Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология

Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология


В сила от 30.04.2013 г. Приета с ПМС № 95 от 19.04.2013 г.

Обн. ДВ. бр.40 от 30 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г.
 

Раздел I.
Такси за одобряване на типа, за проверка и за експертиза на средства за измерване по Закона за измерванията
 
Чл. 1. За разглеждане на заявление за одобряване типа на средства за измерване (СИ) и на представените документи към него, за продължаване срока на валидност на одобрения тип и за допълнение към удостоверението за одобрен тип се събира такса 500 лв.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изпитване и проверка на СИ се събират следните такси:
 
Шифър
Наименование на СИ
Такса за изпитване на тип
(в лв.)
Такса за проверка на едно СИ
първоначална
(в лв.)
последваща
(в лв.)
1
2
3
4
5
С0201
Везни с неавтоматично действие до 100 kg
Х
Х
15
С0202
Везни с неавтоматично действие до 200 kg
Х
Х
20
С0203
Везни с неавтоматично действие до 500 kg
Х
Х
25
С0204
Везни с неавтоматично действие до 2 t
Х
Х
60
С0205
Везни с неавтоматично действие от 2 до 10 t
Х
Х
100
С0206
Везни с неавтоматично действие от 10 до 30 t
Х
Х
200
С0207
Везни с неавтоматично действие от 30 до 60 t
X
X
300
С0208
Везни с неавтоматично действие над 60 t
Х
Х
400
С0301
Везни с автоматично действие
X
Х
100
С0601
Клинични електрически термометри с максимално показание
Х
Х
10
С0801
Топломери
Х
Х
32
С0802
Изчислителен блок за топломери
Х
Х
20
С0803
Преобразуватели на температура за топломери
Х
Х
8
С0804
Преобразуватели на разход за топломери
Х
Х
8
С0901
Апарати за кръвно налягане (сфигмоманометри)
Х
Х
15
С1001
Манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт
450
30
15
С1301
Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn до 5 m3/h включително
Х
Х
8
С1302
Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn от 5 до 50 m3/h включително
Х
Х
16
С1303
Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 5 до 50 m3/h
500
35
16
С1304
Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn от 50 до 1000 m3/h включително
Х
Х
64
С1305
Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 50 до 1000 m3/h
750
100
64
С1306
Водомери за чиста студена вода с номинален разход Qn, по-голямо от 1000 m3/h
Х
Х
104
С1307
Водомери за непречистена студена вода с номинален разход Qn от 1000 m3/h
1000
160
104
С1308
Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn до 5 m3/h
Х
Х
8
С1309
Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn от 5 до 15 m3/h включително
Х
Х
40
С1310
Водомери за чиста топла вода с номинален разход Qn, по-голямо от 15 m3/h
Х
Х
72
С1401
Обемни разходомери за течности, различни от вода
800
100
100
С1501
Измервателни системи за течни горива (в т.ч. бензиномерни колонки и газоколонки)
Х
Х
35
за всеки
разходомер
С1502
Измервателни системи към автоцистерни за транспорт и доставка на течности с изключение на течности за пиене
Х
Х
90
С1503
Измервателни системи за приемане или получаване на течности при разтоварване на танкери, жп и автоцистерни
Х
Х
130
С1504
Измервателни системи, стационарни за измерване на втечнени газове под налягане с изключение на криогенни течности
Х
Х
70
С1505
Измервателни системи, използвани за автоцистерни, за измерване на втечнен газ под налягане с изключение на криогенни течности
Х
Х
110
С1506
Измервателни системи за мляко
Х
Х
90
С1601
Електромагнитни разходомери до DN - 50 mm
800
75
65
С1602
Електромагнитни разходомери над DN - 50 mm
800
115
115
С1701
Разходомери, конструирани на принципа на разлика в налягането - ултразвукови, турбинни и масови до DN - 50 mm
800
80
65
С1702
Разходомери, конструирани на принципа на разлика в налягането - ултразвукови, турбинни и масови над DN - 50 mm
800
115
115
С1703
Измервателни системи за измерване на компресиран природен газ (метан)
900
90
за всеки
разходомер
80
за всеки
разходомер
С1704
Разходомери за измерване на компресиран природен газ (метан)
800
100
100
С1801
Разходомери за газ с ротационни бутала и турбинни
Х
Х
104
С1802
Разходомери за газ с деформируеми камери до G4
Х
Х
40
С1803
Разходомери за газ с деформируеми камери, по-големи от G4
Х
Х
96
С1804
Коригиращи устройства за обем:
     
