Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

Приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г.
 

Обн. ДВ. бр.57 от 28 Юли 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 1 Март 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.57 от 10 Юли 2018г.,, изм. и доп. ДВ. бр.40 от 17 Май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 14 Август 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2022г., изм. ДВ. бр.30 от 5 Април 2024г.

 

Раздел I

Общи разпоредби

 

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за представяне на документите и за изчисляване и изплащане на:
1. паричните обезщетения при:
а) временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;
б) трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;
в) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) трудоустрояване поради бременност или кърмене, или напреднал етап на лечение инвитро;
г) бременност и раждане;
д) (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) отглеждане на дете до 2-годишна възраст;
е) (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) осиновяване на дете до 5-годишна възраст;
ж) (нова - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя);
2. паричните помощи:
а) за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
б) при смърт на осигуреното лице.
(2) Преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощите по ал. 1 се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, приети по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), като се използват и данните от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите от осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, регистър "Трудови договори", регистър "Пенсии", регистър "Трудови злополуки", регистър "Професионални болести", регистър "Парични помощи за профилактика и рехабилитация" и от регистър "Парични обезщетения и помощи от ДОО", както и данните от удостоверенията по чл. 8, 9 и чл. 11, ал. 1 и 2.

 

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) Паричните обезщетения и паричните помощи се изчисляват и изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), с изключение на паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а", които се изчисляват и изплащат от ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето.

(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) Паричните обезщетения и паричните помощи по чл. 1, ал. 1 се изплащат по представени от правоимащите лица лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN), водени от доставчици на платежни услуги (ДПУ), лицензирани от Българската народна банка (БНБ), и клонове на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната.

(3) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) Отношенията между Националния осигурителен институт (НОИ) и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клоновете на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, във връзка с изплащане на паричните обезщетения и помощи се уреждат с договор.

 

Раздел II

Ред за представяне на документи за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи

 Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или при трудоустрояване въз основа на болничен лист.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) При първото представяне на болничен лист еднократно се заявяват данни относно личната платежна сметка за изплащане на паричните обезщетения с декларация по образец съгласно приложение № 1.
(3) Декларация по образец съгласно приложение № 1 се представя и за болничните листове за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.

 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм.- ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) Паричните обезщетения при бременност и раждане, отглеждане на дете до 2-годишна възраст, осиновяване на дете до 5-годишна възраст и отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) се изплащат на осигурените лица при ползване на отпуск и представяне на следните документи:
1. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) за паричните обезщетения при бременност и раждане за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 1 и 5 и чл. 50а от КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 2 и 2а:
2. (доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) за паричните обезщетения при раждане на дете по чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 3;
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) за паричните обезщетения при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни по чл. 50, ал. 7 КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 4;
4. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) за паричните обезщетения при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок 365 дни по чл. 53в, ал. 1 и чл. 53г от КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 5 и 5а;
5. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) за паричните обезщетения при осиновяване на дете до 5-годишна възраст след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни по чл. 53в, ал. 3 КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 6;
6. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) за паричните обезщетения за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 и 54 КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложения № 7 и 8;
7. (нова - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.) за паричните обезщетения за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от КСО - заявление-декларация по образец съгласно приложение № 7а.

 

Чл. 6. (1) Осигурените лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО представят документите по чл. 3 – 5 на осигурителя, който ги завежда в отделен дневник.

(2) Осигурителите съхраняват документите по ал. 1 и съответните доказателства към тях за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината на представянето им.

 

Чл. 7. Данните, съдържащи се в издадените болнични листове, се представят в НОИ от лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина лично или чрез лечебните заведения, в които те осъществяват дейност, и от лекарските консултативни комисии (ЛКК) – чрез лечебните заведения, към които са създадени, по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

 

Чл. 8. (1) За всеки болничен лист осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 9 с данни относно правото на парично обезщетение. За лицата, осигурени по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител, за всеки болничен лист се представят отделни удостоверения за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване.
(2) В случай че болничните листове са обжалвани от осигурителите по реда на чл. 112 от Закона за здравето, удостоверенията съгласно приложение № 9 се представят след приключване на производството по обжалването на болничните листове.
(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9 осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси еднократно удостоверяват и данните относно платежната сметка на лицето за изплащане на паричните обезщетения.

Чл. 9. (1) (Предишен текст на чл. 9 - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) За всеки документ по чл. 4 осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 10 с данни относно правото на парично обезщетение.
(2) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 10 осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси еднократно удостоверяват и данните относно платежната сметка на лицето за изплащане на паричните обезщетения.

Чл. 10. (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) За всеки документ по чл. 5, както и при промяна в ползването/прекратяването на законоустановен отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в НОИ ново удостоверение по образец съгласно приложение № 9 или ново удостоверение по образец съгласно приложение № 10 с данни относно промяната в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението, включително на платежната сметка за изплащане на паричните обезщетения.

Чл. 11. (1) За изплащане на парично обезщетение въз основа на болничен лист самоосигуряващите се лица - лично или чрез осигурителните каси, в които членуват, а съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества - чрез дружествата, чрез които се осигуряват, представят в НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 9 с данни относно правото на парично обезщетение. В случай че болничните листове са обжалвани от самоосигуряващите се лица по реда на чл. 112 от Закона за здравето, удостоверенията съгласно приложение № 9 се представят след приключване на производството по обжалването на болничните листове.
(2) За изплащане на паричните обезщетения извън тези по ал. 1 самоосигуряващите се лица - лично или чрез осигурителните каси, в които членуват, а съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества - чрез дружествата, чрез които се осигуряват, представят в НОИ удостоверение по образец съгласно приложение № 11 с данни относно правото на парично обезщетение.
(3) (Нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) При първото представяне на удостоверение по образец съгласно приложение № 9 или приложение № 11 самоосигуряващите се лица еднократно декларират и данните относно платежната си сметка за изплащане на паричните обезщетения.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) При промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетението, включително при промяна на платежната сметка за изплащане на паричните обезщетения, се представя ново удостоверение по образец съгласно приложение № 9 или съгласно приложение № 11.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Самоосигуряващите се лица, осигурителните каси и дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, съхраняват доказателствата за удостоверените в документите по ал. 1 - 3 обстоятелства за срок 5 години считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която е поискано изплащането на обезщетението.

 

Чл. 12. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно правото на парично обезщетение се представят в НОИ в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението на осигурителя;
2. от самоосигуряващите се лица, дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, и осигурителните каси - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист по чл. 3, ал. 1, съответно до 10-о число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

Чл. 13. Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 с данни относно промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетенията, се представят в НОИ в следните срокове:
1. от осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси - в срок до 3 работни дни от получаване на декларация или заявление-декларация по чл. 5 и/или от настъпване на съответните обстоятелства по чл. 10;
2. от самоосигуряващите се лица, дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, и осигурителните каси - в срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Удостоверенията съгласно приложения № 9, 10 и 11 се представят по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) на подателя.


Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) За въвеждане, контрол и съхраняване на данните в документите по чл. 14 се използва програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на функционалните изисквания, структура и формат на данните, утвърдени със заповед на управителя на НОИ и публикувани на интернет страницата на НОИ.
(2) Разпространяваният от НОИ програмен продукт работи върху лицензирани версии на операционната среда. Националният осигурителен институт не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(3) Националният осигурителен институт разработва и предоставя уеб услугите, реализиращи контрол на данни и представяне на документи, които се използват в програмните продукти.


Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.)


Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Документите по чл. 14 се представят чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ, или чрез използване на програмен продукт по чл. 15, ал. 1 с включени - уеб услугите по чл. 15, ал. 3, и с квалифициран електронен подпис на подателя.

 

Чл. 18. (В сила от 01.12.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) За представяне на документите по чл. 14 лицата, задължени да ги представят по тази наредба, или упълномощени от тях лица се регистрират като потребители на уеб услугите. Регистрацията се извършва онлайн чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрация на юридическо лице или на осигурителна каса се извършва с валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕИК/код по БУЛСТАТ и наименование на юридическото лице или осигурителната каса.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрация на физическо лице се извършва с валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец и трите имена на лицето.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Регистрация на едноличен търговец се извършва с валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕИК/код по БУЛСТАТ и наименование на едноличния търговец или единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец и трите имена на лицето.

 

Чл. 19. (В сила от 01.12.2015 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Лице, задължено да представя документите по тази наредба, може да упълномощи друго лице, което притежава квалифициран електронен подпис, да представя документите по чл. 14 от негово име със заявление по образец съгласно приложение № 13. Упълномощеното лице представя заявлението в електронен вид с квалифициран електронен подпис чрез уеб приложението в интернет страницата на НОИ. Упълномощителят подписва заявлението и го представя в съответното ТП на НОИ лично или чрез упълномощено за целта лице, или по електронен път с валиден КЕП на упълномощителя в срок до 3 работни дни от упълномощаването.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) При оттегляне на упълномощаването упълномощителят представя в съответното ТП на НОИ ново заявление по образец съгласно приложение № 13 по реда на ал. 1, изречение трето, не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.
(3) Заявление по ал. 1 не се представя от членовете на осигурителни каси.

 

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Осигурителите/дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, техните клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица могат да коригират подадените с документите по чл. 14 данни, като представят удостоверение с коректните данни и попълнен код за корекция. С код за корекция не се коригират следните данни:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) в удостоверение по образец съгласно приложение № 9 - номер на болничен лист, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението;
2. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) в удостоверения по образец съгласно приложения № 10 и 11 - единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, на лицето, за което се отнасят данните, ЕИК/код по БУЛСТАТ, начална дата за изплащане, вид и основание на обезщетението, за което се отнасят данните в удостоверението, а за удостоверение съгласно приложение № 10 - и брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Осигурителите/дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, техните клонове и поделения, осигурителните каси и самоосигуряващите се лица могат да заличават подадените с документите по чл. 14 данни, като представят удостоверение с попълнен код за заличаване.
(3) Когато данните по ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени, се представя удостоверение с попълнен код за заличаване, след което се представя ново удостоверение с коректни данни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) След приемането на документите по чл. 14 съответното удостоверение може да се представи само с попълнен код за корекция или с код за заличаване.
(5) Удостоверенията с код за корекция и заличаване се представят по реда на чл. 14.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Удостоверения за коригиране и заличаване на данни, подадени с документите по чл. 14, не се представят след 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок данните, подадени с документите по чл. 14, могат да се коригират и заличават само с удостоверение, представено след дадени задължителни предписания по чл. 108, ал. 1, т. 3 КСО.


Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) При получаване на документите по чл. 14 НОИ изпраща на електронния адрес на представилия документите потребител, регистриран по реда на чл. 18, съобщение с достъп до съдържанието на справка за приетите и неприетите документи съгласно приложение № 14.


Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Не се приемат документи по чл. 14, които не съдържат данните по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2. Не се приемат и удостоверения с некоректно попълнени данни.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) В срок до 3 работни дни от датата, на която е отказано приемане на документи по чл. 14, същите се представят отново след коректно попълване на необходимите данни.


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.)


Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1 преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, представят със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4, ако не са представени преди ликвидацията или прекратяването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Осигурените лица, придобили право за получаване на парични обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а", "г" и "е" преди приключване на производството по ликвидация или прекратяване на осигурителя или преди прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда, за периодите след ликвидацията или прекратяването, представят със заявление по образец съгласно приложение № 15 документите по чл. 3, ал. 2 и 3 и чл. 4, т. 1 - 5.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Заявленията и документите по ал. 1 и 2 се подават от лицата в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) лице, или по електронен път с КЕП или персонален идентификационен код (ПИК) на подателя.


Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Лицата, които искат изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а", представят заявление-декларация по образец съгласно приложение № 16 в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес, лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.

 

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., предишен текст на чл. 26, изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) Лицата, които искат изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б", могат да подадат заявление-декларация по образец съгласно приложение № 17.
(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 10.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Заявлението декларация се подава от всяко от лицата по ал. 1 в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.


Чл. 27. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) (1) Наследниците на починало правоимащо лице могат да подадат заявление-декларация по образец съгласно приложение № 18 за изплащане на неполучените от наследодателя им парични обезщетения и помощи.
(2) (В сила от 10.10.2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Заявлението декларация по ал. 1 се подава от всеки от наследниците в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.) Документите, издавани от общините (кметствата), необходими за преценка на правата по ал. 1, се изискват служебно. Общините (кметствата) изпращат документите в 14-дневен срок от получаването на искането.


Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) В срок до 3 работни дни от промяната на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения и помощи, правоимащите лица по чл. 24 - 27 представят ново заявление-декларация и съответните доказателства към него. Документите се представят в ТП на НОИ лично или чрез упълномощено съгласно чл. 18 от АПК лице, или по електронен път с КЕП или ПИК на подателя.


Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) Когато след приема на документи за изплащане на парични обезщетения и помощи се установи, че те са нередовни или липсва необходим документ, както и за изясняване на факти и обстоятелства, свързани с изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи, ТП на НОИ уведомява лицата, задължени да представят документи по тази наредба или упълномощените по чл. 19, ал. 1 лица, в срок до 7 работни дни от представянето на документите, като им дава необходимите указания за отстраняване на нередностите или за изясняване на фактите и обстоятелствата.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 10.10.2019 г.) Уведомяването се извършва чрез лицензиран пощенски оператор на посочен точен адрес или по електронен път по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Уведомяването може да се извърши и по телефона, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице.
(3) При невъзможност за уведомяване по реда на ал. 2 уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(4) Документите по ал. 1 се представят в НОИ по реда на чл. 14 в срок до 7 работни дни от уведомяването.
(5) Ако в срок до 7 работни дни от уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията и/или на помощите се прави въз основа на наличните редовни документи, данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и данните от регистрите по чл. 1, ал. 2.

Чл. 30. Лицата, задължени да представят документи по тази наредба, са длъжни при поискване от осигурените лица да ги запознават с предоставените за тях документи и данни.

Раздел III.
Изчисляване на паричните обезщетения и помощи

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Доходът за периода от 18 календарни месеца, а при бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст - от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност или на началото на отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, от който се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, включва:
1. дохода, върху който са:
а) внесени или дължими осигурителни вноски за лицата, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест;
б) (изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство - за самоосигуряващите се лица;
в) внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство - за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО;
г) внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство и за трудова злополука и професионална болест - за морските лица;
2. минималната месечна работна заплата в случаите по чл. 41, ал. 2 КСО;
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) дохода, от който е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст в случаите по чл. 41, ал. 3 КСО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Сборът от доходите по ал. 1, от който се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, включително в случаите, в които лицето е осигурено по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, за всеки месец от периода, от който се изчисляват паричните обезщетения, освен в случаите по чл. 6, ал. 16 КСО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Среднодневният доход за периода по ал. 1, от който се изчислява дневното парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, се раздели на общия брой на работните дни по календар за същия период.
(4) Паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест по повече от едно правоотношение/ основание за осигуряване, се изплащат поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 16 КСО. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО или минималната месечна работна заплата за страната, ако нямат определен минимален осигурителен доход.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) За управителите и прокуристите на търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на чуждестранни юридически лица, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества, както и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон, месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Когато възнаграждението не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, за лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с дължимия данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. За лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато възнаграждението не е начислено, до начисляването му за нетно възнаграждение се взема предвид минималният месечен осигурителен доход по чл. 6, ал. 2, т. 3 КСО.
(4) Изплатеното или начисленото месечно възнаграждение по ал. 1 - 3, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и други допълнителни доходи от трудова дейност за съответния месец.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) При определяне на месечното нетно възнаграждение се вземат предвид и средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи, както и определените върху тях със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и дължимият данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е осигурителният доход, върху който са внесени осигурителните вноски.
(7) За лицата по чл. 4, ал. 9 КСО - съпрузи на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 КСО, месечното нетно възнаграждение е минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, а за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО - съпрузи на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 4 КСО - минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(8) За морските лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени осигурителните вноски.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Среднодневното нетно възнаграждение за периода по чл. 31, ал. 1 се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са определени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 16 КСО, се раздели на броя на работните дни по календар за същия период.

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при подневно отчитане на работното време се изплаща за определените за лицето работни дни, включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.

 

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Паричното обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по графика на лицето, изготвен по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67 от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.; Решение № 9353 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 103 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г., бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 19 от 2012 г., бр. 110 от 2014 г., бр. 63 от 2015 г. и бр. 41 от 2017 г.), включени в периода на временната неработоспособност, в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Средночасовият доход за периода по чл. 31, ал. 1, от който се изчислява часовото парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 16 КСО, се раздели на общия брой на работните часове по календар за същия период.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Средночасовото нетно възнаграждение за периода по чл. 31, ал. 1 се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане, и/или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, освен в случаите по чл. 6, ал. 16 КСО, се раздели на общия брой на работните часове по календар за същия период.

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният/часовият му размер се умножи по броя на работните дни/часове, включени в периода на временната неработоспособност или в отпуска за бременност и раждане и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, за които лицето има право на парично обезщетение.

Чл. 36. Размерът на паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изчислява, като дневният размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност, определен съгласно чл. 41 КСО, се умножи по 60.

 

Чл. 37. Размерът на неполученото парично обезщетение и/или помощ по чл. 27 се разпределя между наследниците по реда на Закона за наследството.

Чл. 38. (1) Размерът на паричната помощ при смърт на осигуреното лице е общ за всички правоимащи лица и се разпределя поравно между тях.
(2) Съответната част от паричната помощ при смърт на осигуреното лице се изплаща на всяко от правоимащите лица.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от помощта се изплаща на законния им представител или на техния родител/попечител.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) При смърт на самоосигуряващото се лице паричната помощ се изплаща при условията на ал. 1 - 3, ако са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът по чл. 7, ал. 4 КСО.

Раздел IV.
Изплащане на паричните обезщетения и помощи

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.) Паричните обезщетения се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО, по лични платежни сметки съгласно данните от документите по чл. 14 в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно приложения № 9 - 11.
(2) Паричните обезщетения за период, обхващащ повече от един календарен месец, се изплащат в срока по ал. 1 за първия месец от периода, за останалите календарни месеци - в срок до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят, а за последния месец - в срок до 5 работни дни след изтичане на срока на обезщетението.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица по чл. 24 - 27 по декларираните от тях в заявленията-декларации лични платежни сметки в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на заявленията-декларации по образец съгласно приложения № 15 - 18.

Чл. 40. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.) (1) Националният осигурителен институт превежда два пъти седмично на всеки ДПУ, с който е сключен договор по чл. 2, ал. 3, общата сума за всички правоимащи лица с платежни сметки, водени от съответния ДПУ, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на ДПУ.
(2) Разпределянето на сумата по ал. 1 и заверяването на личните платежни сметки на правоимащите лица се извършва въз основа на списък на лицата, съдържащ трите имена, единен граждански номер/личен номер/личен номер на чужденец/служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите, номер на платежната сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща по електронен път, по реда на ЗЕУ, от НОИ до съответния ДПУ.
(3) При закрита или несъществуваща лична платежна сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, ДПУ възстановява на НОИ сумата в 3-дневен срок от получаването ѝ.

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 17.05.2019 г.)


Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) (1) До 30 юни на текущата година се преизчисляват служебно изплатените парични обезщетения, отнасящи се за предходната календарна година, когато след изплащането, за периода, от който е определен размерът им, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход по чл. 6, ал. 8 КСО, върху който са внесени авансово осигурителни вноски.
(2) Когато след датата на преизчисляването по ал. 1, за периода, от който е определен размерът на изплатените парични обезщетения, са подадени и/или коригирани данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО и/или окончателният размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 КСО, върху който са внесени осигурителни вноски, е различен от осигурителния доход, от който е изчислено/преизчислено обезщетението, паричните обезщетения се преизчисляват служебно до 30 юни на следващата календарна година.
(3) Когато в резултат на преизчисляването по ал. 1 и 2 се установи разлика между изплатения и дължимия размер на обезщетението:
1. разликата до по-високия размер се изплаща на лицето в срока по ал. 1;
2. изплатеното в по-висок от дължимия размер се възстановява от лицето, освен когато е в резултат на неправилно подадени данни за изплащане на паричното обезщетение и/или удостоверяване на осигурителен стаж и доход от осигурителя.

