Наредба № 6 от 17 септември 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците

Наредба № 6 от 17 септември 2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците

Издадена от Министерството на финансите
Обн. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2019г.

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за разпореждане чрез унищожаване на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците (ЗМ) с изключение на акцизните стоки.

Глава втора.
УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ, ОТНЕТИ ИЛИ ИЗОСТАВЕНИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СТОКИ

Чл. 2. (1) На унищожаване съгласно чл. 239, ал. 3 и 4 ЗМ подлежат:
1. негодните изоставени или отнети в полза на държавата стоки, които не отговарят на изискванията за безопасност и съответствие по отношение на живота и здравето на хората, животните, растенията и околната среда;
2. задържаните стоки по чл. 239, ал. 2 ЗМ, за които има заключение на компетентен орган, че не отговарят на изискванията за безопасност и съответствие по отношение на живота и здравето на хората, животните, растенията и околната среда;
3. изоставените или отнетите в полза на държавата стоки, за които са изчерпани процедурите по продажба и не подлежат на безвъзмездно предоставяне;
4. изоставените или отнетите в полза на държавата стоки по ЗМ, за които има декларация на притежателя на право върху интелектуална собственост, че са произведени без неговото съгласие или разрешение.
(2) Компетентни органи по смисъла на ал. 1, т. 2 са министърът на околната среда и водите, министърът на здравеопазването, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните, председателят на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от тях длъжностни лица, както и други органи съобразно конкретния случай.
(3) Извън случаите по ал. 1 стоките, които са маркирани със срок на годност и този срок е изтекъл, се унищожават незабавно.
(4) Незабавно се унищожават и стоките, които създават непосредствена опасност за складовите помещения или намиращите се в тях стоки, както и стоки, които изискват съхраняване при специфични условия, които не могат да бъдат осигурени от митническата администрация или осигуряването им води до разходи, превишаващи стойността на стоките. В този случай заключение от компетентен орган не се изисква.
(5) Лекарствените продукти, наркотичните вещества, лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, и медицинските изделия се унищожават по ред и условия, предвидени в съответните нормативни актове.
 
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) Комисия, определена със заповед на директора на съответната териториална дирекция, изготвя предложение за унищожаване на стоки по чл. 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) Комисията се състои от петима членове, включително председател - заместник-директор на териториална дирекция. В състава на комисията се включват юрист и счетоводител и двама митнически служители, в това число секретар. Комисията е постоянно действаща.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) Комисията по ал. 1 изготвя мотивирана докладна записка до директора на териториалната дирекция, в която описва стоките, подлежащи на унищожаване, както и възможните начини на унищожаване според естеството на стоките. Към докладната записка се прилагат всички документи за стоките, в това число становища на компетентните органи, експертизи и други.
(4) Извън случаите по ал. 1 предложение за унищожаване на негодни стоки може да се изготви и след извършване на инвентаризация в складовете за задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки въз основа на инвентаризационен опис и констативен протокол от комисията, извършила инвентаризацията.
 
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) За унищожаването на стоките директорът на териториалната дирекция издава заповед.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. основание за унищожаването;
2. описание на стоките, подлежащи на унищожаване;
3. наименование на органа, дал писмено заключение съгласно чл. 239, ал. 3 ЗМ;
4. наименование (име) на притежателя на право върху интелектуална собственост, предоставил декларация, че стоките са произведени без неговото съгласие или разрешение в случаите на чл. 239, ал. 4 ЗМ;
5. становището на комисията, изготвила предложението за унищожаване на стоките;
6. местонахождението на стоките, подлежащи на унищожаване;
7. начален и краен срок за унищожаване;
8. начин и място за унищожаване;
9. състав на комисията, която да документира и удостовери физическото унищожаване на стоките и под контрола на която ще се извърши унищожаването.
(3) Към заповедта се прилагат:
1. заключението на компетентния орган по ал. 2, т. 3;
2. декларация от притежателя на право върху интелектуална собственост по чл. 239, ал. 4 ЗМ;
3. становището по ал. 2, т. 5.
(4) Копие на заповедта по ал. 1 се изпраща за сведение в Централното митническо управление на Агенция "Митници".
(5) Стоките, които подлежат на унищожаване, се предават, приемат и транспортират до мястото на унищожаване под надзора на комисията по ал. 2, т. 8.
 
Чл. 5. (1) Унищожаването на стоките се извършва съобразно естеството им при спазване на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
(2) За действията по унищожаването се съставя протокол, копие от който се изпраща незабавно в Централното митническо управление на Агенция "Митници".
(3) Протоколът по ал. 2 съдържа:
1. номера на заповедта по чл. 3, ал. 1;
2. състава на комисията по чл. 4, ал. 2, т. 9;
3. дата, място и начален час на унищожаването;
4. начина и средствата, чрез които е извършено унищожаването.
(4) Протоколът се подписва от всички членове на комисията.
(5) Към протокола се прилагат всички документи по приемането, предаването и транспортирането на стоките.
 
Чл. 6. (1) Стоки, за които са изчерпани проведените процедури за продажба по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и има становище относно невъзможността за разпореждане чрез безвъзмездно предоставяне, се предлагат за унищожаване от комисията по чл. 3, ал. 1 незабавно.
(2) За унищожаването на стоките по ал. 1 комисията изготвя мотивирана докладна записка, в която задължително се посочват проведените процедури за продажба по ДОПК, както и обстоятелствата, поради които не могат да бъдат предоставени безвъзмездно.
 
Чл. 7. Счетоводното отразяване на цялостния процес, свързан с унищожаването на задържани, отнети или изоставени в полза на държавата стоки по ЗМ и направените от Агенция "Митници" разходи, се извършва в съответствие с нормативните актове.
 
Глава трета.
ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА УНИЩОЖАВАНЕ НА ЗАДЪРЖАНИ, ОТНЕТИ ИЛИ ИЗОСТАВЕНИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА СТОКИ
 
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2019 г.) Стоките, които не съответстват на приложимите изисквания или са опасни за здравето на хората и животните, за растенията и околната среда, се унищожават в едномесечен срок от получаване на становището от компетентен орган, за което съответният директор на териториална дирекция уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници", като изпраща копие от заповедта по чл. 4, ал. 1 и протокола по чл. 5, ал. 2.
 
Заключителни разпоредби
 
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 239, ал. 8 от Закона за митниците.
§ 2. Наредбата отменя Наредба № 11 от 1999 г. за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и отнети в полза на държавата стоки (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г.) и Наредба № 7 от 1999 г. за условията и реда за предоставяне на държавни учреждения на отнети или изоставени в полза на държавата моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 25 от 1999 г.; изм., бр. 98 от 2006 г.; доп., бр. 71 от 2008 г.).
§ 3. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на директора на Агенция "Митници".