Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги

Директива 2008/8/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 година за изменение на Директива 2006/112/ЕО по отношение на мястото на доставка на услуги


СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 93 от него,
като взе предвид предложението на Комисията,
като взе предвид становището на Европейския парламент [1],
като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет [2],
като има предвид, че:


(1) Реализацията на вътрешния пазар, глобализацията, дерегулацията и промените в технологията заедно водят до значителни промени в обема и модела на търговията с услуги. Увеличават се възможностите редица услуги да бъдат предоставяни от разстояние. Поради това през годините са предприемани отделни стъпки в тази област и голям брой определени услуги всъщност понастоящем се облагат въз основа на принципа на местоназначение.
(2) Правилното функциониране на вътрешния пазар изисква изменение на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност [3] по отношение на мястото на доставка на услуги, в съответствие със стратегията на Комисията за модернизация и опростяване на функционирането на общата система на ДДС.
(3) За всички доставки на услуги мястото на данъчно облагане следва по принцип да е мястото, където се извършва фактическото потребление. Ако общото правило за мястото на доставка на услуги трябва да се промени по този начин, все пак биха били необходими някои изключения от това общо правило, както по административни, така и по политически причини.
(4) За доставката на услуги за данъчнозадължени лица общото правило относно мястото на доставка на услуги следва да се основава на мястото, където е установен получателят, а не на мястото, където е установен доставчикът. За целите на правилата за определяне на мястото на доставка на услуги и за намаляването на тежестите върху стопанската дейност, данъчнозадължените лица, които имат и необлагаеми дейности, следва да се третират като данъчнозадължени за всички предоставени им услуги. По подобен начин данъчно незадължените юридически лица, които са идентифицирани за целите на ДДС, следва да се разглеждат като данъчнозадължени лица. В съответствие с обичайните правила, тези разпоредби не следва да обхващат доставката на услуги, получени от данъчнозадължено лице за негово лично ползване или за ползване от негови служители.
(5) При доставка на услуги на данъчно незадължени лица общото правило следва да продължава да бъде, че мястото на доставка на услугите е мястото, където доставчикът е установил своята стопанска дейност.
(6) В някои обстоятелства общите правила относно мястото на доставка на услуги не са приложими както за данъчнозадължени, така и за данъчно незадължени лица и вместо тях следва да се прилагат специални изключения. Тези изключения следва в голяма степен да се основават на съществуващи критерии и да отразяват принципа за данъчно облагане на мястото на потребление, без да се налагат прекомерни административни тежести върху определени търговци.
(7) Когато данъчнозадължено лице получи услуги от лице, което не е установено в същата държава-членка, в някои случаи следва да е задължителен механизмът за самоначисляване, което означава, че данъчнозадълженото лице следва да направи самостоятелна оценка на съответната сума за ДДС върху придобитата услуга.
(8) За да бъдат уредени по-просто задълженията на предприятия, осъществяващи дейност в държави-членки, в които не са установени, следва да бъде създадена схема, която да им позволи да имат единствена точка на електронен контакт за идентифициране и деклариране на ДДС. До установяването на такава схема следва да се ползва схемата, въведена за улесняване на спазването на фискалните задължения от данъчнозадължени лица, които не са установени в Общността.
(9) За да се подпомогне правилното прилагане на настоящата директива, всяко данъчнозадължено лице, идентифицирано за целите на ДДС, следва да представи извлечение за рекапитулация на данъчнозадължените лица и данъчно незадължените юридически лица, идентифицирани за целите на ДДС, на които е предоставил облагаеми услуги, за които е приложим механизмът на самоначисляване.
(10) Някои от промените по отношение на мястото на доставка биха могли да окажат значително въздействие на бюджета на държавите-членки. За да се осигури гладък преход, тези промени следва да бъдат въведени постепенно.
(11) В съответствие с точка 34 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество [4] държавите членки се насърчават да изготвят за себе си и в интерес на Общността свои собствени таблици, илюстриращи, доколкото е възможно, съответствие между настоящата директива и мерките за транспониране и да ги направят обществено достояние.
(12) Директива 2006/112/ЕО следва да бъде съответно изменена,
ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:
Член 1
От 1 януари 2009 г. Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:
1. В член 56 параграф 3 се заменя със следното:
"3. Параграф 1, букви й) и к) и параграф 2 се прилагат до 31 декември 2009 г."
2. В член 57 параграф 2 се заменя със следното:
"2. Параграф 1 се прилага до 31 декември 2009 г."
3. В член 59 параграф 2 се заменя със следното:
"2. До 31 декември 2009 г. държавите-членки прилагат член 58, буква б) към услугите по разпространение на радио и телевизия, посочени в член 56, параграф 1, буква й), предоставени на данъчно незадължени лица, установени в държава-членка или които имат постоянен адрес или обичайно местоживеене в държава-членка, от данъчнозадължено лице, установило стопанската си дейност извън Общността или което има там постоянен обект, от който се предоставят услугите, или което, в отсъствието на такова място на стопанска дейност или постоянен обект, има постоянен адрес или обичайно местоживеене извън Общността."
