Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците


Приета с ПМС № 85 от 17.04.2003 г.

Обн. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.61 от 8 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.73 от 20 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.


Чл. 1. (1) За издаване на документи и предоставяне на информация по искане на заинтересувани лица се събират следните такси:
1. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) за издаване на удостоверение, с изключение на удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, или служебна бележка, както и на заверено копие от разпечатка от информационна система:
а) за първа страница - 5 лв.;
б) за всяка следваща страница - 2 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) за издаване на заверено копие от документ:
а) за първа страница - 2 лв.;
б) за всяка следваща страница - 1 лв.;
3. за издаване на документ, подлежащ на легализация - 10 лв.;
4. за предоставяне на информация от митническата статистика:
а) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) за информация по образец съгласно приложението:
- до 5 реда включително - 20 лв.;
- за всеки следващ ред от 6 до 100 включително - по 2 лв.;
- за всеки следващ ред над 100 - по 1 лв.;
б) за информация, предоставяна в електронна форма и във вид, различен от този по буква "а":
- за всеки КВ до 100 КВ включително - по 3 лв.;
- за всеки следващ КВ от 101 КВ до 500 КВ включително - по 2 лв.;
- за всеки следващ КВ над 500 КВ - по 1 лв.;
5. (отм. - ДВ, бр. 73 от 2013 г.)
(2) Таксите по ал. 1 се увеличават:
1. два пъти, когато по искане на заинтересуваното лице услугата се извършва в срок до 2 работни дни;
2. три пъти, когато по искане на заинтересуваното лице услугата се извършва в срок до 8 работни часа.
(3) Искането по ал. 1, т. 4 се отправя до Централното митническо управление на Агенция "Митници", като информацията се предоставя съгласно разпоредбите и при условията на глава шеста от Закона за статистиката.
(4) Информация и документи по този член се предоставят при спазване изискванията на законодателството за тяхната защита от нерегламентиран достъп.

Чл. 2. За проверки, измервания и товарно-разтоварни дейности по искане на заинтересуваните лица се събират следните такси:
1. за проверка на годността на пътно превозно средство или контейнер за превоз на стоки под митническа пломба, при одобряването му за такава дейност:
а) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) за първоначален преглед и проверка - 50 лв.;
б) (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) за периодичен преглед и проверка - 30 лв.;
2. за измерване на товарен автомобил на кантар:
а) за проверка на общото тегло на автомобила - 10 лв.;
б) за проверка на натоварването на ос - за всяка ос по 5 лв.;
3. за товарно-разтоварни дейности с високоповдигач - по 10 лв. за всеки започнат час.

