Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

Наредба № Н-2 за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
 

 

В сила от 04.02.2014 г.

Издадена от Министерството на финансите

 

Обн. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. ДВ. бр.29 от 9 април 2021 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България;
2. изискванията към фискалните контролни пунктове;
3. обхватът и редът за доброволно предварително деклариране на данни за превоз на стоки с висок фискален риск, тяхното коригиране или анулиране при неосъществен превоз, както и редът за уведомяване, когато стоките не са получени.

Чл. 2. Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск е съвкупност от действия на органи по приходите с цел предотвратяване укриването на данъци и на данъчни измами, които се извършват във връзка с движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България.

Чл. 3. (1) На фискален контрол подлежи движението на всички стоки с висок фискален риск независимо от мястото на получаване/разтоварване на стоката - територията на страната, територията на друга държава - членка на Европейския съюз, или територията на трета страна.
(2) Алинея 1 не се прилага за стоките под митнически режим.

Чл. 4. (1) Фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България се извършва от органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, без да е необходимо изрично писмено възлагане.
(2) С фискалния контрол не се установяват задължения за данъци, но могат да се установяват определени факти и обстоятелства от значение за задълженията за данъци.
(3) За всяко действие при извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се съставя протокол.

Чл. 5. (1) Списъкът на стоките с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите по мотивирано предложение на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страниците на Министерството на финансите и на Националната агенция за приходите в деня на издаването на заповедта.
(3) В заповедта по ал. 1 се определя срок за влизането й в сила, който не може да бъде по-кратък от 3 дни.

Чл. 6. (1) За целите на извършването на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България се създават фискални контролни пунктове.
(2) Фискалните контролни пунктове по ал. 1 са обособени места, участъци от пътната мрежа или територии на железопътни гари, летища за обществено ползване и пристанища за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части, в които органите по приходите могат да извършват фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск при условията и по реда на тази наредба.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Данните за вида и количеството на стоката, изпращача и получателя, мястото и датата на получаване на стоката, очаквания час на получаване/разтоварване, информацията за движението на стоките и действията по фискален контрол на органите по приходите се вписват в електронен регистър "Фискален контрол" при условията и по реда на тази наредба. В регистъра се вписват и предварително декларираните данни за превоза на стоката, данни за генерирания при предварителното деклариране уникален номер за превоза, коригираните предварително декларирани данни, както и уведомленията за неполучаване на стоката.

 

Глава първа „а“
ДОБРОВОЛНО ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРЕВОЗ НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК

(Нова - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) 

 

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) (1) При всеки отделен превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната, получателят или купувачът/придобиващият в тристранна операция или крайният получател във верига последователни доставки на стоки може предварително да декларира данни за превоза до влизане на транспортно средство на територията на страната. Декларирането на превоза се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 4 чрез електронна услуга с квалифициран електронен подпис (КЕП), предоставена от Националната агенция за приходите.
(2) При превозите по ал. 1 предварително се декларират данни за:
1. получателя/купувача/придобиващ в тристранна операция или краен получател във верига от последователни доставки на стоки – идентификационен номер, имена/наименование;
2. превозвача – идентификационен номер, имена/наименование;
3. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
4. изпращача (изпращачите)/доставчика (доставчиците)/трето лице (трети лица) – идентификационен номер, имена/наименование;
5. превозваната стока – вид, количество, стойност, дата, час, място на получаване/разтоварване и предназначение на стоката; декларирането на стойност не е задължително;
6. лицето за контакт – имена, телефонен номер, електронен адрес; декларирането на електронен адрес не е задължително;
7. декларатора.
(3) Когато са декларирали предварително данни за превоз на стоки с висок фискален риск, но не са получили стоките, лицата по ал. 1 уведомяват за това органа по приходите и посочват причината, като подават уведомление по електронен път съгласно приложение № 5 чрез електронната услуга, предоставена от Националната агенция за приходите, най-късно до края на деня, следващ деня, в който се очаква стоката. Уведомлението се подава в случаите, когато е съставен протокол по чл. 4, ал. 3 при влизане на транспортното средство на територията на страната и не са поставени технически средства за контрол.
(4) Когато стоките с висок фискален риск ще се съхраняват от лице по ал. 1, което е получател при режим на складиране на стоки до поискване, но не са получени в склада на лицето, се прилага ал. 3.


