Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

НАРЕДБА № H-1 ОТ 22 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

В сила от 28.01.2014 г.Издадена от министъра на финансите

Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2014г., доп. ДВ. бр.39 от 29 Май 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 29 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 12 Юни 2020г.


Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. специфичните изисквания към средствата за измерване и контрол на акцизни стоки;
2. изискванията за предаване на данни от средствата за измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници";
3. контролът, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки и данните, предавани от тях.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Наредбата се прилага за лицата по чл. 103а и чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, наричани по-нататък "лицата", освен ако в тази наредба не е предвидено друго.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Наредбата не се прилага за:
1. регистрираните изпращачи;
2. лицата по чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове с изключение на случаите по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове;
3. освободените от акциз крайни потребители с изключение на случаите по чл. 24, ал. 2, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20.
(3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Наредбата не се прилага за стоки, превозвани с морски и речен транспорт (ферибот), предварително натоварени на автомобилни и железопътни превозни средства и преносни средства, които няма да се претоварват в пристанища и митнически складове съгласно чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

 

Чл. 3. По смисъла на тази наредба:
1. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) "обект" е:
а) данъчен склад по смисъла на чл. 4, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове или всяко друго място за въвеждане, производство, складиране и извеждане на акцизни стоки;
б) местата, където се приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове по смисъла на чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове;
в) мястото на получаване и използване на енергийни продукти, с код по КН 2710 12 до 2710 20, както и мястото на извеждане на произведените стоки от лица, получили удостоверение за освободен от акциз краен потребител по чл. 24, ал. 2, т. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове;
2. "точка за контрол" е място в обект, на което лицата са длъжни да използват средства за измерване и контрол, предвидени в тази наредба;
3. "акцизни стоки" са тези по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
4. "оразмерен съд" е стационарен или нестационарен съд за съхранение с определена вместимост;
5. "компетентно митническо учреждение" е митническото учреждение по местонахождение на обекта.
 

Глава втора.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ


Чл. 4. (1) За целите на тази наредба средства за измерване и контрол на акцизни стоки са:
1. разходомери;
2. оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности и притежаващи шаблони и калибровъчни таблици;
3. калибрирани съдове, снабдени с шаблони и калибровъчни таблици;
4. нестационарни оразмерени съдове;
5. калибрирани апарати и инструменти, използвани в лаборатории;
6. брояч;
7. система за електронно преброяване и идентификация (СЕПИ);
8. везни;
9. измервателни системи за течности, различни от вода;
10. електромери;
11. електронни коректори на обем на природен газ;
12. алкохоломери;
13. средства за измерване на алкохолно съдържание и екстракт в градус Плато.
(2) Средствата за измерване, посочени в ал. 1, т. 1, 8, 9, 10, 11, 12 и 13, трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите по прилагането им.
(3) Могат да се използват средства за измерване и контрол, различни от посочените в ал. 1, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и нормативните актове за тяхното прилагане.

Чл. 5. (1) Средствата за измерване и контрол се монтират в одобрени от митническите органи точки за контрол за осъществяване на контрол върху въведените, произведените, складираните и изведените от съответния обект акцизни стоки.
(2) Разположението на точките за контрол се одобрява от митническите органи.
(3) Точките за контрол се изграждат в съответствие с представен от лицата технически проект.
(4) В точките за контрол се измерват количествените, а в случаите, предвидени в тази наредба, и физикохимични показатели на въведените, произведените, складираните и изведените от съответния обект акцизни стоки.
(5) Средствата за измерване и контрол на акцизни стоки предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници" в случаите, предвидени в наредбата.
(6) Констатирането на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата се извършва от митническите органи и се удостоверява с протокол за съответствие.


Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) (1) В случаите, когато лицата издават документи за резултати от лабораторно изпитване, освен физикохимичните показатели и методите на изпитване в тях задължително се вписват:
1. точката за контрол или идентификацията на съда, откъдето е взета пробата;
2. дата и час на вземане на пробата;
3. показанията на средствата за измерване и контрол, отчитащи количествата акцизна стока към момента на вземане на пробата;
4. означение на партидата, за която е определен физикохимичният показател.
(2) Лабораториите издават анализни сертификати за физикохимични показатели, участващи в акцизното облагане. В случаите, когато лабораториите нямат акредитация по БДС EN ISO 17025, работят с калибрирани средства за измерване и контрол и представят доказателства за успешно участие в междулабораторни изпитвания и тестове за професионална пригодност.
(3) За всяка партида произведена акцизна стока в автоматизираната система за отчетност на лицата се въвежда информация от лабораторни анализи за физикохимичните показатели, като се посочват и всички данни по ал. 1.
(4) Алинеи 1 - 3 се прилагат в случаите, когато лицето има определена точка за контрол лаборатория.

Глава трета.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) За целите на контрола, осъществяван от митническите органи, лицата са длъжни:
1. да използват средства за измерване и контрол в одобрените от митническите органи точки за контрол;
2. да монтират средствата за измерване и контрол по начин, позволяващ оглед и отчитане на техните показания при гарантиране на ненамеса и манипулиране на средствата за измерване и контрол;
3. да осигурят непрекъсната работа на средствата за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата, както и към информационната система на Агенция "Митници";
4. в случаи на прекъсване на захранването да осигурят съхранение на натрупаната информация в средствата за измерване и контрол, които едновременно предават данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и Агенция "Митници", с подходящо резервно захранване и да уведомят незабавно компетентното митническо учреждение по електронен път;
5. да осигурят възможност за пломбиране на показващите устройства на средствата за измерване и контрол (с изключение на СЕПИ) с цел предотвратяване манипулирането им и по начин, който не нарушава правилната употреба и съответствието на средствата за измерване с одобрения тип или с оцененото съответствие;
6. да осигурят възможност за пломбиране на допълнителното и спомагателното оборудване на средствата за измерване и контрол, като се ограничи достъпът до компоненти, които се настройват;
7. да осигурят възможност за пломбиране на връзките на средството за измерване и контрол към инсталацията;
8. да използват всички средства за измерване и контрол по предназначение в работния им обхват, като осигуряват техническата им изправност и правилната им употреба;
9. да извършват:
а) демонтиране на нефункциониращо и монтиране на резервно средство за измерване и контрол в присъствието на митническите органи; в случаите, когато средствата за измерване и контрол са средства за измерване по смисъла на Закона за измерванията и проверката им се извършва на мястото на експлоатация, присъства и лице, извършващо метрологичния контрол на средството за измерване;
б) монтаж на нови средства за измерване в присъствието на органа по метрологичен надзор;
10. (изм. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) да подават предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение в срок не по-кратък от 3 работни дни преди извършване на промяна в точките за контрол или на използваните средства за измерване и контрол; лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове подават на електронен носител обобщена информация за всички промени в използваните средства за търговско измерване от съответната разпределителна и/или преносна мрежа до 10-о число след изтичане на данъчния период, съдържаща следните данни:
а) тип на средството за търговско измерване и контрол;
б) фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация и клас на точност на средството за търговско измерване и контрол;
в) номер на удостоверение за одобрен тип или номер на нотифициран орган, оценил съответствието на средството за търговско измерване и контрол със съществените изисквания към него;
г) адрес на потребление и идентификационен код на средството за търговско измерване и контрол;
д) причини за промените в използваните средства за търговско измерване;
е) началните показания на новото и крайните показания на смененото средство за търговско измерване;
11. да подават предварително писмено уведомление до компетентното митническо учреждение в срок не по-кратък от 3 работни дни преди извършване на дейности, изискващи премахване на пломби по реда на наредбата при планови дейности/ремонти; в случай на непреодолима сила, налагаща премахване на пломби, незабавно уведомяват компетентното митническо учреждение по електронен път; в останалите случаи лицето следва да уведоми компетентното митническо учреждение в срок от един ден преди извършване на дейности, изискващи премахване на пломби по реда на наредбата;
12. да уведомят незабавно писмено или по електронен път компетентното митническо учреждение за нарушена цялост или липса на пломба или на знаци за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол;
13. да отчитат данните от средствата за измерване и контрол, които са снабдени с нулиращи устройства само чрез сумиращи броячи или с поредни номера на измерване в случаите на везни;
14. в случаите, когато не е възможно да бъде пломбирано средството за измерване и контрол, да поставят същото в кутия с възможност за пломбиране, позволяваща отчитане на данните при съблюдаване на изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност;
15. да осигурят възможност за пломбиране или да демонтират неучастващи в технологичния процес тръби, части от стари инсталации, тръбни връзки и кранове, създаващи възможност за заобикаляне на средствата за измерване и контрол;
16. да не допускат наличие на връзки, отклонения, заглушки, спирателни кранове и друга арматура, заобикалящи точките за контрол, при съблюдаване на изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност.
(2) За одобряване разположението на точките за контрол за всеки обект лицата представят в компетентното митническо учреждение следните документи:
1. технологична схема с означени точки за контрол;
2. планове на обекта с означение на местата, в които ще се монтират средствата за измерване и контрол.
(3) За констатиране на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата лицата подават в компетентното митническо учреждение декларация за идентификация на монтираните средства за измерване и контрол.
(4) Декларацията по ал. 3 съдържа следните данни:
1. наименование и тип на средството за измерване и контрол;
2. фабричен номер, година на производство, производител, година на въвеждане в експлоатация;
3. документ за одобрен тип на средството за измерване, декларация за съответствие и/или сертификат за съответствие, издаден от нотифициран орган, когато средствата подлежат на одобрение или оценяване по закон;
4. сертификат за калибриране, издаден от акредитирана лаборатория или национален метрологичен институт, когато средствата подлежат на калибриране;
5. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) място на монтаж на средството за измерване и контрол;
6. метрологични характеристики: обхват на измерване, клас на точност или допустима грешка, разделителна способност и др., когато за установяване на тези характеристики има законово изискване;
7. ред, начин и формат за предаване на данните по електронен път от средствата за измерване и контрол към автоматизираната система за отчетност на лицата.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Разпоредбите на ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 и 14, ал. 3 и 4 не се прилагат за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, с изключение на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г. (*), изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) За целите на прилагане на ал. 1, т. 10, изречение първо, т. 11 и 12, лицата подават уведомление по образец съгласно приложение № 1. Уведомлението може да се подава и по електронен път по ред, начин и във формат, определени със заповед на директора на Агенция "Митници". Заповедта се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници".
(7) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) В случаите по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, когато е предвидено данните от средствата за измерване и контрол за енергийните продукти да се предават към информационната система на Агенция "Митници", лицата са задължени да подават уведомление до компетентното митническо учреждение с данните съгласно приложение № 2. Уведомлението се подава по електронен път по ред, начин и във формат, определени със заповед на директора на Агенция "Митници". Заповедта се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници". Уведомлението се подава незабавно, но не по-късно от 24 часа от момента на приключване на дейностите по въвеждането или извеждането на количествата енергийни продукти по съответните митнически документи.

Чл. 7. (1) За целите на контрола, осъществяван от митническите органи, за всеки обект лицата са длъжни да изготвят и съхраняват следната документация и да водят отчетност:
1. технологична схема с означени точки за контрол;
2. актуален план на обекта и планове на помещенията с означено разположение на сгради, съоръжения, съдове, резервоари, тръбопроводи и всички средства за измерване и контрол, като информацията се съхранява в електронен формат и на хартиен носител;
3. досие на всяка точка за контрол, което съдържа:
а) описание на използваните средства за измерване и контрол;
б) начините за отчитане на показанията от средствата за измерване и контрол;
в) обработката, документирането и реда на обявяването на резултатите;
г) вида на документа, съдържащ информацията от изпитването, когато точката за контрол е лаборатория;
4. техническо досие на средството за измерване и контрол в одобрените точки за контрол, което съдържа:
а) техническа документация (паспорт);
б) документ за одобрен тип, декларация за съответствие и/или сертификат за съответствие, издаден от нотифициран орган, и документи, удостоверяващи извършени проверки по Закона за измерванията, в случаите на законово изискване за такива документи;
в) сертификатите за калибриране в случаите на законово изискване за такива документи;
г) "максимално допустима грешка" и "неопределеност" при калибриране в случаите на законово изискване за такива документи;
5. регистър на съдовете в обекта, в който се отразява:
а) уникалната им идентификация, общата вместимост и местоположение в обекта;
б) за калибрираните съдове - номер, дата на издаване на сертификата за калибриране и акредитираната лаборатория, която го е издала;
в) за оразмерените съдове - данни за вместимостта, посочена в документа, издаден от производителя;
г) (нова - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) вместимостта на съдовете под долната им точка за източване (мъртъв обем);
д) (предишна буква "г" - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) всички последващи промени, свързани със съдовете в обекта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, с изключение на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво.

Чл. 8. (1) Лицата са длъжни да съхраняват в обекта дневник за проверките на средствата за измерване и контрол, който съдържа следните данни:
1. пореден номер, дата и вид на извършената проверка;
2. наименование, идентификационен номер на средството за измерване и контрол;
3. моментните показания на средството за измерване и контрол (на дата, час);
4. (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) дата и час на спиране на измерването и място на точката за контрол (в случаите на прекъсване на захранването, повреди/аварии и др.);
5. (отм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
6. описание на действията, които са извършени (свалени пломби номер, поставени пломби номер и др.);
7. констатации;
8. номер, дата на констативен протокол;
9. име, подпис и печат на контролните органи, извършили проверката.
(2) Към дневника се прилагат и съхраняват от лицата протоколите за извършените проверки или конфигурации в случаите по глава шеста, раздел VI.
(3) Дневникът по ал. 1 се попълва и заверява от митническите органи.

Глава четвърта.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА АЛКОХОЛА И АЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ

Раздел I.

Точки за контрол за алкохол и алкохолни напитки


Чл. 9. Тази глава не се прилага за лицата, които:
1. единствено получават или изпращат предварително опаковани продукти с еднакви номинални количества и с маса от 5 g до 10 kg включително или с обем от 5 ml до 10 l включително, освен ако в тази наредба не е предвидено друго;
2. получават предварително определено количество готовоопакован продукт, етикетиран, поставен в опаковки от какъвто и да е характер, с които обичайно се представя на пазара, и количеството, което се съдържа в опаковката, не може да бъде променяно, без опаковката да бъде нарушена, отворена или да претърпи осезаема промяна.

Чл. 10. Точките за контрол на алкохол и алкохолни напитки по смисъла на чл. 5, 6,7, 8 и 9 от Закона за акцизите и данъчните складове са местата, където се въвеждат, произвеждат, складират и извеждат акцизните стоки.

Чл. 11. В точките за контрол по чл. 10 лицата измерват:
1. при бира:
а) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градуси Плато, в точките за контрол по чл. 13, ал. 3 или в точка за контрол лаборатория за лицата по чл. 14;
б) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) обем, изразен в литри измерен чрез средство за измерване и контрол - разходомер или измервателна система за течности, различни от вода;
2. при тихи и шумящи вина:
а) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) алкохолно съдържание в точка за контрол лаборатория;
б) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) обем, изразен в литри измерен чрез средство за измерване и контрол - разходомер или измервателна система за течности, различни от вода;
3. при други ферментирали напитки:
а) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) алкохолно съдържание в точка за контрол лаборатория;
б) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) обем, изразен в литри измерен чрез средство за измерване и контрол - разходомер или измервателна система за течности, различни от вода;
4. при междинни продукти:
а) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) алкохолно съдържание в точка за контрол лаборатория;
б) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) обем, изразен в литри измерен чрез средство за измерване и контрол - разходомер или измервателна система за течности, различни от вода;
5. при етилов алкохол:
а) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) алкохолно съдържание в точка за контрол лаборатория;
б) (изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) обем, изразен в литри измерен чрез средство за измерване и контрол - разходомер или измервателна система за течности, различни от вода.

Чл. 12. (1) Специфичните изисквания към измерването и контрола на етиловия алкохол и ароматичните алкохолосъдържащи продукти, предназначени за влагане в производството на тютюневи изделия, се уреждат по реда на глава пета.
(2) Алкохолното съдържание на етилов алкохол, предназначен за смесване с бензин, може да се определя на база анализен сертификат.

Раздел II.
Точки за контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане на бира

Чл. 13. (1) Лицата, производители на бира, измерват произведените продукти по показатели маса, обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градуси Плато, в следните точки за контрол:
1. подаване на пивна мъст за ферментация (след варката);
2. извеждане на бирата от филтриране след всички финални обработки с добавяне на вода.
(2) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 лицата измерват продуктите със средства за измерване и контрол по показател маса или обем.
(3) В точките за контрол по ал. 1, т. 2 лицата измерват продуктите със средства за измерване и контрол, които едновременно отчитат показателите обем, алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, и предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

Чл. 14. (1) Лицата, отговарящи на изискванията за независима малка пивоварна, измерват произведената бира в следните точки за контрол:
1. местата, от които бирата напуска ферментаторите или депозитните съдове;
2. местата на извеждане на бирата от обекта.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В точките за контрол по ал. 1 обемът се измерва с разходомер или измервателна система за течности, различни от вода, а показателите алкохолно съдържание и екстракт, изразен в градус Плато, в точка за контрол лаборатория.

Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 104 от 2017 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Членове 13 и 14 не се прилагат от лицата, получили удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна, извършващи единствено продажби на бира за консумация намясто, които измерват и отчитат произведената бира с разходомер или измервателна система за течности, различни от вода или на мястото на пълнене в опаковки със средство за измерване и контрол - брояч.
(2) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Лицата, които освен продажби на бира за консумация на място извършват и продажби извън данъчния склад, следва да отговарят на изискванията на чл. 14 и 16.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) (1) Точките за контрол в обектите за въвеждане и/или извеждане на бира в наливно състояние са:
1. местата за въвеждане на бира;
2. местата за извеждане на бира.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В точките за контрол по ал. 1 обемът се измерва чрез разходомер или измервателна система за течности, различни от вода. Данните от разходомерите или измервателна система за течности, различни от вода се предават по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата.

Чл. 16. (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В точките за контрол бутилираните или опакованите акцизни стоки се отчитат чрез средство за измерване и контрол - брояч, отчитащ броя на преминалите пълни опаковки.

Раздел III.
Точки за контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане на тихи вина, шумящи вина, други ферментирали напитки и междинни продукти

Чл. 17. (1) Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на тихи вина, шумящи вина, други ферментирали напитки и междинни продукти са:
1. местата за въвеждане на акцизни стоки;
2. местата за складиране на акцизни стоки в обекта;
3. местата за извеждане на акцизни стоки от обекта.
(2) В точките за контрол по ал. 1 се измерва обем и алкохолно съдържание.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 и 3 се отчитат само стоки в наливно състояние и обемът се измерва чрез разходомер или измервателна система за течности, различни от вода, а по ал. 1, т. 2 обемът се отчита в оразмерени съдове при запълнен обем или в калибрирани съдове със средства за измерване и контрол на ниво (шаблони, нивомери). Алкохолното съдържание се определя в точка за контрол лаборатория. Данните от разходомерите или измервателна система за течности, различни от вода по ал. 1, т. 1 и 3 и данните от точка за контрол лаборатория се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(4) В случаите, когато виното се бутилира на бутилираща линия, броят на бутилките се отчита чрез брояч.

Раздел IV.
Точки за контрол при въвеждане, производство, складиране и извеждане на етилов алкохол

Чл. 18. (1) В данъчните складове се измерва въведеният, произведеният, складираният и изведеният етилов алкохол по смисъла на чл. 9 от Закона за акцизите и данъчните складове по обем и алкохолно съдържание в следните точки за контрол:
1. при въвеждане на акцизни стоки на входа на обекта;
2. при съхранение на акцизни стоки в обекта;
3. при извеждане на акцизни стоки в наливен вид на изхода на обекта;
4. при бутилирани акцизни стоки в обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В точките за контрол по ал. 1, т. 1 и 3 се отчитат само стоки в наливно състояние и обемът се измерва чрез разходомер или измервателна система за течности, различни от вода. Алкохолното съдържание се измерва в точка за контрол лаборатория. Данните от разходомера или измервателна система за течности, различни от вода се предават по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата, а данните от точка за контрол лаборатория се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В точките за контрол по ал. 1, т. 2 обемът се отчита в оразмерени съдове при запълнен обем или в калибрирани съдове със средства за измерване и контрол на ниво (шаблони, нивомери). Алкохолното съдържание се измерва в точка за контрол лаборатория.
(4) В точките за контрол по ал. 1, т. 4 при бутилиране на акцизни стоки се отчитат чрез средство за измерване и контрол - брояч, който предава данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

Чл. 19. (1) Лицата, производители на акцизни стоки чрез дестилация, измерват произведените продукти по обем и алкохолно съдържание в точка за контрол на изхода на събирателните съдове след дестилационното съоръжение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Обемът се измерва чрез разходомер или измервателна система за течности, различни от вода, а алкохолното съдържание - в точка за контрол лаборатория.
(3) Алкохолното съдържание на всяка произведена партида етилов алкохол се определя ежедневно в точка за контрол лаборатория, като данните се попълват в анализен сертификат и се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Данните от разходомера или измервателна система за течности, различни от вода и точка за контрол лаборатория се предават по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(5) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Тръбната арматура за потока на дестилата от изхода на съоръжението за дестилация до събирателния съд се пломбира чрез поставяне на пломби с уникални номера от митническите органи.

Чл. 20. (1) Лицата, производители на акцизни стоки чрез прекъсната фракционна дестилация, измерват произведените продукти по обем и алкохолно съдържание в точка за контрол на изхода на събирателните съдове след дестилационното съоръжение.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Обемът се измерва чрез разходомер или измервателна система за течности, различни от вода, а алкохолното съдържание - в точка за контрол лаборатория.
(3) Алкохолното съдържание на всяка произведена партида етилов алкохол се определя ежедневно в точка за контрол лаборатория, като данните се попълват в анализен сертификат и се въвеждат в автоматизираната система за отчетност на лицата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Данните от разходомера или измервателна система за течности, различни от вода и точка за контрол лаборатория се предават по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Тръбната арматура за потока на дестилата от изхода на съоръжението за дестилация до събирателните съдове за дестилата и за вторичните фракции, помпи, както и отворите на съдовете за събиране на вторични фракции се пломбират чрез поставянето на пломби с уникални номера от митническите органи.
(6) Лицата осигуряват отделна отчетност за всяка фракция.

Раздел V.
Точки за контрол в специализирани малки обекти за дестилиране и обекти за винопроизводство на малки винопроизводители

Чл. 21. (1) Лицата, получили удостоверение за регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране, в точките за контрол използват средства за измерване и контрол:
1. за показател обем - оразмерени или калибрирани съдове;
2. (доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) за показател действително алкохолно съдържание - алкохоломер или със средства за измерване и контрол в точка за контрол лаборатория.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Лицата декларират вида, броя и вместимостта на използваните оразмерени или калибрирани съдове за съхранение, както и тяхното местоположение, номера на сертификата за калибриране и акредитираната лаборатория или национален метрологичен институт, издали сертификата.

Чл. 22. (1) Лицата, получили удостоверение за регистрация на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители, измерват със средства за измерване и контрол произведените вина по показател обем и по показател алкохолно съдържание в следните точки за контрол:
1. местата, където са разположени съдовете за съхранение на произведената акцизна стока, като показател обем се отчита в оразмерени съдове при запълнен обем или в калибрирани съдове със средства за измерване и контрол на ниво (шаблони, нивомери), а показател алкохолно съдържание се определя в точка за контрол лаборатория;
2. (доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) местата, където ще се извежда от територията на обекта акцизна стока в наливно състояние, като показател обем се отчита чрез разходомер или измервателна система за течности, различни от вода, а показател алкохолно съдържание се определя в точка за контрол лаборатория.
(2) В случаите, когато виното се бутилира на бутилираща линия, броят на бутилките се отчита чрез брояч.

Глава пета.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ. ТОЧКИ ЗА КОНТРОЛ ЗА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

Чл. 23. Точките за контрол за тютюневи изделия по смисъла на чл. 10, 11 и 12 от Закона за акцизите и данъчните складове и на етиловия алкохол и на ароматичните алкохолосъдържащи продукти, предназначени за производството на тютюневи изделия, са:
1. местата, където на територията на обекта се въвеждат и където от територията на обекта се извеждат суровини за производство на тютюневи изделия (необработен тютюн, тютюнево фолио, жили, тютюн за пушене, етилов алкохол и ароматичните алкохолосъдържащи продукти);
2. местата за съхранение на произведените в обекта тютюневи изделия, с изключение на тютюн за пушене, когато е суровина за производство на тютюневи изделия;
3. местата, където на територията на обекта се въвеждат или от територията на обекта се извеждат тютюневи изделия, с изключение на тютюна за пушене, когато се въвежда или извежда като суровина за производство на тютюневи изделия.

Чл. 24. Не се отчитат през средствата за измерване и контрол предварително опаковани ароматични алкохолосъдържащи продукти, които са с маса до 10 kg включително и с обем до 10 l включително и са предназначени за влагане в производство на тютюневи изделия.

Чл. 25. (1) В точките за контрол по чл. 23 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(2) В точките за контрол по чл. 23, т. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса.
(3) Когато в местата по чл. 23, т. 1 се въвежда или извежда като суровина тютюн за пушене под режим отложено плащане на акциз, могат да се използват средства за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация, идентифициращи маса.
(4) В точките за контрол по чл. 23, т. 2 и 3 се използват средства за измерване и контрол - система за електронно преброяване и идентификация.

Глава шеста.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗМЕРВАНИЯТА И КОНТРОЛА НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Раздел I.
Специфични изисквания към лицата, които въвеждат, произвеждат, складират и извеждат енергийни продукти и електрическа енергия

Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26 - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Тази глава не се прилага за лицата, които:
1. единствено получават или изпращат предварително опаковани продукти с еднакви номинални количества и с маса от 5 g до 10 kg включително или с обем от 5 ml до 10 l включително, освен ако в тази наредба не е предвидено друго;
2. получават предварително определено количество готово опакован продукт, етикетиран, поставен в опаковки от какъвто и да е характер, с които обичайно се представя на пазара, и количеството, което се съдържа в опаковката, не може да бъде променяно, без опаковката да бъде нарушена, отворена или да претърпи осезаема промяна;
3. получават предварително опаковани смазочни масла с код по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, отговарящи на изискванията на чл. 33а от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Тази глава не се прилага при доставянето на енергийни продукти, предназначени за зареждане на плавателни съдове, които са измерени в случаите на чл. 103а или чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Чл. 27. (1) При въвеждането, производството, складирането и извеждането на енергийни продукти и електрическа енергия в точките за контрол лицата измерват един или повече от следните показатели: маса, обем, плътност, топлотворна способност, количество електроенергия.
(2) За енергийните продукти по чл. 13 от Закона за акцизите и данъчните складове, по отношение на които в тази глава не са предвидени специфични изисквания, се прилагат разпоредбите за съответното еквивалентно гориво.

Чл. 28. При въвеждането, производството, складирането и извеждането на суров нефт, бензин, газьол, керосин и биодизел лицата изразяват и документират резултатите за количествата:
1. суров нефт - изразено в литри;
2. бензин, газьол, керосин и биодизел - изразено в литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.

Чл. 29. При въвеждането, производството, складирането и извеждането на тежко гориво, втечнен нефтен газ (LPG) и смазочни масла лицата изразяват и документират резултатите за количествата акцизна стока в тонове.

Чл. 30. (1) При въвеждането, производството, складирането и извеждането на природен газ лицата изразяват и документират резултатите за топлотворната способност в гигаджаули за количеството природен газ.
(2) За преобразуване на горната топлотворна способност, изразена в килокалории, в горна топлотворна способност, изразена в гигаджаули, се прилага формулата:
ГТС(GJ) = ГТС (kcal) х 4,1868 х 10-6, където:
ГТС(GJ) е горната топлотворна способност, изразена в гигаджаули;
ГТС (kcal) - горната топлотворна способност, изразена в килокалории;
4,1868 х 10-6 - коефициент за преобразуване.
(3) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) За преобразуване на горната топлотворна способност, изразена в киловати, в горна топлотворна способност, изразена в гигаджаули, се прилага формулата:
ГТС (GJ) = ГТС (kWh) ) 3,6 10-3, където:
ГТС (GJ) е горната топлотворна способност, изразена в гигаджаули;
ГТС (kWh) - горната топлотворна способност, изразена в киловатчаса;
3,6 3 10-3 - коефициент за преобразуване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 - 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, изразяват количествата природен газ в мерна единица киловатчас.
(5) (Нова - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 - 3 и т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, изразяват количествата природен газ в мерна единица кг или куб. метри.

Чл. 31. Лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, изразяват и документират резултатите за топлотворната способност в гигаджаули за количествата кокс и въглища.

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, ползват данни от средствата за търговско измерване - собственост на съответното преносно или разпределително предприятие, което определя вида, броя и мястото им на монтиране съгласно Закона за енергетиката, Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане. Лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, ползват за втечнения природен газ средства за измерване и контрол съгласно Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.
(2) Лицата по ал. 1, които осъществяват дейности с електрическа енергия, предоставят на компетентното митническо учреждение данните от средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период, следващ тримесечието.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове предоставят на компетентното митническо учреждение данните от средствата за търговско измерване до 10-о число на месеца, следващ отчетния период.
(4) (Изм - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) Данните по ал. 2 и 3 се изпращат в компетентното митническо учреждение по ред, начин и формат, определени с наредбата по чл. 103а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове на министъра на финансите.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2015 г., в сила от 29.05.2015 г.) (1) В случаите по чл. 52, ал. 1, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове точки за контрол са местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и/или складиране, когато данъчният склад е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение.
(2) Допуска се използване на едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от:
1. местата за производство и/или складиране, част от данъчния склад в случаите по ал. 1;
2. друг данъчен склад.
(3) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Допуска се лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове и лицензираните складодържатели да използват едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място за въвеждане и извеждане на енергийни продукти по нефтопровод или нефтопродуктопровод към и от съответните обекти на данъчните складове.
(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Лицата са длъжни да използват в точките за контрол по ал. 1 и 3 средства за измерване и контрол, които предават данни за резултатите от измерването, по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".

 

Раздел II.
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 3814, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403 (Загл. изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)

 

Чл. 33. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на бензин, газьол, керосин, биодизел и енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 3814, както и смазочните препарати и препаратите за омасляване с код по КН 3403 са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение.


Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) В точките за контрол по чл. 33, т. 1 се използват разходомери или измервателни системи за течности, различни от вода, които предават данни за резултатите от измерване, приведени към сравнителна температура 15 °С, по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(2) В точките за контрол по чл. 33, т. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата.

Раздел III.
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на тежки горива с кодове по КН от 2710 19 51 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99, и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99

Чл. 35. Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на тежки горива с кодове по КН от 2710 19 51 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99, и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение.

Чл. 36. (1) В точките за контрол по чл. 35, т. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса, които предават данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(2) В точките за контрол по чл. 35, т. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата.

Раздел IV.
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на суров нефт, смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99

Чл. 37. (1) Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на смазочни масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение.
(2) При добив на нефтена суровина точка за контрол е мястото непосредствено след декантиране.

Чл. 38. (1) В точките за контрол по чл. 37, ал. 1, т. 1 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(2) В точките за контрол по чл. 37, ал. 1, т. 2 и ал. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата.
(3) В автоматизираните системи за отчетност на лицата резултатите за измерените количества акцизни стоки по ал. 1 и 2 се изразяват и в литри.

Раздел V.
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на втечнен нефтен газ (LPG)

Чл. 39. (1) Точките за контрол в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на втечнен нефтен газ (LPG) са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. местата за съхранение;
3. местата на тръбопроводите за течна фаза, непосредствено преди системите за автоматично пълнене в бутилки на втечнен нефтен газ (LPG) за отопление;
4. местата на тръбопроводите за течна фаза, непосредствено преди системите за автоматично пълнене в бутилки на втечнен нефтен газ (LPG), който не е предназначен за отопление.
(2) В случай че веднага след системите за автоматично пълнене е осигурена техническа възможност за едновременно отчитане на масата на втечнения нефтен газ и броя на напълнените бутилки, тези места са точки за контрол по смисъла на ал. 1, т. 3 и 4.

Чл. 40. (1) В точките за контрол по чл. 39, ал. 1, т. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(2) В точките за контрол по чл. 39, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2 се използват средства за измерване и контрол, включително оразмерени и калибрирани съдове, снабдени със средство за измерване на ниво на течности, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата.

Раздел VI.
Точки за контрол в обектите за въвеждане, производство, продажба, съхранение и извеждане на природен газ

Чл. 41. Точките за контрол на обекта или мрежата, от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажба на природен газ за битови и стопански нужди или за моторно гориво, или потребление на природен газ за свои собствени нужди, са:
1. местата за въвеждане и извеждане на природен газ като моторно гориво;
2. най-близката възможна точка след системите за сепариране и корекция на налягането на добитите количества газ;
3. местата за съхранение, включително мобилно оборудване за съхранение на природен газ;
4. местата за извеждане на природен газ, използван за моторно гориво за стационарни двигатели;
5. всяко място, на което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, отчитат количеството продаден природен газ за битови и стопански нужди;
6. (нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) всяко място, на което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, отчитат количеството втечнен природен газ.

Чл. 42. (1) В точките за контрол по чл. 41, т. 1 и 2 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) В точките за контрол по чл. 41, т. 5 лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди, използват средство за измерване и контрол, което предава данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) В точките за контрол по чл. 41, т. 4 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници".
(4) В точките за контрол по чл. 41, т. 3 се използват средства за измерване и контрол, включително калибрирани съдове за съхранение, снабдени с калибровъчни таблици, издадени от акредитирана лаборатория, и средства за измерване на налягането.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В точките за контрол по чл. 41 се използват средства за измерване на природен газ, съответстващи на Закона за техническите изисквания към продуктите и Закона за измерванията и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

Раздел VII.
Точки за контрол при производството, вноса или въвеждането на територията на страната на кокс или въглища, както и при сделки с кокс или въглища

Чл. 43. Точките за контрол при производството, вноса или въвеждането на територията на страната на кокс или въглища, както и при сделки с кокс или въглища са:
1. местата за въвеждане и извеждане;
2. най-близката възможна точка след системите за добив на кокс или въглища;
3. местата за съхранение.

Чл. 44. В точките за контрол по чл. 43, т. 1 и 2 се използват средства за измерване и контрол на маса.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 72 от 2018 г., в сила от 31.08.2018 г.) (1) В случаите, когато се осъществява внос на територията на страната на кокс или въглища през съоръжения за митническо складиране или временно складиране на стоки (митнически или временен склад), точките за контрол при въвеждане и извеждане на акцизните стоки са местата, през които стоките постъпват или напускат склада.
(2) В точките за контрол по ал. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса.
(3) За целите на прилагане на чл. 103в, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове при внос или въвеждане на кокс и въглища на пристанище, включително чрез съоръжение за временно или митническо складиране, измерването се извършва:
1. на местата за въвеждане в съответния обект чрез метод "драфт сървей" от независима инспектираща организация, притежаваща акредитация, за което се съставя съответният документ;
2. на местата за извеждане от съответния обект със средство за измерване и контрол на маса.
(4) В случаите по ал. 3, т. 1 по искане на лицето вместо измерване чрез метод "драфт сървей" се допуска използването на средство за измерване и контрол на маса.

 

Раздел VIII.
Точки за контрол при продажбата и потреблението на електрическа енергия за битови или стопански нужди (Загл. доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)

 

Чл. 45. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) При продажбата и потреблението на електрическа енергия за битови или стопански нужди като точка за контрол се определя всяко място, на което лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 - 3б от Закона за акцизите и данъчните складове, отчитат количеството продадена електрическа енергия.


Чл. 46. (Изм - ДВ, бр. 75 от 2016 г.) В точките за контрол по чл. 45 се използват средства за търговско измерване на електрическа енергия, съответстващи на Закона за измерванията, Закона за техническите изисквания към продуктите, Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г.; доп., бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 56 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2015 г.), Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДВ, бр. 98 от 2013 г.).

 

Раздел IX.
Точки за контрол в обектите на освободените от акциз крайни потребители по чл. 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20 (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.)

 

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) Точките за контрол в обектите за получаване и местата, където се използват в производството енергийни продукти с кодове по КН от 2710 12 до 2710 20, както и където се извеждат произведените стоки от освободените от акциз крайни потребители, са:
1. местата на получаване на енергийни продукти;
2. местата, на които постъпват в съответната производствена инсталация в обекта и/или се влагат в производствения процес;
3. местата, на които произведените стоки се извеждат от обекта.

 

Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2020 г., в сила от 12.06.2020 г.) (1) В точките за контрол по чл. 46а, т. 1 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници" и които измерват количеството:
1. маса - в случаите на определена данъчна основа в тонове;
2. литри - в случаите на определена данъчна основа в литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.
(2) В точките за контрол по чл. 46а, т. 2 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция "Митници" и които измерват количеството:
1. маса - в случаите на определена данъчна основа в тонове;
2. литри - в случаите на определена данъчна основа в литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.
(3) В точките за контрол по чл. 46а, т. 3 се използват средства за измерване и контрол, които предават данни по електронен път само към автоматизираната система за отчетност на лицата и които измерват количеството произведени стоки в мерна единица, с която се заприхождават в отчетността на лицето.
(4) В точките за контрол по чл. 46а се допуска използване на едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място при:
1. извеждане на енергийни продукти по чл. 46а от данъчен склад към обект на освободен от акциз краен потребител;
2. получаване и разтоварване на енергийни продукти по чл. 46а в обект на регистриран получател или на временно регистрирания получател, както и в място на директна доставка по смисъла на чл. 4, т. 45 от Закона за акцизите и данъчните складове, който за същия обект има издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.


Глава седма.
КОНТРОЛ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

Чл. 47. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) В обектите за приемане, разтоварване, въвеждане, производство, складиране и извеждане на акцизни стоки се извършват проверки на използваните средства за измерване и контрол на основание чл. 102 и 103 от Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) При извършване на проверките по ал. 1 лицето осигурява пълен достъп за оглед и отчитане на показанията на използваните средства за измерване и контрол.

Чл. 48. (1) Митническите органи имат право да поставят пломби, да заснемат местата на поставяне, както и да предприемат други мерки за ограничаване на възможностите за неправомерни действия върху средствата за измерване и контрол. Подлежащите на пломбиране места следва да са съобразени с изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност и необходимостта от технологична поддръжка на оборудването в обекта.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) На задължително пломбиране чрез поставянето на пломби с уникални номера съгласно ал. 1, с изключение на СЕПИ, подлежат:
1. връзките на средствата за измерване и контрол към инсталациите;
2. съдовете, които са спрени от експлоатация;
3. сервизните отвори на съдовете за съхранение на акцизни стоки, както и отдушниците на съдовете, монтирани под земята; пломбирането се осъществява по начин, който да елиминира проникването в съда, с цел предотвратяване на извеждане или въвеждане на акцизна стока, без да бъде отчетена от средството за измерване и контрол, съобразено с изискванията за сигурност, пожарна и аварийна безопасност;
4. изходите на дестилационните инсталации, баретите, тръбопроводите, сборните съдове, всички ревизионни люкове и кранове, както и изходите преди средствата за измерване и контрол;
5. кутията на интегрираното комуникационно устройство за наблюдение и контрол.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В случаите по чл. 6, ал. 1, т. 12 митническите органи предприемат действия, като извършват проверка на място и съставят протокол за извършената проверка. Митническите органи се считат за надлежно уведомени, ако уведомлението по чл. 6, ал. 1, т. 12 е подадено преди началото на проверката.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Извън случаите по ал. 3, когато се констатира, че средството за измерване и контрол не е пломбирано, липсват знаци или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол върху средството за измерване и контрол са с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на валидност, се счита, че в точката за контрол няма средство за измерване и контрол.

Чл. 49. (1) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) За одобряване разположението на точките за контрол за всеки обект лицата подават заявление в компетентно митническо учреждение, което съдържа:
1. технологична схема с означени точки за контрол;
2. планове на обекта с означени места, в които ще се поставят средства за измерване и контрол по реда на наредбата.
(2) С едно заявление може да се поиска определянето на точките за контрол на повече от един обект.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) За одобряване на разположението на точките за контрол по ал. 1 митническите органи извършват проверка, за резултатите от която съставят протокол и се произнасят със становище за предложеното разположение на точките за контрол в 14-дневен срок от подаване на заявлението.

Чл. 50. (1) След одобряването на разположението на точките за контрол лицето представя на митническите органи технически проект, който включва:
1. план за изграждането на електрическата и комуникационна мрежа, свързваща точките за контрол с индустриалния контролер;
2. техническа и инсталационна документация за предвидените в проекта компоненти (сензор, кабел, контролер, компютър, софтуер и др.).
(2) Предоставеният проект по ал. 1 се съгласува от компетентното митническо учреждение в 14-дневен срок от представянето му.
(3) Лицата, ползващи СЕПИ, предоставят само техническа документация.

Чл. 51. (1) За констатиране на съответствието на средствата за измерване и контрол с изискванията на наредбата за всеки обект лицата подават заявление в компетентното митническо учреждение.
(2) За констатиране на съответствието по ал. 1 митническите органи извършват проверка и тестове за верността на данните, предавани към автоматизираната система за отчетност на лицата и към Агенция "Митници", в 30-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) За резултатите от проверката митническите органи изготвят протокол за съответствие с изискванията на наредбата, като:
1. при установяване на съответствие това се отразява в протокола, екземпляр от който се връчва на лицето;
2. при установяване на несъответствие това се отразява в протокола и митническите органи определят срок за отстраняване на несъответствието; екземпляр от протокола се връчва на лицето.

Чл. 52. (1) За целите на осъществявания контрол върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки митническите органи извършват:
1. самостоятелни проверки на място в обектите за констатиране на определени факти и обстоятелства относно спазването на изискванията на наредбата;
2. съвместни проверки с органите за метрологичен надзор, както и с други контролни органи.
(2) При съвместни проверки по ал. 1, т. 2 три дни преди извършването им органите по метрологичен надзор се уведомяват писмено за датата и мястото на проверката, като им се предоставят копия на документите по чл. 7, ал. 1, т. 4, буква "б" за средствата за измерване, предмет на проверката.

Чл. 53. (1) ((*) Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г. (*)) В случай на техническа повреда/авария на средство за измерване и контрол по време на трансакция лицата незабавно уведомяват компетентното митническо учреждение по електронен път и при отчитане на съответната специфика преустановяват въвеждането/извеждането на акцизни стоки от точката за контрол, в която е повреденото/авариралото средство за измерване и контрол.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В случаите по ал. 1 въведеното/изведеното количество акцизна стока се измерва повторно със средство за измерване и контрол, което отговаря на изискванията на наредбата, в присъствието на митнически служители, за което се съставя протокол.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) В случаите, когато митническите органи установят, че е невъзможно повторно измерване със средство за измерване и контрол, въведеното/изведеното количество акцизна стока се определя от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация, в присъствието на митнически служители, за което се съставя протокол.
(5) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) Уведомяването по ал. 1 се извършва по електронен път по ред, начин и във формат, определени със заповед на директора на Агенция "Митници". Заповедта се публикува на интернет страницата на Агенция "Митници".

Чл. 54. (1) Компетентното митническо учреждение осигурява премахването на пломбата от митнически служител:
1. при демонтаж на нефункциониращо средство за измерване и контрол;
2. при извършване на метрологична проверка.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 срокът не може да бъде по-дълъг от 3 часа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) При извършване на метрологична проверка, включително и на настройка, и техническо обслужване на измервателните системи, в случаите на необходимост от реално проточване/преминаване на акцизни стоки през средство за измерване и контрол, същото се извършва в присъствието на митнически служители.

Чл. 55. (В сила от 01.07.2014 г., доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Служителите на данъчнозадължените лица, упълномощени да подават по електронен път документи съгласно акцизното законодателство, както и на лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, имат възможност да проверят датата и часа на последните измервания, получени на съответния сървър на Агенция "Митници" от интегрираното комуникационно устройство за наблюдение и контрол на техен обект, както и режима му на работа.

Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.) За целите на прилагане на глава четвърта, раздел ІІ от Закона за акцизите и данъчните складове необходимата документация, подадените заявления от лицата и резултатите от проверките във връзка с прилагането на тази наредба се предоставят от компетентното митническо учреждение по местонахождение на обекта на Централното митническо управление.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 103а, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове и отменя Наредба № 3 от 2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2011 г.; доп., бр. 3 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.).
§ 2. Лицата предприемат необходимите действия за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 30 юни 2014 г.
§ 3. Лицата, които са се привели изцяло в съответствие с изискванията на отменената наредба по § 1:
1. се смятат за приведени в съответствие с изискванията на тази наредба, или
2. могат да подадат заявление до компетентното митническо учреждение за привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба.
§ 4. Документите, за които в тази наредба е предвидено подаване и по електронен път, могат да се подават по електронен път след 1 юли 2014 г.
§ 5. До 1 юли 2014 г. в случаите по чл. 53, ал. 1 лицата уведомяват Националния контролен и координационен център на електронен адрес: [email protected].
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник" с изключение на чл. 55, който влиза в сила от 1 юли 2014 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИ СТОКИ
(ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 29.05.2015 Г.)

§ 2. Лицата привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в срок до 29 юни 2015 г.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-1 ОТ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 58 ОТ 2015 Г.)

§ 20. Уведомлението по чл. 6, ал. 6 може да се изпраща до 31 август 2015 г. на електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция "Митници".
§ 21. Уведомлението по чл. 53, ал. 1 се изпраща до 31 август 2015 г. на електронни адреси, публикувани на интернет страницата на Агенция "Митници".
§ 22. Лицата привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 3 месеца от влизането ѝ в сила.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-1 ОТ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИ СТОКИ
(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2017 Г.)

§ 15. От датата на обнародването на тази наредба в "Държавен вестник" за привеждане в съответствие с изискванията лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове могат да подават заявление за одобряване на разположението на точките за контрол за всеки обект до компетентното митническо учреждение.
§ 16. От 1 януари 2018 г. до датата на привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба, но не по-късно от 1 юни 2018 г., за лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове измерването на въведеното/изведеното количество акцизна стока се определя от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация, в присъствието на митнически служители, за което се съставя протокол.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-1 ОТ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИ СТОКИ
(ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2018 Г., В СИЛА ОТ 31.08.2018 Г.)

§ 16. Разходомерите по чл. 11, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 22 и 34, пуснати в употреба съгласно Закона за измерванията, могат да се използват от лицата, които ги притежават, ако изпълняват предвиденото си предназначение и при последващи проверки се установи съответствие на метрологичните им характеристики с изискванията към тях.
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № H-1 ОТ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И КОНТРОЛА, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ МИТНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА АКЦИЗНИ СТОКИ

(ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2020 Г., В СИЛА ОТ 12.06.2020 Г.)

 

§ 8. В шестмесечен срок от обнародване на тази наредба в "Държавен вестник" лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 3а и 3б от Закона за акцизите и данъчните складове привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредбата.
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 6
(Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г., предишно Приложение към чл. 6, ал. 6 - ДВ, бр. 104 от 2017 г.)

Вх. № ...........

ДО

Дата .......... г.

.......................

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от

…………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………….,

представляван от

…………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………….,

ЕГН/ЛНЧ

…………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………….,

ЕИК

…………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………….,

ИНЛС

…………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………….,

ИНДС

…………………………………………………………………………….,

…………………………………………………………………………….,

ИН …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….,

Адрес на обекта, в който ще се извършват операциите:

държава ………......................, област …………………………… …….,

община ……................., населено място ……………………………….

…………………………………………………………………………….,

пощенски код …...., улица ………………………………………………

............................. номер ...............................

телефон ...................................., мобилен ……………………………….,

факс ..................................., е-mail ………………………………………,

уебадрес ………………………………………………………………….

Адрес за кореспонденция:

държава ………......................, област ………………………………….,

община ……................., населено място ……………………………….

……………………………………………………………………………,

пощенски код …...., улица ………………………………………………

............................. номер ...........................,

телефон ...................................., мобилен ………………………………,

факс ..................................., е-mail ………………………………………,

уебадрес …………………………………………………………………..

Лице за контакти: …………………………………………………………

…………………………………………………………………………….,

телефон ...................................., мобилен ………………………………,

факс ..................................., е-mail ………………………………………,

уебадрес …………………………………………………………………..

 

На основание чл. 6, ал. 1, т. 10, изречение първо, т. 11 и 12 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания иконтрола, осъществяван от митническите органи върхусредствата за измерване и контрол на акцизни стоки Ви уведомявам за следното:

Дейности

Дата на осъществяване на дейностите

Извършване на промени в точките за контрол.

Извършване на промени в използваните средства заизмерване и контрол.

Осъществяване на дейности, изискващи премахване на пломби.

Нарушена цялост или липса на пломба или на знаци за удостоверяване на резултатите за метрологичен контрол.

……………………….

(име, подпис, печат)

 

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция "Митници". Адрес на Централното митническо управление на Агенция "Митници": гр. София, ул. Г. С. Раковски 47.

 

 

Приложение № 2  към чл. 6, ал. 7

(Ново - ДВ, бр. 104 от 2017 г.)

 

Рег. № ....................                      ДО

Дата ..................... г.                     ..................

УВЕДОМЛЕНИЕ

от .......................................................................................... ,

представляван от ............................................................... ,

ЕГН/ЛНЧ ........................................................................... ,

ЕИК ..................................................................................... ,

Уникален идентификационен номер на обект .................

................................................................................................  

Адрес на управление/адрес по седалище

държава ..........................., област .................................... ,

община .............., населено място .................................... ,

пощенски код …………..., улица ............................................  

номер .........................., телефон ........................................ ,

мобилен ........................ , факс .......................................... ,

е-mail ......................, уебадрес ............................................  

Адрес за кореспонденция:

държава ......................., област ........................................ ,

община ………..............., населено място ........................... ,

пощенски код …………..., улица ............................................  

номер .........................., телефон ........................................ ,

мобилен ........................ , факс .......................................... ,

е-mail ......................, уебадрес ............................................

На основание чл. 6, ал. 7 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки Ви уведомявам за следното:

I. Данни от представените документи, съпровождащи стоката:

1. Вид на митнически документ:

2. Номер на документа:

3. Вид на предшестващ документ:

4.Номер на документа:

5. Наименование на получателя/изпращача:

6.ЕИК/ИН на титуляр на режима:

7. Стока номер:

8. Код по КН:

9.Търговско описание:

10. Код на акцизен продукт:

11. Количество:

12. Нетно тегло:

13. Бруто тегло:

 

II. Данни за измерените количества енергийни продукти от средствата за измерване и контрол:

14. Уникален идентификатор на точка за контрол:

15. Продуктов код:

16. Количество:

17. Номер на транзакция:

18. Дата и час:

19. Посока:

III. Данни за количеството енергийни продукти, определено от независима инспектираща организация:

20. Количество:

21. Мерна единица:

22. Плътност при 15 °С:

IV. Данни за количество енергийни продукти, определено от независима инспектираща организация, в случаите на чл. 53, ал. 4:

23. Количество:

24. Мерна единица:

25. Плътност при 15° С:

V. Данни за транспортното средство:

26. Вид на транспортното средство:

27. Идентифи-

кационен номер/

наименование на транспортно средство:

28. Дата на пристигане:

 

.....................................

(име, подпис, печат)

Предоставените от Вас данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация, и се обработват само във връзка с осъществяването на установените със закон функции на Агенция „Митници“. Адрес на Централното митническо управление на Агенция „Митници“: гр. София, ул. Г. С. Раковски 47.

Забележки:

1. В поле „1. Вид на митнически документ“ се попълва видът на митническия документ, с който са декларирани данните за количествата на енергийните продукти, измерени чрез средства за измерване и контрол от лицата по чл. 103в ЗАДС, като: Декларация за временно складиране (ДВС), Митническа декларация за внасяне (МДВ), Допълнителна декларация (ДД), Митническа декларация за износ (МДИ), Декларация за реекспорт (ДР), Уведомление за реекспорт (УР), Обобщена декларация за напускане (ОДН), Електронен административен документ (е-АД) и др. В поле „2. Номер на документа“ се попълва основният референтен номер (МРН) на съответния митнически документ или АРК номер на съответния е-АД.

До 1.10.2018 г. за Уведомление за реекспорт се попълва уникален номер на документа, а след тази дата се попълва МРН на документа.

2. В поле „3. Вид на предшестващ документ“ се попълват данните от кл. 40 на митническия документ, посочен в поле „1. Вид на митнически документ“.

3. В полета „5. Наименование на получателя/изпращача“ и „6. ЕИК/ИН на титуляр на режима“ се попълват данните от кл. 2/кл. 8 от съответния митнически документ или данните от е-АД.

4. За идентифициране на стоките се попълват: стока номер (пореден номер на стоката), код по КН (първите 8 цифри), търговското описание, код на акцизен продукт (само при е-АД).

5. В поле „11. Количество“ се попълват данните за количеството стока, вписано в представените документи, изразено в литри, литри при 15°С, литри при 20 °С или кг.

6. В поле „14. Уникален идентификатор на точка за контрол“ се формира по следния начин: Уникален идентификационен номер на обекта + номер на точка за контрол (6 символа: 3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на точката за контрол, уникален в рамките на съответния ИКУНК).

7. В поле „15. Продуктов код“ се попълват продуктовите кодове съгласно приложената номенклатура, еднакви за всички обекти, както следва: 01 – суров нефт (литри), 02 – бензин (литри при  15 °С), 03 – газьол (литри при 15 °С), 04 – керосин (литри при 15 °С), 05 – тежко гориво (кг), 06 – втечнен нефтен газ (кг), 07 – тежки масла (кг), 08 – тежки масла (литри), 09 – смазочни масла (кг), 10 – други енергийни продукти (кг), 11 – други енергийни продукти (литри при 15 °С), 12 – биоетанол (литри при 20 °С), 13 – биодизел (литри при 15 °С).

8. В поле „16. Количество“ се попълват данните за количествата стока, измерени от средствата за измерване и контрол, изразени в литри, литри при 15 °С, литри при 20 °С или кг.

9. В поле „17. Номер на транзакция“ се попълва поредният номер, а в поле „18. Дата и час“ – датата и часът на завършване на съответната транзакция от измерване.

10. В поле „19. Посока“ се попълва посоката за вход или изход.

11. Данните за количеството енергийни продукти в полета от 20 до 25 се попълват от представен документ (като: генерален акт, акт известие, сертификат за количество, протокол от проверка или др.), определено при контрол от независима инспектираща организация, притежаваща съответната акредитация.