Чл. 3. (1) За извършване по искане на заинтересувани лица на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение се събират следните такси:
1. за контролни действия до 1 час - 10 лв.;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) за всеки започнат час след изтичането на първия час - 10 лв.;
3. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) за транспортни и битови разходи на всеки митнически служител, участващ в контролни действия по т. 1 и 2 в населеното място, където се намира митническото учреждение, но извън мястото на постоянната му работа - 10 лв.;
4. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) за контролни действия извън митническото учреждение, когато постоянно са необходими митнически служители, се събира месечна такса в размер 1600 лв.
(2) Исканията по ал. 1 се отправят писмено до ръководителя на митническото учреждение, като таксите се начисляват за всеки митнически служител според времетраенето на участието му в контролните действия.
(3) За контролни действия по ал. 1, т. 4 извън определеното работно време се събират и таксите по ал. 1, т. 1 и 2.
(4) В случаите, когато митническите служители не извършват контролните действия по ал. 1, т. 4 през всичките работни дни на месеца и ако митническото учреждение ползва тези служители за други контролни дейности, за което информира писмено заинтересуваното лице, таксата се намалява пропорционално за съответните дни.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) За услуги извън митническото учреждение се считат услугите, извършени на места, които са извън обособената за тази цел прилежаща инфраструктура на митническото учреждение.
(6) За услуги в извънработно време се считат услугите, извършени преди началния или след крайния час на работното време, установено за съответното митническо учреждение, освен когато контролните действия са започнали в установеното работно време и са приключили до 15 минути след изтичането му.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) При влизане в страната на товарен автомобил или автобус с регистрация в страна извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство, извършващ двустранен или транзитен превоз без българско разрешително, когато такова се изисква, се събират таксите, предвидени в чл. 99, ал. 1, т. 1 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията, одобрена с Постановление № 81 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; попр., бр. 54 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2000 г., бр. 18, 47, 62 и 104 от 2001 г., бр. 49, 68 и 71 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 101 и 105 от 2005 г., бр. 77 и 105 от 2006 г., бр. 38 от 2007 г. и бр. 64, 78 и 79 от 2008 г.).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2022 г.) При влизане или при напускане на страната на товарен автомобил с чуждестранна регистрация, извършващ превоз от или за трета страна без българско разрешително, когато такова се изисква, се събират таксите, предвидени в чл. 99, ал. 1, т. 2 от Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Чл. 3б. (Нов - ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) За обработка на комплекти документи с разрешителни за осъществяване на международен превоз се събира такса в размер 5,00 лв. за всеки комплект.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 87 от 2007 г., предишен текст на чл. 4 - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) За прилагането на мерките по чл. 96б от Закона за авторското право и сродните му права, чл. 78 от Закона за марките и географските означения, чл. 62 от Закона за промишления дизайн и чл. 83а от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, когато задържаните стоки се съхраняват в складове, управлявани от митническите органи, се събират таксите по чл. 13.
(2) (Нова- ДВ, бр. 96 от 2017 г.) За прилагане на мерките по Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (ОВ, L 181/15 от 29 юни 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 608/2013", когато задържаните стоки се съхраняват в складове, управлявани от митническите органи, се събират такси за покриване на разходите по съхранение съгласно чл. 29 от Регламент (ЕС) № 608/2013. Размерът на таксите се определя по реда на чл. 13.
(3) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) В случаите на образувано административнонаказателно производство при прилагане на мерките по ал. 1 и 2 таксите се дължат от административнонаказващия орган.

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) При акт на орган на досъдебното производство за предаване в складове, управлявани от митническите органи, на веществени доказателства, приложени по досъдебни производства, образувани и водени от други държавни органи, последните дължат такси за складирането им в размер 50 на сто от размера на таксите по чл. 13.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) За извършване по искане на заинтересувани лица на физични и физико-химични измервания, изпитвания и анализи на мостри и проби от стоки се събират следните такси:

Дейност Такса
по   (в лв.)
ред    
1 2 3
  А. Физични и физико-химични  
  измервания  
1. Измервания на геометрични  
  параметри (величини) 6,00
2. Определяне на тегло 10,00
3. Ситов анализ 12,00
4. Определяне на относителната  
  плътност  
4.1. Ареометричен метод 6,00
4.2. Денситометричен метод 26,00
5. Изпитване за разтворимост в  
  един разтворител 5,00
6. Определяне на pH стойност  
6.1. С индикатори 2,00
6.2. Потенциометрично 4,00
7. Определяне точката (интерва-  
  ла) на топене - капилярен  
  метод 10,00
8. Определяне на пепелно  
  съдържание 15,00
9. Дестилация 40,00
10. Екстракция  
10.1. С органичен разтворител 10,00
10.2. По Сокслет 30,00
11. Определяне на загубите при  
  сушене  
11.1. Влагомерна везна 6,00
11.2. Класически метод 10,00
12. Определяне съдържанието на  
  вода  
12.1. Косвено по плътността 12,00
12.2 По метода на Карл-Фишер 25,00
13. Филтруване 2,00
14. Центрофугиране 5,00
15. Прекристализация 6,00
16. Изпаряване на ротационен  
  вакуумизпарител 20,00
17. Определяне на алкалност или  
  киселинност чрез титруване 10,00
18. Изпитване за идентичност чрез  
  качествени химични реакции 25,00
19. Определяне на аниони и  
  катиони (един вид) 26,00
  Б. Инструментални измервания  
20. Физични измервания  
20.1. Рефрактометър 20,00
20.2. Поляриметър 30,00
21. Рентгеноструктурен анализ  
21.1. Измерване с програма до  
  един час 60,00
21.2. За всеки следващ час 40,00
22. Оптическа микроскопия  
22.1. Стандартно наблюдение 12,00
22.2. Имидж анализ 50,00
23. Абсорбционна спектрофото-  
  метрия във видима и ултра-  
  виолетова област (UV-VIS):  
23.1. Стандартно фотометриране 20,00
23.2. Количествен анализ 25,00
24. Инфрачервена спектро-  
  фотометрия (FTIR)  
24.1. Стандартно фотометриране без  
  интерпретация на спектъра 20,00
24.2. Стандартно фотометриране с  
  интерпретация на основните  
  ивици 30,00
24.3. За количествен анализ 70,00
24.4. Фотометриране с АTR  
  приставка 20,00
24.5. Пробоподготовка на полимерни  
  филми с точна дебелина 20,00
24.6. С микроскоп имидж анализ 80,00
25. Спектрофотометрия в близката  
  инфрачервена област (NIR) 25,00
26. Раманова спектроскопия 25,00
27. Емисионна (ICP-ОЕS)  
  спектрометрия  
27.1. Съдържание на един елемент 15,00
27.2. За всеки следващ елемент 10,00
28. Определяне на изотопно  
  съотношение (IRMS анализ) 120,00
29. Газова хроматография  
29.1. Качествена идентификация 40,00
29.2. Количествен анализ 60,00
29.3. Идентификация на смеси чрез  
  GC-MS  
29.3.1. Идентификация на смеси до  
  10 компонента 80,00
29.3.2. Идентификация на смеси над  
  10 компонента 150,00
30. Високоефективна течна хро-  
  матография (HPLC)  
30.1. Качествена идентификация 50,00
30.2. Количествен анализ 65,00
31. Тънкослойна хроматография  
31.1. Качествена идентификация 25,00
31.2. Количествено определяне 40,00
32. Рентгено-флуоресцентна енер-  
  гийно-дисперсионна спектро-  
  метрия  
32.1. Качествено определяне на  
  елементен състав 20,00
32.2. Количествено определяне на  
  един елемент 30,00
33. Рентгено-флуоресцентна вълно-  
  во-дисперсионна спектрометрия  
33.1. Качествено определяне до  
  10 елемента 30,00
33.2. Качествено определяне над  
  10 елемента 50,00
33.3. Количествено определяне на  
  един елемент 45,00
34. Диференциална сканираща  
  калориметрия  
34.1. Измерване с програма до 1 час 60,00
34.2. За всеки следващ час 40,00
35. Термогравиметричен анализ 60,00
35.1. Измерване с програма до 1 час 60,00
35.2. За всеки следващ час 40,00
36. PCR анализ 80,00
37. Гел електрофореза 100,00

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) В случаите, когато при осъществяване на митнически контрол са извършени физични и физикохимични измервания, изпитвания и анализи на мостри и проби от стоки и заинтересованите лица отправят искане за предоставяне на резултатите за цели, различни от административното производство, се събират таксите по чл. 5.

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.)

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) За извършване по искане на заинтересувани лица на изпитвания на мостри и проби от стоки във връзка с някои специфични изисквания при класиране на стоките в митническата тарифа и при прилагане на други разпоредби се събират следните такси:

Дейност Такса
по   в левове
ред    
1 2 3
1. Месо и карантии  
1.1. Органолептично охарактери-  
  зиране 10,00
1.2. Органолептична оценка  
  (с панел) 35,00
1.3. Съотношение вода-протеин  
  в сушени или пушени меса  
1.3.1. Съдържание на азот по Кел-  
  дал - ISO 937 60,00
1.3.2. Съдържание на вода - ISO 1442 10,00
1.3.3. Съдържание на общи мазни-  
  ни - ISO 1443 30,00
1.4. Тегловно съотношение мус-  
  кулна тъкан/кости 20,00
1.5. Съдържание на NaCl (сол) в  
  меса и месни продукти 25,00
2. Мляко и млечни продукти  
2.1. Маслено съдържание в млечно  
  масло 30,00
2.2. Тегловно съдържание на млеч-  
  ни мазнини в млечни пасти за  
  намазване 40,00
2.3. Съдържание на млечни мазни-  
  ни в сухи млечни продукти -  
  метод на Гербер 40,00
2.4. Съдържание на вода в млечно  
  масло по метода на Карл-  
  Фишер БДС ISO 8534 25,00
2.5. Съдържание на мазнини в  
  сирена 30,00
2.6. Идентификация на мазнини,  
  различни от млечната GC-MS 80,00
2.7. Качествена идентификация на  
  протеини 80,00
2.8. Количествено определяне на  
  азотното съдържание по  
  Келдал 60,00
3. Риби и рибни продукти - орга-  
  нолептично охарактеризиране 20,00
4. Продукти от растителен произ-  
  ход - органолептично охарак-  
  теризиране 30,00
5. Кафе, чай, какао и продукти от  
  тях - съдържание на кофеин и  
  теобромин - HPLC метод 70,00
6. Житни растения  
6.1. Охарактеризиране на про-  
  дуктите 20,00
6.2. Определяне съдържанието на  
  примеси 15,00
6.3. Определяне на хектолитрова  
  маса 10,00
6.4. Определяне съдържанието на  
  азот по Келдал 60,00
6.5. Определяне числото на падане  
  по БДС ISO 3093 25,00
6.6. Определяне съдържанието на  
  глутен 30,00
6.7. Определяне съотношението  
  дължина/широчина на оризови  
  зърна 20,00
7. Мелничарски продукти  
7.1. Определяне съдържанието на  
  нишесте - поляриметрично по  
  ISO 10520-2003 30,00
7.2. Определяне съдържанието на  
  глутен 30,00
8. Мазнини и масла  
8.1. Реакция на Белиер 42,00
8.2. Определяне коефициент на  
  екстинкция, К270 на маслиново  
  масло 20,00
8.3. Изменение на DК на маслиново  
  масло 40,00
8.4. Определяне на мастно-кисе-  
  линен състав 60,00
8.5. Определяне на осапунително  
  число 20,00
8.6. Определяне на киселинно  
  число и свободни мастни  
  киселини 25,00
8.7. Определяне на йодно число 30,00
8.8. Определяне на бромно число 30,00
8.9. Определяне на перокисно число 30,00
9. Хранителни продукти от месо  
  и риба  
9.1. Тегловно съдържание на месо  
  в хранителни продукти 30,00
9.2. Определяне съдържанието на  
  мазнини 30,00
9.3. Определяне съдържанието на  
  азот по Келдал 60,00
9.4. Определяне съдържанието на  
  нишесте - ензимна хидролиза  
  и HPLC на разпадните  
  продукти 80,00
10. Захар и захарни изделия  
10.1. Определяне съдържанието на  
  захароза - поляриметрично 40,00
10.2. Съдържание на захари - HPLC  
  метод 70,00
10.3. Съдържание на захари по ре-  
  фрактометричен метод 50,00
11. Какао и какаова маса  
11.1. Определяне съдържанието на  
  мазнини в какаова маса 40,00
11.2. Съдържание на млечни про-  
  теини в шоколад  
  по AOAC 939.02 80,00
12. Хранителни продукти от житни  
  растения, брашна, нишесте,  
  сладкарски изделия и др.  
12.1. Съдържание на мазнини  
12.1.1. Общи мазнини  
12.1.1.1. - без предварителна хидролиза 25,00
12.1.1.2. - с предварителна хидролиза 30,00
12.1.2. Млечни мазнини по газхрома-  
  тографски метод 60,00
13. Зеленчукови и плодови сокове  
13.1. Сухо вещество в доматен сок 10,00
13.2. Алкохолно съдържание 60,00
14. Разни видове хранителни про-  
  дукти - органолептично  
  охарактеризиране 20,00
15. Безалкохолни и алкохолни  
  напитки, оцет  
15.1. Определяне съдържанието на  
  оцетна киселина 14,00
15.2. Определяне съдържанието на  
  етилов алкохол в безалкохолни  
  напитки и нискоалкохолни  
  напитки 60,00
15.3. Действително алкохолно  
  съдържание при 20 °С 60,00
15.4. Обща киселинност на вина 14,00
15.5. Съдържание на глицерол  
15.5.1. - хроматографски - HPLC 70,00
15.5.2. - ензимно превръщане -  
  UV-VIS 80,00
16. Остатъци и отпадъци от храни-  
  телната промишленост и при-  
  готвени храни за животни  