Чл. 7б. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) (1) При всеки отделен превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, доставчикът или продавачът/прехвърлител в тристранна операция или първият доставчик във верига последователни доставки на стоки може предварително да декларира данни за превоза преди започване на натоварването на транспортното средство. Декларирането на превоза се извършва чрез подаване по електронен път на данните съгласно приложение № 6 чрез електронна услуга с КЕП, предоставена от Националната агенция за приходите.
(2) При превозите по ал. 1 предварително се декларират данни за:
1. доставчика/изпращача/прехвърлител в тристранна операция или първи доставчик във верига последователни доставки на стоки – идентификационен номер, имена/наименование;
2. превозвача – идентификационен номер, имена/наименование;
3. транспортното средство – регистрационен номер на основно и допълнително/и транспортно/и средство/а;
4. получателя (получателите)/купувача (купувачите)/трето лице (трети лица) – идентификационен номер, имена/наименование;
5. превозваната стока – вид, количество, стойност, дата, час, място на натоварване и предназначение на стоката; декларирането на стойността не е задължително;
6. лицето за контакт – имена, телефонен номер, електронен адрес; декларирането на електронен адрес не е задължително;
7. декларатора.


Чл. 7в. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) (1) Декларирането на превозите по чл. 7а и 7б се счита за извършено, ако подадените данни съдържат информацията по чл. 7а, ал. 2 и чл. 7б, ал. 2. В този случай на лицето се издава уникален номер за превоза, който се предоставя по електронен път. Уникалният номер за превоза е валиден 14 дни от предоставянето му.
(2) След предварителното деклариране, за което е предоставен по електронен път уникален номер за превоза на стоката, лицата по чл. 7а, ал. 1 и чл. 7б, ал. 1 го съобщават на водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката/превозвача или лицето, организиращо превоза. Когато уникалният номер за превоза е съобщен на превозвача или на лицето, организиращо превоза, те го предоставят на водача на транспортното средство.
(3) Уникалният номер за всеки отделен превоз се представя на органите по приходите при извършване на действия по фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.
(4) Членове 7а и 7б се прилагат само в случаите, когато превозът се осъществява с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона.
(5) Предварителното деклариране не освобождава от задължението за съставяне на съответните транспортни, счетоводни и други документи във връзка с превоза и доставката на стоката.


Чл. 7г. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) (1) Лице, което предварително е декларирало данни за превоз на стоки с висок фискален риск, може да коригира данни за превоза чрез електронната услуга, предоставена от Националната агенция за приходите, в сроковете по чл. 7а, ал. 1 и чл. 7б, ал. 1. Корекцията се извършва чрез подаване по електронен път на данни съгласно приложение № 4 или приложение № 6.
(2) Когато по време на превоза след срока по чл. 7а се налага промяна на датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката и/или смяна на транспортното средство, включително при претоварване на стоката, могат да се коригират данни само за номер на транспортното средство, датата, часа и мястото на получаване/разтоварване на стоката, а при претоварване на стоката се посочва и дата, час и място на претоварването. Коригирането се извършва за валиден уникален номер за превоза чрез подаване на коригираща информация съгласно приложение № 4 и се счита за уведомяване по реда на чл. 13, ал. 4.
(3) Когато по време на превоза след срока по чл. 7б се налага корекция поради смяна на транспортното средство, включително и при претоварване на стоката, се коригират данни само за номер на транспортното средство, а при претоварване на стоката се посочва и дата, час и място на претоварването. Коригирането се извършва за валиден уникален номер за превоза чрез подаване на коригираща информация съгласно приложение № 6.
(4) В случаите на ал. 2 и 3, когато на транспортното средство е поставено техническо средство за контрол, то се отстранява на мястото на претоварване на стоката от органи по приходите, които присъстват на претоварването и поставят техническо средство за контрол на другото транспортно средство.
(5) В случаите по ал. 1 – 3 не се издава нов уникален номер за превоза.


Чл. 7д. (Нов - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Анулиране на уникалния номер на превоза се извършва при неосъществен превоз от лицата по чл. 7а – до влизане на транспортно средство на територията на страната, съответно от лицата по чл. 7б – до излизане на транспортното средство от територията на страната, когато не е съставен протокол по чл. 4, ал. 3. В тези случаи при подаване от лицето по електронен път на уведомление съгласно приложение № 7 чрез електронната услуга, предоставена от Националната агенция за приходите, генерираният уникален номер за превоза се анулира.

