Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология


В сила от 30.04.2013 г. Приета с ПМС № 95 от 19.04.2013 г.

Обн. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г. изм. и доп. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2019г.

 

Раздел I.
Такси за одобряване на типа, за проверка и за експертиза на средства за измерване по Закона за измерванията

 

Чл. 1. За разглеждане на заявление за одобряване типа на средства за измерване (СИ) и на представените документи към него, за продължаване срока на валидност на одобрения тип и за допълнение към удостоверението за одобрен тип се събира такса 500 лв.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изпитване и проверка на СИ се събират следните такси:

 

Шифър

Наименование на СИ

Такса за изпитване на тип

(в лв.)

Такса за проверка на едно СИ

първоначална

(в лв.)

последваща

(в лв.)

1

2

3

4

5

С0201

Везни с неавтоматично действие до 100 kg

Х

Х

15

С0202

Везни с неавтоматично действие до 200 kg

Х

Х

20

С0203

Везни с неавтоматично действие до 500 kg

Х

Х

25

С0204

Везни с неавтоматично действие до 2 t

Х

Х

60

С0205

Везни с неавтоматично действие от 2 до 10 t

Х

Х

100

С0206

Везни с неавтоматично действие от 10 до 30 t

Х

Х

200

С0207

Везни с неавтоматично действие от 30 до 60 t

X

X

300

С0208

Везни с неавтоматично действие над 60 t

Х

Х

400

С0301

Везни с автоматично действие

X

Х

100

С0601

Клинични електрически термометри с максимално показание

Х

Х

10

С0801

Топломери

Х

Х

32

С0802

Изчислителен блок за топломери

Х

Х

20

С0803

Преобразуватели на температура за топломери

Х

Х

8

С0804

Преобразуватели на разход за топломери

Х

Х

8

С0901

Апарати за кръвно налягане (сфигмоманометри)

Х

Х

15

С1001

Манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт

450

30

15

С1301

Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn до 5 m3/h включително

Х

Х

8

С1302

Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn от 5 до 50 m3/h включително

Х

Х

16

С1303

Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 5 до 50 m3/h

500

35

16

С1304

Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn от 50 до 1000 m3/h включително

Х

Х

64

С1305

Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 50 до 1000 m3/h

750

100

64

С1306

Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn, по-голямо от 1000 m3/h

Х

Х

104

С1307

Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 1000 m3/h

1000

160

104

С1308

Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn до 5 m3/h

Х

Х

8

С1309

Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn от 5 до 15 m3/h включително

Х

Х

40

С1310

Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn, по-голямо от 15 m3/h

Х

Х

72

С1401

Обемни разходомери за течности, различни от вода

800

100

100

С1501

Измервателни системи за течни горива (в т.ч. бензиномерни колонки и газоколонки)

Х

Х

35

за всеки

разходомер

С1502

Измервателни системи към автоцистерни за транспорт и доставка на течности с изключение на течности за пиене

Х

Х

90

С1503

Измервателни системи за приемане или получаване на течности при разтоварване на танкери, жп и автоцистерни

Х

Х

130

С1504

Измервателни системи, стационарни за измерване на втечнени газове под налягане с изключение на криогенни течности

Х

Х

70

С1505

Измервателни системи, използвани за автоцистерни, за измерване на втечнен газ под налягане с изключение на криогенни течности

Х

Х

110

С1506

Измервателни системи за мляко

Х

Х

90

С1601

Електромагнитни разходомери до DN - 50 mm

800

75

65

С1602

Електромагнитни разходомери над DN - 50 mm

800

115

115

С1701

Разходомери, конструирани на принципа на разлика в налягането - ултразвукови, турбинни и масови до DN - 50 mm

800

80

65

С1702

Разходомери, конструирани на принципа на разлика в налягането - ултразвукови, турбинни и масови над DN - 50 mm

800

115

115

С1703

Измервателни системи за измерване на компресиран природен газ (метан)

900

90

за всеки

разходомер

80

за всеки

разходомер

С1704

Разходомери за измерване на компресиран природен газ (метан)

800

100

100

С1801

Разходомери за газ с ротационни бутала и турбинни

Х

Х

104

С1802

Разходомери за газ с деформируеми камери до G4

Х

Х

40

С1803

Разходомери за газ с деформируеми камери, по-големи от G4

Х

Х

96

С1804

Коригиращи устройства за обем:

     
 

тип 1

Х

Х

40

тип 2

Х

Х

50

С1805

Нивомерни измервателни системи:

1000

   
 

без демонтаж на нивомерната сонда

 

30

за всяка нивомерна сонда

30

за всяка нивомерна сонда

с демонтаж на нивомерната сонда

 

50

за всяка нивомерна сонда

50

за всяка нивомерна сонда

за вертикални резервоари на петролни бази

 

60

за всяка нивомерна сонда

60

за всяка нивомерна сонда

С1901

Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства

450

100

55

С2001

Алкохоломери и ареометри за алкохол:

     
 

стъклени

450

40

Х

електронни

500

80

80

С2101

Стъклени живачни термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация

X

10

X

С2102

Съпротивителни термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация

X

10

10

С2201

Димомери

400

30

30

С2301

Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства

Х

Х

35

С2501

Дозиметри - индивидуални

950

80

50

С2502

Дозиметри - клинични

Х

Х

65

С2601

Уреди за радиационен контрол на радиационния фон

1000

130

55

С2602

Системи за радиационен контрол на радиационния фон

1000

200

55

С2603

Стационарни системи за мониторинг на ради-
ационния фон (за всеки измервателен канал)

X

230

55

С2604

Уреди за радиационен контрол

1000

120

80

С2605

Системи за радиационен контрол (за всеки измервателен канал)

Х

180

80

С2701

Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност

X

1000

120

С2801

Системи за контрол на радиоактивни емисии в околната среда (за всеки измервателен канал)

X

300

55

С2901

Електромери еднофазни за активна енергия

Х

Х

8

С2902

Електромери еднофазни за реактивна енергия

500

10

8

С2903

Електромери трифазни за активна енергия

Х

Х

12

С2904

Електромери трифазни за реактивна енергия

750

15

12

С2905

Електромери трифазни за активна енергия клас 0,2 S и реактивна енергия клас 2

1500

30

25

С3001

Трансформатори:

     
 

ниско напрежение

400

10

Х

средно напрежение

450

15

Х

високо напрежение

500

20

Х

С3101

Часовници за превключване на тарифни електромери

400

20

Х

С3201

Електрокардиографи

Х

Х

30

С3501

Аудиометри

Х

Х

40

С3601

Скоростомери

900

30

25

С3701

Анализатори за алкохол в дъха

500

30

30

С3801

Диоптрометри

Х

Х

30

C4002

Система таксиметров апарат - автомобил

X

X

15

 

(2) За проверка на комбинирани СИ, измерващи повече от една величина, се събира такса в размер 80 на сто от таксата по ал. 1 за всяка допълнителна величина.
(3) За последваща проверка на СИ след ремонт, които не подлежат на последваща периодична проверка, се събира такса в размер на таксата за първоначална проверка по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изпитване по чл. 27 от Закона за измерванията и/или при представяне на протоколи за част от изискваните изпитвания, издадени от национални метрологични институти или акредитирани лаборатории, се събира такса в размер 70 на сто от таксата по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изследване на софтуера на СИ се събира такса в размер съгласно чл. 9.

Чл. 3. За оценяване съответствието на типа СИ с техническите и метрологичните изисквания към него се събира такса 300 лв.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За издаване и вписване на удостоверение за одобрен тип и на допълнения към удостоверение за одобрен тип и за вписване в регистъра на средства за измерване по чл. 1а, ал. 4 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, се събира такса 40 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За издаването на дубликат на удостоверение по ал. 1 се събира такса 10 лв.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За първоначална проверка на партида СИ се събира такса за всяко проверено средство от партидата, а за останалите СИ от нея - 20 на сто от дължимата такса.

Чл. 6. За разглеждане на заявление за удължаване срока на валидност на последваща проверка на СИ, използвани за комунални цели, и за прилагането на статистическия метод за контрол се събира такса, както следва:
1. за обработка на резултатите и за съставяне на протокол със заключение за удължаване срока на валидност на последваща проверка на СИ за комунални цели - 20 на сто от дължимата такса за последващата проверка на СИ за цялата партида;
2. за изготвяне на становище относно формиране на извадката за прилагане на статистическия метод на контрол - 100 лв.

Чл. 7. В случаите, когато при проверката на СИ след външен оглед се установи, че то не отговаря на изискванията, се събира такса в размер 10 на сто от таксата по чл. 2, ал. 1.

