

43,2

1 302,8

185,6

 

Макреш

1 384,3

572,0

155,3

416,7

117,5

504,5

11,2

43,0

136,1

 

Ново село

3 354,7

593,1

133,3

459,8

143,4

1 159,3

22,7

1 287,7

148,5

 

Ружинци

4 367,7

703,2

199,0

504,2

165,3

2 919,1

77,7

378,7

123,7

 

Чупрене

3 004,6

611,8

176,3

435,5

153,3

1 001,4

21,8

1 104,9

111,4

 

ОБЛАСТ ВРАЦА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борован

4 813,8

696,9

139,7

557,2

173,4

3 074,1

117,8

603,1

148,5

 

Бяла Слатина

19 522,8

1 459,1

347,0

1 112,1

202,7

13 854,5

766,7

2 744,9

494,9

 

Враца

52 729,7

3 142,8

503,2

2 639,6

315,0

38 403,3

3 221,1

5 174,8

2 472,7

 

Козлодуй

17 388,9

1 145,6

155,1

990,5

212,4

11 830,0

579,6

3 361,5

259,8

 

Криводол

5 822,2

959,1

318,7

640,4

122,3

4 186,2

125,6

181,5

247,5

 

Мездра

14 667,3

1 535,6

541,6

994,0

207,3

10 166,8

367,9

1 907,1

482,6

 

Мизия

4 888,6

744,4

148,0

596,4

163,6

3 107,8

103,3

596,3

173,2

 

Оряхово

7 101,1

909,1

181,8

727,3

188,4

5 173,8

320,3

286,8

222,7

 

Роман

6 554,3

797,7

230,9

566,8

175,1

3 438,7

107,1

1 813,0

222,7

 

Хайредин

4 265,9

682,7

156,2

526,5

149,2

2 227,5

59,2

1 011,2

136,1

 

ОБЛАСТ ГАБРОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габрово

36 348,5

2 815,8

516,1

2 299,7

300,2

21 854,9

2 861,4

4 771,3

3 744,9

 

Дряново

9 533,2

847,5

176,3

671,2

164,5

3 241,1

534,5

4 199,2

546,4

 

Севлиево

24 144,1

2 039,4

590,9

1 448,5

271,3

14 938,0

708,5

5 303,0

883,9

 

Трявна

6 858,4

903,7

164,4

739,3

155,7

3 477,9

119,7

1 426,3

775,1

 

ОБЛАСТ

ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балчик

12 629,2

1 426,0

404,5

1 021,5

176,6

9 262,4

247,3

873,5

643,4

 

Генерал Тошево

8 997,6

1 535,3

670,4

864,9

180,8

5 778,6

480,7

344,1

678,1

 

Добрич

56 145,6

3 036,5

68,5

2 968,0

297,9

39 414,2

4 593,7

6 648,1

2 155,2

 

Добричка

14 671,2

2 448,7

1 313,4

1 135,3

195,5

9 009,1

222,4

2 213,9

581,6

 

Каварна

11 561,8

1 245,5

386,3

859,2

184,1

6 711,2

656,2

2 244,3

520,5

 

Крушари

4 052,1

935,7

327,9

607,8

144,8

2 095,2

38,9

651,9

185,6

 

Тервел

10 214,3

1 716,5

528,8

1 187,7

176,7

7 017,6

412,2

520,1

371,2

 

Шабла

3 724,4

799,7

270,3

529,4

150,0

1 931,9

248,1

310,1

284,6

 

ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ардино

7 903,3

2 127,8

836,5

1 291,3

139,5

4 209,8

97,3

982,4

346,5

 

Джебел

6 682,6

2 082,4

821,0

1 261,4

139,8

3 835,5

120,2

282,0

222,7

 

Кирково

13 377,4

2 951,0

1 306,9

1 644,1

188,7

9 280,8

178,2

531,2

247,5

 

Крумовград

15 325,0

3 017,5

1 383,7

1 633,8

177,8

9 913,1

257,0

1 774,0

185,6

 

Кърджали

51 690,4

5 560,5

1 994,7

3 565,8

305,9

38 842,2

1 661,2

3 500,6

1 820,0

 

Момчилград

10 724,6

2 350,7

826,6

1 524,1

149,7

6 465,2

513,3

1 109,6

136,1

 

Черноочене

6 550,7

1 603,2

726,0

877,2

133,2

4 130,6

68,3

479,3

136,1

 

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бобов дол

4 981,6

962,1

326,1

636,0

143,7

2 326,6

85,0

1 105,4

358,8

 

Бобошево

1 632,3

665,0

206,4

458,6

110,7

672,5

13,4

71,7

99,0

 

Дупница

26 121,3

2 057,5

316,0

1 741,5

219,5

19 873,1

1 580,0

1 896,3

494,9

 

Кочериново

3 541,0

684,1

188,2

495,9

111,9

1 649,6

57,9

901,4

136,1

 

Кюстендил

35 086,3

3 603,1

1 004,6

2 598,5

313,7

22 024,3

999,7

5 509,6

2 635,9

 

Невестино

2 063,6

701,6

262,1

439,5

147,7

981,2

26,2

95,5

111,4

 

Рила

2 490,6

593,1

120,6

472,5

147,0

908,6

22,2

720,7

99,0

 

Сапарева баня

4 268,8

738,3

123,4

614,9

127,3

2 904,9

292,3

119,4

86,6

 

Трекляно

1 226,0

645,9

252,1

393,8

102,4

359,0

1,5

43,0

74,2

 

ОБЛАСТ

ЛОВЕЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Априлци

2 981,6

574,5

104,0

470,5

153,3

1 360,9

24,6

695,1

173,2

 

Летница

3 546,5

661,5

112,5

549,0

159,8

1 874,6

84,5

605,2

160,9

 

Ловеч

32 418,1

2 490,9

674,1

1 816,8

346,1

19 299,8

2 098,8

5 986,1

2 196,4

 

Луковит

14 969,0

1 246,3

288,7

957,6

216,8

11 034,7

569,8

1 616,8

284,6

 

Тетевен

15 178,9

1 318,3

307,8

1 010,5

217,0

11 001,9

635,4

1 526,6

479,7

 

Троян

18 759,1

1 747,3

462,0

1 285,3

211,4

12 880,5

1 134,7

1 842,1

943,1

 

Угърчин

5 523,1

807,1

233,8

573,3

153,4

3 497,7

146,4

732,9

185,6

 

Ябланица

6 340,8

778,3

200,9

577,4

120,5

5 007,7

157,9

90,8

185,6

 

ОБЛАСТ МОНТАНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берковица

15 562,5

1 224,4

267,5

956,9

179,1

8 367,1

827,6

4 729,2

235,1

 

Бойчиновци

5 847,9

944,5

296,8

647,7

158,1

3 395,4

181,9

883,4

284,6

 

Брусарци

3 537,9

728,3

200,9

527,4

145,6

2 308,3

89,7

105,1

160,9

 

Вълчедръм

7 001,8

913,5

253,0

660,5

156,8

4 789,5

170,6

785,8

185,6

 

Вършец

5 437,5

793,9

165,3

628,6

148,9

3 792,0

114,2

440,0

148,5

 

Георги Дамяново

3 225,5

685,1

239,4

445,7

135,1

1 040,7

12,6

1 203,5

148,5

 

Лом

18 863,1

1 457,5

232,8

1 224,7

189,3

11 132,6

748,2

4 939,5

396,0

 

Медковец

3 147,8

627,6

128,8

498,8

128,9

2 056,7

91,7

106,8

136,1

 

Монтана

36 881,8

2 453,3

478,6

1 974,7

426,2

24 507,7

2 851,2

4 960,1

1 683,3

 

Чипровци

1 914,6

695,2

204,5

490,7

131,7

640,0

35,3

90,8

321,6

 

Якимово

2 508,5

630,9

123,4

507,5

150,7

1 508,8

39,8

66,9

111,4

 

ОБЛАСТ

ПАЗАРДЖИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Батак

6 104,7

691,2

105,1

586,1

141,6

2 713,9

73,4

2 056,4

428,2

 

Белово

5 334,4

851,0

196,4

654,6

173,6

3 225,9

83,4

753,0

247,5

 

Брацигово

5 830,9

845,9

176,4

669,5

133,8

3 091,2

156,9

1 405,1

198,0

 

Велинград

27 959,6

1 893,7

430,1

1 463,6

201,4

21 339,4

494,7

3 367,1

663,3

 

Лесичово

4 465,8

727,1

181,0

546,1

135,4

1 821,5

39,8

1 568,8

173,2

 

Пазарджик

71 636,3

4 219,1

755,4

3 463,7

346,5

52 272,8

1 798,3

10 366,0

2 633,6

 

Панагюрище

13 499,1

1 345,4

235,5

1 109,9

196,3

9 563,0

387,5

1 224,2

782,7

 

Пещера

11 765,4

1 190,1

117,7

1 072,4

165,7

8 391,1

383,7

1 449,2

185,6

 

Ракитово

11 300,2

987,6

114,1

873,5

157,0

8 701,6

314,1

966,7

173,2

 

Септември

15 573,4

1 506,5

352,5

1 154,0

172,8

11 860,9

359,9

1 097,7

575,6

 

Стрелча

3 478,4

659,3

120,6

538,7

166,1

2 121,6

92,4

271,6

167,4

 

Сърница

4 190,7

649,4

100,5

548,9

111,1

3 009,1

45,7

338,3

37,1

 

ОБЛАСТ ПЕРНИК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брезник

5 026,0

954,9

385,5

569,4

162,7

2 686,4

70,1

832,9

319,0

 

Земен

1 905,5

675,4

227,4

448,0

122,0

843,4

33,1

95,5

136,1

 

Ковачевци

1 967,9

596,1

178,1

418,0

145,3

395,0

5,5

640,4

185,6

 

Перник

54 494,5

3 429,4

577,2

2 852,2

296,4

41 180,5

2 772,2

4 513,4

2 302,6

 

Радомир

12 931,7

1 491,8

546,0

945,8

185,7

7 258,1

255,4

3 320,0

420,7

 

Трън

4 136,7

802,7

301,4

501,3

127,2

1 777,9

77,2

1 141,4

210,3

 

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белене

4 953,0

813,8

138,8

675,0

174,8

3 158,1

171,4

399,8

235,1

 

Гулянци

6 885,8

1 006,7

269,4

737,3

160,2

4 878,8

234,2

358,4

247,5

 

Долна Митрополия

10 165,4

1 347,1

386,3

960,8

214,1

7 197,2

245,9

802,3

358,8

 

Долни

Дъбник

8 371,1

1 023,1

196,3

826,8

192,2

6 351,2

140,7

478,3

185,6

 

Искър

3 924,2

729,0

123,4

605,6

127,2

2 688,9

103,6

114,6

160,9

 

Левски

11 240,1

1 311,0

311,4

999,6

195,1

7 265,2

773,8

1 212,4

482,6

 