 

Глава втора.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Раздел I.
Правомощия на органите по приходите за извършване на фискален контрол


Чл. 8. (1) Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България може да се извършва само от органи по приходите, оправомощени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) Правомощията на органите по приходите по ал. 1 се осъществяват на територията на цялата страна независимо от компетентността по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 9. При неизпълнение на задължение при фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите по приходите по чл. 8, ал. 1.

Раздел II.
Обезпечения при извършване на фискален контрол


Чл. 10. (1) При извършване на фискален контрол органът по приходите може да поиска от публичен изпълнител от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки по чл. 121а, ал. 1 и/или 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в случаите на:
1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол;
2. неспазване на забраната по чл. 13, ал. 3, т. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката;
4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й;
5. установяване от органа по приходите, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) В случаите по ал. 1 органът по приходите предприема и действия за обезпечаване на доказателствата и изземва стоката и документите за нея при условията на чл. 121а, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В протокола за фискален контрол се посочва, че продължава действието на забраната по чл. 13, ал. 4, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и се определя размер на обезпечението, което следва да бъде предоставено.
(3)  (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) При предприети действия за обезпечаване на доказателства по чл. 121а, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освобождаването на иззетите стока и документи се извършва след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие не по-малък от 6 месеца в размер 30 на сто от пазарната стойност на стоката или при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност – 10 на сто от пазарната стойност на стоката, и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.
(4) Банковата гаранция по ал. 3 следва да бъде издадена от:
1. лице, което е получило лиценз за банка от Българската народна банка;
2. банка със седалище в трета държава, която е получила лиценз от Българската народна банка да осъществява дейност в Република България чрез клон;
3. банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентните органи на държава членка, която предоставя директно или чрез клон услуги на територията на Република България.

(5) (Нова - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Обезпечението, предоставено в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция, се освобождава от компетентната териториална дирекция по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Раздел III.
Действия по фискален контрол върху движението на стоките


Чл. 11. Действията по фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск включват:
1. спиране на транспортно средство, превозващо стока на територията на Република България;
2. проверка дали с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск;
3. проверка на самоличността на водача и на лицето/лицата, придружаващо/ придружаващи стоката;
4. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) проверка на документите, придружаващи стоката, включително за наличието на уникален номер за превоз;
5. поставяне на технически средства за контрол на транспортното средство, превозващо стока с висок фискален риск;
6. отстраняване на поставените технически средства за контрол;
7. (доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) проверка и оглед на превозваната стока в транспортното средство и на мястото на получаването/разтоварването й, включително проверка за съответствие с предварително декларираните данни.

Чл. 12. (1) Спирането на транспортно средство се извършва със стоппалка само на фискален контролен пункт от органи по приходите, снабдени с ясно различими и видими, включително през тъмната част на денонощието, обозначителни знаци и облекло по форма, утвърдена със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
(2) Обозначителните знаци и облеклото по ал. 1 задължително съдържат надписи "НАП" или "Национална агенция за приходите" и "Фискален контрол" и логото на Националната агенция за приходите.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Органите по приходите имат право да спират транспортни средства с товароносимост над 3, 5 тона.

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) След спиране на транспортното средство по чл. 12, ал. 1 органите по приходите извършват проверка на самоличността на водача и на всички лица в транспортното средство, придружаващи стоката, и установяват по документи и/или след оглед на транспортното средство дали се превозва стока с висок фискален риск, както и установяват дали предварително са декларирани данни за превоза на стоката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) В случаите по ал. 1, когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите извършват проверка на документите, придружаващи стоката, за  наличието на уникален номер за превоза и за съответствие на предварително декларираните данни за превоза, при която установят/идентифицират:
1. вида и количеството на стоката;
2. доставчика/продавача на стоката;
3. получателя/купувача на стоката;
4. датата и мястото на получаване/разтоварване на стоката, а при преминаване на транспортното средство през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка - датата и мястото, през което транспортното средство следва да напусне територията на страната.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Когато липсват данни за предварително деклариране на превоз на стоки, липсват документи, придружаващи стоката, или същите не съдържат данните по ал. 2 и/или данни за очаквания час на получаване/разтоварване, водачът на транспортното средство и/или лицето, придружаващо стоката, попълва/попълват декларацията по образец съгласно приложение № 1.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) Посочените в документите или декларирани дата и място на получаване/разтоварване на стоката, както и заявеният час за получаване/разтоварване могат да бъдат променени от получателя/купувача чрез подаване по електронен път на искане по образец съгласно приложение № 3. Искането се подава на електронен адрес [email protected] и се смята за получено след потвърждаване за неговото получаване. Искане се подава и когато по време на превоза се налага смяна на транспортното средство, включително при претоварване на стоката, като се посочва регистрационният номер на другото транспортно средство, данните за мястото на претоварване, датата, часът и мястото на получаване/разтоварване на стоката.