Раздел V.
Парични обезщетения и помощи при прилагане на международен договор, по който Република България е страна, и на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност (Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.)

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Установяването в друга държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, утвърден в тази държава. В тези случаи болничен лист по реда на Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 87 на Министерския съвет от 2010 г. (ДВ, бр. 36 от 2010 г.), не се издава. Когато не е издадено удостоверение за неработоспособност или чуждата компетентна институция не е представила съответния формуляр, се прилага редът, предвиден в Наредбата за медицинската експертиза.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Установяването в държава, с която не се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, предвиден в Наредбата за медицинската експертиза.

Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Удостоверения за неработоспособност, издадени в друга държава, с която се прилага международен договор, по който Република България е страна, или европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, се представят от осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и от дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, от собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, на хартиен носител в съответното ТП на НОИ, а когато лицата нямат постоянен адрес в Република България - в ТП на НОИ - София-град.
(2) Удостоверенията по ал. 1 заедно с удостоверение по образец съгласно приложение № 9, в което не се попълва номер на болничен лист, се представят на хартиен носител.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Документите по ал. 2 се представят с придружително писмо по образец съгласно приложение № 19, подписано от лицето, задължено да ги представя по тази наредба, или от негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписано от лицето. Придружителното писмо се представя в два екземпляра, единият от които остава в съответното ТП на НОИ.

Чл. 45. (1) Осигурените лица/осигурителите им и самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица представят в съответното ТП на НОИ документите за осигурителен стаж, придобит в друга държава, издадени от чуждата компетентна институция, и/или декларират такъв стаж при непредставяне на документ.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) При деклариране на осигурителен стаж, придобит в друга държава без представяне на необходимите документи, проверката и удостоверяването му се извършват по установения с международен договор, по който Република България е страна, или с европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност ред.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) (1) Паричните обезщетения и помощи се изплащат в друга държава при условията и по реда, предвидени в международен договор, по който Република България е страна, или в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност, когато правоимащото лице пребивава в другата държава и е избрало да получава дължимите суми в съответната държава.
(2) Изплащането на парични обезщетения и помощи по ал. 1 се извършва чрез преводи в евро, освен ако в международен договор, по който Република България е страна, или в европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност е предвидена друга конвертируема валута.

Раздел VI.
Спорове

Чл. 47. (1) (*) Ако се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или на парична помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощи, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за отказ в срок до 10 работни дни от постъпване в НОИ на данните от издадените болнични листове и представяне на удостоверенията по образец съгласно приложения № 9 - 11 или на заявленията-декларации по образец съгласно приложения № 15 - 18.
(2) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Когато се установи обстоятелство по чл. 40, ал. 4 от КСО, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощи, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на ТП на НОИ, издава разпореждане за спиране на производството по изплащането на обезщетението.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г. (*)) Разпореждането по ал. 1 и 2 се връчва на лицето лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка на посочен точен адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ.
(4) (Отм., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) Разпореждането по ал. 1 и 2 може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на съответното ТП на НОИ по реда на чл. 117 от КСО.

Допълнителни разпоредби


§ 1. (1) По смисъла на наредбата "съответното ТП на НОИ" е, както следва:
1. за самоосигуряващите се лица - ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице;
2. за местните юридически лица - ТП на НОИ по седалище;
3. за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси - ТП на НОИ по адрес на управление;
4. за чуждестранните търговски представителства - ТП на НОИ по адрес на търговското представителство;
5. за клон на чуждестранно лице - ТП на НОИ по седалище на клона, съответно по адрес на управление на поделението или представителството;
6. за осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите - ТП на НОИ по седалище на юридическото лице и по постоянен адрес на физическото лице;
7. за клоновете и поделенията, вписани с 13-значен ЕИК - ТП на НОИ по седалище, съответно по адрес на управление.
(2) Осигурител, който има обособена/и дейност/и на територията на няколко ТП на НОИ, може да представя документи за изплащане на паричните обезщетения във всяко от поделенията, на територията на което се извършва съответната обособена дейност. Това поделение се счита за "съответно ТП на НОИ", като промяната се извършва с подаване на заявление-декларация по образец съгласно приложение № 20 от осигурителя в ТП на НОИ по дейността.
§ 2. (1) По смисъла на наредбата "осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, както и други организации, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
(2) По смисъла на наредбата "осигурител" за морските лица са техните работодатели.
(3) По смисъла на наредбата "осигурител" за лицата по чл. 4, ал. 9 КСО са техните съпрузи - самоосигуряващи се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 КСО.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Болнични листове, издадени преди 1 януари 2015 г. върху бланка "Болничен лист за временна неработоспособност", се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
§ 4. Документи за изплащане на парични обезщетения и за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, представени до 31 декември 2015 г. на осигурителите или дружествата, чрез които се осигуряват съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
§ 5. Документи за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, документите за изплащане на които са представени в НОИ до 31 декември 2015 г., се представят в съответното ТП на НОИ по реда на отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
§ 6. До 30 юни 2016 г. сроковете по чл. 39, ал. 1 и 3 и по чл. 47, ал. 1 са до 15 работни дни.
§ 7. Договорите с банки, сключени по реда на отменената Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, запазват своето действие.
§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 41, ал. 5 и чл. 54к КСО.
§ 9. Изпълнението на наредбата се възлага на управителя на Националния осигурителен институт.
§ 10. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на чл. 18 и 19, които влизат в сила от 1 декември 2015 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37 ОТ 24 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2016 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 5 АПРИЛ 2017 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2017 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2017 Г.)

§ 42. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2017 г. с изключение на:
1. Параграфи 11 и 36.
2. Параграфи 2, 21 - 35 и 37 - 41, които влизат в сила от 1 юни 2017 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 4 ЮЛИ 2018 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2018 Г.)

§ 27. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2018 г. с изключение на § 4, т. 2 и § 5, т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 15 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 ОТ 15 МАЙ 2019 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 40 ОТ 2019 Г., В СИЛА ОТ 17.05.2019 Г.)

§ 33. (В сила от 01.01.2019 г.) Месечното нетно възнаграждение за специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г., бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58 и 60 от 2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; Решение № 15612 на Върховния административен съд от 2013 г. - бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7 от 2015 г.) и чиито договори за обучение за придобиване на специалност не са приключили до 31 декември 2018 г., се определя по реда на чл. 32, ал. 3.
§ 34. (1) Договорите, сключени до обнародването на това постановление, между НОИ и ДПУ, лицензирани от БНБ, и клоновете на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, запазват своето действие.
(2) Доставчиците на платежни услуги, лицензирани от БНБ, и клоновете на ДПУ, осъществяващи дейност на територията на страната, извън тези по ал. 1, които водят платежни сметки, обозначени с IBAN на физически лица, започват изплащането на парични обезщетения и помощи след сключването на договор по чл. 2, ал. 3 и в сроковете, определени в него. До изтичането на тези срокове изплащането на обезщетенията се извършва по досегашния ред.

§ 35. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник" с изключение на:
1. Параграфи 14, 19 - 23, § 24, т. 1, 3 и 4 и § 33, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
2. Параграф 11, т. 2, § 12 относно чл. 27, ал. 2, § 13 и § 24, т. 2, които влизат в сила от 10 октомври 2019 г.
3. Параграфи 25 - 32, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 202 ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2020 Г.)

 

§ 15. Навсякъде в текстовете на наредбата и в приложение № 13 думите "чл. 14, ал. 1" се заменят с "чл. 14".

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289 ОТ 27 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 78 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2022 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 август 2022 г., с изключение на § 1, т. 1 - 7 и на § 2, т. 7, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 92 ОТ 4 АПРИЛ 2024 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2024 Г., В СИЛА ОТ 31.03.2024 Г.)

 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 31 март 2024 г.

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и 3

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., предишно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове

от ..................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ....................................................................................................... ,

адрес за кореспонденция .................................................................................................................. ........................................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ................................................. ,

електронен адрес ............................................................................................................................. ,

осигурен при осигурител ..................................................................................................................

(наименование на осигурителя)

I. Декларирам следните обстоятелства:

*1. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN .............................................................................................................................................,

*Точка 1 се попълва еднократно при първото представяне на болничен лист на осигурителя.

**

2. Детето .................................................................................. е родено на .................. 20.... г.

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …………………………………….

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………… /……….20…….г.

Майка……………………………………………………………………………………………

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ……………………………………….

Баща …………………………………………………………………………………………..

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .............................................................

3. Децата са близнаци - ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

4. Детето е живо.

5. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

7. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

8. Детето не е настанено за отглеждане в семейството на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД.

9. Не съм лишен/лишена от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

10. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

11. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

12. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД не е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда начл. 26 от ЗЗД.

 
 

** Полето се попълва само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда (КТ).

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Личната ми платежна сметка за изплащане на парично обезщетение е променена, както следва:

IBAN ...........................................................................................................................................

***

2. Детето е починало на ............... 20.... г.

Считано от ................... 20.... г.:

3. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

4. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

5. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

7. Лишен/лишена съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

8. Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

9. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

 
 

*** Полето се попълва само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от КТ.

11. Болният член на семейството, за когото ми се изплаща парично обезщетение по болничен лист, е починал на .............. 20..... г.

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам нова декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ..............................................

гр. (с.) ........................................... Подпис: .................................................


  Приложение № 2 към чл. 4, т. 1
(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм.и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО за остатъка до 410 дни

 

от ………………………………………………………………………………………………....…….,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ………………………………………………………….....………...,

адрес за кореспонденция ………………………………………………………………….....……….,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон …………………………...……...,

електронен адрес ……………………………………………………………………………....……..,

осигурен при осигурител ………………………………………………………………….....………,

(наименование на осигурителя)

за дете ..................................................................................., родено на ……………...……20...... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………….....………………..

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ………….....………./........... 20.... г.

Майка ……………………………………………………………....…………………………………

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………........……………....……….

Баща ………………………………………………………………………………………….....……..

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …………………………………….....…….

Децата са близнаци - ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си, в качеството ми на ………………………………………………………………..........………

……………………………………………………………………………………………......…………

(майка/баща/баба/дядо/настойник/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД)

да ми бъде изплащано парично обезщетение за бременност и раждане считано от ...................... 20.... г.

I. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

4. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6. Не съм лишен/а от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

7. Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

8. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

9. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД не е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

10. Не съм дал/а съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или ал. 12 от Кодекса на труда (КТ) (баща, баба или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД) - отнася се за случаите, когато майката или лицето, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД, ползва отпуск за бременност и раждане.

11. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ........................................................................................................................................

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................ 20.... г.

Считано от ................ 20...... г.:

2. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

4. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6. Лишен/а съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

7. Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

8. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

9. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

10. Дал/а съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 или ал. 12 от КТ (баща, баба или дядо или съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД) - отнася се за случаите, когато майката или лицето, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД, ползва отпуск за бременност и раждане.

11. Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.

12. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ........................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ: В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................

гр. (с.) ........................................... Подпис: .................................................

 

Приложение № 2а към чл. 4, т. 1

(Ново - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 дни

 

от ........................................................................................................................................................ ,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................................................................................ ,

адрес за кореспонденция ................................................................................................................. ,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ................................................... ,

електронен адрес .............................................................................................................................. ,

осигурен при осигурител ................................................................................................................. ,

(наименование на осигурителя)

за дете ......................................................................................................, родено..........на  20...... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ......................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ……......……………./............... 20.... г.

Майка ………………………………………………………………………………........……………….

……………………………………………………………………………………….......………………..

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ……………………………….....……………..

Баща ……………………………………………………………………………………....………………

…………………………………………………………………………………………….....…………….

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………………......……………..

Децата са близнаци - ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си, в качеството ми на ...................................................................................................................

(майка/баща/настойник)

да ми бъде изплащано парично обезщетение при неизползване на отпуск за бременност и раждане считано от ...................... 20.... г.

I. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2.  Детето не е дадено за осиновяване.

3.  Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

5.   Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

6.   Не съм лишен/а от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

7.   Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

8.   Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

9.   Не ползвам отпуск за бременност и раждане по чл. 163, ал. 1, чл. 163, ал. 10 или чл. 167, ал. 5 от Кодекса на труда (КТ).

10.   Не съм дала съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 от КТ (баща, баба или дядо).

11.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ........................................................................................................................................

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................ 20.... г.

Считано от ................20......г.:

2.  Детето е дадено за осиновяване.

3.  Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

5.   Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6.   Лишен/а съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

7.   Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка или баща.

8.   Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

9.  Ползвам отпуск за бременност и раждане по чл. 163, ал. 1, чл. 163, ал. 10 или чл. 167, ал. 5 от КТ.

10.   Дала съм съгласие отпускът за бременност и раждане да се ползва от някое от лицата по чл. 163, ал. 10 от КТ (баща, баба или дядо).

11.   Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ...............................................................................................................................................

 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................   

гр. (с.) ...........................................                                        Подпис: .................................................

 

Приложение № 3 към чл. 4, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 6 от КСО и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 2 от КСО до 15 дни

 

от ....................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя на дете до 5-годишна възраст)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................... ,

адрес за кореспонденция .............................................................................................................................. ,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ............................................................... ,

електронен адрес ........................................................................................................................................... ,

осигурен при осигурител .............................................................................................................................. ,

(наименование на осигурителя)

за дете ..............................................................................................................., родено на .............20....... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ………………………/........... 20...... г.

Майка/Осиновителка …………………………………………………………………………….....…..

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор …………………………………………...……

Баща/Осиновител ……………………………………………………………………………….......…..

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………………………......…….

Децата са близнаци - ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си, в качеството ми на ..........................................................................................................................

(баща/осиновител на дете до 5-годишна възраст)

да ми бъде изплатено парично обезщетение при раждане/осиновяване на дете считано от ......... 20.......... г.

I. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2.   Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.

3.  Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.   Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

5.  С майката/осиновителката на детето се намирам в брак.

6.   Живея в едно домакинство с майката и съм припознал детето - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на бащата.

7.   Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.

8.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ........................................................................................................................................

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................ 20.... г.

Считано от ................20......г.:

2.   Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.

3.   Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.   Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.

5.   Бракът с майката/осиновителката на детето е прекратен.

6.   Не живея в едно домакинство с майката - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на бащата.

7.   Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.

8.   Започнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.

9.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ........................................................................................................................................

 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................   

гр. (с.) ...........................................                          Подпис: .................................................

 

Приложение № 4 към чл. 4, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете на основание чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 дни

 

от ..........................................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ........................................................................................................................ ,

адрес за кореспонденция ................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ................................................................... ,

електронен адрес .............................................................................................................................................. ,

осигурен при осигурител .................................................................................................................................,

(наименование на осигурителя)

за дете .................................................................................................................., родено на …......…20...... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...................................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ……..…./................ 20…………...….. г.

Майка ………………………………………………………………….....………………………..………..

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………………….………....……..

Баща ……………………………………………………………………………………………........……

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ……………………………..……….......………..

Децата са близнаци - ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си, в качеството ми на .............................................................................................................         

(баща/баба/дядо/съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД)

да ми бъде изплащано парично обезщетение при раждане на дете считано от ............ 20....г.

I. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2.   Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

3.  Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

4.  Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

5.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6.  Не съм лишен от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща.

7.  Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща.

8.  Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД не е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

9.  Правоотношението/осигуряването на майката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, не е прекратено.

10. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ........................................................................................................................................

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1.  Детето е починало на ................ 20.... г.

     Считано от ................ 20...... г.:

2.  Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

3.  Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

4.  Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

5.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6.  Лишен съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща.

7.  Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на баща.

8.  Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на съпруг на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

9.  Правоотношението/осигуряването на майката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, е прекратено.

10.  Започнал съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.

11. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ........................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................   

гр. (с.) ...........................................                                       Подпис: .................................................

 

Приложение № 5 към чл. 4, т. 4

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст за срок до 365 дни на основание чл. 53в, ал. 1 от КСО

 

от ...................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ................................................................................................................... ,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................................. ,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх.,  ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон .............................................................. ,

електронен адрес .......................................................................................................................................... ,

осигурен при осигурител ............................................................................................................................ ,

(наименование на осигурителя)

за дете ..................................................................................................., родено на ................... .…20...... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

осиновено с влязло в сила съдебно решение на ......... 20.... г., предадено за осиновяване на .......... 20............. г.,

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .................................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ..................................... /........... 20.... г.

Осиновителка …………………………………………………………………….........………………..

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ……………………………….....…….……….

Осиновител …………………………………………………………………………………......……….

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ……………………………………….....…….

Децата са близнаци - ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си, в качеството ми на ..............................................................................................................  ...........................................................................................................................................................

(осиновител/ка на дете до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст/баба/дядо/настойник)

да ми бъде изплащано парично обезщетение при пълно осиновяване на дете до 5-годишна възраст считано от .................. 20.... г.

I. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2.  Осиновяването не е прекратено от съда.

3.  Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

5.  Не съм лишен/а от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка.

6.  Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка.

7.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

8.  Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

9.  Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10.  Не съм дал/а съгласие отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст да се ползва от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ от Кодекса на труда (КТ) (осиновител на дете до 5-годишна възраст, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато осиновителката/осиновителят на дете до 5-годишна възраст ползва отпуск при осиновяване на дете.

11.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ........................................................................................................................................

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................ 20.... г.

Считано от ................ 20...... г.:

2.  Осиновяването е прекратено от съда.

3.  Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

5.  Лишен/а съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка.

6.  Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка.

7.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.

8.  Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

9.  Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10.  Дал/а съм съгласие отпускът при осиновяване на дете до 5-годишна възраст да се ползва от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ от КТ (осиновител на дете до 5-годишна възраст, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато осиновителката/осиновителят на дете до 5-годишна възраст ползва отпуск при осиновяване на дете.

11.  Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.

12.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ........................................................................................................................................

 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................   

гр. (с.) ...........................................                             Подпис: .................................................

 

Приложение № 5а към чл. 4, т. 4

(Ново - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение на основание чл. 53г от КСО за остатъка до 365 дни при неизползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

 

от ................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .................................................................................................................. ,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................................ ,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ............................................................. ,

електронен адрес .......................................................................................................................................... ,

осигурен при осигурител ............................................................................................................................ ,

(наименование на осигурителя)

за дете ............................................................................................., родено на ............................  20...... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .............................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ………………../........... 20…......... г.

Осиновителка ……………………………………………………………………............……………

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………………..……....…….

Осиновител …………………………………………………………………………………......…….

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………………………......…….

Децата са близнаци - ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си, в качеството ми на ..............................................................................................................  ...........................................................................................................................................................

(осиновител/ка на дете до 5-годишна възраст/осиновител, който сам е осиновил дете до 5-годишна възраст/настойник)

да ми бъде изплащано парично обезщетение при неизползване на отпуск при осиновяване на дете считано от ...................... 20.... г.

I. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2.  Осиновяването не е прекратено от съда.

3.  Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Не съм лишен/а от родителски права - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

5.  Родителските ми права не са ограничени - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

6.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

7.  Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

8.  Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

9.  Не ползвам отпуск при осиновяване на дете по чл. 164б, ал. 1 или чл. 164б, ал. 5, изречение първо от Кодекса на труда (КТ).

10.  Не съм дала съгласие отпускът при осиновяване на дете да се ползва от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ от КТ (осиновител на дете до 5-годишна възраст, баба или дядо).

11.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ........................................................................................................................................

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................ 20.... г.

Считано от ................ 20...... г.:

2.  Осиновяването е прекратено от съда.

3.  Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Лишен/а съм от родителски права - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

5.  Родителските ми права са ограничени - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

6.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.

7.  Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

8.  Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

9.  Ползвам отпуск при осиновяване на дете по чл. 164б, ал. 1 или чл. 164б, ал. 5, изречение първо от КТ.

10.  Дал/а съм съгласие отпускът при осиновяване на дете да се ползва от някое от лицата по чл. 164б, ал. 2, изречение второ, ал. 3 или ал. 5, изречение второ от КТ (осиновител на дете до 5-годишна възраст, баба или дядо).

11.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ........................................................................................................................................

 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................   

гр. (с.) ...........................................                              Подпис: .................................................