Никопол

5 325,3

985,5

304,1

681,4

164,2

2 780,5

49,0

999,6

346,5

 

Плевен

83 047,2

4 465,9

571,7

3 894,2

377,0

60 484,0

7 236,5

6 384,0

4 099,8

 

Пордим

5 842,0

756,0

192,7

563,3

123,2

3 600,4

54,4

1 159,5

148,5

 

Червен бряг

18 122,5

1 599,4

351,6

1 247,8

227,6

13 525,8

1 033,1

1 365,4

371,2

 

Кнежа

10 658,4

930,2

121,4

808,8

166,1

8 353,3

783,5

215,0

210,3

 

ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Асеновград

35 207,0

2 920,0

476,7

2 443,3

256,7

26 706,9

1 335,0

3 325,1

663,3

 

Брезово

5 596,9

895,8

324,2

571,6

128,5

3 397,3

50,3

939,4

185,6

 

Калояново

7 116,3

1 043,8

326,9

716,9

155,4

4 360,5

157,5

1 250,6

148,5

 

Карлово

32 629,4

2 509,1

602,8

1 906,3

296,8

22 685,2

1 335,4

4 848,5

954,4

 

Кричим

4 912,7

723,8

54,9

668,9

155,1

3 494,3

170,3

319,7

49,5

 

Лъки

2 610,3

647,5

178,1

469,4

160,4

929,6

35,1

738,7

99,0

 

"Марица"

18 124,3

1 777,1

507,0

1 270,1

236,5

14 558,8

523,5

372,6

655,8

 

Перущица

4 091,6

605,0

54,9

550,1

140,2

2 889,1

149,6

66,9

240,8

 

Пловдив

235 969,8

14 050,6

365,4

13 685,2

1 502,1

173 281,0

18 658,8

21 704,3

6 773,0

 

Първомай

17 085,2

1 559,6

387,2

1 172,4

201,7

12 898,9

424,2

1 567,7

433,1

 

Раковски

18 059,0

1 383,4

199,0

1 184,4

144,7

14 731,2

750,3

839,1

210,3

 

"Родопи"

15 130,7

1 825,3

509,6

1 315,7

154,0

11 664,5

645,6

482,5

358,8

 

Садово

10 899,5

1 133,9

299,5

834,4

121,0

8 292,8

215,9

975,0

160,9

 

Стамболийски

11 422,4

1 207,7

164,4

1 043,3

155,7

8 453,5

759,2

648,3

198,0

 

Съединение

5 108,8

902,8

221,0

681,8

188,0

3 373,8

166,2

267,7

210,3

 

Хисаря

7 739,5

1 008,1

261,1

747,0

161,2

4 935,8

131,5

895,5

607,4

 

Куклен

4 224,2

762,3

137,0

625,3

121,7

3 004,7

155,3

81,2

99,0

 

Сопот

7 061,6

799,5

82,1

717,4

161,5

4 532,9

452,2

887,1

228,4

 

ОБЛАСТ РАЗГРАД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завет

6 066,0

1 020,8

205,4

815,4

155,1

4 346,1

135,2

124,2

284,6

 

Исперих

19 079,0

1 887,1

548,9

1 338,2

200,5

12 950,3

908,4

2 159,6

973,1

 

Кубрат

12 080,6

1 465,0

389,0

1 076,0

130,0

7 702,4

688,4

1 575,1

519,7

 

Лозница

6 984,1

1 156,5

371,7

784,8

140,0

4 506,7

72,0

849,1

259,8

 

Разград

40 643,6

2 754,3

510,5

2 243,8

290,0

26 924,2

2 130,9

6 225,9

2 318,3

 

Самуил

8 168,4

1 082,1

340,7

741,4

149,5

3 083,2

79,3

3 576,3

198,0

 

Цар Калоян

3 604,3

728,8

98,6

630,2

121,7

1 972,1

61,9

583,7

136,1

 

ОБЛАСТ РУСЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борово

4 081,8

748,5

174,5

574,0

134,9

1 223,6

54,9

1 721,9

198,0

 

Бяла

7 367,9

1 065,1

251,2

813,9

176,7

4 827,6

132,8

915,8

249,9

 

Ветово

7 225,4

1 019,9

171,6

848,3

147,3

5 322,8

229,8

258,1

247,5

 

Две могили

6 047,0

941,6

264,9

676,7

155,8

3 807,1

118,9

813,3

210,3

 

Иваново

3 497,0

937,0

290,4

646,6

129,8

1 784,8

41,9

306,5

297,0

 

Русе

97 480,0

5 487,5

363,5

5 124,0

440,6

64 369,6

7 649,0

16 233,1

3 300,2

 

Сливо поле

5 901,7

1 035,6

270,3

765,3

131,3

3 799,7

127,4

560,2

247,5

 

Ценово

3 078,7

763,3

209,2

554,1

122,1

1 598,3

42,9

317,0

235,1

 

ОБЛАСТ

СИЛИСТРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алфатар

3 513,6

645,0

163,4

481,6

155,5

954,3

29,6

1 543,6

185,6

 

Главиница

7 467,9

1 301,7

497,7

804,0

152,5

4 290,3

101,3

1 164,3

457,8

 

Дулово

19 939,0

2 067,8

629,3

1 438,5

162,0

14 420,8

389,5

2 240,1

658,8

 

Кайнарджа

6 961,4

814,3

240,2

574,1

153,3

4 869,5

67,7

895,7

160,9

 

Силистра

37 329,0

2 424,7

404,6

2 020,1

314,2

21 299,9

2 953,4

8 241,8

2 095,0

 

Ситово

4 269,5

839,1

254,8

584,3

122,7

2 958,1

47,4

129,0

173,2

 

Тутракан

10 403,5

1 206,3

301,4

904,9

201,8

6 698,2

188,1

1 338,3

770,8

 

ОБЛАСТ СЛИВЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котел

12 310,3

1 585,5

476,7

1 108,8

165,7

8 571,0

171,5

1 060,8

755,8

 

Нова Загора

24 213,7

2 186,4

650,3

1 536,1

223,1

17 382,1

1 032,1

2 306,5

1 083,5

 

Сливен

85 376,8

4 747,6

955,5

3 792,1

399,7

61 691,6

5 108,1

10 254,8

3 175,0

 

Твърдица

15 160,9

1 101,8

229,2

872,6

148,7

9 517,5

320,5

3 862,1

210,3

 

ОБЛАСТ СМОЛЯН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баните

2 924,3

761,4

250,1

511,3

118,9

1 674,2

23,9

209,8

136,1

 

Борино

2 248,9

629,4

122,4

507,0

138,0

1 315,2

19,5

47,8

99,0

 

Девин

7 975,2

1 075,8

310,5

765,3

173,4

5 979,3

169,3

329,9

247,5

 

Доспат

6 947,0

877,0

208,2

668,8

120,4

5 297,7

94,9

433,3

123,7

 

Златоград

8 674,6

968,0

201,8

766,2

143,1

5 973,5

528,8

863,2

198,0

 

Мадан

8 110,8

1 200,9

439,2

761,7

140,3

5 596,4

139,3

848,3

185,6

 

Неделино

4 402,4

892,2

303,3

588,9

132,8

2 382,2

99,5

697,7

198,0

 

Рудозем

8 096,5

1 057,8

357,0

700,8

183,3

5 892,7

109,2

630,8

222,7

 

Смолян

32 302,8

2 320,4

809,1

1 511,3

287,9

19 751,7

909,2

6 524,6

2 509,0

 

Чепеларе

5 614,3

832,6

229,2

603,4

146,8

3 958,2

156,1

322,6

198,0

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

750 144,9

44 754,6

2 030,0

42 724,6

8 317,8

586 899,4

44 375,7

51 934,5

13 862,9

 

ОБЛАСТ СОФИЙСКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антон

1 407,9

486,4

54,9

431,5

112,1

733,5

14,9

23,9

37,1

 

Божурище

6 340,9

767,4

158,9

608,5

136,8

4 838,7

224,7

175,3

198,0

 

Ботевград

23 681,7

1 624,2

281,2

1 343,0

175,5

16 859,5

1 919,0

2 389,3

714,2

 

Годеч

3 118,6

740,2

202,8

537,4

123,9

1 963,1

80,6

124,2

86,6

 

Горна

Малина

5 199,4

831,2

283,1

548,1

125,6

3 577,5

115,0

364,5

185,6

 

Долна баня

6 429,0

609,9

71,2

538,7

143,4

3 017,8

175,7

2 408,0

74,2

 

Драгоман

3 761,0

793,4

262,1

531,3

174,5

1 445,5

181,6

1 005,1

160,9

 

Елин Пелин

16 426,4

1 430,5

419,1

1 011,4

190,1

13 076,2

536,3

723,1

470,2

 

Етрополе

10 322,0

960,3

192,6

767,7

185,1

7 381,4

638,6

812,6

344,0

 

Златица

4 711,6

671,7

104,0

567,7

129,3

3 314,3

93,2

367,0

136,1

 

Ихтиман

12 462,8

1 253,4

320,4

933,0

169,1

9 667,6

282,2

867,8

222,7

 

Копривщица

2 674,2

508,0

54,9

453,1

114,0

1 484,5

25,3

33,4

509,0

 

Костенец

8 726,3

918,2

158,8

759,4

138,6

6 874,9

267,5

205,4

321,7

 

Костинброд

11 125,8

1 100,8

238,3

862,5

196,3

8 156,9

414,9

1 046,6

210,3

 

Мирково

1 696,3

568,8

120,6

448,2

134,8

844,6

18,5

43,0

86,6

 

Пирдоп

5 385,9

712,4

77,6

634,8

127,8

3 602,6

155,5

688,6

99,0

 

Правец

9 090,5

865,5

240,2

625,3

162,8

6 060,0

201,5

1 381,0

419,7

 

Самоков

25 345,8

1 944,0

506,0

1 438,0

219,9

18 344,0

558,5

3 343,7

935,7

 

Своге

11 366,2

1 531,7

572,7

959,0

166,1

7 032,5

246,1

2 018,6

371,2

 

Сливница

6 156,6

866,5

209,1

657,4

141,9

4 506,4

133,8

322,4

185,6

 

Чавдар

1 381,3

475,7

54,9

420,8

127,5

704,6

17,3

19,1

37,1

 

Челопеч

2 227,7

485,1

54,9

430,2

124,9

1 425,4

86,6

19,1

86,6

 

ОБЛАСТ СТАРА

ЗАГОРА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братя Даскалови

5 489,5

1 045,6

445,8

599,8

138,3

3 785,8

83,5

213,6

222,7

 

Гурково

4 017,4

710,2

145,3

564,9

133,1

2 875,5

110,8

76,4

111,4

 

Гълъбово

8 874,8

1 004,1

244,8

759,3

133,1

6 191,1

149,3

1 186,8

210,4

 

Казанлък

49 930,4

3 115,2

487,7

2 627,5

280,1

34 054,5

3 661,7

7 311,0

1 507,9

 