Чл. 14. При осъществяване на контрола по чл. 11, когато с транспортното средство се превозва стока с висок фискален риск, органите по приходите имат право да поставят технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск" върху превозния документ.

Чл. 15. (1) Отстраняването на поставените технически средства за контрол се извършва от органи по приходите:
1. при вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск - на мястото на получаване/разтоварване на стоката;
2. при стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка - преди излизане на транспортното средство от територията на страната;
3. при движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната - на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
(2) Органите по приходите могат да отстраняват поставени технически средства за контрол и на места, различни от посочените в ал. 1:
1. в случаите по чл. 16, ал. 1;
2. при неизпълнение на задължение по чл. 13, ал. 2, т. 6 или 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 16. (1) Когато от транспортно средство, върху което е поставено техническо средство за контрол, следва да се разтовари стока на няколко различни места, на всяко от местата на разтоварване техническото средство за контрол се отстранява и след разтоварване на стоката се поставя ново техническо средство за контрол.
(2) В случаите по ал. 1, когато с транспортното средство се превозва освен стока с висок фискален риск и друга стока, при разтоварване на другата стока не се изисква присъствието на нейния получател/купувач.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) В случаите на съмнение, че за превоз на стоки с висок фискален риск се използват транспортни средства с товароносимост под 3,5 тона с цел заобикаляне на контрола, се прилагат разпоредбите за извършване на фискален контрол.

Раздел IV.
Фискален контрол при вътреобщностно придобиване и складиране до поискване на стоки с висок фискален риск (Загл. изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.)


Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки с висок фискален риск и при режим на складиране до поискване след влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, наличието на предварително декларирани данни за превоза на стоката, включително наличието на уникален номер за превоза, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис „висок фискален риск“ върху превозния документ.
(2) За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
(3) Органът по приходите, поставил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. мястото на получаване/разтоварване на стоката;
5. датата и очаквания час на получаване/разтоварване на стоката;
6. контролния номер на поставените технически средства за контрол;
7. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
8. номера и датата на протокола по ал. 2;
9. други данни от протокола по ал. 2.
(4) Техническите средства за контрол се отстраняват от орган по приходите на мястото на получаване/разтоварване на стоката.
(5) Техническите средства за контрол се отстраняват не по-късно от 4 часа от заявения от водача/лицето, придружаващо стоката, час, а когато е подадено искане по образец съгласно приложение № 3, отстраняването на техническите средства за контрол се извършва не по-късно от 24 часа от подаване на искането.
(6) След отстраняване на техническите средства за контрол органът по приходите отразява в протокол съответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на техническите средства за контрол или декларирани от водача на транспортното средство/лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване, като:
1. при установяване на съответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител;
2. при установяване на несъответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител.
(7) В случаите по ал. 6, т. 2, както и в други случаи на предприети действия по чл. 10, ал. 2 за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
(8) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 6;
3. други данни от протокола по ал. 6;
4. номера и датата на протокола за обезпечаване;
5. размера на наложеното обезпечение по ал. 7.

Раздел V.
Фискален контрол при вътреобщностна доставка и складиране до поискване на стоки с висок фискален риск (Загл. изм. - - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.)


Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) В случаите на вътреобщностна доставка на стоки с висок фискален риск и при режим на складиране до поискване на стоки с висок фискален риск преди излизане на транспортното средство от територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, наличието на предварително декларирани данни за превоза на стоката, включително наличието на уникален номер за превоза и да извърши оглед на стоката.
(2) Проверката по ал. 1 включва задължително и проверка в системата за валидността на ДДС номера на доставчика/продавача, посочен във фактурата.
(3) Органът по приходите въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. държавата по дестинация на стоката;
5. други данни по извършения фискален контрол.