 
тип 1
Х
Х
40
тип 2
Х
Х
50
С1805
Нивомерни измервателни системи:
1000
   
 
без демонтаж на нивомерната сонда
 
30
за всяка нивомерна сонда
30
за всяка нивомерна сонда
с демонтаж на нивомерната сонда
 
50
за всяка нивомерна сонда
50
за всяка нивомерна сонда
за вертикални резервоари на петролни бази
 
60
за всяка нивомерна сонда
60
за всяка нивомерна сонда
С1901
Стендове за измерване на спирачните сили на пътни превозни средства
450
100
55
С2001
Алкохоломери и ареометри за алкохол:
     
 
стъклени
450
40
Х
електронни
500
80
80
С2101
Стъклени живачни термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация
X
10
X
С2102
Съпротивителни термометри, използвани при определяне на алкохолна концентрация
X
10
10
С2201
Димомери
400
30
30
С2301
Газоанализатори на отработени газове от моторни превозни средства
Х
Х
35
С2501
Дозиметри - индивидуални
950
80
50
С2502
Дозиметри - клинични
Х
Х
65
С2601
Уреди за радиационен контрол на радиационния фон
1000
130
55
С2602
Системи за радиационен контрол на радиационния фон
1000
200
55
С2603
Стационарни системи за мониторинг на ради-
ационния фон (за всеки измервателен канал)
X
230
55
С2604
Уреди за радиационен контрол
1000
120
80
С2605
Системи за радиационен контрол (за всеки измервателен канал)
Х
180
80
С2701
Системи за измерване на инкорпорираната в човешкото тяло активност
X
1000
120
С2801
Системи за контрол на радиоактивни емисии в околната среда (за всеки измервателен канал)
X
300
55
С2901
Електромери еднофазни за активна енергия
Х
Х
8
С2902
Електромери еднофазни за реактивна енергия
500
10
8
С2903
Електромери трифазни за активна енергия
Х
Х
12
С2904
Електромери трифазни за реактивна енергия
750
15
12
С2905
Електромери трифазни за активна енергия клас 0,2 S и реактивна енергия клас 2
1500
30
25
С3001
Трансформатори:
     
 
ниско напрежение
400
10
Х
средно напрежение
450
15
Х
високо напрежение
500
20
Х
С3101
Часовници за превключване на тарифни електромери
400
20
Х
С3201
Електрокардиографи
Х
Х
30
С3501
Аудиометри
Х
Х
40
С3601
Скоростомери
900
30
25
С3701
Анализатори за алкохол в дъха
500
30
30
С3801
Диоптрометри
Х
Х
30
C4002
Система таксиметров апарат - автомобил
X
X
15
 
(2) За проверка на комбинирани СИ, измерващи повече от една величина, се събира такса в размер 80 на сто от таксата по ал. 1 за всяка допълнителна величина.
(3) За последваща проверка на СИ след ремонт, които не подлежат на последваща периодична проверка, се събира такса в размер на таксата за първоначална проверка по ал. 1.
(4) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изпитване по чл. 27 от Закона за измерванията и/или при представяне на протоколи за част от изискваните изпитвания, издадени от национални метрологични институти или акредитирани лаборатории, се събира такса в размер 70 на сто от таксата по ал. 1.
(5) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изследване на софтуера на СИ се събира такса в размер съгласно чл. 9.

Чл. 3. За оценяване съответствието на типа СИ с техническите и метрологичните изисквания към него се събира такса 300 лв.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За издаване и вписване на удостоверение за одобрен тип и на допълнения към удостоверение за одобрен тип и за вписване в регистъра на средства за измерване по чл. 1а, ал. 4 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, се събира такса 40 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За издаването на дубликат на удостоверение по ал. 1 се събира такса 10 лв.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За първоначална проверка на партида СИ се събира такса за всяко проверено средство от партидата, а за останалите СИ от нея - 20 на сто от дължимата такса.

Чл. 6. За разглеждане на заявление за удължаване срока на валидност на последваща проверка на СИ, използвани за комунални цели, и за прилагането на статистическия метод за контрол се събира такса, както следва:
1. за обработка на резултатите и за съставяне на протокол със заключение за удължаване срока на валидност на последваща проверка на СИ за комунални цели - 20 на сто от дължимата такса за последващата проверка на СИ за цялата партида;
2. за изготвяне на становище относно формиране на извадката за прилагане на статистическия метод на контрол - 100 лв.

Чл. 7. В случаите, когато при проверката на СИ след външен оглед се установи, че то не отговаря на изискванията, се събира такса в размер 10 на сто от таксата по чл. 2, ал. 1.