Мъглиж

8 726,0

1 037,4

283,1

754,3

174,6

6 915,3

226,7

186,4

185,6

 

Николаево

4 878,1

670,4

118,7

551,7

139,5

3 692,0

109,6

142,9

123,7

 

Опан

2 094,4

702,9

253,9

449,0

109,9

1 042,7

14,0

76,4

148,5

 

Павел баня

10 950,5

1 208,4

308,8

899,6

165,5

8 153,5

650,7

524,9

247,5

 

Раднево

12 046,5

1 386,2

430,1

956,1

197,9

8 567,5

383,4

1 081,9

429,6

 

Стара Загора

104 411,4

5 945,8

1 001,8

4 944,0

460,8

72 134,2

9 190,7

13 458,8

3 221,1

 

Чирпан

15 806,6

1 394,3

359,8

1 034,5

246,2

11 960,5

726,1

964,1

515,4

 

ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антоново

4 138,0

1 160,9

557,9

603,0

161,4

2 379,0

53,5

148,1

235,1

 

Омуртаг

11 312,6

2 130,9

835,6

1 295,3

135,2

7 548,7

621,4

307,2

569,2

 

Опака

3 655,3

770,8

164,5

606,3

144,7

2 224,6

56,5

347,3

111,4

 

Попово

19 336,4

1 954,8

700,6

1 254,2

206,1

12 847,0

351,7

3 061,2

915,6

 

Търговище

40 425,9

3 499,3

1 059,6

2 439,7

267,4

27 528,1

2 867,6

4 202,0

2 061,5

 

ОБЛАСТ

ХАСКОВО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитровград

28 042,7

2 526,2

533,4

1 992,8

236,0

20 910,7

875,3

2 776,8

717,7

 

Ивайловград

5 193,0

1 051,4

422,0

629,4

145,7

3 136,3

87,0

661,2

111,4

 

Любимец

7 157,8

864,6

176,3

688,3

146,6

5 315,4

570,9

124,2

136,1

 

Маджарово

2 145,4

742,6

245,7

496,9

136,2

1 140,8

23,8

52,5

49,5

 

Минерални бани

3 806,9

898,7

271,2

627,5

114,6

2 444,8

41,9

195,5

111,4

 

Свиленград

17 142,1

1 420,2

330,5

1 089,7

231,1

11 901,5

1 007,2

2 233,3

348,8

 

Симеоновград

6 401,8

895,9

192,6

703,3

120,0

4 459,1

320,7

408,1

198,0

 

Стамболово

4 730,1

1 440,8

572,6

868,2

130,8

2 763,1

56,6

215,1

123,7

 

Тополовград

8 288,9

1 034,4

330,5

703,9

176,8

5 096,0

112,8

1 584,3

284,6

 

Харманли

14 797,8

1 691,2

462,1

1 229,1

183,1

10 765,6

382,1

1 371,1

404,7

 

Хасково

60 970,5

3 965,1

778,1

3 187,0

334,5

46 806,8

2 179,9

5 418,7

2 265,5

 

ОБЛАСТ ШУМЕН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велики Преслав

7 450,4

1 121,9

277,6

844,3

158,3

4 411,6

384,2

704,1

670,3

 

Венец

4 690,3

1 134,8

325,1

809,7

114,8

2 953,2

63,3

251,0

173,2

 

Върбица

6 806,8

1 215,1

381,7

833,4

149,3

5 068,6

128,6

133,8

111,4

 

Каолиново

8 205,5

1 447,2

381,7

1 065,5

155,6

6 209,2

129,2

152,9

111,4

 

Каспичан

6 066,2

865,2

215,6

649,6

158,8

3 725,5

141,7

927,5

247,5

 

Никола Козлево

5 692,5

936,3

265,8

670,5

149,4

4 228,3

82,2

86,0

210,3

 

Нови пазар

15 496,6

1 346,5

322,3

1 024,2

178,9

10 125,2

501,8

3 034,9

309,3

 

Смядово

7 235,2

817,8

222,0

595,8

159,6

3 024,4

105,8

2 917,2

210,4

 

Хитрино

3 333,4

1 268,3

467,6

800,7

124,7

1 567,4

31,7

143,3

198,0

 

Шумен

68 371,7

3 665,3

548,9

3 116,4

330,4

46 033,3

6 223,3

8 254,1

3 865,3

 

ОБЛАСТ

ЯМБОЛ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Болярово

5 815,4

857,3

370,9

486,4

175,3

1 615,0

42,6

2 952,0

173,2

 

Елхово

10 681,5

1 244,6

386,3

858,3

188,8

7 329,7

209,3

1 271,3

437,8

 

Стралджа

9 686,2

1 187,0

422,9

764,1

163,4

6 333,2

216,6

1 390,0

396,0

 

"Тунджа"

12 424,9

1 910,7

911,5

999,2

212,5

7 849,6

345,0

1 302,8

804,3

 

Ямбол

51 686,5

2 716,1

63,9

2 652,2

277,1

38 147,0

2 858,1

5 827,9

1 860,3

 

ВСИЧКО:

4 889 285,9

434 333,5

93 251,5

341 082,0

57 907,1

3 450 550,3

246 751,4

533 666,5

163 610,5

2 466,6

 

Чл. 53. Разчетите за финансиране на капиталовите разходи на общините, одобрени с решение на общинския съвет, се представят в Министерството на финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите, и се публикуват на интернет страниците на общините.

 

Чл. 54. (1) Годишният размер на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините се разпределя по тримесечия, както следва:

1. първо тримесечие - 30 на сто;

2. второ тримесечие - 25 на сто;

3. трето тримесечие - 20 на сто;

4. четвърто тримесечие - 25 на сто.

(2) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец, въз основа на заявки на общините, при условията и реда, определени от министъра на финансите по чл. 53.

(3) Общата изравнителна субсидия по чл. 51 се предоставя на общините до 20 януари в размер до 50 на сто. Останалата сума от субсидията по

чл. 51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от април до декември.

(4) Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 20 януари в размер до 75 на сто. Останалата сума от субсидията по чл. 51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-о число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември.

(5) Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се предоставя ежемесечно до 5-о число на текущия месец в размер една трета от тримесечното разпределение по ал. 1.

(6) При предоставянето на субсидията за делегираните от държавата дейности по ал. 1 и 5 след 1 април 2022 г. се изчислява разликата между полагащите се средства съгласно ал. 1 и 5 и чл. 51 и предоставените до 31 март 2022 г. средства. Когато разликата е положителна, средствата се предоставят на общините, а когато е отрицателна, същите се прихващат от подлежащите на предоставяне средства за същия вид трансфер.

 

Чл. 55. (1) Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост по механизъм, определен с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г.

(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.

 

Чл. 56. (1) Утвърждава допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември 2022 г. на бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси, както следва:

 

Наименование

Сума
(хил. лв.)

 

1

2

1.

Българска академия на науките

2 800,0

2.

Българска телеграфна агенция

20,0

3.

Българска национална телевизия

10 000,0

4.

Българско национално радио

2 000,0

5.

Държавни висши училища

16 892,3

 

А) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на образованието и науката

16 664,3

5.1.

Технически университет - София

860,3

5.2.

Технически университет - Варна

60,0

5.3.

Технически университет - Габрово

60,0

5.4.

Русенски университет "Ангел Кънчев"

145,0

5.5.

Университет по хранителни технологии - Пловдив

115,0

5.6.

Химикотехнологичен и металургичен университет - София

300,0

5.7.

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

300,0

5.8.

Лесотехнически университет - София

300,0

5.9.

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София

246,0

5.10.

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София

239,0

5.11.

Университет за национално и световно стопанство - София

934,0

5.12.

Икономически университет - Варна

100,0

5.13.

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов

205,0

5.14.

Софийски университет "Св. Климент Охридски"

4 500,0

5.15.

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

400,0

5.16.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

230,0

5.17.

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

730,0

5.18.

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

80,0

5.19.

Национална спортна академия "Васил Левски" - София

700,0

5.20.

Аграрен университет - Пловдив

115,0

5.21.

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив

35,0

5.22.

Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София

58,0

5.23.

Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София

350,0

5.24.

Национална художествена академия - София

130,0

5.25.

Университет по библиотекознание и информационни технологии - София

42,0

5.26.

Висше училище по телекомуникации и пощи - София

65,0

5.27.

Медицински университет - София

2 385,0

5.28.

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

1 500,0

5.29.

Медицински университет - Пловдив

780,0

5.30.

Медицински университет - Плевен

90,0

5.31.

Тракийски университет - Стара Загора

400,0

5.32.

Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

125,0

5.33.

Висше строително училище "Любен Каравелов" - София

85,0

 

Б) Държавни висши училища, финансирани от Министерството на отбраната

228,0

5.34.

Военна академия "Георги Стойков Раковски"

18,0

5.35.

Национален военен университет "Васил Левски"

130,0

5.36.

Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров"

70,0

5.37.

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

10,0

 

Всичко:

31 712,3

 

(2) Сумите за съответните бюджетни организации по ал. 1 могат да бъдат увеличени с акт на Министерския съвет, като общият размер на увеличенията не може да надвишава 20 на сто от сумата по ал. 1 за съответната бюджетна организация.

(3) Министерският съвет може да извършва компенсирани промени в сумите по ал. 1, когато очакваният размер на задълженията към доставчиците на съответната бюджетна организация е по-малък от съответната сума по ал. 1.

(4) В обхвата на задълженията по ал. 1 - 3 се включват всички задължения към доставчици, които подлежат на плащане и отчитане по съответните бюджети на бюджетните организации по ал. 1, с изключение на задълженията по финансов лизинг, търговски лизинг и други форми на дълг, за доставки на активи, отчетени като бюджетни разходи.

 

Чл. 57. (1) В 10-дневен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. в "Държавен вестник" бюджетните организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет, публикуват на интернет страницата си утвърдените им бюджети, както и програмните формати на бюджетите си при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет са отговорни и контролират процеса по публикуване от второстепенните им разпоредители с бюджет на информация или на документи на интернет страницата им, когато това е предвидено в този закон или в Закона за публичните финанси.

 

Чл. 58. Утвърждава обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна по чл. 209, ал. 7 от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер на 1 млрд. лв.

 

Чл. 59. Определя до 100 млн. лв. общ размер на сумата, подлежаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола съгласно чл. 47б от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

Чл. 60. Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител, за 2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март - 650 лв.;

2. от 1 април - 710 лв.

 

Чл. 61. Базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на лицата по чл. 212, ал. 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по чл. 177, ал. 2 и чл. 180, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, по чл. 22 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, по чл. 71, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Национална сигурност", по чл. 64, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана и по чл. 64, ал. 2 от Закона за Държавна агенция "Разузнаване" е 380 лв. от 1 януари 2022 г.

 

Чл. 62. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март - 510 лв.;

2. от 1 април - 610 лв.

(2) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март - 410 лв.;

2. от 1 април - 510 лв.