 


 

Приложение № 6 към чл. 4, т. 5

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 53в, ал. 3 от КСО след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване за остатъка до 365 дни

 

от ...................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..................................................................................................................... ,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх.,  ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ............................................................... ,

електронен адрес .......................................................................................................................................... ,

осигурен при осигурител ............................................................................................................................ ,

(наименование на осигурителя)

за дете ................................................................................................., родено на ........................  20...... г.,

(име, презиме и фамилия на детето) осиновено с влязло в сила съдебно решение на ......... 20.... г., предадено за осиновяване на ......... 20.... г.,

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ......................................................................... …

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № ……………./.................... 20........ г.

Осиновителка …………………………………………………………………………………..……..

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………………...……..……..

Осиновител …………………………………………………………………………………….....……

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ………………………………………......……

Децата са близнаци - ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си, в качеството ми на ........................................................................................................................

(осиновител на дете до 5-годишна възраст/баба/дядо)

да ми бъде изплащано парично обезщетение считано от .................. 20.... г.

I. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2.  Осиновяването не е прекратено от съда.

3.  Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Детето не посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

5.  Не съм лишен от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.

6.  Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.

7.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

8.  Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

9.  Правоотношението/осигуряването на осиновителката не е прекратено.

10.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ........................................................................................................................................

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................ 20.... г.

Считано от ................ 20...... г.:

2.  Осиновяването е прекратено от съда.

3.  Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

5.  Лишен съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.

6.  Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител на дете до 5-годишна възраст.

7.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

8.  Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

9.  Правоотношението/осигуряването на осиновителката е прекратено.

10.  Започнал/а съм упражняване на трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване за общо заболяване и майчинство - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на основание чл. 52 от КСО след прекратяване на осигуряването.

11.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ........................................................................................................................................

 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................   

гр. (с.) ...........................................                                    Подпис: .................................................

 

Приложение № 7 към чл. 4, т. 6

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 53 от КСО

 

от ..........................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................................................................................,

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх.,  ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ........................................................,

електронен адрес ....................................................................................................................................,

осигурен при осигурител ......................................................................................................................,

(наименование на осигурителя)

за дете .............................................................................................................., родено на ..... 20 ...... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № .................................../........... 20.... г.

Майка/Осиновителка ..............................................................................................................................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......................................................................

Баща/Осиновител ...................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор .......................................................................

Децата са близнаци - ....... на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си, в качеството ми на ................................................................................................................

............................................................................................................................................................

(майка/баща/баба/дядо/осиновител/ка/настойник/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД/съпруг на лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД)

да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст считано от .............. 20... г.

I. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2.   Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка, лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД, и на баба или дядо на осиновено дете.

3.  Детето не е настанено в детско заведение, включително детска ясла.

4.  Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

5.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД - не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

6.  Не съм лишен/а от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка.

7.  Родителските ми права не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка.

8.  Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка, на баба или дядо или на настойник на осиновено дете.

9.  Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10.  Настаняването на детето по реда на чл. 26 от ЗЗД не е прекратено - отнася се за лицата, при които е настанено дете по този ред.

11.  Не съм дал/а съгласие детето да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ (баща, осиновител, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката, осиновителката, осиновителят, който сам е осиновил дете, или настойникът ползва отпуск за отглеждане на дете.

12.  Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя/ката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, не е прекратено - отнася се за случаите, когато баща, баба, дядо или съпругът на лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, ползва отпуск за отглеждане на дете.

13.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ........................................................................................................................................

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на ................20.... г.

Считано от ................ 20...... г.:

2.  Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка, лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД, и на баба или дядо на осиновено дете.

3.  Детето е настанено в детско заведение, включително детска ясла.

4.  Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

5.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД - не се отнася за лицата, при които е настанено дете по този ред.

6.  Лишен/а съм от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка.

7.  Родителските ми права са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майка, баща, осиновител/ка.

8.  Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка, на баба или дядо или на настойник на осиновено дете.

9.  Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10.  Настаняването на детето по реда на чл. 26 от ЗЗД е прекратено съгласно съдебно решение/заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" - отнася се за лицата, при които е настанено дете по този ред.

11.  Дал/а съм съгласие детето да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ (баща, осиновител, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката, осиновителката, осиновителят, който сам е осиновил дете, или настойникът ползва отпуск за отглеждане на дете.

12.  Правоотношението/осигуряването на майката/осиновителя/ката/лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, е прекратено - отнася се за случаите, когато баща, баба, дядо или съпругът на лицето, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от ЗЗД, ползва отпуск за отглеждане на дете.

13. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ........................................................................................................................................

 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................

гр. (с.) ..........................................

 

Подпис: .................................................

 

Приложение № 7а към чл. 4, т. 7

(Ново - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
от бащата (осиновителя) на основание чл. 53ж от КСО

от .........................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на бащата/осиновителя на дете до 8-годишна възраст)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..................................................................................................................... ,

Адрес за кореспонденция ................................................................................................................................. ,

                                  (град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх. ет., ап.)

телефон .................................................., мобилен телефон ............................................................................ ,

електронен адрес ............................................................................................................................................... ,

осигурен при осигурител ................................................................................................................................... ,

    (наименование на осигурителя)

за дете ............................................................................................................... , родено на ................ 20.... г.,

                        (име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .................................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № …………………………./ .......... 20…. г.

Майка/Осиновителка .................................................................................................................................. ,

                            (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ........................................................................................

Баща/Осиновител ....................................................................................................................................... ,

                 (име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ........................................................................................

Децата са близнаци, …..… на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си в качеството ми на ............................................................................................

                                                                  (баща/осиновител на дете до 8-годишна възраст)

да ми бъде изплащано парично обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст считано от .............. 20... г.

І. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2. Детето не е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител.

3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4. Детето не се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

5. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6. Не съм лишен от родителски права.

7. Родителските ми права не са ограничени.

8. Осиновяването не е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител.

9. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ....................................................................................................................................................................

ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на .................... 20... г.

Считано от ..................... 20.... г.:

2. Детето е дадено за осиновяване – не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител.

3. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4. Детето се отглежда от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

5. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6. Лишен съм от родителски права.

7. Родителските ми права са ограничени.

8. Осиновяването е прекратено от съда – отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител.

9. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ....................................................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата .......................................                              Подпис: ...............................................

гр. (с.) ....................................

 

Приложение № 8 към чл. 4, т. 6

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на основание чл. 54 от КСО

 

от ..........................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

 

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ................................................................................................................,

адрес за кореспонденция ..........................................................................................................................,

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон ..........................................................., мобилен телефон ...........................................................,

електронен адрес .......................................................................................................................................,

осигурен при осигурител .........................................................................................................................,

(наименование на осигурителя)

за дете ..............................................................................................................., родено на ...... 20 .... г.,

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...........................................................................

Когато детето не е с ЕГН: Удостоверение за раждане № .................................../............... 20 ... г.

Майка/Осиновителка .................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...........................................................................

Баща/Осиновител .......................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер/Без идентификатор ...........................................................................

Децата са близнаци - .............. на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

Заявявам желанието си, в качеството ми на ....................................................................................................................

(майка/баща/осиновител/ка/настойник)

да ми бъде изплащано парично обезщетение при неизползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст считано от .......................... 20.... г.

I. Декларирам следните обстоятелства:

1. Детето е живо.

2.  Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка.

3.  Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

5.  Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

6.  Не съм лишен/а от родителски права - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

7.  Родителските ми права не са ограничени - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

8.  Осиновяването не е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка или на настойник на осиновено дете.

9.  Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10.  Не ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).

11.  Не съм дал/а съгласие детето да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ (баща, осиновител, баба или дядо).

12.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ........................................................................................................................................

II. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Детето е починало на .......................... 20 .......... г.

Считано от .............................  20 ................ г.:

2.  Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка.

3.  Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.

4.  Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството.

5.  Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6.  Лишен/а съм от родителски права - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

7.  Родителските ми права са ограничени - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

8.  Осиновяването е прекратено от съда - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на осиновител/ка или на настойник на осиновено дете.

9.  Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

10.  Ползвам отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ.

11.  Дал/а съм съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 от КТ (баща, осиновител, баба или дядо).

12.  Личната ми платежна сметка за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ........................................................................................................................................

 Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок до 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..............................................

гр. (с.) ..........................................

 

Подпис: .....................................................

 

Приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г. )

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

КОРЕКЦИЯ

 

ЗАЛИЧАВАНЕ

 

 

 

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА

НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ..............................................

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

от ........................................................................................................................................................................................................ ,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ...................................................................................,

относно правото за изплащане на парично обезщетение

по болничен лист № ...................................................., дата на издаване ...........................................................................20.........г.

в отпуск от ............ 20..... г. до ........... 20..... г.

на .............................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..............................................................................................................................................................

 

*адрес за кореспонденция ...........................................................................................................................................

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл.,вх., ет., ап.)

телефон ............................................................................., мобилен телефон ............................................................

електронен адрес ............................................................................................................................................................

 

* В полето се попълват данни за кореспонденция с лицето, за което се иска изплащане на парично обезщетение, които се използват само за уведомяването му при установени нередности.

І. Удостоверявам следните обстоятелства:

1. Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането лицето е осигурено за съответния риск - да/не

1.1. по безсрочно/срочно правоотношение до ............ 20..... г.;

1.2. с безсрочна/срочна регистрация до .............. 20..... г. като самоосигуряващо се лице.

2. Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

На ............ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по болничния лист)

3. Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

На ........... 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж.

(данните се попълват, когато лицето придобива необходимия осигурителен стаж през периода по болничния лист)

4. Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 "Данни за осигуреното лице" - .............................

(01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 12; 13; 16; 17; 21; 24; 25; 26; 71; 72; 82; 83; 92; 93; 95; 96; 99)

5. Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя - .............................

6. Пореден номер на удостоверение № 9 - .............................................................................

7. Считано от ............................ 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.

8. Считано от ............................ 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато.

9. Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение.

 

 

За месец

Година

От ден

До ден вкл.

Работни дни

Работни

часове

Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца
(в часове)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Лицето е трудоустроено считано от .............20 .... г. до .............20 .... г. със заповед № .................. от ................20........ г.

10.1. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването - ........... лв.

10.2. Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването - ........... лв.

*11. С анкетен лист № ............ от ........... 20.... г. е установено ............................................ (умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима, определен от здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства/хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред/временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред) за:

 

 

За месец

Година

От ден

До ден

вкл.

Работни дни

Работни

часове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Точка 11 се попълва за случаите по чл. 46, ал. 1 от КСО.