Раздел VI.
Фискален контрол върху стоки с висок фискален риск, преминаващи през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка


Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) В случаите на преминаване на стоки с висок фискален риск през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, за друга държава членка след влизане на транспортното средство на територията на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да извърши проверка дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск" върху превозния документ.
(2) За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
(3) Органът по приходите въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. държавата по дестинация на стоката;
2. мястото (граничен контролно-пропускателен пункт), през което транспортното средство следва да напусне територията на страната;
3. контролния номер на техническите средства за контрол;
4. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
5. номера и датата на протокола по ал. 2;
6. други данни от протокола по ал. 2.
(4) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 1 се извършва от орган по приходите преди излизане на транспортното средство от територията на страната.
(5) Действията по отстраняването на техническите средства за контрол и удостоверяването на тяхната цялост се отразяват в протокол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката.
(6) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 5;
3. други данни от протокола по ал. 5.

Раздел VII.
Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната


Чл. 21. (1) Фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск се извършва и във вътрешността на страната.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) В случаите на движение на стоки с висок фискален риск във вътрешността на страната на фискален контролен пункт органът по приходите има право да спре транспортното средство, да провери дали превозваната стока е стока с висок фискален риск, да провери самоличността на водача и на лицето, придружаващо стоката, да провери документите, придружаващи стоката, да извърши оглед на стоката и да постави технически средства за контрол на транспортното средство и печат/щемпел с надпис "висок фискален риск" върху превозния документ.
(3) За поставените технически средства за контрол се съставя протокол за фискален контрол, екземпляр от който се предоставя на водача на транспортното средство и на лицето, придружаващо стоката. В протокола се отразяват всички факти и обстоятелства от извършения фискален контрол.
(4) Органът по приходите, поставил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. изпращача на стоката;
2. получателя на стоката;
3. вида и количеството на стоката;
4. мястото на получаване/разтоварване на стоката;
5. датата и очаквания час на получаване/разтоварване на стоката;
6. контролния номер на техническите средства за контрол;
7. датата и часа на поставяне на техническите средства за контрол;
8. номера и датата на протокола по ал. 3;
9. други данни от протокола по ал. 3.
(5) Отстраняването на поставените технически средства за контрол по ал. 2 се извършва от орган по приходите на мястото на разтоварване на стоката.
(6) След отстраняване на техническите средства за контрол органът по приходите отразява в протокол съответствието между вида и количеството на стоката по придружителни документи, установени при поставяне на техническите средства за контрол или декларирани от водача на транспортното средство/от лицето, придружаващо стоката, и действителния вид и количество на стоката на мястото на нейното получаване/разтоварване, като:
1. при установяване на съответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител;
2. при установяване на несъответствие то се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на получателя/купувача или на негов упълномощен представител.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) В случаите по ал. 6, т. 2, както и в други случаи на предприети действия по чл. 10, ал. 2 за обезпечаване на доказателства органът по приходите освобождава стоката само след предоставяне на обезпечение в размер на данъчните задължения, които биха могли да възникнат в резултат на несъответствието, но не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на несъответстващата стока по вид и количество или не по-малко от 10 на сто от пазарната стойност на стоката при предоставено обезпечение по реда на чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност. Обезпечението може да бъде в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция.
(8) Органът по приходите, отстранил техническите средства за контрол, въвежда в регистър "Фискален контрол" данни за:
1. датата и часа на отстраняване на техническите средства за контрол;
2. номера и датата на протокола по ал. 6;
3. други данни от протокола по ал. 6;
4. размера на наложеното обезпечение по ал. 7.

Глава трета.
ФИСКАЛНИ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ


Раздел I.
Местоположение на фискалните контролни пунктове


Чл. 22. (1) Местоположението на фискалните контролни пунктове се определя със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите след съгласуване с Агенция "Пътна инфраструктура".
(2) Местоположението на фискалните контролни пунктове трябва да бъде съобразено с особеностите на пътната мрежа или с инфраструктурата на територията, на която са разположени железопътните гари, летищата за обществено ползване и пристанищата за обществен транспорт, включително прилежащи към тях части.
(3) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на Националната агенция за приходите.

Раздел II.
Организация на дейността на фискалните контролни пунктове


Чл. 23. (1) Дейността на фискалните контролни пунктове се организира по начин, който не затруднява движението на транспортните средства, включително превозващи стоки с висок фискален риск.
(2) Органите по приходите, извършващи фискален контрол на фискален контролен пункт, при изпълнение на служебните си задължения носят обозначителните знаци и облекло по чл. 12, ал. 2.
(3) Спирането на транспортните средства и поставянето на технически средства за контрол се извършва от екип в състав не по-малко от двама служители.

