Наредба № Н-7 от 19. 09. 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

Наредба № Н-7 от 19 септември 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

 

Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 29 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.63 от 31 Юли 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 12 Юни 2020г.

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се определят редът, начинът и форматът за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) в случаите на чл. 5, ал. 5 от Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; доп., бр. 39 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.), наричана по-долу „Наредба № Н-1 от 2014 г.“.

 

Чл. 2. Данните от средствата за измерване и контрол, изпращани по електронен път, постъпват в информационната система на Агенция „Митници“ директно, посредством Интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол (ИКУНК), с изключение на данните от Системата за електронно преброяване и идентификация (СЕПИ), които постъпват чрез уеб интерфейс чрез импортиране на предварително подготвен XML файл.

 

Чл. 3. (1) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2020 г.) Наредбата се прилага за лицата по:
1. член 24, ал. 2, т. 4 от ЗАДС, когато ще се получават и използват в обекта енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20;
2. член 103а, ал. 1 от ЗАДС;
3. член 103в, ал. 1 от ЗАДС.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2020 г.) Лицата по ал. 1 се наричат по-нататък "задължените лица".
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 53 от 2020 г.) Всички действия, които се извършват от задължените по тази наредба лица, са за тяхна сметка.

 

Чл. 4. Софтуерното приложение за наблюдение и изпращане на данни, което се инсталира в индустриалния компютър, се предоставя и е изключителна собственост на Агенция „Митници“.

 

Глава втора

РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ ПОСРЕДСТВОМ ИКУНК

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 5. Задълженото лице трябва да осигури постоянна и надеждна интернет свързаност на индустриалния компютър и Агенция „Митници“ през Ethernet и/или GPRS, с оптимална скорост в зависимост от обема на предаваните данни.

 

Чл. 6. Редът и начинът за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол са съвкупност от последователно извършени действия на задълженото лице и митническите органи, както следва:

1. определяне разположението на точките за контрол, от които ще се предават данните;

2. изработване на технически проект за изграждане на Системата за контрол на измервателните уреди (СКИУ);

3. предоставяне на проекта в компетентното митническо учреждение (МУ);

4. съгласуване на проекта;

5. реализиране на проекта и конфигуриране на контролера;

6. предоставяне на софтуерно приложение по чл. 4 от Агенция „Митници“ на задълженото лице;

7. инсталация и конфигуриране на софтуерно приложение по чл. 4, предоставено от Агенция „Митници“;

8. извършване на тестове за работоспособност на системата от задълженото лице;

9. уведомяване на компетентното МУ за готовност за пускане в експлоатация;

10. извършване на проверка от митнически служители от компетентното МУ за съответствие между реализацията и проектната документация на инфраструктурата;

11. провеждане на тестове от страна на задълженото лице в реална ситуация в присъствие на митнически служители от компетентното МУ;

12. пускане в реална експлоатация на СКИУ.

 

Раздел II

Изработване на технически проект за изграждане на СКИУ

 

Чл. 7. Задълженото лице изготвя технически проект за изграждане на СКИУ съгласно чл. 50, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 2014 г. За всеки обект следва да бъде предвидено поне едно устройство ИКУНК. При голяма географска отдалеченост на точките за контрол в рамките на един обект или мрежа данните от тези точки могат да се предават еднопосочно до ИКУНК през специално конфигурирани за целта виртуални частни мрежи (VPN) и/или през GPRS мрежи, които да осъществяват сигурна криптирана комуникация и информацията да бъде защитена от възможност за манипулиране. Криптиращият ключ се създава от служител на Агенция „Митници“.

 

Чл. 8. При технически обоснована от задълженото лице необходимост компетентното МУ може да одобри използването в обекта на повече от едно устройство ИКУНК. За целите на чл. 42, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 2014 г. лицата, регистрирани по чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗАДС, могат да използват едно устройство ИКУНК независимо от броя данъчно задължени лица само в случаите, когато едно средство за измерване и контрол се използва от няколко регистрирани по ЗАДС лица.

 

Чл. 9. За нуждите на СКИУ задължените лица осигуряват за всеки обект самостоятелна преносна среда (индустриална мрежа), която е независима от тяхната система за управление на производствените процеси. При съществуваща изградена система за управление на производствените процеси, в която определените точки за контрол отговарят на изискванията, определени в тази наредба, се допуска данните от сензорите на средствата за измерване и контрол да бъдат пренасяни до ИКУНК по тази индустриална мрежа след одобрение от компетентното МУ. Необходимо условие за това изключение е индустриалната мрежа да предоставя директен достъп до всички средства за измерване и контрол, конвертори и сумиращи устройства.

 

Чл. 10. Проектната документация се изготвя в съответствие с документите по чл. 50, ал. 1 от Наредба № Н-1 от 2014 г. Вложените в инфраструктурата компоненти следва да отговарят на изискванията, определени в глава четвърта.

 

Раздел III

Предоставяне, съгласуване и реализиране на проекта

 

Чл. 11. (1) Изготвеният проект се предоставя на компетентното МУ. За всеки предвиден за използване в изграждането на СКИУ компонент (сензор, кабел, контролер, компютър, софтуер и т. н.) задълженото лице задължително предоставя на компетентното МУ техническа и инсталационна документация в PDF формат. За достоверен източник на документацията (издател) се счита само производителят на конкретния компонент.

(2) За осъществяване на успешна връзка с отделните средства за измерване и контрол задължените лица следва да предоставят детайлно техническо описание - Modbus карта на приложимите регистри за данни на всяко едно средство.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Към проектната документация:
1. задължените лица, с изключение на лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС, предоставят за всяка контролна точка номенклатура за измерваните акцизни стоки, която за всеки продукт съдържа данни за продуктов код (еквивалентен на Допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър "Дневник на складовата наличност"), търговско наименование от номенклатурата на таблицата за съответствие CL175, код по КН, код на АП, Търговска марка/Описание и посока на движение (вход/изход); в случаите на промяна (добавяне или премахване на продукт) от предоставената номенклатура лицата незабавно уведомяват митническите органи, като подават уведомление съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредба № Н-1 от 2014 г.;
2. лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС предоставят за всяка контролна точка номенклатура за измерваните енергийни продукти, която за всеки продукт съдържа данни за продуктов код, описан в приложения № 8 и 9 към чл. 30, ал. 14, търговско наименование от номенклатурата на таблицата за съответствие CL175, код по КН, код на АП, Търговска марка/Описание и посока на движение (вход/изход); в случаите на промяна (добавяне или премахване на продукт) от предоставената номенклатура лицата незабавно уведомяват митническите органи, като подават уведомление съгласно чл. 6, ал. 6 от Наредба № Н-1 от 2014 г.; съответствието между продуктов код и код по КН се определя със заповед на директора на Агенция "Митници".
(4) За контакти по технически въпроси към проектната документация задълженото лице е необходимо да предостави и следната информация за негови служители и трети лица, участващи в изграждане на инфраструктурата и отговорни за реализацията на проекта:
1. имена по документ за самоличност, длъжност и месторабота на лицето;
2. номер на мобилен и/или фиксиран телефон;
3. адрес на електронна пощенска кутия.
(5) Задълженото лице е длъжно да уведоми компетентното МУ при промяна на отговорното лице, като предоставя изискваната информация.

 

Чл. 12. (1) Проектът се съгласува съгласно чл. 50, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 2014 г.

(2) Когато по време на реализиране на проекта възникне необходимост от изменения в него, задълженото лице подава заявление до компетентното МУ за изменение в проекта.
(3) Съгласуването на изменението се извършва в 14-дневен срок от подаването на заявлението.
(4) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС след съгласуване на проекта получават от компетентното МУ идентификационен номер.


Чл. 13. (1) След съгласуване на проекта с компетентното МУ лицето го реализира в съответствие с предоставената по чл. 11 проектна документация.
(2) Монтажът на ИКУНК и на устройствата в него се извършва като част от реализацията на проекта съгласно изискванията на глава четвърта.

 

Раздел IV.
Инсталация на софтуера и конфигуриране на контролера

Чл. 14. Инсталацията на софтуера и конфигурирането на индустриалния контролер и комуникационните връзки от средствата за измерване и контрол към него се извършват от служител на задълженото лице или от друго оправомощено за целта лице (например представител на организация, с която задълженото лице има сключен договор).