*12. Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед № ....... от ........20.... г. за:

 

 

М есец

Година

От ден

До ден

вкл.

Р а б отни дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Точка 12 се попълва за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.

 

**

13. Детето .......................................................................................................................... е родено на ........20.... г.

(име, презиме и фамилия на детето)

с ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор .............................................................................................

Когато детето няма ЕГН: Удостоверение за раждане № ............................/ ..........20.. г.

Майка ...........................................................................................................................................................................

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор................................................................................................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

Баща ..............................................................................................................................................................................

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер/без идентификатор ...............................................................................................

(име, презиме и фамилия по удостоверението за раждане на детето)

14. Децата са близнаци, ........ на брой.

Забележка. Когато децата са близнаци, данните се попълват за всяко дете.

15. Детето е живо.

16. Детето не е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД).

17. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

18. Детето не се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

19. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от ЗЗД - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

20. Лицето не е лишено от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майката или бащата.

21. Родителските права на лицето не са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майката или бащата.

22. Настойничеството не е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

23. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД не е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

 

 

** Полето се попълва само за деклариране на обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда (КТ).

24. Други обстоятелства .............................................................................................................

25. Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя - № ........... от .............. 20............. г.

*** 26. Личната платежна сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е:

IBAN ...................................................................................................................................

*** Точка 26 се попълва само при първото представяне на удостоверение - приложение № 9.

II. Удостоверявам следните промени в обстоятелствата:

1. Лицето, на което се изплаща обезщетението, е починало на ............ 20........ г.

2. Считано от ................... 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено.

*3. Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед № .......... от .........20...... г. за:

 

 

Месец

Година

От ден

До ден

вкл.

Работни дни

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Точка 3 се попълва за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза.

 

 

****

4. Детето е починало на ............................20...... г.

Считано от ..............20.... г.:

5. Детето е дадено за осиновяване - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

6. Детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

7. Детето се отглежда от лице, наето по програми за подкрепа на майчинството - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

8. Детето е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - не се отнася за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

9. Лицето е лишено от родителски права - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майката или бащата.

10. Родителските права на лицето са ограничени - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на майката или бащата.

11. Настойничеството е прекратено от кмета на общината или от определеното от него длъжностно лице - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на настойник.

12. Настаняването по реда на чл. 26 от ЗЗД е прекратено - отнася се за случаите, в които обезщетението се изплаща на лице, при което е настанено дете по реда на чл. 26 от ЗЗД.

 

 

**** Полето се попълва само за деклариране на промяна в обстоятелства за изплащане на парично обезщетение по болничен лист за майчинство след 42-рия ден от раждането и за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда (КТ).

13. Болният член на семейството, за който се изплаща обезщетение по болничен лист с причини за временна неработоспособност 25, 26 или 27, е починал на ................20... г.

14. Други обстоятелства .........................................................................................................

15. Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация по образец съгласно приложение № 1 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение - № ............... от .............. 20...... г.

16. Личната платежна сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:

IBAN ......................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от:

- представянето на нова декларация с данни за промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение, както и при промяна в ползването/прекратяване на законоустановен отпуск и/или прекратяване на правоотношението/осигуряването на лицето (за осигурителите)

- промяна в обстоятелствата, свързани с изплащането на паричното обезщетение (за самоосигуряващите се лица)

се задължавам да подам ново удостоверение. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от Кодекса за социално осигуряване.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата ..................                               ...............................................................................................................................

(име, фамилия, длъжност и подпис)

гр. (с.) ..........................

 

Указания

за попълване на удостоверение - приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно правото на парично обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане до 135 дни или при трудоустрояване по болничен лист

 

Удостоверението се представя за всеки болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване, независимо дали е "първичен" или "продължение". Удостоверението не се представя от лица, придобили право за получаване на парично обезщетение, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя.

За болничен лист, издаден на лице, осигурено за съответния риск към деня на настъпването на риска по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване при един осигурител (същия ЕИК/код по БУЛСТАТ), се представя отделно удостоверение за всяко от правоотношенията/основанията за осигуряване. Когато преди настъпването на риска осигуряването по всички правоотношения/основания е прекратено, се представя само едно удостоверение.

Удостоверението се попълва и се представя от осигурителите - за осигурените при тях лица; от самоосигуряващите се лица - когато не са собственици или съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества; от дружествата - за самоосигуряващите се лица, когато са собственици или съдружници в търговски дружества или членове на неперсонифицирани дружества.

Навсякъде в удостоверението датите се попълват от ляво надясно в две позиции за ден, в две позиции за месец и четири позиции за година.

При попълване на удостоверението се отбелязва съответният код - "Представяне", "Корекция" или "Заличаване".

Корекция на представено удостоверение се извършва, като се попълва удостоверение с коректните данни и се отбелязва код "Корекция".

Не се коригират: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението. При необходимост от корекции на посочените данни удостоверението се заличава, след което се попълва и представя ново удостоверение с коректни данни.

Заличаване на представено удостоверение се извършва, като се отбелязва код "Заличаване" и се попълват: номер на болничен лист, ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер на лицето, издаден от Националната агенция за приходите, ЕИК/код по БУЛСТАТ, брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя и пореден номер на удостоверението.

І. "Удостоверявам следните обстоятелства" - този раздел се попълва, когато с удостоверението се иска изплащане на парично обезщетение въз основа на болничен лист, по следния начин:

1. "Към деня на настъпване на временната неработоспособност, трудоустрояването или бременността и раждането лицето е осигурено за съответния риск - да/не" - отбелязва се дали лицето е осигурено за съответния риск към деня на настъпването му. Ако е отбелязано, че лицето не е осигурено, се попълва и дата в т. 7 или в т. 8. Ако в т. 1.1 е отбелязано, че правоотношението е срочно, се попълва датата, на която изтича срокът на договора. Ако в т. 1.2 е отбелязано, че регистрацията като самоосигуряващо се лице е срочна, се попълва датата, на която изтича срокът на регистрацията.

2. "Към деня на настъпване на временната неработоспособност/трудоустрояването лицето няма 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

На ........................ 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж."

3. "Към деня на настъпване на бременността и раждането лицето няма 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство.

На ...................... 20.... г. лицето придобива изискуемия осигурителен стаж."

Забележка към т. 2 и 3. Обстоятелството се отбелязва само когато лицето няма необходимия осигурителен стаж.

Когато е отбелязано, че лицето няма изискуемия осигурителен стаж към деня на настъпването на съответния риск, се попълва датата, на която го придобива, когато тази дата е през периода по болничния лист, т.е. попълва се последният ден, с който се придобива необходимият осигурителен стаж.

4. "Лицето е осигурено с код за вид осигурен съгласно декларация - образец № 1 "Данни за осигуреното лице" - в две позиции се попълва кодът за "Вид осигурен" към деня на настъпването на риска, попълнен в декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" към Наредба № Н-8 на министъра на финансите от 29 декември 2005 г.

Забележка към т. 4. Когато към деня на настъпването на риска осигуряването е прекратено или прекъснато, се попълва кодът за "Вид осигурен" за последния по време период, през който лицето е било осигурено.

5. "Брой правоотношения/основания за осигуряване при осигурителя" - в две позиции се попълва броят на правоотношенията или основанията, по които лицето е осигурено при един осигурител (същия ЕИК) към деня на настъпването на риска.

6. "Пореден номер на удостоверение № 9" - в две позиции се попълва поредният номер на удостоверението в зависимост от броя на правоотношенията/основанията за осигуряване, посочени в т. 5.

7. "Считано от ............ 20..... г. правоотношението/осигуряването на лицето е прекратено" - попълва се, ако правоотношението или осигуряването е прекратено след настъпването на риска. Датата, от която е прекратено правоотношението или осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено.

8. "Считано от ............ 20..... г. осигуряването на лицето е прекъснато" - попълва се, ако правоотношението не е прекратено, но осигуряването е прекъснато и не е възобновено преди деня на настъпването на риска. Датата, от която е прекъснато осигуряването, е календарният ден непосредствено след последния календарен ден, през който лицето е осигурено. Осигуряването се прекъсва при самоотлъчка, ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, работа през определени дни в месеца, както и през периодите, които не се зачитат за осигурителен стаж, независимо че дейността по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване не е прекратена.

9. "Работни дни или работни часове през периода по болничния лист с право на парично обезщетение и работни дни/работни часове, за които осигурителят изплаща възнаграждение" се попълва, както следва:

• в колона "Месец" в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по болничния лист;

• в колона "Година" се попълва годината, през която е месецът от периода по болничния лист;

• в колони "От ден" и "До ден включително" в две позиции се попълват първият и последният календарен ден на периода по болничния лист за съответния месец;

• в колона "Работни дни" в две позиции се попълва броят на работните дни, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, независимо от продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето;

• в колона "Работни часове" се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по часов график; в 3 позиции се попълва броят на работните часове, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си, за които има право на възнаграждение от осигурителя и/или на обезщетение, съобразно графика на лицето за съответния период, изготвен по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

• в колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" в една позиция се попълва продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца; когато продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето за месеца е различна, се попълва среднодневното работно време, като при остатък по-малък от 30 минути се закръглява към пълния час, а при остатък 30 минути и повече - към следващия пълен час; за лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва "8 часа".

Забележки към т. 9:

1. Когато се попълват данни в колона "Работни дни", не се попълват данни в колона "Работни часове" на същия ред и обратно.

2. Когато правоотношението или осигуряването е прекратено през периода по болничния лист:

а) броят на дните до прекратяването трябва да съответства на броя на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, а броят на часовете - на нормата часове според продължителността на дневното работно време по правоотношението на лицето от началото на периода за сумираното изчисляване и/или работата на смени по часов график до датата на прекратяването;

б) за периодите след прекратяването на правоотношението или на осигуряването в колона "Работни дни" на отделен ред се попълва броят на работните дни, определени по календар и при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда, за които лицето има право на обезщетение, независимо дали за периода преди прекратяването са попълнени "Работни дни" или "Работни часове". Колона "Дневно работно време по правоотношението на лицето за месеца в часове" не се попълва.

3. Когато са попълнени данни в т. 11 и/или в т. 12, в т. 9 се попълва пълният брой на работните дни или работните часове, през които лицето е следвало да работи, но не е работило поради състоянието си.