16.1. Определяне съдържанието на  
  нишесте по модифициран  
  метод на Еверс 30,00
16.2. Определяне съдържанието на  
  азот по Келдал 60,00
16.3. Определяне съдържанието на  
  мазнини 30,00
17. Тютюн и заместители на тю-  
  тюн - охарактеризиране на  
  продуктите 50,00
18. Сол, сяра, пръст, камъни, вар,  
  цимент - определяне на при-  
  видна плътност в насипни  
  материали 12,00
19. Минерални горива, масла и пр.  
19.1. Съдържание на бензол, толуол,  
  ксилол и фенол - газ-хромато-  
  графски метод 60,00
19.2. Дестилация при атмосферно  
  налягане  
19.2.1. Ръчна дестилация 60,00
19.2.2. Автоматична дестилация 50,00
19.3. Определяне температура на  
  течливост 40,00
19.4. Определяне на специфична  
  плътност при 15 и 20 °С 20,00
19.5. Пламна температура Пенски -  
  Мартенс 15,00
19.6. Пламна температура Кливланд 15,00
19.7. Кинематичен вискозитет 30,00
19.8. Динамичен вискозитет 30,00
19.9. Цвят и цвят с разреждане на  
  нефтопродукти по ASTM D1500 15,00
19.10. Сулфатна пепел 25,00
19.11. Осапунително число 25,00
19.12. Определяне съдържанието на  
  сяра по ISO 20884 50,00
19.13. Съдържание на масло в  
  парафин 40,00
19.14. Определяне съдържанието на  
  алкилови естери на мастни  
  киселини в биодизел с инфра-  
  червена спектроскопия 60,00
19.15. Определяне съдържанието на  
  етилов алкохол в бензини 60,00
20. Неорганични химични продукти  
20.1. Съдържание на фосфор - грави-  
  метричен метод или титри-  
  метричен метод 53,00
20.2. Определяне съдържанието на  
  борна киселина в борати - ти-  
  траметричен метод 55,00
21. Торове  
21.1. Определяне съдържанието  
  на калий 70,00
21.2. Определяне съдържанието на  
  фосфор 70,00
21.3. Определяне съдържанието на  
  азот по Келдал 60,00
22. Повърхностно активни вещест-  
  ва - определяне на повърхност-  
  но напрежение 23,00
23. Белтъчни вещества, модифи-  
  цирана скорбяла или нишесте,  
  лепила  
23.1. Определяне съдържанието на  
  редуцирани захари, изразени  
  като декстроза (декстрозен  
  еквивалент) 60,00
23.2. Определяне съдържанието на  
  протеин (азот по Келдал) 60,00
24. Пластмаси и пластмасови  
  изделия  
24.1. Определяне на специфична  
  плътност на полиетилен 25,00
24.2. Определяне вискозитета на по-  
  лимери в разреден разтвор с  
  капилярни вискозиметри  
  ISO 1628-5 50,00
25. Изделия от дървен материал -  
  определяне плътността на  
  влакнести плочи 40,00
26. Дървесна маса и целулозни ма-  
  териали - неразтворима маса на  
  химична дървесна маса за  
  разтваряне 50,00
27. Хартия и картони  
27.1. Определяне на влакнест състав 55,00
27.2. Определяне на пепелно  
  съдържание 20,00
27.3. Определяне на тегло на квадра-  
  тен метър 15,00
28. Печатни изделия - проверка за  
  автентичност 75,00
29. Текстилни материали и изделия  
  от тях  
29.1. Определяне тегловното съдър-  
  жание на текстилни материали  
  в композитни изделия 40,00
29.2. Определяне на линейна плът-  
  ност на прежди и нишки 35,00
29.3. Охарактеризиране вида на из-  
  делието 30,00
29.4. Идентификация на текстилни  
  влакна и нишки 30,00
29.5. Количествено определяне на  
  влакнестия състав на двуком-  
  понентни смеси 45,00
29.6. Количествено определяне на  
  влакнестия състав на триком-  
  понентни смеси 60,00
30. Килими и текстилни подови  
  настилки - изпитване и иденти-  
  фикация на продуктите 20,00
31. Импрегнирани, промазани, ла-  
  минирани тъкани - съдържание  
  на текстилен материал - микро-  
  скопско и IR изпитване 64,00
32. Облекла - изпитване и иденти-  
  фикация на продуктите 30,00
33. Обувки - определяне на състав-  
  ляващите материали на гор-  
  ната част 30,00
34. Керамични продукти - водопо-  
  глъщаемост на керамични  
  изделия 50,00
35. Благородни метали - съдържа-  
  ние на сребро, злато - кисе-  
  линен тест 20,00
36. Чугун, желязо и стомани - из-  
  питване чрез искров спектро-  
  метър  
36.1. Определяне съдържанието на  
  един елемент 40,00
36.2. Определяне съдържанието на  
  поредица от елементи 80,00
37. Мед и изделия от мед - съдър-  
  жание на мед 70,00
38. Калай и изделия от калай -  
  съдържание на калай в калай  
  и калаени сплави 70,00