Чл. 24. Моторните превозни средства, използвани за извършване на фискален контрол, задължително се обозначават с надписи и логото на Националната агенция за приходите.

Глава четвърта.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ И ВЕДОМСТВА


Чл. 25. Координацията и взаимодействието между Националната агенция за приходите и държавните и общинските органи във връзка с фискалния контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България се осъществява по ред и начин, определени със съвместна инструкция по чл. 26 от Закона за Националната агенция за приходите.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) „Транспортно средство“ е транспортното средство по смисъла на § 1, т. 53 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
2. "Товароносимост" е максималната обща маса на товара или максималният брой пътници, които пътното превозно средство конструктивно е предназначено да превозва.
3. "Стоки под митнически режим" са стоките, поставени под един от следните митнически режими: транзит, митническо складиране, активно усъвършенстване, обработка под митнически контрол, временен внос, пасивно усъвършенстване, износ или временен износ.

Заключителни разпоредби

§ 2. (Доп. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г. ) Наредбата се издава на основание чл. 127з и чл. 127и, ал. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-2 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ФИСКАЛНИТЕ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 16.02.2016 Г.)

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-2 ОТ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ФИСКАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ДВИЖЕНИЕТО НА СТОКИ С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ФИСКАЛНИТЕ КОНТРОЛНИ ПУНКТОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 29 ОТ 2021 Г., В СИЛА ОТ 01.06.2021 Г.)

 

§ 23. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2021 г.Приложение № 1 към чл. 13, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.)

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

DECLARATION

ОТ ВОДАЧ НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО/ЛИЦЕ, ПРИДРУЖАВАЩО СТОКА

FROM A TRANSPORT VEHICLE DRIVER/PERSON ACCOMPANYING THE GOODS

Долуподписаният ...................................................................................................................... ,

I, the undersigned (имена по документ за самоличност/names according to the ID document)

адрес ............................................................................................................................................ ,

address

телефон: ...................................................................................................................................... .,

telephone

в качеството си на                                        (водач на ТС, лице, придружаващо стоката)

........................................................,              (transport vehicle driver, person accompanying the

in my capacity of                                              goods)

превозващ стока/придружаващ стока, превозвана с

transporting goods with/accompanying goods that are transported with

МПС марка ..............................….. с рег. № на МПС

......................................................................................................................................................

motor vehicle model motor vehicle registration number (VIN)

с рег. № на ремарке ...........................................,

trailer registration number (VIN)

във връзка с извършена проверка на превоз на стока декларирам следната информация:

with regard to an examination performed of goods transportation, declare the following information:

 

 

Данни за получателя/купувача на стоката

Information about the goods recipient/buyer

ЕИК/ЕГН/VIN/ЛНЧ

Име

Адрес за кореспонденция

BULSTAT Unified Identification Code/Bulgarian Citizen Personal No./VIN/

Name

Mailing address

Foreign Citizen Personal No.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данни за превозвача

Information about the carrier

ЕИК/ЕГН/VIN/ЛНЧ

Име

Адрес за кореспонденция

№ на транспортен документ

Дата на транспортен документ

BULSTAT Unified Identification Code/Bulgarian Citizen Personal No./VIN/ Foreign Citizen Personal No.

Name

Mailing address

Transportation document No.

Transportation document date

 

 

 

 

 

 

 

 

Данни за доставчика/изпращача

Издадена фактура

ЕИК/ЕГН/VIN на получателя/купувача на стоката

Information about the supplier/sender

Invoice issued

BULSTAT Unified Identification Code/ Bulgarian Citizen Personal No., VIN of goods recipient/buyer

VIN/ ЕИК/ЛНЧ

Име

Дата

 

VIN/ BULSTAT Unified Identification Code/ Foreign Citizen Personal No.