10. "Лицето е трудоустроено считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. със заповед № .............. от ............20.... г." - попълва се само когато удостоверението се представя за болничен лист за трудоустрояване. За дати считано от ............ 20 ..... г. до ............ 20 ..... г. се попълват датите за трудоустрояване, посочени в заповедта на работодателя.

10.1. "Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването - ........... лв." - отбелязва се дали полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който започва трудоустрояването, е "среднодневно" или "средночасово". Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.

10.2. "Получено среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването - ........... лв." - отбелязва се дали полученото брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича трудоустрояването, е "среднодневно" или "средночасово". Възнаграждението се попълва в левове и стотинки.

Забележка. За месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването, данните се представят допълнително от осигурителя с удостоверение с попълнен код "Корекция" и всички останали данни от удостоверението за изплащане на обезщетението.

11. С анкетен лист № ............. от ........... 20.... г. е установено ................................. (умишлено увреждане на здравето с цел получаване на отпуск или обезщетение/нарушаване на режима, определен от здравните органи/употреба на алкохол, приемане на силно упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на такива средства/хулигански и други противообществени прояви, установени по съответния ред/временна неработоспособност поради неспазване на правилата за безопасна работа, установено по съответния ред) за:" - попълва се за случаите по чл. 46, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както следва:

• в колона "Месец" в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода по анкетния лист, за който е извършено нарушението;

• в колона "Година" се попълва годината, през която е месецът от периода на анкетния лист, за който е извършено нарушението;

• в колони "От ден" и "До ден включително" в две позиции се попълват първият и последният календарен ден от периода по анкетния лист за съответния месец;

• в колона "Работни дни" в две позиции се попълва броят на работните дни, включени в периода по анкетния лист, за които е извършено нарушението;

• в колона "Работни часове" се попълват данни само когато лицето работи при сумирано изчисляване на работното време и/или на смени по часов график; в 3 позиции се попълва броят на работните часове, включени в периода по анкетния лист, за които е извършено нарушението, съобразно графика на лицето за съответния период, изготвен по реда на Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

12. "Лицето ползва платен годишен отпуск съгласно заповед № .......... от .........20.... г. за:" - попълва се за случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза, както следва:

• в колона "Месец" в две позиции се попълва на отделен ред всеки месец от периода на разрешения платен годишен отпуск;

• в колона "Година" се попълва годината, през която е месецът от периода на разрешения платен годишен отпуск;

• в колони "От ден" и "До ден включително" в две позиции се попълва първият и последният календарен ден от периода на разрешения платен годишен отпуск за съответния месец;

• в колона "Работни дни" в две позиции се попълва броят на работните дни, за които е разрешен платен годишен отпуск.

25. "Входящ номер и дата на представяне на болничния лист на осигурителя" - попълва се входящият номер - при ляво подравняване, и датата, на която болничният лист е представен на осигурителя. В удостоверението за болнични листове, издадени на самоосигуряващи се лица, не се попълват данни на този ред.

ІІ. "Удостоверявам следните промени в обстоятелствата" - този раздел се попълва, когато се удостоверява промяна в декларираните в раздел І обстоятелства, водеща до прекратяване изплащането на паричното обезщетение, или когато се удостоверява промяна в личната платежна сметка на правоимащото лице. Отбелязват се обстоятелствата, които са променени спрямо декларираните в раздел І за същото обезщетение, вписва се датата, от която се променя съответното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Допуска се попълване на данни едновременно в раздел І и раздел ІІ, когато в удостоверението се отбелязват както декларирани обстоятелства, така и обстоятелства, които подлежат на промяна, считано от точно определена дата, отнасящи се за същото обезщетение.

На последния ред се попълват името, фамилията и длъжността на лицето, което представлява осигурителя/дружеството, или името и фамилията на самоосигуряващото се лице и се подписва, когато удостоверението е на хартиен носител.

 

 

Приложение № 10 към чл. 9

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.)

 

 

Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.)

 

 

Приложение № 12 към чл. 16, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., отм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.)

 

Приложение № 13 към чл. 19, ал. 1

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

Вх. № в ТП на НОИ ............/......... 20... г.

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ..............................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за упълномощаване и оттегляне на упълномощаването за представяне на документи по електронен път в НОИ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице

 

от ..................................................................................................................................... ,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

с ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............................................. ,

адрес за кореспонденция .................................................................................................

.......................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл. вх., ет., ап.)

телефон ...................................................................., мобилен телефон ........................ ,

електронен адрес ............................................................................................................. ,

представляван от ........................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ..........,

° Упълномощавам

° Оттеглям упълномощаването на

(може да се посочи само една от предложените възможности)

.............................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия или наименование на титуляря на КЕП)

с ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ................................................

чрез ......................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето, посочено като автор в удостоверението на КЕП)

да ползва електронните услуги, предоставени от НОИ, да подписва и да представя с КЕП документите по чл. 14 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване от мое име.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

При оттегляне на упълномощаването се задължавам да представя в съответното ТП на НОИ ново заявление не по-късно от 3 работни дни преди датата на оттеглянето.

Упълномощавам настоящото заявление да представи:

........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ............,

 

Дата..............................................                  ..................................................................

гр. (с.) ...........................................                                 (име, фамилия, подпис на

                                                                                              упълномощителя)

 

Приложение № 14 към чл. 21

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., предишно Приложение № 14 към чл. 21, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 72 от 2020 г.)

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

________________________________________________________

 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ – .......................

С П Р А В К А

за приети и неприети документи, представени в НОИ с вх. № ...................../..................20.... г. по електронен път

от ........................................................................................................................................................................,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...........................................................................,

адрес за кореспонденция ...............................................................................................................................,

телефон ..........................................................................,

мобилен телефон .....................................................,

електронен адрес .....................................................

 

*

от осигурителна каса ..................................................

....................................................…...............................

(наименование на осигурителната каса)

Код по БУЛСТАТ на осигурителна каса ..............

.......................................................................................

за ..................................................................................

.......................................................................................

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ/ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

номер ........................................................................

адрес за кореспонденция ............................................,

телефон .....................................................................,

мобилен телефон .........................................................,

електронен адрес ..........................................................

*Полето се визуализира, когато данните се представят от осигурителна каса.

А. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ЗА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ ....... броя:

І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя болнични листа.

1. Приети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове – ....... броя, както следва:

1.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                (име, презиме и фамилия)

номер ............................., в отпуск от ....................., в отпуск до ......................, с код за представяне;

1.2. За б. л. № ................................, на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                 (име, презиме и фамилия)

номер.................................., с код за корекция;

1.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                  (име, презиме и фамилия)

номер ...................................., с код за заличаване.

2. Неприети удостоверения за обстоятелствата по болнични листове – ............. броя, както следва:

2.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                 (име, презиме и фамилия)

номер.........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ............................., с код за представяне, причина за неприемане ……..........................................................................................................................;

2.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                       (име, презиме и фамилия)

номер.........................., с код за корекция, причина за неприемане.….................................................;

2.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                      (име, презиме и фамилия)

номер.........................., с код за заличаване, причина за неприемане ............................................... .

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата за ....... броя болнични листа.

1. Приети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове – ....... броя, както следва:

1.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                      (име, презиме и фамилия)

номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ........................., с код за представяне;

1.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                         (име, презиме и фамилия)

номер ......................................., с код за корекция;

1.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                         (име, презиме и фамилия)

номер .........................., с код за заличаване.

2. Неприети удостоверения за промяна на обстоятелствата по болнични листове – ............. броя, както следва:

2.1. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                      (име, презиме и фамилия)

номер .........................., в отпуск от ..................., в отпуск до ..................., с код за представяне, причина за неприемане .............................................................................................................................;

2.2. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                       (име, презиме и фамилия)

номер .........................., с код за корекция, причина за неприемане ..............................................................;

2.3. За б. л. № ..................................., на ..................................................................., ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен

                                                                        (име, презиме и фамилия)

номер .........................., с код за заличаване, причина за неприемане ……………….......................................

ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 9 за болнични листове ............. броя.

Причини за неприемане .............................................................................................................................

Б. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 от осигурител за ....... броя заявления-декларации:

І. За удостоверяване на обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.

1. Приети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:

1.1. На ........................................................................,

                  (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне;

                                                                                (вид и основание по КСО)

1.2. На .........................................................................,

                     (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......., с код за корекция;

                                                                                   (вид и основание по КСО)

1.3. На .........................................................................,

                  (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........……………….....….., с код за заличаване.

                                                                               (вид и основание по КСО)

2. Неприети удостоверения за обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:

2.1. На ........................................................................,

                   (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,

                                                                                  (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .................................................................................................................................;

2.2. На ........................................................................,

             (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......., с код за корекция,

                                                                                  (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ....................................................................................................................................;

2.3. На ......................................................................,

              (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…...., с код за заличаване,

                                                                                   (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ...................................................................................................................................

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелства за ....... броя заявления-декларации.

1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:

1.1. На ........................................................................,

                 (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне;

                                                                                    (вид и основание по КСО)

1.2. На ........................................................................,

               (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........…………....……...….., с код за корекция;

                                                                                     (вид и основание по КСО)

1.3. На ........................................................................,

                 (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…...., с код за заличаване.

                                                                                  (вид и основание по КСО)

2. Неприети удостоверения за промяна в обстоятелствата по заявления-декларации – ....... броя, както следва:

2.1. На ........................................................................,

                   (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,

                                                                                  (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ...............................................................................................................................;

2.2. На ........................................................................,

              (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………........….., с код за корекция,

                                                                                (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ................................................................................................................................;

2.3. На ........................................................................,

                 (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........……………….....….., с код за заличаване,

                                                                               (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .................................................................................................................................

ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 10 от осигурител за заявления-декларации .............. броя.

Причини за неприемане .............................................................................................................................

В. УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 от самоосигуряващо се лице ....... броя:

І. За удостоверяване на обстоятелства ....... броя.

1. Приети удостоверения за обстоятелствата – ....... броя, както следва:

1.1. На .........................................................................