(3) Средномесечният доход по чл. 4а, ал. 2, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март - от 410,01 лв. до 510 лв. включително;

2. от 1 април - от 510,01 лв. до 610 лв. включително.

(4) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца от 1 януари до 31 март 2022 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, т. 1, е, както следва:

1. за семейство с едно дете - 40 лв.;

2. за семейство с две деца - 90 лв.;

3. за семейство с три деца - 135 лв.;

4. за семейство с четири деца - 145 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

(5) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца от 1 април 2022 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на дохода по ал. 2, т. 2, е, както следва:

1. за семейство с едно дете - 50 лв.;

2. за семейство с две деца - 110 лв.;

3. за семейство с три деца - 165 лв.;

4. за семейство с четири деца - 175 лв., като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лв.

(6) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно ал. 3 е:

1. от 1 януари до 31 март 2022 г. - 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 4;

2. от 1 април 2022 г. - 80 на сто от размера на помощта, определен в ал. 5.

(7) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 2 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща:

1. от 1 януари до 31 март 2022 г. - в размера по ал. 4, т. 1;

2. от 1 април 2022 г. - в размера по ал. 5, т. 1.

(8) Размерът на месечната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 7, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца е 75 лв.

(9) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 150 лв.

(10) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е, както следва:

1. за първо дете - 250 лв.;

2. за второ дете - 600 лв.;

3. за трето дете - 300 лв.;

4. за четвърто и всяко следващо дете - 200 лв.

(11) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на двегодишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 100 лв.

(12) Размерът на еднократната помощ при осиновяване на дете по чл. 6б, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца се определя и изплаща в размера по ал. 10, т. 1.

(13) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 200 лв.

(14) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 1200 лв. за всяко дете.

(15) Размерът на еднократната помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение, по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е 2880 лв.

(16) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за родители (осиновители), семейства на роднини или близки и доброволни приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания, за 2022 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 930 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 450 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.

(17) Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за професионални приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания, за 2022 г. е, както следва:

1. за дете с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 490 лв.;

2. за дете с определени от 70 до 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 420 лв.;

3. за дете с определени от 50 до 70 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност - 350 лв.

(18) Размерът на месечната помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по чл. 8е, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2022 г. е:

1. от 1 януари до 31 март - 115 лв.;

2. от 1 април - 150 лв.

(19) Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2022 - 2023 година е 300 лв.

(20) Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2022 - 2023 година е 300 лв.

(21) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2022 г. е 340 лв.

 

Чл. 63. Максималният размер на държавните парични награди по чл. 3, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията е, както следва:

1. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - до 700 лв.;

2. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 2 - до 700 лв.;

3. за наградата по чл. 3, ал. 1, т. 3 - до 5000 лв.

 

Чл. 64. Размерът на държавната субсидия за един получен действителен глас по чл. 26, ал. 1 от Закона за политическите партии за 2022 г. е 8 лв.

 

Чл. 65. Максималният размер на присъдената издръжка, която се изплаща от държавата по чл. 152, ал. 1 от Семейния кодекс, за 2022 г. е 90 лв.

 

Чл. 66. Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2022 г. е в размер на 4,5 млрд. лв.

 

Чл. 67. Максималният размер на държавния дълг към края на 2022 г. не може да надвишава 35,5 млрд. лв.

 

Чл. 68. (1) Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината по реда на Закона за държавния дълг, е 7,3 млрд. лв.

(2) В рамките на ограничението по ал. 1 Министерският съвет може да поема външен държавен дълг по средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари, създадена с Договора за дилърство между Република България в качеството на Емитент и Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит Банк АГ в качеството на Организатори и Дилъри относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, Договора за агентство между Република България в качеството на Емитент и Ситибанк Н.А., клон Лондон, в качеството на Фискален агент, Платежен агент, Агент по замяната, Агент по прехвърлянето и Агент за изчисляване и Ситигруп Глобъл Маркетс Дойчланд АГ в качеството на Регистратор, Платежен агент и Агент по прехвърлянето относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, и Акта за поемане на задължения от Република България в качеството на Емитент относно Глобална средносрочна програма на Република България за издаване на облигации на стойност 8 000 000 000 евро, подписани на 6 февруари 2015 г. (ратифицирани със закон - ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (ДВ, бр. 25 от 2015 г.), с максимален съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени по програмата, увеличен от 8 000 000 000 евро на 10 000 000 000 евро в изпълнение на чл. 68, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., както и външен държавен дълг чрез заеми по инструменти на Европейския съюз и от международни финансови институции, включително за финансиране на проекти и програми.

(3) В рамките на текущата бюджетна година разпоредителите с бюджет по държавния бюджет не могат да поемат нов държавен дълг по чл. 37, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за публичните финанси.

(4) В рамките на ограничението по ал. 1 Министерският съвет може да поема държавен дълг за финансиране на програми и инструменти за финансова стабилизация, включително за предоставяне на заемно финансиране на Единния фонд за преструктуриране в рамките на Единния механизъм за преструктуриране на кредитни институции и някои инвестиционни посредници.

(5) Максималният съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени в изпълнение на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари по ал. 2 (лимит на програмата), се увеличава от 10 000 000 000 евро на 12 000 000 000 евро, като министърът на финансите предприема действията, предвидени в договорите и акта по ал. 2.

 

Чл. 69. (1) За целите на касовото управление и плащанията на бюджетните организации освен дълга по чл. 68, ал. 1 може да се поема държавен дълг, който се изплаща до края на текущата бюджетна година, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината.

(2) За оптимизиране на обслужването на държавния дълг министърът на финансите може:

1. да емитира освен дълга по чл. 68, ал. 1 държавни ценни книжа за обратно изкупуване на вътрешни и външни задължения на страната, при условие че не се увеличава държавният дълг към края на годината;

2. да сключва договори за намаляване на риска при рефинансиране и изглаждане на матуритетната структура на дълга, при условие че в резултат на това не се увеличава номиналната стойност на дълга;

3. да сключва договори за валутни и лихвени суапови операции;

4. да изплаща предсрочно задължения по държавния дълг.

 

Чл. 70. В рамките на текущата бюджетна година Министерският съвет може да издава държавни гаранции, както следва:

1. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти - в общ размер до 40 млн. лв.;

2. по нови заемни споразумения на Българската банка за развитие по Закона за Българската банка за развитие в размер до 700,0 млн. лв. или тяхната валутна равностойност при спазване на законодателството в областта на държавните помощи;

3. като се сключи Споразумение за принос в програмата ИнвестЕС (InvestEU) съгласно чл. 10 от Регламент (ЕС) 2021/523 на Европейския парламент и на Съвета от 24 март 2021 г. за създаване на програмата InvestEU и за изменение на Регламент (ЕС) 2015/1017 (ОВ, L 107/30 от 26 март 2021 г.) в размер до левовата равностойност на 10 000 000 евро.

 

Чл. 71. Максималният размер на новите държавни гаранции, които могат да бъдат издадени по реда на чл. 70, е 759,6 млн. лв.

 

Чл. 72. (1) Държавните висши училища могат да поемат дълг в общ размер до 20 млн. лв. за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), от финансови посредници, в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД.

(2) Дълг по ал. 1 се поема съгласувано с министъра на образованието и науката след преценка от негова страна на възможностите на съответното държавно висше училище за обслужването на плащанията по дълга.

 

Чл. 73. За 2022 г. приходите, разходите, включително за сметка на националното съфинансиране, както и елементите на финансирането, свързани с държавните инвестиционни заеми и държавните инвестиционни заеми с краен бенефициент - търговско дружество, администрирани и управлявани от разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са планирани по централния бюджет. Общият лимит на разходите е в размер до 21 199,7 хил. лв.

 

Чл. 74. (1) В случаите, когато на основание чл. 109 и 110 от Закона за публичните финанси се одобряват промени на показатели по отделните бюджетни програми по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, свързани с увеличение на администрираните разходи, за които с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. не са утвърдени администрирани разходни параграфи, с акта за одобряване на промените се създават администрирани разходни параграфи и се посочва размерът на сумите по тях.

(2) С промени по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по ал. 1, извършвани на основание чл. 112, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси, могат да се създават нови администрирани разходни параграфи извън утвърдените с постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. или вече създадените по реда на ал. 1, само след предварително съгласуване с министъра на финансите или оправомощено от него лице.

 

Чл. 75. Министерският съвет може да извършва промени на утвърдените с този закон максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2022 г., и на максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2022 г., на първостепенните разпоредители с бюджет, част от държавния бюджет, след представянето по реда на чл. 167 от Закона за публичните финанси на отчетните данни, отнасящи се за техните годишни финансови отчети за 2021 г.

 

Чл. 76. (1) До извършването на структурните промени, произтичащи от приетата структура на Министерския съвет и от негови актове във връзка със структурни промени, структурите, които преминават към други разпоредители с бюджет, продължават да се финансират по досегашния ред чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, в чиято структура са към 31 декември 2021 г.

(2) При извършване на структурните промени по ал. 1 може да се извършват компенсирани промени по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси между бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет по ал. 1.

(3) Първостепенните разпоредители с бюджет, чрез чиито бюджети продължават да се финансират съответните структури по реда на ал. 1, осигуряват обособено отчитане на приходите, разходите и останалите операции за тези структури.

(4) За периода, през който структурите по ал. 1 се финансират по реда на ал. 1:

1. министърът на финансите определя допълнителни лимити за плащания съгласно чл. 132, ал. 2 и чл. 154, ал. 13 от Закона за публичните финанси по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, чрез които се извършва финансирането на съответната структура през този период, за сметка на лимита за плащания на първостепенните разпоредители с бюджет, в чийто бюджет е планирано финансирането на съответните структури;

2. въз основа на споразумение между съответните първостепенни разпоредители с бюджет се определя размерът на показателите за поети ангажименти за разходи и нови задължения за разходи, отнасящи се за съответната структура по ал. 1, които временно да се отразяват за този период по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет, чрез който се извършва финансирането на съответната структура, над предвидените за този бюджет суми по тези показатели, за сметка на предвидените суми за тези показатели по бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет, където е планирано финансирането на съответните структури. При липса на споразумение размерите на тези показатели за този период може да се определят с акт на Министерския съвет.

 

Чл. 77. (1) Разходите за персонал, утвърдени по чл. 4 - 48, се извършват до определения размер с изключение на делегираните бюджети.

(2) Промени на разходите за персонал могат да се извършват само с акт на Министерския съвет при структурни промени, в т.ч. при изплащане на обезщетения, свързани с прекратяване на трудови или служебни правоотношения, за дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19, както и при компенсирани промени между бюджети.

(3) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала вследствие на преминаване на функции и персонал към друга бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати съобразно оценката на изпълнението, включително извън сроковете по наредбата по чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 10 от Кодекса на труда.

(4) Икономията на разходите за персонал може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи. При необходимост първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет извършват съответните вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите си и уведомяват министъра на финансите.

(5) Алинеи 1 и 2 не се прилагат по отношение на увеличение на разходите за персонал за сметка на:

1. получени средства от помощи и дарения;

2. вътрешно преструктуриране на разходите за социално-битово и културно обслужване на персонала и за допълнителни плащания по чл. 71, ал. 3, чл. 75 и 76 от Закона за дипломатическата служба с характер на плащания за персонала и свързаните с тях осигурителни вноски и данъци;

3. получени трансфери от други бюджети, които не са част от държавния бюджет;

4. получени трансфери от бюджети по държавния бюджет в годишен размер на увеличението до 2 млн. лв.;

5. средства по програми за развитие на предучилищното и училищното образование и по национални програми за развитие на държавните висши училища;

6. разходи за изпълнение на Националния план за действие по заетостта и за възнаграждения на приемните семейства по Закона за закрила на детето;

7. проекти, финансирани със средства и инструменти от Европейския съюз;

8. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато разпоредителите с бюджет изпълняват международни договори и програми през текущата година, в т.ч. по официална помощ за развитие и хуманитарна помощ;

9. разходи от резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.

(6) Промените по ал. 5, по т. 1 - 8, с изключение за самостоятелните бюджети, се извършват от министъра на финансите по реда на чл. 110 от Закона за публичните финанси, а тези по т. 9 - по реда на чл. 109 от Закона за публичните финанси.

 

Чл. 78. Бюджетните организации, настанени в сгради - собственост на държавата или на общините, не заплащат наеми.

 

Чл. 79. (1) Определя сметките за средствата от Европейския съюз, за които през 2022 г. Министерският съвет ще утвърждава годишни разчети, както следва:

1. сметка за средствата от Европейския съюз на Националния фонд;

2. сметка за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Актуализиране на разчетите по сметката по ал. 1, т. 1 се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите при съществено влошаване на бюджетното ѝ салдо.

(3) Актуализиране на разчетите по сметката по ал. 1, т. 2 се извършва от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието съгласувано с министъра на финансите след изтичане на третото тримесечие на бюджетната година при влошаване на бюджетното ѝ салдо.

(4) Министърът на финансите може да извършва компенсирани промени по утвърдените годишни разчети на сметките по ал. 1, т. 1 и 2 при запазване на тяхното бюджетно салдо.

(5) Предвидените трансфери от централния бюджет за сметките за средства от Европейския съюз по ал. 1, както и останалите приложими за тези сметки форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните финанси се използват за финансиране на плащания, свързани с функциите и дейността на Националния фонд и на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателната агенция, включително и за покриване на суми и/или тяхното възстановяване на европейските фондове, произтичащи от недопустими разходи, финансови корекции, прихващания и възстановявания на суми, осигуряване на финансирания чрез временни безлихвени заеми по чл. 104, ал. 1, т. 2 и чл. 142, ал. 1 от Закона за публичните финанси, както и за акумулиране на средства по тези сметки, разполагаеми за плащания за следващи години.

(6) По реда на ал. 2 и 3 може да се извършва промяна на трансфера от централния бюджет за съответната сметка за средства от Европейския съюз, включително чрез възстановяване на неусвоени трансфери, в т.ч. и от минали години, по сметка на централния бюджет, при условие че при тази промяна не се възпрепятства своевременното финансиране и извършване на разплащания от съответната сметка или промяната на трансфера се компенсира за съответната сметка за средства от Европейския съюз с други приложими форми за финансиране съгласно чл. 17, ал. 4 от Закона за публичните финанси.

 

Чл. 80. (1) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз и от други донори по Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд/Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Механизма за възстановяване и устойчивост, Инициативата за младежка заетост, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, Фонда за справедлив преход, програмите за трансгранично сътрудничество по външни граници на Европейския съюз, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм и втората Българо-швейцарска програма за сътрудничество се включва в трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел III, т. 1.4 от държавния бюджет.

(2) Националното съфинансиране на средствата от помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по Европейския фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство и Европейския фонд за рибарство, се включва в трансфера по чл. 1, ал. 2, раздел ІІІ, т. 1.5 от държавния бюджет.

 

Чл. 81. (1) Разходите на бюджетните организации, които са били направени за сметка на одобрените им бюджети след 1 февруари 2020 г. до 31 декември 2021 г. във връзка с изпълняваните от тях инвестиции, включени в Националния план за възстановяване и устойчивост, се възстановяват по централния бюджет, при условие че са спазени разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост (ОВ, L 57/17 от 18 февруари 2021 г.), съответстват на одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост и на националното законодателство.

(2) Разходите на бюджетните организации, които са били направени през 2022 г. преди издаване на решението на Съвета за одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост, във връзка с изпълняваните от тях инвестиции, включени в плана, за сметка на одобрените им бюджети, се възстановяват на бюджетните организации, при условие че са спазени разпоредбите на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 г. за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост, съответстват на одобрения Национален план за възстановяване и устойчивост и националното законодателство.

(3) Средствата по ал. 1 и 2 се възстановяват чрез сметката за средства от Европейския съюз на Национален фонд през 2022 г. след издаване на решението на Съвета за одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Чл. 82. До издаване на решение на Съвета за одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост министрите, отговорни за изпълнението на инвестициите, могат да издават необходимите актове, свързани с подготовката и откриването на процедури за подбор на проекти и с извършването на оценки на проектни предложения при спазване на приложимия нормативен и административен ред.

 

Чл. 83. До издаване на решение на Съвета за одобряването на Националния план за възстановяване и устойчивост, въз основа на акт на Министерския съвет по предложение на министъра, отговорен за изпълнение на съответната инвестиция, от сметката за средства от Европейския съюз на Национален фонд може да се предостави авансово финансиране за плащания през 2022 г., включително и за сметка на наличностите от трансфери от минали години, акумулирани по сметка на Национален фонд в Българската народна банка.

 

Чл. 84. (1) За уреждане на взаимоотношенията, свързани с наложени финансови корекции по оперативни програми и с предоставени безлихвени заеми от централния бюджет, министърът на финансите, по предложение на органите, отговорни за финансовото управление на средствата от Европейския съюз, може да извършва промени на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет, сметките за средства от Европейския съюз и бюджетите на бенефициентите - бюджетни организации.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и за средствата от други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз.

(3) Размерът на наложените финансови корекции на общини - бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, се намалява с 80 на сто еднократно, чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на съответната община.

 

Чл. 85. (1) Когато по одобрени проекти данък върху добавената стойност е финансиран като разход от разпоредители с бюджет, за частта, за която възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, сумата се връща на разпоредителя с бюджет, който е финансирал разхода, от този разпоредител с бюджет, който е получил финансирането, в срок до края на месеца, следващ месеца, през който правото на данъчен кредит е упражнено. За невъзстановените в срок суми се дължи лихва за забава съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(2) Вземанията по ал. 1 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 86. (1) Държавен фонд "Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. въз основа на подадено от бенефициентите искане за плащане съгласно реда и условията за това, определени от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

(2) Общините са длъжни в срок до 10 дни от постъпването на финансовите средства по ал. 1 по банковата сметка за средства от Европейския съюз да ги преведат по сметките на съответния доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект, като в същия срок представят пред Държавен фонд "Земеделие" доказателства за извършеното плащане в случаите на междинно или окончателно искане. При неизпълнение на задължението по изречение първо общините дължат възстановяване на Държавен фонд "Земеделие" на изплатените финансови средства заедно със законната лихва, считано от изтичането на 10-дневния срок. В случаите, когато преди постъпване на средствата по ал. 1 общините са финансирали разходи за данък върху добавената стойност по сключени договори със съответния доставчик на услуга, стока или строителство по одобрения проект с временно свободните средства по бюджета на общината, ползваният бюджетен ресурс се възстановява с постъпилите средства по банковата сметка за средства от Европейския съюз.

(3) Разход, финансиран по ал. 1, за данък, за който възниква право на приспадане на данъчен кредит по реда на Закона за данък върху добавената стойност, подлежи на възстановяване от общината на Държавен фонд "Земеделие" по реда на чл. 85.

(4) В случаите, когато изплатена по одобрения проект безвъзмездна финансова помощ подлежи на възстановяване, общината възстановява на Държавен фонд "Земеделие" и предоставените по ал. 1 финансови средства в размер, съответстващ на размера на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта, заедно със законната лихва съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

(5) Вземанията по ал. 2, 3 и 4 са публични и се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Вземанията по ал. 4 се установяват от Държавен фонд "Земеделие", а за Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. - от управляващия орган, с акта, с който по основание и размер се определя размерът на подлежащата на възстановяване финансова помощ по проекта.

 

Чл. 87. Условията, редът и критериите за предоставяне на допълнителни трансфери от централния бюджет по бюджетите на общините за капиталови разходи и разходи за текущи ремонти на обекти на техническата и социалната инфраструктура се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и на министъра на финансите.

 

Чл. 88. Неусвоените средства към 31 декември 2021 г. по бюджетите на общините от трансфери за компенсиране на разходите в изпълнение на чл. 283, ал. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование могат да се разходват през 2022 г. за същата цел, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г.

 

Чл. 89. Одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 14 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. допълнителни трансфери по бюджетите на общините могат да се разходват през 2022 г. за същата цел, като при остатък той се възстановява в държавния бюджет в срок до 20 декември 2022 г.

 

Чл. 90. (1) Годишният размер на плащанията за 2022 г. за всяка община по дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) и по заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, не се включва в общия годишен размер на плащанията по общинския дълг за съответната община при определяне на съотношението и при прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(2) Алинея 1 не се прилага при установени от контролен орган нарушения при сключването на ЕСКО договорите и/или при установяване на негативно въздействие на тези договори върху параметрите на разходите на общините.

(3) Плащанията през 2022 г. по главницата на съществуващ дълг със средства от нов дълг не се включват в ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(4) При прилагане на ограничението по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси се включват извършените плащания по главницата на банкови заеми тип овърдрафт/револвиращи кредити.

(5) През 2022 г. общините могат да поемат дълг извън ограниченията по чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси чрез заеми, предоставени им от финансови посредници в изпълнение на финансов инструмент, управляван от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" - ЕАД, като годишният размер на плащанията на общината за всяка година по всички видове заеми, без тези по ал. 3 и по чл. 32, ал. 5 от Закона за публичните финанси и без плащанията по ЕСКО договорите по ал. 1, не може да надвишава 18 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

 

Чл. 91. Ограничението по чл. 94, ал. 3, т. 2 от Закона за публичните финанси не се прилага за ангажименти за разходи по сключени договори от общината през периода 2019 - 2022 г.:

1. за извършвани от общината услуги по чл. 62 от Закона за местните данъци и такси;

2. за сметка на трансферите от централния бюджет по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "г" от Закона за публичните финанси.

 

Чл. 92. Кметовете на общините задължително поддържат постоянен интернет и комуникационна свързаност на общинските администрации за нуждите на компонентите на електронното управление съобразно минимални изисквания за качество, публикувани на интернет страницата на Министерството на електронното управление.