Чл. 8. За експертиза на СИ се събира такса в троен размер на таксата за първоначална проверка, а в случаите, когато не е определена такава такса - в троен размер на таксата за последваща проверка по чл. 2, ал. 1 за съответното СИ.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изпитване, проверка, експертиза, измервания и метрологични изследвания на СИ, непосочени в чл. 2, ал. 1, и за СИ по чл. 25 на Закона за измерванията, както и за други дейности по метрологичен контрол, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изпитване и за проверка на СИ на място в случаите по чл. 27 от Закона за измерванията заявителят заплаща разходите по организирането и извършването на контрола на СИ и за транспорта на еталоните и оборудването на Българския институт по метрология, включително разходите за командировка на служителите.
(2) Председателят на Българския институт по метрология и заявителят уточняват писмено конкретните въпроси, свързани със заплащането на разходите по ал. 1.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За предоставяне на официални справки по вписаните в регистъра на одобрените за използване типове СИ се събира такса в размер 10 лв.

 

Раздел II.

Такси за изпитване и проверки на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)

 

Раздел III.

Такси, събирани за дейностите по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г., бр. 40, 93 и 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54, 66, 83 и 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г., бр. 80 от 2018 г. и бр. 10, 26, 52 и 75 от 2019 г.) (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.)
 

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) За изпитване за одобряване на типа на устройство или система с фискална памет се събират следните такси:

 

Шифър

Дейност

Такса за 1 бр. (в лв.)

Т1700100

Изпитване на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)

670

Т1700110

Изпитване на локална мрежа от фискализирани терминали

300

Т1700120

Пълно изпитване на фискално устройство (ФУ), електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП), фискален принтер (ФПр)

360

Т1700130

Изпитване на фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС)

360

Т1700140

Изпитване на електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажбата на течни горива (ЕСФП)

480

Т1700141

Първоначална проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

120

Т1700142

Последваща проверка на електронна система с фискална памет (ЕСФП)

100

Т1700150

Изпитване на ЕСФП при промяна в програмното осигуряване

360

Т1700160

Изпитване на одобрен тип ЕСФП с нов тип СИ

240

Т1700170

Изпитване на фискална памет на електронни таксиметрови апарати (ФПЕТА)

360

Т1700180

Изпитване на ФУ за вграждане в автомати на самообслужване, в т.ч. за обмяна на валута

420

Т1700190

Изпитване на ИАСУТД при промяна на програмното осигуряване

240

Т1700200

Изпитване на ИАСУТД с един централен сървър, свързан с всички обекти

1900

Т1700210

Издаване на разрешение на лица за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ФУ/ИАСУТД)

100

 

(2) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)

 

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За регистрация на търговски дружества или еднолични търговци, извършващи ремонт и сервиз на ФУ/ИАСУТД, се събира такса в размер 50 лв.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2019 г., в сила от 10.12.2019 г.) За дейности по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.

 

Раздел IV.
Такси, събирани за дейностите по Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2008 г. и бр. 33 от 2012 г.)


Чл. 16. За проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се събират следните такси:
1. при неавтоматично следене ефективността на УБП - 30 лв. на пистолет;
2. при автоматично следене ефективността на УБП - 100 лв. на колонка.

Чл. 17. (1) За оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се събират следните такси:

 

№ по ред

Дейност

Такса(в лв.)

1.

Преглед на документи

200

2.

Проверка на място и провеждане на изпит

300

3.

Надзор на оправомощеното лице

300

4.

Издаване на заповед за оправомощаване

200

5.

Издаване на дубликат на заповед за оправомощаване

25

6.

Изменение на заповед за оправомощаване

200

 

(2) В таксите по ал. 1 не са включени разходите за командировки на служителите, които участват в комисиите за проверка на място и провеждане на изпит.

(3) Разходите за командировки на служителите по ал. 2 се поемат от заявителя и се определят съгласно действащите нормативни актове.

 

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За дейности по Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за измерванията, чл. 1 и чл. 4, буква "о" от Закона за държавните такси.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.10.2017 Г.)

§ 12. За започналите, но неприключили производства до влизането в сила на постановлението, се събират таксите по досегашния ред по Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология (ДВ, бр. 40 от 2013 г.).

 

§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 14. След влизането в сила на постановлението цените на услугите за изпитване на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване се определят в Ценоразписа за услугите, предоставяни от Българския институт по метрология.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 97 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 10.12.2019 Г.)

 

§ 4. За започналите, но неприключили производства до влизането в сила на постановлението се събират таксите по досегашния ред.


§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".