                  (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне;

                                                                               (вид и основание по КСО)

1.2. На ..........................................................................,

                (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......, с код за корекция;

                                                                                (вид и основание по КСО)

1.3. На .........................................................................,

                   (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…..., с код за заличаване;

                                                                                    (вид и основание по КСО)

2. Неприети удостоверения за обстоятелствата – ....... броя, както следва:

2.1. На .........................................................................,

                 (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,

                                                                                 (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .................................................................................................................................;

2.2. На ........................................................................,

                    (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........……......…………...….., с код за корекция,

                                                                                (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .................................................................................................................................;

2.3. На ........................................................................,

                  (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…...., с код за заличаване,

                                                                               (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ................................................................................................................................

ІІ. За удостоверяване на промени в обстоятелствата ....... броя.

1. Приети удостоверения за промяна в обстоятелствата – ....... броя, както следва:

1.1. На .........................................................................,

                  (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,

                                                                                   (вид и основание по КСО)

1.2. На .........................................................................,

                      (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…......., с код за корекция;

                                                                                 (вид и основание по КСО)

1.3. На .........................................................................,

                 (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………..………...….., с код за заличаване.

                                                                                   (вид и основание по КСО)

2. Неприети удостоверения за промяна в обстоятелствата – ....... броя, както следва:

2.1. На .........................................................................,

                    (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...….., с код за представяне,

                                                                               (вид и основание по КСО)

причина за неприемане .................................................................................................................................;

2.2. На .........................................................................,

                 (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........………………...…........, с код за корекция,

                                                                                    (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ……............................................................................................................................;

2.3. На .........................................................................,

             (име, презиме и фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ..........................,

считано от ...........................................20..... г., за …………...........…………..……...….., с код за заличаване,

                                                                                 (вид и основание по КСО)

причина за неприемане ................................................................................................................................

ІІІ. Неприети удостоверения приложение № 11 от самоосигуряващо се лице ........... броя.

Причини за неприемане ............................................................................................................................

Дата: .......................................

 

Приложение № 15 към чл. 24

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 01.08.2022 г.)

 

 

Приложение № 16 към чл. 25

(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН

ИНСТИТУТ

ГР. .................................

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 от КСО

 

от .............................................................................................................................................................................................. ,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................................................................... ,

адрес за кореспонденция ..........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон ............................................................... мобилен телефон ...................................................................................... ,

електронен адрес .................................................................................................................................................................... ,

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице .....................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

чрез упълномощено лице: ........................................................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ............................................................................................................................................... ,

адрес за кореспонденция .........................................................................................................................................................,

(град/село, ПК, улица №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес ........................................................................................................................

 

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

 

Заявявам желанието си да ми бъде изплатена парична помощ, тъй като поради липса на осигурителен стаж ми бе отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.

І. Декларирам следните обстоятелства:

1. Не ми е изплащана помощ на същото основание.

2. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричната помощ е:

IBAN .......................................................................................................................................................................................

Прилагам: Документ за самоличност (за справка).

ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

Личната ми платежна сметка за изплащане на паричната помощ е променена, както следва:

IBAN .......................................................................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ..................                                                                                                Подпис на лицето: ..........................................

(име и фамилия на заявителя/
упълномощеното лице)

гр. (с.) ...........................................................................

Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.

 

Приложение № 17 към чл. 26

(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН

ИНСТИТУТ

ГР. .................................

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице

по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 от КСО

 

от ......................................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на лицето/законния представител на малолетно дете)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .......................................................................................................................................... ,

адрес за кореспонденция ................................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон ......................................................................, мобилен телефон ......................................................................... ,

електронен адрес ................................................................................................................................................................ ,

чрез упълномощено лице/със съгласието на родител/попечител на непълнолетно дете: …...........................…….…,

……………………………………………………………...........................................................................................……..

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .............................................................................................................................................

адрес за кореспонденция .....................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес ...................................................................................................................

 

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

 

Заявявам желанието си, в качеството ми на:

1. .............................................................................................................................................................................................

(съпруг/съпруга/дете/родител на починалото лице)

на .......................................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ........................................................................................................................................... ,

починал на .............................. 20.... г., вследствие на ..................................................................................................... ,

(общо заболяване, трудова злополука или професионална болест)

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ...............................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

2. Законен представител на малолетното дете: ................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .......................................................................................................................................... ,

Наследник на ...................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ...........................................,

починал на ...................... 20.... г. вследствие на ............................................................................................................. ,

(общо заболяване, трудова злополука или професионална болест)

осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ................................................................................................

(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

да ми бъде изплатена помощта/полагаемата ми се част от общия размер на паричната помощ при смърт на осигурено лице.

І. Декларирам следните обстоятелства:

1. Не ми е изплащана помощ за същото лице.

2. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричната помощ е:

IBAN ......................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

Прилагам: Документ за самоличност (за справка).

ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Личната ми платежна сметка за изплащане на паричната помощ е променена, както следва:

IBAN ...................................................................................................................................................................................

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ...................                                                                                       Подпис на лицето: .............................................

(име и фамилия на заявителя/

упълномощеното лице)

гр. (с.) ..................................................................................................................

Подпис на далото съгласие лице: ....................................................................

                                                        (име и фамилия на родител/ попечител)

Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни. съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.

 

Приложение № 18 към чл. 27

(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2024 г., в сила от 31.03.2024 г.)
 

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН

ИНСТИТУТ

ГР. .................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи

 

от ........................................................................................................................................................................................ ,

(име, презиме и фамилия на лицето/законния представител на малолетно дете)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ........................................................................................................................................... ,

адрес за кореспонденция ................................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон .............................................................., мобилен телефон ................................................................................. ,

електронен адрес ............................................................................................................................................................... ,

чрез упълномощено лице/със съгласието на родител/попечител на непълнолетно дете: ...........................................,

………………………………………………………………………………………....................................................…….

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .......................................................................................................................................... ,

адрес за кореспонденция ................................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес ...................................................................................................................

 

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

 

Заявявам желанието си, в качеството ми на:

1. Наследник на ................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер .........................................., починал на ...................... 20 .......г.,

2. Законен представител на малолетното дете: ............................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на детето)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ........................................................................................................................................... ,

наследник на ....................................................................................................................................................................... ,

(име, презиме и фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер ........................................., починал на ...................... 20 .......г.

да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение и/или парична помощ за ....................................................................................................................................

(временна неработоспособност/трудоустрояване/бременност и раждане/осиновяване на дете до 5-годишна възраст/отглеждане на дете до 2-годишна възраст/отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)/парична помощ за инвалидност поради общо заболяване)

І. Декларирам следните обстоятелства:

1. Не съм направил/направила отказ от наследство по реда на Закона за наследството.

2. Личната ми платежна сметка за изплащане на сумата е:

IBAN ..................................................................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

Прилагам следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).
2. Други ................................................................
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ІІ. Декларирам следните промени в обстоятелствата:

1. Направил/направила съм отказ от наследство по реда на Закона за наследството считано от .......................... 20..... г.

2. Личната ми платежна сметка за изплащане на сумата е променена, както следва:

IBAN ..................................................................................................................................................................................

Забележка. Отбелязва се декларираното обстоятелство. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В срок 3 работни дни от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам ново заявление-декларация. При неизпълнение на това задължение нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 от КСО.

Съгласно чл. 114, ал. 1 от КСО следва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата ........................                                                                                   Подпис на лицето: ............................................

(име и фамилия на заявителя/

упълномощеното лице)

гр. (с.) .............................................................................................................

Подпис на далото съгласие лице: ................................................................

                                                      (име и фамилия на родител/попечител)

Националният осигурителен институт обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Повече информация може да намерите на интернет адрес: www.noi.bg.

 

Приложение № 19 към чл. 44, ал. 3

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

 

Вх. № в ТП на НОИ ............/......... 20... г.

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. ..............................................................

 

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

 

от ......................................................................................................................................,

(наименование на осигурителя/дружеството/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)

ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя/дружеството/самоосигуряващия се ............... ,

адрес за кореспонденция .............................................................................................................. ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

телефон ......................................................, мобилен телефон ...................................... ,

електронен адрес ............................................................................................................. ,

представляван от:

1. ....................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .........,

2. ....................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .........,

3. ........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .........,

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и чл. 27 от Регламент на Съвета (ЕО) № 987/2009 Ви представям следните документи на хартиен носител:

1. Оригинални медицински документи, издадени по законодателството на ....  - .... броя.

(посочва се държавата)

2. Удостоверения приложение № 9 - ...................................................................... броя.

3. Други - ........................................................................................................  - ...... броя.

 

Упълномощавам настоящите документи да представи:

............................................................................................................................................ ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер .........,

 

Дата .......................                           Подпис/и на представляващия/те осигурителя/

гр. (с.) ....................                           дружеството/самоосигуряващото се лице:

                                                                                                   1. ....................................

                                                                                                   2. ....................................

                                                                                                   3. .....................................

 

 

Приложение № 20 към § 1, ал. 2 ДР

(Изм. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 01.06.2017 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г., доп. - ДВ, бр. 78 от 2022 г., в сила от 30.09.2022 г.)

 

Вх. № в ТП на НОИ ............/......... 20... г.

 

ДО

ДИРЕКТОРА

НА ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ГР. .............................................................

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ

за промяна на "съответното ТП на НОИ"

 

от ...................................................................................................................................... ,

(наименование на осигурителя)

регистриран в ТП на НОИ - ............................................................................................ ,

ЕИК/код по БУЛСТАТ на осигурителя ........................................................................... ,

адрес за кореспонденция ............................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., вх., ет., ап.),

телефон ....................................................., мобилен телефон ........................................ ,

електронен адрес ............................................................................................................. ,

представляван от:

1. ....................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...........,

2. ........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...........,

3. ........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия и качество, в което представлява осигурителя/дружеството)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...........,

 

Декларирам, че за обособената дейност ........................................................................ ,

(наименование на обособената дейност)

която се извършва на територията на ..........................., с адрес ....................................
........................................................................................................................................... ,

(град/село, ПК, община, област, улица №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)

ще представям документи за изплащане на паричните обезщетения от държавното обществено осигуряване на осигурените лица в ТП на НОИ - ......................................

 

Упълномощавам заявление-декларацията да представи:

........................................................................................................................................... ,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер ...........,

 

Дата .......................                                 Подпис/и на представляващия/те осигурителя:

гр. (с.) ....................                                                                   1. .......................................

                                                                                                   2. .......................................

                                                                                                   3. .......................................