 

Чл. 93. За унифициране на счетоводните процеси във всички общини кметовете задължително въвеждат Интегрирана финансово-информационна система за общините съгласно одобрения от министъра на финансите план за нейното внедряване. Кметовете на общини, включени в плана за 2022 г., оказват съдействие на изпълнителя на проекта за въвеждането на системата.

 

Чл. 94. (1) Размерът на средствата за представителни разходи за кметовете в общините не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".

(2) Размерът на средствата за представителни разходи за общинските съвети не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".

 

Чл. 95. (1) За общини с финансови затруднения се считат и общините, за които при изпълнение на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, наличните към края на 2021 г. задължения към доставчици в отчетна група сметки за средства от Европейския съюз надвишават 50 на сто от отчетените към края на годината разходи по бюджета на общината, независимо дали са налице условията по чл. 130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

(2) За общините по ал. 1 се прилагат разпоредбите на глава осма "а" от Закона за публичните финанси, като кметът на общината извършва оценка за наличие на условията по ал. 1 в срок до 30 април 2022 г.

 

Чл. 96. (1) Кметът на община, за която срокът на процедурата за финансово оздравяване е изтекъл през 2019 г. или 2020 г. и отпуснатият по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси заем не е възстановен, изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите. При разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината се обсъжда и становището на министъра на финансите.

(2) За община, за която срокът на процедурата за финансово оздравяване е изтекъл през 2019 г. или 2020 г., отпуснатият по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси заем не е възстановен към края на 2021 г. и при оценката по чл. 130д, ал. 1 от Закона за публичните финанси се установи наличие на три или повече от условията по чл. 130а, ал. 1 от същия закон, планът за финансово оздравяване освен съдържанието по чл. 130е, ал. 1 - 3 от Закона за публичните финанси:

1. включва мерки за оптимизиране на разходите за възнаграждения в дейност "Общински съвети";

2. не предвижда ползването на временен безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

 

Чл. 97. Невъзстановени в сроковете по погасителния план вноски по безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1 от Закона за публичните финанси на общини, при които в срок от една година след започване на изпълнението на плана за финансово оздравяване е постигнат заложеният общ ефект от изпълнение на мерките в плана за съответния период, могат да се прихващат с подлежащите на отпускане трансфери за общината.

 

Чл. 98. (1) Акционерните дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и дружествата, които те контролират, в които размерът на средствата на фонд "Резервен" е достигнал или е надхвърлил една десета част от капитала или определената от устава по-голяма част, при приключване на финансовата 2021 г. не правят отчисления за фонд "Резервен".

(2) Акционерните дружества по ал. 1, в които средствата на фонд "Резервен" са в размер, по-малък от посочения в ал. 1, при приключване на финансовата 2021 г. правят отчисления за фонда в размер на една десета част от реализираната печалба, а когато така определените отчисления биха довели до превишаване на определения размер на фонд "Резервен", правят отчисления в размер, съответстващ на средствата, необходими за неговото попълване.

 

Чл. 99. (1) Държавните и общинските предприятия и едноличните търговски дружества с държавно, съответно с общинско участие, отдали под наем предоставените им застроени или незастроени недвижими имоти, дължат вноска в размер 50 на сто от получения наем в държавния бюджет, а общинските - в общинския бюджет.

(2) Алинея 1 не се прилага за юридически лица, когато при тяхното образуване или преобразуване имуществото, което те отдават под наем, е предоставено за извършване на дейности, свързани с отдаването под наем.

(3) Държавните или общинските лечебни заведения - еднолични търговски дружества, както и лечебните заведения - търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, прилагат чл. 105 от Закона за лечебните заведения.

(4) Сумите по ал. 1 се внасят от държавните предприятия и едноличните търговски дружества с държавно участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметка за приходите по централния бюджет на Националната агенция за приходите.

(5) Сумите по ал. 1 се внасят от общинските предприятия и едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемния договор по сметката за приходите на общината, която има участие в съответното общинско предприятие или дружество.

(6) Вноските по ал. 1, дължими към държавния бюджет, се установяват и събират от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) Вноските по ал. 1, дължими към общинския бюджет, се установяват и събират от органите на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 100. (1) Целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги не могат да се използват за обезпечения.

(2) Средствата по ал. 1 не могат да се използват и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, както и на вземания на трети лица.

(3) Неправомерно получени или неправомерно усвоени средства по ал. 1 може да се прихващат в пълен размер с подлежащи на отпускане такива средства.

(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат и когато средствата за субсидии, компенсации и капиталови трансфери за възложени от държавата дейности и услуги на нефинансовите предприятия се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините.

 

Чл. 101. (1) Средствата за юридическите лица с нестопанска цел по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет се предоставят за:

1. дейности с неикономически характер;

2. дейности с икономически характер при съобразяване с правилата в областта на държавните помощи и чл. 21 от Закона за публичните финанси.

(2) В случаите, когато лицата по ал. 1 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности, и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.

 

Чл. 102. Първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет предвиждат в рамките на утвърдените с този закон капиталови разходи по бюджетите им за 2022 г. средства за реализиране на енергоспестяващи мерки и за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания, при условие че те не са изпълнени до края на 2021 г.

 

Чл. 103. (1) При прилагане през 2022 г. на чл. 156 от Закона за публичните финанси министърът на финансите може да включи съответните лица в схемата за централизирано разплащане по чл. 159 - 161 от Закона за публичните финанси на осигурителни вноски и данъците върху доходите на физическите лица по реда на ал. 2 и в определени от него срокове.

(2) Министърът на финансите определя начина на включване на съответните лица на основата на принципите и правилата на схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси, включително и чрез прилагане на подход на превеждане на дължимите суми по сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет.

(3) При прилагане на подход на превеждане на дължимите от лицата по ал. 1 суми по сметка на съответния първостепенен разпоредител с бюджет те се превеждат месечно, до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.

(4) Наличните на датата на включване в схемата за централизирано разплащане по Закона за публичните финанси задължения на лицата по ал. 1 за осигурителни вноски и данъци върху доходите на физически лица, попадащи в схемата, се декларират и превеждат по сметки на Националната агенция за приходите по досегашния ред.

(5) Алинеи 2 - 4 се прилагат и за включените към 31 декември 2021 г. в схемата за централизирано разплащане по чл. 159 - 161 от Закона за публичните финанси лица по чл. 156 от Закона за публичните финанси.

(6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 - 5.

 

Чл. 104. (1) Разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой се изплащат чрез съответните бюджети за сметка на централния бюджет, като се прилагат цените от съответните тарифни позиции, определени в договорите между Министерството на финансите и банките по чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси.

(2) Разходите по ал. 1 са за сметка на централния бюджет чрез извършване на съответните промени по реда на Закона за публичните финанси, както следва:

1. на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет - чрез одобряване на допълнителни разходи по бюджетите им за сметка на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет;

2. на общините - чрез допълнителни трансфери по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква "г" от Закона за публичните финанси;

3. на социалноосигурителните фондове - чрез допълнителен трансфер от централния бюджет, като за Националния осигурителен институт възстановяването на разходите може да е за сметка на частта от предвидения трансфер от централния бюджет за покриване на недостига от средства, в случай на неусвоени суми от него;

4. на държавните висши училища, Българската академия на науките и бюджетните организации по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси - чрез одобряване на допълнителен трансфер от бюджета на съответния първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет;

5. на останалите разпоредители с бюджет по чл. 13, ал. 3 от Закона за публичните финанси - чрез допълнителен трансфер от централния бюджет или от съответния финансиращ бюджет за сметка на бюджетното му взаимоотношение с централния бюджет.

(3) При плащането в края на годината на дължимите разходи в случай на недостиг, първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет могат да ги извършат за сметка на икономии в съответните бюджети в частта на разходите и предоставените трансфери, а разпоредителите с бюджет по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси - за сметка на икономии в разходите, финансирани чрез трансфери от държавния бюджет.

(4) Заплащането през 2022 г. на разходите за извършеното до 31 декември 2020 г. обслужване от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой е за сметка на средствата по ал. 2.

(5) Заплащането на разходите за банково обслужване по останалите тарифни позиции от договорите между Министерството на финансите и банките по чл. 154, ал. 9 от Закона за публичните финанси се извършва по досегашния ред от централния бюджет.

(6) Министърът на финансите дава указания по прилагането на ал. 1 - 5.

 

Чл. 105. При създаване през 2022 г. на бюджетна организация, чийто бюджет е част от държавния бюджет и ръководителят ѝ е определен за първостепенен разпоредител с бюджет, Министерският съвет определя размера на основните показатели на бюджета на организацията и други показатели съгласно Закона за публичните финанси, без да се нарушава бюджетното салдо по чл. 1, ал. 3.

 

Чл. 106. Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери и/или увеличение на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, както и за бюджетните организации по чл. 13, ал. 3 и 4 от Закона за публичните финанси, за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за финансиране на дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19.

 

Чл. 107. (1) Данъчно задължените лица заплащат годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., но не по-малко от 300 лв. Издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози се получава след заплащането на данъка.

(2) Общините получават компенсация от държавния бюджет за намалението в приходите от данък върху таксиметров превоз на пътници в размер, определен въз основа на броя на автомобилите, за които е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници през 2022 г., умножен по разликата между размера на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в съответната наредба на общинския съвет, и минималния годишен размер на данъка по чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси от 300 лв., като се отчита чл. 61ч от същия закон.

(3) Общините обявяват на интернет страниците си годишния размер на дължимия от данъчно задължените лица данък върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. съгласно ал. 1.

(4) Средствата по ал. 2 се осигуряват от Министерския съвет по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси по предложение на министъра на транспорта и съобщенията.

(5) Надвнесените от данъчно задължените лица суми за данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. подлежат на прихващане или възстановяване от общините по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Чл. 108. (1) Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) прилага делегиран бюджет, като генералният директор е второстепенен разпоредител с бюджет, който:

1. извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет;

2. се разпорежда със средствата на НИМХ;

3. определя броя и числеността на персонала в НИМХ;

4. определя индивидуалните възнаграждения на персонала в рамките на утвърдените разходи по бюджета на НИМХ за съответната бюджетна година.

(2) Установеното към края на годината превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на НИМХ се включва в бюджета му за следващата година.

 

Чл. 109. (1) Министерският съвет внася в Народното събрание доклад за касовото изпълнение на държавния бюджет, включително на централния бюджет, както и на основните показатели на консолидираната фискална програма за всяко тримесечие за 2022 г., в т. ч. и за разходите по чл. 110.

(2) Първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, представят в Народното събрание отчет за изпълнението на програмните бюджети на всяко тримесечие за 2022 г.

(3) Докладът и отчетите се внасят в Народното събрание в срок до 45 дни от края на съответния отчетен период.