4. Член 357 се заменя със следното:
"Член 357
Настоящата глава се прилага до 31 декември 2014 г."
Член 2
От 1 януари 2010 г. Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:
1. В дял V глава 3 се заменя със следното:
"ГЛАВА 3
Място на доставка на услуги
Раздел 1
Определения
Член 43
За целите на прилагането на правилата относно мястото на доставка на услуги:
1. данъчнозадължено лице, което извършва и дейности или сделки, които не се считат за облагаеми доставки на стоки или услуги в съответствие с член 2, параграф 1, се разглежда като данъчнозадължено лице по отношение на всички предоставени му услуги;
2. данъчно незадължено юридическо лице, идентифицирано за целите на ДДС, се разглежда като данъчнозадължено лице.
Раздел 2
Общи правила
Член 44
Мястото на доставка на услуги на данъчнозадължено лице, действащо като такова, е мястото, където това лице е установило стопанската си дейност. Ако обаче тези услуги се предоставят на постоянен обект на данъчнозадълженото лице, който се намира на място различно от мястото, където е установило стопанската си дейност, мястото на доставка на тези услуги е мястото, където се намира този постоянен обект. При отсъствие на такова място на установяване или на постоянен обект мястото на доставка на услугите е мястото на постоянния адрес или обичайното местоживеене на данъчнозадълженото лице, което получава такива услуги.
Член 45
Мястото на доставка на услуги на данъчно незадължено лице е мястото, където доставчикът е установил стопанската си дейност. Ако обаче тези услуги се предоставят от постоянен обект на доставчика, който се намира на място, различно от мястото, където е установил стопанската си дейност, мястото на доставка на тези услуги е мястото, където се намира този постоянен обект. При отсъствие на такова място на установяване или на постоянен обект мястото на доставка на услугите е мястото на постоянния адрес или обичайното местоживеене на доставчика.
Раздел 3
Специални разпоредби
Подраздел 1
Доставка на услуги от посредници
Член 46
Мястото на доставка на услуги, предоставени на данъчнозадължено лице от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, е мястото, където се осъществява основната сделка в съответствие с настоящата директива.
Подраздел 2
Доставка на услуги, свързани с недвижими имоти
Член 47
Мястото на доставка на услуги, свързани с недвижими имоти, включително услугите на експерти и агенти за недвижими имоти, осигуряването на настаняване в хотелиерския сектор или в секторите с подобна функция, като този на ваканционни лагери или на обекти, развити за ползване като къмпинг, предоставянето на права за ползване на недвижими имоти и услуги за подготвянето и координирането на строителни работи като например услугите на архитекти и на предприятия, предоставящи надзор на обекта, е мястото, където се намира недвижимият имот.
Подраздел 3
Доставка на транспортни услуги
Член 48
Мястото на доставка на услуги по пътнически транспорт е мястото, където се осъществява транспортът, пропорционално на реализирания пробег.
Член 49
Мястото на доставка на услуги по транспорт на стоки, различен от транспорта на стоки в рамките на Общността, на данъчно необлагаеми лица, е мястото, където се осъществява транспортът, пропорционално на реализирания пробег.
Член 50
За място на доставка на услугите по транспорт на стоки в рамките на Общността на данъчно незадължени лица се счита мястото на тръгване.
Член 51
"Транспорт на стоки в рамките на Общността" означава всеки превоз на стоки, чието място на тръгване и място на пристигане са разположени на територията на две различни държави-членки.
"Място на тръгване" означава мястото, където фактически започва транспортът на стоките, независимо от реализирания пробег за достигане до мястото, където са разположени стоките, а "място на пристигане" означава мястото, където транспортът на стоките приключва фактически.
Член 52
Не е необходимо държавите-членки да прилагат ДДС за тази част на транспорт на стоки в рамките на Общността, предоставен на данъчно незадължени лица, която се извършва по води, които не представляват част от територията на Общността.
Подраздел 4
Доставка на културни, художествени, спортни, научни, образователни, развлекателни и други подобни услуги, спомагателни услуги при транспорт и оценки на и работа върху движимо имущество
Член 53
Мястото на доставка на услуги и спомагателни услуги, свързани с културни, художествени, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности, като например панаири и изложби, включително доставката на услуги на организаторите на такива дейности, е мястото, където тези дейности се извършват физически.
Член 54
Мястото на доставка на следните услуги на данъчно незадължени лица е мястото, където услугите се извършват физически:
а) спомагателни транспортни дейности, например товарене, разтоварване, обработка на стоките и подобни дейности;
б) оценки на и работа върху движими вещи.