Name

 

Date

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данни за превозваната стока

Information about the goods transported

ЕИК/ЕГН/ЛНЧ на получателя/купувача на стоката BULSTAT Unified Identification Code/Bulgarian Citizen Personal No./ Foreign Citizen Personal No. of goods recipient/buyer

Вид Type

Количество Quantity (volume)

Мерна единица Unit of measure

Стойност Value

Място на получаване/разтоварване

Place of delivery/ unloading

 

Дата на получаване/разтоварване

Date of delivery/ unloading

 

Час на получаване/разтоварване

Time of delivery/unloading

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При преминаване през територията на Република България

 

When passing across the territory of the Republic of Bulgaria

 

Държава по дестинация на стоката:

 

Country of goods, destination:

 

Място, през което транспортното средство ще напусне страната:

 

Point where the transport vehicle shall leave Bulgaria:

 

 

 

 

Данни за претоварване на стоката/Information about the goods transhipment/

Място на претоварване

Place of transhipment

Дата на претоварване

Date of transhipment

Час на претоварване

Time of transhipment

 

 

 

 

 

 

* В случаите на претоварване органите по приходите:

In the case of transhipment the revenue officials shall:

    Ö   отстраняват техническите средства за контрол от не по-късно от 4 часа от заявения час, а при уведомление за промяна на часа - не по-късно от 24 часа от изменения час;

      remove the technical devices for control not later than 4 hours from the time announced, and if a change of the time was notified - not later than 24 hours from the changed time;

  Ö   извършват съпоставка на посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката и могат да налагат предварителни обезпечителни мерки.

     compare the type and/or quantity of goods as per the information contained in the documents with the type and/or quantity established during the examination; if needed, the revenue officials may impose security measures.

Запознат съм с процедурата за поставяне и отстраняване на техническото средство и правата и задълженията за превоз и доставка на стоката.

I am familiar with the procedure of technical device,s installation and removal, as well as with the rights and liabilities regarding goods transportation and delivery.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

I am aware that I shall be liable under Art. 313 of the Penal Code for declaring incorrect information.

Дата:  

Date:  

Час:                                                                                                  Подпис:

Time:                                                                                                 Signature: ...................

 

В таблиците „Данни за получателя/купувача на стоката“, „Данни за превозвача“, „Данни за доставчика/изпращача“, „Данни за превозваната стока“ в колона първа се посочва ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ или ЛН/служебен номер от регистъра на НАП.

 

 

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 16.02.2016 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 13, ал. 4 и чл. 18, ал. 5

(Изм. - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) 

 

ИСКАНЕ

ОТ ПОЛУЧАТЕЛ/КУПУВАЧ НА СТОКА С ВИСОК ФИСКАЛЕН РИСК

................................................................................................

 ...............................................................................................

(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/сл. номер от регистъра на НАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес за кореспонденция: ...................................................

Адрес по чл. 8 от ДОПК: ...................................................

Представлявано от ..............................................................

(имена на представителя/пълномощника)

І. На основание чл. 13, ал. 3, т. 1, изречение първо от ДОПК и във връзка с проверка на превоз на стока с висок фискален риск, обективирана в протокол № ……… от ............... 20........................ г., или деклариран превоз с Уникален номер за превоза            ,

моля да бъдат променени данните за дата, час и място на получаване/разтоварване на стоката, както следва:

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/сл. номер на НАП/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ на получателя на стоката

Вид

Количество

Мерна единица

Стойност

Място на получаване

Дата на получаване

Час на получаване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. В случаите на претоварване на стоката на основание чл. 13, ал. 3, т. 1, изречение второ от ДОПК освен информацията по т. І посочвам регистрационния номер на транспортно средство, на което се претоварва стоката, рег. № …………..……, място     , дата …………………. и час ……………… на претоварване на стоката.

Дата:

Час:

Подпис:

 

Приложение № 4 към чл. 7а, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 2

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) 

 

Предварително декларирани данни при превоз на стока с висок фискален риск за превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на друга държава – членка на Европейския съюз, и завършва на територията на страната, от лицата по чл. 7а, ал. 1 от Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

 

1. Данни за получател/купувач/придобиващ в тристранна операция или краен получател във верига от последователни доставки на стоки:

• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/ служебен номер от регистъра на НАП;

• Име/наименование.

2. Данни за превозвач:

• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;

• Име/наименование.

3. Данни за транспортното средство:

• Регистрационен № на основно пътно превозно средство;

• Когато превозът се извършва от комбинация от превозни средства: регистрационен № на допълнително/и пътно/и превозно/и средство/а.

4. Данни за изпращач (изпращачи)/доставчик (доставчици)/трето лице (трети лица):

• Идентификационен номер/VIN номер (Идентификационни номера/VIN номера);

• Име/наименование.