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) За анализи, измервания и изпитвания на мостри и проби от стоки, регламентирани в нормативни актове, но непосочени в чл. 5 и 7, се събира такса, чийто размер се определя по фактически вложеното време и използваните консумативи.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) Таксата за всеки час вложено време е 8 лв. При непълен час вложеното време се отчита при започването на всеки четвърт час.
(3) Сумата за изразходваните консумативи се определя по калкулация на базата на фактически употребените количества.
(4) Вложеното време и изразходваните консумативи за всяка отделна дейност се утвърждават от ръководителя на съответната митническа лаборатория, в която са извършени дейностите по анализа, измерването или изпитването на мострите и пробите от стоки.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) При анализи, измервания или изпитвания на мостри или проби от стоки от един и същ вид определената в чл. 5 и 7 такса се събира за всеки анализ, измерване или изпитване.

Чл. 10. За удостоверяване на резултатите от извършените анализи, измервания или изпитвания на мостри и проби се събират следните такси:
1. за издаване на протокол за анализ, измерване или изпитване - 2 лв.;
2. за експертни заключения и становища - 10 лв.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2008 г.) Таксите по чл. 5, 7 и 10 се увеличават два пъти, когато по искане на заинтересуваното лице услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

Чл. 12. (1) За вземане по искане на заинтересувани лица на мостри и проби от стоки се събират следните такси:

о Стоки и групи стоки Такса
ред   (в лв.)
1 2 3
1. Продукти от животински и растителен произход:  
1.1. Замразени стоки от хладилни камери или складове 25,00
1.2. Пресни или охладени стоки 25,00
1.3. Стоки в потребителска опаковка и консерви 15,00
2. Безалкохолни и алкохолни напитки:  
2.1. От вместимости до 100 л (бутилки, бидони, варели и др.) 20,00
2.2. От вместимости над 100 л (жп и автоцистерни) 80,00
2.3. От корабни танкове 100,00
3. Тютюн, тютюневи изделия и заместители на тютюн 15,00
4. Мазнини, масла и восъци 25,00
5. Нефтопродукти и минерални продукти:  
5.1. Течности - от вместимости до 100 л (бутилки, бидони, варели) 25,00
5.2. Течности - от вместимости над 100 л (жп и автоцистерни) 80,00
5.3. От корабни танкове (наливни и насипни материали) 100,00
5.4. Насипни стоки - от вместимости до 0,5 м3 20,00
5.5. Насипни стоки - от вместимости над 0,5 м3 70,00
6. Продукти на химическата промишленост и свързаните с нея промишлености:  
6.1. Течности - от вместимости до 100 л (бутилки, бидони, варели) 30,00
6.2. Течности - от вместимости над 100 л (жп и автоцистерни) 80,00
6.3. От корабни танкове (наливни и насипни материали) 100,00
7. Насипни стоки - от вместимости до 0,5 м3 25,00
8 Насипни стоки - от вместимости над 0,5 м3 70,00
9. Пластмаси и пластмасови изделия. Каучук и каучукови изделия 20,00
10. Кожи и изделия от кожи 20,00
11. Дървен материал и изделия от дървен материал 22,00
12. Дървесна маса и целулозни материали 22,00
13. Текстилни материали и изделия от тях 22,00
14. Обувки и пр. 15,00
15. Изделия от строителни материали:  
15.1. От вместимости до 0,5 м3 20,00
15.2. От вместимости над 0,5 м3 70,00
15.3. От корабни танкове 100,00
16. Благородни метали и сплави; изделия от тях:  
16.1. Готово изделие 25,00
16.2. Проба или мостра, взета чрез механично отделяне 45,00
17. Неблагородни метали и сплави; изделия от тях:  
17.1. Готово изделие 20,00
17.2. Проба или мостра, взета чрез механично отделяне 45,00
18. Други стоки и групи стоки:  
18.1. Течности - от вместимости до 100 л 20,00
18.2. Течности - от вместимости над 100 л 80,00
18.3. От корабни танкове (наливни и насипни материали) 100,00
18.4. Насипни стоки - от вместимости до 0,5 м3 20,00
18.5. Насипни стоки - от вместимости над 0,5 м3 70,00
     