 

Раздел V.
Предоставяне на софтуерно приложение по чл. 4 от Агенция "Митници"

Чл. 15. (1) Задълженото лице изпраща официално писмо по пощата до Централното митническо управление (ЦМУ) и сканирано копие на e-mail: [email protected], което съдържа:
1. наименование на икономическия оператор;
2. (доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) идентификация на обекта - наименование и местонахождение; ако обектът има статут по ЗАДС, се посочва идентификационен номер на данъчния склад - за лицензирани складодържатели, или идентификационен номер - за регистрирани лица и лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС;
3. заявление, че инфраструктурата, необходима за работата на СКИУ, е готова за работа и е изградена в съответствие с изискванията на Наредба № Н-1 от 2014 г. и тази наредба; готовността за работа включва: монтаж и настройка на средствата за измерване и контрол; наличие на всички документи, които трябва да притежават средствата за измерване съгласно изискванията на Закона за измерванията и Закона за техническите изисквания към продуктите (за всяко средство за измерване и контрол, за което такива се изискват); изградена, тествана и работеща полева мрежа; ИКУНК с всичките му компоненти; индустриалният контролер в ИКУНК е програмиран и готов за работа;
4. митническо учреждение, входящ номер и дата на представен проект за изграждане на СКИУ;
5. име, e-mail, телефон и адрес на упълномощено от задълженото лице за контакти по технически въпроси.
(2) Писмото по ал. 1 следва да бъде под­писано от лице, което има представителна власт.
(3) На посочения в ал. 1, т. 5 адрес за сметка на получателя се изпраща на електронен носител, съдържащ image файла, и инструкция, указваща как да се инсталира софтуерното приложение по чл. 4 и как да се направи Modbus картата.
(4) Лицето по ал. 1, т. 5 получава на посочения e-mail архивиран файл, съдържащ сертификат за VPN клиента. Необходимата парола за разархивиране на файла се съобщава на лицето на посочения телефон от служител на ЦМУ.
(5) Лицето по ал. 1, т. 5 инсталира файла на индустриалния компютър съгласно инструкцията за инсталиране и конфигуриране.
(6) С инсталацията на файла на индустриалния компютър се инсталира операционна система Linux, както и всички необходими приложения за нормализиране на информацията, нейното форматиране, подписване, криптиране и изпращане до Агенция "Митници".

 

Раздел VI.
Инсталация на софтуера и конфигуриране на контролерите

Чл. 16. (1) След изпълнение на посочените в чл. 15 действия лицето предприема следното:
1. инсталира електронния си сертификат, чрез който ще бъдат подписвани данните, предавани към информационната система на Агенция "Митници"; изискванията към сертификата са посочени в чл. 37, т. 8;
2. конфигурира регистрите чрез описанието в Modbus картата съгласно съответното/те приложение/я към наредбата;
3. конфигурира необходимата нормализация чрез описанието в Modbus картата.
(2) Инсталацията на софтуера и конфигурирането на индустриалните контролери и комуникационните връзки от средствата за измерване и контрол се извършват от служител на задълженото лице или от друго оправомощено за целта лице (например представителна организация, с която задълженото лице има сключен договор).

 

Раздел VII.
Извършване на тестове за работоспособност на системата от задълженото лице

Чл. 17. (1) На този етап задълженото лице провежда тестове за работоспособност на цялата система. За целите на теста задълженото лице пуска СКИУ в експлоатация в конфигурационен режим за период от време, достатъчен, за да провери верността на данните, изпращани към Агенция "Митници", като получи справки от данните от митнически служител. Продължителността на този период от време се избира по начин, даващ възможност за тестване на точките за контрол.
(2) Ако по време на тестовете бъдат открити несъответствия, задълженото лице ги отстранява и повтаря тестовете.

 

Раздел VIII.
Уведомяване на компетентното МУ за готовност за пускане в експлоатация

Чл. 18. (1) След като установи, че реализацията на инфраструктурата на СКИУ съответства на проектната документация и системата по време на проведените тестове изпраща верни данни в Агенция "Митници" и след като са изпълнени изискванията на чл. 6 от Наредба № Н-1 от 2014 г., задълженото лице уведомява компетентното МУ.
(2) Задълженото лице съгласува с компетентното МУ подходящите дати, на които е възможно да се извършат следващите действия по внедряването на СКИУ.

 

Раздел IX.
Извършване на проверка за съответствие между реализацията и проектната документация на инфраструктурата

Чл. 19. При извършване на проверката за съответствие между реализацията и проектната документация на инфраструктурата служителите от компетентното МУ предприемат следните действия:
1. проверяват дали инсталираните средства за измерване и контрол съответстват на тези, описани в проектната документация, като:
а) сверяват модела на средството за измерване и контрол;
б) сверяват адреса (идентификатора) в индустриалната мрежа спрямо представения в Modbus картата;
в) проверяват съответствието с изискванията за връзки и комуникации;
г) проверяват мястото на монтаж на средството за измерване и контрол, конвертор или сумиращо устройство;
2. проверяват дали софтуерното приложение по чл. 4, инсталирано на индустриалния компютър, е автентично.

 

Раздел X.
Провеждане на тестове от страна на задълженото лице в реална ситуация в присъствие на митнически служители от компетентното МУ

Чл. 20. (1) Целта на теста е да установи съответствие между показанията на средствата за измерване и контрол в одобрените точки за контрол на задълженото лице с постъпващата информация в Агенция "Митници". Тестът се провежда в присъствието на служители от компетентното МУ.
(2) Задълженото лице извършва теста чрез използване на средствата за измерване и контрол в работния им обхват, като осигурява техническата им изправност и правилната им употреба. Митническите служители следят и съпоставят информацията на ниво сензори, индустриален компютър и сървър в Агенция "Митници", като при необходимост дават препоръки за правилното провеждане на теста.
(3) Достъпът до средствата за измерване и контрол, за които митническите служители са установили пълно съответствие, се ограничава чрез поставяне на пломби и/или по друг подходящ начин.
(4) За времето на тестването се ограничава и достъпът до съответния ИКУНК чрез поставяне на пломби и/или по друг подходящ начин.
(5) За резултатите от проведения тест митническите органи съставят протокол в два екземпляра, единият от които се връчва на задълженото лице.

 

Раздел XI.
Пускане в реална експлоатация на СКИУ

Чл. 21. (1) Пускането на системата в реална експлоатация се извършва след генериране на акцизни номера в Българската акцизна централизирана информационна система (БАЦИС), когато лицензът/регистрацията е в статус "Издаден". В случаите, когато в обекта се извършва дейност с акцизни стоки с платен акциз, пускането в реална експлоатация става незабавно след връчване на лиценза/регистрацията.
(2) При пускане в реална експлоатация на СКИУ служителите на компетентното МУ извършват следните действия:
1. (нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) ограничава се достъпът до конфигурационните настройки на средствата за измерване и контрол посредством поставяне на парола или заключване чрез хардуерен ключ;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) при използване на средствата за измерване и контрол, които за сервизен режим използват средства за отдалечен безжичен достъп, предприемат мерки за предотвратяване манипулирането на уреда - забрана на отдалечения достъп или ако това е неприложимо, смяна на паролата за достъп;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) поставят пломби на средствата за измерване и контрол в съответствие с чл. 48 от Наредба № Н-1 от 2014 г.;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) проверяват дяловете на индустриалния компютър;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) защитават индустриалните контролери с пароли, които не се предоставят на задълженото лице и са известни само на митническите органи;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) подписват с електронен подпис ИКУНК за пускане в реална експлоатация;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) прекратяват физическия достъп до комуникационните портове на ИКУНК чрез затваряне на защитната кутия и активиране на датчика за сигурност;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) поставят пломби на защитната кутия на ИКУНК.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) След извършване на действията по ал. 2, т. 4 задълженото лице предоставя на митническите служители електронен носител (CD или DVD), съдържащ имидж на инсталацията на индустриалния контролер, файла "automation_config.xml" и Modbus картата в табличен вид, серийните номера на индустриалния контролер, компютър и UPS.
(4) В случаите на отдалечен метод за предаване на данни от точка за контрол до ИКУНК съгласно чл. 31, ал. 5 на отделен носител се записват конфигурационните файлове на модемите.
(5) Предаването на носителите се извършва с протокол в два екземпляра, съдържащ имената на файловете и техните MD5SUM, и се подписва от представител на задълженото лице.
(6) За удостоверяване на пускането в реална експлоатация митническите органи съставят протокол в два екземпляра, единият от които се връчва на задълженото лице.
(7) (Нова - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) За лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС пускането на системата в реална експлоатация се извършва непосредствено след установяване на съответствието по чл. 20 и по ал. 2 - 6.

 

Раздел XII.
Предоставяне на информация от лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗАДС

 

Чл. 22. Лицата, регистрирани по реда на чл. 57а, ал. 1, т. 2 и 3 ЗАДС, които продават електрическа енергия на потребители на електрическа енергия за битови или стопански нужди или потребяват собствена електрическа енергия за свои собствени нужди, предоставят на електронен носител данните от средствата за търговско измерване за всяко тримесечие в отчетния период, следващ тримесечието, както и следната допълнителна информация:
1. обобщена информация за продадената електрическа енергия, съдържаща данни за цялата фактурирана електрическа енергия, измерена в мегаватчаса за съответното тримесечие;
2. данни за продадената електрическа енергия за периода по видове потребители (битови и стопански);
3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г.) при поискване - данни за продадената електрическа енергия, отчетена от конкретно средство за търговско измерване на електрическа енергия:
а) идентификационен номер на средство за търговско измерване;
б) потребител, ЕИК;
в) количество продадена електрическа енергия;
г) адрес на потребление.

Чл. 23. (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Лицата по чл. 57а, ал. 11 от Закона за акцизите и данъчните складове ежемесечно до 10-о число след изтичане на данъчния период предоставят информация на компетентното митническо учреждение на електронен носител, която да съдържа данните от средствата за търговско измерване, включително и следната информация:
1. потребени количества природен газ за собствени нужди;
2. данни за типа на средствата за търговско измерване при промяна;
3. информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско измерване в случай на извършени проверки през отчетния период;
4. протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия);
5. данни за измереното, разпределеното и пренесеното количество природен газ за периода по получатели, както и местонахождението на съответните средства за търговско измерване, като измерените количества природен газ следва да са представени в обемни единици кубически метри при стандартни условия и количеството природен газ в гигаджаули при горна топлотворна способност;
6. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г.) при поискване - данни за количествата пренесен природен газ, отчетени от конкретно средство за търговско измерване на природен газ:
а) средство за търговско измерване/тип/наименование, сериен номер/идентификационен номер;
б) кубични метри при стандартни условия;
в) горна топлотворна способност, изразена в GJ;
г) средна стойност на горната топлотворна способност в kcal/нм3, изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони;
д) горна топлотворна способност, изразена в kWh на база средната стойност, изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони;
е) местонахождение на средството за търговско измерване;
ж) потребител, ЕИК/ИНРЛ.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2018 г.) (1) Информацията по чл. 22 и по чл. 32, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 2014 г. се предоставя съгласно приложение № 11.
(2) Информацията по чл. 23 и по чл. 32, ал. 3 от Наредба № Н-1 от 2014 г. се предоставя съгласно приложение № 12.

 

Глава трета

ИЗИСКВАНИЯ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА СИСТЕМАТА

 

Чл. 25. Конфигурациите на всички параметри на средствата за измерване и контрол, ИКУНК и комуникационните връзки не могат да се променят в хода на нормална експлоатация и производствена дейност.

 

Чл. 26. (1) При обективна необходимост от промяна в мрежата за събиране на данни от средствата за измерване и контрол (например при промяна на производствения процес), промяна на конфигурационния файл automation_config.xml на индустриалния контролер задълженото лице уведомява писмено компетентното МУ, като се извършва проверката за съответствие по чл. 19, 20 и 21.

(2) При промяна на конфигурационния файл:

1. таговете от стария конфигурационен файл, които остават в новия, запазват адреса си;

2. адресите на тагове, които са били в стария конфигурационен файл, да не се използват за адреси на нови тагове.

(3) В срок не по-кратък от 1 работен ден преди всяко добавяне на продуктов код от номенклатурата по чл. 11, ал. 3 задълженото лице уведомява компетентното МУ.

(4) В срок до 7 работни дни след всяко премахване на продуктов код от номенклатурата по чл. 11, ал. 3 задълженото лице уведомява компетентното МУ.

 

Чл. 27. За удостоверяване на обстоятелството, че СКИУ предава верни данни към информационната система на Агенция „Митници“, задълженото лице предоставя тестовите данни във формат съгласно съответното/те приложение/я към тази наредба на компетентното МУ. След анализ на предоставената информация компетентното МУ уведомява задълженото лице за съответствието/несъответствието с постъпилите в Агенция „Митници“ данни.

 

Чл. 28. В случаите, когато митническите органи установят, че СКИУ на конкретен обект не функционира, уведомяват незабавно задълженото лице и дават указания за по-нататъшни действия.

 

Глава четвърта

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА СКИУ

 

Раздел I

Логическа схема на установката за контрол на средствата за измерване

 

Чл. 29. Логическата схема на установката за контрол на средствата за измерване е следната:

 

 

 

 Раздел II

Изисквания към средствата за измерване и контрол, предаващи данни към информационната система на Агенция „Митници“

 

Чл. 30. (1) Сензорите и преобразувателите, участващи в точките за контрол, следва да се захранват чрез непрекъсваемо токозахранващо устройство или чрез индустриалната мрежа. При спиране на електрозахранването автономната работа на сензорите и преобразувателите следва да е в продължение на минимум 5 минути чрез непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS). За прекъснатото електрозахранване се подава автоматично информация до Агенция "Митници". Непрекъсваемото токозахранващо устройство следва да бъде включено в аварийното захранване, захранващо ИКУНК.
(2) Средствата за измерване и контрол, които не поддържат цифрово изпращане на данни към двете отделни мрежи, следва да бъдат актуализирани с добавяне на специфични устройства за конвертиране към цифрово изпращане или да се подменят.
(3) Използват се само преобразуватели (конвертори) и GPRS устройства по чл. 31, ал. 5, които след първоначалната конфигурация нямат възможност за програмиране и друг вид промяна на настройки. Преобразувателите следва да са предназначени единствено и само за преобразуване и/или криптиране на информацията, да разполагат само с два интерфейса (вход и изход) и да нямат възможност за отдалечено програмиране. GPRS устройствата следва да бъдат предназначени само за комуникация, да имат възможност за конфигурация на мрежови настройки по отношение на използвания мобилен оператор и въвеждане на криптиращ ключ по чл. 31, ал. 5.
(4) Всички сензори, преобразователи, захранващи модули и GPRS устройства по чл. 31, ал. 5 се запечатват и пломбират от служители на компетентното МУ. Ако устройството фабрично не позволява запечатване и/или пломбиране, то следва да бъде защитено с прозрачна кутия, която да се заключва и пломбира. В случаите по чл. 31, ал. 5 всички преобразуватели, захранващи модули и GPRS модеми следва да бъдат поместени в отделна кутия с възможност за пломбиране.
(5) Сензорите се поставят на места извън влиянието на магнитни и други въздействия, които могат да променят точността и достоверността на измерванията.
(6) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2020 г.) Всички разходомери или измервателни системи за течности, различни от вода, както и броячи следва да имат енергонезависима памет и да работят в режим на натрупване без възможност за зануляване (totalizer/фискална памет).
(7) Когато в точка за контрол ще се измерват енергийни продукти, различаващи се по код по Комбинираната номенклатура или с различни акцизни ставки, задължително се измерват и/или предават към информационната система на Агенция "Митници" данни, идентифициращи съответния продукт.
(8) Когато задължените лица използват средства за измерване и контрол с възможност за измерване на плътност, показателят "средна плътност за транзакция при 15°С" се предава по електронен път от средството за измерване и контрол. В случаите, когато средствата за измерване и контрол не разполагат с такава възможност, към информационната система на Агенция "Митници" се предават данните за плътността, посочени в анализните сертификати по чл. 62, ал. 1, т. 2 ЗАДС като част от информацията по приложение № 9.
(9) Когато една точка за контрол се използва за измерване на постъпващи и извеждани акцизни стоки (вход и изход), към информационната система на Агенция "Митници" и автоматизираната система за отчетност на задълженото лице задължително се предават данни за посоката на движение на акцизните стоки във всеки един момент.
(10) При всички случаи на измерване на акцизни стоки към информационната система на Агенция "Митници" се предава продуктов код (еквивалентен на Допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър "Дневник на складовата наличност") съгласно приложенията към тази наредба и в съответствие с предоставената информация по чл. 11, ал. 3.
(11) Използването на система от сензори и сумиращо устройство се допуска при условие, че системата бъде тествана и калибрирана от правоимаща метрологична организация в присъствието на служители от компетентното МУ. След тестване и калибриране на цялата система същата се обезпечава с поставяне на пломби и/или по друг подходящ начин.
(12) Не се допуска използването на безжични сензори при СКИУ.
(13) Моментните показания от средствата за измерване и контрол се предават през равни интервали от време, като това време е не повече от:
1. десет минути за средствата за измерване и контрол на обем и/или маса, монтирани на автомобилни товароразтоварища;
2. петнадесет минути за средствата за измерване и контрол на обем и/или маса, монтирани на железопътни товароразтоварища;
3. един час за средствата за измерване и контрол на обем и/или маса, монтирани на речни и морски товароразтоварни терминали;
4. един час за средствата за измерване и контрол на обем, монтирани на нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и газопроводи;
5. две минути за средствата за измерване и контрол-везни;
6. десет минути за средствата за измерване и контрол на алкохол и алкохолни напитки;
7. петнадесет секунди от средството за измерване и контрол за отчитане на брой;
8. три минути за средствата за измерване и контрол на маса, монтирани на колонките за зареждане с природен газ.
(14) Данните за измерените количества акцизни стоки от средствата за измерване и контрол се изпращат към Агенция "Митници" в транзакционен режим в съответствие с приложения № 1, 2, 3, 4, 8 и 9.
(15) (Доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.) Транзакционен режим не се прилага в точките за контрол, за които митническите органи са установили непрекъснат процес на протичане на флуид през средството за измерване и контрол и във всички случаи при измерване на природен газ в съответствие с приложение № 10.
(16) Статусът на транзакцията се изчита от калибрационните тагове - "индикатор на промяната". При промяна от 0 към 1 за начало на транзакция към информационната система на Агенция "Митници" се изпраща "1", а при промяната от 1 към 0 за край на транзакция се изпраща "0" в колона "Флаг за начало/край на транзакция".
(17) При липса на функционалност на средството за измерване и контрол за изпращане на "Начало на транзакция" като "Начало на транзакцията" се приемат показанията от края на предходната транзакция, като се предават в колона "Начало на транзакция".

 

Раздел III

Изисквания към връзките и комуникацията със средствата за измерване и контрол

 

Чл. 31. (1) Сензорът се свързва с индустриалния контролер в ИКУНК посредством кабел, който не може да се демонтира след запечатване и пломбиране на сензора. Ако това е възможно, сензорът задължително се защитава с прозрачна кутия, която се заключва и пломбира.

(2) За връзка между сензорите и индустриалния контролер се използват само екранирани кабели, механично защитени и фабрично произведени за използване в индустриални условия.

(3) Комуникацията от средствата за измерване и контрол до ИКУНК е по цифров протокол.

(4) За физическа и логическа комуникация между средствата за измерване и контрол и индустриалния контролер на ИКУНК могат да се използват индустриални/надлежно документирани протоколи, като RS-485/Modbus, RS-232/Modbus, Profibus, Fieldbus.

(5) При голяма географска отдалеченост на точката за контрол до ИКУНК и потенциално взривоопасна среда се допуска автономно захранване на съответната контролна точка. Данните от тази контролна точка се предават еднопосочно до ИКУНК през Ethernet (VPN) и/или GPRS устройства, които да осъществяват сигурна криптирана комуникация и информацията да бъде защитена от възможност за манипулиране. Криптиращият ключ се създава от служител на Агенция „Митници“.

 

Раздел IV

Изисквания към индустриалния контролер

 

Чл. 32. Изискванията към индустриалния контролер са следните:

1. да бъде стандартно предназначен за индустриален контролер (PLC);

2. да има RS-485/Modbus-RTU, RS-232/Modbus-RTU или Ethernet/Modbus-TCP протокол;

3. да събира информация от сензорите директно без междинни устройства, променящи техните стойности, с изключение на преобразувателите на протоколи и интерфейси;

4. интерфейсът за конфигуриране и програмиране на индустриалния контролер да е различен от другите интерфейси и да не се използва за други цели освен за програмиране и конфигуриране; другите интерфейси да не могат да се използват за програмиране и конфигуриране; за програмиране да се използва стандартът IEC 61131-3 (DIN EN 61131-3);

5. предаваните данни към индустриалния компютър да са в четим вид, готови за употреба;

6. да не позволява дистанционно програмиране и конфигуриране; този режим следва да бъде забранен;

7. в режим на програмиране и конфигуриране да се влиза само локално чрез използването на парола и/или криптиращ ключ по чл. 31, ал. 5.

 

Раздел V

Изисквания към индустриалния компютър

 

Чл. 33. (1) Изискванията към индустриалния компютър са следните:

1. да бъде x86 архитектура;

2. да работи под Linux операционна система;

3. да бъде индустриално изпълнение без въртящи се механични части, като вентилатори и дискове;

4. да има памет 1 GB с възможност за разширение до 2 GB;

5. да има скорост на процесора > = 1 GHz;

6. да има 2 свободни Ethernet мрежови интерфейса;

7. да има 3 свободни серийни интерфейса RS-232/422/485 конфигуруеми чрез jumper;

8. да има 2 свободни USB 2.0 Host интерфейса;

9. да има 2 броя SATA 2.0 интерфейса;

10. да има 1 брой CompactFlash (CF) слот;

11. да поддържа работна температура: от 0 °C до 60 °C;

12. да поддържа влажност ~95% @ 40 °C (некондензираща);

13. да има solid-state drive (SSD) с параметри съгласно таблицата:

Параметър

Стойност

Разположение на устройството

Вътрешен

Форм фактор

<= 2.5"

Капацитет на устройство за съхранение на данни

>= 30 GB

Поддържан канал за данни

Serial ATA II-300

Тип интерфейс на SATA II контролер

SATA 7-pin

Невъзстановими грешки

1 per 10^16

Средно време между повреди

100,000 hr

Макс. работна околна температура

70 В °C

Мин. работна околна температура

0 В °C

(2) Ако интегриращото устройство ИКУНК е разположено в помещение с контролирана среда (климатизация, влажност и т.н.), за изчислителната техника се допускат по-занижени от посочените в таблицата по ал. 1, т. 13 изисквания за влажност и работен температурен обхват.

 

Раздел VI

Изисквания за непрекъсваемо токозахранване

 

Чл. 34. Изискванията за непрекъсваемо токозахранване са следните:

1. да бъде с двойно преобразуване и постоянно регенериране на напрежението (On-Line/Double conversion);

2. минималното време в режим на автономна работа да бъде 5 минути и през аварийно захранване за минимум 1 час;

3. при спиране на електрозахранването да се подава автоматично информация до Агенция „Митници“.

 

Раздел VII

Изисквания към информацията за конфигурация на средствата за измерване и контрол – Modbus карта

 

Чл. 35. (1) Задълженото лице предоставя в компетентното митническо учреждение опи­сание на цялата СКИУ, включващо всички сензори, как и къде са монтирани, техните адреси, Modbus картата за достъп до индустриалния контролер и сензорите.

(2) Описанието на Modbus картата задължително трябва да включва логически адрес, физически адрес, име на параметъра, описание на параметъра, ограничения, тип на данните, формула за нормализация на данните, ако е нужно, описание на изменението на данните (натрупване и време за четене), код на грешките, алармите и събитията, както и друга специфична информация, свързана с конкретната реализация и необходима за правилното четене и интерпретиране на данните по регистрите.

(3) Задълженото лице предоставя Modbus ID на индустриалния контролер в ИКУНК и настройките за комуникацията между индустриалния контролер в ИКУНК и индустриалния компютър.

(4) Таблицата с регистрите на Modbus (с примерни данни) е следната:

Логи-

чески адрес

Физи-

чески адрес

Размер на реги-

стъра

Име на пара-

метър

Ограничения (допустими стойности)

Тип на дан-

ните

Мярка

Ед. изменение

Формула за норма-

лизация

Описание

00001

0x0000

 

bSafe_ref

0,0001 <= … <=10000

int

 

 

 

Този адрес служи за ... Стойност ... значи ...

(5) Таблицата с описание на грешките за всеки регистър е следната:

Номер на бит

Описание

 

 

(6) Задълженото лице предоставя и допълнителна информация, необходима за четене на сензорите, индустриалния контролер и други устройства, която е специфична за конкретната реализация и не може предварително да бъде специфицирана.

 

Раздел VIII

Интегриращо комуникационно устройство за наблюдение и контрол

 

Чл. 36. (1) За събиране на данни от точките за контрол се използва ИКУНК, монтирано в защитна кутия.

(2) Защитната кутия на ИКУНК трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да е с размери, съобразени с всички необходими устройства, които ще бъдат защитени;

2. да осигурява нормални условия за работа на устройствата в нея и температура на околната среда до 40°C;

3. да е снабдена с датчик или система от датчици за отваряне;

4. всяко нейно отваряне и затваряне на ИКУНК да се регистрира в Агенция „Митници“;

5. да има възможност за пломбиране от митническите органи;

6. конструкцията й да не позволява достъп до устройствата в нея, без унищожаване на поставените пломби.

 

Чл. 37. Интегриращото комуникационно устройство за наблюдение и контрол съдържа следните компоненти и отговаря на следните изисквания:

1. индустриален контролер (PLC), чрез който се събира информация от сензорите; един или комбинация от няколко сензора образуват една точка за контрол;

2. индустриален компютър, който е свързан с индустриалния контролер чрез RS-485/Modbus-RTU, RS-232/Modbus-RTU или Ethernet/Modbus-TCP; в индустриалния компютър е инсталирано софтуерното приложение по чл. 4, собственост на Агенция „Митници“, който чрез индустриалния контролер събира информация от точките за контрол; след това тази информация се нормализира, форматира, подписва, криптира и изпраща до Агенция „Митници“ на малки интервали от време; всички събрани данни трябва да бъдат с времеви печат (timestamp), указващ точното време на тяхното извличане;

3. непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS), което трябва да е включено към аварийно захранване и да осигури токозахранване за минимум 1 час автономна работа, когато е технически възможно; всички системи в ИКУНК следва да бъдат захранвани чрез непрекъсваемото токозахранващо устройство;

4. вторични преобразуватели на напрежение и захранващи модули към съответните компоненти на ИКУНК, захранени от непрекъсваемото токозахранващо устройство (UPS);

5. GPRS модул за изпращане на данни до Агенция „Митници“ в комплект със захранващ модул; захранването му се монтира в кутията и се свързва с UPS;

6. антена, осигуряваща силен, стабилен сигнал и нормален работен режим на GPRS модула, монтирана извън кутията;

7. GPRS модул, както и захранващ модул към него за приемане на данни в случай на безжично изпращане на данни от точка за контрол до ИКУНК;

8. електронен сертификат, който се използва от софтуерното приложение по чл. 4 на индустриалния компютър и отговаря на следните изисквания:

а) да бъде издаден на задълженото лице от доставчик на удостоверителни услуги;

б) да е записан на смарт карта, съвместима с карточетящо устройство тип dongle;

в) да работи с библиотеките, поддържани от имидж файла и публикувани на официалната страница на Агенция „Митници“; за случаите, когато сертификатът работи с неподдържани от имиджа библиотеки, е необходимо заедно с проектната документация задълженото лице да предостави допълнително хардуерни устройства и драйвери за работа с носителя под Linux 32 bit.

 

Чл. 38. Задължените лица са длъжни да осигурят непрекъсната работа на ИКУНК. В случаите на прекъсване на захранването или аварии следва да осигурят резервно захранване чрез UPS за минимум 5 минути и чрез агрегат за минимум 1 час, когато технически е възможно.

 

Чл. 39. Помещението и мястото, където ще бъде/ат монтирано/и ИКУНК, се одобряват от служители на компетентното МУ.

 

Глава пета

РЕД И НАЧИН НА ИЗПРАЩАНЕ НА ДАННИ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ – СЕПИ НА ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ

 

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 40. Лицата по чл. 73, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 от 2006 г.; доп., бр. 61 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2006 г., бр. 8 от 2007 г.; доп., бр. 33 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 2013 г.; доп., бр. 12 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., бр. 2 от 2016 г.) използват СЕПИ на тютюневи изделия в точките за контрол по чл. 25, ал. 3 и 4 от Наредба № Н-1 от 2014 г. Системата за електронно преброяване и идентификация може да използва стационарни или нестационарни сканиращи устройства, които могат да бъдат жични или безжични.

 

Раздел II

Начин на изпращане на данни от СЕПИ

 

Чл. 41. (1) Данните от СЕПИ постъпват в информационната система на Агенция „Митници“ през уеб интерфейс, където се импортира предварително подготвен XML файл за съответната транзакция непосредствено след нейния край. Една транзакция е един списък, който включва броя на отчетените уникални баркодове (върху транспортните опаковки) и който списък се подава към електронния акцизен данъчен документ или към електронния административен документ, или към съобщението за получаване по чл. 55в, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

(2) При въвеждане на тютюневи изделия от производството в складовите помещения, както и при въвеждането им от складовите помещения в производството една транзакция е един списък, който включва броя на отчетените уникални баркодове за определен период не по-дълъг от 24 часа.

(3) При въвеждане на тютюневи изделия в данъчния склад/обекта една транзакция е един списък, който включва броя на отчетените уникални баркодове на тютюневи изделия, получени с един електронен административен документ.

(4) При извеждане от данъчния склад една транзакция е един списък, който включва броя на отчетените уникални баркодове на тютюневи изделия за един получател и едно превозно средство.

(5) В един списък с баркодове, съдържащ информацията по чл. 42, т. 3, може да има само един вид акцизна стока (цигари или пури и пурети или тютюн за пушене).

 

Чл. 42. Данните по приложения № 5, 6 и 7 следва да съдържат следната информация:

1. идентификационни данни за задълженото лице – наименование, ЕИК, идентификационен номер съгласно Закона за акцизите и данъчните складове;

2. точка за контрол – уникален идентификатор на точката за контрол, съответно за:

а) въвеждане от производството в складовото помещение;

б) въвеждане от складовото помещение в производството;

в) въвеждане в данъчния склад/обекта;

г) извеждане от данъчния склад/обекта;

3. информация за тютюневите изделия:

а) номер на документа за въвеждане/извеждане (електронен административен документ или друг документ);

б) код по Комбинираната номенклатура;

в) търговска марка;

г) асортимент;

д) брой къса в опаковка (за цигари, пури и пурети);

е) килограми за тютюн за пушене;

ж) дължина на цигарите без филтъра или мундщука;

з) регистрирана продажна цена;

и) предназначение (освободено за потребление, до друг данъчен склад на територията на страната, за износ, за друга държава членка или извеждане от данъчния склад с цел унищожаване);

к) страна на произход;

л) производител;

м) брой потребителски опаковки в транспортна опаковка;

н) дата на производство;

о) общ брой на транспортни опаковки по търговска марка;

п) общ брой на транспортни опаковки;

р) списък на баркодовете за съответното тютюнево изделие/асортимент;

4. уникален номер, съдържащ само арабски цифри, на списъка на баркодовете.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Лицата, привели дейността си в съответствие с изискванията на чл. 103а, ал. 4 ЗАДС относно изпращането на данни от средствата за измерване и контрол до Централното митническо управление до влизането в сила на тази наредба, се смятат за приведени в съответствие с изискванията на тази наредба.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 103а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове.

§ 3. В Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; доп., бр. 39 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 32, ал. 4 думите „със заповед“ се заменят с „наредбата по чл. 103а, ал. 4 от Закона за акцизите и данъчните складове“.

2. В чл. 46 думите „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, издадени от председателя на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДВ, бр. 98 от 2013 г.)“ се заменят с „Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с Постановление № 239 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм., бр. 96 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г.; доп., бр. 80 от 2006 г.; изм., бр. 37 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 56 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 22 от 2015 г.), Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 от 2016 г.) и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, приети от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДВ, бр. 98 от 2013 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-7 ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕД, НАЧИН И ФОРМАТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ СРЕДСТВАТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ ПО ЧЛ. 103А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(ОБН. - ДВ, БР. 104 ОТ 2017 Г.)

§ 10. За одобряването на проект на документация за всеки обект лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове считано от деня на обнародването на тази наредба предоставят за всяка контролна точка номенклатура за измерваните енергийни продукти до компетентното митническо учреждение за съгласуване на проекта и получаване на идентификационен номер.
§ 11. От датата на привеждане в съответствие с изискванията на тази наредба, но не по-късно от 1 юни 2018 г., лицата по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове са длъжни да предават данни в съответствие с изискванията на наредбата.

 

Приложение № 1 към чл. 30, ал. 14

 

РАЗХОДОМЕР – БИРА

 

Име на ТК – Контролна точка + три цифри за номер на ИКУНК + три цифри за номер на ТК, одобрени от митническите органи

Вход/изход

мерна единица – литър

Разходомер/вид/модел – по спецификация от производителя

Пример: ИУ: сензор/вид, модел/; Контролна точка: ТК 001001, търговско наименование, код по КН и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица.

 

КОЛОНА

УКАЗАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

КОД НА ТАГ

Време

Показва системното време

 

 

1. Показание на тотален брояч обем литри

Визуализира показанието на уреда към съответното системно време

 

MT_VOL

2. Флаг за начало/край на транзакцията

Попълва се:

1 – начало на транзакцията 0 – край на транзакцията

Транзакционните данни се записват само в реда за край на транзакция

M_TST

3. Стойност на тотализатора в началото на транзакцията

Моментното показание на тотализатора при започване на транзакцията

 

MT_VOL_B

4. Стойност на тотализатора в края на транз­акцията

Моментното показание на тотализатора в края на транзакцията

 

MT_VOL_Е

5. Продуктов код

Въвежда се цифров код на измервания акцизен продукт с ограничение до 15 цифри, който е еквивалентен на допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“

 

TD_PC

6. Измерено количество за транзакция

Количеството на преминалата през разходомера акцизна стока за транзaкцията

 

TT_MQ

7. Алкохолно съдържание при 20 °С

Показанието от уреда за съответната транзакция

 

TQ_ALC

8. Екстракт, изразен в градус Плато

Показанието от уреда за съответната транзакция

 

TQ_STW

9. Уникален идентификатор на контролната точка

Формира по следния начин: № на данъчен склад + № на КТ (контролна точка)

№ на КТ е 6 символа: 3 символа за номер на ИКУНК + 3 символа за пореден номер на контролната точка, уникален в рамките на съответния ИКУНК

TD_UI

10. Пореден номер на транзакция

Номера на текущата транзакция

 

T_TN

11. Начало на транзакция

Системното време, в което започва транзакцията

 

T_TB

12. Край на транзакция

Системното време, в което завършва транзакцията

 

T_TE

Тип на Modbus картата

701

 

 

Моментни данни – предават се през равни интервали от време

 

Транзакционни данни – данните за преминалото количество акцизна стока (БАЧ)

 

Калибрационни данни – флаг, който се вдига в „1“ в начало на транзакция

 

Полето указва типа на модбъс картата, използвана за приложението и кодовете на таговете, които

се конфигурират.

 

 

Приложение № 2 към чл. 30, ал. 14

 

СРЕДСТВО ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕТИЛОВ АЛКОХОЛ

 

Име на КТ – ТК + три цифри за номер на ИКУНК + три цифри за номер на КТ, одобрени от митническите органи

мерна единица – литри

Средства за измерване и контрол/вид/модел – по спецификация от производителя

Пример: ИУ: сензор/вид, модел/; Контролна точка: ТК 001001, търговско наименование, код по КН и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица.

 

КОЛОНА

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

КОД НА ТАГ

1. Време

Показва системното време

 

 

2. Показание на тотален брояч*

Визуализира показанието на уреда към съответното системно време, отчетено в литри

При използване на двупосочни средства за измерване и контрол се предават данни за вход и изход поотделно (в литри при 15 °С или 20 °С), като се добавя още една колона за тотален брояч*

MT_GRS

3. Флаг за начало/край на транзакцията

Попълва се:

1 – начало на транзакцията 

0 – край на транзакцията 

друга цифра – за междинна транзакция

Одобрените „кодове“ са еднакви за всички лицензирани складодържатели

Транзакционните данни се записват само в реда за край на транзакция

M_TST

4. Стойност на тотализатора в началото на транзакцията*

Моментното показание на тотализатора при започване на транзакцията, отчетено в литри

В литри при 15 °С или 20 °С*

TD_GRS_B

5. Стойност на тотализатора в края на транзакцията*

Моментното показание на тотализатора в края на транзакцията, отчетено в литри

В литри при 15 °С или 20 °С*

TD_GRS_E

6. Продуктов код

Въвежда се цифров код на измервания акцизен продукт с ограничение до 15 цифри, който е еквивалентен на допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“.

 

TD_PC

7. Измерено количество за транзакция*

Количеството на преминалите през разходомера етилов алкохол, дестилати или наливни алкохолни напитки за транзакцията, отчетено в литри

В литри при 15 °С или 20 °С*

TT_MQ

8. Температура*

Въведената температура в оС на етилов алкохол, дестилати или наливни алкохолни напитки за транзакцията

Показанието е температурата на взетата проба, за определяне на алкохолното съдържание и се въвежда от КТ Лаборатория или e определено директно в КТ – ИУ*

TD_T

9. Действително алкохолно съдържание*

Действителното алкохолно съдържание в об. % при 20 оС на етилов алкохол, дестилати или наливни алкохолни напитки за транзакцията

Показанието е действителното алкохолно съдържание при 20 °С, отразено в анализния сертификат, и се въвежда от КТ Лаборатория или определено директно в КТ – ИУ*

TD_ALC

10. Средна плътност за транзакцията*

 

Показанието е средната плътност в кг/м3 при 20 °С, отразено в анализния сертификат, и се въвежда от КТ Лаборатория или e определено директно в КТ – ИУ*

TD_TAD

11. Посока на транзакцията*

 

За двупосочни средства за измерване и контрол – вход, изход

T_DIR

12. Уникален идентификатор на контролната точка

Формира се по следния начин: № на данъчен склад + № на КТ (контролна точка)

№ на КТ е 6 символа: 3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на контролната точка, уникален в рамките на съответния ИКУНК

TD_UI

13. Пореден номер на транзакция

Номера на текущата транзакция

Уникален номер, започващ от 1 и увеличаващ се с едно. Виж „SKIU-IKUNK-Instructions-v Х.Х.doc“

 

T_TN

14. Начало на транз­акция

Системното време, в което започва транзакцията

 

T_TB

15. Край на транзакция

Системното време, в което завършва транзакцията

 

T_TE

Тип на Modbus картата

301

 

 

Моментни данни – предават се през равни интервали от време

 

Транзакционни данни – количеството, което е преминало през разходомера от определен вид акцизна стока

 

Калибрационни данни – флаг, който се вдига в „1“ в начало на транзакция

 

Полето указва типа на модбъс картата, използвана за приложението и кодовете на таговете, които

се конфигурират.

 

* Редове 10 и 11 и забележките в редове 2, 4, 5, 7, 8 и 9 се отнасят за етилов алкохол при въвеждане и извеждане във/от обект за енергийни продукти.

 

Приложение № 3 към чл. 30, ал. 14

 

БРОЯЧ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПАКОВКИ НА АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ

 

Име на ТК – Точка за контрол + три цифри за номер на ИКУНК + три цифри за номер на ТК, одобрена от митническите органи за извеждане (изход) от производството

Брояч/вид/модел – по спецификация от производителя

Номер/а на линията за опаковане –

Пример: ТК 004001, брояч на потребителски опаковки, изход, вид……, модел……, линия 01

 

КОЛОНА

УКАЗАНИЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

КОД НА ТАГ

1. Време

Визуализира показанието на уреда към съответното системно време

 

 

2. Текущо показание на брояча (totalizer)

 

 

МT_CNT

3. Статус на транзакцията

1 – Начало на транзакция 0 – Край на транзакция

Одобрените „кодове“ са еднакви за всички лицензирани складодържатели. Транзакционните данни се записват само в реда за край на транзакция

T_TS

4. Продуктов код

Въвежда се цифров код на измервания акцизен продукт с ограничение до 15 цифри, който е еквивалентен на допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“

 

TD_PC

5. Стойност на тотализатора в началото на транзакцията

Моментното показание на тотализатора при започване на транзакцията, отчетено в брой потребителски опаковки

 

TD_CNT_B

6. Стойност на тотализатора в края на транзакцията

Моментното показание на тотализатора в края на транз­акцията, отчетено в брой потребителски опаковки

 

TD_CNT_E

7. Брой потребителски опаковки за транзакция

Отчита се броят на потребителските опаковки за съответната транзакция

 

TT_MQ

8. Обем на опаковката

Посочва се обемът на потребителската опаковка в литри

 

TD_VOL

9. Действително алкохолно съдържание

Посочва се действителното алкохолно съдържание в об. % при 20 оС за съответната потребителска опаковка.

 

TD_ALC

10. Уникален идентификатор на контролната точка

Формира се по следния начин: № на данъчен склад + № на КТ (контролна точка)

№ на КТ е 6 символа: 3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на контролната точка, уникален в рамките на съответния ИКУНК

TD_UI

11. Пореден номер на транзакцията

Пореден номер на текущата транзакция

 

T_TN

12. Начало на транзакция

Системното време, в което започва транзакцията

 

T_TB

13. Край на транзакция

Системното време, в което завършва транзакцията

 

T_TE

Тип на Modbus картата

203

 

 

Моментни данни – предават се през равни интервали от време.

 

Транзакционни данни – общото количество за съответната партида акцизна стока.

 

Полето указва типа на модбъс картата, използвана за приложението, и кодовете на таговете, които

се конфигурират.

 

Приложение № 4 към чл. 30, ал. 14

 

ПЛАТФОРМЕНА ВЕЗНА

 

Име на КТ – Контролна точка + три цифри за номер на КТ + три цифри за номер на ИКУНК, одобрени от митническите органи за вход/изход, вход или изход.

Везна/тип/модел – попълват се данните по спецификация от производителя.

Мерна единица – килограм

Пример: ТК 001001, платформена везна, вход, изход, вход/изход, вид……, модел……, килограм

 

КОЛОНА

УКАЗАНИЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

КОД НА ТАГ

Време

Показва системното време

 

 

1. Текущо показание на везната

Визуализира показанието на уреда към съответното системно време

 

M_M_1

2.1.1. Натрупано количество нето кг за входящи суровини, включително тютюн за пушене по отделните продуктови кодове

Натрупаните количества нето килограми за въведените в данъчия склад продукти, по продуктови кодове, към съответното системно време

 

TT_IN

2.1.2. Натрупано количество нето кг за изходящи суровини, включително тютюн за пушене по отделните продуктови кодове

Натрупаните количества нето килограми за изведените от данъчния склад продукти, по продуктови кодове, към съответното системно време

 

TT_OUT

3. Статус на транзакцията

1 – Начало на транзакция 0 – Край на транзакция

2 – Отказана транзакция

Одобрените „кодове“ са еднакви за всички лицензирани складодържатели.

Транзакционните данни се записват само в реда за край на транзакция

T_TS

4. Посока на транзакцията

Посочват кодове: „1“ – за вход, и „2“ – за изход

Когато точката за контрол е еднопосочна, липсва колоната

T_DIR

5. Продуктов код

01 – необработен тютюн; 02 – жили; 03 – тютюнево фолио; 04 – тютюн за пушене (суровина); 05 – необработен тютюн и фолио; 06 – експандирани жили; 07 – експандиран тютюн; 08 – частично обработен тютюн; 09 – етилов алкохол; 10 – ароматични алкохолосъдържащи продукти; 11 – други

Одобрените „продуктовите кодове“ са еднакви за всички лицензирани складове. При измерване на акцизни стоки се въвежда цифров код на измервания продукт с ограничение до 15 цифри, който е еквивалентен на допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“

TD_PC

6. Бруто тегло при транзакция

Измереното тегло на суровината и/или акцизната стока заедно с опаковката за съответния продуктов код

 

T_MQ_B

7. Тара тегло при транзакция

Измереното/въвъденото тегло на опаковката за съответния продуктов код

 

TD_OTV

8. Нето тегло при транзакция

Измереното/изчисленото тегло на суровината и/или акцизната стока за съответния продуктов код (разликата от колони 6 и 7)

 

TT_MQ

9. Уникален идентификатор на точката за контрол

Формира се по следния начин: № на данъчен склад + № на КТ (контролна точка)

№ на КТ е 6 символа: 3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на контролната точка, уникален в рамките на съответния ИКУНК

TD_UI

10. Пореден номер на транзакцията

Пореден номер на текущата транзакция

 

T_TN

11. Начало на транзакцията

Системното време, в което започва транзакцията

 

T_TB

12. Край на транзакцията

Системното време, в което завършва транзакцията

 

T_TE

Тип на Modbus картата

102

 

 

Моментни данни – предават се през равни интервали от време.

 

Транзакционни данни – всяко измерване на съответната суровина по продуктов код при въвеждане/извеждане от данъчния склад.

 

Полето указва типа на модбъс картата, използвана за приложението, и кодовете на таговете, които се конфигурират.

 

 

Приложение № 5 към чл. 42

 

Данни за цигари

 

Колона

Указание

1. Идентификационни данни за лицето

 

 

ИН по ЗАДС

 

 

ЕИК

 

 

Наименование

 

2. Точка за контрол

 

 

Уникален идентификатор

„000“ + 3 цифри за поредния номер на КТ в ДС

 

Посока

Попълва се една от четирите посоки:

 

 

„1“ – за въвеждане от производството в складовото помещение

 

 

„2“ – за въвеждане от складовото помещение в производството

 

 

„3“ – за въвеждане в данъчния склад/обекта

 

 

„4“ – за извеждане от данъчния склад/обекта

3. Информация за тютюневото изделие:

 

 

№ на документа за въвеждане /извеждане (е-АД или друг документ)

 

 

код по КН

номенклатура CL 19

 

търговска марка

текстово поле

 

асортимент

текстово поле

 

брой късове в опаковка

цяло число

 

дължина на цигарите без филтъра или мундщука

номенклатура CL 1003

 

регистрирана продажна цена

ако няма, полето се оставя празно

 

предназначение

 

Полето се попълва опционално (при налична информация). Попълва се една от петте опции:

 

„1“ – освободени за потребление

 

„2“ – до друг данъчен склад на територията на страната

 

„3“ – за износ

 

„4“ – за друга държава членка

 

При посока „4“ – полето е задължително

 

„5“ – за унищожаване

 

страна на произход;

код на страната – използват се кодовете на стандарт ISO, като в случай че са повече от една, всяка страна се посочва и се отделя със запетайка

 

производител

текстово поле – при повече от 1 производител се посочват всички, като се отделят със запетайка

 

брой потребителски опаковки в транспортна опаковка

брой – цяло число

 

дата на производство

Формат DD/MM/YYYY; опционално

 

общо количество транспортни опаковки по търговска марка

брой – цяло число

 

общо количество транспортни опаковки

брой – цяло число

4. Списък на баркодовете за съответното тютюнево изделие

 

5. Уникален номер на списъка на баркодовете

съдържа само цифри

 

 

Приложение № 6 към чл. 42

 

Данни за тютюн за пушене

 

Колона

Указание

1.Идентификационни данни за лицето

 

 

ИН по ЗАДС

 

 

ЕИК

 

 

Наименование

 

2. Точка за контрол

 

 

Уникален идентификатор

000+ 3 цифри за поредния номер на КТ в ДС

 

Посока

Попълва се една от четирите посоки:

 

 

„1“ – за въвеждане от производството в складовото помещение

 

 

„2“ – за въвеждане от складовото помещение в производството

 

 

„3“ – за въвеждане в данъчния склад/обекта

 

 

„4“ – за извеждане от данъчния склад/обекта

3. Информация за тютюневото изделие:

 

 

№ на документа за въвеждане/извеждане (е-АД или друг документ)

 

 

Код по КН

номенклатура CL 19

 

търговска марка

текстово поле

 

асортимент

текстово поле

 

количество в потребителска опаковка

количество в килограми в потребителската опаковка; закръгляне до 3-тия знак след десетичната запетая

 

регистрирана продажна цена

ако няма, полето се оставя празно

 

предназначение

Полето се попълва опционално (при налична информация). Попълва се една от петте опции:

 

 

„1“ – освободени за потребление

 

 

„2“ – до друг данъчен склад на територията на страната

 

 

„3“ – за износ

 

 

„4“ – за друга държава членка

 

 

При посока „4“ – полето е задължително

 

 

„5“ – за унищожаване

 

страна на произход

код на страната – използват се кодовете на стандарт ISO, като в случай че са повече от една, всяка страна се посочва и се отделя със запетайка

 

производител

текстово поле – при повече от 1 производител се посочват всички, като се отделят със запетайка

 

брой потребителски опаковки в транспортна опаковка

брой – цяло число

 

дата на производство

Формат DD/MM/YYYY; опционално

 

общо количество транспортни опаковки по търговска марка

брой – цяло число

 

общо количество транспортни опаковки

брой – цяло число

4. Списък на баркодовете за съответното тютюнево изделие

 

5. Уникален номер на списъка на баркодовете

съдържа само цифри

 

Приложение № 7 към чл. 42

 

Данни за пури и пурети

 

Колона

Указание

1. Идентификационни данни за лицето

 

 

ИН по ЗАДС

 

 

ЕИК

 

 

Наименование

 

2. Точка за контрол

 

 

Уникален идентификатор

000+ 3 цифри за поредния номер на КТ в ДС

 

Посока

Попълва се една от четирите посоки:

 

 

„1“ – за въвеждане от производството в складовото помещение

 

 

„2“ – за въвеждане от складовото помещение в производството

 

 

„3“ – за въвеждане в данъчния склад/обекта

 

 

„4“- за извеждане от данъчния склад/обекта

3. Информация за тютюневото изделие

 

 

№ на документа за въвеждане/извеждане (е-АД или друг документ)

 

 

код по КН

номенклатура CL 19

 

търговска марка

текстово поле

 

асортимент

текстово поле

 

брой късове в опаковка

цяло число

 

регистрирана продажна цена

ако няма, полето се оставя празно

 

предназначение

Полето се попълва опционално (при налична информация). Попълва се една от петте опции:

 

 

„1“ – освободени за потребление

 

 

„2“ – до друг данъчен склад на територията на страната

 

 

„3“ – за износ

 

 

„4“ – за друга държава членка

 

 

При посока „4“ – полето е задължително

 

 

„5“ – за унищожаване

 

страна на произход

код на страната – използват се кодовете на стандарт ISO, като в случай че са повече от една, всяка страна се посочва и се отделя със запетайка

 

производител

текстово поле – при повече от 1 производител, се посочват всички, като се отделят със запетайка

 

брой потребителски опаковки в транспортна опаковка

брой – цяло число

 

дата на производство

Формат DD/MM/YYYY; опционално

 

общо количество транспортни опаковки по търговска марка

брой – цяло число

 

общо количество транспортни опаковки

брой – цяло число

4. Списък на баркодовете за съответното тютюнево изделие

 

5. Уникален номер на списъка на баркодовете

съдържа само цифри

 

 

Приложение № 8 към чл. 30, ал. 14

 

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.)

 

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ

 

Име на КТ – ТК + три цифри за номер на ИКУНК + три цифри за номер на КТ, одобрени от митническите органи

Мерна единица, посока

Средства за измерване и контрол/вид/модел – по спецификация от производителя

Пример: ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско наименование, код по КН и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица. 

Пример за лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС: ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско наименование и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица.

Време

1. Те-

кущо пока-

зание на вез-

ната

2.1. Натру-

пано коли-

чество нето кг – вход

2.2. Натру-

пано коли-

чество нето кг – изход

3. Про-

дуктов код

4. Бруто тегло при тран-

закция

5. Тара тегло при тран-

закция

6. Нето тегло при тран-

закция

7. № на админи-

стратив-

ния документ само за вход

8. № на пре-

возното сред-

ство

9. Статус на тран-

закцията

10. Посока на тран-

закцията

11. Уника-

лен иденти-

фикатор на контрол-ната точка

12. Пореден номер на тран-

закцията

13. Начало на тран-

закция

14. Край на тран-

закция

Тип на Modbus картата

КОД НА ТАГ

М_M_1

TT_IN

TT_OUT

T_PC

T_MQ_B

T_MQ_T

TT_MQ

ТD_ADN

ТD_VID

S_M_1

T_DIR

TD_UI

T_TN

T_TB

T_TE

101

 

Легенда:

 

Моментни данни

 

Транзакционни данни

 

Полето указва типа на модбъс картата, използвана за приложението, и кодовете на таговете, които

се конфигурират.

 

Забележки:

1. Броят на колоните за тотализаторите се увеличава в зависимост от броя на измерваните продукти.
2. Колона "3. Продуктов код" е задължително цифрово поле с ограничение до 15 цифри, който е еквивалентен на допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър "Дневник на складовата наличност".
3. За лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС колона "3. Продуктов код" е задължително цифрово поле съгласно приложената номенклатура: 01 - суров нефт (литри), 02 - бензин (литри при 15 °С), 03 - газьол (литри при 15 °С), 04 - керосин (литри при 15 °С), 05 - тежко гориво (кг), 06 - втечнен нефтен газ (кг), 07 - тежки масла (кг), 08 - тежки масла (литри), 09 - смазочни масла (кг), 10 - други енергийни продукти (кг), 11 - други енергийни продукти (литри при 15 °С), 12 - биоетанол (литри при 20 °С), 13 - биодизел (литри при 15 °С).
4. Колона "9. Статус на транзакцията" - виж в инструкция "SKIU-IKUNK-Instructions-v Х.Х.doc". Транзакционните данни се записват само в реда за край на транзакция.
5. Колона "11. Уникален идентификатор на контролната точка" се формира по следния начин: № на данъчен склад/№ на удостоверение/разрешение / ИН на обекта за лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС + № на КТ. № на КТ е 6 символа: 3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на контролната точка, уникален в рамките на съответния ИКУНК.

 

Приложение № 9 към чл. 30, ал. 14

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 104 от 2017 г.)

 

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ

 

Име на КТ - ТК + три цифри за номер на ИКУНК+ три цифри за номер на КТ, одобрени от митническите органи

Мерна единица, посока

Средства за измерване и контрол/вид/модел - по спецификация от производителя

Пример : ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско наименование, код по КН и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица.

Пример за лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС: ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско наименование и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица

1.1

1.2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Време

Показания на тотален брояч на вход - обем при 15 °С/ обем при 20 °С/маса/топлотворна способност (литри, хил. литри, куб. м, кг, 1000 кг)

Показания на тотален брояч на изход - обем при 15 °С/ обем при 20 °С/маса/топлотворна способност (литри, хил. литри, куб. м, кг, 1000 кг)

Флаг за начало/край на транзакция

Тотализатор в началото на транзакцията - обем при 15 °С/обем при 20 °С/маса/топлотворна способност (литри , хил. литри, куб. м, кг, 1000 кг, GJ)

Тотализатор в края на транзакцията - обем при 15 °С/обем при 20 °С/ маса/топлотворна способност (литри, хил. литри, куб. м, кг, 1000 кг, GJ)

Продуктов код

Измерено количество: обем при 15 °С/при 20 °С/ топлотворна способност (литри, хил. литри, GJ)

Измерено некоригирано количество - обем при реална температура (литри, хил. литри, куб. метри)

Измерено количество - маса (кг, 1000 кг)

Средна плътност за транзакция при 15 °С/20 °С

Средна температура за транзакция

Посока на транзакцията

Уникален идентификатор на контролната точка

Пореден номер на транзакцията

Начало на транзакция

Край на транзакция

Тип на Modbus картата

КОД НА ТАГ при измерване на обем

MT_IN_GSV_1

MT_OUT_GSV_1

M_TST

TT_GSV_B

TT_GSV_E

TD_PC_1

TT_MQ

TT_GRS

TT_MSS

TD_TAD

TD_TAT

T_DIR

TD_UI

T_TN

T_TB

T_TE

401 - за продукти, които се измерват в литри при 15 °С

КОД НА ТАГ при измерване на маса

MT_IN_MSS_1

MT_OUT_MSS_1

M_TST

TT_MSS_B

TT_MSS_E

TD_PC_1

TT_MSS

TD_TAD

TD_TAT

T_DIR

TD_UI

T_TN

T_TB

T_TE

401 - за продукти, които се измерват в маса

КОД НА ТАГ при измерване на приро-ден газ КПГ + ко-ректор

MT_OUT_GSV_1 - обем MT_OUT_MSS_1 - маса MT_OUT_GCV_1 - топло­творна способност

M_TST

TT_GSV_B TT_MSS_B TT_GCV_B

TT_GSV_Е TT_MSS_Е

TT_GCV_Е

TD_PC_1

TT_MQ

TT_GRS

TT_MSS

TD_TAD

TD_TAT

T_DIR

TD_UI

T_TN

T_TB

T_TE

401 - за природен газ

Легенда:

Моментни данни

Транзакционни данни

Полето указва типа на модбъс картата, използвана за приложението, и кодовете на таговете, които се конфигурират.

 

 

Забележки:

1. При продукти, които се измерват в маса - няма колони 6 и 7.
2. Колона "5. Продуктов код" е задължително цифрово поле с ограничение до 15 цифри, който е еквивалентен на допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър "Дневник на складовата наличност".
3. За лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС колона "3. Продуктов код" е задължително цифрово поле съгласно приложената номенклатура: 01 - суров нефт (литри), 02 - бензин (литри при 15 °С), 03 - газьол (литри при 15 °С), 04 - керосин (литри при 15 °С), 05 - тежко гориво (кг), 06 - втечнен нефтен газ (кг), 07 - тежки масла (кг), 08 - тежки масла (литри), 09 - смазочни масла (кг), 10 - други енергийни продукти (кг), 11 - други енергийни продукти (литри при 15 °С), 12 - биоетанол (литри при 20 °С), 13 - биодизел (литри при 15 °С).
4. Броят на колоните за тотализатори се увеличава в зависимост от броя на измерваните продукти.
5. Флаг за начало/край на транзакция: 1 - начало на транзакция; 0 - край на транзакция. Транзакционните данни се записват само в реда за край на транзакция.
6. Колона "12. Уникален идентификатор на контролната точка" се формира по следния начин: № на данъчен склад/№ на удостоверение/разрешение / ИН на обекта за лицата по чл. 103в, ал. 1 ЗАДС + № на КТ. № на КТ е 6 символа: 3 цифри за номер на ИКУНК + 3 цифри за пореден номер на контролната точка, уникален в рамките на съответния ИКУНК.
7. За LPG данните се предават в кг.
8. За природен газ колона 10 е опционална.
9. За природен газ в колони 1.1 и 1.2 се предават данни за топлотворна способност и за количество (куб. м или кг). Формират се отделни тотализатори за топлотворна способност и количество.

 

Приложение № 10 към чл. 30, ал. 15

 

СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА ПРИРОДEН ГАЗ И ДРУГИ ГАЗОВЕ В ГАЗООБРАЗНО СЪСТОЯНИЕ

 

Име на КТ – ТК + три цифри за номер на ИКУНК + три цифри за номер на КТ, одобрени от митническите органи.

Мерна единица, посока

Средства за измерване и контрол/вид/модел – по спецификация от производителя.

Пример: ИУ: сензор (вид, модел); контролна точка: ТК 001001, търговско наименование, код по КН и продуктов код на продукт/и; вход/изход; мерна единица.

 

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3

4

5

6

 

Време

Пока-

зания на тотален брояч на вход/

изход – топло­творна способ-

ност, изме-

рена в

гига-

джаули (GJ)

Показания на тотален брояч на вход/

изход – коригиран разход обем,

изме-

рен в куб. метри (m³)

Показания на тотален брояч на вход/

изход – неко-

ригиран разход обем или маса, измерен в куб. метри или кг (m³или kg, 1000 kg)

Пока-

зания на брояч на вход/

изход – моментни данни топло-

творна способ-

ност или маса, изме-

рена в гигаджаули на час (GJ/h) или за маса ( kg, 1000 kg)

Показания на брояч на вход/

изход – моментни данни коригиран разход, измерен в куб. метри на час (m³/h) или маса (kg/h, 1000 kg/h)

Показания на брояч на вход/

изход – моментни данни неко-

ригиран разход, измерен в куб. метри на час (m³/h)

 Наля-

гане

(bar)

Темпе-

ратура (°С)

Коефи-

циент на свиваемост

Продук-

тов код

Тип на Modbus картата

КОД НА ТАГ

M_Qvh

M_Qvn

M_Qvt

M_Qh

M_Qn

M_Qv

M_P

M_T

M_CF

TD_PC

601

 

Легенда:

 

Моментни данни – предават се през равни интервали от време.

 

Полето указва типа на модбъс картата, използвана за приложението, и кодовете на таговете, които се конфигурират.

Забележки:

1. За газове, различни от природен газ, данните от колона 5 са опционални.

2. За природeн газ данните от колони 2.2, 2.3 и 6 са опционални.

3. Колона 6 „Продуктов код“ е задължително цифрово поле с ограничение до 15 цифри, който е еквивалентен на допълнителен код на стоката, деклариран в акцизна декларация и/или регистър „Дневник на складовата наличност“.

 

Приложение № 11 към чл. 24, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2018 г.)

 

Наименование на регистрираното лице:

Идентификационен номер на регистрираното лице:

Отчетен период: от/до

1.

Обобщена информация за продадената електрическа енергия, съдържаща данни за цялата фактурирана електрическа енергия, измерена в мегаватчаса за съответното тримесечие

1.1.

битови потребители

стопански потребители

износ

изведена за ЕС

на регистрирани лица

 

2.

Данни за продадената електрическа енергия за периода по видове потребители

2.1.

Стопански потребители

наименование

ЕИК

количество продадена електрическа енергия

номер и дата на фактура

2.2.

Битови потребители – общо за периода

2.3.

Количество използвана електрическа енергия за собствени нужди – общо за периода

 

2.4.

Количество използвана електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия

 

Приложение № 12 към чл. 24, ал. 2

(Ново - ДВ, бр. 63 от 2018 г.)

 

 

Наименование на регистрираното лице:

Идентификационен номер на регистрираното лице:

Отчетен период: от/до

 

 

 

1.

Потребени количества природен газ за собствени нужди

m3 при стандартни условия

ГТС (GJ)

средната стойност на ГТС (kcal/нм3), изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони

ГТС (kWh), изразена на база средната стойност, изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони

предназначение

(за стопански нужди или моторно гориво)

 

 

 

2.

Данни за типа на средствата за търговско измерване (при промяна)

тип/наименование на средството за измерване

сериен номер/ идентификационен номер

година на производство

дата на въвеждане в експлоатация

номер на удостоверение за одобрен тип или нанесената маркировка за съответствие и допълнителната метрологична маркировка

 

 

3.

Информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско измерване в случаи на извършени проверки през отчетния период

тип/наименование на средството за измерване

сериен номер

срок на валидност на проверката

 

 

4.

Протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия)

номер на протокол

дата

производител/тип

сериен номер

 

 

 

 

5.

Данни за измереното, разпределеното и пренесеното количество природен газ за периода по получатели, местонахождение на средствата за търговско измерване

 

измерено/разпределено/пренесено количество

местонахождение на средството за търговско измерване

получател

ЕИК/ИНРЛ

m3 при стандартни условия

ГТС (GJ)

средната стойност на ГТС
(kcal/нм3), изчислена като сума на отделните стойности, разделена
на техния брой от отчетния период, от публикуваните от
оператора
на газопреносната мрежа по зони

ГТС (kWh), изразена на база средната стойност, изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони

 

количество по фактура

доставено/

измерено количество

количество по фактура

доставено/измерено количество

количество по фактура

доста-вено/

изме-рено коли-чество

адм. адрес

вид потребител/метан-станция, стопански или битов потребител или регистрирано лице