 

Чл. 110. Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери и/или увеличение на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет и икономии на разходи по чл. 1, ал. 5 за финансиране на дейности по оказване на незабавна хуманитарна помощ на живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от евакуация, за предоставяне на хуманитарна помощ за Украйна, както и за извършване на разходи за справяне с последствията от военните действия срещу Украйна.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

§ 1. (1) Размерът на общата годишна квота, определен съгласно чл. 1, т. 1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г., е включен в общата годишна квота за 2022 г., утвърдена с чл. 58.

(2) Ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени в рамките на квотата по чл. 58, могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди, електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия.

(3) За целите на ал. 2 операторите сключват договори с доставчици, които са лица, осъществяващи дейност по предоставяне на електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода за битови нужди, културни организации по Закона за закрила и развитие на културата, и лица, осъществяващи показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия.

(4) За целите на ал. 2 се прилагат съответно правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане по отношение на ваучерите за храна и наредбата по чл. 209, ал. 6 от същия закон.

(5) Операторите предоставят на работодателите и ползвателите списъци с обекти, които приемат отпечатаните от съответния оператор ваучери за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия.

(6) Ваучерите за храна по чл. 209, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане, издадени по индивидуални квоти, които са предоставени през 2022 г. до обнародването на този закон в "Държавен вестник", могат да се използват и за заплащане на ползвани за битови нужди електрическа и топлинна енергия, природен газ и вода, на дейности, осъществявани от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и на показ на филми съгласно Закона за филмовата индустрия.

(7) Не се облагат с данък върху разходите социалните разходи за 2022 г. по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане в размер до 200 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на всяко наето лице при условията на чл. 209, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

(8) Данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 2, буква "б" от Закона за корпоративното подоходно облагане за 2022 г. е сумата от данъчните основи за месеците на 2022 г., определени по реда на т. 1 и 2:

1. данъчната основа за определяне на данъка върху разходите за календарния месец е превишението на тези разходи над 200 лв., в т. ч. размера на вече предоставени ваучери за храна, за всеки от месеците, за които се отнасят за всяко наето лице;

2. когато не са изпълнени условията за освобождаване от данък по чл. 209 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данъчната основа за определяне на данъка върху разходите е целият размер на начислените разходи за календарния месец.

 

§ 2. (1) При ползване на данъчното облекчение за деца по чл. 22в от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, която се приспада от годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е при:

1. едно ненавършило пълнолетие дете - в размер на 4500 лв.;

2. две ненавършили пълнолетие деца - в размер на 9000 лв.;

3. три и повече ненавършили пълнолетие деца - в размер на 13 500 лв.

(2) При ползване на данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2022 г. сумата, с която се намаляват годишните данъчни основи по чл. 17 от същия закон, е в размер на 9000 лв.

(3) За 2022 г. годишната данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица се намалява със сумите по чл. 28, ал. 2, т. 1 - 3 от същия закон, както и с разликата:

1. между допустимия размер за 2022 г. на данъчното облекчение по чл. 22в, предвиден в ал. 1, и размера на ползваното данъчно облекчение от сумата от годишните данъчни основи за същата година;

2. между 9000 лв. и размера на ползваното данъчно облекчение по чл. 22г от същия закон за 2022 г.

 

§ 3. От 1 до 30 април 2022 г. всички месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, отпуснати преди 31 март 2022 г., се изменят служебно от дирекции "Социално подпомагане", като размерите на отпуснатите помощи се определят в съответствие с чл. 62, ал. 5 и ал. 7, т. 2.

 

§ 4. От 1 до 30 април 2022 г. всички месечни помощи по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, отпуснати преди 31 март 2022 г., за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца съгласно чл. 63, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., се изменят служебно от дирекции "Социално подпомагане", като размерите на отпуснатите помощи се определят в съответствие с чл. 62, ал. 5.

 

§ 5. От 1 до 30 април 2022 г. всички месечни помощи по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, отпуснати преди 31 март 2022 г., се изменят служебно от дирекции "Социално подпомагане", като размерите на отпуснатите помощи се определят в съответствие с чл. 62, ал. 18, т. 2.

 

§ 6. (В сила от 01.04.2022 г.) От 1 април 2022 г. до 31 декември 2022 г. не се заплаща такса за ползване на финансираната от държавния бюджет социална услуга асистентска подкрепа по чл. 15, т. 10 от Закона за социалните услуги.

 

§ 7. Формулите за 2022 г. по чл. 282, ал. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование се утвърждават в срок до 31 март 2022 г.

 

§ 8. Министърът на културата в срок до 30 юни 2022 г. да внесе в Министерския съвет проект на закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията за привеждане на частта за фонд "Радио и телевизия" в съответствие със Закона за публичните финанси, както и за привеждане на финансирането на Българското национално радио и Българската национална телевизия в съответствие с правилата за държавните помощи.

 

§ 9. (1) Средствата по чл. 1, ал. 5, т. 4.2. за допълнителни възнаграждения за служители на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" във връзка с работа в рискови условия и положен извънреден труд по овладяването на пандемията COVID-19 се разпределят със заповед на министъра на труда и социалната политика.

(2) Ограниченията по чл. 67, ал. 9 и 10 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 15 и 16 от Кодекса на труда не се прилагат при изплащане на средствата по чл. 1, ал. 5, т. 4.2.

 

§ 10. (В сила от учебната 2022 - 2023 година) В Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр. 112 от 1995 г.; изм., бр. 28 от 1996 г., бр. 56, 57 и 58 от 1997 г., бр. 60, 66, 111 и 113 от 1999 г., бр. 54 от 2000 г., бр. 22 от 2001 г., бр. 40 и 53 от 2002 г., бр. 48 и 70 от 2004 г., бр. 77, 83 и 103 от 2005 г., бр. 30, 36, 62 и 108 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13, 43 и 69 от 2008 г., бр. 42, 74 и 99 от 2009 г., бр. 38, 50, 56, 63 и 101 от 2010 г., бр. 61 и 99 от 2011 г., бр. 60 и 102 от 2012 г., бр. 15, 63, 68 и 101 от 2013 г., бр. 54, 66 и 107 от 2014 г., бр. 56 и 79 от 2015 г., бр. 17 и 98 от 2016 г., бр. 17, 30, 86 и 98 от 2018 г. и бр. 17 от 2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 91, ал. 4, т. 2 думите "чл. 95, ал. 7, т. 8" се заменят с "чл. 95, ал. 7, т. 7 и 8".

2. В чл. 95:

а) в ал. 11 накрая се добавя "или в случаите по ал. 7, т. 7";

б) в ал. 12 накрая се добавя "и не са освободени в случаите по ал. 7, т. 7".

 

§ 11. (В сила от 04.03.2022 г.) В Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г., изм., бр. 62 и 94 от 1992 г., бр. 9 и 90 от 1993 г., бр. 16 от 1996 г., бр. 123 от 1997 г., бр. 33 от 1998 г., бр. 9 и 34 от 2000 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 44 от 2009 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2009 г. - бр. 97 от 2009 г.; изм., бр. 99 от 2009 г. и бр. 104 от 2013 г.) глава втора "Национален компенсационен жилищен фонд" с чл. 5 - 9 се отменя.

 

§ 12. (В сила от 04.03.2022 г.) (1) Закрива се Националният компенсационен жилищен фонд при Министерския съвет.

(2) Пълномощията на Управителния съвет на фонда по т. 1 се прекратяват от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

(3) В двумесечен срок от деня на обнародване на закона в "Държавен вестник" Министерският съвет създава ликвидационна комисия и определя нейните функции. Правоотношенията със служителите на фонда се уреждат при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, като председателят на ликвидационната комисия упражнява правата на работодател. Министър-председателят освобождава изпълнителния директор на закрития фонд. Разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Кодекса на труда, са за сметка на средствата по утвърдения бюджет на Националния компенсационен жилищен фонд за 2022 г.

(4) Архивът на закрития фонд се предава съгласно Закона за Националния архивен фонд.

(5) Местните комисии по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове се закриват от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

(6) Сметките на закрития фонд и на местните комисии се закриват в срокове и по ред, определени от министъра на финансите. След закриването на сметките дължими в полза на фонда суми се внасят по бюджета на Министерството на финансите.

(7) С щатните бройки, включени в общата численост на персонала на закрития фонд, Министерският съвет, по предложение на министъра на финансите, извършва компенсирани промени в числеността на Министерството на финансите и на администрациите, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на финансите.

 

§ 13. В Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 98 от 2013 г.; изм., бр. 104 и 109 от 2013 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 98 от 2018 г.) в § 9 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

"(2) Срокът по ал. 1 се удължава до 31 декември 2025 г. при съответното удължаване на срока по чл. 199а от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 347/1 от 11 декември 2006 г.).

 

§ 14. (В сила от 04.03.2022 г.) В Закона за вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 120 от 2002 г.; изм., бр. 33 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 74 от 2009 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 61 от 2015 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 108 от 2018 г., бр. 29 от 2019 г., бр. 34 от 2019 г. и бр. 28 от 2020 г.) в чл. 28, ал. 9 думите "на четири части: до 30 април, 30 юни, 30 септември и 20 декември" се заменят с "по тяхно предложение - на четири части: до 30 април, 30 юни, 30 септември и 20 декември, или ежемесечно".

 

§ 15. (В сила от 04.03.2022 г.) В Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм., бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93, 99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г., бр. 13, 50 и 97 от 2010 г., бр. 25 и 54 от 2011 г., бр. 77 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 16 от 2016 г., бр. 7, 28, 88, 94 и 103 от 2018 г., бр. 47 и 100 от 2019 г. и бр. 26, 44 и 52 от 2020 г.) в чл. 8, ал. 2 се създава изречение второ: "По предложение на министъра на културата ежегодно в държавния бюджет се предвиждат средства за допълнително целево подпомагане на общински културни институти, на които са предоставени за ползване културни ценности по смисъла на чл. 50, ал. 1 от Закона за културното наследство, или са ангажирани с опазването или популяризирането на такива културни ценности, въз основа на стандарт за делегирана от държавата дейност."

 

§ 16. Ограничението на чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси не се прилага за извършените от 1 януари до 31 март 2022 г. от общините разходи за вода, горива, енергия, хранителни продукти и персонал, както и за сметка на трансферите по чл. 52, ал. 1, буква "г" и ал. 2.

 

§ 17. (В сила от 04.03.2022 г.) Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 2.9. се предоставят на държавните висши училища като субсидия за издръжка на обучението, над формираната по чл. 91, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, след привеждането на критериите и показателите в правилниците им за атестиране на академичния състав в съответствие с методика, определена с акт на Министерския съвет, и се разпределят въз основа на получената комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда, по професионални направления за всяко висше училище. В срок до 30 април 2022 г. Министерският съвет по предложение на министъра на образованието и науката приема критериите и показателите по изречение първо.

 

§ 18. (В сила от 04.03.2022 г.) В Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. (ДВ, бр. 8 от 2022 г.) чл. 1 се отменя.