(2) Таксите по ал. 1 се събират при вземане на единична мостра или първична проба.

(3) Таксата за средна (съставна) проба представлява сбор от таксите за първичните проби.

Чл. 13. (1) За складиране на стоки в складове, управлявани от митническите органи, се събират следните такси:
1. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) при складиране в закрити помещения - за всеки календарен ден - по 0,70 лв. за 1 куб. м;
2. (изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) при складиране върху открити площи - за всеки календарен ден - по 0,40 лв. за 1 кв. м.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) Когато таксите се изчисляват върху кубичен метър, заетата площ се получава като произведение от най-голямата дължина, най-голямата широчина и най-голямата височина на площта, върху която са складирани стоките, съответно тяхната опаковка и палети. Произведението се закръглява на следващото цяло число.
(3) Когато таксите се изчисляват върху квадратен метър, заетата площ се получава като произведение от най-голямата дължина и най-голямата широчина на площта, върху която са складирани стоките, съответно тяхната опаковка и палети. Произведението се закръглява на следващото цяло число.
(4) След изтичане на 10 календарни дни, включително деня на постъпване на стоката в склада, таксите по ал. 1 се събират в двоен размер, а след изтичане на 20 календарни дни, включително деня на постъпване на стоката в склада - в троен размер.
(5) (Нова - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) Таксите за складиране по ал. 1 и 4 се събират и при продажба или безвъзмездно предоставяне на отнети или изоставени в полза на държавата стоки по производства, водени от митническите органи. Таксите се събират съответно от датата на постановлението за възлагане - при продажба, или на заповедта на директора на Агенция "Митници" или на министъра на финансите - за безвъзмездно предоставяне.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) Не се събират такси за складирани стоки в складовете, управлявани от митническите органи, в следните случаи:
1. когато стоките са престояли в складовете поради извършване на митническа проверка - за дните на извършване на проверката;
2. когато стоките са престояли в складовете поради спор с митническите органи във връзка с митническото им оформяне - за дните до решаването на спора и ако решението е в полза на заинтересуваното лице.


Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.)
Чл. 15. (1) Таксите по тарифата се внасят по съответните сметки на митническите учреждения или в брой по място на извършване на услугата или действието срещу издаване на документ.
(2) Заплатените такси не се възстановяват, с изключение на недължимо внесените суми.

Чл. 16. Не се събират такси по тарифата:
1. за контролни действия, предизвикани от непреодолима сила;
2. при предоставяне на информация по писмено искане на органите на държавната власт, органите на съдебната власт и органите на местното самоуправление, когато в нормативен акт е предвидено да им бъде предоставена информацията.

Заключителни разпоредби

§ 1. Изпълнението на тарифата се възлага на директора на Агенция "Митници".

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.) Тарифата се одобрява на основание чл. 12 от Закона за митниците, чл. 52 от Регламент (ЕС) № 952/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митническия кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.) и чл. 29 от Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 299 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 100 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)

§ 31. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1, т. 4, буква "а"

(Изм. - ДВ, бр. 96 от 2017 г.)

 

по ред

Митнически режим

Тарифен код/

позиция

Държава на произход/

на получаване

Година

Месец/

период

Количество

Стойност

нето

(в кг)

вид на

ДМЕ

количество

по ДМЕ

(в лв.)

(в друга валута)

1.

                   

2.

                   

3.

                   

4.

                   

5.