Подраздел 5
Доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги
Член 55
Мястото на доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, различни от тези, които физически се извършват на борда на кораби, въздухоплавателни средства или влакове по време на тази част от дейността по пътнически транспорт, която се извършва в рамките на Общността, е мястото, където услугите се извършват физически.
Подраздел 6
Наем на превозни средства
Член 56
1. Мястото на отдаване под краткосрочен наем на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предоставят на разположение на потребителя.
2. За целите на параграф 1 "краткосрочен" означава постоянното държане или ползване на превозните средства в продължение на не повече от тридесет дни, а по отношение на плавателни съдове — не повече от деветдесет дни.
Подраздел 7
Доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги за потребление на борда на плавателни, въздухоплавателни средства или влакове
Член 57
1. Мястото на доставка на ресторантьорски и кетъринг услуги, които физически се извършват на борда на плавателни, въздухоплавателни средства или влакове по време на тази част от операцията по пътнически транспорт, която се извършва в рамките на Общността, е мястото на тръгване на операцията по пътнически транспорт.
2. По смисъла на параграф 1 "частта от операцията по пътнически транспорт, която се извършва в рамките на Общността" означава частта, която е извършена без спиране извън Общността, между точката на тръгване и точката на пристигане при пътническия транспорт.
"Място на тръгване при пътнически транспорт" означава първата определена по разписание точка за качване на пътници в рамките на Общността, в случаите, в които е приложимо — след спиране извън Общността.
"Място на пристигане при пътнически транспорт" означава последната определена по разписание точка за слизане на пътници в Общността, които са се качили в Общността, в случаите, в които е приложимо — преди спиране извън Общността.
В случай на пътуване с отиване и връщане отсечката на връщане се счита за отделна транспортна операция.
Подраздел 8
Доставка на електронни услуги на данъчно незадължени лица
Член 58
Мястото на доставка на услуги, извършвани по електронен път, и по-специално на посочените в приложение II, предоставени на данъчно незадължени лица, които са установени в държава-членка или имат постоянен адрес или обичайно местоживеене в държава-членка, от данъчнозадължено лице, което е установило стопанската си дейност извън Общността или има там постоянен обект, от който се предоставят услугите, или което, при отсъствие на такова място на стопанска дейност или постоянен обект, има постоянен адрес или обичайно местоживеене извън Общността, е мястото, където е установено данъчно незадълженото лице, или където то има постоянен адрес или обичайно местоживеене.
Когато доставчикът на определена услуга и клиентът поддържат връзка по електронна поща, това само по себе си не означава, че предоставената услуга представлява услуга, извършвана по електронен път.
Подраздел 9
Доставка на услуги на данъчно незадължени лица извън Общността
Член 59
Мястото на доставка на следните услуги на данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно местоживеене извън Общността, е мястото, където това лице е установено, има постоянен адрес или обичайно местоживеене:
а) предоставяне или прехвърляне на права върху авторско право, патенти, лицензии, търговски марки и други подобни права;
б) рекламни услуги;
в) услуги, извършвани от консултанти, инженери, консултантски бюра, юристи, счетоводители и други подобни услуги, както и обработка на данни и предоставянето на информация;
г) задълженията за въздържане от провеждането или упражняването, изцяло или частично, на стопанска дейност или на право, посочено в настоящия член;
д) банкови, финансови и застрахователни сделки, включително презастраховане, с изключение на отдаването под наем на сейфове;
е) осигуряване на персонал;
ж) отдаване под наем на движими вещи, с изключение на всички видове превозни средства;
з) услуги по предоставяне на достъп, транспорт или пренос по разпределителни системи на природен газ или на електрическа енергия и предоставяне на други пряко свързани с тях услуги;
и) далекосъобщителни услуги;
й) услуги по разпространение на радио и телевизия;
к) услуги, извършвани по електронен път, по-специално посочените в приложение II.
Когато доставчикът на определена услуга и клиентът поддържат връзка по електронна поща, това само по себе си не означава, че предоставената услуга представлява услуга, извършвана по електронен път.
Подраздел 10
Предотвратяване на двойно данъчно облагане или необлагане
Член 59a
За да се предотврати двойното данъчно облагане, необлагането или нарушаването на конкуренцията, държавите-членки могат, по отношение на услугите, чието място на доставка е уредено в членове 44, 45, 56 и 59:
а) да разглеждат мястото на доставка на отделна или всички такива услуги, ако е разположено на тяхна територия, като разположено извън Общността, ако фактическото ползване и потребление на услугите се извършва извън Общността;
б) да разглеждат мястото на доставка на отделна или всички такива услуги, ако е разположено извън Общността, като разположено на тяхна територия, ако фактическото ползване и потребление на услугите се извършва на тяхна територия.
Независимо от това настоящата разпоредба не се прилага по отношение на услугите, извършвани по електронен път, когато те се предоставят на данъчно необлагаеми лица, които не са установени в рамките на Общността.
Член 59б
Държавите-членки прилагат член 59а, буква б) към посочените в член 59, първи параграф, буква й) услуги по разпространение на радио и телевизия, предоставени на данъчно незадължени лица, които са установени в държава-членка или имат постоянен адрес или обичайно местоживеене в държава-членка, от данъчнозадължено лице, което е установило стопанската си дейност извън Общността или има там постоянен обект, от който се предоставят услугите, или което, при отсъствие на такова място на стопанска дейност или постоянен обект, има постоянен адрес или обичайно местоживеене извън Общността."
2. В член 98, параграф 2, втора алинея се заменя със следното:
"Намалените ставки не се прилагат към услуги, извършвани по електронен път."
3. Началното изречение на член 170 се заменя със следното:
"Всички данъчнозадължени лица, които по смисъла на член 1 от Директива 86/560/ЕИО [*****], член 2, точка 1 и на член 3 от Директива 2008/9/ЕО [******] и член 171 от настоящата директива, не са установени в държавата-членка, в която купуват стоки и услуги или внасят стоки, подлежащи на облагане с ДДС, имат право да получат възстановяване на този ДДС, доколкото стоките и услугите са използвани за следните цели:
4. Член 171 се изменя, както следва:
а) параграф 1 се заменя със следното:
"1. ДДС се възстановява на данъчнозадължени лица, които не са установени в държавата-членка, в която купуват стоки и услуги или внасят стоки, подлежащи на облагане с ДДС, но са установени в друга държава-членка, в съответствие с подробните правила, определени в Директива 2008/9/ЕО";
б) параграф 3 се заменя със следното:
"3. Директива 86/560/ЕИО не се прилага за:
а) суми на ДДС, които са неправилно фактурирани според законодателството на държавата-членка по възстановяване;
б) фактурирани суми на ДДС по отношение на доставки на стоки, чиято доставка е или може да бъде освободена съгласно член 138 или член 146, параграф 1, буква б)."
5. Създава се следният член 171а:
"Член 171a
Вместо да разрешат възстановяване на ДДС съгласно Директиви 86/560/ЕИО или 2008/9/ЕО върху онези доставки на стоки или услуги на данъчнозадължено лице, по отношение на които данъчнозадълженото лице дължи плащане на данъка съгласно членове 194—197 или член 199, държавите-членки могат да разрешат приспадане на този данък съгласно процедурата, установена в член 168. Съществуващите ограничения съгласно член 2, параграф 2 и член 4, параграф 2 от Директива 86/560/ЕИО могат да бъдат запазени.
За тази цел държавите-членки могат да изключат данъчнозадълженото лице, което дължи плащане на данъка, от процедурата по възстановяване съгласно Директиви 86/560/ЕИО или 2008/9/ЕО."
6. В дял ХI, глава 1, раздел 1 се създава следният член 192а:
"Член 192a
По смисъла на настоящия раздел данъчнозадължено лице, което няма постоянен обект на територията на държавата-членка, където е дължим данъкът, се счита за данъчнозадължено лице, което не е установено в рамките на държавата-членка, когато са изпълнени следните условия:
а) извършва облагаема доставка на стоки или услуги на територията на тази държава-членка;
б) обект, който доставчикът има на територията на тази държава-членка, не взема участие в тази доставка."
7. Член 196 се заменя със следното:
"Член 196
ДДС се дължи от всяко данъчнозадължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, идентифицирано за целите на ДДС, на което се предоставят услуги, посочени в член 44, ако услугите се предоставят от данъчнозадължено лице, неустановено на територията на държавата-членка."
8. В член 214 се добавят следните букви:
"г) всяко данъчнозадължено лице, което на съответната им територия получава услуги, за които е задължено да внесе ДДС съгласно член 196;
д) всяко данъчнозадължено лице, установено на съответната им територия, което предоставя услуги на територията на друга държава-членка, за които ДДС се дължи единствено от получателя съгласно член 196."
9. Член 262 се заменя със следното:
"Член 262
Всяко данъчнозадължено лице, идентифицирано за целите на ДДС, представя извлечение за рекапитулация на следното:
а) придобилите стоки лица, идентифицирани за целите на ДДС, на които е доставило стоки в съответствие с условията, определени в член 138, параграф 1 и параграф 2, буква в);
б) лицата, идентифицирани за целите на ДДС, на които е доставило стоки, които са му били доставени посредством вътреобщностни придобивания, посочени в член 42;
в) данъчнозадължените лица и данъчно незадължените юридически лица, идентифицирани за целите на ДДС, на които е предоставило услуги, различни от услугите, които са освободени от ДДС в държавата-членка, където сделката е облагаема, и за които получателят е дължи плащане на данъка съгласно член 196."
10. В член 264 параграф 1 се изменя, както следва:
а) букви а) и б) се заменят със следното:
"а) идентификационният номер по ДДС на данъчнозадълженото лице в държавата-членка, в която трябва да се представи извлечението за рекапитулация, под който е извършил доставката на стоки в съответствие с условията, определени в член 138, параграф 1, и под който е осъществил облагаемите доставки на услуги в съответствие с условията, определени в член 44;
б) идентификационния номер по ДДС на лицето, придобиващо стоките или получаващо услугите в държава-членка, различна от тази, в която трябва да бъде представено извлечението за рекапитулация, и под който са му били доставени стоките;"
б) буква г) се заменя със следното:
"г) за всяко лице, което е придобило стоки или е получило услуги, общата стойност на доставките на стоки и общата стойност на доставките на услуги, извършени от данъчнозадълженото лице".
11. Член 358 се изменя, както следва:
а) точка 2 се заменя със следното:
"2. "електронни услуги" и "услуги, извършвани по електронен път" означава услугите, посочени в член 59, първи параграф, буква к)";
б) точка 4 се заменя със следното:
"4. "държава-членка по потребление" означава държавата-членка, в която съгласно член 58 се приема, че се осъществява доставката на електронните услуги".
12. В приложение II заглавието се заменя със следното:
"ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 58 И В ЧЛЕН 59, ПЪРВИ ПАРАГРАФ, БУКВА К)".
Член 3
От 1 януари 2011 г. членове 53 и 54 от Директива 2006/112/ЕО се заменят със следното:
"Член 53
Мястото на доставка на услуги по отношение на достъп до културни, художествени, спортни, научни, образователни, развлекателни или други подобни събития, като например панаири и изложби, и на свързани с този достъп спомагателни услуги, предоставяни на данъчнозадължено лице, е мястото, където тези събития се провеждат фактически.
Член 54
1. Мястото на доставка на услуги и спомагателни услуги, свързани с културни, художествени, спортни, научни, образователни, развлекателни или подобни дейности, като например панаири и изложби, включително доставката на услуги на организаторите на такива дейности, когато са предоставяни на данъчно незадължено лице, е мястото, където тези дейности се провеждат фактически.
2. Мястото на доставка на следните услуги на данъчно незадължено лице е мястото, където услугите се извършват физически:
а) спомагателни транспортни дейности, например товарене, разтоварване, обработка на стоките и подобни дейности;
б) оценки на и работа върху движими вещи".
Член 4
От 1 януари 2013 г. член 56, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕО се заменя със следното:
"2. Мястото на отдаване под наем, различен от краткосрочен наем, на превозни средства на данъчно незадължено лице е мястото, където клиентът е установен, има постоянен адрес или обичайно местоживеене.
Въпреки това мястото на отдаване под наем, различен от краткосрочния наем, на плавателен съд за развлечение на данъчно незадължено лице, е мястото, където плавателният съд за развлечение фактически е предоставен на разположение на клиента, когато тази услуга фактически се предоставя от доставчика от мястото му на стопанска дейност или от постоянен обект, разположен на това място.
3. За целите на параграфи 1 и 2 "краткосрочен" означава непрекъснатото държане или ползване на превозните средства в продължение на не повече от тридесет дни, а по отношение на плавателни съдове — не повече от деветдесет дни."
Член 5
От 1 януари 2015 г. Директива 2006/112/ЕО се изменя, както следва:
1. В дял V, глава 3, раздел 3 подраздел 8 се заменя със следното:
"Подраздел 8
Доставка на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на данъчно незадължени лица
Член 58
Мястото на доставка на следните услуги на данъчно незадължено лице е мястото, където това лице е установено, има постоянен адрес или обичайно местоживеене:
а) далекосъобщителни услуги;
б) услуги по разпространение на радио и телевизия;
в) услуги, извършвани по електронен път, по-специално посочените в приложение II.
Когато доставчикът на определена услуга и клиентът поддържат връзка по електронна поща, това само по себе си не означава, че предоставената услуга представлява услуга, извършвана по електронен път."
2. В член 59 се заличават букви и), й) и к) от първи параграф, както и втори параграф;
3. Член 59а се заменя със следното:
"Член 59а
За да се предотврати двойното данъчно облагане, необлагането или нарушаването на конкуренцията, държавите-членки могат, по отношение на услугите, чието място на доставка е уредено в членове 44, 45, 56, 58 и 59:
а) да разглеждат мястото на доставка на отделна или всички такива услуги, ако е разположено на тяхна територия, като разположено извън Общността, ако фактическото ползване и потребление на услугите се извършва извън Общността;
б) да разглеждат мястото на доставка на отделна или всички такива услуги, ако е разположено извън Общността, като разположено на тяхна територия, ако фактическото ползване и потребление на услугите се извършва на тяхна територия."
4. Член 59б се заличава.
5. В член 204, параграф 1 третата алинея се заменя със следното:
"Държавите-членки обаче не могат да прилагат посочената във втората алинея възможност по отношение на неустановено в рамките на Общността данъчнозадължено лице по смисъла на член 358а, точка 1, което е решило да ползва специалния режим за далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги."
6. В дял ХII заглавието на глава 6 се заменя със следното:
"Специални режими за неустановени данъчнозадължени лица, предоставящи далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги на данъчно незадължени лица".
7. Член 357 се заличава.
8. Член 358 се заменя със следното:
"Член 358
За целите на настоящата глава и без да се засягат други разпоредби на Общността, се прилагат следните определения:
1. "далекосъобщителни услуги" и "услуги по разпространение на радио и телевизия " означават услугите, посочени в член 58, първи параграф, букви а) и б);
2. "електронни услуги" и "услуги, извършвани по електронен път" означава услугите, посочени в член 58, първи параграф, буква в);
3. "държава-членка по потребление" означава държавата-членка, в която съгласно член 58 се счита, че се извършва доставката на далекосъобщителни услуги, услугите по разпространение на радио и телевизия или електронните услуги;
4. "справка-декларация по ДДС" означава декларация, съдържаща информацията, необходима за установяване на размера на дължимия ДДС във всяка държава-членка."
9. В дял ХII, глава 6 заглавието на раздел 2 се заменя със следното:
"Специален режим за далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, предоставени от данъчнозадължени лица, неустановени в рамките на Общността."
10. В дял ХII, глава 6, раздел 2 се създава следният член:
"Член 358a
За целите на настоящия раздел и без да се засягат други разпоредби на общностното право, се прилагат следните определения:
1. "данъчнозадължено лице, неустановено в рамките на Общността" означава данъчнозадължено лице, което е установило стопанската си дейност на територията на Общността, няма постоянен обект там и за което не се изисква по друг начин да бъде идентифицирано за целите на ДДС;
2. "държава-членка по идентификация" е държавата-членка, в която данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, избира да се регистрира и да декларира кога започва своята дейност като данъчнозадължено лице на територията на Общността, в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел."
11. Членове 359—365 се заменят със следното:
"Член 359
Държавите-членки разрешават на всяко данъчнозадължено лице, неустановено рамките на Общността, предоставящо далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги на данъчно незадължено лице, което е установено в държава-членка или има постоянен адрес или обичайно местоживеене в държава-членка, да използва този специален режим. Този режим се прилага по отношение на всички такива услуги, предоставяни в рамките на Общността.
Член 360
Данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, декларира пред държавата-членка по идентификация кога започва или преустановява своята дейност като данъчнозадължено лице, или променя тази дейност по такъв начин, че вече не отговаря на условията, необходими за използването на този специален режим. То съобщава тази информация по електронен път.
Член 361
1. Информацията, която данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, трябва да предостави на държавата-членка по идентификация, когато започне облагаема дейност, включва следните данни:
а) име;
б) пощенски адрес;
в) електронен адрес, включително електронна страница;
г) национален данъчен номер, ако има такъв;
д) декларация, че лицето не е идентифицирано за целите на ДДС в рамките на Общността.
2. Данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, уведомява държавата-членка по идентификация за всякакви промени в предоставената информация.
Член 362
Държавата-членка по идентификация определя на данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, индивидуален идентификационен номер по ДДС и го уведомява по електронен път за този номер. Въз основа на информацията, послужила за тази идентификация, държавите-членки по потребление могат да използват своите собствени системи за идентификация.
Член 363
Държавата-членка по идентификация заличава данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, от регистъра за идентификация в следните случаи:
а) ако то уведоми тази държава-членка, че вече не предоставя далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги;
б) ако може по друг начин да се приеме, че неговите облагаеми дейности са преустановени;
в) ако вече не отговаря на изискванията, необходими за използването на този специален режим;
г) ако системно не спазва правилата, свързани с този специален режим.
Член 364
Данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, представя по електронен път на държавата-членка по идентификация справка-декларация за ДДС за всяко календарно тримесечие, независимо дали са били предоставяни далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги. Справката-декларация за ДДС се представя в срок от 20 дни след края на данъчния период, който обхваща.
Член 365
Справката-декларация за ДДС показва идентификационния номер и, за всяка държава-членка по потребление, в която се дължи ДДС — общата стойност, без ДДС, на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги, извършени през данъчния период, както и общия размер на съответния ДДС. Приложимите ставки за ДДС и общият дължим ДДС също трябва да бъдат посочени в справката-декларация."
12. Член 366, параграф 1 се заменя със следното:
"1. Справката-декларация за ДДС се изготвя в евро.
Държавите-членки, които не са въвели валутата евро, могат да изискат справката-декларация за ДДС да бъде изготвена в тяхната национална валута. Ако доставките са извършвани в други валути, за целите на попълването на справката-декларация за ДДС данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, използва обменния курс, приложим в последния ден от данъчния период."
13. Членове 367 и 368 се заменят със следното:
"Член 367
Данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, плаща ДДС, като посочва съответната справка-декларация по ДДС, при представянето на справката-декларация или най-късно в деня на изтичане на крайния срок за представяне на справката-декларация.
Плащането се извършва по банкова сметка в евро, определена от държавата-членка по идентификация. Държавите-членки, които не са въвели валутата евро, могат да изискат плащането да се извърши по сметка в тяхната национална валута.
Член 368
Данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, което използва тази специален режим, не може да приспада ДДС съгласно член 168 от настоящата директива. Независимо от член 1, параграф 1 от Директива 86/560/ЕИО, на съответното данъчнозадължено лице се възстановява данък в съответствие с посочената директива. Член 2, параграфи 2 и 3, и член 4, параграф 2 от Директива 86/560/ЕИО не се прилагат по отношение на възстановяване на данък във връзка с далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги, обхванати от този специален режим."
14. Член 369, параграф 1 се заменя със следното:
"1. Данъчнозадълженото лице, неустановено в рамките на Общността, води регистри за сделките, обхванати от този специален режим. Тези регистри трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволява на данъчните органи на държавата-членка по потребление да проверява верността на справката-декларация по ДДС."
15. В дял ХII, глава 6 се създава следният раздел:
"Раздел 3
Специален режим за далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, предоставени от данъчнозадължени лица, установени в рамките на Общността, но не в държавата-членка по потребление
Член 369a
За целите на настоящия раздел и без да се засягат други разпоредби на Общността, се прилагат следните определения:
1. "данъчнозадължено лице, неустановено в държавата-членка по потребление" означава данъчнозадължено лице, което е установило своята стопанска дейност на територията на Общността или има постоянен обект там, но не е установило своята стопанска дейност, нито има постоянен обект на територията на държавата-членка по потребление;
2. "държава-членка по идентификация" означава държавата-членка, на чиято територия данъчнозадълженото лице е установило своята стопанска дейност или, ако не е установило стопанската си дейност в Общността, където има постоянен обект.
Ако данъчнозадълженото лице не е установило стопанската си дейност в Общността, но има повече от един постоянен обект в нея, държавата-членка по идентификация е държавата-членка на постоянния обект, където данъчнозадълженото лице посочва, че ще ползва този специален режим. Данъчнозадълженото лице е обвързано от това решение през съответната календарна година и двете следващи календарни години.
Член 369б
Държавите-членки разрешават на всяко данъчнозадължено лице, неустановено в държавата-членка по потребление, което предоставя далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги на данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно местоживеене в тази държава-членка, да използва този специален режим. Този специален режим се прилага по отношение на всички такива услуги, предоставяни в Общността.
Член 369в
Данъчнозадължено лице, неустановено в държавата-членка по потребление, декларира пред държавата-членка по идентификация кога започва и преустановява своите облагаеми дейности, обхванати от този специален режим, или променя тези дейности по такъв начин, че вече не отговаря условията, необходими за ползването на този специален режим. То съобщава тази информация по електронен път.
Член 369г
За облагаеми сделки, извършвани по този режим, данъчнозадълженото лице, ползващо този специален режим, се идентифицира за целите на ДДС само в държавата-членка по идентификация. За тази цел държавата-членка използва индивидуалния идентификационен номер по ДДС, който вече е определен за данъчнозадълженото лице по отношение на задълженията му в съответствие с вътрешната система.
Въз основа на информацията, послужила за тази идентификация, държавите-членки по потребление могат да използват своите собствени системи за идентификация.
Член 369д
Държавата-членка по идентификация изключва данъчнозадълженото лице, неустановено в държавата-членка по потребление, от този специален режим във всеки от следните случаи:
а) при уведомление от негова страна, че вече не предоставя далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги;
б) ако може по друг начин да се предположи, че са преустановени облагаемите му дейности, обхванати от този специален режим;
в) ако вече не отговаря на изискванията, необходими за ползването на този специален режим;
г) ако системно не спазва правилата, свързани с този специален режим.
Член 369е
Данъчнозадълженото лице, неустановено в държавата-членка по потребление, представя по електронен път на държавата-членка по идентификация справка-декларация за ДДС за всяко календарно тримесечие, независимо дали са били предоставяни далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги. Справката-декларация за ДДС се представя в срок от 20 дни след края на данъчния период, който обхваща.
Член 369ж
В справката-декларация за ДДС се посочва идентификационният номер по член 369г и, за всяка държава-членка по потребление, в която се дължи ДДС — и общата стойност без ДДС на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, извършени през данъчния период, както и съответния общ размер на ДДС по отделните ставки. Приложимите ставки за ДДС и общият дължим ДДС трябва също да бъдат посочени в декларацията.
Когато данъчнозадълженото лице има един или повече постоянни обекта, различни от тези в държавата-членка по идентификация, от които се предоставят услугите, справката-декларация по ДДС включва, освен посочената в първи параграф информация, и общата стойност на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия или електронни услуги, обхванати от този специален режим, за всяка държава-членка, в която лицето има обект, заедно с индивидуалния идентификационен номер по ДДС или референтния данъчен номер за този обект и с разбивка по държави-членки по потребление.
Член 369з
1. Справката-декларация за ДДС се изготвя в евро.
Държавите-членки, които не са въвели валутата евро, могат да изискат справката-декларация за ДДС да бъде изготвена в тяхната национална валута. Ако доставките са извършвани в други валути, за целите на попълването на справката-декларация за ДДС данъчнозадълженото лице, неустановено в държавата-членка на потребление, следва да използва обменния курс, приложим в последния ден от данъчния период.
2. Превръщането се извършва, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или — ако няма публикуван такъв за този ден — за следващия ден, за който има публикуван.
Член 369и
Данъчнозадълженото лице, неустановено в държавата-членка по потребление, плаща ДДС според съответната справка-декларация по ДДС, когато я представя или най-късно в деня на изтичане на крайния срок за представяне на справката-декларация.
Плащането се извършва по банкова сметка в евро, определена от държавата-членка по идентификация. Държавите-членки, които не са въвели валутата евро, могат да изискат плащането да се извърши по сметка в тяхната национална валута.
Член 369й
По отношение на облагаемите дейности, обхванати от този специален режим, данъчнозадълженото лице, неустановено в държавата-членка по потребление, ползващо този специален режим, не може да приспада ДДС съгласно член 168 от настоящата директива. Независимо от член 2, точка 1 и член 3 от Директива 2008/9/ЕО, на съответното данъчнозадължено лице се възстановява данък в съответствие с посочената директива.
Ако данъчнозадълженото лице, неустановено в държавата-членка по потребление, ползващо този специален режим, извършва в държавата-членка по потребление и дейности, необхванати от този режим, по отношение на които е задължено да се регистрира за целите на ДДС, то приспада ДДС по отношение на облагаемите си дейности, обхванати от тази режим, в справката-декларация по ДДС, която се представя съгласно член 250.
Член 369к
1. Данъчнозадълженото лице, неустановено в държавата-членка по потребление, води регистри за сделките, обхванати от този специален режим. Тези регистри трябва да бъдат достатъчно подробни, за да позволяват на данъчните органи на държавата-членка по потребление да проверят верността на справката-декларация по ДДС.
2. При поискване регистрите, посочени в параграф 1, трябва да бъдат предоставени в електронен вид за държавата-членка по потребление и за държавата-членка по идентификация.
Тези регистри трябва да се съхраняват за срок от десет години от 31 декември на годината, през която е извършена сделката."
16. В приложение II заглавието се заменя със следното:
"ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 58, ПЪРВИ ПАРАГРАФ, БУКВА В)".
Член 6
До 31 декември 2014 г. Комисията представя доклад относно възможността установеното в член 5 правило да се прилага ефективно по отношение на доставката на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на данъчно незадължени лица, в който се разглежда и въпросът дали това правило все още отговаря на прилаганата към този момент обща политика относно мястото на доставка на услуги.
Член 7
1. Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с членове 1—5 от настоящата директива, до съответните дати, посочени в тези разпоредби.
Държавите-членки незабавно информират Комисията за това. Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.
2. Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното си законодателство, които те приемат в областта, уредена от настоящата директива.
Член 8
Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 9
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставено в Брюксел на 12 февруари 2008 година.
За Съвета
Председател
A. Bajuk
[1] ОВ C 104 E, 30.4.2004 г., стр. 143 и становище от 16 май 2006 г. (все още непубликувано в Официален вестник).
[2] ОВ C 117, 30.4.2004 г., стр. 15 и ОВ C 195, 18.8.2006 г., стр. 54.
[3] ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2007/75/ЕО (ОВ L 346, 29.12.2007 г., стр. 13).
[4] ОВ C 321, 31.12.2003 г. стр. 1.
[*****] Тринадесета директива 86/560/ЕИО на Съвета от 17 ноември 1986 г. относно уеднаквяване на законодателствата на държавите-членки в областта на данъка върху оборота — правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчни субекти, които не са установени на територията на Общността (ОВ L 326, 21.11.1986 г., стр. 40).
[******] Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за установяване на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавена стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка (ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр 23)."

Източник:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0008:BG:NOT