 

§ 19. (В сила от 04.03.2022 г.) Средствата по чл. 1, ал. 5, ред 3.5. се предоставят по ред и условия, определени с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

 

§ 20. (В сила от 01.04.2022 г.) В Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 8 от 2022 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:

 

1. В § 21 думите "31 март" се заменят с "30 юни".

 

2. В § 22:

а) в ал. 1 думите "31 март" се заменят с "30 юни";

б) в ал. 2 думите "31 март" се заменят с "30 юни";

в) в ал. 3 в изречение първо думите "31 март" се заменят с "30 юни".

3. В § 23 думите "31 март" се заменят с "30 юни".

4. В § 24 думите "31 март" се заменят с "30 юни".

5. В § 26 думите "1 април" се заменят с "1 юли".

 

§ 21. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.

 

§ 22. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г. с изключение на:

1. параграфи 6 и 20, които влизат в сила от 1 април 2022 г.;

2. параграф 10, който влиза в сила от учебната 2022 - 2023 година;

3. параграфи 11, 12, 14, 15, 17, 18 и 19, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в "Държавен вестник".

-------------------------

Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 25 февруари 2022 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Приложение към чл. 51

 

 

Механизъм за определяне на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на субсидии за 2022 г.

 

Основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2022 г. се изчисляват по следната формула:

С = С1 + С2 + С3 + С4, където

С е размерът на основното бюджетно взаимоотношение между централния бюджет и бюджета на конкретната община за 2022 г. под формата на субсидии/трансфери.

С1 е размерът на общата субсидия за делегираните от държавата дейности от централния бюджет за конкретната община. Изчислява се като сума на всички разходи за делегираните от държавата дейности, определени по стандарти.

С2 е размерът на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община.

Право да получават обща изравнителна субсидия през 2022 г. имат общините, чиито постоянни данъчни постъпления към 31 декември 2020 г. на един жител са по-ниски от 120% от равнището им за страната на един жител (ДПх1<1,2*ДПстр.)

Общата изравнителна субсидия за общините с достъп за 2022 г. се изчислява по следната формула:

С2 = A1 + A2 + А3 + А4 + А5

А1 е първата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община. Право да получават тази част от субсидията имат общините с посочения достъп в зависимост от постоянните данъчни постъпления на един жител, като изравняването е в размер на разликата между 120% от равнището за страната и постоянните данъчни постъпления на един жител за конкретната община, умножена по броя на жителите ѝ.

ИДПх1 = (1,2*ДПстр -ДПх1) * Нх1, където

ИДПх1 е стойността на изравняването на постоянните данъчни постъпления по компонента А1 за конкретната община.

ДПх1 е размерът на постоянните данъчни постъпления (данък върху недвижимите имоти (§ 13-01), данък върху превозните средства (§ 13-03), туристически данък (§ 13-08) и патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници (§ 01-03) на един жител на конкретната община към 31 декември 2020 г.

ДПстр е размерът на постоянните данъчни постъпления (§ 13-01, § 13-03, § 13-08 и § 01-03 от ЕБК) на един жител за страната към 31 декември 2020 г. (105,91 лв./жител).

Нх1 е населението на съответната община по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31 декември 2020 г.

А2 е втората част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.

Разпределението на сумата от компонента А2 по общини е на база делът на разходните потребности за конкретната община с достъп.

За определяне на разходните потребности на общините се използват следните натурални показатели:

Ö Брой деца до 5 г.

Ö Брой деца от 6 - 14 г.

Ö Брой възрастни на и над 65 г.

Ö Територия

Ö Дължина на общински пътища

Ö Население

Теглото на съответния показател се определя в зависимост от структурата на разходите за местни дейности (по последни отчетни годишни данни за 2020 г.) по следния начин:

Брой деца до 5 г. - 6,0% (дял на разходите за местни дейности 311, 312, 431 от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

Брой деца от 6 - 14 г. - 1,0% (дял на останалите разходи за местни дейности във функция Образование от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

Брой възрастни на и над 65 г. - 5,0% (дял на разходите за местни дейности във функция V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

Територия - 24,0% (дял на разходите за местни дейности в група А. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (без дейности 603 и 605) и разходите за дейност 622 "Озеленяване" от група Б на функция VІ от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

Дължина на общинската пътна мрежа - 12,0% (дял на разходите за местни дейности в група В. Транспорт и съобщения от функция VІІІ от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

Население - 52,0% (дял на разходите за всички останали местни дейности от ЕБК в общите разходи за местни дейности)

На всяка община се определя дял на всеки от натуралните показатели от общата сума на показателя за страната, като всеки дял се умножава с теглото за показателя (%). Сумата от така получените дялове формира съответния дял разходни потребности на конкретната община.

РПi = (Дi/∑Дi)*6,0% + (Уi/∑Уi)*1,0% + (Вi/∑Вi)*5,0% + (Тi/∑Тi)*24,0% + (ДОПi/∑ДОПi)*12,0% + (Нi/∑Нi)*52,0%, където

Д - деца до 5 години

У - деца от 6 до 14 г./ученици

В - възрастни на и над 65 години

Т - територия

ДОП - дължина на общински пътища

Н - население

РПi е делът на разходните потребности за конкретната община.

∑ РПi=0,7878 само за общините с достъп.

Разпределението на общата сума от А2 по общини е на база относителния дял на разходните потребности на всяка от общините с достъп към общата сума на разходните потребности за общините с достъп РПi/∑ РПi.

Информацията за населението, децата до 5 години, децата от 6 до 14 години и възрастните на и над 65 години е по данни на НСИ към 31 декември 2020 г., а за дължината на общинските пътища - по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към октомври 2021 г.

А3 е третата част от размера на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.

Право да получават тази част от субсидията имат общините с достъп, чийто дял на приходите спрямо общите постъпления (по последни отчетни годишни данни за 2020 г.) е по-малък от 25 на сто.

Пх1/ОПх1<25%, където

Пх1 е размерът на приходите (раздел І и § 40-00 от раздел ІІІ от ЕБК) към 31 декември 2020 г. за конкретната община с достъп.

ОПх1 е размерът на общите постъпления към 31 декември 2020 г. за конкретната община с достъп, който се формира като сума от размера на приходите на общината, трансферите и временните безлихвени заеми (раздел І, § 40-00 от раздел ІІІ и раздел ІV от ЕБК).

Разпределението на тази част от субсидията е на база относителния дял на разликата между 25% и полученото съотношение на приходи към общи постъпления за конкретната община с достъп.

А4 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община, който осигурява размера на общата изравнителна субсидия, определен в Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗДБРБ за 2021 г.) за общините с достъп. Тази част на субсидията се получава от общините с достъп, които имат отрицателна разлика между полученото от сумата на компонентите А1, А2 и А3 (А1+А2+А3) и размера на общата изравнителна субсидия, определен в ЗДБРБ за 2021 г.

А5 е допълнителен компонент на общата изравнителна субсидия от централния бюджет за конкретната община с достъп.

Право да получават тази част от субсидията имат общините с осреднено данъчно усилие над средния размер на определените със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) граници за съответните данъци (ДУсрх1 >1), като разпределението е на база относителния дял на разликата над 1.

ДУсрх1 е осредненото съотношение между размерите на ставките на данъка върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на имущество по възмезден начин, данъка върху превозните средства - за леки автомобили над 74 kW до 110 kW и данъка върху превозните средства - за товарни автомобили до 12 т на конкретната община за 2021 г. към съответните средни стойности в границите, определени в ЗМДТ за всеки от изброените данъци. Изчислява се по следната формула:

ДУсрх1 = (СТДНИх1/СТ ДНИср + СТДВПИх1/СТ ДВПИср + СТДПС_Лх1/СТ ДПС_Лср + СТДПС_Тх1/СТ ДПС_Тср)/4, където

СТДНИх1 е размерът на ставката за данъка върху недвижимите жилищни имоти за физически лица на конкретната община за 2021 г. При наличие на диференцирани ставки по населени места се взема предвид ставката, определена за населеното място - административен център на общината.

СТДНИср е средният размер на ставката за данъка върху недвижимите имоти в границите, определени със ЗМДТ.

СТДВПИх1 е размерът на ставката за данъка при придобиване на имущество (недвижимо) по възмезден начин за 2021 г. на конкретната община.

СТДВПИср е средният размер на ставката за данъка при придобиване на имущество по възмезден начин в границите, определени със ЗМДТ.

СТДПС_Лх1 е размерът на ставката за данъка върху превозните средства - за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително, за 2021 г. на конкретната община.

СТДПС_Лср е средният размер на ставката за данъка върху превозните средства в границите, определени със ЗМДТ - за леки автомобили над 74 kW до 110 kW включително.

СТДПС_Тх1 е размерът на ставката за данъка върху превозните средства - за товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса, за 2021 г. на конкретната община.

СТДПС_Тср е средният размер на ставката за данъка върху превозните средства в границите, определени със ЗМДТ - за товарни автомобили до 12 т технически допустима максимална маса.

С3 е размерът на трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за конкретната община.

Средствата за трансфера се разпределят при следните съотношения: 85% по показател дължина на общинските пътища с отчитане на географско и височинно разположение (на базата на параметри за дължина на общински пътища в планински райони, в равнинни райони и в райони, характерни със снегонавявания и заледявания); 10% - по показател брой населени места с изключване на местата без население; 5% - по показател брой население. Размерът на трансфера за конкретна община се формира от сбора на сумите, разпределени по относително тегло на съответния показател за общината спрямо общото за страната;

С4 е размерът на целевата субсидия за капиталови разходи за конкретната община, формиран от следните компоненти:

С4=В1+В2, където:

В1 - основен компонент на целевата субсидия, при съотношения за разпределяне на ресурса за този компонент, както следва: 45% от него - по показател брой населени места, с изключване на местата без население и с население до 10 души; 25% от него - по показател дължина на общинските пътища; 25% от него - по показател брой население, 5% от него - по показател територия. В1 за конкретна община се формира от сбора на сумите, разпределени по относително тегло на съответния показател за общината спрямо общото за страната;

В2 - допълнителен компонент на целевата субсидия за подпомагане на общините от 4-та и 5-а категория за подобряване на състоянието на социалната и техническата инфраструктура на територията на общината. Достъп до тази част на субсидията имат всички общини от 4-та и 5-а категория, съгласно утвърдената от министъра на регионалното развитие и благоустройството със заповед № РД-02-14-2021 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2014 г. и бр. 75 от 2016 г.) категоризация на общините в Република България, на основание чл. 36, ал. 2 на Закона за административно-териториалното устройство на Република България и във връзка с т. 4 от Решение № 921 на Министерския съвет от 2011 г. за определяне на критерии и показатели за категоризиране на общините, кметствата, районите и населените места в Република България, изм. с Решение № 721 на Министерския съвет от 2013 г.

Информацията за населението и населените места е по данни на НСИ към 31 декември 2020 г., а за дължината на общинските пътища - по данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството към октомври 2021 г.