Чл. 8. За експертиза на СИ се събира такса в троен размер на таксата за първоначална проверка, а в случаите, когато не е определена такава такса - в троен размер на таксата за последваща проверка по чл. 2, ал. 1 за съответното СИ.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изпитване, проверка, експертиза, измервания и метрологични изследвания на СИ, непосочени в чл. 2, ал. 1, и за СИ по чл. 25 на Закона за измерванията, както и за други дейности по метрологичен контрол, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За изпитване и за проверка на СИ на място в случаите по чл. 27 от Закона за измерванията заявителят заплаща разходите по организирането и извършването на контрола на СИ и за транспорта на еталоните и оборудването на Българския институт по метрология, включително разходите за командировка на служителите.
(2) Председателят на Българския институт по метрология и заявителят уточняват писмено конкретните въпроси, свързани със заплащането на разходите по ал. 1.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За предоставяне на официални справки по вписаните в регистъра на одобрените за използване типове СИ се събира такса в размер 10 лв.
 
Раздел II.
Такси за изпитване и проверки на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)

Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)
 
Раздел III.
Такси, събирани за дейностите по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от 2007 г., бр. 77 от 2008 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г. и бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г.)

Чл. 14. (1) За изпитване за одобряване на типа на устройство или система с фискална памет се събират следните такси:
 
Шифър
Дейност
Такса за 1 бр. (в лв.)
Т1700100
Изпитване на интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД)
670
Т1700110
Изпитване на локална мрежа от фискализирани терминали
300
Т1700120
Пълно изпитване на фискално устройство (ФУ), електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП), фискален принтер (ФПр)
360
Т1700130
Изпитване на фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС)
360
Т1700140
Изпитване на електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажбата на течни горива (ЕСФП)
480
Т1700150
Изпитване на ЕСФП при промяна в програмното осигуряване
360
Т1700160
Изпитване на одобрен тип ЕСФП с нов тип СИ
240
Т1700170
Изпитване на фискална памет на електронни таксиметрови апарати (ФПЕТА)
360
Т1700180
Изпитване на ФУ за вграждане в автомати на самообслужване, в т.ч. за обмяна на валута
420
Т1700190
Изпитване на ИАСУТД при промяна на програмното осигуряване
240
Т1700200
Изпитване на ИАСУТД с един централен сървър, свързан с всички обекти
1900

(2) (Отм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.)
 
Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За регистрация на търговски дружества или еднолични търговци, извършващи ремонт и сервиз на ФУ/ИАСУТД, се събира такса в размер 50 лв.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За дейности по Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.
 
Раздел IV.
Такси, събирани за дейностите по Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 75 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2008 г. и бр. 33 от 2012 г.)

Чл. 16. За проверка на ефективността на улавяне на бензиновите пари (УБП) на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се събират следните такси:
1. при неавтоматично следене ефективността на УБП - 30 лв. на пистолет;
2. при автоматично следене ефективността на УБП - 100 лв. на колонка.

Чл. 17. (1) За оправомощаване на лица за проверка на ефективността на УБП при експлоатация на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, се събират следните такси:
 
№ по ред
Дейност
Такса(в лв.)
1.
Преглед на документи
200
2.
Проверка на място и провеждане на изпит
300
3.
Надзор на оправомощеното лице
300
4.
Издаване на заповед за оправомощаване
200
5.
Издаване на дубликат на заповед за оправомощаване
25
6.
Изменение на заповед за оправомощаване
200

(2) В таксите по ал. 1 не са включени разходите за командировки на служителите, които участват в комисиите за проверка на място и провеждане на изпит.
(3) Разходите за командировки на служителите по ал. 2 се поемат от заявителя и се определят съгласно действащите нормативни актове.
 
Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2017 г., в сила от 24.10.2017 г.) За дейности по Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, неупоменати в настоящия раздел, се събират такси, чийто размер се определя по фактически вложеното време, като таксата за всеки час е 15 лв.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 82, ал. 1 от Закона за измерванията, чл. 1 и чл. 4, буква "о" от Закона за държавните такси.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 229 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2013 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 24.10.2017 Г.)

§ 12. За започналите, но неприключили производства до влизането в сила на постановлението, се събират таксите по досегашния ред по Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология (ДВ, бр. 40 от 2013 г.).
 
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

§ 14. След влизането в сила на постановлението цените на услугите за изпитване на игрално оборудване и софтуер на комуникационно оборудване се определят в Ценоразписа за услугите, предоставяни от Българския институт по метрология.
Назад