*Забележка. Данните по т. 2, 3 и 4 за чуждестранните лица и за транспортните средства се попълват на латиница.

5. Данни за превозваната/превозваните стока/стоки. За всяка стока поотделно се декларират следните данни:

• Вид на стоката/стоките – код и описание от Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);

• Мерна единица по КП за стоката/стоките с висок фискален риск;

• Количество на стоката:

– Бруто количество;

– Нето количество;

• Стойност на стоката в лв.

*Забележка. Данните за бруто количество и стойността на стоката не са задължителни за попълване.

• Адрес/и на получаване/разтоварване на стоката;

• Дата и час на получаване/разтоварване на стоката;

• Предназначение на превозваната стока с висок фискален риск:

– Доставка на стоката;

– Рекламация на стоката (посочва се № на протокола за осъществен фискален контрол при вътреобщностната доставка на стоката);

– Дарение на стоката;

– Обработка на стоката;

– Режим складиране на стоката до поискване;

– Друго.

6. Данни за лице за контакт:

• Имена;

• Телефонен номер;

• Електронен адрес.

7. Данни за декларатора:

8. Декларация:

„Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Приложение № 5 към чл. 7а, ал. 3 и 4

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) 

 

Вх. № .......................

Дата .........................

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 7а, ал. 3 и 4 от Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

от ...........................................................................................           

................................................................................................

                (име/наименование на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че не съм получил стоката/стоките,

декларирана/и с Уникален номер за превоза .................           

................................................................................................

Причини:

..........................................................................................  

..........................................................................................  

..........................................................................................

..........................................................................................  

Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Подпис:

 

Приложение № 6 към чл. 7б, ал. 1 и чл. 7г, ал. 1 и 3

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) 

 

Предварително декларирани данни при превоз на стока с висок фискален риск, който започва от територията на страната и завършва на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, от лицата по чл. 7б, ал. 1 от Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

 

1. Данни за доставчик/продавач/прехвърлител в тристранна операция или първи доставчик във верига последователни доставки на стоки:

• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП;

• Име/наименование.

2. Данни за превозвач:

• Идентификационен номер – ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ/служебен номер от регистъра на НАП/VIN номер/друг номер;

• Име/наименование.

3. Данни за транспортното средство:

• Регистрационен № на основно пътно превозно средство;

• Когато превозът се извършва от комбинация от превозни средства: регистрационен № на допълнително/и пътно/и превозно/и средство/а.

4. Данни за получател (получатели)/купувач (купувачи)/трето лице (трети лица):

• Идентификационен номер/VIN номер (Идентификационни номера/VIN номера);

• Име/наименование.

*Забележка. Данните по т. 2, 3 и 4 за чуждестранните лица и за транспортните средства се попълват на латиница.

5. Данни за превозваната/ите стока/и. За всяка стока поотделно се декларират следните данни:

• Вид на стоката – код и описание от Комбинираната номенклатура на ЕС (КН);

• Мерна единица по КП за стоката с висок фискален риск;

• Количество на стоката:

– Бруто количество;

– Нето количество;

• Стойност на стоката в лв.

*Забележка. Данните за бруто количество и стойността на стоката не са задължителни за въвеждане.

• Адрес/и на натоварване на стоката;

• Дата и час на натоварване на стоката;

• Предназначение на превозваната стока с висок фискален риск:

– Доставка на стоката;

– Рекламация на стоката (посочва се № на протокола за осъществен фискален контрол при вътреобщностното придобиване на стоката);

– Дарение на стоката;

– Обработка на стоката;

– Режим складиране на стоката до поискване;

– Друго.

6. Данни за лице за контакт:

• Имена;

• Телефонен номер;

• Електронен адрес.

7. Данни за декларатора:

8. Декларация:

„Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Приложение № 7 към чл. 7д

(Ново - ДВ, бр. 29 от 2021 г., в сила от 01.06.2021 г.) 

 

Вх. № .......................

Дата .........................

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл. 7д от Наредба № Н-2 от 2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове

от ...........................................................................................  

................................................................................................

           (име/наименование на лицето)

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК поЗТРРЮЛНЦ/ЕИК поБУЛСТАТ/служебен номерот регистъра на НАП

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уведомявам Ви, че желая да анулирам подадените данни за превоз на стоки с висок фискален риск, деклариран с УНП ……………………….………….................., тъй като превозът няма да бъде осъществен.

Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис: