Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения

Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения
 
(Обн., ДВ, бр. 106 от 23. 12. 2014 г.)
 
В сила от 1 януари 2015 г.
 
 
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Член единствен.
 
(1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени парични задължения в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта.

(2) Дневният размер на законната лихва за просрочени парични задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен по ал. 1.
 
(3) Лихвеният процент по ал. 1 в сила от 1 януари на текущата година e приложим за първото полугодие на съответната година, а лихвеният процент в сила от 1 юли e приложим за второто полугодие.
 
Допълнителна разпоредба
 
§ 1. Постановлението въвежда изисквания на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (OB, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.).
Заключителни разпоредби
 
§ 2. Постановление № 100 на Министерския съвет от 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (ДВ, бр. 42 от 2012 г.) се отменя.
 
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.
 
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2015 г.